intTypePromotion=1

Thông báo 21/TB-VPCP của VPCP

Chia sẻ: Giang Dien | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
133
lượt xem
8
download

Thông báo 21/TB-VPCP của VPCP

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông báo 21/TB-VPCP của VPCP nêu ý kiến kết luận của Phó thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng về điều hành xuất khẩu gạo năm 2003

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông báo 21/TB-VPCP của VPCP

  1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA th«ng b¸o c ña v¨n p h ß n g  ch Ý n h  p h ñ  sè 21/tb­ pc p   v n g µ y 25  th¸ng 2 n¨ m  2003 v Ò  ý kiÕ n   Õt luËn cña  k p h ã  thñ tíng n g u y Ô n  tÊn  ò n g  v Ò  ®i Ò u  h µ n h   d x u Êt  h È u   k g¹o n¨ m  2003 Ngµy  th¸ng02  20    n¨m  2003,Phã    Thñ íng NguyÔn  t   TÊn Dòng thay m Æt     Thñ íng  t ChÝnh  phñ  chñ    ®∙  tr× häp      víic¸c Bé: N«ng nghiÖp  Ph¸t tr vµ    iÓn  n«ng  th«n,Th¬ng        m¹i,KÕ ho¹ch  §Çu  , Tµi chÝnh, Ng©n   vµ  t      hµng Nhµ   níc ViÖt Nam,      c¸c Tæng c«ng    tyL¬ng  thùc miÒn    B¾c, miÒn  Nam   V¨n  vµ  phßng  ChÝnh  phñ, bµn  c«ng      vÒ  t¸cxuÊt khÈu    g¹o n¨m 2003. Sau      khinghe b¸o  c¸o  cña  N«ng  Bé  nghiÖp  Ph¸ttr   vµ    iÓn n«ng  th«n,Bé    Th¬ng    ý  m¹ivµ  kiÕn    c¸c c¬  quan  ªnquan,Phã  li     Thñ íng ®∙  ý  t   cã  kiÕn  kÕt luËn  sau: nh  1. Trong  n¨m  2003, Bé     N«ng  nghiÖp  Ph¸t tr vµ    iÓn n«ng  th«n  kÕ  cã  ho¹ch lµm    viÖc      víi ®Þa  c¸c ph¬ng    ®Ó tËp  trung chØ    ®¹o s¶n xuÊt theo    híng:   th©m  canh    t¨ng n¨ng  suÊt lóa vµ      n©ng  cao  chÊt l g¹o;tiÕp     îng    tôc thùc hiÖn    ®ång  c¸c gi¶iph¸p  bé      gi¶m    chi phÝ  ®Çu  vµo  cho  s¶n xuÊt l  ¬ng  thùc;chØ    chuyÓn  ®æi   c¸c vïng  ®Êt xÊu  trång lóa kÐm       hiÖu  qu¶ sang  s¶n xuÊt,nu«i     trång c¸c c©y, con        kh¸c mµ       c¸c ®Þa  ph¬ng    xÐt thÊy  hiÖu qu¶ h¬n; tËp    trung  chØ ®¹o  c«ng   t¸cphæ   cËp réng    c¸c gièng    lóa n¨ng  suÊt cao;chØ      ®¹o    s¸tvµ  ®Èy m¹nh  viÖc  hîp ®ång        ký    tiªuthô lóa,g¹o    víin«ng  d©n,  gia ®×nh  hé    theo  QuyÕt  ®Þnh  cña  Thñ íng ChÝnh  t   phñ. 2. ViÖc    xuÊt khÈu  tiÕp tôc ® îc®iÒu    g¹o        hµnh theo    c¸c nguyªn t¾c    quy  ®Þnh  i t¹ QuyÕt    ®Þnh  46/2001/Q§­ sè  TTg ngµy  th¸ng4  04    n¨m 2001 cña Thñ  t ChÝnh  íng  phñ    vÒ qu¶n    lýxuÊt khÈu, nhËp      khÈu hµng ho¸    2001    thêikú  ­ 2005. Bé  Th¬ng    kÕ   m¹i cã  ho¹ch  thÓ    cô  ®Ó chuÈn  thÞ  êng  bÞ  tr xuÊt khÈu    g¹o cña    ta trong n¨m  2003  møc   ë  kho¶ng  3,5  iÖu tÊn;tËp  tr     trung  chØ   ®¹o  nh÷ng  c«ng viÖc sau:Chñ    ®éng  ®µm   ph¸n víi       tr     níclµthÞ  êng  truyÒn  c¸c g¹o  thèng  cña  ®Ó   ta  tho¶ thuËn    kÕ ho¹ch  b¸n g¹o    dµi h¹n    íc hÕt    mµ tr   lµ n¨m  2003; ph©n    c«ng, thóc    ®Èy  hç      vµ  trîc¸c Tæng   c«ng    ty L¬ng  thùc  Nhµ   níc trong giao dÞch, ký          hîp ®ång  hoÆc   ®Êu   thÇu b¸n g¹o vµo    c¸c thÞ  êng  tr nµy  b»ng      c¸c gi¶iph¸p  thÓ, cè  cô    g¾ng  t¨ng thªm  l hîp    sè îng  ®ång  b¸n  g¹o    bæ sung  thÞ  êng  ë  tr ch©u   ®Ó     ¸  bï ®¾p   cho  thÞ  êng  tr Trung  §«ng  thÓ  cã  bÞ  thiÕu    hôt;®Èy  m¹nh  xuÊt khÈu, cung      øng  g¹o theo  êng    ® biªn mËu   cho   c¸c tØnh      gi¸pbiªncña      chung  êng    it¨ng cêng  c¸c níccã  ® biªngií     ; bu«n  g¹o    b¸n  víi Nga, §«ng  theo    ¢u  h×nh  thøc ®æi    hµng;t×m    kiÕm      c¸cgi¶i ph¸p h÷u    hiÖu    ®Ó hç    trîviÖc  b¸n g¹o vµo thÞ  êng  tr ch©u   Phi,Nam     c¸c níc Trung  Mü vµ      §«ng  ngoµi thÞ  êng    tr truyÒn  thèng;chØ     ®¹o  thÓ  cô  viÖc  giao hµng  theo      c¸c hîp ®ång  ký. ®∙  3.Bé    Th¬ng    m¹iphèihîp víi N«ng        Bé  nghiÖp  Ph¸ttr   vµ    iÓnn«ng  th«n vµ    c¸c HiÖp    héi xuÊt khÈu  ngµnh  hµng x©y  dùng ch¬ng  tr×nh xóc tiÕn xuÊt  khÈu  g¹o  n«ng  vµ  s¶n, tr×nh Thñ íng      t ChÝnh  phñ xem  xÐt,phª    duyÖt trong  th¸ng3    n¨m  2003    c¬  tr   ®Ó cã  së  iÓnkhaiviÖc  trî       hç    gi¶iph¸p më   c¸c   réng  thÞ  tr êng      ®èi víikhu  vùc  nµy.ViÖc  lýhoa    xö    hång trong m«i          gií c¸chîp ®ång  i b¸n  g¹o thùc hiÖn      theo c¸cquy      ®Þnh hiÖn hµnh cña  TµichÝnh,trªnc¬  b¶o  Bé        së 
  2. 2 ®¶m  xuÊt khÈu    kh«ng    c«ng  lç vµ  khai trong    HiÖp    héi xuÊt khÈu ¬ng    l thùc  ViÖtNam.   4. §Ó     b¶o  ®¶m     lî Ých  i cña n«ng  d©n  kinh doanh  vµ    xuÊt khÈu    g¹o    æn ®Þnh, hiÖu  qu¶,Bé    N«ng  nghiÖp  Ph¸ttr   vµ    iÓn n«ng  th«n chñ    tr×bµn      víic¸c Bé, ngµnh  ªnquan,tr×nh Thñ íng ChÝnh    li       t   phñ  ícngµy  th¸ng3  tr   10    n¨m 2003  ph¬ng  ®iÒu  ¸n  hµnh cña  Nhµ              níc ®Ó gi÷ gi¸lóa trªnthÞ  êng  tr kh«ng thÊp  h¬n 1.300®/kg vµ    ph¬ng   ¸n ®iÒu  hµnh      gi¸lóa trong tr   êng        hîp gi¸lóatrong níc     cao h¬n    gi¸xuÊtkhÈu.   V¨n phßng ChÝnh  phñ    xin th«ng b¸o c¸c  quan  ªnquan, Uû   c¬  li     ban  nh©n d©n    c¸ctØnh  biÕt,thùc hiÖn.       
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2