Tài liệu hướng dẫn ôn tập và kiểm tra môn luật kinh doanh bất động sản

Chia sẻ: Kloi Roong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

0
17
lượt xem
6
download

Tài liệu hướng dẫn ôn tập và kiểm tra môn luật kinh doanh bất động sản

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung của tài liệu trình bày về các nội dung trọng tâm của môn học, các kiến thức hoặc kỹ năng cốt lõi, cách thức ôn tập, hệ thống hóa kiến thức và luyện tập kỹ năng, hướng dẫn làm bài kiểm tra, đề thi mẫu và đáp án.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tài liệu hướng dẫn ôn tập và kiểm tra môn luật kinh doanh bất động sản

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP.HCM<br /> KHOA KINH TẾ VÀ LUẬT<br /> ----------------------TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN ÔN TẬP VÀ KIỂM TRA<br /> MÔN LUẬT KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN<br /> ------------------------Mục đích<br /> Tài liệu này nhằm hỗ trợ cho học viên hình thức giáo dục từ xa nắm vững nội dung ôn<br /> tập và làm bài kiểm tra hết môn hiệu quả.<br /> Tài liệu này cần được sử dụng cùng với tài liệu học tập của môn học và bài giảng của<br /> giảng viên ôn tập tập trung theo chương trình đào tạo.<br /> Nội dung hướng dẫn<br /> Nội dung tài liệu này bao gồm các nội dung sau:<br /> Phần 1: Các nội dung trọng tâm của môn học. Bao gồm các nội dung trọng tâm của<br /> môn học được xác định dựa trên mục tiêu học tập, nghĩa là các kiến thức hoặc kỹ năng cốt<br /> lõi mà người học cần có được khi hoàn thành môn học.<br /> Phần 2: Cách thức ôn tập. Mô tả cách thức để hệ thống hóa kiến thức và luyện tập kỹ<br /> năng để đạt được những nội dung trọng tâm.<br /> Phần 3: Hướng dẫn làm bài kiểm tra. Mô tả hình thức kiểm tra và đề thi, hướng dẫn<br /> cách làm bài và trình bày bài làm và lưu ý về những sai sót thường gặp, hoặc những nỗ lực<br /> có thể được đánh giá cao trong bài làm.<br /> Phần 4: Đề thi mẫu và đáp án. Cung cấp một đề thi mẫu và đáp án, có tính chất minh<br /> hoạ nhằm giúp học viên hình dung yêu cầu kiểm tra và cách thức làm bài thi.<br /> <br /> Tài liệu hướng dẫn ôn tập dành cho hình thức Đại học giáo dục từ xa – Môn Luật Kinh doanh BĐS | Trang 1<br /> <br /> Phần I. NỘI DUNG TRỌNG TÂM<br /> Chương I: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ BẤT ĐỘNG SẢN VÀ PHÁP LUẬT KINH<br /> DOANH BẤT ĐỘNG SẢN<br /> 1. Khái quát chung về thị trường bất động sản và Luật kinh doanh Bất động sản<br /> 2. Các hoạt động kinh doanh bất động sản cụ thể trong thị trường bất động sản<br /> CHƯƠNG II: KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN<br /> 1. Chủ thể tham gia và phạm vi tham gia vào thị trường kinh doanh bật động sản<br /> 2. Các hoạt động kinh doanh bất động sản cụ thể<br /> a. Mua bán nhà, công trình xây dựng<br /> b. Cho thuê nhà, công trình xây dựng<br /> c. Cho thuê mua nhà, công trình xây dựng<br /> d. Chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại quyền sử dụng đất<br /> e. Kinh doanh bất động sản hình thành trong tương lai<br /> f. Kinh doanh chuyển nhượng toàn bộ hoặc một phần dự án bất động sản<br /> CHƯƠNG III: KINH DOANH DỊCH VỤ BẤT ĐỘNG SẢN<br /> 1. Phạm vi, chủ thể tham gia thị trường kinh doanh dịch vụ bất động sản<br /> 2. Dịch vụ môi giới bất động sản<br /> 3. Dịch vụ sàn giao dịch bất động sản<br /> 4. Dịch vụ tư vấn, quản lý bất động sản<br /> CHƯƠNG IV: CÁC QUYỀN GIAO DỊCH CỦA NGƯỜI SỬ DỤNG ĐẤT<br /> 1. Các điều kiện chung của quyền sử dụng đất được đưa vào kinh doanh bất động sản<br /> 2. Chuyển nhượng quyền sử dụng đất<br /> 3. Chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp<br /> 4. Cho thuê quyền sử dụng đất<br /> 5. Cho thuê lại quyền sử dụng đất<br /> Tài liệu hướng dẫn ôn tập dành cho hình thức Đại học giáo dục từ xa – Môn Luật Kinh doanh BĐS | Trang 2<br /> <br /> 6. Thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất<br /> 7. Góp vốn bằng quyền sử dụng đất<br /> CHƯƠNG V: CÁC QUYỀN GIAO DỊCH CỦA CHỦ SỞ HỮU BẤT ĐỘNG SẢN<br /> KHÔNG PHẢI LÀ ĐẤT ĐAI<br /> 1. Mua bán bất động sản<br /> 2. Cho thuê bất động sản<br /> 3. Thế chấp bất động sản<br /> 4. Bảo lãnh bằng bất động sản<br /> CHƯƠNG VI: GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP, KHIẾU NẠI TRONG HOẠT ĐỘNG<br /> KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN<br /> 1. Giải quyết tranh chấp trong kinh doanh bất động sản<br /> 2. Giải quyết các quyết định hành chính, hành vi hành chính trong lĩnh vực kinh doanh<br /> bất động sản<br /> <br /> Phần 2: CÁCH THỨC ÔN TẬP<br /> Chương I: KHÁI QUÁT CHUNG VỀ BẤT ĐỘNG SẢN VÀ PHÁP LUẬT KINH<br /> DOANH BẤT ĐỘNG SẢN<br /> 1. Khái quát chung về thị trường bất động sản và Luật kinh doanh Bất động sản<br /> 1.1 Khái niệm động sản và Bất động sản<br /> Sinh viên cần nắm được khái niệm động sản và bất động sản theo qui định tại điều 174<br /> của Bộ luật dân sự 2005.<br /> 1.2 Căn cứ xác lập quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng bất động sản<br /> Sinh viên cần nắm được các căn cứ để xác lập quyền sở hữu bất động sản và các cứ<br /> xác lập quyền sử dụng đất.<br /> 1.3 Điều kiện để đưa Bất động sản vào kinh doanh trong thị trường Bất động sản<br /> Sinh viên cần nắm được các điều kiện của bất động sản nói chung và quyền sử dụng<br /> đất nói riêng khi tham gia vào thị trường bất động sản<br /> <br /> Tài liệu hướng dẫn ôn tập dành cho hình thức Đại học giáo dục từ xa – Môn Luật Kinh doanh BĐS | Trang 3<br /> <br /> 1.4 Yêu cầu công khai thông tin về bất động sản tham gia vào thị trường bất động<br /> sản<br /> Luật kinh doanh bất động sản qui định các yêu cầu về thông tin cần công khai đối với<br /> bất động sản tham gia vào thị trường.<br /> 2. Các hoạt động kinh doanh bất động sản cụ thể trong thị trường bất động sản<br /> Kinh doanh bất động sản bao gồm hai hoạt động là kinh doanh bất động sản và kinh<br /> doanh dịch vụ bất động sản.<br /> Kinh doanh bất động sản bao gồm:<br /> -<br /> <br /> Hoạt động mua bán nhà, công trình xây dựng đã có sẵn<br /> <br /> -<br /> <br /> Hoạt động cho thuê nhà ở, công trình xây dựng<br /> <br /> -<br /> <br /> Hoạt động cho thuê mua nhà ở, công trình xây dựng<br /> <br /> -<br /> <br /> Hoạt động chuyển nhượng, cho thuê quyền sử dụng đất<br /> <br /> -<br /> <br /> Hoạt động chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án đầu tư<br /> <br /> -<br /> <br /> Hoạt động bán, cho thuê mua nhà ở hình thành trong tương lai<br /> <br /> Kinh doanh dịch vụ bất động sản bao gồm:<br /> -<br /> <br /> Hoạt động kinh doanh dịch vụ môi giới bất động sản.<br /> <br /> -<br /> <br /> Hoạt động kinh doanh dịch vụ tư vấn bất động sản<br /> <br /> -<br /> <br /> Hoạt động kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch bất động sản<br /> <br /> CHƯƠNG II: KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN<br /> 1. CHỦ THỂ THAM GIA VÀ PHẠM VI THAM GIA VÀO THỊ TRƯỜNG KINH<br /> DOANH BẤT ĐỘNG SẢN<br /> 1.1 Chủ thể tham gia vào thị trường bất động sản<br /> Cá nhân trong nước, tổ chức trong nước, người Việt Nam định cư ở nước ngoài và<br /> doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Sinh viên cần nhận diện rõ từng chủ thể này.<br /> 1.2 Phạm vi tham gia hoạt động kinh doanh của từng chủ thể<br /> Tài liệu hướng dẫn ôn tập dành cho hình thức Đại học giáo dục từ xa – Môn Luật Kinh doanh BĐS | Trang 4<br /> <br /> Mỗi chủ thể khác nhau có địa vị pháp lý khác nhau, được tham gia vào thị trường bất<br /> động sản với phạm vi và mức độ khác nhau. Sinh viên cần nắm rõ các phạm vi kinh doanh<br /> của từng chủ thể.<br /> 1.3 Tư cách chủ thể khi tham gia vào thị trường bất động sản<br /> Sinh viên cần nắm các qui định về điều kiện của cá nhân, tổ chức khi tham gia vào thị<br /> trường bất động sản (đặc biệt là điều kiện về tư cách pháp lý và vốn pháp định)<br /> 2. CÁC HOẠT ĐỘNG KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN CỤ THỂ<br /> 2.1. Mua bán nhà, công trình xây dựng<br /> - Sinh viên cần nắm được các nguyên tắc của hoạt động mua bán nhà, công trình xây<br /> dựng.<br /> - Nhà, công trình xây dựng là tài sản có giá trị lớn, có tuổi thọ lâu dài, có tầm quan<br /> trọng đến tính mạng con người nên sinh viên cần nắm các qui định của pháp luật qui định về<br /> trách nhiệm bảo hành, phạm vi bảo hành nhà, công trình xây dựng.<br /> - Sinh viên cần nắm được các quyền và nghĩa vụ của các bên trong quan hệ mua bán<br /> nhà, công trình xây dựng.<br /> <br /> 2.2. Cho thuê nhà, công trình xây dựng<br /> - Sinh viên cần nắm được các nguyên tắc của hoạt động cho thuê nhà, công trình xây<br /> dựng.<br /> - Do hợp đồng thuê nhà, công trình xây dựng là hợp đồng có thời hạn dài, phổ biến<br /> trong cuộc sống, do vậy sinh viên cần nắm được các qui định của pháp luật về quyền và<br /> nghĩa vụ của các bên trong quan hệ cho thuê nhà, công trình xây dựng.<br /> - Cũng do hợp đồng thuê nhà, công trình xây dựng thông thường là hợp đồng có thời<br /> hạn dài nên các bên có nhiều khả năng vi phạm hợp đồng và dẫn đến hậu quả là quyền chấm<br /> dứt hợp đồng của bên còn lại, do vậy sinh viên cần nắm được các vi phạm phổ biến có thể<br /> phát sinh và các qui định của pháp luật về quyền chấm dứt hợp đồng của bên còn lại.<br /> 2.3. Cho thuê mua nhà, công trình xây dựng<br /> <br /> Tài liệu hướng dẫn ôn tập dành cho hình thức Đại học giáo dục từ xa – Môn Luật Kinh doanh BĐS | Trang 5<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản