intTypePromotion=1

Servlets

Chia sẻ: Vi Xuan Duong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:65

0
131
lượt xem
42
download

Servlets

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Có nhiều phương pháp để xây dựng một ứng dụng web động như: sử dụng công nghệ Php, Asp.Net, Java(servlet/jsp),… Để xây dựng web bằng công nghệ Java thì phải có hiểu biết về Jsp, Servlet và mô hình MVC.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Servlets

 1. Servlets 1
 2. Nội Dung  Giới Thiệu  Chương trình servlet đầu tiên  Xử lí các yêu cầu request  Form data  HTTP request headers  Phát sinh trả lời - response  HTTP status codes  HTTP response headers  Xử lí cookies  Session tracking 2
 3. Giới thiệu Servlet  Đọc nội dung từ client: data & header  Trả lời theo định dạng HTML  Gửi dữ liệu ẩn 3
 4. Ưu điểm  Hiệu quả  Tiện lợi: nhiều công cụ  Mạnh: sharing data, pooling, persistence  Khả chuyển  Bảo mật  Rẻ tiền 4
 5. Trang web động  Phụ thuộc vào người sử dụng  Mua hàng trên mạng  Nội dung phải thay đổi liên tục  Bản tin, dự báo thời tiết  Đọc nội dung từ database hoặc từ web server khác  Báo giá hàng hóa 5
 6. Một số Servlet Server  Apache Tomcat  http://jakarta.apache.org/tomcat/  Allaire/Macromedia JRun  http://www.allaire.com/products/jrun/  New Atlanta ServletExec  http://www.servletexec.com/  Gefion Software LiteWebServer  http://www.gefionsoftware.com/LiteWebServer/  Caucho's Resin  http://www.caucho.com/ 6
 7. Servlet đơn giản import java.io.*; import javax.servlet.*; import javax.servlet.http.*; public class HelloWorld extends HttpServlet { public void doGet(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) throws ServletException, IOException { PrintWriter out = response.getWriter(); out.println("Hello World"); } } 7
 8. Biên dịch và chạy Servlets  Đặt CLASSPATH  Đến file Servlet JAR (install_dir/lib/servlet.jar).  Biên dịch và đặt file dịch .class đúng vị trí  tomcat_install_dir/webapps/ROOT/WEB-INF/classes  jrun_install_dir/servers/default/default-app/ WEB-INF/classes  Bật tag trong file web.xml  Gọi chương trình servlets  http://host/servlet/ServletName 8
 9. Servlet Hello theo định dạng HTML public class HelloWWW extends HttpServlet { public void doGet(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) throws ServletException, IOException { response.setContentType("text/html"); PrintWriter out = response.getWriter(); String docType = "\n"; out.println(docType + "\n" + "Hello WWW\n"+ "\n" + "Hello WWW\n" + ""); } } 9
 10. Hosting lên Servlet server  http://s43.eatj.com/ free trial 10
 11. Upload chương trình .war  http://vtvan.s43.eatj.com/hello/hello.jsp 11
 12. The Servlet Life Cycle  init : thực hiện 1 lần duy nhất  service : tạo thread cho mỗi client  doGet, doPost, doXxx  destroy : thực hiện khi shutdown servlet 12
 13. Khởi động - init  Dùng ServletConfig.getInitParameter  ServletConfig config = getServletConfig();  message = config.getInitParameter("message");  Đặt tham số trong web.xml  …/WEB-INF/web.xml  Thường được dùng khi muốn đọc dữ liệu tại thời điểm init từ đĩa 13
 14. Tạo tham số Init  …/WEB-INF/web.xml ShowMsg cwp.ShowMessage message Shibboleth repeats 5 14
 15. Đọc tham số init public class ShowMessage extends HttpServlet { private String message; private String defaultMessage = "No message."; private int repeats = 1; public void init() throws ServletException { ServletConfig config = getServletConfig(); message = config.getInitParameter("message"); if (message == null) { message = defaultMessage; } try { String repeatString = config.getInitParameter("repeats"); repeats = Integer.parseInt(repeatString); } catch(NumberFormatException nfe) {} } 15
 16. public void doGet(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) throws ServletException, IOException { response.setContentType("text/html"); PrintWriter out = response.getWriter(); String title = "The ShowMessage Servlet"; out.println(ServletUtilities.headWithTitle(title)+ "\n" + "" + title + ""); for(int i=0; i
 17. Chạy chương trình 17
 18. Chương trình Counter  Đếm số lần truy cập của người sử dụng 18
 19. Xử lí dữ liệu của Form 19
 20. Form Data http://host/path?username=abc&passwd=ia 20
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2