intTypePromotion=1

Sự hình thành của giá cả trong nền kinh tế thị trường (phần 4)

Chia sẻ: Nguyễn Kiều Trinh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:7

0
45
lượt xem
18
download

Sự hình thành của giá cả trong nền kinh tế thị trường (phần 4)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Việc đầu tư được tính toán kỹ lưỡng và khoa học hơn, do đó hiệu quả kinh tế của đồng vốn ngày càng cao hơn, cơ cấu đầu tư cũng hợp lý hơn

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sự hình thành của giá cả trong nền kinh tế thị trường (phần 4)

  1.   II/ Xu h   íng vËn ®éng cña gi¸ c¶ thÞ tr   êng vµ c¸c     nh©n tè t¸c ®éng  Xu híng vËn ®éng cña gi¸ thÞ trêng ®îc   xÐt trªn  hai mÆt: 1. §èi víi tæng thÓ hµng ho¸. Sù vËn ®éng cña tæng thÓ gi¸ c¶ trªn thÞ trêng  phô thuéc vµo sù t¸c ®éng cña hai nhãm nh©n tè c¬  b¶n sau ®©y: a.   Nh÷ng   nh©n   tè   lµm   cho   gi¸   c¶   cã   xu   híng   gi¶m  xuèng. Sù   c¹nh   tranh   trªn   thÞ   trêng   ngµy   cµng   gay  g¾t lµm cho c¸c doanh nghiÖp cã c«ng nghÖ, thiÕt  bÞ l¹c hËu, qu¶n lý yÕu kÐm sÏ r¬i vµo t×nh tr¹ng  bÞ thua lç vµ ph¸ s¶n. §Ó ®øng v÷ng ®îc trªn thÞ  trêng, c¸c doanh nghiÖp ph¶i thêng xuyªn øng dông  khoa   häc   vµ   kü   thuËt   tiªn   tiÕn,   ®a   c«ng   nghÖ   vµ  thiÕt bÞ míi, hiÖn ®¹i vµo kinh doanh, nh»m t¨ng  n¨ng suÊt lao ®éng, gi¶m gi¸ s¶n phÈm. Th«ng qua c¹nh tranh, c¸c doanh nghiÖp cã chi  phÝ qu¸ cao (tÝnh cho mét ®¬n vÞ s¶n phÈm) sÏ bÞ  lo¹i ra khái lÜnh vùc s¶n xuÊt, lu th«ng. C¸c ®¬n  vÞ cßn l¹i muèn tån t¹i ®îc ph¶i qu¶n lý chi phÝ  chÆt chÏ vµ cã hiÖu qu¶ h¬n. §ång thêi, do sö dông  c«ng nghÖ vµ thiÕt bÞ hiÖn ®¹i h¬n, nªn hao phÝ vËt  chÊt   vµ   tiÒn   c«ng   ®Ó   s¶n   xuÊt   ra   mét   ®¬n   vÞ   s¶n  phÈm còng Ýt h¬n. C¸c yÕu tè trªn ®a ®Õn kÕt qu¶ lµ  chi   phÝ   cho   mét   ®¬n   vÞ   s¶n   phÈm   ngµy   cµng   gi¶m  xuèng. Do   yªu   cÇu   cña   c¸c   quy   luËt   kinh   tÕ   cña   thÞ  trêng, c¸c doanh nghiÖp ph¶i c¨n cø vµo nhu cÇu cña  thÞ trêng ®Ó kinh doanh vµ t×m mäi c¸ch ®Ó b¸n ®îc  hµng cña m×nh, cho nªn nh×n chung, hµng ho¸ ­ dÞch  vô s¶n xuÊt ra ®îc tiªu thô hót. Lîng hµng dù tr÷  trong tõng gia ®×nh còng gi¶m ®i.
  2. ViÖc vËn dông thêng xuyªn cña c¸c quy luÊt kinh  tÕ cña thÞ trêng buéc c¸c doanh nghiÖp ph¶i chó ý  tíi viÖc t¨ng tèc ®é vßng quay cña ®ång vèn. ViÖc  ®Çu t ®îc tÝnh to¸n kü lìng vµ khoa häc h¬n, do ®ã  hiÖu qu¶ kinh tÕ cña ®ång vèn ngµy cµng cao h¬n, c¬  cÊu ®Çu t còng hîp lý h¬n. b. Nh÷ng nh©n tè lµm t¨ng gi¸ c¶. Thu nhËp cña ngêi lao ®éng vµ cña toµn x∙ héi  thêng xuyªn t¨ng lªn. Thu nhËp t¨ng lµm cho cÇu vÒ  hµng ho¸ ­ dÞch vô t¨ng lªn, do ®ã t¹o ra ¸p lùc  lµm cho t¨ng gi¸ c¶ (ë nhiÒu níc, tèc ®é t¨ng gi¸  thêng thÊp h¬n tèc ®é t¨ng cña thu nhËp). Yªu cÇu tiªu dïng cña x∙ héi ngµy cµng cao. V×  vËy ®Ó tho¶ m∙n yªu cÇu ®ã, c¸c doanh nghiÖp ph¶i  t¨ng thªm chi phÝ ®Ó t¹o ra ®îc mét ®¬n vÞ gi¸ sö  dông cung cÊp cho x∙ héi. Tµi   nguyªn   ngµy   c¹n   c¹n   kiÖt,   viÖc   khai   th¸c  c¸c   tµi   nguyªn   ngµy   cµng   khã   kh¨n,   chi   phÝ   khai  th¸c  ngµy  cµng  línm,  do ®ã tµi  nguyªn  cã xu híng  t¨ng lªn.  Søc   mua   cña   ®ång   tiÒn   cã   xu   híng   gi¶m,   do  ChÝnh phñ duy tr× l¹m ph¸t ë møc ®é nhÊt ®Þnh (l¹m  ph¸t kÝch thÝch t¨ng trëng). C¸c nh©n tè nªu trªn thêng xuyªn t¸c ®éng tíi  gi¸ c¶. Gi¸ c¶ chÞu søc Ðp cña c¶ hai nh©n tè ®ã.  Xu híng cña gi¸ c¶ sÏ thiªn vÒ nhãm nh©n tè nµo t¹o  ra ®îc søc Ðp m¹nh h¬n. Trong nh÷ng n¨m qua, nh©n tè thø hai ®∙ vµ ®ang  cã søc Ðp m¹nh, lµm cho mÆt b»ng gi¸ c¶ vËn ®éng  theo c¸c xu híng sau: + Gi¸ c¶ kh«ng æn ®Þnh vµ cã xu híng t¨ng lªn.  §iÒu ®ã còng cã nghÜa lµ viÖc gi¶m gi¸ kh«ng ph¶i  lµ hiÖn tîng phæ biÕn. + Gi¸ c¶ ngµy cµng s¸t víi gi¸ trÞ h¬n, vµ do  ®ã c¬ cÊu cña gi¸ c¶ ngµy cµng hîp lý h¬n.
  3. +   Gi¸   c¶   hµng   ho¸   vµ   dÞch   vô   trªn   thÞ   trêng  trong  níc xÝch  gÇn h¬n  víi gi¸  c¶ trªn  thÞ trêng  thÕ giíi. + C¸c quan hÖ tû gi¸ lín trong nÒn kinh tÕ quèc  d©n sÏ thay ®æi vµ kÐo theo sù thay ®æi phøc t¹p  cña mÆt b»ng gi¸ c¶. Quan hÖ tû gi¸ thay ®æi theo  híng tû gi¸ gi÷a c«ng nghiÖp phÈm vµ n«ng s¶n réng  theo híng cã lîi cho c«ng nghiÖp. Cßn tû gi¸ hµng  ho¸ vµ dÞch vô th× më réng theo híng cã lîi   cho  dÞch vô. §iÒu ®ã cã nghÜa lµ tuú mÆt b»ng gi¸ c¶ cã  t¨ng  lªn,  nhng  tèc ®é t¨ng  gi¸  dÞch vô  thêng cao  h¬n tèc ®é t¨ng gi¸ n«ng s¶n. 2. §èi víi tõng lo¹i hµng ho¸. Quan hÖ cung cÇu trªn thÞ trêng quyÕt ®Þnh sù  vËn ®éng cña gi¸ c¶ tõng lo¹i hµng ho¸. Ngêi ta cã  thÓ thÊy râ qua hÖ gi÷a cung vµ cÇu vµ gi¸ c¶. XÐt  trong kho¶ng thêi gian ng¾n (vµi n¨m), gia c¶ thÞ  trêng cña  tõng  lo¹i hµng  ho¸  cã thÓ t¨ng  lªn,  h¹  xuèng vµ æn ®Þnh. Sù t¨ng gi¶m ®ã lµ do sù thay ®æi  thêng   xuyªn   cña   quan   hÖ   cung   cÇu   quyÕt   ®Þnh.   Khi  cung  nhá  h¬n cÇu,  gi¸ c¶  hµng ho¸  t¨ng.  Khi cung  lín   h¬n   cÇu,   gi¸   c¶     hµng   ho¸   gi¶m   xuèng.   TÊt  nhiªn,   nÕu   trªn   thÞ   trêng,   cung   cÇu   lu«n   ®îc   duy  tr× ë møc c©n b»ng th× gi¸ c¶ æn ®Þnh. Trªn thÞ trêng, quan hÖ cung cÇu thÓ hiÖn díi  c¸c d¹ng chñ yÕu sau ®©y: ­ Cung nhá h¬n cÇu ­ Cung b»ng cÇu. ­ Cung lín h¬n cÇu. VÊn   ®Ò   ®îc   ®Æt   ra   lµ:   yÕu   tè   nµo   quyÕt   ®Þnh  quan hÖ cung cÇu? §ã chÝnh lµ chu kú kinh doanh. Sù  vËn ®éng cña chu kú kinh doanh trªn thÞ trêng quyÕt  ®Þnh sù vËn ®éng cña quan hÖ cung cÇu. Chu   kú   kinh   doanh   lµ   hiÖn   tîng   tÊt   yÕu   cña  kinh tÕ thÞ trêng. Mçi quèc gia cã mét nÒn kinh tÕ 
  4. thÞ trêng kh¸c nhau. Chu kú kinh doanh trªn mçi nÒn  kinh tÕ thÞ trêng ®ã cã nh÷ng ®Æc thï cña nã. Sù  vËn ®éng cña chu kú kinh doanh vµ c¸c ®Æc thï cña  nã. Sù vËn ®éng cña chu kú kinh doanh vµ c¸c ®Æc  thï cña nã chÞu sù chi phèi rÊt lín cña c¸c yÕu tè  ph¸t sinh trªn thÞ trêng trong níc vµ trªn thÞ tr­ êng   thÕ   giíi.   Sù   vËn   ®éng   cña   chu   kú   kinh   doanh  trªn c¸c h×nh th¸i thÞ trêng kh¸c nhau sÏ cã nh÷ng  ®Æc thï riªng. BÊt kú mét   hµng ho¸ nµo ®∙ tån t¹i trªn thÞ  trêng, hay bÊt kú   mét nhµ kinh doanh nµo ®∙ ho¹t  ®éng trªn thÞ trêng ®Òu bÞ chi phèi bëi chu kú kinh  doanh. Tuy nhiªn, c¸c nhµ ®éc quyÒn cã kh¶ n¨ng h¹n  chÕ bít sù t¸c ®éng tù ph¸t cña chu kú kinh doanh  tíi quan hÖ cung cÇu vµ gi¸ c¶ hµng ho¸ cña m×nh. Mét chu kú kinh doanh xuÊt hiÖn trªn thÞ trêng  thêng cã mét sè thêi kú chñ yÕu sau: +   Suy   tho¸i,   tøc   lµ   giai   ®o¹n   mµ   kinh   doanh  gi¶m   sót   nghiªm   träng.   Trong   thêi   kú   nµy   cã   giai  ®o¹n tiªu ®iÒu vµ giai ®o¹n ¶m ®¹m. + Ph¸t triÓn, t¸c lµ kinh doanh ®îc håi phôc,  cã ph¸t triÓn vµ t¨ng trëng. +  æn  ®Þnh  (hng  thÞnh)  tøc  lµ  kinh  doanh  ph¸t  triÓn vµ sau ®ã æn ®Þnh ë møc cao. HiÖn tîng trªn ®îc lÆp ®i lÆp l¹i trªn thÞ tr­ êng. Khi kinh doanh bíc vµo thêi kú suy tho¸i, nhu  cÇu tiªu dïng bÞ h¹n chÕ, hµng ho¸ cã Ýt ngêi mua,  s¶n xuÊt bÞ thu hÑp nghiªm träng. Do søc Ðp cña s¶n xuÊt vµ cña tiªu dïng, c¸c  doanh nghiÖp buéc ph¶i ®æi míi qu¶n lý, c¶i tiÕn kü  thuËt, tiÕp thu c«ng nghÖ vµ thiÕt bÞ míi. C¸c yÕu  tè   trªn   l¹i   lµ   c¬   së,     tiÒn   ®Ò   cho   sù   phôc   håi,  t¨ng   trëng   vµ   ph¸t   triÓn.   Trong   nÒn   kinh   tÕ,   nÕu  ®ång thêi diÔn ra t×nh tr¹ng nhiÒu hµng ho¸, nhiÒu  doanh nghiÖp ë trong thêi gian suy tho¸i, th× nÒn 
  5. kinh   tÕ   kÐm   æn   ®Þnh,   tèc   ®é   t¨ng   trëng   vµ   ph¸t  triÓn thÊp. ë  thêi  kú  suy  tho¸i,  do  nh÷ng  khuyÕt  tËt  cña  s¶n phÈm, do sù yÕu kÐm cña qu¶n lý hoÆc do sù l¹c  hËu vÒ c«ng nghÖ vµ thiÕt bÞ, nªn s¶n phÈm cã Ýt  ngêi mua, tõ ®ã dÉn ®Õn t×nh tr¹ng cung lín h¬n cÇu  vµ  gi¸ c¶ hµng  ho¸  gi¶m xuèng.   Do sù "céng  hëng"  cña c¸c khèi lîng hµng kh«ng b¸n ®îc, nªn tèc ®é h¹  gi¸ ë cuèi giai ®o¹n tiªu ®iÒu vµ ®Çu giai ®o¹n ¶m  ®¹m cao h¬n nhiÒu so víi tèc ®é gi¶m gi¸ ë ®Çu giai  ®o¹n tiªu ®iÒu vµ cuèi giai ®o¹n ¶m ®¹m. V× kh«ng  b¸n ®îc hµng nªn c¸c doanh nghiÖp l¹i tiÕp tôc h¹  gi¸ cho ®Õn khi kh«ng thÓ h¹ h¬n ®îc n÷a. ë møc gi¸  ®©y  ®ã, hµng  ho¸  vÉn kh«ng  ®îc tiªu  thô nhiÒu  vµ  buéc   doanh   nghiÖp   ph¶i   c¶i   tiÕn   s¶n   xuÊt   vµ   qu¶n  lý, ®Ó ®a ra thÞ trêng nh÷ng hµng ho¸ míi cã nhiÒu  u thÕ h¬n (kÓ c¶ u thÕ vÒ gi¸). ë  thêi   kú   ph¸t   triÓn,   c¸c   s¶n   phÈm   míi   cã  nhiÒu  u   thÕ   ®∙   xuÊt   hiÖn   vµ   ®îc   nhiÒu   ngêi   biÕt  ®Õn, nªn nhu cÇu trªn thÞ trêng t¨ng lªn rÊt nhanh.  Nhu cÇu t¨ng ®∙ kÐo theo sù t¨ng lªn cña s¶n xuÊt.  Song trªn thÞ trêng vÉn tån t¹i cung nhá h¬n cÇu.  Do   vËy,   gi¸   c¶   sÏ   t¨ng   lªn   ë   giai   ®o¹n   ®Çu   ph¸t  triÓn, vµ tèc ®é t¨ng cña cÇu lín h¬n tèc ®é t¨ng  cña   cung.   Tèc   ®é     t¨ng   gi¸   trong   tõng   giai   ®o¹n  còng rÊt kh¸c nhau. Do søc Ðp t¨ng nhanh cña cÇu,  nªn tèc ®é t¨ng gi¸ ë cuèi giai ®o¹n phôc håi vµ  ®Çu giai ®o¹n ph¸t triÓn lµ cao nhÊt. Tèc ®é t¨ng  gi¸ ë cuèi giai ®o¹n ph¸t triÓn thÊp dÇn vµ ®¹t møc  thÊp nhÊt. Do tèc ®é t¨ng gi¸ ë cuèi giai ®o¹n phôc håi vµ  ®Çu  giai  ®o¹n ph¸t  triÓn  lµ cao  nhÊt,  nªn gi¸  c¶  trë   thµnh   søc   hót   m¹nh   nhÊt   ®èi   víi   c¸c   doanh  nghiÖp vµ lµ ®éng lùc thóc ®Èy c¸c doanh nghiÖp ®Èy  m¹nh s¶n xuÊt ®Ó cã nhiÒu hµng cung cÊp cho thÞ tr­ êng.
  6. Trong  thêi  kú  æn  ®Þnh,  quan  hÖ  cung  cÇu  t¬ng  ®èi æn ®Þnh vµ vÒ c¬ b¶n lµ phï hîp víi nhau (c¶ vÒ  quy m« vµ c¬ cÊu). Do quan hÖ cung cÇu phï hîp víi  nhau,   nªn   gi¸   c¶   æn   ®Þnh   vµ   dao   ®éng   ë   ®iÓm   c©n  b»ng cung cÇu. ë thêi kú nµy, c¸c doanh nghiÖp th­ êng Ýt ®æi míi c«ng nghÖ vµ thiÕt bÞ, Ýt c¶i tiÕn  kü  thuËt  v.v...  Do ®ã,  ngay trong  thêi  kú nµy  ®∙  chøa   ®ùng   c¸c   yÕu   tè   dÉn   tíi   suy   tho¸i.   NÕu   c¸c  doanh nghiÖp cµng Ýt ®æi míi qu¶n lý, cµng chËm c¶i  tiÕn   kü   thuËt,   v.v...   th×   thêi   kú   suy   tho¸i   sÏ  nhanh ®Õn h¬n. Trªn ®©y lµ xu híng vËn ®éng cña gi¸ c¶ hµng  ho¸ ­ dÞch vô trªn thÞ trêng. Xu híng nµy ®îc thÓ  hiÖn trªn nhiÒu h×nh th¸i thÞ trêng. Song, sù vËn  ®éng nh trªn cña gi¸ c¶ cÇn ph¶i ®îc chó ý ®èi víi  thÞ trêng ®éc quyÒn. Trªn thÞ trêng ®éc quyÒn (thÞ trêng do sù chi phèi  cña ngêi b¸n), c¸c nhµ ®éc quyÒn cã vai trß rÊt lín  ®èi víi viÖc ®iÒu tiÕt quan hÖ cung cÇu. Th«ng th­ êng c¸c nhµ ®éc quyÒn ®a mét lîng hµng ho¸ ra thÞ  trêng (cung) nhá h¬n nhu cÇu, vµ do ®ã hä sÏ ®¹t ®­ îc gi¸ c¶ cao. Thêi gian duy tr× gi¸ cao t¬ng ®èi  dµi. ë thêi kú ph¸t triÓn, gi¸ còng t¨ng dÇn. Gi¸  sÏ æn ®Þnh ë thêi kú hng thÞnh. Do cã sù ®éc quyÒn,  nªn cã thÓ sÏ kh«ng xuÊt hiÖn t×nh tr¹ng cung lín  h¬n cÇu vµ gi¸ ca gi¶m xuèng (ë thêi kú suy tho¸i).  Song, trong ®iÒu kiÖn suy tho¸i, m©u thuÉn gi÷a nhµ  kinh  doanh  vµ ngêi tiªu  dïng  sÏ trë nªn  gay g¾t,  buéc c¸c nhµ kinh doanh ph¶i ®æi míi qu¶n lý, c¶i  tiÕn kü thuËt v.v... Nh vËy ®∙ xuÊt hiÖn c¸c yÕu tè  cña thêi kú phôc håi vµ thêi kú t¨ng gi¸ míi. Tõ   sù   ph©n   tÝch   ë   trªn   cã   thÓ   rót   ra   mét   sè  kÕt luËn sau ®©y: Thø nhÊt;  trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng, gi¸ c¶  thÞ trêng lµ mét hiÖn tîng kinh tÕ phøc t¹p, tæng 
  7. hîp, lµ bµn tay v« h×nh ®iÒu tiÕt nÒn s¶n xuÊt  x∙  héi, lµ tÊm g¬ng ph¶n ¸nh thùc tr¹ng nÒn kinh tÕ. Thø hai;    Nhµ níc cÇn ph¶i qu¶n lý gi¸. ViÖc  qu¶n lý gi¸ ph¶i ®îc thùc hiÖn ®ång bé tõ tµi chÝnh  ®Õn tiÒn tÖ, tõ cÇu ®Õn cung, tõ gi¸ trong níc ®Õn  gi¸   trªn   thÞ   trêng   thÕ   giíi,   tõ   c¹nh   tranh   ®Õn  chèng ®éc quyÒn vµ c¸c biÖn ph¸p h¹n chÕ tù do kinh  doanh. Thø   ba;  viÖc   qu¶n   lý   cÇn   ®îc   thùc   hiÖn   theo  luËt vµ c¸c chÝnh s¸ch díi luËt. Trªn c¬ së ®ã, cÇn  më réng tèi ®a quyÒn tù ®Þnh cña c¸c doanh nghiÖp.  §ång thêi cÇn t¨ng kiÓm tra, kiÓm so¸t ®Ó h¹n chÕ  nhiÒu   nhÊt   viÖc   kh«ng   thùc   hiÖn   c¸c   luËt   ®∙   ban  hµnh.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2