intTypePromotion=1
ADSENSE

Tài liệu bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng công nghệ thông tin cho cán bộ công chức xã khu vực trung du, miền núi và vùng dân tộc – Chuyên đề 1

Chia sẻ: Yi Yi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:92

76
lượt xem
3
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng công nghệ thông tin cho cán bộ công chức xã khu vực trung du, miền núi và vùng dân tộc – Chuyên đề 1: Tin học cơ bản. Nội dung trình bày trong chuyên đề gồm: các khái niệm cơ bản về máy tính, hệ điều hành. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tài liệu bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng công nghệ thông tin cho cán bộ công chức xã khu vực trung du, miền núi và vùng dân tộc – Chuyên đề 1

BAIl: cAc KHAI NltM CO BAN VE MAy TINH<br /> 1. Cac khai oi~m CO' bio v~ may tioh.<br /> <br /> Sau khi hoao thaoh oQi dung nay, ngtrOi sir d1}.ng nAm dU'Q'c:<br /> <br /> • Cac lo~i may tinh ph6 bi€n hi~n nay.<br /> • Cac bQ ph~n chinh cua may tiOO ca nhan.<br /> • Cac thi€t bi Iuu trft, thi€t bi d~u vao, thi€t bi d~u rae<br /> • Sa d6, cach dfru n6i, l~p d~t thi€t bi ph~n cung.<br /> <br /> • Cac lo~i ph~n m~m thong d\lng.<br /> • Cach bao quan may tinh.<br /> 1.1. Cac lo~i may tinh.<br /> <br /> May tiOO, hay con gQi la may vi tinh ho~c may di~n toan, la OOUng thi€t bi hay h~<br /> th6ng dung d€ tiOO toan, ki€m soat cac ho~t de>ng co th€ bi€u di€n du6'i d~ng s6 hay quy<br /> lu~t logic. May tiOO duqc l~p ghep bOi cac thaOO ph~n co th€ th\Ic hi~n cac chuc nang dan<br /> <br /> gian dfi dinh nghla tru6'c. Qua triOO tac de>ng cua cac thaOO ph~n nay dfi t~o cho may tiOO<br /> kha nang xu Iy thong tin. N€u duqc thi€t l~p chiOO xac (thong thuOng boi cac chuang<br /> triOO may tiOO) thi may tinh co th€ mo phong I~i me>t s6 khia c~oo cua vfrn d~ hay cua h~<br /> th6ng.<br /> Co OOi~u cach d€ phan lo~i may tiOO, cach ph6 bi€n OOfrt la phan lo~i may tiOO d\Ia<br /> tren fi\lC dich cua nguai su d\lng bao g6m cac lo~i: Sieu may tiOO, may tiOO lOn, Inay chu,<br /> may tr~m, may tiOO ca OOan (PC), may tiOO xach tay (Laptop), may tiOO bang, thi€t bi h6<br /> trq ky thu~t s6 ca OOan (PDA), vv... Trong khuon kh6 tai li~u nay chi d~ c~p t6'i hai lo~i<br /> <br /> may tiOO ph6 bi€n hi~n nay la may tiOO ca OOan (PC) va may tiOO xach tay (Laptop).<br /> 1.1.1. May tinh ca nhan - PC (Personal Computer).<br /> <br /> La IO(;li may vi tiOO d€ ban 000, ph6 bi€n OOfrt v6'i gia ca, kich thu6'c va S\l tuang<br /> thich cua no phu hqp v6'i OOi~u nguai su d\lng. May tinh ca nhan duqc l~p ghep boi<br /> OOi~u linh ki~n, thanh ph~n khac nhau nhu: V0 may tinh, bQ ngu6n, bo m~ch chu, kh6i<br /> <br /> xu Iy trung tam, be> nh6' RAM, 6 ilia cung, 6 ilia quang, vv...<br /> <br /> 1<br /> <br /> -<br /> <br /> <br /> lflnh 1: May tinh ca nhdn.<br /> 1.1.2. May tinh xach tay (Laptop).<br /> La lo~i may tinh ca nhan nho gQn co th~ mang xach duqc, thuOng dung cho<br /> nhfrng nguai thuOng xuyen di chuy~n. No thuOng co trQng 1uqng nh~, tuy thu nh& cua may tinh dung d~ ghi l~i cac dfr li~u t~m thai trong phien lam vi~c<br /> cua may tinh, cling duqc hi~u la m(>t b(> nh& dQc - ghi d~ luu trfr cac thong tin thay d6i<br /> va cac thong tin duqc su d\lng<br /> <br /> hi~n<br /> <br /> hanh. Thong tin luu tren RAM chi la<br /> <br /> t~m<br /> <br /> thai,<br /> <br /> chung se m~t di khi m~t ngu6n di~n cung c§p.<br /> 5<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2