TCVN 4604 1988

Chia sẻ: Nguyen Phung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:16

0
349
lượt xem
136
download

TCVN 4604 1988

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

TCVN 4604 1988, Xí nghiệp công nghiệp- nhà sản xuất- tiêu chuẩn thiết kế, đồng thời tuân theo quy định....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TCVN 4604 1988

 1. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 4604 : 1988  Nhãm H XÝ nghiÖp c«ng nghiÖp - Nhμ s¶n xuÊt - Tiªu chuÈn thiÕt kÕ Industrial enterprises - Production building - Design standard 1. Quy ®Þnh chung 1.1. Tiªu chuÈn nμy ¸p dông ®Ó thiÕt kÕ míi hoÆc thiÕt kÕ c¶i t¹o nhμ s¶n xuÊt cña c¸c xÝ nghiÖp c«ng nghiÖp trong ph¹m vi c¶ n−íc. Chó thÝch : Tiªu chuÈn nμy kh«ng ¸p dông ®Ó thiÕt kÕ nhμ vμ c«ng tr×nh cã chøc n¨ng s¶n xuÊt chÊt næ. 1.2. Khi thiÕt kÕ ngoμi viÖc tu©n theo nh÷ng quy ®Þnh trong tiªu chuÈn nμy cßn ph¶i tu©n theo nh÷ng quy ®Þnh trong tiªu chuÈn TCVN 2622 : 1978 “Phßng ch¸y vμ ch÷a ch¸y cho nhμ vμ c«ng tr×nh” vμ c¸c tiªu chuÈn hiÖn hμnh cã liªn quan. 1.3. Theo tÝnh chÊt nguy hiÓm vÒ ch¸y, næ cña qu¸ trinh s¶n xuÊt, nhμ s¶n xuÊt ®−îc chia thμnh s¸u h¹ng s¶n xuÊt A, B, C, D, E, F vμ bèn bËc chÞu löa I, II, III, IV nh− quy ®Þnh trong TCVN 2622 : 1978. 1.4. §èi víi nhμ s¶n xuÊt cã yªu cÇu ph©n h¹ng kh¸c víi quy ®Þnh trong ®iÒu l.3 cña tiªu chuÈn nμy, ngμnh chñ qu¶n ph¶i ®−îc sù tháa thuËn cña Côc phßng ch¸y ch÷a ch¸y vμ tr×nh Uû ban X©y dùng c¬ b¶n Nhμ n−íc. 2. Néi dung c«ng tr×nh vμ yªu cÇu vÒ gi¶i ph¸p thiÕt kÕ 2.1. C¬ CÊu mét nhμ s¶n xuÊt bao gåm hai khu: a) Khu s¶n xuÊt cã: - X−ëng s¶n xuÊt chÝnh - C¸c c«ng tr×nh kÜ thuËt (®−êng hÇm, kªnh, cÇu c¹n, xil«...) b) Khu phô trî (phßng phôc vô sinh ho¹t, phßng qu¶n ®èc, phßng kÜ thuËt, phßng ®Æt thiÕt bÞ phô trî kh¸c...) 2.2. Bè trÝ c¸c khu chøc n¨ng cña nhμ s¶n xuÊt ph¶i c¨n cø vμo d©y chuyÒn c«ng nghÖ vμ ®iÒu kiÖn cô thÓ cña khu ®Êt x©y dùng. Chó thÝch : Khi thiÕt kÕ nhμ san xuÊt nªn nghiªn cøu hîp khèi c¸c bé phËn phï trî víi s¶n xuÊt chÝnh. 2.3. Khi x¸c ®Þnh sè tÇng nhμ ph¶i dùa trªn c¬ së so s¸nh hiÖu qu¶ kinh tÕ kÜ thuËt gi÷a c¸c ph−¬ng ¸n bè trÝ d©y chuyÒn c«ng nghÖ trong c¸c ng«i nhμ cã sè tÇng kh¸c nhau. Chó thÝch : Kh«ng ®−îc tÝnh lμ tÇng nhμ c¸c bé phËn sau: c¸c hμnh lang, sμn c«ng t¸c, tÇng löng nÕu diÖn tÝch cña c¸c lo¹i sμn ®ã kh«ng lín h¬n 40% diÖn tÝch sμn tÇng mÆt ®Êt. 2.4. DiÖn tÝch cã Ých cña nhμ s¶n xuÊt ®−îc x¸c ®Þnh b»ng tæng diÖn tÝch sμn cña c¸c 1 tÇng, hμnh lang, sμn c«ng t¸c vμ tÇng löng. Chó thÝch : 1) Kh«ng ®−îc tÝnh lμ diÖn tÝch cã Ých c¸c diÖn tÝch cña tÇng treo, tÇng hÇm cã chiÒu cao kh«ng lín h¬n 1,8m vμ c¸c sμn dμnh cho cÇu trôc. 2) DiÖn tÝch c¸c hμnh lang nghiªng lÊy theo diÖn tÝch h×nh chiÕu b»ng cña nã.   Page 1 
 2. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 4604 : 1988  2.5. DiÖn tÝch sμn gi÷a c¸c t−êng ng¨n ch¸y cña nhμ s¶n xuÊt cã bËc chÞu löa II, chiÒu réng lín h¬n 60m quy ®Þnh trong b¶ng 1 B¶ng 1 Sè tÇng H¹ng s¶n xuÊt DiÖn tÝch sμn cho phÐp (m2) 1 ABCB Kh«ng lín h¬n 10.000 1 B Kh«ng lín h¬n 15.000 1 Kh«ng lín h¬n 25.000 2 Kh«ng lín h¬n 18.000 Kh«ng nhá h¬n 3 Kh«ng lín h¬n 12.500 2.6. KÝch th−íc cña nhμ s¶n xuÊt t©n theo quy ®Þnh trong tiªu chuÈn TCVN 3904 : 1984. "Nhμ cña c¸c xÝ nghiÖp c«ng nghiÖp. Th«ng sè h×nh häc". 2.7. §èi víi nhμ s¶n xuÊt mét tÇng cã l¾p ®Æt cÇu trôc th× chiÒu cao cét tõ mÆt nÒn hoμn thiÖn ®Õn mÆt d−íi cña kÕt cÊu ®ì m¸i lÊy nhá nhÊt lμ 7,2m. §é cao tõ mÆt nÒn ®Õn ®Ønh ray cÇu trôc còng nh− tõ ®Ønh ray cÇu trôc ®Õn mÆt d−íi cña kÕt cÊu ®ì m¸i lÊy béi sè lμ 2M. 2.8. ChiÒu cao tõ mÆt nÒn hoμn thiÖn ®Õn mÆt d−íi cña kÕt cÊu ®ì m¸i cña nhμ s¶n xuÊt mét tÇng kh«ng cã cÇu trôc, còng nh− chiÒu cao mçi tÇng cña nhμ s¶n xuÊt nhiÒu tÇng lÊy kh«ng nhá h¬n 3,6m. 2.9. ChiÒu cao tõ mÆt nÒn hoμn thiÖn hoÆc sμn ®Õn phÇn nh« ra cña m¹ng l−íi kÜ thuËt vμ thiÕt bÞ, nÕu th−êng xuyªn cã ng−êi qua l¹i ph¶i lín h¬n 2,0m, cßn n¬i Ýt ng−êi qua l¹i kh«ng ®−îc nhá h¬n l,8m. 2.10. S¬ ®å kÝch th−íc thèng nhÊt cña nhμ s¶n xuÊt mét tÇng quy ®Þnh trong phô lôc cña tiªu chuÈn nμy. Chó thÝch: B−íc cét nhμ s¶n xuÊt mét tÇng nªn sö dông b−íc cét ngoμi lμ 6,0m vμ b−íc cét trong lμ 6,0m hoÆc 12,0m. §èi víi c¸c c«ng tr×nh phô trî s¶n xuÊt cã dïng xμ gã b»ng gç th× b−íc cét kh«ng ®−îc lín h¬n 3,9m. 2.11. Tuú theo yªu cÇu c«ng nghÖ, cho phÐp thiÕt kÕ nhμ s¶n xuÊt cã nhÞp vu«ng gãc víi nhau nh− h×nh 1. 2.12. Nhμ s¶n xuÊt nhiÒu nhÞp cã ®é cao m¸i kh¸c nhau (nh− h×nh 2) th× ®é cao chªnh lÖch gi÷a c¸c m¸i (dËt cÊp) lÊy nh− sau: - Kh«ng nhá h¬n 1,2m ®èi víi nhμ cã nhÞp kh«ng lín h¬n 12,0m - Tõ 1,5 ®Õn 1,8m khi nhÞp tõ 18,0m trë lªn (nh− h×nh 2).   Page 2 
 3. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 4604 : 1988  2.13. Khi ®iÒu kiÖn kinh tÕ kÜ thuËt cho phÐp nªn ®Æt c¸c thiÕt bÞ c«ng nghÖ, n¨ng l−îng, kÜ thuËt vÖ sinh ngoμi trêi. Tuú tr−êng hîp cô thÓ cho phÐp bao che côc bé. 2.14. ChØ ®−îc phÐp thiÕt kÕ trÇn treo khi c«ng nghÖ yªu cÇu vμ cÇn b¶o ®¶m ®iÒu kiÖn lμm viÖc cña c«ng nh©n vËn hμnh. KÕt cÊu cña trÇn ph¶i nhÑ, chØ cho phÐp ng−êi ®i l¹i khi cÇn söa ch÷a. TrÇn treo dïng ®Ó c¸ch li c¸c thiÕt bÞ vμ ång dÉn n»m d−íi thanh c¸nh h¹ cña v× kÌo ph¶i thiÕt kÕ b»ng: - VËt liÖu khèng ch¸y nÕu m¸i lîp b»ng t«n mói. - VËt liÖu khã ch¸y nÕu m¸i lîp b»ng bª t«ng cèt thÐp. 2.15. Ph¶i sö dông cÇn trôc, thang ®Èy, gi¸ treo di ®éng... ®Ó l¾p ®Æt vμ söa ch÷a hÖ thèng chiÕu s¸ng. Kh«ng cho phÐp thiÕt kÕ sμn cè ®Þnh ®Ó phôc vô c¸c c«ng t¸c trªn. 2.16. Khi thiÕt kÕ nhμ s¶n xuÊt mét tÇng kh«ng nªn dïng cÇu trôc cã søc n©ng d−íi 5KN. Trong tr−êng hîp cÇn thiÕt, nÕu ®iÒu kiÖn kinh tÕ kÜ thuËt cho phÐp th× ®−îc dïng cÇu trôc cã søc n©ng tõ 3KN trë lªn. 2.17. Khi thiÕt kÕ kÕt cÊu nhμ s¶n xuÊt cÇn tu©n theo c¸c nguyªn t¾c sau: a) Lùa chän c¸c gi¶i ph¸p kÕt cÊu hîp lÝ trªn c¬ së d©y chuyÒn c«ng nghÖ ®· ®−îc duyÖt vμ cÇn øng dông tiÕn bé khoa häc kÜ thuËt. b) Ph¶i nghiªn cøu sö dông c¸c thiÕt kÕ ®iÓn h×nh c¸c chi tiÕt vμ côm chi tiÕt, c¸c cÊu kiÖn vμ c«ng tr×nh ®¬n vÞ ®· ®−îc Nhμ n−íc ban hμnh. c) Ph¶i chän c¸c lo¹i vËt liÖu Ýt bÞ ¶nh h−ëng cña ¨n mßn cho c¸c c«ng tr×nh ven biÓn. Ph¶i vËn dông tèi ®a vËt liÖu ®Þa ph−¬ng vμ s¶n phÈm c«ng nghiÖp ®· ®−îc chÕ t¹o. 2.18. §èi víi c¸c nhμ s¶n xuÊt ë gÇn biÓn, c¸c nhμ s¶n xuÊt ho¸ chÊt nªn thiÕt kÕ b»ng bª t«ng cèt thÐp vμ nhÊt thiÕt ph¶i cã biÖn ph¸p chèng ¨n mßn thÝch øng.   Page 3 
 4. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 4604 : 1988  2.19. §èi víi c¸c nhμ s¶n xuÊt trong vïng cã nhiÒu b·o vμ giã cÊp IV (theo b¶n ®å ph©n vïng khÝ hËu) nªn thiÕt kÕ b»ng bª t«ng cèt thÐp vμ ph¶i cã hÖ thèng s−ên t−êng ®Çu håi. NÕu m¸i lîp b»ng vËt liÖu nhÑ ph¶i cã hÖ gi»ng phÝa trªn tÊm lîp. 2.20. KÕt cÊu bao che bªn ngoμi cña nhμ vμ c«ng tr×nh cã h¹ng s¶n xuÊt A, B, F ph¶i dÔ bung ra khi næ. ThiÕt kÕ bao che bªn ngoμi cho phÐp kÕt hîp sö dông kÕt cÊu khã bung vμ kÕt cÊu dÔ bung khi bÞ næ nh−ng diÖn tÝch cña kÕt cÊu dÔ bung ph¶i ®−îc x¸c ®Þnh b»ng tÝnh to¸n. Tr−êng hîp thiÕu c¸c sè liÖu ®Ó tÝnh to¸n th× diÖn tÝch cña phÇn kÕt cÊu dÔ bung ®−îc lÊy nh− sau: - 0,05m2 trªn 1m3 thÓ tÝch cña phßng cã h¹ng s¶n xuÊt A vμ F. - 0,03m2 trªn lm3 thÓ tÝch cña phßng cã h¹ng s¶n xuÊt B. Chó thÝch : 1) KÕt cÊu dÎ bung gåm cã : cöa sæ, cöa ®i, cöa m¸i, cöa th«ng giã kÕt cÊu bao che b»ng t«n tr¸ng kÏm, tÊm fibr« xi m¨ng v.v... 2) KÕt cÊu dÔ bung cña cöa m¸i lμ c¸c tÊm th¸o l¾p dÔ vμ cã träng l−îng kh«ng qu¸ 120 kg/m2 NÒn vμ mãng 2.21. ThiÕt kÕ nÒn vμ mãng cÇn c¨n cø vμo yªu cÇu c«ng nghÖ t¶i träng t¸c ®éng, ®iÒu kiÖn ®Þa chÊt c«ng tr×nh, ®Þa chÊt thuû v¨n vμ ph¶i tu©n theo c¸c tiªu chuÈn hiÖn hμnh cã liªn quan. Tr−êng hîp nÒn ®Êt yÕu nhÊt thiÕt ph¶i cã c¸c biÖn ph¸p xö lÝ thÝch øng. 2.22. Khi chän ph−¬ng ¸n nÒn mãng cho nhμ vμ c«ng tr×nh ngÇm ngoμi viÖc tu©n theo quy ®Þnh trong ®iÒu 2.21 cña tiªu chuÈn nμy cßn ph¶i c¨n cø vμo kÕt cÊu c«ng tr×nh, mËt ®é c«ng tr×nh trªn khu ®Êt x©y dùng. 2.23. Cao ®é mÆt trªn cña mãng ph¶i thiÕt kÕ thÊp h¬n mÆt nÒn. §é chªnh lÖch lÊy nh− sau: - 0,2m ®èi víi cèt thÐp - 0,5m ®èi víi cét cã khung chÌn t−êng - 0,15m ®èi víi cét bª t«ng cèt thÐp. 2.24. Cao ®é ch©n ®Õ cét thÐp cña hμnh lang, cÇu c¹n ®ì c¸c ®−êng èng gi÷a c¸c ph©n x−ëng ph¶i cao h¬n ®é cao san nÒn Ýt nhÊt lμ 0,2m. 2.25. Mãng cét ë khe co gi·n vμ c¸c ph©n x−ëng cã dù kiÕn më réng cÇn thiÕt kÕ chung cho hai cét gi¸p liÒn nhau. 2.26. C¸c mãng d−íi t−êng g¹ch, t−êng x©y, ®¸ héc cña nhμ kh«ng khung khi chiÒu cao ®Æt mãng kh«ng lín h¬n 0,15m nªn thiÕt kÕ mãng bª t«ng, bª t«ng ®¸ héc v.v... Khi chiÒu s©u ®Æt mãng lín h¬n 0,15m nªn thiÕt kÕ dÇm ®ì t−êng. MÆt trªn cña dÇm ®ì t−êng nªn thÊp h¬n mÆt nÒn hoμn thiÖn Ýt nhÊt lμ 0,03m. 2.27. PhÇn mãng chÞu t¸c ®éng cña nhiÖt ®é cao ph¶i cã líp b¶o vÖ b»ng vËt liÖu nhiÖt. PhÇn mãng chÞu t¸c dông ¨n mßn ph¶i cã biÖn ph¸p chèng ¨n mßn thÝch øng. 2.28. NÒn bª t«ng ph¶i chia thμnh tõng «, chiÒu dμi mçi c¸nh cöa « kh«ng lín h¬n 0,6m, m¹ch chÌn gi÷a c¸c « ph¶i chÌn b»ng bi tum, líp bª t«ng lãt ph¶i cã chiÒu dμy lín h¬n 0,1m vμ cã m¸c nhá h¬n 150. ChiÒu réng cña hÌ lÊy tõ 0,8 ®Õn 0,2m vμ ph¶i lín h¬n m¸i ®ua Ýt nhÊt 0,2m. §é dèc cña hÌ lÊy tõ 3 ®Õn l%.   Page 4 
 5. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 4604 : 1988  2.29. NÒn cña nhμ s¶n xuÊt ®−îc thiÕt kÕ theo yªu cÇu c«ng nghÖ vμ ®iÒu kiÖn sö dông kÕt cÊu nÒn cã c¸c d¹ng: - NÒn bª t«ng; - NÒn bª t«ng cèt thÐp; - NÒn bª t«ng cã phoi thÐp chÞu va ch¹m; - NÒn bª t«ng chÞu ®−îc sù ¨n mßn cña axÝt, kiÒm; - NÒn lãt g¹ch xi m¨ng; - NÒn thÐp; - NÒn l¸t v¸n gç, chÊt dÎo; - NÒn bª t«ng atphan. 2.30. NÒn kho, b·i t¹i vÞ trÝ cÇu c¹n dïng ®Ó bèc dì vËt liÖu rêi ph¶i b»ng ph¼ng. BÒ mÆt cña nÒn ph¶i cã líp lãt cøng vμ b¶o ®¶m tho¸t n−íc nhanh. M¸i vμ cöa m¸i 2.31. Tuú thuéc vμo vËt liÖu lîp vμ ®é dèc cña m¸i nhμ s¶n xuÊt lÊy nh− sau : - M¸i lîp fibr« xi m¨ng tõ 30 ®Õn 40%; - M¸i lîp t«n mói tõ 15 ®Õn 20%; - M¸i lîp ngãi tõ 50 ®Õn 60%; - M¸i lîp tÊm bª t«ng cèt thÐp tõ 5 ®Õn 8%. 2.32. §èi víi nhμ cã ®é dèc cña m¸i nhá h¬n 8% ph¶i t¹o khe nhiÖt ë líp bª t«ng cèt thÐp chèng thÊm. Kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c khe nhiÖt nªn lÊy lín h¬n 24m theo däc nhμ. 2.33. Tuú theo ®iÒu kiÖn cña vËt liÖu lîp vμ yªu cÇu cña c«ng nghÖ mμ m¸i nhμ s¶n xuÊt nhiÒu nhÞp ®−îc phÐp thiÕt kÕ tho¸t n−íc bªn trong, hoÆc bªn ngoμi vμ nèi víi hÖ thèng tho¸t n−íc chung cña xÝ nghiÖp. Tho¸t n−íc mμ bªn trong cÇn dïng hÖ thèng m¸ng treo hoÆc dïng èng dÉn n−íc xuång m−¬ng n−íc trong ph©n x−ëng. M−¬ng tho¸t n−íc nhÊt thiÕt ph¶i cã n¾p ®Ëy b»ng bª t«ng cèt thÐp vμ th¸o l¾p thuËn tiÖn. 2.34. §èi víi nhμ s¶n xuÊt mét nhÞp cã chiÒu réng kh«ng lín h¬n 24m khi chiÒu cao cét nhμ nhá h¬n 4,8m cho phÐp n−íc mμ ch¶y tù do, khi chiÒu cao cét nhμ tõ 5,4m trë lªn ph¶i cã hÖ thèng m¸ng dÉn xuèng ®Êt. 2.35. Trong nhμ s¶n xuÊt nÕu cã cöa m¸i hoÆc m¸i dËt cÊp mμ chiÒu cao chªnh lÖch gi÷a hai m¸i lín h¬n hoÆc b»ng 2,4 nhÊt thiÕt ph¶i cã m¸ng høng vμ èng tho¸t. NÕu chiÒu cao nhá h¬n 2,4m cho phÐp n−íc ch¶y tù do nh−ng ph¶i cã biÖn ph¸p gia cè phÇn m¸i bªn d−íi trong ph¹m vi n−íc xèi. Chó thÝch: 1) Khi m¸i lîp b»ng fibr« xi m¨ng dËt cÊp tõ l,8 ®Õn 2,4m th× däc phÇn m¸i d−íi chç giät n−íc r¬i ph¶i cã hai líp fibr« xi m¨ng chång lªn nhau. 2) ®é dèc cña m¸i tho¸t n−íc lÊy tõ 0,0I ®Õn 0,03 2.36. Tuú theo yªu cÇu cña c«ng nghÖ, h−íng cña nhμ cã thÓ thiÕt kÕ c¸c lo¹i cöa m¸i nh−: chång diªm, ch÷ M, r¨ng ca v.v... Cöa m¸i hçn hîp võa chiÕu s¸ng, võa th«ng giã, ph¶i l¾p kÝnh th¼ng ®øng. ChØ cho phÐp l¾p kÝnh nghiªng khi cã luËn chøng hîp lÝ.   Page 5 
 6. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 4604 : 1988  Chó thÝch : 1) Khi l¾p kÝnh chØ dïng kiÓu cöa më phÝa díi hoÆc cöa lËt, kh«ng ®−îc dïng kiÓu cöa më phÝa trªn. 2) NÕu yªu cÇu c«ng nghÒ cÇn chèng Èm −ít cao cÇn bè trÝ thiÕt bãng më hμng lo¹t tõ d−íi sμn. 2.37. ChiÒu dμi cña cöa m¸i kh«ng ®−îc lín h¬n 84 m. Cöa m¸i nªn ®Æt lïi vμo mét b−íc cét c¸ch ®Çu håi nhμ. Chó thÝch : Nªn bè trÝ cÇu thang ch÷a ch¸y lªn ngang chç ng¾t qu·ng gi÷a hai cöa trêi. 2.38. §èi víi nhμ s¶n xuÊt cã mét hoÆc hai nhÞp khi dïng chiÕu s¸ng tù nhiªn qua c¸c mÆt t−êng mμ vÉn b¶o ®¶m yªu cÇu vμ kh«ng cã thiÕt bÞ to¶ nhiÖt: h¬i Èm hoÆc chÊt ®éc th× kh«ng ®−îc lμm cöa m¸i. 2.39. §èi víi nhμ s¶n xuÊt cã sinh nhiÒu nhiÖt, h¬i Èm hoÆc chÊt ®éc cÇn bè trÝ cöa m¸i th«ng giã, khi chØ cã yªu cÇu th«ng giã, ®ång thêi cã m¸i ®ua chèng m−a h¾t, th× kh«ng cÇn l¾p kÝnh mμ chØ ®Ó kho¶ng trèng. ChiÒu cao cña kho¶ng trèng lÊy tõ 0,15 ®Õn 0,3m. Gãc chèng m−a h¾t kh«ng lín h¬n 15o ®èi víi nhμ s¶n xuÊt kÞ n−íc m−a. Tr−êng hîp nhμ s¶n xuÊt kÞ n−íc m−a hoÆc ë kho¶ng trèng bè trÝ nan chíp nghiªng th× gãc chèng m−a h¾t cña m¸i ®ua phÝa trªn cã thÓ t¨ng ®Õn 450. C¸c nan chíp kh«ng ®−îc lμm b»ng vËt liÖu dÔ vì. 2.40. Cöa m¸i ph¶i l¾p kÝnh cè ®Þnh, phÇn d−íi ®Ó hë, phÇn trªn cã m¸i ®ua. TØ lÖ c¸c phÇn nμy ®−îc x¸c ®Þnh b»ng tÝnh to¸n. Tõ vÜ tuyÕn 18 b¾c trë xuèng phÇn kÝnh cña m¸i ph¶i thiÕt kÕ chèng n¾ng trùc tiÕp. Chó thÝch: 1) Ph¶i cã biÖn ph¸p lμm vÖ sinh cho cöa m¸i, trong tr−êng hîp cöa m¸i ph¶i tr¸nh giã lïa. 2) C¸c tÊm ch¾n giã ®Ó t¨ng hiÖu øng ®èi l−u vμ hót giã nªn lμm b»ng tÊm fibr« xi m¨ng tÊm nhùa hoÆc t«n tr¸ng kÏm. KÕt cÇu ph¶i chÞu ®−îc giã b·o. 2.41. ChiÒu dμy cña kÝnh cöa m¸i kh«ng ®−îc nhá h¬n 3mm. Trong c¸c ph©n x−ëng cÇn cã cÇu trôc cÇu treo ph¶i l¾p l−íi b¶o vÖ kÝnh. ChiÒu réng l−íi b¶o vÖ nhá nhÊt lμ 0,7m khi kÝnh l¾p th¼ng ®øng vμ b»ng h×nh chiÕu b»ng cña khung cöa khi khung cöa T−êng vμ v¸ch ng¨n 2.42. C¨n cø vμo ®Æc tÝnh, quy m« vμ ®iÒu kiÖn sö dông cña nhμ s¶n xuÊt vμ t−êng nhμ ®−îc thiÕt kÕ d−íi c¸c d¹ng sau: t−êng chÞu lùc, t−êng tù chÞu lùc vμ t−êng chÌn khung. Chó thÝch : VËt liÖu lμm t−êng cã thÓ lμ g¹ch, ®¸ thiªn nhiªn, tÇm fibr« xim¨ng, tÊm bª t«ng cèt thÐp Khi t−êng ngoμi b»ng fibr« hoÆc vËt liÖu nhÑ th× ch©n t−êng nªn lμm b»ng g¹ch, ®¸ thiªn nhiªn hoÆc bª t«ng vμ ph¶i cao h¬n mÆt nÒn hoμn thiÖn Ýt nhÊt 0,03m. 2.43. TÊt c¶ c¸c ch©n t−êng g¹ch ph¶i cã líp chèng thÊm n−íc m−a dÉn b»ng bi tum hoÆc vËt liÖu kh¸c. Líp chèng Èm d−íi ch©n t−êng ph¶i b»ng v÷a xi m¨ng m¸c75, chiÒu dμy 0,02m vμ ®Æt ngang t¹i cét cao cña mÆt nÒn hoμn thiÖn. 2.44. T−êng ng¨n gi÷a c¸c ph©n x−ëng cÇn ®−îc th¸o l¾p thuËn tiÖn ®¸p øng ®−îc mÆt b»ng khi cã yªu cÇu thay ®æi c«ng nghÖ vμ söa ch÷a thiÕt bÞ. Chó thÝch : T−êng ng¨n cã thÓ lμm bμng tÊm bª t«ng cèt thÐp. Bª t«ng l−íi thÐp, l−íi thÐp cã khung gç hoÆc khung thÐp, tÊm gç d¸n hoÆc gç v¸n Ðp v.v. 2.45. §èi víi nhμ s¶n xuÊt cã kÝch th−íc nhÞp nhá h¬n hoÆc b»ng 12m, chiÒu cao cét kh«ng lín h¬n 6m cho phÐp thiÕt kÕ t−êng chÞu lùc.   Page 6 
 7. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 4604 : 1988  Cöa sæ, cöa ®i 2.46. Khi thiÕt kÕ nhμ s¶n xuÊt ph¶i sö dông tèi ®a cöa sæ, cöa ®i vμ lç th«ng tho¸ng ®Ó ®¶m b¶o th«ng giã vμ chiÕu s¸ng tù nhiªn tèt nhÊt. Chó thÝch : §iÒu nμy kh«ng ¸p dông ®èi víi nhμ s¶n xuÊt do yªu cÇu c«ng nghÖ cÇn cã ®iÒu hoμ kh«ng khÝ vμ chiÕu s¸ng nh©n t¹o. 2.47. Khi thiÕt kÕ cöa sæ ph¶i b¶o ®¶m c¸c ®iÒu kiÖn sau : a) §èi víi cöa sæ cã cao ®é kh«ng lín h¬n 2,4m kÓ tõ mÆt sμn, ph¶i thiÕt kÕ cöa sæ ®ãng më ®−îc. b) Khi cÇn cã yªu cÇu chèng giã b·o, c¸c diÖn tÝch l¾p kÝnh ë ®é cao lín h¬n 2,4m kÓ tõ mÆt sμn ph¶i l¾p thμnh khung cè ®Þnh. Tr−êng hîp cÇn thiÕt ph¶i l¾p c¸nh cöa th× ph¶i cã bé phËn kÑp gi÷ ch¾c ch¾n vμ ®ãng më hμng lo¹t b»ng c¬ khÝ. 2.48. Khi thiÕt kÕ lç tho¸ng cho c¸c ph©n x−ëng cÇn b¶o ®¶m c¸c yªu cÇu sau: a) Gãc m¸i h¾t che m−a lÊy tõ 10 ®Õn 200. b) Gãc cña b¶n nghiªng kh«ng nhá h¬n 450 vμ ph¶i cã gê ch¾n n−íc bªn trong. c) Lç tho¸ng s¸t nÒn cÇn cã ch¾n song s¾t hoÆc l−íi s¾t. 2.49. §èi víi c¸c nhμ phô trî vμ nhμ kho kh«ng yªu cÇu cao vÒ chèng Èm cho phÐp thiÕt kÕ c¸c lç tho¸ng kh«ng cã bé phËn chèng m−a h¾t. 2.50. Khi thiÕt kÕ cöa ra vμo cho nhμ s¶n xuÊt cÇn b¶o ®¶m c¸c yªu cÇu sau: a) KÝch th−íc cöa khi cã ®−êng s¾t ®i qua. - LÊy nhá nhÊt lμ 4.300 x 4.000mm víi khæ ®−êng 1.000 mm - LÊy nhá nhÊt lμ 5.500 x 4.000mm víi khæ ®−êng l.435 mm b) KÝch th−íc cöa khi cã c¸c lo¹i xe vËn t¶i kh¸c ®i qua lÊy lín h¬n kÝch th−íc cña ph−¬ng tiÖn vËn t¶i Ýt nhÊt 0,20m theo chiÒu cao vμ 0,5m theo chiÒu réng. c) Cöa ra vμo chÝnh cÇn cã m¸i h¾t ®ua ra Ýt nhÊt 0,6 m. d) §é dèc cho xe ra vμo lÊy kh«ng lín h¬n l0%. e) Cöa ph¶i më ra phÝa ngoμi. Khe co gi·n nhiÖt 2.51. Khe co gi·n nhiÖt cña t−êng g¹ch cÇn ®Æt trïng víi c¸c khe cña kÕt cÊu chÞu lùc nh−ng kho¶ng c¸ch giíi h¹n khe kh«ng ®−îc lín h¬n 60m. Kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c khe co gi·n nhiÖt lÊy nh− sau : a. §èi víi kÕt cÊu bª t«ng cèt thÐp l¾p ghÐp v× kÌo thÐp lÊy b»ng 60 m. b. §èi víi kÕt cÊu khung b»ng bª t«ng cèt thÐp ®æ t¹i chç lÊy b»ng 50 m c. §èi víi ®−êng ngÇm ®æ t¹i chç: - B»ng bª t«ng cèt thÐp lÊy b»ng 40m - B»ng bª t«ng lÊy b»ng 20m d. §èi víi dÇm gi»ng lÊy b»ng 12m. e. §èi víi kÕt cÊu thÐp lÊy b»ng 15m. f. §èi víi m¸i h¾t b»ng bª t«ng cèt thÐp ®æ t¹i chç lÊy b»ng l0m. 2.52. §èi víi nhμ s¶n xuÊt n»m trong vïng cã ®éng ®Êt tõ cÊp VII trë lªn, khe co gi·n nhiÖt ®Æt trïng víi khe chèng ®éng ®Êt. 2.53. C¸c khe co gi·n nhiÖt cña kÕt cÊu chÞu lùc ph¶i t¸ch rêi khái tÊt c¶ c¸c kÕt cÊu theo chiÒu cao tõ mãng ®Õn m¸i.   Page 7 
 8. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 4604 : 1988  CÇu thang 2.54. Trong nhμ s¶n xuÊt cÇu thang cÇn thiÕt kÕ b»ng bª t«ng cèt thÐp l¾p ghÐp, bª t«ng ®æ t¹i chç hoÆc b»ng thÐp. §é nghiªng cÇu thang lÊy lμ 1: 2 kÝch th−íc bËc lÊy 150 x 800mm. CÇu thang cña tÇng hÇm vμ tÇng hÇm m¸i cho phÐp thiÕt kÓ ®é nghiªng 1 : 2,50 2.55. §é nghiªng cÇu thang hë (kh«ng cã buång thang) lÊy 1:1. NÕu chØ dïng cho mét c«ng nh©n ®Õn n¬i lμm viÖc cho phÐp lÊy 2:1. §Ó kiÓm tra c¸c thiÕt bÞ ë ®é cao kh«ng qu¸ 6m th× cho phÐp thiÕt kÕ thang th¼ng ®øng nh−ng chiÒu réng thang kh«ng nhá h¬n 0,6m. 2.56. §èi víi buång thang cña nhμ cã bËc chÞu löa I, II vμ III nÕu cÇn thang ®−îc thiÕt kÕ b»ng kÕt cÊu chÞu lùc th× chiÕu nghØ, dÇm thang bËc thang còng nh− m¸i buång thang cho phÐp thiÕt kÕ b»ng thÐp vμ cã líp s¬n chèng ch¸y víi giíi h¹n chÞu löa nhá nhÊt lμ 0,75 giê. 2.57. CÇu thang ë hè thu, giÕng th¨m, tÇng hÇm cho phÐp thiÕt kÕ thÐp ch«n trùc tiÕp vμo t−êng hoÆc cét. 2.58. CÇu thang thÐp ngoμi trêi dïng ®Ó tho¸t n¹n lÊy chiÒu réng nhá nhÊt lμ 0,7 m vμ ®é nghiªng kh«ng qu¸ 1:1. C¸c thang nμy ph¶i th«ng víi c¸c phßng qua chiÕu nghØ hoÆc ban c«ng cã cïng ®é cao víi lèi tho¸t n¹n. ChiÒu cao cña lan can nhá nhÊt lμ 0,8m. Sμn 2.59. Sμn cña nhμ s¶n xuÊt nhiÒu tÇng hoÆc nhμ kho cã lùc t¸c dông lªn sμn t−¬ng ®èi ®Òu nhau cÇn lμm b»ng kÕt cÊu bª t«ng cèt thÐp l¾p ghÐp hay ®æ t¹i chç. Chó thÝch : H¹n chÕ hÖ thèng sμn bª t«ng cèt thÐp dïng nhiÒu lo¹i dÇm víi kho¶ng c¸ch dÇm kh¸c nhau. 2.60. Khi cã nhiÒu thiÕt bÞ nÆng vμ lùc t¸c dông lªn kÕt cÊu chÞu lùc kh¸c nhau, nªn lμm bÖ ®ì riªng biÖt kh«ng dùa vμo khung chÞu lùc cña nhμ. 2.61. NÕu trªn sμn cã bè trÝ nhiÒu thiÕt bÞ víi khèi l−îng kh¸c nhau ë c¸c ®é cao kh¸c nhau nªn lμm b»ng khung sμn b»ng thÐp, liªn kÕt dÇm vμ cét b»ng liªn kÕt khíp hai ph−¬ng vμ ph¶i cã hÖ gi»ng chÐo. 2.62. Trong nhμ s¶n xuÊt cã l¾p ®Æt cÇu trôc víi chÕ ®é lμm viÖc nÆng (kh«ng phô thuéc vμo sè l−îng), cÇu trôc cã chÕ ®é lμm viÖc nhÑ vμ trung b×nh (víi sè l−îng cÇn trôc b»ng hoÆc lín h¬n 2), cÇn bè trÝ sμn ®i l¹i däc theo ®−êng cÇu trôc, chiÒu réng lèi ®i lÊy nhá nhÊt lμ 0,5m vμ ph¶i cã lan can b¶o vÖ thang lªn xuèng. 2.63. KÝch th−íc lç lªn sμn söa ch÷a, lªn lèi ®i däc ®−êng cÇu trôc lÊy nhá nhÊt 0,5 x 0,5m. C¸c lç ph¶i cã n¾p vμ ®ãng më thuËn tiÖn. C¸c c«ng tr×nh phô trî 2.64. C¸c c«ng tr×nh phô trî gåm cã: phßng phôc vô sinh ho¹t, phßng tiÒn s¶nh, phßng qu¶n ®èc, phßng kÜ thuËt vμ c¸c phßng phô trî s¶n xuÊt kh¸c. 2.65. Trõ c¸c phßng ®Æt thiÕt bÞ kÜ thuËt, khi thiÕt kÕ c¸c c«ng tr×nh phô trî ph¶i tu©n theo c¸c yªu cÇu sau: - Ph¶i thiÕt kÕ hîp khèi; - Kh«ng nªn bè trÝ cuèi h−íng giã chñ ®¹o so víi c¸c ph©n x−ëng s¶n xuÊt vμ kho.   Page 8 
 9. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 4604 : 1988  - DiÖn tÝch lÊy theo tiªu chuÈn TCVN 4601 : 1988 "Trô së c¬ quan. Tiªu chuÈn thiÕt kÕ" 2.66. NÕu cã biÖn ph¸p b¶o ®¶m th«ng giã, chiÕu s¸ng vμ phßng ch¸y ch÷a ch¸y th× c¸c phßng phô trî s¶n xuÊt ph¶i bè trÝ hîp khèi víi c¸c phßng s¶n xuÊt. NÕu c¸c ®iÒu kiÖn trªn kh«ng ®¶m b¶o th× ph¶i bè trÝ riªng trong mét sè Ýt nhÊt c¸c ng«i nhμ. 3. C¸c c«ng tr×nh kÜ thuËt 3.1. Khi thiÕt kÕ c¸c c«ng tr×nh cao tÇng, èng khãi, cét ®iÖn v.v... ph¶i tu©n theo c¸c quy ®Þnh cña Tæng côc Hμng kh«ng vμ nh÷ng quy ®Þnh vÒ phßng chèng sÐt. 3.2. C¸c ®−êng hÇm, kªnh, m−¬ng, hμnh lang, cÇu c¹n v.v.... cÇn bè trÝ song song víi tim cña nhμ c«ng tr×nh vμ lèi ®i. 3.3. KÝch th−íc ®−êng hÇm, hμnh lang, cÇu c¹n dïng ®Ó ®i l¹i cÇn lÊy nh− sau: - ChiÒu cao nhá nhÊt lμ 2,1m (tÝnh tõ mÆt nÒn hoμn thiÖn ®Õn mÆt d−íi kÕt cÊu ®ì sμn). - ChiÒu réng nhá nhÊt lμ 1,5m. 3.4. KÝch th−íc cña ®−êng hÇm, hμnh lang, cÇu c¹n dïng ®Ó ®Æt b¨ng t¶i vμ c¸c m¹ng l−íi kÜ thuËt kh¸c lÊy theo yªu cÇu c«ng nghÖ. ChiÒu cao lèi ®i nhá nhÊt lμ l,8m vμ chiÒu réng lèi ®i lÊy nhá nhÊt nh− sau : - 0,7m khi cã mét b¨ng t¶i; - l,0m khi cã hai b¨ng t¶i; - 0,7m khi ®Æt ®−êng èng cÊp ®iÖn Chó thÝch : 1) ChiÒu réng lèi ®i gi÷a b¨ng t¶i vμ c¸c kÕt cÊu chÞu lùc nh− cét, trô lÊy nhá nhÊt lμ 0,6m vμ ph¶i cã hμng rμo b¶o vÖ; 2) Khi kh«ng cã lèi ®i th× kho¶ng c¸ch gi÷a t−êng vμ bÖ b¨ng t¶i lÊy nhá nhÊt lμ 0,4m. 3.5. Kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c tim trô ®ì hμnh lang, cÇu v−ît ngoμi trêi lÊy béi sè lμ 30 M, kho¶ng c¸ch nμy ®èi víi ®o¹n nghiªng th× lÊy theo chiÒu nghiªng. 3.6. Ph¶i cã c¸c biÖn ph¸p chèng ¨n mßn, mèi mät, sÐt, ®éng ®Êt, ch¸y dßng ®iÖn dß. 3.7. §èi víi c¸c c«ng tr×nh ngÇm b»ng bª t«ng vμ bª t«ng cèt thÐp cã yªu cÇu chèng thÊm ph¶i dïng bª t«ng cã m¸c kh«ng nhá h¬n 300. §èi víi c¸c phÇn ngÇm ®Æt thiÕt bÞ cã yªu cÇu cao vÒ chèng Èm vμ nÕu t¹i khu ®Êt x©y dùng cã mùc n−íc ngÇm cao th× ph¶i cã c¸c biÖn ph¸p h¹ mùc n−íc ngÇm. Chó thÝch : CÇn chó ý ®Õn c¸c biÖn ph¸p h¹ mùc n−íc ngÇm cã thÓ lμ ®μo hè hoÆc giÕng thu n−íc sau ®ã b¬m hót lªn 3.8. Khi thiÕt kÕ c¸c c«ng tr×nh ngÇm hoÆc nöa ngÇm, cÇn tr¸nh g¾n liÒn phÇn ng¨n n−íc cña c«ng tr×nh ngÇm víi phÇn mãng chÞu lùc cña kÕt cÊu bªn trªn vμ ph¶i cã biÖn ph¸p chèng nøt vμ ®øt g·y.Tr−êng hîp c«ng nghÖ cho phÐp, nªn bè trÝ m¹ng l−íi kÜ thuËt ®i qua cöa vμo phÇn ngÇm Chó thÝch: CÇn chó ý ®Õn c¸c biÖn ph¸p chèng thÊm n−íc ë chç ®Æt ®−êng èng kÜ thuËt qua t−êng ng¨n n−íc vμo nhμ. ®−êng hÇm - kªnh m−¬ng   Page 9 
 10. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 4604 : 1988  3.9. M« ®un cña chiÒu cao vμ chiÒu réng ®−êng hÇm, kªnh m−¬ng ph¶i thiÕt kÕ víi béi sè lμ 30M. Chó thÝch: §iÒu nμy kh«ng ¸p dông cho kªnh cã kÕt cÊu t−êng b»ng g¹ch ®¸ vμ vËt liÖu rêi kh¸c. 3.10. Kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c cöa ra vμo ®−êng hÇm ®Æt b¨ng t¶i vμ m¹ng l−íi kÜ thuËt kh«ng lín h¬n 100m, sè l−îng cöa kh«ng Ýt h¬n 2. Kho¶ng c¸ch tõ ®Çu côt cña ®−êng hÇm ®Õn lèi ra gÇn nhÊt ph¶i nhá h¬n 25m. Trong c¸c ®−êng hÇm, nhÊt thiÕt ph¶i cã hÖ thèng th«ng giã tù nhiªn hoÆc nh©n t¹o. Chó thÝch: 1) §èi víi c¸c ngμnh c«ng nghiÖp cã yªu cÇu ®Æc biÖt cho phÐp kh«ng ¸p dông c¸c quy ®Þnh trªn. 2) C¸c ®−êng hÇm cña m¹ng l−íi kÜ thuËt ë ngoμi nhμ ®−îc phÐp thiÕt kÕ c¸c cöa cã n¾p ®ãng më thuËn tiÖn vμ ph¶i cã thang lªn xuèng (thang ®Æt cè ®Þnh hoÆc g¾n trùc tiÕp vμo t−êng). 3.11. Cöa ra vμo ®−êng hÇm ph¶i bè trÝ ngoμi khu vùc cña thiÕt bÞ vËn chuyÓn. T¹i c¸c lèi ra vμo ph¶i cã lan can b¶o vÖ, chiÒu cao cña lan can nhá nhÊt lμ 0,9m. Cöa ra vμo ®−êng hÇm dïng ®Ó vËn chuyÓn vËt liÖu kh«ng ch¸y vμ c¸c lo¹i quÆng, cho phÐp ®Æt c¸ch nhau kh«ng qu¸ 150 m nh−ng kh«ng Ýt h¬n hai cöa. VÞ trÝ cöa ra vμo kh«ng ®−îc lμm ¶nh h−ëng ®Õn ho¹t ®éng cña b¨ng t¶i. 3.12. §é dèc cña ®¸y ®−êng hÇm vμ kªnh lÊy nh− sau: - Theo chiÒu réng nhá nhÊt lμ 0,2 %; - Theo chiÒu ngang nhá nhÊt lμ 1% Trªn ®¸y ®−êng hÇm, kªnh m−¬ng ph¶i cã c¸c hè thu vμ r·nh ®Ó ®a n−íc ra hÖ thèng tho¸t n−íc chung. Kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c hå lÊy tõ l00 ®Õn 150 lÝt. BÖ vμ cÇu c¹n. 3.13. Trong xÝ nghiÖp c«ng nghiÖp, theo chøc n¨ng cÇu c¹n ®−îc chia ra c¸c d¹ng sau: - CÇu c¹n ®ì nh¸nh ®−êng s¾t; - CÇu c¹n ®ì cÇu trôc ngoμi trêi; - TÇu c¹n ®ì ®−êng èng. 3.14. Khi tÝnh to¸n cÇu c¹n ph¶i tu©n theo c¸c tiªu chuÈn vμ thiÕt kÕ cÇu vμ ®−êng èng. Chó thÝch : Tr−êng hîp cÇn thiÕt ph¶i kiÓm tra víi t¶i träng cña toa xe tù ®ç l¹i lÊy ¸p lùc th¼ng ®øng lªn thμnh ray lóc bèc dì (cã tÝnh ®Õn t¶i träng ®éng) b»ng hai lÇn ¸p lùc tÝnh lªn mét thanh ray. Tr−êng hîp nμy cÇn tÝnh c¶ lùc ngang do va ch¹m g©y ra lÊy b»ng 20% toμn bé t¶i träng th¼ng ®øng t¹m thêi. 3.15. ChiÒu cao cña cÇu c¹n ®ì nh¸nh ®−êng s¾t (kho¶ng c¸ch tõ ®−êng ray ®Õn cao ®é san nÒn) lÊy b»ng l,8; 3,1; 6,0 vμ 9,0. Cho phÐp lÊy chiÒu cao b»ng 4,5m vμ 7,5m nh−ng ph¶i cã luËn chøng vμ ®−îc c¬ quan cã thÈm quyÒn xÐt duyÖt. Khi chiÒu cao cÇu c¹n tõ l,8 ®Õn 3m nªn thiÕt kÕ d¹ng t−êng ch¾n song song. Kho¶ng trèng gi÷a hai t−êng ch¾n ph¶i ®æ ®Êt hoÆc c¸t vμ ph¶i ®Çm kÜ. Khi chiÒu cao cÇu c¹n lín h¬n 3m, b−íc cét 12m, ph¶i thiÕt kÕ b»ng bª t«ng cèt thÐp ®æ t¹i chç, thÐp h×nh hoÆc bª t«ng cèt thÐp øng suÊt tr−íc l¾p ghÐp.   Page 10 
 11. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 4604 : 1988  3.16. C¸c lo¹i cÇu c¹n ®ì nh¸nh ®−êng s¾t, d¹ng t−êng ch¾n hoÆc kÕt cÊu dÇm ph¶i tÝnh ®Ó chÞu ®−îc t¶i träng ®éng cña ®oμn tμu. 3.17. §Ó ®ãng më cöa toa xe, ®èi víi c¸c cÇu c¹n cã chiÒu cao tõ 1,8 m trë lªn ph¶i bè trÝ sμn c«ng t¸c víi chiÒu réng nhá nhÊt lμ 0,7m vμ cã lan can b¶o vÖ. 3.18. CÇu c¹n ®ì cÇu trôc ngoμi trêi, ph¶i ®Æt trªn mét khu ®Êt b»ng ph¼ng vμ ph¶i cã biÖn ph¸p tho¸t n−íc. 3.19. CÇu c¹n ®ì cÇu trôc ngoμi trêi ®−îc thiÕt kÕ b»ng bª t«ng cèt thÐp hoÆc thÐp h×nh víi kÝch th−íc: - NhÞp 18; 24 vμ 30; - B−íc cét 12m. Tr−êng hîp ®Æc biÖt cho phÐp lÊy béi sè b−íc cét lμ 60M. Cao ®é mÆt ray cÇu trôc lÊy nh− cao ®é mÆt ray cÇu trôc trong nhμ s¶n xuÊt mét tÇng. 3.20. Khi cÇu c¹n ®ì cÇu trôc ngoμi trêi nèi víi nhμ ph¶i tu©n theo c¸c quy ®Þnh sau; - Trôc ®Þnh vÞ cña cét nhμ vμ cña cÇu c¹n ph¶i trïng nhau. - NÕu ®iÒu kiÖn kÜ thuËt cho phÐp th× mãng cña nhμ vμ mãng cña cÇu c¹n nªn kÕt hîp lμm mét. - Kh«ng cho phÐp n−íc m−a ch¶y tõ m¸i nhμ xuèng ®−êng cÇu trôc, ®−êng dÉn ®iÖn vμ sμn c«ng t¸c. 3.21. Däc theo ®−êng cÇu trôc cÇn bè trÝ lèi ®i cã chiÒu réng nhá nhÊt lμ 0,5m vμ lan can cao 0,9m. TÊt c¶ c¸c lèi ®i ph¶i cã tÊm l¸t. CÇu thang lªn xuèng cña sμn c«ng t¸c ®−îc thiÕt kÕ b»ng thÐp h×nh. ChiÒu réng thang lÊy nhá nhÊt lμ 0,6m vμ ®é dèc kh«ng lín h¬n 60o. 3.22. C¸c bÖ hoÆc cÇu c¹n dïng ®Ó ®ì ®−êng èng dÉn ph¶i b¶o ®¶m cho ®−êng èng cã ®é dèc nhá nhÊt lμ 0,2%. Chó thÝch : §é dèc cña ®−êng èng ®−îc t¹o bëi sù thay ®æi mÐp trªn cña mãng, cã kÓ ®Õn cao ®é sμn nÒn vμ chiÒu cao kh¸c nhau cña cét. 3.23. §èi víi nh÷ng cÇu c¹n cã treo ®−êng èng th× t¹i chç c¾t nhau gi÷a cÇu c¹n víi ®−êng giao th«ng ph¶i cã chiÒu cao b¶o ®¶m cho tμu ho¶ vμ « t« qua l¹i thuËn tiÖn. 3.24. §èi víi cÇu c¹n ®ì ®−êng èng b»ng bª t«ng cèt thÐp kh«ng cÇn thiÕt kÕ bÖ neo. T¶i träng ngang trªn khèi nhiÖt ®é t¸c dông däc tuyÕn ph¶i tÝnh to¸n cho tÊt c¶ c¸c bÖ theo tØ lÖ ®é cøng cña nã. 3.25. C¸c bÖ thÊp ®éc lËp dïng ®ì ®−êng èng cao tõ 0,3 ®Õn 1,2m (tÝnh tõ ®é cao san nÒn ®Õn ®Ønh tμ vÑt). C¸c bÖ cao ph¶i b¶o ®¶m cho c¸c ph−¬ng tiÖn vËn t¶i qua l¹i thuËn tiÖn. 3.26. Kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c bÖ ®ì ®−êng èng x¸c ®Þnh trªn c¬ së tÝnh to¸n vÒ c−êng ®é vμ ®é cøng cña ®−êng èng. Béi sè kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c bÖ ®ì lÊy lμ 30M nh−ng kh«ng nhá h¬n 6m. 3.27. C¸c bÖ ®ì ®éc lËp cao tõ 0,2m trë xuèng cho phÐp dïng c¸c thanh tμ vÑt xÕp chång lªn nhau. 3.28. TuyÕn ®−êng èng ®Æt trªn c¸c bÖ ®éc lËp ®−îc chia thμnh khèi nhiÖt ®é. Khèi nhiÖt ®é bao gåm bÖ trung gian vμ mét bÖ neo. T¹i chç ®−êng èng nh¸nh cÇn bè trÝ c¸c bÖ trung gian hoÆc bÖ neo ®Ó chÞu lùc c¾t ngang do ®−êng èng nh¸nh g©y ra. 3.29. Trªn bÖ neo, ®−êng èng ph¶i liªn kÕt cøng víi tμ vÑt. §èi víi c¸c bÖ trung gian ®Æt ngÇm ë mãng cho phÐp ®−êng èng chuyÓn vÞ tù do trªn thanh tμ vÑt. Hμnh lang b¨ng t¶i 3.30. Kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c tim trôc ®ì hμnh lang b¨ng t¶i lÊy b»ng 12; 15; 18; 24 vμ 30m.   Page 11 
 12. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 4604 : 1988  3.31. Cöa ra vμo b¨ng t¶i kh«ng ®−îc c¸ch nhau qu¸ 100m. Thang lªn xuèng ®−îc phÐp lμm b»ng thÐp h×nh, ®é nghiªng kh«ng qu¸ 60o. 3.32. MÆt b¨ng chuyÒn t¶i cña hμnh lang b¨ng t¶i cÇn thiÕt kÕ h×nh ch÷ nhËt. KÝch th−íc gi÷a c¸c tim trô lÊy béi sè lμ 30M. 3.33. §é cao cña hμnh lang b¨ng t¶i trong côm chuyÓn t¶i ®−îc lÊy nh− sau: - Béi sè 6 M ®èi víi sμn trÇn. - Béi sè 3 M ®èi víi sμn hÇm. 3.34. Cho phÐp kÕt hîp lèi tho¸t tõ hμnh lang b¨ng t¶i, cÇu thang vμ khu vùc chèng ch¸y víi côm chuyÓn t¶i. 3.35. Khi hμnh lang b¨ng t¶i cã kÝch th−íc chiÒu cao kh«ng nhá h¬n 12m, nhÞp 12m, chiÒu réng kh«ng lín h¬n 3m th× kÕt cÊu chÞu lùc chÝnh ph¶i lμm b»ng bª t«ng cèt thÐp. 3.36. Gi÷a c¸c khe nhiÖt ®é, cÇn cã gèi ®ì cå ®Þnh ®Ó b¶o ®¶m sù æn ®Þnh theo ph−¬ng däc cña kÕt cÊu. Cho phÐp sö dông côm chuyÓn t¶i nh− mét gèi cè ®Þnh. 3.37. Tim trôc cña dÇm hoÆc dμn ph¶i trïng víi tim trôc cña gèi ®ì. 3.38. Khi ®é nghiªng cña hμnh lang lín h¬n 12 (th× t¹i lèi ®i ph¶i thiÕt kÕ c¸c bËc lªn xuèng. 3.39. Cho phÐp dïng ph−¬ng ph¸p thuû lùc hoÆc khÝ nÐn ®Ó lμm s¹ch bôi trong hμnh lang. Khi dïng ph−¬ng ph¸p thuû lùc cÇn bè trÝ cho tho¸t n−íc vμ cã biÖn ph¸p chèng ¨n mßn. Chó thÝch : Khi chØ dïng ph−¬ng ph¸p thuû lùc ®Ó lμm s¹ch bôi th× hÕt cÊu bao che ph¶i chÞu ®−îc n−íc. 3.40. §Ó b¶o ®¶m th«ng giã tù nhiªn cho hμnh lang cÇn thiÕt kÕ c¸c cöa ®ãng më ®−îc, c¸c chôp hót giã hoÆc c¸c thiÕt bÞ kh¸c nh−ng ph¶i phï hîp víi yªu cÇu c«ng nghÖ. 3.41. §èi víi c¸c hμnh lang n»m phÝa trªn bunke mμ cã bËu cöa, c¸c bé phËn kh¸c nh« ra cöa t−êng vμ cöa v¸ch ng¨n th× ph¶i thiÕt kÕ víi gãc nghiªng nhá nhÊt lμ 600 so víi ph−¬ng th¼ng ®øng, ph¶i cã biÖn ph¸p ng¨n bôi cho c¸c lç cöa vμ lç dïng cho m¹ng l−íi kÜ thuËt. 3.42. T−êng vμ v¸ch ng¨n cña hμnh lang ph¶i ph¼ng nh½n vμ cã biÖn ph¸p chèng Èm. C¸c chiÕu nghØ vμ bËc thang cña hμnh lang ph¶i lμm b»ng thÐp tÊm cã gê t¹i nh÷ng n¬i cã thÓ ®äng bôi ph¶i cã lèi ®i lªn ®Ó lμm vÖ sinh. Bunke 3.43. bun ke cÇn −u tiªn thiÕt kÕ b»ng bª t«ng cèt thÐp. §èi víi nh÷ng bunke bÞ t¸c ®éng cña c¬ häc, ho¸ häc vμ nhiÖt ®é mμ kh«ng thÓ dïng bª t«ng cèt thÐp th× cho phÐp thiÕt kÕ b»ng thÐp. 3.44. MiÖng th¸o vËt liÖu cña bunke ph¶i thiÕt kÕ ®èi xøng. Cho phÐp thiÕt kÕ kh«ng ®èi xøng khi ®iÒu kiÖn c«ng nghÖ phï hîp. KÝch th−íc cña miÖng th¸o vËt liÖu ph¶i ®−îc x¸c ®Þnh theo tÝnh to¸n. 3.45. §é nghiªng cña thμnh phÔu bunke (so víi mÆt b»ng) ®−îc tÝnh to¸n theo gãc ma s¸t trong cña tõng lo¹i vËt liÖu chøa trong ®ã nh−ng kh«ng ®−îc nhá h¬n: 550 ®èi víi lo¹i vËt liÖu kh«ng dÝnh kÕt; 650 ®èi víi lo¹i vËt liÖu dÝnh kÕt; 3.46. Dung tÝch tÝnh to¸n cã Ých cña bunke lÊy nhá nhÊt b»ng 80% dung tÝch h×nh häc cña bunke. 3.47. C¸c gãc trong lßng bunke ph¶i ®−îc l−în trßn. 3.48. C¸c bunke dïng ®Ó chøa vËt liÖu d−íi d¹ng bôi ph¶i ®−îc bÞt kÝn miÖng. 3.49. C¸c thμnh bunke bÞ vËt liÖu mμi mßn ph¶i cã líp lãt b»ng thÐp tÊm. Cho phÐp dïng thanh ray, phiÕn ®¸ ®óc ®Ó lμm líp lãt.   Page 12 
 13. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 4604 : 1988  3.50. §èi víi bunke dïng ®Ó b¶o qu¶n nhiªn liÖu d¹ng côc vμ c¸c lo¹i vËt liÖu d¹ng bôi kh¸c ph¶i thiÕt kÕ c¸c thiÕt bÞ hót bôi. 3.51. Bunke dïng chøa nhiªn liÖu d¹ng bôi ph¶i cã líp b¶o t«n bªn ngoμi b»ng vËt liÖu chèng ch¸y. Xi l« vμ côm xi l« 3.52. Xil« vμ côm xil« ph¶i thiÕt kÕ b»ng bª t«ng cèt thÐp. Cho phÐp thiÕt kÕ b»ng thÐp khi c¸c vËt liÖu chøa trong xil« b»ng bª t«ng cèt thÐp kh«ng thÓ b¶o qu¶n ®−îc. C¸c cÊu kiÖn b»ng thÐp ë tÇng d−íi cña xil« ph¶i b¶o ®¶m ®−îc giíi h¹n chÞu löa 0,75 giê. Th©n xi l« ph¶i lμm b»ng vËt liÖu kh«ng ch¸y. 3.53. TiÕt diÖn ngang cña xil« nªn lÊy h×nh trßn cã ®−êng kÝnh tõ 3m trë lªn hoÆc h×nh vu«ng. Cho phÐp chän tiÕt diÖn ngang lμ h×nh ®a gi¸c khi cã luËn chøng hîp lÝ. 3.54. KÝch th−íc l−íi tim trôc cña côm xil« lÊy 3 x 3; 6 x 6; 12 x 12m. §−êng kÝnh ngoμi c¸c xil« ®éc lËp lÊy b»ng 6; 12; 18; 24m. ChiÒu cao cña thμnh xil« còng nh− béi sè c«ng tr×nh phÇn d−íi cña xil« lÊy béi sè lμ 3M. Tr−êng hîp cÇn thiÕt cho phÐp lÊy béi sè lμ 6M. 3.55. ChiÒu dμi cña côm xil« (kho¶ng c¸ch gi÷a c¸c khe biÕn d¹ng) khi tiÕt diÖn cña xil« lμ h×nh trßn hoÆc h×nh vu«ng, l¾p ghÐp hay ®æ t¹i chç kh«ng ®−îc lín h¬n 48m. Cho phÐp t¨ng chiÒu dμi nμy nh−ng ph¶i cã luËn chøng vμ ph¶i ®−îc c¬ quan cã thÈm quyÒn xÐt duyÖt. TØ lÖ gi÷a chiÒu dμi vμ chiÒu réng cña côm xil« kh«ng ®−îc lín h¬n 3. 3.56. Khi thiÕt kÕ côm xil« nhiÒu hμng víi tiÕt diÖn h×nh trßn nªn sö dông kh«ng gian gi÷a c¸c côm xil« ®Ó b¶o qu¶n vËt liÖu rêi, ®Æt cÇu thang (trõ cÇu thang tho¸t n¹n), thiÕt bÞ hoÆc ®−êng èng c«ng nghÖ. 3.57. Gi¶i ph¸p kÕt cÊu vμ h×nh khèi mÆt b»ng phÝa trªn cña xil« ph¶i b¶o ®¶o thuËn tiÖn cho viÖc l¾p ®Æt c¸c thiÕt bÞ n¹p ®iÖn vμo xil« h»ng ph−¬ng ph¸p khÝ nÐn hoÆc c¬ khÝ Khi n¹p liÖu b»ng khÝ nÐn, trªn n¾p xil« ph¶i l¾p van b¶o hiÓm. 3.58. C¸c buång phÝa trªn cña xil« ph¶i bè trÝ Ýt nhÊt hai lèi tho¸t. Lèi tho¸t thø hai cho phÐp sö dông c¸c cÇu thang cøu ho¶ nh−ng ph¶i theo ®óng quy ®Þnh ë ®iÒu 2.56 cña tiªu chuÈn nμy. 3.59. Khi b¶o qu¶n c¸c vËt liÖu rêi cã kh¶ n¨ng t¹o ra hçn hîp næ (lóc n¹p liÖu vμo hay lÊy liÖu ra) trong xil« ph¶i cã biÖn ph¸p lo¹i trõ kh¶ n¨ng g©y næ còng nh− ®Ò phßng hiÖn t−îng tÝch tô tÜnh ®iÖn. 3.60. MiÖng th¸o liÖu ph¶i bè trÝ ë gi÷a xil« Gi¸ ®ì sμn c«ng t¸c vμ g¸c löng 3.61. KÝch th−íc líi cét cña gi¸ ®ì sμn c«ng t¸c vμ g¸c löng lÊy lμ 6 x 6; 6 x 9m (b−íc cét) chiÒu cao gi¸ ®ì lÊy béi sè lμ 12M nh−ng kh«ng nhá h¬n 4,8 m cßn sμn c«ng t¸c, g¸c löng lÊy béi sè 6M. 3.62. KÕt cÊu gi¸ ®ì, sμn c«ng t¸c vμ g¸c löng trong nhμ s¶n xuÊt cã bËc chÞu löa I vμ II ph¶i lμm b»ng vËt liÖu kh«ng ch¸y, cßn ®èi víi nhμ cã bËc chÞu löa III vμ IV ph¶i lμm b»ng vËt liÖu kh«ng ch¸y hoÆc khã ch¸y. 3.63. §èi víi kÕt cÊu gi¸ ®ì nhiÒu tÇng b»ng thÐp ®Æt trong nhμ cã h¹ng s¶n xuÊt A, B, C ph¶i cã líp s¬n chèng ch¸y, giíi h¹n chÞu löa Ýt nhÊt 0,75 giê. Cho phÐp thay thÕ líp b¶o vÖ trªn b»ng c¸c thiÕt bÞ dËp löa tù ®éng. Chó thÝch. Trong c¸c phßng cã h¹ng s¶n xuÊt A, B, C tr−êng hîp cÇn thiÕt ph¶i cã líp b¶o vÖ cho tõng kÕt cÊu tr¸nh hiÖn t−îng ph¸t tia löa ®iÖn.   Page 13 
 14. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 4604 : 1988  3.64. Khi thiÕt kÕ cÇu thang ®Ó lªn gi¸ ®ì sμn c«ng t¸c vμ g¸c löng cÇn theo ®óng c¸c quy ®Þnh ë ®iÒu 2.56 cña tiªu chuÈn nμy. 3.65. Cã thÓ ®Æt trùc tiÕp sμn c«ng t¸c, cÇu thang lªn thiÕt bÞ khi kh¶ n¨ng chÞu lùc cña thiÕt bÞ vμ gi¶i ph¸p kÕt cÊu cho phÐp. èng khãi 3.66. ®−êng kÝnh trªn cña èng khãi ®−îc x¸c ®Þnh theo tÝnh to¸n cã xÐt ®Õn ®iÒu lÊy tõ 1,5 ®Õn 3, 0%. B¶ng 2 L i è khãi ChiÒ lín h¬n h ( ) Kh«ng iíi 60 èng khãi g¹ch vμ cèt thÐp Kh«ng lín h¬n 300 Kh«ng lín h¬n 60 èng khãi bª t«ng cèt thÐp ®æ t¹i chç Kh«ng lín h¬n 60 èng khãi bª t«ng cèt thÐp l¾p ghÐp 3.67. èng khãi thÐp cã chiÒu cao lín h¬n 120m ph¶i cã hÖ thèng cho phÐp dïng kÕt cÊu kiÓu ph¸p ®Ó lμm kÕt cÊu chÞu lùc chÝnh. 3.68. Khi chiÒu cao èng khãi d−íi 45m nªn dïng gi¶i ph¸p d©y nÐo. Khi tØ lÖ gi÷a chiÒu cao vμ ®−êng kÝnh cña èng khãi thÐp lín h¬n 20 lÇn th× nªn dïng hÖ ®©y nÐo. 3.69. èng khãi bª t«ng cèt thÐp l¾p ghÐp nªn thiÕt kÕ d−íi d¹ng trô riªng biÖt. 3.70. Th©n èng khãi g¹ch cÇn cã c¸c vμnh ®ai thÐp, kho¶ng c¸ch vμ tiÕt diÖn vμnh ®ai lÊy theo tÝnh to¸n. 3.71. MÆt trong cña èng khãi bª t«ng, èng khãi g¹ch, èng khãi thÐp ph¶i cã líp b¶o vÖ chèng ¨n mßn quy ®Þnh tuú thuéc vμo nhiªn liÖu sö dông, nhiÖt ®é vμ tÝnh x©m thùc cña c¸c lo¹i khÝ th¶i. Tr−êng hîp ®Æc biÖt cho phÐp dïng hîp kim nh«m titan v.v...chÞu ®−îc ¨n mßn cña khÝ th¶i ®Ó lμm th©n èng khãi. 3.72. Khi èng khãi, chÞu nhiÖt ®é cao (lín h¬n 2000) do khÝ th¶i g©y ra th× th©n èng khãi ph¶i cã líp lãt. ChiÒu dμy cña líp lãt lÊy theo tÝnh to¸n nh−ng kh«ng ®−îc nhá h¬n 0,lm. 3.73. Bªn ngoμi th©n èng khãi cÇn bè trÝ thang, sμn chiÕu s¸ng vμ hÖ thèng tÝn hiÖu hÖ thèng chèng sÐt. Thang lªn xuèng cho phÐp ®Æt trùc tiÕp c¸c bËc vμo thμnh èng khãi hoÆc lμm thang rêi. Thang ph¶i ®Æt phÝa thuËn lîi nhÊt vμ bËc thang d−íi cïng nªn c¸ch mÆt ®Êt nhá nhÊt 2m. C¸c chiÕu nghØ, c¸c sμn thao t¸c ph¶i cã lan can b¶o vÖ. 3.74. ë chç nèi ®−êng dÉn khÝ víi ång khãi ph¶i t¹o khe lón. 3.75. Khi cã nhiÒu m−¬ng dÉn khÝ vμo èng khãi vμ khi c¸c m−¬ng dÉn ®ång thêi lμm viÖc   Page 14 
 15. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 4604 : 1988  th× ë th©n èng khãi hoÆc ®Õ mãng èng khãi ph¶i bè trÝ c¸c v¸ch ng¨n c¸ch c¸c luång khÝ, 3.76. Tr−êng hîp ®Æc biÖt theo yªu cÇu c«ng nghÖ cã thÓ bè trÝ thiÕt bÞ dËp t¾t c¸c tia löa ë ch©n èng khãi. 3.77. §Õ mãng èng khãi lμ h×nh trßn hoÆc ®a gi¸c. Tuú thuéc kÝch th−íc mãng cña c«ng tr×nh l©n cËn hoÆc c¸c c«ng tr×nh ngÇm kh¸c cho phÐp thiÕt kÕ mãng èng khãi h×nh vu«ng hoÆc ch÷ nhËt. 4. Yªu cÇu thiÕt kÕ trang thiÕt bÞ kÜ thuËt HÖ thèng ®iÖn 4.1. ThiÕt kÕ hÖ thèng ®iÖn cÇn c¨n cø vμo yªu cÇu c«ng nghÖ vμ tu©n theo c¸c quy ®Þnh trong c¸c tiªu chuÈn hiÖn hμnh cã liªn quan. 4.2. Khi chän thiÕt bÞ, vËt liÖu ®iÖn cÇn c¨n cø vμo ®iÒu kiÖn nhiÖt, Èm, khÝ hËu cña vïng x©y dùng. C¸c sè liÖu lÊy theo c¸c ®iÒu kiÖn sau: a) NhiÖt ®é trung b×nh lín nhÊt cña kh«ng khÝ trong ngμy tÝnh cho th¸ng nãng nhÊt thuéc c¸c vïng khÝ hËu kh¸c nhau (lÊy theo tiªu chuÈn TCVN 4088 : 1985 “Sè liÖu khÝ hËu x©y dùng”). b) NhiÖt ®é trung b×nh lín nhÊt cña ®Êt ë ®é s©u 1 m lÊy theo tμi liÖu kh¶o s¸t t¹i chç. NÕu ch−a cã tμi liÖu kh¶o s¸t th× lÊy d−¬ng 250 ®Ó tÝnh to¸n s¬ bé. c) NhiÖt ®é kh«ng khÝ trong nhμ ®−îc x¸c ®Þnh theo chÕ ®é nhiÖt cña nhμ vμ ®Æc ®iÓm cña quy tr×nh c«ng nghÖ. d) TÝnh to¸n t¶i träng giã vμ b·o t¸c dông vμo ®−êng d©y t¶i ®iÖn trªn kh«ng vμ c¸c trang thiÕt bÞ ®iÖn ®Æt ngoμi trêi ph¶i tu©n theo tiªu chuÈn TCVN 2737 : 1978 "T¶i träng vμ t¸c ®éng". 4.3. ThiÕt kÕ ®iÖn xÝ nghiÖp cÇn sö dông ®Õn møc tèi ®a c¸c thiÕt bÞ tiªu chuÈn ®· chÕ t¹o thμnh bé nh− c¸c b¶ng ph©n phèi ®iÖn, tñ ®iÖn. 4.4. §èi víi nhμ mét nhÞp cã l¾p hai cÇu trôc trë lªn th× ®−êng d©y d©n ®iÖn cho cÇu trôc, trong tr−êng hîp cÇn thiÕt ph¶i ph©n ®o¹n. T¹i ®Çu vμo cña ®−êng d©y cÇn trôc ph¶i ®Æt c¸c thiÕt bÞ sau: - Tr−êng hîp lÊy ®iÖn thang tõ b¶ng hoÆc tr¹m ph©n phèi th× ®Æt m¸y c¾t ®iÖn h¹ ¸p hoÆc cÇu giao hép. - Tr−êng hîp lÊy ®iÖn tõ ®−êng trôc chÝnh th× ®Æt m¸y c¾t h¹ ¸p cã b¶o vÖ liªn hîp. Kh«ng cho phÐp sö dông ®−êng d©y cÇu trôc ®Ó cung cÊp ®iÖn cho c¸c thiÕt bÞ kh¸c nhau. 4.5. §Ó kiÓm tra, söa ch÷a, l¾p ®Æt c¸c thiÕt bÞ trong c¸c nhμ s¶n xuÊt (trõ c¸c ph©n x−ëng cã nguy c¬ ch¸y næ) ph¶i ®Æt c¸c æ lÊy ®iÖn ®Ó ®Êu c¸c d©y di ®éng lμm viÖc ë ®iÖn thÕ thÊp kh«ng qu¸ 36 V. CÊp vμ tho¸t n−íc 4.6. ThiÕt kÕ hÖ thèng cÊp n−íc vμ tho¸t n−íc trong vμ ngoμi mÆt b»ng x©y dùng còng nh− néi bé cña tõng ph©n x−ëng cÇn tu©n theo c¸c nguyªn t¾c c¬ b¶n sau: a) Dùa trªn c¬ së ®å ¸n quy ho¹ch cÊp vμ tho¸t n−íc dμi h¹n vμ tõng ®−îc ®Ó ®¶m b¶o sö dông cã hiÖu qu¶ nhÊt vèn ®Çu t− x©y dùng c¬ b¶n. b) CÇn sö dông cao nhÊt c¸c c«ng tr×nh hiÖn cã. c) CÇn cã sù tham gia ý kiÕn cña c¸c c¬ quan cã liªn quan nh− y tÕ giao th«ng, thuû lîi, n«ng nghiÖp... d) §èi víi vïng ®Êt yÕu dÔ bÞ sôt lë, khu vùc ®ang khai th¸c má, vïng cã ®éng ®Êt tõ cÊp VIII trë lªn ph¶i thiÕt kÓ riªng theo c¸c tiªu chuÈn cã liªn quan.   Page 15 
 16. TI£U CHUÈN VIÖT NAM tcvn 4604 : 1988  4.7. Khi x¸c ®Þnh to¹ ®é vμ cao ®é c¸c ®iÓm nèi hÖ thèng tho¸t n−íc bªn trong vμ bªn ngoμi cÇn c¨n cø vμo c¸c c«ng tr×nh hiÖn cã, kÕ ho¹ch söa ch÷a vμ më réng chóng, ®iÒu kiÖn ®Þa chÊt thuû v¨n, ®Þa chÊt c«ng tr×nh. 4.8. ChØ cho phÐp thiÕt kÕ tho¸t n−íc m−a bªn trong nhμ trong tr−êng hîp nhμ hîp khèi qu¸ lín hoÆc chiÒu réng nhμ lín h¬n 60m, kh«ng thÓ lμm m¸ng tho¸t n−íc trªn m¸i. 4.9. Khi tæ chøc tho¸t n−íc m−a trong nhμ, ®−êng tho¸t m−íc d−íi nÒn cã thÓ lμm b»ng èng gang hoÆc èng bª t«ng cèt thÐp. Khi kh«ng cã yªu cÇu chèng Èm cao cho phÐp lμm r·nh tho¸t n−íc m−a cã n¾p ®Ëy b»ng tÊm bª t«ng th¸o l¾p ®−îc. 4.10. Kh«ng ®−îc x¶ nhiÒu lo¹i n−íc th¶i vμo cïng mét m¹ng l−íi tho¸t n−íc nÕu hçn hîp c¸c chÊt th¶i t¹o ra chÊt ®éc khÝ næ hoÆc kÕt tña. Th«ng giã vμ ®iÒu hoμ kh«ng khÝ 4.11. ThiÕt kÕ hÖ thèng th«ng giã vμ ®iÒu hoμ kh«ng khÝ ph¶i c¨n cø vμo yªu cÇu c«ng nghÖ vμ ®iÒu kiÖn lμm viÖc cña c«ng nh©n. 4.12. NhiÖt ®é vμ ®é Èm t−¬ng ®èi tÝnh to¸n cöa kh«ng khÝ bªn ngoμi ®Ó thiÕt kÕ hÖ thèng th«ng giã vμ ®iÒu hoμ kh«ng khÝ lÊy theo TCVN 4088 : 1985 "Sè liÖu khÝ hËu x©y dùng". 4.13. Trõ c¸c ph©n x−ëng do yªu cÇu c«ng nghÖ cÇn bè trÝ ®iÒu hoμ kh«ng khÝ, c¸c nhμ vμ c«ng tr×nh c«ng nghÖ ph¶i thiÕt kÕ ®Ó tËn dông th«ng giã tù nhiªn nhiÒu nhÊt. Khi thiÕt kÕ th«ng giã tù nhiªn cÇn b¶o ®¶m c¸c yªu cÇu sau: a) VÞ trÝ c¸c nhμ s¶n xuÊt chÝnh ph¶i b¶o ®¶m th«ng giã tèt vÒ mïa hÌ. b) Gi¶i ph¸p kÕt cÊu bao che ph¶i ®−îc th«ng tho¸ng cho c¸c mÆt t−êng phÝa nam vμ ®«ng nam ng«i nhμ. C¸c c«ng ®o¹n sinh nhiÒu nhiÖt, bôi vμ chÊt ®éc ph¶i bè trÝ ë cuèi h−íng giã so víi c«ng ®o¹n kh¸c. c) T−êng ng¨n gi÷a c¸c c«ng ®o¹n cÇn bè trÝ song song hoÆc gÇn song song víi h−íng giã chñ ®¹o mïa hÌ. Khi kh«ng yªu cÇu ng¨n c¸ch kÝn nªn bè trÝ t−êng ng¨n löng hoÆc th¸o l¾p ®−îc. d) Khi bè trÝ cöa sæ lËt (trô më ë gi÷a) nªn thiÕt kÕ ®Ó më ®−îc ë thÕ n»m ngang vμ nghiªng 450 (mÆt nghiªng h−íng ra phÝa ngoμi): 4.14. ChØ thiÕt kÕ th«ng giã c¬ khÝ trong c¸c tr−êng hîp sau: a) Khi ®iÒu kiÖn khÝ hËu, vÖ sinh vμ an toμn ch¸y næ cña m«i trêng kh«ng khÝ kh«ng b¶o ®¶m ®−îc b»ng th«ng giã tù nhiªn. b) Khi yªu cÇu c«ng nghÖ b¾t buéc. c) Khi cÇn thiÕt ph¶i cung cÊp kh«ng khÝ cho nh÷ng vÞ trÝ lμm viÖc cè ®Þnh. d) Cho c¸c tÇng hÇm vμ c¸c phßng kh«ng cã ®iÒu kiÖn th«ng giã tù nhiªn. 4.15. Nh÷ng vÞ trÝ cã thiÕt bÞ c«ng nghÖ th¶i ra nhiÒu chÊt ®éc h¹i ph¶i che chôp vμ ®Æt miÖng hót t¹i chç. 4.16. Khi khÝ th¶i cã chøa nhiÒu bôi víi hμm l−îng v−ît qu¸ hμm l−îng vÖ sinh cho phÐp ph¶i lμm s¹ch tr−íc lóc th¶i vμo kh«ng khÝ. 4.17. ChØ dïng ph−¬ng ph¸p c¬ khÝ ®Ó lμm s¹ch bôi trong kh«ng khÝ cÊp khÝ: a) Nång ®é bôi cña kh«ng khÝ bªn ngoμi v−ît qu¸ tiªu chuÈn vÖ sinh cho phÐp. b) C«ng nghÖ yªu cÇu cÊp kh«ng khÝ s¹ch. c) CÇn xö lÝ kh«ng khÝ cÊp trong c¸c buång phun. 4.18. Buång l¸i cña c¸c cÇn trôc lμm viÖc phÝa trªn nh÷ng khu vùc cã ph¸t sinh nhiÒu nhiÖt ph¶i cã biÖn ph¸p b¶o vÖ hoÆc cã ®iÒu hoμ côc bé bªn trong.   Page 16 
Đồng bộ tài khoản