intTypePromotion=1
ADSENSE

Tài liệu thể thao - Lịch sử các kỳ Euro

Chia sẻ: Ngày Qua Ngày | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

104
lượt xem
18
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo Lịch sử các kỳ Euro

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tài liệu thể thao - Lịch sử các kỳ Euro

 1. Lõch sûã caác kyâ Euro 1 MUÅC LUÅC France 1960 - Liïn Xö vö àõch.............................................................................5 Têy Ban Nha 1964 - Chuã nhaâ vö àõch.................................................................8 Italia 1968 Sûå lïn ngöi cuãa àoaân quên thiïn thanh.........................................11 Bó 1972 - Ngûúâi Àûác lïn ngöi ............................................................................14 Nam Tû 1976 - Tiïåp Khùæc àùng quang.............................................................17 Italia 1980 - Àûác vö àõch lêìn thûá hai ................................................................20 Phaáp 1984 - Àöåi quên cuãa Platini lïn ngöi.......................................................23 Àûác 1988 - Sûác maånh cuãa cún löëc maâu da cam.................................................26 Thuåy Àiïín 1992 - Bêët ngúâ nhûäng chuá lñnh chò .................................................29 Anh 1996 Àûác àoaåt cuáp nhúâ baân thùæng vaâng ...................................................32 Nhûäng chuyïån thuá võ quanh caác giaãi Euro.......................................................37 Haâ Lan vaâ Bó 2000 - Phaáp lïn ngöi lêìn thûá hai................................................42 Guinness Euro ...................................................................................................46 Nhûäng con söë àaáng nhúá taåi caác kyâ Euro ...........................................................49 http://ebooks.vdcmedia.com
 2. Lõch sûã caác kyâ Euro 2 Kïí tûâ khi voâng chung kïët giaãi vö àõch caác quöëc gia chêu Êu (EURO) lêìn àêìu tiïn taåi Phaáp nùm 1960 àïën nay, Euro àaä traãi qua 11 lêìn töí chûác. Àûác laâ nûúác coá vinh dûå 3 lêìn àûúåc nhêån cuáp baåc. Tiïëp theo àoá laâ Phaáp 2 lêìn. Têët caã múái coá 8 quöëc gia giaânh àûúåc chiïëc cuáp danh giaá naây. Caác nûúác àaä tûâng àoaåt cuáp Euro laâ Liïn Xö, Àûác, Phaáp, Têy Ban Nha, Haâ Lan, Tiïåp Khùæc, Àan Maåch vaâ Italia. Trong àoá, chó coá 3 nûúác giaânh àûúåc cuáp ngay trïn quï hûúng mònh, àoá laâ Têy Ban Nha nùm 1964, Italia nùm 1968 vaâ Phaáp nùm 1986. Trong khi Nam Tû hai lêìn liïìn loåt vaâo chung kïët àïìu chõu thêët baåi, thò trong 5 trêån chung kïët, Àûác coá 3 danh hiïåu vö àõch. Liïn Xö cuäng laâ àöåi thûúâng phaãi ngêåm nguâi khi loåt vaâo chung kïët túái 4 lêìn, maâ chó daânh coá 1 chûác vö àõch. Nhûäng tïn tuöíi seä àûúåc nhúá maäi taåi caác voâng chung kïët Euro. Nùm 1960 vaâ 1964 laâ Lev Yasin, nùm 1980 laâ Matthaus. Nùm 1984 laâ Platini vaâ böå tûá huyïìn thoaåi cuãa Phaáp. Nùm 1988 laâ Van Basten vaâ böå ba "Ngûúâi Haâ Lan bay". Nùm 1992, ngûúâi ta nhúá àïën thuã thaânh Schmeichel vaâ "Caác chuá lñnh chò duäng caãm", coân nùm 1996 laâ Oliver Bierhoff vúái baân thùæng vaâng cuãa anh. Ngûúâi huâng cuãa http://ebooks.vdcmedia.com
 3. Lõch sûã caác kyâ Euro 3 voâng chung kïët gêìn àêy nhêët taåi Bó vaâ Haâ Lan laâ Thierry Henry cuãa àöåi àûúng kim vö àõch Phaáp. Khaán giaã seä coân nhúá maäi pha volley ghi baân cuãa Van Basten trong trêån chung kïët vúái Liïn Xö taåi Àûác nùm 1988. Ngûúâi ta cuäng khöng thïí quïn nhûäng maân trònh diïîn kyä thuêåt tuyïåt vúâi cuãa Michel Platini trong trêån baán kïët kinh àiïín vúái Böì Àaâo Nha nùm 1984. Haäy nhúá laåi caãm giaác cuãa àöåi tuyïín Àûác sau khi haå àöåi tuyïín Anh bùçng loaåt suát luên lûu taåi baán kïët nùm 1996. Hay nöî lûåc phi thûúâng cuãa Karel Poborskyá trong trêån CH Seác gùåp Böì Àaâo Nha nùm àoá. Àoá chñnh laâ nhûäng caãm xuác seä coân lùæng àoång maäi trong têm trñ ngûúâi hêm möå sau möîi kyâ Euro. VDCMedia seä lêìn lûúåt cuâng caác baån àiïím qua caác giaãi Euro àaä diïîn ra trong lõch sûã. Caác àöåi giaânh chûác vö àõch Euro tûâ trûúác àïën nay: Àöåi thûá Nùm Nûúác chuã nhaâ Àöåi vö àõch nhò 1960 Phaáp Liïn Xö Nam Tû 1964 Têy Ban Nha Têy Ban Nha Liïn Xö 1968 Italia Italia Nam Tû 1972 Bó Àûác Liïn Xö 1976 Nam Tû Tiïåp Khùæc Àûác 1980 Italia Àûác Bó Têy Ban 1984 Phaáp Phaáp Nha 1988 Àûác Haâ Lan Liïn Xö http://ebooks.vdcmedia.com
 4. Lõch sûã caác kyâ Euro 4 1992 Thuåy Àiïín Àan Maåch Àûác 1996 Anh Àûác CH Seác 2000 Bó vaâ Haâ Lan Phaáp Italia http://ebooks.vdcmedia.com
 5. Lõch sûã caác kyâ Euro 5 FRANCE 1960 - LIÏN XÖ VÖ ÀÕCH (VDCMedia) Cuäng giöëng nhû caác sûå kiïån thïí thao lúán khaác nhû World Cup, Cuáp Champion League vaâ Olympics hiïån àaåi, cha àeã cuãa yá tûúãng töí chûác giaãi vö àõch caác quöëc gia chêu Êu, Euro cuäng laâ möåt ngûúâi Phaáp, Henri Delaunay, töíng thû kyá LÀBÀ Phaáp. Phaáp laâ nûúác chuã nhaâ cuãa Euro àêìu tiïn, nùm 1960. Nùm àoá, suyát nûäa giaãi àêëu khöng àûúåc tiïën haânh do coá quaá ñt àöåi tham gia. Khöng àöåi boáng naâo thuöåc khöëi liïn hiïåp Anh àùng kyá thi àêëu voâng loaåi. Cuöëi cuâng trêån àêëu voâng loaåi àêìu tiïn cuäng àûúåc khúãi tranh trïn sên vêån àöång Lïnin taåi Moscow, trûúác sûå chûáng kiïën cuãa 100.572 khaán giaã. Àöåi tuyïín Liïn Xö àaánh baåi àöåi tuyïín Hungary vúái tyã söë 3-1. Anatoli Ilyin ài vaâo lõch sûã vúái tû caách laâ cêìu thuã àêìu tiïn ghi baân cuãa giaãi àêëu. Chñnh anh laâ ngûúâi ghi baân duy nhêët trong trêån chung kïët mön boáng àaá taåi Olympic 1956, àem huy chûúng vaâng vïì cho Liïn Xö. Liïn Xö cuäng giaânh chiïën thùæng trong trêån lûúåt vïì taåi Hungary vúái tyã söë 1-0. Taåi voâng tûá kïët, Liïn Xö gùåp may do nhaâ àöåc taâi cûåc hûäu Franco quyïët àõnh ruát àöåi tuyïín Têy Ban Nha ra khoãi giaãi àêëu. Liïn Xö àûúåc xûã thùæng 3-0. http://ebooks.vdcmedia.com
 6. Lõch sûã caác kyâ Euro 6 Böën àöåi göìm chuã nhaâ Phaáp vaâ 3 àöåi thuöåc khöëi XHCN Àöng Êu laâ Nam Tû, Tiïåp Khùæc vaâ Liïn Xö tham dûå voâng chung kïët. Caác cùåp àêëu baán kïët chó thi àêëu möåt trêån duy nhêët. Liïn Xö dïî daâng vûúåt qua Tiïåp Khùæc vúái tyã söë 3-0. Coân Nam Tû loåt vaâo chung kïët sau trêån àêëu khoá khùn vúái Phaáp, trêån àêëu coá àïën 9 baân thùæng vaâ kïët quaã laâ 5-4 nghiïng vïì àöåi boáng Àöng Êu. ÚÃ trêån tranh haång 3, Tiïåp Khùæc thùæng Phaáp 2-0. Trêån chung kïët diïîn ra trïn sên Cöng viïn Caác hoaâng tûã töëi 10/7/1960. Galic múã tyã söë trûúác cho Tiïåp Khùæc úã phuát 43. Nhûng chó 6 phuát sau, Metreveli cên bùçng tyã söë cho Liïn Xö. Kïët thuác 90 phuát thi àêëu, hai àöåi vêîn hoâa 1-1, vaâ phaãi bûúác vaâo thi àêëu hiïåp phuå. Àïën phuát 113, Ponedelnik ghi baân êën àõnh chiïën thùæng cho Liïn Xö Voâng loaåi: CH Ailen 2-4 Tiïåp Khùæc 2-0 (lûúåt ài) 0-4 (lûúåt vïì) Voâng 1/8: Liïn Xö 4-1 Hungary 3-1 1-0 Phaáp 8-2 Hy Laåp 7-1 1-1 Romania 3-2 Thöí Nhô Kyâ 3-0 0-2 Na Uy 2-6 A’o 0-1 2-5 Nam Tû 3-1 Bulgaria 2-0 1-1 CHDC Àûác 2-5 Böì Àaâo Nha 0-2 2-3 Ba Lan 2-7 Têy Ban Nha 2-4 0-3 Àan Maåch 3-7 Tiïåp Khùæc 2-2 1-5 Tûá kïët: Phaáp 9-4 A’o 5-2 4-2 Böì Àaâo Nha 3-6 Nam Tû 2-1 1-5 Têy Ban Nha (boã cuöåc) Liïn Xö 0-3 Romania 0-5 Tiïåp Khùæc 0-2 0-3 http://ebooks.vdcmedia.com
 7. Lõch sûã caác kyâ Euro 7 Baán kïët: Phaáp 4 - 5 Nam Tû Tiïåp Khùæc 0 - 3 Liïn Xö Tranh haång 3: Tiïåp Khùæc 2 - 0 Phaáp Chung kïët: Liïn Xö 2 - 1 Nam Tû http://ebooks.vdcmedia.com
 8. Lõch sûã caác kyâ Euro 8 TÊY BAN NHA 1964 - CHUÃ NHAÂ VÖ ÀÕCH Euro lêìn thûá 2 töí chûác taåi Têy Ban Nha àaä coá sûå tham gia cuãa Anh, Iceland vaâ Bùæc Ireland. Liïn Xö lêìn thûá 2 loåt vaâo chung kïët, nhûng àaä thêët baåi trûúác àöåi chuã nhaâ. Giaãi àêëu lêìn naây chûáng kiïën cuöåc trònh diïîn ngoaån muåc cuãa Àan Maåch, khi àöåi boáng quï hûúng cuãa vùn haâo Andersen loåt vaâo túái têån baán kïët. Tuy nhiïn, vêën àïì chñnh trõ vêîn àang aãnh hûúãng àïën giaãi àêëu. Hy Laåp tûâ chöëi àaá voâng loaåi vúái Albani, quöëc gia maâ hoå coá cuöåc chiïën tranh tûâ nùm 1912. Mùåc duâ taåi Euro 1960, Tiïåp Khùæc loåt vaâo àïën trêån baán kïët, nhûng lêìn naây, hoå bõ CHDC Àûác loaåi tûâ voâng ngoaâi. Euro 1964 chûáng kiïën bêët ngúâ mang tïn Àan Maåch. Vûúåt qua Malta 6-0 úã voâng loaåi, hoå tiïëp tuåc giaânh chiïën thùæng trûúác Albani vúái töíng tyã söë 4-1 taåi voâng 1/8. Sau àoá, úã voâng tûá kïët, hoå vûúåt qua Luxembourg, àöåi àaä thùæng Haâ Lan 2-1 ngay taåi Rotterdam, nhúâ luêåt baân thùæng trïn sên khaách (hoâa 5-5 sau 2 lûúåt trêån). Àan Maåch chó chõu dûâng bûúác trûúác àûúng kim vö àõch Liïn Xö taåi baán kïët. Sau khi thùæng Rumani túái 6-0 taåi voâng loaåi, àöåi chuã nhaâ Têy Ban Nha khúãi àêìu voâng 1/8 khöng àûúåc thuêån lúåi khi bõ Bùæc Ireland cêìm hoâa 1-1. Hoå lêåp tûác triïåu têåp caác cêìu thuã haâng àêìu àang thi http://ebooks.vdcmedia.com
 9. Lõch sûã caác kyâ Euro 9 àêëu úã nûúác ngoaâi vïì thi àêëu cho àöåi tuyïín. Vaâ trong trêån lûúåt vïì taåi Belfast, Francisco Gento àaä ghi baân thùæng duy nhêët, àûa Têy Ban Nha loåt vaâo voâng tûá kïët. Taåi tûá kïët, Têy Ban Nha àeâ beåp Cöång hoâa Ireland vúái töíng tyã söë 7-1 àïí bûúác vaâo voâng chung kïët töí chûác trïn sên nhaâ. Àöåi thûá tû loåt vaâo danh saách 4 àöåi cuöëi cuâng laâ Hungary sau khi thùæng Phaáp 5-2 taåi tûá kïët. Taåi trêån baán kïët thûá nhêët trïn sên Nou Camp, Voronin, Ponedelnik vaâ Ivanov àaä cuâng nhau ghi baân giuáp Liïn Xö thùæng Àan Maåch 3-0. Trong trêån baán kïët thûá hai giûäa Têy Ban Nha vaâ Hungary trïn sên Santiago Bernabeu, Pereda Ruiz De Temino ghi baân múã tyã söë cho àöåi chuã nhaâ úã phuát 35. Hungary thi àêëu traân àêìy quyïët têm, vaâ àïën phuát 84, Bene àaä coá baân thùæng quên bònh tyã söë. Hai àöåi phaãi thi àêëu hiïåp phuå, vaâ vaâo phuát 115, Amancio coá baân thùæng quyïët àõnh àûa Têy Ban Nha vaâo trêån chung kïët vúái Liïn Xö, àöåi maâ 4 nùm trûúác hoå tûâ chöëi thi àêëu vò lyá do chñnh trõ. Trêån chung kïët àûúåc töí chûác trïn sên Santiago Bernabeu chiïìu 21/6/1964. Pereda Ruiz De Temino nhanh choáng coá baân múã tyã söë cho Têy Ban Nha ngay úã phuát thûá 6, nhûng chó 2 phuát sau, Khusainov àaä àûa hai àöåi vïì vaåch xuêët phaát. Phuát 84 Martinez Cao tung cuá suát quyïët àõnh haå thuã thaânh Yashin, êën àõnh tyã söë trêån àêëu. Chiïëc cuáp danh giaá nhêët daânh cho caác àöåi tuyïín quöëc gia taåi chêu Êu àaä úã laåi Têy Ban Nha. Àêy laâ lêìn àoaåt cuáp duy nhêët cuãa àêët nûúác nùçm trïn baán àaão Ibera naây. Nùm 1984, hoå cuäng loåt vaâo chung kïët möåt lêìn nûäa, nhûng thêët baåi trûúác àöåi chuã nhaâ Phaáp. http://ebooks.vdcmedia.com
 10. Lõch sûã caác kyâ Euro 10 Caác trêån àêëu voâng 1/8: Têy Ban Nha 2-1 Bùæc Ireland 1-1 (lûúåt ài) 1-0 (lûúåt vïì) Nam Tû 2-3 Thuåy Àiïín 0-0 2-3 Àan Maåch 4-1 Albania 4-0 0-1 Haâ Lan 2-3 Luxembourg 1-1 1-2 A’o 2-3 CH Ireland 0-0 2-3 Bulgaria 2-3 Phaáp 1-0 1-3 Liïn Xö 3-1 Italia 2-0 1-1 CHDC Àûác 4-5 Hungary 1-2 3-3 Tûá kïët: Luxembourg 5-5 Àan Maåch 3-3 2-2 (Àan Maåch thùæng nhúâ ghi àûúåc nhiïìu baân thùæng hún trïn sên àöëi phûúng) Têy Ban Nha 7-1 CH Ireland 5-1 2-0 Phaáp 2-5 Hungary 1-3 1-2 Thuåy Àiïín 2-4 Liïn Xö 1-1 1-3 Baán kïët: Têy Ban Nha 2 - 1 Hungary Àan Maåch 0 - 3 Liïn Xö Tranh haång 3: Hungary 3 - 1 Àan Maåch Chung kïët: Têy Ban Nha 2 - 1 Liïn Xö (AÃnh: Pha ghi baân cuãa Pereda vaâo lûúái thuã mön Yashin, múã tyã söë cho trêån chung kïët Euro 64) http://ebooks.vdcmedia.com
 11. Lõch sûã caác kyâ Euro 11 ITALIA 1968 SÛÅ LÏN NGÖI CUÃA ÀOAÂN QUÊN THIÏN THANH Sau thêët baåi cay àùæng taåi World Cup 1966 taåi Anh khi bõ loaåi búãi CHDCND Triïìu Tiïn, àöåi quên cuãa huêën luyïån viïn Ferruccio Valcareggi àaä coá sûå löåt xaác maånh meä, vaâ àaä àûúåc quyïìn nêng cao cuáp vö àõch chêu Êu trïn sên nhaâ. Trûúác khi chiïën thùæng Nam Tû taåi trêån chung kïët àaá laåi, àoaân quên Azzurri àaä vûúåt qua Liïn Xö taåi baán kïët nhúâ thïí thûác...tung àöìng xu. Tûâ giaãi àêëu naây, bùæt àêìu coá thïí thûác chia baãng àêëu voâng loaåi. 32 àöåi àûúåc chia thaânh 8 baãng, choån möîi baãng 1 àöåi vaâo voâng tûá kïët. Italia, àöåi chuã nhaâ cuãa Euro lêìn thûá 3 naây dïî daâng vûúåt qua baãng 6 vúái khoaãng caách 5 àiïím so vúái àöåi thûá nhò laâ Rumani. Têy Ban Nha àûáng àêìu baãng 1 sau cuöåc tranh chêëp khaá vêët vaã vúái Tiïåp Khùæc, CH Ireland vaâ Thöí Nhô Kyâ. Baãng 8 cuãa voâng àêëu loaåi göìm 4 àöåi boáng thuöåc Liïn hiïåp Anh. Anh, àöåi múái àoaåt chûác vö àõch thïë giúái 2 nùm trûúác trïn sên nhaâ àaä phaãi chõu thêët baåi àau àúán vúái tyã söë 2-3 trûúác Scotland ngay trïn thaánh àõa Wembley. Trêån lûúåt vïì trïn sên Hampden Park taåi kïët thuác vúái tyã söë hoâa 1-1, vaâ cêìu thuã cuãa Celtic John Hughes àaä boã lúä cú höåi ngon ùn àïí múã tyã söë cho trêån àêëu khi suát boáng ra ngoaâi khung thaânh tûâ khoaãng caách 2m. Trêån àêëu àoá coá söë lûúång khaán http://ebooks.vdcmedia.com
 12. Lõch sûã caác kyâ Euro 12 giaã àöng nhêët trong möåt giaãi àêëu úã chêu Êu tûâ trûúác àïën nay: 130.711 ngûúâi. Caác àöåi àêìu baãng coân laåi lêìn lûúåt laâ Liïn Xö, Phaáp, Hungary, Nam Tû. CHLB Àûác vaâ Haâ Lan khöng vûúåt qua voâng loaåi. Taåi trêån lûúåt ài cuãa voâng tûá kïët, Anh haå Têy Ban Nha 1-0 trïn sên nhaâ. úã trêån lûúåt vïì taåi Madrid, mùåc duâ bõ àöåi dûúng kim vö àõch dêîn trûúác 1-0, àöåi quên cuãa Sir Alf Ramsey àaä löåi ngûúåc doâng àïí thùæng laåi 2-1. Italia têån duång lúåi thïë sên nhaâ àïí thùæng Bulgaria 2-0, sau khi bõ dêîn 2-3 trïn sên khaách. Liïn Xö sau trêån thua Hungary 0-2 taåi Budapest, cuäng àaä thùæng laåi 3-0 úã trêån lûúåt vïì àïí loåt vaâo baán kïët. Phaáp bõ Nam Tû àaánh baåi vúái töíng tyã söë 2-6 sau hai lûúåt trêån. Italia àaä thïí hiïån sûå vûún lïn maånh meä taåi giaãi àêëu naây, sau khi bõ CHDCND Triïìu Tiïn loaåi taåi World Cup 2 nùm trûúác taåi Anh. ÚÃ trêån baán kïët, hoå vûúåt qua Liïn Xö bùçng biïån phaáp...tung àöìng xu sau khi hoâa 0-0 úã 120 phuát thi àêëu. Anh bõ Nam Tû haå 1-0 trong trêån baán kïët coân laåi, vaâ caác nhaâ àûúng kim vö àõch thïë giúái àaânh chêëp nhêån chiïëc huy chiïëc àöìng sau khi thùæng Liïn Xö 2-0 trong trêån tranh haång 3. Trong trêån chung kïët töí chûác àïm 8/6/1968 trïn sên Olimpico, thaânh phöë Roma, àöåi chuã nhaâ Italia hoâa Nam Tû 1-1 sau 120 phuát thi àêëu. Dzajic ghi baân cho Nam Tû úã phuát 39, coân Domenghini gúä hoâa cho àöåi chuã nhaâ úã phuát 80. Tyã söë giûä nguyïn sau hai hiïåp phuå. Do chûa coá luêåt thi àêëu 11m, nïn hai àöåi phaãi àêëu laåi trêån chung kïët. Trêån àaá laåi diïîn ra sau àoá chó 2 ngaây. Italia coá túái 5 võ trñ thay àöíi trong àöåi hònh ra quên, trong khi Nam Tû vêîn giûä nguyïn àöåi hònh cuä. Vaâ vúái thïí lûåc vûúåt tröåi cuãa Italia, chó sau nûãa giúâ thi àêëu, http://ebooks.vdcmedia.com
 13. Lõch sûã caác kyâ Euro 13 trêån àêëu àaä àûúåc àõnh àoaåt sau hai baân thùæng cuãa Riva (phuát 12) vaâ Anastasi (phuát 31). Möåt trêån àêëu tuyïåt vúâi cuãa thuã mön Dino Zoff, ngûúâi seä dêîn dùæt àöåi tuyïín aáo thiïn thanh giaânh chûác vö àõch thïë giúái vaâo nùm 1982. Kïët quaã caác trêån àêëu cuãa giaãi sau voâng loaåi: Tûá kïët: Anh 3-1 Têy Ban Nha 1-0 (lûúåt ài) 2-1 (lûúåt vïì) Bungary 3-4 Italia 3-2 0-2 Phaáp 2-6 Nam Tû 1-1 1-5 Hungary 2-3 Liïn Xö 2-0 0-3 Baán kïët: Nam Tû 1 - 0 Anh Italia 0 - 0 Liïn Xö (Italia thùæng nhúâ tung àöìng xu) Tranh haång ba: Anh 2 - 0 Liïn Xö Chung kïët: Italia 0 - 0 Nam Tû Àaá laåi chung kïët: Italia 2 - 0 Nam Tû (AÃnh: Àöåi trûúãng Italia Giacinto Facchetti nêng cao cuáp vö àõch sau trêån chung kïët trïn sên Olimpico) http://ebooks.vdcmedia.com
 14. Lõch sûã caác kyâ Euro 14 BÓ 1972 - NGÛÚÂI ÀÛÁC LÏN NGÖI Tûâ giaãi àêëu naây, thïë giúái bùæt àêìu biïët àïën möåt quyïìn lûåc múái: CHLB Àûác. "Cöî xe tùng" bùæt àêìu cuöåc chinh phuåc chêu Êu vúái chên suát "thêìn sêìu" Gerd Muller. Sau 6 trêån voâng baãng, Muller ghi àûúåc 6 baân thùæng. Coân trong trêån tûá kïët vúái Anh, Àûác thùæng 3-1 trïn sên Wembley, trêån thùæng àêìu tiïn cuãa hoå taåi thaánh àõa boáng àaá Anh, trong àoá tiïëp tuåc coá baân thùæng cuãa Muller. Àöåi tuyïín Àûác, vúái caác ngöi sao nhû Franz Beckenbauer, ngûúâi bùæt àêìu triïìu àaåi cuãa mònh, hai chaâng trai múái àöi mûúi Paul Breitner vaâ Uli Hoeness, cuâng vúái Gunter Netzer àaä bùæt àêìu cho thïë giúái thêëy thïë naâo laâ "cöî xe tùng Àûác". Sau voâng àêëu baãng, 8 àöåi loåt vaâo tûá kïët göìm Rumany, Hungary, Anh, Liïn Xö, Bó, Italia, Àûác vaâ Nam Tû. Bó, àöåi chuã nhaâ cuãa giaãi àêëu, vûúåt qua Italia úã voâng tûá kïët bùçng trêån thùæng 2-1 trïn sên nhaâ, sau khi hoâa 0-0 trïn sên khaách. Hai trêån tûá kïët giûäa hai àöåi boáng laáng giïìng Hungary vaâ Rumany àïìu kïët thuác vúái tyã söë hoâa, nhûng Hungary laâ àöåi giaânh quyïìn vaâo baán kïët, nhúâ ghi àûúåc nhiïìu baân thùæng hún trïn sên àöëi phûúng. ÚÃ trêån tûá kïët coân laåi, Liïn Xö vûúåt qua Nam Tû vúái töíng tyã söë 3-0. http://ebooks.vdcmedia.com
 15. Lõch sûã caác kyâ Euro 15 Taåi voâng baán kïët, lúåi thïë chuã nhaâ khöng giuáp Bó ngùn caãn àûúåc cöî xe tùng Àûác àang bùng bùng vïì àñch. Muller àaä kõp ghi 2 baân cho Àûác úã caác phuát 24 vaâ 71, trûúác khi Polleunis gúä laåi cho Bó 1 baân úã phuát 74. Trong trêån baán kïët coân laåi, Liïn Xö giaânh thùæng lúåi 1-0 trûúác Hungary nhúâ baân thùæng cuãa Konkov. Trong trêån tranh huy chûúng àöìng, àöåi tuyïín Bó àûúåc an uãi sau khi thùæng Hungary 2-1. Trêån chung kïët diïîn ra trïn sên Vua Baudouin, Brussel chiïìu 18/6/1972 trong thïë trêån hoaân toaân nghiïng vïì phña àöåi Àûác. Vúái nhûäng àûúâng phaát àöång têën cöng hoaân haão cuãa Franz Beckenbauer úã phña dûúái, Muller cuâng Netzer vaâ Jupp Heynckes liïn tiïëp uy hiïëp khung thaânh thuã mön Evgueni Rudakov, ngûúâi vúái trang phuåc àen àaä thay thïë huyïìn thoaåi Yashin. Song Àûác àaä khöng cho Liïn Xö möåt cú höåi naâo. Muller tiïëp tuåc thïí hiïån sûác maånh huãy diïåt khi laåi ghi hai baân úã caác phuát 27 vaâ 58. Xen vaâo giûäa laâ baân thùæng cuãa Wimmer úã phuát 52. Àêy àûúåc àaánh giaá laâ trêån chung kïët chiïën thùæng thuyïët phuåc nhêët trong lõch sûã Euro. Khöng coá gò ngaåc nhiïn khi nùm àoá, Beckenbauer, Netzer vaâ Muller lêìn lûúåt giaânh àûúåc 3 ngöi võ dêîn àêìu trong cuöåc bêìu choån cêìu thuã xuêët sùæc nhêët chêu Êu. Hai nùm sau, àöåi tuyïín Àûác bûúác lïn ngöi vö àõch thïë giúái. Tûá kïët: Anh 1-3 CHLB Àûác 1-3 0-0 Italia 1-2 Bó 0-0 1-2 Hungary 3-3 Rumany 1-1 2-2 Nam Tû 0-3 Liïn Xö 0-0 0-3 http://ebooks.vdcmedia.com
 16. Lõch sûã caác kyâ Euro 16 Baán kïët: Hungary 0 - 1 Liïn Xö Bó 1 - 2 CHLB Àûác Tranh giaãi ba: Hungary 1 - 2 Bó Chung kïët: CHLB Àûác 3 - 0 Liïn Xö (AÃnh: Gerd Muller vûúåt qua thuã mön Liïn Xö Yevgen Rudakov trong trêån chung kïët) http://ebooks.vdcmedia.com
 17. Lõch sûã caác kyâ Euro 17 NAM TÛ 1976 - TIÏÅP KHÙÆC ÀÙNG QUANG Trong kyâ Euro töí chûác lêìn àêìu tiïn taåi Àöng Êu, möåt àöåi boáng Àöng Êu àaä giaânh chûác vö àõch, àoá laâ Tiïåp Khùæc. Hoå liïn tiïëp gêy bêët ngúâ khi lêìn lûúåt vûúåt qua Liïn Xö úã baán kïët, Haâ Lan úã baán kïët vaâ cuöëi cuâng laâ àûúng kim vö àõch, CHLB Àûác úã chung kïët sau loaåt àaá luên lûu 11m. Euro 1976 coá sûå tham gia bêët ngúâ cuãa Xûá Wales, hoå àûáng àêìu baãng 2 sau khi vûúåt qua Hungary vaâ A’o. Tiïåp Khùæc dêîn àêìu baãng 1 vúái 1 àiïím nhiïìu hún Anh, mùåc duâ trong trêån àêëu àêìu tiïn cuãa voâng baãng, hoå thêët baåi 0-3 trïn sên Wembley. Caác àöåi dêîn àêìu voâng baãng coân laåi lêìn lûúåt laâ Haâ Lan, Liïn Xö, Bó, Têy Ban Nha, chuã nhaâ Nam Tû vaâ àûúng kim vö àõch CHLB Àûác. Bûúác vaâo tûá kïët, Xûá Wales gùåp Nam Tû, vaâ àöåi boáng Àöng Êu àaä giaânh thùæng lúåi chung cuöåc 3-1 sau trêån thùæng 2-0 trïn sên nhaâ vaâ trêån hoâa 1-1 trïn sên khaách. Trong trêån àêëu trïn sên Zagreb, Xûá Wales boã lúä möåt quaã penalty, coân trong trêån àêëu trïn sên nhaâ, hoå bõ àuöíi möåt cêìu thuã. Liïn Xö àaä khöng coân laâ möåt tïn tuöíi thöëng trõ chêu Êu nûäa, hoå bõ Tiïåp Khùæc àaánh baåi 2-0 úã trêån tûá kïët lûúåt ài, vaâ úã trêån lûúåt vïì trïn sên nhaâ, hoå chó giaânh àûúåc kïët quaã hoâa 2-2. Àöåi hònh Liïn Xö luác àoá coá noâng cöët laâ caác cêìu thuã Dynamo Kyev vûâa giaânh cuáp C2 chêu http://ebooks.vdcmedia.com
 18. Lõch sûã caác kyâ Euro 18 Êu, laåi coá "muäi tïn vaâng" Oleg Blokhin, ngûúâi àûúåc bêìu laâ cêìu thuã xuêët sùæc nhêët chêu Êu nùm trûúác. Vêåy maâ Liïn Xö laåi bõ loaåi búãi Tiïåp Khùæc. Àêy laâ cuá söëc àêìu tiïn cuãa giaãi. Haâ Lan àeâ beåp ngûúâi haâng xoám Bó vúái tyã söë 5-0 trong trêån tûá kïët trïn sên nhaâ. ÚÃ trêån àïën laâm khaách cuãa Bó, hoå cuäng giaânh thùæng lúåi 2-1. Àûác vûúåt qua Têy Ban Nha vúái töíng tyã söë 3-1, sau khi bõ cêìm hoâa 1-1 trïn sên khaách. Trûúác voâng baán kïët, ngûúâi ta hy voång seä coá trêån chung kïët giûäa Àûác vaâ Haâ Lan. Vêåy maâ Haâ Lan cuäng bõ Tiïåp Khùæc àaá vùng khoãi giaãi bùçng chiïën thùæng 3-1, möåt bêët ngúâ lúán khaác àaá diïîn ra. Àûúng kim vö àõch chêu Êu vaâ thïë giúái phaãi cêìn àïën 120 phuát múái vûúåt qua àûúåc chuã nhaâ Nam Tû. Àûác coân laâ àöåi phaãi löåi ngûúåc doâng, khi àïën phuát 30, Popivoda vaâ Dzajic àaä ghi àûúåc hai baân thùæng trûúác cho Nam Tû. Maäi àïën phuát 64, Flohe múái gúä àûúåc baân thùæng thûá nhêët cho àöåi dûúng kim vö àõch. Phuát 82, laåi laâ khêíu thêìn cöng Muller àûa hai àöåi vïì thïë cên bùçng. Trong thúâi gian àaá hiïåp phuå, Muller tiïëp tuåc ghi hai baân úã caác phuát 115 vaâ 119. Àûác giaânh chiïën thùæng chung cuöåc 4-2. Trong trêån tranh huy chûúng àöìng, àöåi quên aáo da cam giaânh chiïën thùæng 3-2 trûúác chuã nhaâ Nam Tû. Trêån chung kïët cuãa giaãi diïîn ra trïn sên FK Crvena Zvezda taåi thuã àö Belgrade töëi 20/6/1976. Cuäng nhû trêån baán kïët, lêìn naây Àûác laåi phaãi löåi ngûúåc doâng vúái hai baân bõ dêîn trûúác. Svehlik ghi baân cho Tiïåp Khùæc ngay tûâ phuát thûá 8. Àïën phuát 25 Dobias nhên àöi caách biïåt. Nhûng chó 3 phuát sau, laåi laâ Muller ghi baân ruát ngùæn tyã söë cho Àûác. Àuáng phuát 89, Holzenbein ghi baân àûa trêån àêëu bûúác vaâo hai hiïåp phuå. http://ebooks.vdcmedia.com
 19. Lõch sûã caác kyâ Euro 19 Kïët thuác 120 phuát thi àêëu, tyã söë vêîn giûä nguyïn laâ 2-2. Hai àöåi bûúác vaâo loaåt thi àêëu 11m may ruãi. Sau ba loaåt àaá, cêìu thuã hai àöåi àïìu thûåc hiïån thaânh cöng. ÚÃ loaåt suát thûá tû, trong khi cêìu thuã Tiïåp Khùæc thûåc hiïån thaânh cöng thò Uli Hoeness laåi suát voåt xaâ ngang. Panenka bònh tônh thûåc hiïån cuá suát thûá 5 thaânh cöng cho Tiïåp Khùæc. Bïn phña Àûác, àöåi trûúãng Beckhenbauer khöng cêìn phaãi suát quaã cuöëi cuâng. Tiïåp Khùæc thùæng 5-3 trong loaåt cên naäo, àoaåt luön chiïëc cuáp vö àõch tûâ tay àöëi thuã àang giûä cuáp, laâm nïn bêët ngúâ lúán nhêët giaãi àêëu. Tûá kïët: Nam Tû 3-1 Xûá Wales 2-0 1-1 Tiïåp Khùæc 4-2 Liïn Xö 2-0 2-2 Têy Ban Nha 1-3 Àûác 1-1 0-2 Haâ Lan 7-1 Bó 5-0 2-1 Baán kïët: Tiïåp Khùæc 3 - 1 Haâ Lan Nam Tû 2 - 4 Àûác Tranh haång ba: Haâ Lan 3 - 2 Nam Tû Chung kïët: Tiïåp Khùæc 2 - 2 Àûác http://ebooks.vdcmedia.com
 20. Lõch sûã caác kyâ Euro 20 ITALIA 1980 - ÀÛÁC VÖ ÀÕCH LÊÌN THÛÁ HAI Euro 1980 bùæt àêìu aáp duång thïí thûác múái úã voâng chung kïët. Taám àöåi boáng seä chia laâm hai baãng àïí choån àöåi àûáng àêìu vaâo àaá trêån chung kïët. CHLB Àûác lêìn thûá hai lïn ngöi vö àõch, hoå vûúåt qua möåt àöåi Bó hïët sûác tiïën böå trong trêån àêëu cuöëi cuâng. Baãng 1 cuãa voâng chung kïët göìm caác àöåi Àûác, Tiïåp Khùæc, Haâ Lan vaâ Hy Laåp. Tiïåp Khùæc vûúåt qua àöåi tuyïín Phaáp cuãa Platini taåi voâng loaåi. Haâ Lan àûáng àêìu baãng àêëu coá Ba Lan vaâ CHDC Àûác. Taåi giaãi àêëu naây, àöåi tuyïín Liïn Xö böîng xuöëng phong àöå thaãm haåi, hoå xïëp cuöëi baãng voâng loaåi sau Hy Laåp, Hungary vaâ Phêìn Lan. Trong trêån àêëu baãng taåi voâng chung kïët, CHLB Àûác àaä rûãa àûúåc möëi hêån taåi chung kïët Euro 1976 trûúác Tiïåp Khùæc. Hoå giaânh chiïën thùæng 1-0. Sau àoá, Àûác vúái nhûäng ngöi sao treã Bernd Schuster vaâ Karl-Heinz Rummenigge bûúác vaâo trêån àêëu hay nhêët giaãi vúái Haâ Lan. Klaus Allofs ghi möåt hattrick, giuáp Àûác giaânh chiïën thùæng 3- 2. Hoâa Hy Laåp 0-0 úã trêån àêëu cuöëi, Àûác nheå nhaâng bûúác vaâo trêån chung kïët cuãa giaãi. Baãng 2 göìm caác àöåi Bó, Anh, chuã nhaâ Italia vaâ Têy Ban Nha. Àöåi tuyïín Bó cêìm hoâa Anh úã trêån ra quên vúái tyã söë 1-1. Hoå àaánh baåi "caác voä syä àêëu boâ toát" - Têy Ban Nha 2-1 úã trêån thûá hai, vaâ xuêët sùæc cêìm hoâa Italia 0-0 úã trêån cuöëi cuâng. Trong trêån àêëu àoá, vúái àêëu http://ebooks.vdcmedia.com
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2