intTypePromotion=3

Sửa chữa điện thoại di động - Các bệnh thường gặp trên DTDD

Chia sẻ: Rùa NPC | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:37

0
1.414
lượt xem
599
download

Sửa chữa điện thoại di động - Các bệnh thường gặp trên DTDD

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo dành cho giáo viên, sinh viên, kỹ thuật viên sửa chữa điện thoại di động.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Sửa chữa điện thoại di động - Các bệnh thường gặp trên DTDD

 1. L I GI I THI U 98 Ñoác Ngöõ Trư c yêu c u b c thi t c a h c viên ñang h c t i H nh Linh, Trung tâm d y ngh ði n tho i di ñ ng 98 ð c Ng cho in toàn b n i dung tư v n s a ch a ðTDð trên website: hanhlinh.com.vn thành nhi u t p phát cho nh ng h c viên chưa có Internet dùng ñ tham kh o. Tài li u này ñư c in thành nhi u t p và ñây ch m i là t p 1, th i gian t i chúng tôi ti p t c ra m t nh ng t p ti p theo. Do ñư c biên t p l n ñ u nên không tránh ñư c thi u sót, mong các b n góp ý ñ tài li u này khi ñ c thì d hi u, khi làm thì thành công - th c s là tr th ñ c l c m i khi b n c n ñ n. ðây là kinh nghi m truy n l i c a hơn 20 k thu t viên lành ngh H nh Linh tích lũy trong nhi u năm s a ch a và b o hành cho các cơ s bán ðTDð t i Hà N i. B i v y nó là tài li u ñ c quy n ch dùng phát mi n phí cho h c viên H nh Linh làm tài li u tham kh o. Xin mi n sao chép! M i liên h xin g i v Website: www.hanhlinh.com.vn. Trung tâm d y ngh H nh Linh 98 ð c Ng - Ba ðình – Hà N i Tel: (04) 7616042 Haø Noäi thaùng 11 naêm 2006
 2. contact@hanhlinh.com.vn 1.Nokia 7610 Không nh n SIM Tr l i b n Phùng Văn An, h c viên K9 H nh Linh: Nói chung b nh ngu n em ñã s a t t, ít khi ph i tr l i máy. Nhưng hi n em v n r t ng i s a các b nh v SIM. C th hi n em ñang g p b nh không nh n SIM c a máy Nokia 7610, xin hư ng d n cách s a nhanh và an toàn nh t. .VN H nh Linh tr l i: Sim là m t th nh ho t ñ ng theo cơ ch c m vào là ch y do ñư c thi t k theo nguyên lý M thám sát m c ñ nh c p trư c ñư c b t ñ u t VSIM. VSIM NOKIA 7610 ñư c c u thành t 2 CO thành ph n DC 3 vôn và AC 3,25 Mhz. Sau khi h th ng ñư c c p ngu n, n u chưa l p SIM, CPU ñi u khi n AC phóng ra theo th i h ng quy ư c. N u ta l p SIM vào, AC l p t c h i ti p báo hi u s hi n di n c a SIM. Lúc này CPU ñi u khi n chíp ngu n SIM phóng ra áp DC theo m c tăng H. d n ñ n ch ng nào SIM ti p nh n ñư c xung ph c nguyên và h i ti p ñư c xung nh p v IC mã IN SIM, d li u SIM ñư c “v n chuy n” v CPU thì áp DC c a SIM c ñ nh t i m c 3VDC ñ ñưa SIM vào ch ñ ho t ñ ng. Nhưng vì lý do gì ñó mà SIM không g i d li u v ( ho c do th t thoát d HL li u và xung 3,25 Mhz, ho c m ch d n b ñ t, IC mã SIM h ng…) thì CPU ra l nh c t áp DC c a AN VSIM-Màn hình hi n l i SIM. N u sau khi cho SIM vào và ch c ch n m ch d n t t b n c g ng ki m tra nhanh VSIM (cách .H làm ñã hư ng d n trên l p),n u y u ho c không có 3VDC,b n c n lưu ý ñ n b n xung vì chúng luôn ho t ñ ng trong tr ng thái dư nhi t nên thư ng bi n tính nhanh.C th máy 7610 b n b W R310 (lo i IC kính) và câu t t ñư ng d n theo nh ch p dư i ñây. ða s máy s ho t ñ ng W ngay,còn n u không b n ph i làm l i chân IC ngu n thì m i h t b nh .Chú ý là sau khi câu t t b n nên thay th các m i n i t t b ng các ñi n tr có tr s t 10 ñ n 30 ÔM.N u không ch sau W th i gian ng n ho c s h ng SIM ho c s h ng IC mã SIM trong IC ngu n. Hình nh : (04) 7616042 Trang 1
 3. contact@hanhlinh.com.vn 2.Nokia 7610 Không nh n th nh Tr l i b n: Lê Anh Tu n- C m ðông, C m Ph , Qu ng Ninh. H c viên khóa 15 H nh Linh h i: Sau khi s a xong ngu n máy 7610 thì phát thêm b nh không nh n th nh , em không mu n .VN r i ro, xin Trung tâm ch d n cho em k . H nh Linh tr l i: OM -Trư c h t b n ph i ch c ch n h th ng cơ h c và m ch d n c a th ñã t t,thì b n l n lư t ki m tra theo trình t sau: B n khò b b o v R315 và IC ñi u h p th N310. Sau ñó b n suy lu n như sau: C M ch th nh ñư c c u thành t IC ñi u h p N310 và b b o v d n thông R315, t t c ch u s ki m soát và ñi u khi n c a CPU. H. - L nh b t t t b ñi u h p ra t D13CPU v A4N310 :Khi có m c cao(~2,8VDC) là b t ñ c, khi v IN m c th p (~0VDC) là t t ñ c. N u không có áp này thì : M ch d n D13-A4 b ñ t, CPU b "kênh" chân. N u có, b n khò l i N310. HL - Ki m tra ñi n áp c p cho th nh ñư c b t ñ u t ngu n BATT`~4VDC vào A1 và ra t i B1 N310. N u có m c cao t i A4 mà B1 không có áp ra thì N310 b ch t.V i trư ng h p này b n có AN th t n d ng N310 (n u ph n x lý d li u còn t t) b ng bi n pháp lai n áp mà b n ñã h c và th c nghi m trên l p. .H - N u t i B1 có 1,8 vôn, b n ph i ki m tra ñi n áp này có ñ n ñư c ch u 4 c a c m th không, n u không, b n câu t t t ñ u t l c ngu n C315, ho c C317 vào ñ có 1,8 c p cho th . W Sau các bư c trên, b n ki m tra ti p ñi n áp nuôi N310 1,8 vôn VIO. N u m t, b n câu t i m t ñi m b t kì g n nh t vào ñ u C316, và ta có th b t này. W Sau cùng b n b R315, dùng 3 ñi n tr có tr s kho ng t 5 ñ n 10 ôm thay th R1,R2,R3 ; dùng 2 ñi n tr 12 ñ n 15 Kom thay vào v trí R10 và R20 trong t h p này. W Trên ñây là mô t quy trình s a ch a sâu c a kh i th . Còn th c t thì theo k thu t viên chuyên s a ch a NOKIA c a H nh Linh b n ch vi c khò l i N310 và R315 là xong. B n tham kh o hình ch p 2 linh ki n này c a chúng tôi g i cho b n dư i ñây. Chúc b n thành công! (04) 7616042 Trang 2
 4. contact@hanhlinh.com.vn 3.Nokia 7610 M t Chuông Tr l i b n ðào Thành Chương, xã Chương Dương, Tiên Hưng, Thái Bình; b n Vũ Anh Khoa, Chuyên M , Phú Xuyên, Hà Tây, là h c viên K5 và K9 H nh Linh, cùng có n i dung h i: Em làm ngu n máy Nokia 7610, nhưng phát sinh b nh m t chuông. Vì máy này ñã qua nhi u ngư i s a .VN em không mu n s a mò d nát máy, xin các th y ch d n cách s a và gi i thích ñ em thêm kinh nghi m. H nh Linh tr l i: M Th c ra câu h i này c a các b n chưa rõ l m, chúng tôi tr l i chung như sau: T n s t o rung ñư c trích xu t t t n s t o chuông, b i v y khi ñã có rung thì t ph i có CO chuông n u b n không can thi p b ng ph n m m. Khi m t chuông kèm theo m t luôn c rung thì l i thư ng b t ñ u t tuy n ñi u khi n LOGIC ñ n ICD250, n u ch m t riêng chuông thì b n làm theo g i ý sau: Tín hi u chuông ra t E2-F3 IC H. UEMD250 ñư c ñưa vào 2 m ch ñ o bên trong b âm hư ng vòng thông cao N607: - T i E2, tín hi u(–) qua C611 cách ly DC, qua R611 gi m “ch n” xung DC h i ngư c vào c ng(-) N607-ñư c khu ch ñ i ñ o ki u c ch ñ nh pha qua R614-C614. N u R614 tăng tr s thì âm IN thanh ra s l n hơn nhưng “màu” âm t i và thô, n u ta gi m tr s R614 thì âm thanh ra s nh hơn, bù l i âm thanh chuông nghe sáng mư t hơn. - T i F3, tín hi u(+) qua C612 cách ly DC, qua R612 gi m “ch n” xung h i ngư c cung c p cho HL c ng (+) N607. T n s và ñi n áp “h i ti p vòng” qua R613 “ tái hi n” t i c ng vào giúp cho tín hi u ra m nh hơn và n ñ nh. N u R613 b bong, âm thanh ra nghe r t nh và ngh t. T i c ng ra h i ti p có t C613 dùng ñ l c DC và thóat mát ph t n vô ích, làm cho ph t n có ích n i tr i AN và có “tính hi u ng vang” giúp cho màu âm sinh ñ ng hơn. N u C613 b bong, cung b c âm thanh b phá v , ti ng chuông nghe r t khó ch u. N u L608 ho c L609 b ñ t -âm thanh ra loa g n như không có. .H N u C618 ho c C620 b ñ t ho c bong-âm thanh ra loa “nông” và thư ng b ngh t n u ñ m c cao. C640 và 641 l c nhi u cao l t vào phá r i ph t n b n nh c. W T i chân T19-D370 n u t i chân T19-D370 có m c cao: N607 b t ; M c th p: N607 t t. L nh này ñư c ñưa vào chân Shutdown N607. W Theo k thu t viên chuyên s a máy NOKIA c a H nh Linh thì b n nên: .. Ki m tra xem máy ñã b t ch c năng chuông chưa. .. ðo Vbatt t i B3-N607,có ~ 3,7 VDC, b n n i t t L608-L609. Khò l i N607. W .. N u v n không có chuông, b n ph i thay N607. Th t chú ý chi u chân c a IC này, n u ñ t ngư c,main r t d b ch p. (04) 7616042 Trang 3
 5. contact@hanhlinh.com.vn Hình nh 1: Sơ ñ N607 Hình nh 2: N607 th c t (04) 7616042 Trang 4
 6. contact@hanhlinh.com.vn 4.Nokia 6610 Li t toàn b phím Tr l i câu h i c a b n Mai Châu Giang - H c Viên K10 : Em nh n s a m t máy Nokia 6610 b li t phím,em ñã ki m tra nóng ñi n tr trên t t c các phím và khò l i CPU nhưng không phát hi n ñi u gì b t thư ng.Xin ñư c ch d n cách s a và gi i thích t i sao ? .VN H nh Linh tr l i b n : B n ñã ki m tra ñi n tr trên các phím,có nghĩa là b n ñã suy ra Z300(v a là b b o v M cách ly v a là b l c xung) còn t t.Như v y chúng tôi xin gi i thích và mu n b n chuy n sang bư c hai như sau: CO H th ng phím c a m t vài ñ i máy Nokia ñư c thi t k theo phương th c thay ñ i b r ng xung th p và nó thay ñ i ñư c là nh s n i thông c a các phím r i r c (gi ng như m t công t c) t i các linh ki n tương thích ñư c tích h p trong IC CPU.Toàn b xung này ñư c hình thành t b H. chia g i là PMUX và có chung g c t b dao ñ ng nh p chu n G501 (tham kh o lo t bài gi ng v IN nguyên lý ho t ñ ng kh i LOGIC c a H nh Linh).Như v y n u có m t vài phím ho c ñư ng d n liên quan b dò ,ch p thì toàn b xung nh p b “bi n d ng” ho c thoát “mát “ h t,d n ñ n lo n HL nh p ho c m t xung trên các phím còn l i,b mã ñ nh d ng không xác nh n ñư c xung quy ư c và coi như h ng hoàn toàn. AN Theo kinh nghi m c a H nh Linh b n làm như sau: L n lư t tháo b các phím VOLUME bên sư n máy trư c (vì nó hay b h ng hơn các phím .H khác), ñ n phím nào mà h t hi n tư ng thì chính phím,ho c m ch d n ñ n liên quan ñ n phím ñó b dò ch p. W Nhân ñây cũng xin nói thêm v i b n hi n có nhi u máy ñư c khai thác xung này t b t o xung nh p 32.768 Khz,nh t là v i các máy SAMSUNG,LG… ch không ph i t OSC ch n a. W B n tham kh o hình ch p 1 pan li t phím tương t như c a b n mà chúng tôi ñã s a xong: Trên hình là do phím gi m âm lư ng b ch p.Sau khi b phím này ra kh i main thì toàn b bàn phím W ho t ñ ng bình thư ng. (04) 7616042 Trang 5
 7. contact@hanhlinh.com.vn 5.Nokia 7260 M t ñèn LED Tr l i b n : Nguy n H ng Hà Tân H i, ðan Phư ng, Hà Tây.H c sinh K12 H nh Linh. .VN Em s a ngu n máy 7260 ñã xong, vài ngày sau khi tr máy thì LED màn hình m t. Do khách công tác lưu ñ ng nên em ph i s a ngay. Xin hư ng d n em cách s a. M CO H nh Linh tr l i: H. B n không nói rõ khi m t LED màn hình có kèm theo m t LED bàn phím không. B i v y chúng tôi tr l i chung ñ b n t x lý: IN M ch ngu n c p cho LED màn hình và bàn phím ph thu c vào t n s c a b dao ñ ng trong HL N2400. Ngu n sơ c p qua L2406 gi vai trò như m t b l c c m nh t 1 F C2410 vào B1, AN ngu n th c p ra t i m i n i C2409-L2405 và ñư c ñưa vào C2 c a IC này. B n cũng ñã bi t ñây là m ch t o áp h at ñ ng theo nguyên lý ng t m ñư c quy t ñ nh b i t c ñ ñóng c t dòng .H ñi n ch y trong b dao ñ ng . ði n áp xung sau khi nâng công su t và n n thành DC ñư c ra t i W C1 N2400. W W (04) 7616042 Trang 6
 8. contact@hanhlinh.com.vn T i ñây nó ñư c chia thành 2 nhánh : - M t nhánh vào ch u 12 CN X2400 c p cho c c (+) LED màn hình và ra t i ch u 1 X2400 cu i .VN cùng ñư c phân thành 2 nhánh xu ng mát:1 nhánh vào B3 N2400 qua chíp ñi u khi n thoát mát t i C3 N2400; 1 nhánh qua ñi n tr R2425-33 Ôm,như v y R2425 gi vai trò phân dòng gi m t i cho chíp ñi u khi n trong N2400.B n ño c c (+) C2407 có 11 VDC thì t i ch u 1 X2400 ph i có ~1VDC, n u không, m ch in ho c m i n i LED ñã ñ t ho c X2400 b n, kênh chân; n u áp này M cao, dòng ch y qua LED nh làm cho màn hình t i, n u quá cao, ch ng t chíp ñi u khi n bên CO trong ñã bi n tính, ho c N2400 ñã tr ng chân, và dĩ nhiên LED màn hình r t t i, th m chí không sáng. Vì lý do gì ñó mà cùng lúc c R2425 và chân C3 N2400 b tr ng chân , áp t i ñây s v t cao t i x p x 14 vol, LED bàn phím r t sáng. H. - ði u khi n t t m LED bàn phím là m c cao t chân B13-D400 ñ t vào chân 2 V2420 qua R2400-1k. V2420 n i thông ngu n c p LED bàn phím qua CE xu ng mát, khép kín m ch ñi n IN thông qua R2428 và R2401. N u ñ t m t trong 2 ñi n tr này dòng ch y ch thông m t nhánh nên dòng m nh , LED bàn phím t i hơn ñ ng th i V2420 và ñi n tr còn l i b gia nhi t, d ñ t HL m ch làm m t LED bàn phím. N u c 2 R này b ñ t LED màn hình r t sáng. Theo kinh nghiêm c a H nh Linh, b n làm như sau: - N u m t LED c màn hình và bàn phím, b n ño áp sau L2406, n u không có- thay L2406; N u AN có- b n ño ti p ñ u C2407, t i ñây ph i có 11Vol; N u không; b n khò l i N2400, thay L2405 th m chí ph i thay c N2400. .H - N u LED màn hình m t, kèm theo LED bàn phím sáng hơn bình thư ng-b n v sinh s ch X2400, ki m tra k m ch in, câu t t ch u 1 c a X2400 xu ng ñ u R2425. T t nhiên b n ph i W ch c ch n r ng t i chân A2 N2400 ñã có m c cao x p x 2,8 vol. - N u LED bàn phím m t, b n khò l i V2401 và ño t i chân 2 IC này ph i có ñi n áp m x p x 2 W Vol, n u không, b n "vê" l i m i hàn R2400; n u v n không, b n ñ u t t chân 3 và 4 V2401, n u LED sáng, thay V2420.Cu i cùng là ki m tra m ch in t ñ u t C2407 ñ n chân 6 IC này, và 2 W ñèn LED bàn phím. Hình nh: (04) 7616042 Trang 7
 9. contact@hanhlinh.com.vn 6.Nokia 8250 báo x c nhưng b t không lên ngu n Tr l i b n Nguy n Văn Bình – Xuân Hòa, Th Xuân, Thanh Hóa – H c viên K14 H nh Linh: Em nh n s a máy 8210 m t ngu n, em th c m x c thì v n báo m c x c, nhưng b t ngu n máy không lên. Vì là cái máy k v t, khách c ñòi s a cho ñư c, xin hư ng d n cách làm. .VN H nh Linh tr l i: M R t ti c là b n ít s a ch a DCT3 quá nên m i có cái giá ñ t này, v y thì b n nên ôn l i . CO Chúng tôi xin g i ý b n cách làm như sau: Xung d n m i c ng G chíp ngu n chính trong IC ngu n dòng DCT3 thu c nhóm t n th p, thư ng chung v i xung b t thông âm t n và bàn phím. H. Tham kh o sơ ñ b n th y máy 8210 nhà thi t k ñã trích xu t xung c a c t ROW4 bàn phím LIN trên chân E2 CPU ñư c n n biên dương b ng V360 và n t n b ng b R374 và C342. N u m t xung này thì không b t ñư c ngu n cho dù tr ng thái DC trên c c ngu n c a công t c có thay NH ñ i. Cách làm: N u m ch in d n xung t E2 CPU ñ các phím 3;6;9;# còn t t thì b n ch vi c n i A thông t i m t trong 4 ñi m ROW b t kỳ trên ñ n c c dương V360. N u 4 phím này cũng m t tác .H d ng thì b n ph i l t CPU câu t t t chân E2 v . W Chúc b n gi i t a nhanh cái b nh mà nói theo cách c a b n là ng ng n này . W W Hình nh : (04) 7616042 Trang 8
 10. contact@hanhlinh.com.vn 7.Nokia 8250 không x c ñư c Tr l i b n Nguy n Văn Thêm, Phú H i, Qu ng Hà, Qu ng Ninh- h c viên K12 H nh Linh: .VN Em nh n s a h ng ngo i máy 8210, nhưng không bi t ñ ng ch m vào ñâu mà l i phát sinh b nh m i như sau: C m x c không x c ñư c, rút x c ra trên màn hình v n báo x c. Xin mách b o M cách s a nhanh. CO H nh Linh tr l i: H. S dĩ có hi n tư ng trên là do các thông báo hi n trên màn hình ñư c thi t k o: Khi b n IN c m x c vào, tr ng thái t i A3 IC ngu n N100 ñ i m c cao nh b phân áp R103-R104 kích ho t HL c ng MFET m chương trình o báo m c x c trong CPU. Khi ta rút x c,l p t c t i B1 N100 xu t hiên xung “ph c nguyên” ñư c t o thành t D6-C6 N101 qua R131 ñưa v . AN N u C6D6N101 b ñ t m i n i,dòng x c không vào ñư c BATT và cũng không t o ñư c m c t i .H B1N100 nên MFET v n duy trì ch ñ báo x c. W B n ch vi c câu dây d n t dương BATT vào C6-D6 N101 là xong. B n tham kh o cách chúng tôi thư ng làm b ng hình ch p sau: W W Hình nh : (04) 7616042 Trang 9
 11. contact@hanhlinh.com.vn 8.Samsung E700 Không hi n c t báo Pin .VN B n Nguy n Duy Hoàng, phư ng B Xuyên,thành ph Thái Bình, h c viên K14 H nh Linh h i: Em làm ngu n Samsung E700 xong thì phát hi n m t hi n th c t pin. Xin H nh Linh hư ng d n OM nhanh cách kh c ph c. .C H nh Linh tr l i: H IN S có 2 trư ng h p x y ra: HL 1- N u còn kèm theo hi n tư ng không x c ñư c, b n ki m tra m ch d n t + Batt v chân 3 U501 ñ u n i ti p v i R505-330k - N i m ch d n này b ng dây ñ ng. AN 2- N u v n x c ñư c, b n ki m tra R505. Có th b bong m ch, ho c b n thân ñi n tr này .H tăng tr s , ñ t. Thay nó b ng tr s tương ñương hay nh hơn, nhưng không nên nh hơn W 100K . W W Hình 1: M ch x c Samsung E700 Hình 2: Hình ch p màn hình Chúc b n thành công! (04) 7616042 Trang 10
 12. contact@hanhlinh.com.vn Hình 2 : R505 9.Samsung T500 không lên màn hình trong, màn hình ngoài bình thư ng Tr l i b n : Nguy n Văn Hoà, h c viên K6 H nh Linh: .VN Em nh n máy T500 ñ thay cáp, thay xong ch màn hình ph có hình. Nghĩ là cáp kém ch t lư ng em thay liên ti p 3 cái n a nhưng b nh v n v y. Em ñã ñư c nhi u b n ngh tư v n nhưng làm v n không ñư c, xin ch d n em cách làm. M CO H nh Linh tr l i: Tuy n d li u nh máy Samsung T500 ñư c CPU x lý và do RAM ñ ng trong U300 xu t li u trên h th ng16 bus ñưa vào chíp hình thông qua 4 t h p h n dòng F200-F203. N u màn hình H. ngoài c a b n v n ho t ñ ng t t, có nghĩa CPU và U300 còn t t – như v y, nguyên nhân còn l i là l i trên h th ng m ch d n ho c EEROM. IN Nhưng trư c h t ta nói ñ n m ch d n: Do màn hình chính có di n tích l n - s ñi m nh và dòng quét nhi u hơn nên s BUS d li u ph i nhi u hơn m i ñ m b o t c ñ hình nh ñ ng nên nó HL ñư c ti p nh n c 16 bus d li u thông qua m t NAD trong CPU ñi u khi n phân nhánh, th c ch t là lư ng t hóa ma tr n. N u có m t BUS trong nhánh này b ñ t, s l p t c gây “r ” RAM AN làm ngh n h th ng, d n ñ n màn hình chính không ho t ñ ng. Theo b n, màn hình ngoài còn t t ch ng t nhánh BUS t D-o ñ n D-7 v n ho t ñ ng -Suy ra: S c ch còn hi n di n trên các .H BUS còn l i t D-8 ñ n D-15. Cách làm: N u b n ñã ch c ch n CN205 ñã ñư c v sinh s ch và các m ch d n liên ñ i t i F201, W F202 t t thì b n ki m tra chính 2 linh ki n này b ng ñ ng h ôm- Tr s tr thu n “vào-ra” trên các nhánh ph i ñ ng nh t, n u sai quá 5% b n ph i thay th tương ñương ( tham kh o câu 3 ). W N u v n chưa h t b nh, b n ph i khò và làm l i chân U300, và ñôi khi c CPU. ð n ñây thì h u h t máy ñư c ch a kh i, nhưng v n có ít máy ta ph i chuy n sang h i thăm EEROM( W SAMSUNG, mã m thông d li u video chi m m t khe trong nó). B n nên khò l i EEROM, n u (04) 7616042 Trang 11
 13. contact@hanhlinh.com.vn Hình 1: Hình 2: (04) 7616042 Trang 12
 14. contact@hanhlinh.com.vn 10.Samsung T500 l i h th ng VMS Tr l i b n Lê Văn Minh, h c viên K12 H nh Linh: Em mua c a khách con Samsung T500 ngu n b ch p ch n, em ñã s a xong nhưng l i x y ra s c : B t máy lên thì màn hình hi n “ Có .VN l i h th ng xin liên h VMS/VINA” , em ñã n p l i ph n m m nhưng v n không h t, r t mong M hư ng d n nhanh cách làm. CO H nh Linh tr l i : H. H u h t h th ng c ng c a các dòng SAMSUNG dòng “c n ñ i” và “trung c ” mu n ho t IN ñ ng ñ u ph i qua s ki m soát c a EEROM. Ý ñ nhà thi t k g n như coi h th ng c ng HL gi ng như hàng hoá, n u mu n lưu thông thì ph i qua Ki m d ch ñ ki m tra xem có ñúng AN chu n không. B n ñã có hàng nhưng hàng không lưu thông ñư c do h th ng ki m soát này chưa cho ñi qua . .H Cách làm: V y b n ph i ch ñ ng b ng cách khò l i và vi t m i ph n m m EEROM (b ng UST W Pro ho c b ng các ph n m m tương thích),n u không xong, dĩ nhiên b n ph i thay EEROM m i. W W Hình 1 : Chi ti t L i VMS th c t trên Samsung T500 Hình 2 : EEROM ch a IMEI ,s hi u 24LC512 (04) 7616042 Trang 13
 15. contact@hanhlinh.com.vn 11.SAMSUNG T500 m t c chuông và rung B n ðào Công Vinh, phư ng V n-Phúc, th xã Hà ðông, Hà Tây- h c viên k13; b n Nguy n ð c Nh n -Xóm Ngang, ð i M , T Liêm, Hà N i- h c viên k10; b n Lê B o Hà- xã Minh Châu, huy n C m Ph , t nh Qu ng Ninh- h c viên k9; b n Nguy n Tu n Anh-th tr n T Sơn, t nh B c Ninh-H c viên K15 H nh Linh cùng có câu h i ñ i ý: Máy SAMSUNG T500 m t c chuông và rung. Thư ng thì thay IC chuông là xong, nhưng có m t vài l n em thay ñ n hai ba “con” v n không ñư c, nhi u khi ph i tr máy l i cho khách. Xin th y giáo gi i thích ?. H nh Linh tr l i: ð c câu h i chúng tôi bi t các b n ñã ch a theo ki u “h c võ” thư ng th y nh ng ngư i .VN không ñư c ñào t o bài b n và ñã t b cách s a “tư duy” theo giáo trình b n ñã h c trên l p. T t nhiên n u s a “võ” thì s có ngày h t “ mi ng”- k t qu là b n ph i nu i ti c ñ u hàng trong khi mình v n c m th y “ñ i th ” ch ng có gì ghê g m -âu cũng là ñi u t t y u. Trong h u h t m ch âm thanh c a Hàn qu c, nhà thi t k thư ng s d ng IC x lý âm YMU M (Yamaha Music), và tùy theo thi t k mà s hi u IC thay ñ i, s hi u càng cao b nh trong càng l n (759-16 âm;762-40 âm…). Còn nguyên lý ho t ñ ng trong IC thì hoàn toàn gi ng nhau: ðó là 1 t h p ñư c c u thành t 2 ngăn Digital và Analog: CO -Ngăn Digital (g i là ngăn D) th c ch t là ngăn g m m t b nh ROM và m t vài b ph n trung gian như s a biên mã, luân chuy n các l nh t CPU v n hành b nh . -Ngăn Analog (g i là ngăn A) là m t m ch âm ch t ch y u là làm cân b ng âm, hoán ñ i âm- H. xung ñ t o tín hi u ñưa ra các ph n chuông, LED và cu i cùng là m t t ng khu ch ñ i công su t ñ i kênh. IN M i ngăn ñ u ñư c c p ngu n và ti p nh n tín hi u riêng bi t, nguyên lý m ch này máy SAMSUNG T500 như sau: HL a-Ngăn D: -T chân 27 v chân 20 là b bus 8 bit c a ROM giao ti p v i CPU ñ ti p nh n lưu tr d li u b n nh c khi n p vào. Mu n các bus này ho t ñ ng ta ph i th a mãn các ñi u ki n sau: -Ngu n c p VDD3.0VDC L y t chân 5-U104 c p tr c ti p vào chân 32 ñ cung ng ngu n AN cho kh i giao ti p “vào-ra” v i CPU; vào chân 7 c p cho kh i ñi u h p và s a biên mã, c tuy n VDD này ñư c khép m ch DC t i chân 8 Vss. Trên chân 7 có t C309-C390( 390 là t ñư c hình thành o) l c ch ng nhi u xâm th c phá r i d li u, n u t này bong h ng nhi u khi làm cho tín .H hi u chuông b ngh t. - Chân 9 là ñi m ño ki m tra ñi n áp VDD có vào ñư c bên trong IC hay không, C310 bù s t áp ño ki m. -Xung RD ra t C1-U401CPU (th c ch t là bi n th c a xung nh p chu n) vào chân 31 kích W ho t các ch c năng ñi u khi n “ngăn D” trongYMU762, n u m t xung này “ngăn D” không ho t ñ ng-không n p và l y ñư c d li u ra-không có chuông và rung. W - Chân 30 ti p nh n tín hi u A0 t F13 U401 ñ “h tr ” ñi u khi n vi c n p d li u trên các phi n. nh ng máy ñ i trung có t c ñ x lý ch m thư ng ch n cơ ch n p tu n t (serial) thì không s d ng l nh này. W - Tín hi u khi n ch n phi n chíp CS l y t N2U401ñưa vào chân 29 ñ xác l p và ch n nhanh n i dung d li u b n nh c chuông quy ư c ñang dòng nào ñưa v x lý gi i mã thành âm t n trong DSP. N u m c cao(H) là l nh ch n cho n p d li u vào; n u m c th p là l nh ch n cho l y d li u ra. M t l nh này không n p và l y d li u ñư c-m t chuông và rung. - Chân 28 có l nh WR t chân C2U401 là ñi u khi n tr ng thái vi t d li u vào c ng n i dòng (ho c song song, ho c tu n t ). N u m c cao(H) là tr ng thái ñi u khi n t t vào,n u là m c th p(L) là tr ng thái ñi u khi n vi t. - Xung nh p ch 13MHz có xu t x t chân 19-U503(S14201) ñưa vào chân 1 ñ duy trì th i lư ng quy ư c cho m i b n nh c cũng có nghĩa ñây là nh p ñ ng h tham kh o cho b chương trình âm nh c. M t xung này c kh i YMU rơi vào tr ng thái “không th i gian”, và do v y nó s b tê li t hoàn toàn. (04) 7616042 Trang 14
 16. contact@hanhlinh.com.vn N u t t c các ñi u ki n trên ñư c th a mãn thì d li u nh c ñư c CPU ñưa lên DSP x lý thành tín hi u âm t n và ra t i K8-U401 nh U403 x lý vòng âm và cu i cùng ñư c vào chân 13YMU khu ch ñ i âm t n t i “ngăn A”. b-Nguyên lý ho t ñ ng c a “ngăn A” này như sau: -Do ngăn A là m t t h p có ch c năng khu ch ñ i âm t n nên c n dòng tiêu th l n và ngư i ta ph i c p áp tr c ti p t Batt ñưa vào chân 15 ñ tránh s t dòng làm nh hư ng ñ n ch t lư ng âm. M ch DC này ñư c thoát mát khép kín t i chân 16 GND. N u 1 trong 2 chân này c a YMU b bong ñ t, m ch âm t n không ho t ñ ng-không có chuông và rung. - T i chân 13, tín hi u âm thanh vào ti n khuy ch ñ i âm ch t theo mô hình bù cân b ng. - M ch bù cân b ng t i chân 12 ñư c hình thành b i s h tr c a C311-R317bù t n th p, n u 1 trong 2 linh ki n này b bong h ng âm thanh ra thi u ph t n tr m, ti ng không “sâu”; t i .VN chân 14, R318-C314 bù t n cao, n u 1 trong 2 linh ki n này b h ng âm thanh thi u ph t n cao, ti ng ra nh và ngh t. Th c ch t ñây là 2 nhánh h i ti p âm và h i ti p dương qu n lý v ch t lư ng ph t n có ích quy ư c và do b ñi u khi n cân b ng bên trong IC th c hi n. - T i chân 6 là m ch bù vòng khóa ñư c t o thành t R314-C307 h tr cho b ñi u h p âm M thanh theo quy ư c c a chương trình. N u 1 trong 2 linh ki n này b bong ho c h ng thì âm thanh ra ch là nh ng ti ng l o s o khó ch u, th m chí không có âm thanh. CO Chân 4 ti p nh n ph c nguyên v n hành. Trư c, sau và m i l n thay ñ i ch c năng c a YMU ñ u có s hi n di n c a tín hi u ch m này giúp h th ng ph c nguyên h th ng kh i ñ ng và xác l p mô th c kích ho t. N u không có xung này, ho c xung này b li t- không n p và cũng không xu t ñư c d li u- không có chuông và rung. H. Chân 3 ti p nh n l nh t K1-U406 ch n ng t chuông(rung)theo yêu c u ch s d ng. M t l nh này (do ñ t m h in) không ñi u khi n t t chuông (rung) ñư c. IN Chân 2 c p áp cho LED trang trí. Chân 19 là tín hi u ñưa v kh i moto t o rung. Tín hi u âm t n sau khi khu ch ñ i ñ t ngư ng ñưa ra trên chân 18 là c c “âm” N và chân 17 là HL c c “dương” P vào t ng khu ch ñ i công su t trong U205 ñ cu i cùng ra loa t i chân 3 vào “pin”8 và chân 9 vào “pin”28 CN205. Tóm l i ñ tránh khò hàn nhi u d làm h ng main, trư c khi thay IC này, b n nên th c hiên ño AN nóng ngu n c p và xung 13 MHz có hi n di n t i các chân IC không. N u không b n ph i khai thông chúng, thư ng là do ñ t m ch in ho c bong linh ki n. K ñó b n ph i ki m tra các linh ki n trư c cu i và ngo i vi v i YMU như IC công su t âm, IC n n nâng biên13MHz ( n u có), .H chúng r t ít h ng mà thư ng ch bong chân ho c ñ t m ch d n. Nói thì như v y, nhưng theo k thu t viên chuyên ngành c a H nh Linh thì b n ch c n quan W tâm ñ n ngu n VDD3.0VDC t chân 3-U108 có ñ n ñư c chân 32 và chân 7 và m ch d n 13MHZ có ñ n ñư c chân 1-YMU762 không (v i các dòng máy ñ i “trung cao” xung nh p này thư ng ph i qua IC tách nâng biên trư c khi vào chân 1 thông qua 1 t ñi n, t này r t hay b thoái W hóa). W Lư c trình: ..VDD3.0 ph i có t i chân 32 và chân 7. N u không có, n i t t t chân 5U104 xu ng. ..M ch d n 13MHz vào chân 1 ph i thông, ( các dòng E, S còn thêm t d n tín hi u ho c IC s a nâng biên, các b n ph i ki m tra m ch in và nh ng linh ki n này còn t t không ). N u không, b n dùng 1 t ñi n kho ng 200pF n i t t tuy n ra 13 MHz vào chân 1 YMU. ..ði n áp Vbatt vào chân 15 ph i ñ t t i thi u có 3,3 VDC. N u không có , n i t t t +BATT vào. ..Khi ñ c, m c áp CS t i chân 30YMU ph i v m c th p~Ovol. N u không, các b n n i t t GND chân này ñ th . N u sau khi n i mát, m ch làm vi c bình thư ng thì l i thư ng do CPU h chân- Khò l i CPU. N u v n m t âm, thì l i do YMU762 b kênh chân, ho c ñã ch t. ..N u không có chuông thì cũng không có rung ( do cùng d li u ), n u không ñ c ñư c thì cũng không vi t ñư c. N u vi t ñư c mà không ñ c ñư c thì thư ng là h ng kh i ngo i vi c a YMU. (04) 7616042 Trang 15
 17. contact@hanhlinh.com.vn * ð c bi t lưu ý: M t s dòng máy LG có ch c năng nghe nh c MP3, n u máy m t ngu n thì ta nên ki m tra YMU trư c. Nguyên nhân thư ng là do ngư i nghe ñã khai thác quá m c công su t phát c a YMU làm nó thư ng gia nhi t l n d n ñ n t ng công su t b ch p làm YMU "s p" theo- dòng toàn máy tăng-CPU ra l nh c t ngu n Hình 1: Sơ ñ :YMU762 Hình nh : YMU762 th c t trên Main: (04) 7616042 Trang 16
 18. contact@hanhlinh.com.vn 12.Ch Cable cho Samsung E700 Tr l i b n : ð Trư ng Giang, Sơn Hà, B o Th ng, Lào Cai. H c viên K6 H nh Linh: Em mua m t lô cáp E700 t Hà N i ñ v ñ làm d n, nhưng m i thay m y cái ñ u ñ x y ra s c chung là ñ u m t EL màn hình ngoài. Cho em h i có ph i là l i cáp không, và cách nào kh c ph c. Em xin c m ơn. H nh Linh tr l i: Theo k thu t viên chuyên s a máy SAMSUNG c a H nh Linh thì hi n trên th trư ng xu t hi n thêm lo i cáp E700 dùng IC ng t m t o ngu n nuôi LED màn hình ngoài mã AAHP có 6 chân. ðây là lo i IC m i nên hi m, ñã v y l i hay b li t ( do m ch ñi n có s n trên cáp chưa phù h p v i cơ ch ho t ñ ng c a IC). B i v y mu n thoát kh i tình tr ng t n ñ ng này, b n ch còn cách duy nh t là "lai" lo i IC thông d ng r t s n trên các lo i cáp SAMSUNG truyên th ng mã hi u LTYN có 5 chân vào thay th . Cách làm như sau: Trư c h t b n b IC AAHP kh i cáp, c t ñ t m ch in t i chân 3 và 5 c a IC này trên cáp, "câu" t t chân 2 và 3 v i nhau. Ti p ñó b n câu ti p chân 5 xu ng mát (GND). Hàn ñúng chi u IC LTYN vào là xong. Chúc b n gi i thoát nhanh ñ ng cáp này và h i âm k t qu cho chúng tôi . B n tham kh o hình v sau : (04) 7616042 Trang 17
 19. contact@hanhlinh.com.vn Hình 2 ði m c t th c t trên cáp: 13.Hi n tư ng n t keo trên main .VN Khi xu t xư ng trên main c a máy s ñư c ñ m t l p keo chuyên d ng ñ ch ng th m nư c và M va ñ p.Trong quá trình ho t ñ ng liên t c nên nhi t phân b không ñ ng nh t làm giãn n cơ CO h c gây ra hi n tư ng n t l p keo này,làm kênh chân linh ki n (thư ng là CPU) phát sinh nhi u b nh vô c ,b i v y b n ph i c y l p keo này ñ gia c l i m ch CPU H. IN Chú thích : HL Hi n có nhi u lo i keo ñư c s d ng như : Keo tr ng,keo ñ c,keo ñen. AN Lo i keo ñen và keo ñ c ñã ñư c bão hòa nên r n hơn, k thu t c y khó hơn ñòi h i ph i th t c n th n, tránh ñ t m ch in và bong chân IC. .H W Dư i ñây H nh Linh l y m t ví d th c t trên máy Samsung E810 s d ng keo tr ng trong su t. W Hình nh th c t (trang sau): W (04) 7616042 Trang 18

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản