intTypePromotion=1

Quyết định về ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động

Chia sẻ: Phạm Thị Thanh Uyên Uyên | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:18

0
103
lượt xem
1
download

Quyết định về ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Quyết định về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của cụm cảng hàng không miền Nam - Doanh nghiệp Nhà nước hoạt động công ích

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Quyết định về ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động

 1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA quy Õt  Þ nh   ® c ñ a  ô c tr n g  c ô c h k d d   Ö t n a m  S è   c ë vi 13/1999/Q§­C H K­ T C C B  n g µ y15  th¸ng  n¨ m  1999 v Ò  vi Ö c B a n   µ n h  §i Ò u   Ö t æ   h øc   5  h l c v µ   o ¹t ® é n g   ñ a C ô m  c¶n g  h µ n g  kh« n g  m i Ò n  N a m  ­ h c D o a n h   g hi Ö p  N h µ  n íc h o ¹t ® é n g  c«n g  Ý c h n c ô c tr ng c ô c  µ ng  ë h kh«ng  © n  d ô ng vi Öt  m d na ­C¨n  LuËt Doanh    cø    nghiÖp  µ   íc; Nh n ­ C¨n  NghÞ   nh  è    cø  ®Þ s 68/CP  µy  th¸ng 10  ng 25    n¨m 1995  ña  Ýnh   c Ch phñ  Ò   v chøc  n¨ng,nhiÖ m   ô,quyÒn  ¹n  µ  ¬  Êu  chøc  é    v  h v c c tæ  b m¸y  ña  ôc   cC hµng kh«ng  ©n  ông  ÖtNam; d d Vi   ­ C¨n  NghÞ   nh  è    cø  ®Þ s 56/CP  µy  th¸ng 10  ng 2    n¨m 1996  ña  Ýnh   c Ch phñ  Ò   v doanh  nghiÖp  µ   ícho¹t®éng  Nh n     c«ng  ch; Ý ­ C¨n  c¸c  cø  Quy Õt  nh   è  ®Þ s 113/1998/Q§­TTg   µy  th¸ng  n¨m   ng 6  7  1998, sè    258/1998/Q§­ TTg  µy  th¸ng 12  ng 31    n¨m  1998  µ  è  v s 16/1999/Q§­ TTg  µy  th¸ng 2  ng 6    n¨m  1999  ña  ñ íng ChÝnh  ñ  Ò   c Th t   ph v chuyÓn    ô m   c¸c C c¶ng  µng  h kh«ng  Òn  ¾ c,  Òn  mi B mi Trung, miÒn    Nam   µnh  th doanh nghiÖp  Nhµ   ícho¹t®éng  n    c«ng  ch; Ý ­ X Ðt    Þ  ña  ng  Ý  ëng    ®Ò ngh c ®å ch Tr ban    Tæ chøc  C¸n  é­ b Lao  ng  µ  ®é v ®ång  Ý  ch Tæng  Gi¸m  c  ô m   ®è C c¶ng  µng  h kh«ng  Òn  mi Nam, quy Õt  Þ nh ® §i Ò u 1: Ban  µnh  Ìm  h k theo  Quy Õt  nh  µy  Òu  Ö  chøc  µ  ®Þ n “§i l tæ  v ho¹t®éng  ña  ô m     cC c¶ng  µng  h kh«ng  Òn  mi Nam­Doanh  nghiÖp  µ   ícho¹t Nh n     ®éng c«ng  ch”­ ôc  µng  Ý CH kh«ng  ©n  ông  ÖtNam. d d Vi   §i Ò u 2: Quy Õt  nh   µy  ã  Öu  ùc kÓ   õ  µy  th¸ng  n¨m   ®Þ n c hi l   t ng 15  5  1999. §i Ò u 3: C¸c  ng  Ý  ëng  ®å ch Tr ban    Tæ chøc  C¸n  é    b ­ Lao  ng  ôc  ®é C Hµng kh«ng  ©n  ông, Tæng   d d   Gi¸m  c  ô m   ®è C c¶ng  µng  h kh«ng  Òn  mi Nam,  Thñ  ëng    ¬  tr c¸cc quan,®¬n  Þ  ã  ªnquan  Þu    v c li   ch tr¸chnhiÖm     µnh    thih Quy Õt  ®Þnh  µy. n
 2. 2 §i Ò u  Ö l t æ   h øc   µ  h o ¹t ® é n g  c ñ a C ô m  c¶n g  H µ n g  kh« n g   m i Ò n  N a m c v Ban  µnh  Ìm  h k theo Quy Õt  nh  è    ®Þ s 13/1999/Q§­CHK­TCCB ngµy  th¸ng5  15    n¨m1999  ña  ôc  ëng  ôc  µng  c C tr CH kh«ng  ©n  ông  d d C h ¬ n g  I N h ÷ n g  q u y  ® Þ n h  c h u n g §i Ò u 1:  ô m   C c¶ng  µng  H kh«ng  Òn  mi Nam   íi®©y   äit¾t lµ Cô m   (d   g      c¶ng) lµdoanh     nghiÖp  µ   ícho¹t®éng  Nh n     c«ng  ch, do  ñ íng ChÝnh  ñ  Ý   Th t   ph quyÕt ®Þnh  thµnh  lËp t¹  Quy Õt  ®Þnh  sè  113/1998/Q§­ i TTg  ngµy  06/07/1998, Quy Õt  nh   è    ®Þ s 258/1998/Q§­ TTg  µy  ng 31/12/1998  µ  v Quy Õt  ®Þnh  è  s 16/1999/Q§­TTg  µy  ng 06/02/1999.Cô m     c¶ng  ùcthuéc  ôc  µng  tr   C H kh«ng  ©n  ông gå m   ã    n  Þ  µnh  d d   c c¸c ®¬ v th viªn,® îcph©n     c«ng  ¶m   Öm   ® nhi m ét  è  Ö m   ô  s nhi v trong lÜnh  ùc    v qu¶n  ý, l khaith¸cc¶ng  µng     H kh«ng  èc  Õ  qu t T ©n  ¬n  Êt  µ    S Nh v c¸c c¶ng  µng  H kh«ng  a   ¬ng    ùc hiÖn  Ö m   ô  ®Þ ph ®Ó th   nhi v Nhµ   ícgiao. n  §i Ò u    ô m   2: C c¶ng  ã    Ö m  ô  ñ  Õu  c c¸cnhi v ch y sau: 1. Qu¶n  ý vµ  l   khai th¸c c¸c C¶ng  µng      H kh«ng trong khu  ùc  v theo    qui ®Þnh   ña  c ph¸p  Ët;Thùc  Ön  lu   hi thu    c¸c kho¶n  Ý,    ph gi¸theo    nh   ña  qui ®Þ c Nhµ   íc;Lµ  ñ  u    c¸c c«ng  ×nh,®Ò   söa  ÷a, c¶i t¹o,n©ng  Êp  n   ch ®Ç t   tr   ¸n  ch       c hoÆc   ©y  ùng  íitheo    nh  ña  xd m  qui®Þ c ph¸p  Ëtvµ  ©n  Êp  ña  ôc  µng  lu   ph ccCH kh«ng  ©n  ông; d d   2.Cung    øng hoÆc   chøc  tæ  cung  øng    Þch  ô  µng  c¸cd vh kh«ng,dÞch  ô    v c«ng  éng  ¹ C¶ng  µng  c ti  H kh«ng  theo  n  Æt  µng  ña  µ   íc,theo    µ  ®¬ ® h c Nh n   gi¸v khung    Nhµ   ícqui®Þnh; gi¸do  n    3. Qu¶n  ývµ khaith¸cm Æt   t,m Æt   ícvµ      l       ®Ê   n   c¸cc«ng  ×nh kh¸cthuéc tr       kÕt  Êu  ¹ tÇng  éc  Òn  c h  thu quy qu¶n  ývµ  ö  ông  ña  ô m   l  s d cC c¶ng hoÆc  giao  nhîng  Òn  ö  ông, khaith¸c   quy sd       cho    n  Þ, c¸c doanh  c¸c ®¬ v     nghiÖp, c¸c tæ     chøc  µ    ©n  ¹t®éng  v c¸ nh ho   trong khu  ùc    v c¶ng  µng  H kh«ng  theo quy  nh   ®Þ cña  µ   ícvµ  Nh n   theo gi¸,    khung    Nhµ   ícqui®Þnh; gi¸do  n    4. Chñ   ×phèihîp,hiÖp  ng  íic¸c c¬    tr      ®å v     quan,®¬n  Þ, c¸c tæ    v     chøc  µ  v c¸ nh©n  ¹t®éng  ¹    ho   tic¶ng  µng  H kh«ng  µ  Ýnh  Òn  a   ¬ng  v ch quy ®Þ ph trong  viÖc b¶o  ¶m   ninh,an  µn,trËttù c«ng  éng,vÖ   ® an    to       c   sinh m«i  êng, chèng    tr   x© m   Ëp, can  Öp  Êt  îp  nh   thi b h ph¸p    ¹t®éng  µng  c¸c ho   H kh«ng  ©n  ông  µ  d d v tµu bay  ©n  ông; Thùc  Ön  d d   hi c«ng    Èn  t¸ckh nguy, cøu  ¹n  ¹    n t iC¶ng  µng  H kh«ng  µ  v khu  ùc  ©n  Ën; vlc  5. X ©y  ùng    d quy  ¹ch,kÕ   ¹ch    iÓn,ph¬ng  khaith¸c,ch¬ng  ho   ho ph¸ttr   ¸n      tr×nh an    ninh Hµng    kh«ng  ña    c c¸cc¶ng  µng  H kh«ng  trong khu  ùc  ×nh Côc    v tr   tr ng  ôc  µng  ëCH kh«ng  ©n  ông    Öt vµ  chøc  ùc hiÖn; d d phª duy   tæ  th     6. X ©y  ùng        Õ   ¹ch    d c¸c ®Ò ¸n,k ho ph¸ttr Ón n©ng  Êp, m ë   éng, x©y   i   c  r   dùng  íic¬  ë  ¹ tÇng  m   s h  c¶ng  µng  H kh«ng;ph¸ttr Ónnguån  ©n  ùc;® æi  íi    i   nh l  m  trang thiÕtbÞ; øng  ông    µnh  ùu khoa  äc         d c¸c th t  h ­ C«ng  Ö,  ü  ngh k n¨ng  qu¶n 
 3. 3 lý,  c«ng  Ö   íi;c¸cdù    îp t¸cli   ngh m     ¸n h     ªndoanh  íi v  trong vµ  µiníctr×nh cÊp    ngo       cã  Èm  Òn    Öt vµ  chøc  ùc hiÖn; th quy phª duy   tæ  th     7. Tæ     chøc  Óm     ki tra,gi¸m    µ  ùc hiÖn      s¸tv th   c¸c gi¶iph¸p b¶o  Ö   v m«i  ­tr êng nh»m   ¾c  ôc  Öc  nhiÔm   kh ph vi «  m«i  êng  c¸c  ¹t ®éng  ¹  tr do  ho   t iC¶ng  Hµng  kh«ng  ©y    èi hîp  íic¸c c¬  g ra;Ph   v     quan  chøc n¨ng  trong  Öc  vi b¶o  Ö   v m«i  êng  ªnquan  n   ¹t®éng  tr li   ®Õ ho   qu¶n  ý, khaith¸cc¶ng  µng  l       H kh«ng;   8.  §¶m   b¶o  ninh, an  µn  Öt  i  an    to tuy ®è cho  µnh  h kh¸ch  µ  Çu    v t bay chuyªn c¬  ¹ c¸cc¶ng  µng    t   i H kh«ng  trongkhu  ùc.   v §i Ò u   Cô m   3:   c¶ng  ã: c 1.T    c¸ch ph¸p nh©n      theo ph¸p luËtViÖtNam;        2.Tªn  äi: ô m     g  C c¶ng  µng  H kh«ng  Òn  mi Nam Tªn  giao dÞch  èc  Õ:SouthernAirportsAuthori   qu t       ty Tªn  Õtt¾t:SAA   vi     3. Trô  ë  Ýnh  ña  ô m     s ch cC c¶ng  Æt  ¹ C¶ng  µng  ® ti   H kh«ng  èc  Õ  ©n   Qu t T S¬n  Êt   µnh  è  å   Ý   Nh ­Th ph H Ch Minh; 4. §iÒu  Ö  chøc  µ  ¹t®éng;  é     l tæ  v ho   B m¸y qu¶n  ý vµ  iÒu  µnh; C¸c  l  ® h   ®¬n  Þ  µnh  v th viªn; 5.Vèn  µ  µi   v t  s¶n  Nhµ   ícgiao;ChÞu  do  n    tr¸chnhiÖm  i víi     ®è     kho¶n  î c¸c n  trongph¹m    è  èn  Cô m     vis v do  c¶ng  qu¶n  ý; l 6.Con  Êu, ® îcm ë   µikho¶n  ¹ c¸cng©n  µng    d     t  t    i h trong níc,nícngoµitheo         quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËt;   7. Ngh Üa  ô  ùc  Ön  Õ     µichÝnh, kÕ     v th hi ch ®é t     to¸n;C¸c  ü  Ëp    qu t trung  theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt.   §i Ò u 4:  ô m   C c¶ng  Þu  ù  ch s qu¶n  ýtrùc tiÕp  ña  ôc  µng  l    cC H kh«ng  d©n  ông  ÖtNam;  Þu  ù  d Vi   Ch s qu¶n  ýnhµ  íccña    é, c¬  l  n  c¸cB   quan  ngang  é, B  c¬ quan  éc  Ýnh  ñ, Uû   thu Ch ph   ban  ©n  ©n   nh d tØnh, thµnh  è  ùc thuéc   ph tr     Trung  ng  íi   ¬ v   c¸ch lµc¬  t     quan qu¶n  ýNhµ   ícvµ  l  n   theo  Ünh  ùc  éc thÈm   l v thu   quyÒn theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt.   §i Ò u      5: Tæ chøc  §¶ng  éng  C s¶n  Öt Nam   Vi   trong Cô m     c¶ng  îctæ  ®  chøc  µ  ¹t®éng  v ho   theo  Õn  Hi ph¸p,ph¸p  Ëtcña  µ   íc Céng  µ    éi   lu   Nh n   ho x∙ h   chñ nghÜa  Öt  Vi Nam,  Òu  Ö  µ  §i l v c¸c  quy  nh   ña  ®Þ c §¶ng  éng  C s¶nViÖt   Nam. Tæ   chøc C«ng  oµn, §oµn  ®   thanh    éng  niªnc s¶n  å   Ý   H Ch Minh  µ      v c¸ctæ chøc    éikh¸ctrong Cô m   x∙h       c¶ng  ¹t®éng  ho   theo HiÕn    ph¸p,ph¸p luËtvµ  Òu        §i lÖ  ña    chøc  . c c¸ctæ  ®ã
 4. 4 C h ¬ n g  II Q u y Ò n  v µ  n g h Ü a  v ô  c ñ a C ô m  c ¶ n g M ô c  I. u y Ò n  c ñ a C ô m  c¶n g  Q §i Ò u    6:  1. §îc qu¶n  ý,sö  ông  èn,®Êt  ai,vïng  íc,tµinguyªn  µ    ån     l  d v  ®  n   v c¸c ngu lùc kh¸c cña  µ   íc giao      Nh n   theo quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  Ët®Ó   ùc  Ön  ôc   lu   th hi m tiªu, Ö m  ô   nhi v theo chØ    Õ   ¹ch vµ    Ö m  ô    tiªuk ho   c¸cnhi v kh¸c® îcNhµ   ícgiao;    n  2. §îcgiao l¹ cho    n  Þ  µnh          i c¸c ®¬ v th viªnqu¶n  ý,sö  ông    ån  ùc l  d c¸c ngu l   mµ   ô m   C c¶ng  ∙  Ën  ña  µ   íc;§iÒu  ® nh c Nh n   chØnh  ÷ng  ån  ùc ®∙  nh ngu l   giao   cho    n  Þ  µnh    c¸c®¬ v th viªntrong tr ng  îp cÇn  Õt, ïhîp víi Õ   ¹ch ph¸t  ê h   thi         ho     ph k tr Ónchung  ña  µn  ô m   i  c to C c¶ng; 3. KiÓ m       tra,gi¸m    Öc  ùc hiÖn    s¸tvi th   c¸c quy  nh  Ò   ninh,an  µn  ®Þ v an    to Hµng  kh«ng; §×nh    chØ   Öc  ©y  ùng  vi x d c¸c c«ng  ×nh,l¾p  Æt   tr   ® c¸c trang  thiÕtbÞ,  ång  ©y    tr c trong khu  ùc  v c¶ng  µng  H kh«ng  µ  v khu  ùc  ©n  Ën    vlc vi ph¹m  quy  ¹ch,quy  Õ   Ünh  ho   ch t kh«ng, uy  Õp, g©y  Êt  toµn,¶nh  ëng    hi   m an    h ®Õ n   ¹t®éng  ho   bay  ¹ c¶ng  µng  t  i H kh«ng;   4. §îc ®Ç u    ªndoanh, li   Õt,vay  èn, gãp  èn    Çn     t li     ªnk   v  v cæ ph theo    quy ®Þnh  ña  c ph¸p  Ëtsau    îcc¬  lu   khi®   quan  qu¶n  ýNhµ   íccã  Èm  Òn    l  n   th quy cho phÐp; 5. §îc chuyÓn  îng,thay  Õ, cho     nh   th   thuª,cÇ m   è  µis¶n  éc  Òn    c t  thu quy qu¶n  ýcña  ô m   l  C c¶ng    trªnnguyªn t¾c    b¶o  µn  µ    iÓn vèn,phï hîp víi to v ph¸ttr          c¸c qui ®Þnh  ña     c ph¸p  Ët vµ  lu   ph¶i ® îc c¬      quan  qu¶n  ý Nhµ   íc cã  Èm   l  n   th quyÒn  cho  Ðp; ph 6. §æi  íi c«ng nghÖ, trang thiÕt Þ  chuyªn  µnh t¹ C¶ng  µng  m   b ng i H kh«ng  ¸p  ® øng    Çu  Ò   ninh,an  µn  µ  Ön  iho¸. yªu c v an    to v hi ®¹   §i Ò u  7:  Quy Òn   chøc  tæ  qu¶n  ý,cung  l  øng c¸c  Þch  ô  µ  d v v kinh  doanh: 1. Tæ     chøc  é  b m¸y  qu¶n  ývµ  iÒu  µnh  ¶m   l  ® h ® b¶o qu¶n  ý,cung  l  øng,   tæ chøc  cung øng    Þch  ô  µ  c¸c d v v s¶n  Êt kinh doanh  ï hîp  íim ôc    xu     ph   v   tiªu, nhiÖ m  ô  îcgiao; v®  2.Cung    øng hoÆc   chøc  tæ  cung  øng    Þch  ô  µng  c¸cd vh kh«ng,dÞch  ô    v c«ng  éng  ¹ C¶ng  µng  c t  i H kh«ng;tæ    chøc  ë   éng  ¹m    mr ph vicung  øng    Þch  c¸cd vô  µ  v s¶n  Êtkinh doanh  xu     trong m ét  è  Ünh  ùc    sl v kh¸c    ¬  ë  Ën  ông  ã   trªnc s t d c hiÖu  qu¶ c¸c  ån  ùc cña  ô m   ngu l  C c¶ng  theo  yªu  Çu  ña  Þ  êng, nhng  c c th tr   kh«ng  ¶nh  ëng  n   Öc  ùc  Ön  h ®Õ vi th hi c¸c  chØ     Õ   ¹ch  µ   íc giao tiªuk ho Nh n     hoÆc   µm  l thay ® æi  èn,tµis¶n  ña  ¹t®éng    v    c ho   c«ng  ch  Ý (ChitiÕtt¹  ô  ôc    i ph l   1) theo quyÕt ®Þnh  ña  ôc  µng        cCH kh«ng  ©n  ông  µ  d d v ph¶i® îccÊp  ã  Èm      c th quyÒn  cho  Ðp; ph 3. Tham     ©y  ùng  µ  ×nh cÊp  ã  Èm  Òn    gia x d v tr   c th quy phª  Öt    Ý, duy c¸c ph   khung    gi¸hoÆc     gi¸cung  Êp    Þch  ô  µng  c c¸c d vh kh«ng,dÞch  ô    v c«ng  éng  ¹  c ti c¶ng  µng  h kh«ng;
 5. 5 4. X ©y  ùng    nh    d c¸c ®Þ møc    ng, vËt t  n    Òn l ng    ¬  ë  lao ®é    ,®¬ gi¸ti  ¬ trªnc s quy  nh  ña  µnh  µ  ña  µ   íc tr×nh  ôc  µng  ®Þ c ng v c Nh n   C H kh«ng  ©n  ông    d d phª duyÖt vµ  chøc  ùc hiÖn;   tæ  th   5. Tæ     chøc  ùc  Ön  Öc  Ón  än, thuª,bè  Ý sö  ông, ®µo  ¹o th hi vi tuy ch     tr   d   t  lao ®éng  theo      quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  Ëtvµ  ña  ôc  µng  lu   c C H kh«ng  ©n  ông  d d ViÖt Nam;  ùa  än    ×nh    L ch c¸c h thøc   ¬ng, th ng  µ  ã    Òn  tr¶l   ë v c c¸c quy kh¸c cña    ngêi sö  ông   d lao  ng  ®é theo quy  nh   ña  é   Ët  ®Þ c B Lu lao  ng  µ  ®é v c¸c   quy ®Þnh  kh¸c cña    ph¸p  Ët;Quy Õt  nh  lu   ®Þ møc  ¬ng, th ng  l   ë cho  êi lao ®éng  ng     trªnc¬  ë  n    Òn l ng  îcduyÖt,hiÖu    s ®¬ gi¸ti  ¬ ®     qu¶  ¹t®éng  ña  ô m   ho   cC c¶ng  µ  v møc  èng  Õn  ña  êilao®éng; c hi c ng     6.  îc quan  Ö   íic¸c  ¬  §  h v  c quan  trung  ng, ®Þa   ¬ng    ùc  Ön  ¬  ph ®Ó th hi chøc n¨ng, nhiÖ m   ô, quyÒn  ¹n  îc giao;§îc m êi  µ  Õp    chøc, c¸   v  h®     v ti c¸c tæ     nh©n  íc ngoµicã  n    quan  Ö  h c«ng    t¸ctrong lÜnh  ùc    v qu¶n  ý,khaith¸cC¶ng  l     Hµng  kh«ng  ©n  ông; §îccö    é, nh©n    ña  ô m   d d     c¸n b   viªnc C c¶ng  níc ngoµi ra      c«ng    äc  Ëp,tham  t¸c,h t   quan theo quy  nh  Ò   ®Þ v qu¶n  ý®oµn    oµn  µo  l  ra,® v vµ  ©n  Êp  ña  ôc  µng  ph ccCH kh«ng  ©n  ông,cña  µ   íc; d d   Nh n 7. §îc ký  Õt  µ  chøc  ùc hiÖn    îp  ng      k v tæ  th   c¸c h ®å kinh tÕ  íic¸c ®èi      v    t¸c trong  µ  µi níc theo  v ngo     quy  nh  ña  ôc  µng  ®Þ cC H kh«ng  ©n  ông  µ  d d v ph¸p  luËt; 8.  îc xuÊt  Ëp  Èu  ùc tiÕp    §  nh kh tr   c¸c trang  ÕtbÞ,  Ët  , ph¬ng  Ön thi   v t  ti   chuyªn ngµnh  ôc  ô  ¹t®éng    ph v ho   khaith¸cC¶ng  µng     H kh«ng  sau    ∙  îc khi® ®   cÊp  ã  Èm   c th quyÒn  phª duyÖt; §îc thiÕt kÕ,         thic«ng, l¾p  Æt     ® c¸c trang  thiÕt bÞ     chuyªn  µnh;    ng Tæ chøc  duy  b¶o  ìng, söa  ÷a  tu  d   ch c¶ng  µng  H kh«ng,c¸c trang thiÕtbÞ          chuyªn ngµnh  µ    ÕtbÞ     v c¸c thi   kh¸c cña    C¶ng  µng   H kh«ng; Nghiªn cøu      s¶n  Êt  xu c¸c    Ön, phô  ïng,trang  Õt bÞ   linh ki   t  thi   chuyªn   ngµnh    ®Ó thay thÕ  Ëp  Èu, ®¸p    nh kh   øng nhu  Çu  ö  ông  c sd trong nícvµ  Êt     xu   khÈu. §i Ò u    Òn  8: Quy qu¶n  ýtµichÝnh: l    1. §îc Nhµ   íc®Ç u    èn     n  tv ban  u   µ    ®Ç v bæ sung  èn  Õu  ã) ®Ó   µn  v (n c   ho thµnh  Öm   ô  nhi v c«ng  ch  Ý theo chØ     Õ   ¹ch  îc Nhµ   íc giao;§îc sö  tiªuk ho ®  n     dông  èn  µ    ü  ña  ô m   v v c¸c qu c C c¶ng    ôc  ô  Þp  êinhu  Çu  ®Ó ph v k th   c cung    øng c¸c s¶n  È m   µ  Þch  ô  ¹    ph vd v ti C¶ng  µng  H kh«ng  theo  nguyªn t¾c    b¶o  µn  µ  to v cã  Öu  hi qu¶; 2. §îc huy  ng  èn, gäivèn  ªndoanh, vay  èn    u     Òu  ©u     ®é v   li     v ®Ó ®Ç t chi s vµ  chøc  ¹t®éng  tæ  ho   kinh doanh  ng  nh kh«ng  µm  l thay  æi  ×nh  ® h thøc  ë  s h÷u  µ   íc,phïhîp quy  nh  ña  Nh n       ®Þ c ph¸p luËtvµ      ph¶i® îcc¬      quan  µ   íccã  Nh n   thÈm  Òn  quy cho  Ðp; ph 3. §îc trÝch  Ëp,qu¶n  ývµ  ö  ông    Ü   Ëp     l  l  s d c¸c qu t trung theo    quy  nh   ®Þ cña  µ   íc; Nh n 4. §îcthu phÝ, lÖ  Ý  ¹ c¶ng  µng        ph t i   H kh«ng  µ  îcsö  ông  Ý, lÖ  Ý  v®  d ph   ph ®Ó   ôc  ô  ¹t®éng  ña  n  Þ  ph v ho   c ®¬ v theo quy  nh  ña  µ   íc;   ®Þ c Nh n       îchëng    Õ     î Êp, trî   ®∙i®Ç u    µ  i u  ,còng  5. §   c¸c ch ®é tr c     u    gi¸, tv t¸ ®Ç t    nh c¸c chÕ     ®∙ikh¸c theo    ®é u      quy  nh  ña  µ   íc®èi víi ®Þ c Nh n       doanh  nghiÖp  µ   Nh nícho¹t®éng     c«ng  ch; Ý
 6. 6 6.§îc®Ò   Êt,kiÕn  Þ  íi µ   ícvµ    Êp  ã  Èm  Òn  Ò         xu   ngh v   Nh n   c¸cc c th quy v c¸c gi¶iph¸p,c¬  Õ,  Ýnh      ch ch s¸ch,chÕ       ®é qu¶n  ýtµichÝnh    ông  i víi ô m   l    ¸p d ®è    C c¶ng; 7. §îcNhµ   íctrùctiÕp ®Ç u      ¹ng  ôc     n      tc¸ch m c«ng  ×nh träng ®iÓ m   tr     theo  quy  nh  ña  µ   íc;Lµ  ñ  u      ®Þ c Nh n   ch ®Ç tc¸c c«ng  ×nh theo  ©n  Êp  tr   ph c qu¶n  ý l  cña  µ   ícvµ  ôc  µng  Nh n   C H kh«ng  ©n  ông  ÖtNam.  d d Vi     §i Ò u    ô m   9: C c¶ng  ã  Òn  õ chèivµ  è c¸o m äi  cÇu  c quy t    t    yªu  cung  Êp  c c¸cnguån  ùckh«ng  îcph¸p luËtquy  nh  ña  Êt kú    ©n    l  ®     ®Þ c b   c¸nh hay  chøc  tæ  nµo, trõnh÷ng     kho¶n  ù nguyÖn  ng  ãp  ×  ôc  ch  ©n  o  µ  t  ®ã g vm ®Ý nh ®¹ v c«ng  Ých. M ô c  II.N g h Ü a  v ô  c ñ a C ô m  c¶n g   §i Ò u 10:  1. Sö   ông  ã  Öu   d c hi qu¶, b¶o  µn,ph¸ttr Ón vèn, c¸c tµinguyªn,®Êt    to    i         ®ai,vïng  íc vµ    ån  ùc kh¸c do  µ   íc giao      n   c¸c ngu l     Nh n   ®Ó cung  Êp      c c¸c s¶n phÈ m  hoÆc   Þch  ô  d v c«ng  ch  Ý cho    i îng  c¸c ®è t theo  khung    gi¸hoÆc       gi¸do Nhµ   ícquy  nh; n  ®Þ 2. Thanh  to¸n c¸c kho¶n  î ghi trong     n    b¶ng  ©n  i  Õ   c ®è k to¸n cña  ô m     C c¶ng  ¹ thêi®iÓ m   ti     chuyÓn  æi  µnh  ® th doanh nghiÖp  µ  ícho¹t®éng  nh n     c«ng  Ých hoÆc     c¸ckho¶n  îph¸tsinhtrong qu¸ tr×nh ho¹t®éng  ña  ô m   n            cC c¶ng; Tr¶ c¸c kho¶n  Ýn  ông  èc  Õ  µ   ô m   td qu t m C c¶ng  ö  ông  sd theo quyÕt  ®Þnh  ña  Ýnh  ñ;C¸c  c Ch ph   kho¶n  Ýn  ông  Cô m   td do  c¶ng  ùctiÕp vay  tr     hoÆc   uû  Òn  quy cho    n  Þ  µnh    c¸c ®¬ v th viªnvay    ö  ông  ®Ó s d cho    ¹t®éng  c¸c ho   kinh  doanh  µichøc  ngo   n¨ng  Ýnh  ña  ô m   ch cC c¶ng; §ãng  niªn liÔm    ICAO   µng  h n¨m theo quy  nh   ña  ôc  µng  ®Þ cC H kh«ng  d©n  ông. d §i Ò u 11: Ngh Üa  ô  v qu¶n  ýho¹t®éng  l    c«ng  ch  µ  ¹t®éng    Ý v ho   s¶n xuÊt,kinhdoanh      kh¸ct¹ c¸cc¶ng  µng       i H kh«ng    nh sau: 1. Qu¶n  ý,khaith¸cc¸c C¶ng  µng    l       H kh«ng b¶o  ¶m   ® cung  øng  Þch  ô  d v hµng kh«ng,dÞch  ô    v c«ng  éng  Ön lî    c ti   iv¨n minh,lÞch sù  ,     theo c¸cquy  nh,     ®Þ quy  Õ   ña  µ   íc vµ      Èn, khuyÕn  thùc hµnh  ña  chøc  ch c Nh n   c¸c tiªuchu   c¸o    c tæ  Hµng  kh«ng  ©n   ông  èc  Õ  d d qu t (ICAO)  nh»m  b¶o  ¶m   ninh, an  µn, ® an    to   ®iÒu  µ  µ  Öu  ho v hi qu¶  cho    ¹t®éng  ¹ c¶ng  µng  c¸cho   t i H kh«ng; 2. §¨ng  ý  k kinh  doanh  µ  v kinh  doanh  ng  µnh  ®ó ng nghÒ   ∙  ¨ng  ý; ®® k  ChÞu  tr¸chnhiÖ m   ícNhµ   ícvÒ   Õt    tr   n   k qu¶  ¹t®éng  ña  ô m   ho   cC c¶ng  µ  Þu  v ch tr¸chnhiÖ m   íckh¸ch hµng, tr cph¸p  ËtvÒ     tr       í  lu   s¶n  È m   µ  Þch  ô  Cô m   ph vd v do  c¶ng cung  Êp; c 3. X ©y  ùng  Õ   ¹ch ph¸ttr Ón dµih¹n,trung h¹n  µ  µng    d k ho     i         vh n¨m, c¸cph­    ¬ng  ®Ç u    ph¸ttr Ón,ph¬ng  khai th¸c cña  ô m   ¸n  t  i   ¸n      C c¶ng  ï hîp  íiquy  ph   v  ho¹ch ph¸ttr Ón tæng  Ó  ña  µnh  µng   i   th c ng H kh«ng  ©n  ông  Öt nam,  íi d d Vi   v 
 7. 7 nhiÖ m   ô  µ   ícgiao  µ  v Nh n   v nhu  Çu  ña  Þ  êng  ×nh cÊp  ã  Èm  Òn  c c th tr tr   c th quy phª duyÖt;   4. Thùc  Ön  y       Ö m   ô    hi ®Ç ®ñ c¸c nhi v hoÆc   n  Æt   µng  Nhµ   íc ®¬ ® h do  n  giao;Tæ     chøc  ùc hiÖn    îp ®ång  th   c¸ch   kinh tÕ  ∙  ý  íi   i t¸c;   ® k v   ®è   c¸c 5. §æi  íi,hiÖn  iho¸ c«ng  Ö   µ  ¬ng    m  ®¹     ngh v ph thøc qu¶n  ý,sö  ông    l  d c¸c nguån    õ ho¹t®éng  ña  ô m   thu t     cC c¶ng,c¸c ho¹t®éng  ô  î tõ chuyÓn  ­      ph tr     , nh îng,thanh  ýtµis¶n  µ    ån      l    v c¸c ngu thu kh¸c theo    quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  Ët®Ó   lu   t¸  u  , ® æi  íi thiÕtbÞ,  i®Ç t  m    c«ng nghÖ   ña  ô m   cC c¶ng sau    ∙  Êu    khi® kh hao c¸ckho¶n    Ý  ¹t®éng;   chiph ho   6. Thùc  Ön    Üa  ô  i víi êilao ®éng    hi c¸cngh v ®è    ng     theo  quy  nh  ña  é  ®Þ cB LuËt lao ®éng, b¶o  ¶m        ® cho  êilao ®éng  ng     tham    gia qu¶n  ýCô m   l  c¶ng;X ©y     dùng  éiquilao ®éng  n      theo    nh  ña  qui®Þ c ph¸p luËt, ¨ng  ý  íi ¬     ® k v   quan  c qu¶n  lýlao ®éng  a  ¬ng, tæ     ®Þ ph   chøc  ùc hiÖn  µ  th   v c«ng  è  b c«ng  khaitrong Cô m       c¶ng; 7. Thùc  Ön      hi c¸c quy  nh  ña  µ   íc vÒ   ®Þ c Nh n   b¶o  Ö   µinguyªn,m«i  ­ v t    tr êng,quèc    phßng  µ  ninh quèc  v an    gia; 8. Thùc  Ön  Õ     c¸o thèng    Õ     hi ch ®é b¸o    kª,k to¸n,b¸o    nh  ú  µ      c¸o ®Þ k v b¸o c¸o bÊt th ng      ê theo  quy  nh, yªu cÇu  ña  ôc  ®Þ    c C HKDD   µ  ¬  v c quan  µ   íccã  Nh n   thÈm  Òn; ChÞu  quy   tr¸chnhiÖm  Ò   Ýnh    ùc cña    c¸o;   vt x¸cth   c¸cb¸o  9.ChÞu  ù  Óm      s ki tra,thanh    ña    ¬  trac c¸cc quan  µ   íccã  Èm  Òn; Nh n   th quy   Tu©n  ñ    th c¸c quy  nh  Ò   ®Þ v thanh    ña  ¬  trac c quan  µi chÝnh  µ  ña    ¬  T  v c c¸c c quan  µ   íccã  Èm  Òn  Nh n   th quy theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt.   §i Ò u   C¸c  Üa  ô  12:   ngh v kh¸c: Tæ  chøc  ùc hiÖn  Õ   ,  th   ch ®é quy  nh  Ò   ®Þ v qu¶n  ývµ  ö  ông  èn, tµi l  s d v    s¶n,c¸c quü, kÕ        to¸n,h¹ch    to¸n,chÕ     Óm     µ    Õ     µichÝnh    ®é ki to¸nv c¸c ch ®é t   kh¸c®èi víi      doanh  nghiÖp c«ng  ch  Nhµ   ícquy  nh; Ch Þu  Ý do  n  ®Þ   tr¸chnhiÖ m     vÒ   Ýnh    ùc c¸cho¹t®éng  µichÝnh  ña  ô m   t x¸cth       t  cC c¶ng; C«ng  è  b c«ng  khaib¸o    µichÝnh  µng    c¸o t   h n¨m  µ    v c¸c th«ng    Ò   ¹t tinv ho   ®éng  ña  ô m   cC c¶ng theo quy  nh  ña  µ   íc ®èi  íiDoanh  ®Þ c Nh n   v  nghiÖp  µ  nh nícho¹t®éng     c«ng  ch; Ý Thùc  Ön  y       hi ®Ç ®ñ c¸c nghÜa  ô  i  íing©n  v ®è v   s¸ch  µ   íc theo    Nh n   quy ®Þnh  ña  c ph¸p luËt;     Thùc  Ön  ét  è  Ö m   ô  hi m s nhi v qu¶n  ý chuyªn  µnh  Côc  ëng  ôc  l  ng do  tr C Hµng kh«ng  ©n  ông  û  Òn. d d u quy C h ¬ n g  III T æ n g  gi¸m ® è c  v µ  b é  m ¸ y  gi ó p vi Ö c §i Ò u 13:  1. Tæng  gi¸m  c  Thñ   íng  Ýnh  ñ    Öm,  Ôn  Öm,  ®è do  t Ch ph bæ nhi mi nhi khen  ëng,kû  Ëttheo ®Ò   Þ  ña  ôc  ëng  ôc  µng  th   lu     ngh c C tr CH kh«ng  ©n  ông; d d  
 8. 8 T æng  gi¸m  c  ô m   ®è C c¶ng  µng  H kh«ng  Òn  mi Nam   kiªm  gi¸m  c  ®è C¶ng  µng   H kh«ng  èc  Õ T ©n  ¬n  Êt. qu t   S Nh Tæng  gi¸m  c  µ®¹idiÖn  ®è l     ph¸p  ©n  ña  ô m   nh cC c¶ng,lµngêicã  Òn       quy qu¶n  ý,®iÒu  µnh  l  h cao  Êt trong Cô m   nh     c¶ng  µ  Þu  v ch tr¸chnhiÖ m   íc Côc    tr   tr ng  ôc  µng  ëCH kh«ng  ©n  ông  µ  ícph¸p luËtvÒ   Õt  d d v tr       k qu¶  iÒu  µnh  ¹t ® h ho   ®éng  ña  ô m   cC c¶ng.  Tæng  gi¸m  c  îc Côc  ëng  ôc  µng  ®è ®   tr C H kh«ng  ©n  ông  y  d d ñ quyÒn  thùc hiÖn  ét  è  Ö m  ô    m s nhi v qu¶n  ýNhµ   íctheo quy  nh  ña  l  n    ®Þ c ph¸p luËt.   2.  ã   Ph Tæng   gi¸m  c  µ ngêi gióp  ®è l     Tæng   gi¸m  c,  iÒu  µnh  ét  ®è ® h m hoÆc   ét  è  Ünh  ùc  ¹t®éng  ña  ô m   m sl v ho   cC c¶ng theo  ©n  ph c«ng  ña  c Tæng   gi¸m  c  µ  Þu  ®è v ch tr¸chnhiÖm   íc Tæng     tr   gi¸m  c  Ò   Öm   ô  îc ph©n  ®è v nhi v®  c«ng; 3. K Õ     ëng  ô m     to¸ntr C c¶ng  óp Tæng  gi   gi¸m  c  ®è chØ  o,tæ  ®¹   chøc  ùc th   hiÖn c«ng    µichÝnh, kÕ   t¸ct     to¸n,thèng  cña  ô m     kª  C c¶ng, cã    Òn  µ    c¸c quy v nghÜa  ô  v theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt;   4. C¸c      v¨n phßng,phßng    chuyªn m«n    nghiÖp  ô  ã  v c chøc  n¨ng  tham  u, m  gióp Tæng    gi¸m  c  ®è qu¶n  ý, iÒu  µnh  l  ® h c«ng  Öc. vi §i Ò u      14: Tæ chøc  ¬  c quan  óp Tæng  gi   gi¸m  c  å m: ®è g 1.V¨n    phßng  C¶ng  ô. v 2.V¨n    phßng  ô m   C c¶ng. 3.Phßng    Kinh  Õ   Õ   ¹ch. t ­K ho 4.Phßng  µichÝnh   Õ     T  ­K to¸n. 5.Phßng      Tæ chøc    é   c¸n b ­Lao  ng  Òn l ng. ®é ti  ¬ 6.Phßng  ü  Ët­C«ng  Ö.   K thu   ngh 7.V¨n    phßng  §¶ng   µn. ­§o §i Ò u    15: Tæng  Gi¸m  c  ã    Ö m  ô  µ  Òn  ¹n sau: ®è c c¸cnhi v v quy h   1.Ký  Ën  èn  Ó  nî), t  ai,vïng níc,tµi   nh v (k c¶    ®Ê ®        nguyªn vµ    ån  ùc   c¸cngu l   kh¸c cña  µ   íc®Ó     Nh n   qu¶n  ý,sö  ông  l  d theo  ôc    Öm   ô  µ   ícgiao m tiªu,nhi v Nh n     cho  ô m   C c¶ng;Quy Õt  nh    ®Þ giao c¸c nguån  ùc®∙  Ën  ña  µ   íccho       l   nh c Nh n   c¸c ®¬n  Þ  µnh    v th viªntheo quy  nh  ¹  Òu  Ö  chøc  µ  ¹t®éng  ña  ô m   ®Þ ti§i l tæ  v ho   cC c¶ng  ∙  îc cÊp  ã  Èm  Òn  ®®  c th quy phª  Öt,®¶m   duy   b¶o  ng  ®ó ph¸p  Ët;KiÕn  lu   nghÞ   Êp  ã  Èm   Òn  ¬ng  ®iÒu  c c th quy ph ¸n  chØnh  èn  µ  ån  ùc kh¸c khi v v ngu l      giao l¹ cho    n  Þ  µnh    µ  iÒu     i c¸c ®¬ v th viªnv ® chØnh    ã  ù  khic s thay ® æi  Ö m     nhi vô  ña    n  Þ  µnh    c c¸c®¬ v th viªntheo h×nh    thøc t¨ng,gi¶m  èn;     v 2. Sö   ông  ã  Öu   d c hi qu¶, b¶o  µn  µ    to v ph¸ttr Ón vèn  îc Nhµ   íc giao;  i   ®  n    X ©y  ùng  ¬ng  huy  ng  èn, tr×nh cÊp  ã  Èm   Òn  d ph ¸n  ®é v    c th quy phª  Öt  µ  duy v tæ chøc  ùc hiÖn; th     3. X ©y  ùng  Õ   ¹ch    iÓn dµih¹n,trung h¹n  µ  µng    d k ho ph¸ttr         vh n¨m, c¸c dù     ¸n  u    ®Ç t ph¸ttr Ón c¬  ë  ¹  Çng   i   s ht c¶ng  µng  H kh«ng, ph¸ttr Ón nguån  ©n      i   nh lùc,® æi  íi trang  ÕtbÞ,    m  thi   øng  ông    µnh  ùu  d c¸c th t khoa  äc  h c«ng  nghÖ,  d©y  chuyÒn  c«ng nghÖ   íi,hîp    ªndoanh  íitrong  µ  µi níc tr×nh m  t¸cli   v  v ngo      
 9. 9 cÊp  ã  Èm  Òn    Öt,tæ  c th quy phª duy   chøc  ùc hiÖn  ã  Öu  th   c hi qu¶    Õ   ¹ch, c¸ck ho   dù    ;  ¸n ®ã 4. Qu¶n  ývµ  iÒu  µnh    ¹t®éng  ña  ô m     l  ® h c¸c ho   cC c¶ng theo  ©n  Êp  ph c vµ  Þu  ch tr¸ch nhiÖ m   Ò   Õt    v k qu¶  ¹t®éng  ña  ô m   ho   cC c¶ng; Tæ     chøc  ùc th   hiÖn    Öm   ô,®¬n  Æt  µng  ña  µ   ícgiao cho  ô m   c¸c nhi v  ® h c Nh n     C c¶ng;B¸o      c¸o Côc  µng  H kh«ng  ©n  ông  µ    ¬  d d v c¸c c quan  µ   íc cã  Èm   Òn  Ò   Õt  Nh n   th quy vk qu¶  ¹t ®éng  ña  ô m   ho   cC c¶ng  theo quy  nh   ña  µ   íc vµ  ôc  µng  ®Þ c Nh n   C H kh«ng  ©n  ông; d d 5. X ©y  ùng  µ  ×nh Côc  ëng  ôc  µng    d v tr   tr C H kh«ng  ©n  ông  d d phª  Öt, duy   quyÕt  nh    ¬ng  thµnh  Ëp,tæ  ®Þ c¸c ph ¸n  l   chøc  ¹     Ó    n  Þ  µnh  l igi¶ith c¸c ®¬ v th , viªn vµ  é    b m¸y  óp  Öc  ña  ô m   gi vi c c c¶ng; Quy  nh     ®Þ chøc n¨ng, nhiÖ m   ô,   v  §iÒu  Ö  chøc  µ  ¹t®éng    n  Þ  µnh    ña  ô m   l tæ  v ho   c¸c®¬ v th viªnc C c¶ng;  6.  Ò   § nghÞ   ôc  ëng  ôc  µng  C tr C H kh«ng  ©n   ông    Ö m,  Ôn   d d bæ nhi mi nhiÖ m, khen  ëng, kû  Ët,®iÒu  ng, cö  i,c«ng    äc  Ëp..  th   lu   ®é   ®  t¸c,h t .trong vµ    ngoµi níc ®èi  íiPhã      v  Tæng  gi¸m  c, kÕ   ®è   to¸n tr ng  µ      ë v c¸c chøc  danh  kh¸c  theo ph©n  Êp    c qu¶n  ýc¸n bé  ña  ôc  µng  l    c C H kh«ng  ©n  ông; d d 7. X ©y  ùng  µ    d v ban  µnh    h c¸c quy  Õ     ng, quy  Õ   Ò   Òn l ng, ch lao ®é   ch v ti  ¬   tiÒn th ng, khen  ëng, kû  Ëtvµ       ë   th   lu   c¸c v¨n b¶n  quy  nh  kh¸c ¸p dông  ®Þ      trong  Cô m   c¶ng  ïhîp víi ph       quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËt;   8. Tæ     chøc  ùc hiÖn    Ö m   ô, kÕ   ¹ch,®¬n  Æt  µng  Nhµ   th   c¸c nhi v   ho   ® h do  níc   giao;ChÞu  ù  Óm      s ki tragi¸m    ña  ôc  µng  s¸tc C H kh«ng  ©n  ông  µ    ¬  d d v c¸cc quan  µ   íc cã  Èm   Òn  i  íiviÖc  ùc  Ön  Ö m   ô  Nh n   th quy ®è v   th hi nhi v qu¶n  ý vµ  l  ®iÒu  µnh  ña  ×nh; h cm 9. Chñ   ×gi¶iquyÕt  ÷ng  íng m ¾ c   ÷a c¸cc¬    tr     nh v  gi     quan  qu¶n  ýNhµ   íc l  n  t¹ c¶ng  µng    i H kh«ng  µ  ¹m  êi®ãng  öa  v t th   c c¶ng  µng  H kh«ng kh«ng    giê qu¸ 24    khicã  ×nh  èng  Êt  ¾c,®ång  êiph¶ib¸o  ngay   t hu b tr   th     c¸o  cho  ôc  ëng  ôc  C tr C Hµng  kh«ng  ©n  ông  µ    ¬  d d v c¸c c quan  µ   íc cã  Èm  Òn    èihîp Nh n   th quy ®Ó ph     gi¶i  Õt; quy 10.  ©y   ùng  µ  X d v ban  µnh  éi quy  h n  phßng  gian, b¶o  Ët    m trong  ¹t ho   ®éng  ña  ô m   cC c¶ng,b¶o  Ö       v c¸c th«ng    tinkinh tÕ    ü   Ëtnéibé, bÝ   Ët    ­ K thu       m quèc  gia theo quy  nh   ña  ®Þ c ph¸p  Ët ®Ó   dông  èng  Êt  lu   ¸p  th nh trong  µn  to Cô m   c¶ng; 11.Tæ     chøc  µ  ùc hiÖn  v th   c«ng    ×m  Õm,  t¸ct ki cøu  ¹n  µng  nH kh«ng theo  quy  nh  ña  û   ®Þ c U ban  êng  ùct×m  Õm    th tr   ti ­ Cøu  ¹n  µng  nH kh«ng  ©n  ông  d d vµ  û   U ban  èc    ×m  Õm   qu giat ki ­Cøu  ¹n trªnkh«ng,trªnbiÓn  µ  Þu  ù  n       v ch s chØ   ®¹o,ph©n    c«ng  ña    û   c c¸cU ban  µy; n 12. Phèi hîp  íic¸c ®¬n  Þ  ©n  i        v    v qu ®é ®Ó qu¶n  ý,b¶o  Ö   µ  l  v v khaith¸c    c¸cc¶ng  µng    H kh«ng  ïng chung. d  C h ¬ n g  IV T Ë p  th Ó  n g ê i lao ® é n g  trong C ô m  c ¶ n g
 10. 10 §i Ò u 16: §¹ihéi c«ng  ©n       nh viªn chøc  ña  ô m   cC c¶ng  µ h×nh  l  thøc  trùc tiÕp    êi lao ®éng    ®Ó ng     tham    gia qu¶n  ýCô m   l  c¶ng; §¹ihéi c«ng  ©n       nh viªnchøc  ã    Òn    c c¸cquy sau  y: ®© 1. Tham       gia th¶o  Ën  ©y  ùng  lu x d tho¶  clao ®éng  Ëp  Ó  ÷a m ét    í    t th gi   bªn lµ ngêi lao ®éng       hoÆc   êi ®¹i diÖn  Ëp  Ó    ng    ét  ng     t th lao ®é , m bªn  µ Tæng   l  gi¸m  c  ô m   ®è C c¶ng  hoÆc  gi¸m  c    n  Þ   µnh    ®è c¸c ®¬ v th viªn theo  û  Òn   u quy cña Tæng  gi¸m  c; ®è 2. Th¶o  Ën  µ    lu v th«ng  qua quy  Õ   ö  ông    ü  ã  ªnquan  ùc ch s d c¸c qu c li   tr   tiÕp ®Õ n   îÝch  ña  êilao®éng    l  i c ng     trong Cô m     c¶ng; 3. Th¶o  Ën  µ  ãp    Õn  Ò     lu v g ý ki v quy  ¹ch,kÕ   ¹ch,®¸nh    Öu    ho   ho   gi¸hi qu¶ ho¹t®éng,    kinh doanh, ®Ò   Êt c¸c biÖn    xu     ph¸p b¶o  é  ®éng,    Ön h lao  c¶i thi   ®iÒu  Ön  µm  Öc,®êi sèng  Ët chÊt vµ    Çn,vÖ   ki l vi     v    tinhth   sinh m«i  êng, ®µo     tr   t¹ovµ  o  ¹ol¹ngêilao®éng  ña  ô m     ®µ t     i    cC c¶ng. §i Ò u    ¹ihéic«ng  ©n    17: §     nh viªnchøc  îctæ  ®   chøc  µ  ¹t®éng  v ho   theo  híng dÉn  ña    c Tæng    oµn    ng  Ötnam. Liªn® lao®é Vi   §i Ò u  18: C¸c  chøc  oµn  thÓ  vµ c¸  ©n   êi lao  ng  îc tæ  ® nh ng ®é ®  quyÒn  ph¶n  ¸nh, kiÕn    nghÞ,  Õu  ¹i,tè  khi n   c¸o  íic¸c  Êp  ã  Èm   v  c c th quyÒn   trong vµ    ô m     trªnC c¶ng theo quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  ËtvÒ   ÷ng  Ên    ña  lu   nh v ®Ò c Cô m   c¶ng,nhng  Ê m     chøc,®oµn  Ó  µ    ©n  chøc  nh    c c¸ctæ    th v c¸nh tæ  ®× c«ng,   b∙ic«ng, l∙nc«ng       hoÆc  c¸c  Óu  Ön  èng  i  i bi hi ch ®è tr¸ ph¸p  Ët kh¸c    lu   trong  Cô m   c¶ng. C h ¬ n g  V § ¬ n  v Þ  th µ n h viªn c ñ a C ô m  c ¶ n g §i Ò u 19:  1.Cô m     c¶ng  ã    n  Þ  µnh    ¹ thêi®iÓ m   µnh  Ëp nh  c c¸c®¬ v th viªnt     i th l   sau: a.C¶ng  µng    H kh«ng  Bu«n    ét. Ma Thu ­Tªn    giao dÞch  èc  Õ:    qu t  Buon    Ma ThuotAirport     ­ViÕtt¾t:BMV      ­Trô  ë:C¶ng  µng    s  H kh«ng  Bu«n    ét­TØnh  Ma Thu    Dak  Lak b.C¶ng  µng    H kh«ng    ¬ng: LiªnKh ­Tªn    giao dÞch  èc  Õ:Lien khuong Airport   qu t         ­ViÕtt¾t:       DLI ­Trô  ë:C¶ng  µng    s  H kh«ng    ¬ng   LiªnKh ­TØnh  © m   ång L § c.C¶ng  µng    H kh«ng  Cam   Ly ­Tªn    giao dÞch  èc  Õ:Cam   Airport   qu t   Ly    ­ViÕtt¾t:CLA     
 11. 11 ­Trô  ë:C¶ng  µng    s  H kh«ng  Cam   ­TØnh  © m   ång Ly   L § d.C¶ng  µng    H kh«ng  ¹ch  R gi¸: ­Tªn    giao dÞch  èc  Õ:Rach    qu t   Gia  Airport   ­ViÕtt¾t:VKR      ­Trô  ë:C¶ng  µng    s  H kh«ng  ¹ch    R Gi¸­TØnh    Kiªngiang e.C¶ng  µng    H kh«ng  ó  èc: Ph Qu ­Tªn    giao dÞch  èc  Õ:Phu    qu t   Quoc  Airport   ­ViÕtt¾t:PQC      ­Trô  ë:C¶ng  µng    s  H kh«ng  ó  èc   Ph Qu ­TØnh    Kiªngiang d.C¶ng  µng    H kh«ng  µ   C Mau: ­Tªn    giao dÞch  èc  Õ:Ca    qu t   Mau Airport     ­ViÕtt¾t:CAH      ­Trô  ë:C¶ng  µng    s  H kh«ng  µ   C Mau   ­TØnh  µ   C Mau f.  Trung  ©m  t khaith¸cga  ©n  ¬n  Êt:   T S Nh ­Tªn    giao dÞch  èc  Õ:T ©n  ¬n  Êt    qu t   S Nh TerminalOperationCentre     ­ViÕtt¾t:TTOC      ­Trô  ë:C¶ng  µng    s  H kh«ng  èc  Õ  ©n  ¬n  Êt   µnh  è  M qu t T S Nh ­Th ph HC g.Trung  ©m    t khaith¸ckhu     bay: ­Tªn    giao dÞch  èc  Õ:Airf ld   qu t   ie   OperationCentre   ­ViÕtt¾t:AOC      ­Trô  ë:C¶ng  µng    s  H kh«ng  èc  Õ  ©n  ¬n  Êt   µnh  è  M qu t T S Nh ­Th ph HC h.Trung  ©m An    t   ninh hµng    kh«ng: ­Tªn    giao dÞch  èc  Õ:Aviat     qu t   ionSecuri   tyCentre   ­ViÕtt¾t:ASC      ­Trô  ë:C¶ng  µng    s  H kh«ng  èc  Õ  ©n  ¬n  Êt­Thµnh  è  M qu t T S Nh   ph HC i.  Trung  ©m  Èn  t kh nguy   ­Cøu  ¹n  µng  nH kh«ng: ­Tªn    giao dÞch  èc  Õ:Aviat     qu t   ionEmergency   ­Rescue  Centre   ­ViÕtt¾t:AERC      ­Trô  ë:C¶ng  µng    s  H kh«ng  èc  Õ  ©n  ¬n  Êt­Thµnh  è  M qu t T S Nh   ph HC k.Trung  ©m  Þch  ô  ü  ËtHµng    t D v k thu   kh«ng: ­Tªn    giao dÞch  èc  Õ:Aviat     qu t   ionTechnical  ServicesCentre   ­ViÕtt¾t:ATSC      ­Trô  ë:C¶ng  µng    s  H kh«ng  èc  Õ  ©n  ¬n  Êt   µnh  è  M qu t T S Nh ­Th ph HC l.  Trung  ©m  iÒu  µnh  Æt   t: t ® h m ®Ê ­Tªn    giao dÞch  èc  Õ:Ground    qu t   ServicesCentre   ­ViÕtt¾t:GSC     
 12. 12 ­Trô  ë:C¶ng  µng    s  H kh«ng  èc  Õ  ©n  ¬n  Êt   µnh  è  M qu t T S Nh ­Th ph HC C¸c  n  Þ  µnh    ña  ô m   ®¬ v th viªnc C c¶ng  ã  c con  Êu, ® îc m ë   µikho¶n  ¹ d     t  t i ng©n  µng  ïhîp nhiÖ m  ô  Òn  ¹n ® îcgiao,ho¹t®éng  h ph     v quy h       theo ph¬ng    thøc   h¹ch to¸n phô  éc,phï hîp  íic¸c quy  nh  ña    thu     v     ®Þ c Ph¸p  Ëtvµ  Òu  Ö  ña  lu   §i l c Cô m   c¶ng. §i Ò u    ®¬n  Þ  µnh    ¹ch    ô  éc cã  Òn: 20: C¸c  v th viªnh to¸nph thu   quy 1. Tù  ñ  ¹t®éng    ch ho   theo  ©n  Êp  ña  ô m   ph ccC c¶ng,chÞu  ù  µng  éc    sr bu vÒ  nghÜa  ô  µ  Òn  î ®èi  íiCô m   v v quy l i v  c¶ng; Cô m     c¶ng  Þu  ch tr¸ch nhiÖ m     cuèicïng vÒ     Üa  ô  µichÝnh        c¸cngh v t  ph¸tsinh do  ù    s cam   Õt  ña    n  Þ  k c c¸c®¬ v nµy; 2.  îc ký  Õt    îp  ng  §   k c¸c h ®å kinh  Õ, ® îc chñ  ng  ùc  Ön    ¹t t    ®é th hi c¸c ho   ®éng  cung øng  Þch  ô  d v hoÆc   s¶n  Êt kinh doanh,ho¹t®éng  µichÝnh,tæ  xu        t    chøc  µ  ©n  ù  v nh s theo  ©n  Êp  ña  ô m   ph ccC c¶ng; Quy Òn   ¹n,nhiÖ m   ô  ña    h  vc c¸c ®¬n  Þ  µnh    îc cô  Ó      v th viªn®   th ho¸ trong quyÕt  nh  µnh  Ëp,§iÒu  Ö    ®Þ th l  l Tæ  chøc  µ  ¹t®éng  ña    n  Þ  µy. v ho   c c¸c®¬ v n C h ¬ n g  VI T µ i c h Ý n h  c ñ a c ô m  c ¶ n g §i Ò u    ô m   21: C c¶ng  ùc hiÖn  Õ     ¹ch to¸ntËp  th   ch ®é h     trung,tùchñ  µi    t  chÝnh  trong cung    øng    Þch  ô  c¸c d v c«ng  éng, dÞch  ô  µng  c   vH kh«ng  µ    v c¸c ho¹t®éng    kinh doanh kh¸c phï hîp  íiLuËt     v  doanh nghiÖp  µ   íc,c¸c quy  Nh n     ®Þnh ®èi víi      doanh nghiÖp  µ  ícho¹t®éng  nh n     c«ng  ch, c¸c quy  nh  Ý    ®Þ kh¸c  cña ph¸p luËtvµ  Òu  Ö  ña  ô m       §i l c C c¶ng. §i Ò u 22:  1.Vèn  iÒu  Ö  ña  ô m     ® lc C c¶ng  å m   ã: g c a.  èn  îc Nhµ   íc giao  ¹  êi®iÓ m   V ®  n  t ith   chuyÓn  æi  ô m   ® C c¶ng  µnh  th doanh nghiÖp  µ   ícho¹t®éng  Nh n     c«ng  ch; Ý b.Vèn  µ   íc®Ç u        Nh n   tbæ sung  cho  ô m   C c¶ng  Õu  ã); (n c c.Ph Çn  Ých l¹ tõ kÕt    tr       i qu¶  ¹t®éng  ña  ô m   ho   cC c¶ng      ®Ó bæ sung  èn  v vµ    ån  èn  c¸cngu v kh¸c(nÕu  ã).   c 2. Khi cã  ù      s t¨ng gi¶m  èn  iÒu  Ö, Cô m     v® l  c¶ng ph¶i ®iÒu    chØnh  Þp  k thêitrong b¶ng  ©n  i kÕ     µ      c ®è   to¸nv c«ng  è  èn  iÒu  Ö  ña  ô m   bv ® lc C c¶ng  ∙  ­ ®® îc®iÒu    chØnh. §i Ò u    Quü   ña  ô m   23: C¸c  cC c¶ng: Cô m  c¶ng  îc trÝch  Ëp,qu¶n  ývµ  ö  ông    ü  ü  u     ®  l  l  s d c¸c qu (Qu ®Ç t ph¸t  tr Ón;Quü   ù  i  d phßng  µichÝnh; Quü   t    khen  ëng  µ  òy  óc  î ; .  th v q ph l i ..theo    ) quy ®Þnh  ña  c ph¸p  Ët®Ó   lu   b¶o  ¶m   ® cho    ×nh ho¹t®éng  µ    iÓn cña  qu¸ tr     v ph¸ttr   Cô m   c¶ng  thiÖu  ®¹   qu¶ cao.
 13. 13 §i Ò u 24:  ù  ñ  Ò   µichÝnh  ña  ô m   T ch v t   cC c¶ng: 1. Cô m     c¶ng  ¹t®éng    ho   trªnnguyªn  ¾c  ù chñ  Ò   µichÝnh, cã  t t  v t    tr¸ch  nhiÖ m   b¶o  µn  µ    iÓn c¸c nguån  èn  ¹t®éng  ña  ô m   to v ph¸ttr     v ho   cC c¶ng,kÓ       c¶ phÇn  èn  ãp  µo    v g v c¸cdoanh  nghiÖp kh¸c; 2. Ch Þu    tr¸chnhiÖ m     thanh      to¸nc¸c kho¶n  î ghitrong b¶ng  ©n  i kÕ   n      c ®è   to¸ncña  ô m     C c¶ng  µ    v c¸ccam   Õt  µichÝnh  k t  kh¸c(nÕu  ã);   c 3. Thùc  Ön  Óm       hi ki tragi¸m      ¹t®éng  µichÝnh  s¸tc¸c ho   t  trong toµn  ô m     C c¶ng; 4.M äi    quan  Ö   Ýn  ông  htd (vay,cho    vay  µ  v mua,    µng    Ë m,    b¸n h tr¶ch b¶o l∙nh)gi÷a Cô m       c¶ng  íi®èi    v  t¸cbªn  µiCô m   ngo   c¶ng ph¶itu©n    theo  ù  ©n  s ph cÊp  Ò   ¹n  v h møc  i víi ét  Çn  ®è     m l vay  µ  v tæng    î c¸c lÇn  dn    vay  theo  quy  nh   ®Þ cña  µ   íc; Nh n 5.  ô m   C c¶ng  ã  c tr¸ch nhiÖm   ©y  ùng, tr×nh, ®¨ng  ý  Õ   ¹ch  µi   x d     k k ho t  chÝnh  µ    c¸o tµichÝnh,b¶ng  ©n  i kÕ     ña  ô m   v c¸cb¸o        c ®è   to¸nc C c¶ng      ®Ó b¸o c¸o víi ôc  µng     CH kh«ng  ©n  ông  µ    Êp  ã  Èm  Òn  µ  d d v c¸c c c th quy v tæng  Õt  quy to¸nhµng    n¨m  íiNhµ   íc;ViÖc  Óm     µ  v  n  ki trav phª  Öt  Õt    µng    duy quy to¸nh n¨m cña  ô m   C c¶ng  îctiÕn hµnh  ®    theo quy  nh  ña  µ   íc;   ®Þ c Nh n 6. Cô m     c¶ng  ã  c tr¸chnhiÖ m   ép      n c¸c kho¶n  Õ  µ    thu v c¸c kho¶n  ép  n kh¸c   theo ph¸p  ËthiÖn  µnh;§îcsö  ông  Çn    lu   h   d ph l∙sau    µn  µnh  Üa  ô  i khiho th ngh v nép  Õ  i víi µ   íctheo quy  nh  Ön  µnh; thu ®è     Nh n     ®Þ hi h 7.Lîi     Ën  µ   ô m   nhu m C c¶ng  hoÆc     n  Þ  µnh      îctõphÇn  c¸c®¬ v th viªnthu ®     vèn  ãp  µo    g v c¸c doanh  nghiÖp kh¸c kh«ng    ph¶i nép  Õ     thu thu  Ëp  nh doanh  nghiÖp,n Õu    doanh  nghiÖp  µy  ∙  ép  Õ    Ëp  n ® n thu thu nh doanh  nghiÖp  íckhi tr     chiacæ       tøc cho    gãp  èn; c¸cbªn  v 8.  Tr¸ch  Ö m   Ët  Êt  ña  ô m   nhi v ch c C c¶ng  trong c¸c  èi  m quan  Ö   h kinh   doanh  µ  v trong  quan  Ö   ©n  ù  îc gií h¹n    hd s® i   ë møc  tæng  è  èn  ña  ô m   sv c C c¶ng  ¹ thêi®iÓ m   t    i c«ng  è  Çn  Êt; bg nh 9. Cô m     c¶ng  ph¶inghiªm    chØnh  ùc hiÖn  th   ph¸p  Önh  Õ     èng    l k to¸nth kª, chÕ     Õ     µ  c¸o tµichÝnh  i víi ®é k to¸nv b¸o      ®è    doanh nghiÖp  µ   ícho¹t®éng  Nh n     c«ng  ch; Ý Cô m  c¶ng  Þu  ù  Óm     ch s ki tra,gi¸m    Ò   µichÝnh  µ    ¹t®éng  s¸tv t   v c¸c ho   kinh doanh, cung    øng    Þch  ô  c¸c d v c«ng  éng  ña    ¬  c c c¸c c quan  µ  íc cã  nh n   thÈm  Òn  quy theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt.  
 14. 14 C H ¦ ¥ N G  VII M è I Q U A N  H Ö  C ñ A  C ô M  C ¶ N G  V íI C¸ C  C ¥  Q U A N   N H µ  N ¦í C V µ  C H Ý N H  Q U Y Ò N  § Þ A  P H ¦ ¥ N G §i Ò u    èi  25: M quan  Ö   íi µ  íc: h v  Nh n Ch Êp  µnh  h ph¸p  Ët, ùc hiÖn    lu   th   c¸c quy  nh  ña  µ   íccã  ªnquan  ®Þ c Nh n   li   ®Õ n   ô m   C c¶ng  µ  v doanh  nghiÖp  µ  ícho¹t®éng  nh n     c«ng  ch; Ý Thùc  Ön  hi quy  ¹ch,chiÕn îcph¸ttr ÓnCô m   ho   l    i   c¶ng trong tæng  Ó      th quy ho¹ch,chiÕn îcph¸ttr Ónngµnh  µng    l    i   H kh«ng  ©n  ông; d d Ch Êp   µnh    h c¸c quy  nh  ña  µ   íc vÒ:  µnh  Ëp,t¸ch,nhËp,    ®Þ c Nh n   Th l    tæ chøc  ¹   l iC¸c  Ýnh  ; ch s¸ch  Ò   chøc, c¸n  é; Ch Õ     µichÝnh, tÝn  ông, v tæ    b  ®é t     d   thuÕ,thu lînhuËn;C¸c  Õ     Ò   Õ        i   ch ®é v k to¸n, èng   th kª; Ch Þu  ù  Óm    s ki tra,thanh    Öc  ùc hiÖn  travi th   ph¸p  Ët, ñ  ¬ng,chÝnh  lu   ch tr   s¸ch,chÕ     ña  µ   íct¹ Cô m     ®é c Nh n     i c¶ng; Thùc  Ön    Öm   ô  Ýnh  Þ,x∙ héi,quèc  hi c¸c nhi v ch tr       phßng, an    ninh  µ    v c¸c nhiÖ m   ô  v c«ng  ch  Ý kh¸c ® îcNhµ   íc giao thªm  µinhiÖm   ô  Ýnh     n    ngo   v ch theo  kÕ   ¹ch vµ  n  Æt  µng  ña  µ   íc; ho   ®¬ ® h c Nh n §îc ®Ò   Êt,kiÕn  Þ   Ò         xu   ngh v c¸c gi¶iph¸p,c¬  Õ,  Ýnh    ch ch s¸ch qu¶n  ý l  cña  µ   íc®èi víi ô m   Nh n       C c¶ng; §îcqu¶n  ývµ  ö  ông  èn,tµis¶n,®Êt  ai,c¸c nguån  ùckh¸c do  µ     l  s d v      ®   l    Nh nícgiao ®Ó   ùc hiÖn  Öm   ô      th   nhi v c«ng  éng  µ  c v kinh doanh  µ    v ph¶ib¶o  µn,   to   ph¸ttr Ónc¸cnguån  ùc®ã;  i     l  §îc hëng    Õ     î Êp, trî   µ    Õ       c¸c ch ®é tr c     v c¸c ch ®é kh¸c theo  gi¸   quy  nh   ®Þ cña  µ   íc. Nh n §i Ò u    èi  26: M quan  Ö   íi ôc  µng  h v  CH kh«ng  ©n  ông: d d 1. Víichøc     n¨ng qu¶n  ýNhµ   íc chuyªn ngµnh  µng  l  n    H kh«ng  ©n  ông, d d   Côc  µng  H kh«ng  ©n  ông    èi, d d chiph   chØ  o: ®¹ a. §Þnh  íng,qu¶n  ý,chØ   o, kiÓm       h   l  ®¹   tra,gi¸m      ¹t®éng  ña  s¸tc¸c ho   c Cô m   c¶ng theo qui®Þnh  ña     c ph¸p luËt;   b. Phª  Öt    Õ   ¹ch,quiho¹ch,ph¬ng    ¹t®éng, ph¸ttr Ónc¸c   duy c¸ck ho      ¸n ho      i     nguån  ùc vµ      ¹t ®éng  ña  ô m   l   qui m« ho   cC c¶ng  µ  v c¸c  n   Þ   µnh  ®¬ v th viªn;   KiÓ m     tra,gi¸m    ô m   s¸tC c¶ng  Ò   Öc  ùc hiÖn    Õ   ¹ch,quiho¹ch,ph­ v vi th   c¸c k ho      ¬ng    ∙    Öt; ¸n ® phª duy c.Ban  µnh      Èn    h c¸c tiªuchu s¶n  È m,  Þch  ô;TiªuchuÈn  ph d v    c«ng  Ö,  ngh kÓ   thiÕtbÞ  Î thiÕtbÞ  ng  é  Ëp  Èu;C¸c  nh  c¶    l  ,   ®å b nh kh   ®Þ møc  Êp  µnh  µ  c ng v trùc tiÕp  Óm       ki tra,gi¸m    ô m   s¸tC c¶ng  Ò   Öc  ùc  Ön      Èn  µ  v vi th hi c¸c tiªuchu v ®Þnh  møc  ; ®ã d. Uû   Òn    quy cho  ô m   C c¶ng  ùc hiÖn  ét  è  Öm   ô  th   m s nhi v qu¶n  ýchuyªn l    ngµnh  ¹ c¶ng  µng  t  i H kh«ng; e. Cô m     c¶ng  Þu  ch tr¸chnhiÖm   ùc  Ön      th hi c¸c quy  nh    y   ña  ®Þ trªn®© c côc  µng  H kh«ng  ©n  ông;§îckiÕn  Þ  íi ôc  µng  d d    ngh v   CH kh«ng  ©n  ông  Ò   d d v c¸cnéidung  ã  ªnquan.    c li  
 15. 15 2.   íinhiÖm   ô  îcNhµ   ícgiao thùc hiÖn  ét  è   V   v®  n      m s chøc n¨ng  ña  ñ  c ch së  ÷u,Côc  µng  h  H kh«ng  ©n  ông  ã  Èm  Òn: d d c th quy a. Thµnh  Ëp  íi,t¸ch,nhËp, tæ    lm      chøc  ¹ c¸c®¬n  Þ  µnh    ña  ô m   l    i v th viªnc C c¶ng; b.Phª  Èn  Òu  Ö      chu §i l Tæ chøc  µ  ¹t®éng, c¸cnéidung  öa  æi,bæ   v Ho       s®   sung  Òu  Ö    §i l Tæ chøc  µ  ¹t®éng  ña  ô m   v Ho   cC c¶ng;   c.Bæ   Ö m,  Ôn  Ö m,    nhi mi nhi khen  ëng,kû  Ët, iÒu  ng, cö  i  th   lu  ® ®é   ® c«ng  t¸c, äc  Ëp   h t trong nícvµ  µiníctheo  Èm  Òn      ngo     th quy qu¶n  ýc¸n bé  ña  ôc  l    c C Hµng  kh«ng  ©n  ông  µ  d d v quy  Õ   ©n  Êp  ch ph c qu¶n  ýc¸n  é, quy  ¹ch    l  b   ho c¸n bé  ña  c §¶ng  û  ôc  µng  uC H kh«ng  ©n  ông; d d   Tham     gia giao  èn  µ    ån  ùc kh¸c cho  ô m   v v c¸c ngu l     C c¶ng, kiÓm     ¹t   traho   ®éng  ña  ô m   cC c¶ng; Cô m     c¶ng  ã  c tr¸chnhiÖ m     b¸o  theo  c¸o  quy  nh  ña  ®Þ c Nhµ   ícvµ        n   c¸cb¸o c¸o kh¸ctheo yªu cÇu  ña  ôc  µng       cCH kh«ng  ©n  ông. d d §i Ò u 27: M èi quan  Ö   íic¸c c¬  h v     quan, bé, ngµnh  íit    v    c¸ch  µ c¬  l  quan  qu¶n  ýNhµ   íccã  Èm  Òn  íng dÉn  ùc hiÖn,kiÓm     l  n   th quy h  th     tra,gi¸m    s¸t Cô m   c¶ng: 1.Thùc  Ön    nh    hi c¸c®Þ møc  kinh tÕ    ü  Ët,   Èn,chÊt l ng s¶n    ­ K thu   chu   tiªu  î   phÈ m   µ  Þch  ô  ïhîp víi   Èn  µnh,tiªuchuÈn  èc    ªnquan; vd v ph       chu ng tiªu    qu giali   2. §¶m     b¶o  èc  qu phßng, an    ninh quèc    ùc  Ön      gia;Th hi c¸c quy  nh  Ò   ®Þ v quan  Ö   i ngo¹i  Êt,nhËp  Èu  µ    h ®è   , xu   kh v c¸cquy  nh  Ò   ®Þ v b¶o  Ö   v m«i  êng; tr 3. Tu ©n  ñ    Õ     µichÝnh  Õ     th c¸c ch ®é t   k to¸n,thuÕ, tæ      chøc  é  b m¸y  ¹ch  h to¸n,kÕ     to¸n;Duy Öt  Õt    quy to¸n hµng    n¨m;  Óm     ki tra,thanh    µichÝnh  µ  trat   v kiÓm    éibé  ô m   to¸nn   C c¶ng; 4. B¶o  ¶m   ùc  Ön    Òn  î   ® th hi c¸c quy l i nghÜa  ô  i  íingêi lao  ng  , v ®è v     ®é theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt;   5. Cô m     c¶ng ph¶ichÞu  ù  Óm       s ki tra,gi¸m    Ò   ÷ng  Ünh  ùc  éc s¸tv nh l v thu   chøc n¨ng  ∙  îc ph¸p  Ët quy  nh   ®®  lu   ®Þ cho    ¬  c¸c c quan  µy  µ  îc quyÒn  n v®  kiÕn  Þ  íi   ¬  ngh v   c quan    Ò     éidung  ãitrªn. c¸c ®ã v c¸cn   n  §i Ò u  §èivíichÝnh  Òn  a   ¬ng  ¬iCô m   28:     quy ®Þ ph n  c¶ng  ã    n   c c¸c ®¬ vÞ  µnh    ¹t®éng, Cô m   th viªnho     c¶ng  Þu  ù  ch s qu¶n  ýNhµ   íc vµ  Êp  µnh  l  n   ch h c¸cquy  nh  µnh  Ýnh,c¸cnghÜa  ô  i víi éi ®ång  ©n  ©n, Uû       ®Þ h ch    v ®è       H Nh d   ban nh©n  ©n    Êp  d c¸cc theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËt.   c h ¬ n g VIII T æ  c h ø c  l¹i §i Ò u    Öc  chøc  ¹ Cô m   29: Vi tæ  l i c¶ng  Côc  ëng  ôc  µng  do  tr C H kh«ng  d©n  ông    Þ  ñ íng ChÝnh  ñ  d ®Ò ngh Th t   ph xem   Ðt quyÕt ®Þnh. x   
 16. 16 C h ¬ n g  iX §i Ò u k h o ¶ n  thi µ n h  h §i Ò u    Òu  Ö    30: §i l Tæ chøc  µ  ¹t®éng  ña  ô m   v ho   cC c¶ng  µng  H kh«ng  miÒn  Nam   ã  Öu  ùc thihµnh  Ó   õ ngµy15  th¸ng 5  c hi l     k t      n¨m 1999. TÊt  c¸c   c¶    c¸ nh©n, ®¬n  Þ  µnh        v th viªntrong Cô m     c¶ng  Þu  ch tr¸chnhiÖm     µnh  Òu    thih §i lÖ  µy. n §i Ò u    êng  îp cÇn    31: Tr h  bæ sung,söa  æi  Òu  Ö      ® §i l Tæ chøc  µ  ¹t v ho   ®éng  ña  ô m   cC c¶ng, Tæng     gi¸m  c  ô m   ®è C c¶ng  ×nh  ôc  ëng  ôc  µng  tr C tr C H kh«ng  ©n  ông  Õt ®Þnh; C¸c  n  Þ  µnh    ña  ô m   d d quy     ®¬ v th viªnc C c¶ng  Õu  Çn  n c söa  æi    ® bæ sung  iÒu  Ö  chøc  µ  ¹t®éng  ® l tæ  v ho   ph¶itr×nh Tæng       gi¸m  c  ®è Cô m   c¶ng  Õt ®Þnh. quy              
 17. 17 P h ô  l ô c 1  C¸c d Þ c h  v ô  c « n g  Ý c h  v µ  kinh d o a n h  c ñ a c ô m  c ¶ n g: (KÌm  theo §iÒu  Ö  chøc  µ  ¹t®éng)   l tæ  v ho   I­  C¸c d Þ c h  v ô  c « n g  Ý c h:  D Þch  ô  ©n  u  v s ®Ë cho  Çu  t bay.   D Þch  ô  ôc  ô  ü  ¬ng  ¹im Æt   t. v ph v k th m  ®Ê D Þch  ô  v cung  Êp  c th«ng    tin,kh«ng    Ý îng Hµng  b¸o,kh t   kh«ng. D Þch  ô  iÒu  µnh    ¬ng  Ön m Æt   t  ¹t®éng  v® h c¸cph ti   ®Ê ho   trong khu    bay. D Þch  ô  Én  ¾t  Çu  v d d t bay. D Þch  ô  iÒu  µnh  Çu  v® h t bay l¨n. D Þch  ô  Ðo  y  Çu  v k ®È t bay. D Þch  ô  ñ tôc,kÕ   ¹ch bay. v th     ho   D Þch  ô  ×m  Õm,  v t ki cøu  ¹n,tham    iÒu      ¹n. n  gia® tratain KhÈn  nguy,cøu    ho¶. D Þch  ô  v th«ng    ªnl¹c. tinli   Cung  øng  Æt   m b»ng  µm  Öc. l vi D Þch  ô  ninh Hµng  v An    kh«ng. D Þch  ô  Ö   v v sinhm«i  êng.   tr D Þch  ô  v khaith¸cga  µng    H kh«ng,ga  µng   h ho¸. D Þch  ô  ôc  ô  v ph v kh¸ch chuyªn c¬,VIP.      D Þch  ô  v cho  thuª,  khaith¸cc¸ctrang thiÕtbÞ  ü  Ëtchuyªn ngµnh.          k thu     Cung  Êp  iÖn,níc. c®   D Þch  ô  tÕ  µng  v y  H kh«ng. D Þch  ô  ôc  ô  v ph v bay  ©n  ù. qu s D Þch  ô    v bæ sung  iÒu  µnh  ® h bay    qu¸ c¶nh. D Þch  ô  v kho,b Õn  .   b∙i D Þch  ô  Æt   vm b»ng  qu¶ng  c¸o. D Þch  ô  v kh¸c. II­  C¸c d Þ c h  v ô  kinh d o a n h:  D Þch  ô  v cho      thuªv¨n phßng. D Þch  ô  v qu¶ng  c¸o.
 18. 18 Cung  øng  Æt   m b»ng  kinhdoanh.   XuÊt nhËp  Èu  Ëtttrang thiÕtbÞ    kh v        chuyªn ngµnh.   D Þch  ô  Ën  v v chuyÓn  µnh  h kh¸ch. D Þch  ô  lÞch,híng dÉn  v du      tham  quan. D Þch  ô  Êt¨n,Bar,c¨ng tin, µng u  Ö m,      È m. v xu          h l ni v¨n ho¸ ph D Þch  ô    æi  ¹itÖ. v thu ® ngo   Kh¸ch  ¹n,nhµ  s  nghØ. D Þch  ô    Ýt¹ nhµ  Hµng  v gi¶i     tr i ga  kh«ng. Khaith¸c, äc,ph©n  èiníc.      l ph   D Þch  ô  v cung  Êp  c nhiªnliÖu.   §¹ilýb¸n vÐ, ®¹ilýhµng            ho¸. B¸n  µnh  Ôn  Õ,hµng  ¬ng  h mi thu   th nghiÖp.. . . Bèc  Õp  µng    ¹ m¸y  x h ho¸ t   i bay,kho  µng,nhµ    h   ga. Kho  µnh  ý, µng    h l  h ho¸,giao nhËn  µnh  ý. .   h l .. §ãng  ãihµnh  ý, µng    ¹ c¶ng  µng  g  l  h ho¸ t   i H kh«ng. Trung  ©m  t giao dÞch  µng    H kh«ng. San  Êp,lµm  ¹ch m Æt   l  s  b»ng    c¸cc«ng  ×nh x©y  ùng  tr   d chuyªn ngµnh.   X ©y   ùng, söa  ÷a  d   ch b¶o  ×,l¾p  Æt,  tr   ® khai th¸c c¸c      c«ng  ×nh  ©y  tr x dùng  ¬  c b¶n  chuyªn ngµnh  µng    H kh«ng. L ¾p   Æt    ® c¸c trang thiÕtbÞ       cho    c¸c c«ng  ×nh x©y  ùng, ®iÖn, ®iÖn  tr   d     tö,c¬  Ý    kh chuyªn ngµnh,c«ng  ×nh d©n  ông.     tr   d T  Ên,thiÕtkÕ     v    c¸cc«ng  ×nh x©y  ùng  tr   d chuyªn ngµnh  µng    H kh«ng. §iÒu  èivµ  ç  î   ¹t®éng  ph   h tr  ho   c¸c s¶n  Êtkinh doanh  ã  Öu  xu     c hi qu¶  ¬n. h Hoµn  Ön c«ng  ×nh x©y  ùng. thi   tr   d C¸c  Þch  ô  d v kh¸c.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2