intTypePromotion=1
ADSENSE

Thông tư 01/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Phạm Thị Thanh Uyên Uyên | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

220
lượt xem
12
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 01/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện chi phí dịch vụ, hoa hồng môi giới trong doanh nghiệp Nhà nước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 01/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Th«ng t c ñ a  é   µi c h Ý n h   è  01/1998/TT­B T C  n g µ y   BT s 03 th¸ng 01 n¨ m  1998 h í ng d É n   ù c hi Ö n   hi p h Ý   Þ c h   ô, h o a   å n g  m «i giíi th c d v h trong d o a n h   g hi Ö p  n h µ  n íc n Thi hµnh  Òu  NghÞ   nh   è    §i 29  ®Þ s 59/CP  µy  10­ ng 3­ 1996  ña  Ýnh   c Ch phñ ban  µnh  h Quy  Õ   ch qu¶n  ý tµichÝnh  µ  ¹ch  l    vh to¸n kinh    doanh  i  íi ®è v   doanh nghiÖp  µ   íc;Bé   µi chÝnh  íng  Én  ùc hiÖn    Ý   Þch  ô, Nh n   T   h d th   chiph d v  hoa  ång  h m«i  í ¸p dông  gi     i trongdoanh    nghiÖp  µ   ícnh  Nh n   sau: I. h ÷ n g  q u y  ® Þ n h  c h u n g  N 1.Nh÷ng  Ëtng÷    thu   sau  y  îchiÓu  µ: ®© ®   l 1.1."Hoa  ång    h m«i  í   µ kho¶n  Òn    gi i l   " ti tr¶cho  êi lµm  ng   m«i  í cho    gi i   c¸c ho¹t®éng    kinh doanh  ña    c doanh  nghiÖp. 1.2."ChiphÝ  Þch  ô  ¹oviÖc  µm" lµkho¶n  Òn tr¶cho  êilµm  Þch      d vt  l    ti     ng   d vô  µ   Þch  ô    ¹othªm  Öc  µm  md v ®ã t   vi l cho  doanh nghiÖp,sau  y   äit¾t lµ   ®© g       chiphÝ  Þch  ô.   d v Th«ng   µy  tn kh«ng    ông  i víi   ¸p d ®è     doanh  c¸c nghiÖp  b¶o  Ó m,  chøc  hi tæ  m«i  íb¶o  Ó m   µ  ilýb¶o  Ó m   îcphÐp  ¹t®éng  ¹ ViÖtNam. gi   i hi v ®¹     hi ®  ho   t i   Hoa  ång      h ®Ó tr¶cho  ÷ng  êi lµm  ilýkh«ng  éc  ¹m    iÒu  nh ng   ®¹     thu ph vi® chØnh  ña  c Th«ng   µy. tn 2. Hoa  ång    h m«i  í     Ý  Þch  ô  gi ichiph d , v chØ  îcchikhingêilµm  ®      m«i  í   gi i, ngêilµm  Þch  ô  ùc sù    d v th   cung  Êp    ¹t®éng  c c¸c ho   m«i  í   ¹othªm  Öc  µm  gi it   , vi l cho doanh  nghiÖp      ¹t®éng  ®Ó c¸c ho   kinh doanh  ña    c doanh  nghiÖp  thiÖu  ®¹   qu¶  ¬n. h 3.Møc      chihoa  ång  h m«i  í  gi imøc    Ý  Þch  ô  , chiph d v ph¶ic¨n cø  µo  Öu      v hi qu¶  kinhtÕ  ña  õng ho¹t®éng   ct     m«i  íhoÆc   Þch  ô  gi   i d v mang  ¹ . li II. h ÷ n g  q u y  ® Þ n h  c ô  th Ó  N 1. X ©y  ùng    d quy  Õ   Ò     ch v chihoa  ång  h m«i  í     Ý  Þch  ô      gi ichiph d , v ®Ó ¸p dông  trong doanh    nghiÖp: M çi  doanh  nghiÖp  µ  ícc¨n cø  µo  iÒu  Ön  µ  Æc   iÓ m   ô  Ó  nh n     v ® ki v ® ® c th cña  × nh    ©y  ùng  m ®Ó x d quy  Õ     ch chihoa  ång  h m«i  í     Ý   Þch  ô    gi ichiph d , v ¸p dông  èng  Êt vµ  th nh   c«ng  khaitrong doanh      nghiÖp.Héi ®ång     Qu¶n  Þ (®èi tr     víidoanh    nghiÖp  ã  éi  ng  c H ®å qu¶n  Þ),Gi¸m  c  tr   ®è doanh  nghiÖp  ®èi víi (    doanh  nghiÖp  kh«ng  ã  éi  ng  c H ®å qu¶n  Þ)phª  Öt  tr   duy quy  Õ   ãi trªnvµ  ch n     göicho  ¬    c quan  µichÝnh  ¬  t  (c quan  qu¶n  ývèn,c¬  l    quan  Õ)    thu ®Ó gi¸m    s¸t thùc hiÖn.  
  2. 2 C¨n  vµo  cø  quy  Õ   îcduyÖt,tuú theo  õng  ch ®      t nghiÖp  ô  v mua  hoÆc   b¸n  cung øng  Þch  ô  d v ph¸tsinh trong ho¹t®éng          kinh doanh  ña    c doanh  nghiÖp  mµ  Gi¸m  c  ®è doanh  nghiÖp  Õt  nh    quy ®Þ chihoa  ång  h cho  õng  ¹t®éng  t ho   m«i  í  gi ihoÆc   õng chiphÝ  Þch  ô. , t    d v 2. Nh÷ng  éidung  ¬    n  c b¶n ph¶i® îc thÓ  Ön     hi trong quy  Õ   ña    ch c doanh  nghiÖp: a.§èit ng ¸p dông:    î     §èit ng ® îc hëng  Òn     î     ti chihoa  ång  h m«i  í     Ý   Þch  ô  µ c¸c tæ  gi ichiph d , v l    chøc,c¸nh©n     (trongvµ  µiníc)cã  µm    ngo     l m«i  í hoÆc   Þch  ô  ¹oviÖc  µm  gi  i d vt  l cho  doanh  nghiÖp. Chi  hoa  ång  h m«i  í kh«ng  dông  i  íic¸c ®èi  îng  gi i   ¸p  ®è v     t sau theo    quy ®Þnh  ¹ NghÞ   nh  t i ®Þ 59/CP  µy  ng 3/10/1996 cña  Ýnh  ñ:   Ch ph +  ¹ilýnh÷ng  Æt   µng  §   m h theo  îp  ng  ilýhoÆc     H ®å ®¹     c¸c kh¸ch hµng  îc   ®  chØ   nh  ña  ®Þ c doanh  nghiÖp theo  ÷ng  Æt   µng  ∙  îc x¸c ®Þnh  nh m h ®®    theo  hîp ®ång    mua    íi b¸n v  doanh  nghiÖp. +  C¸c  chøc  danh  qu¶n  ýcña  l  doanh  nghiÖp. +  ÷ng  ©n    ña  Nh nh viªnc doanh  nghiÖp  µm  Öm   ô  l nhi v cung øng, tiªuthô     vËtts¶n  È m      ph cho  doanh  nghiÖp. b.Hîp  ng    ®å hoÆc   Êy x¸cnhËn  Ò   ¹t®éng  gi     v ho   m«i  í  ¹t®éng  Þch  gi iho   , d vô: §èivíic¸c tæ        chøc  kinh tÕ,c¸ nh©n  ¹t®éng       ho   m«i  í   ¹t®éng  Þch  gi iho   , d vô chuyªn nghiÖp  ã  ¨ng  ý  c® k kinh  doanh  ×  Öc  ùc  Ön    th vi th hi chi hoa  ång h m«i  í   Þch  ô  gi id , v ph¶ic¨n cø  µo  îp  ng      v H ®å hoÆc   Êy    Ën  ÷a doanh  Gi x¸c nh gi   nghiÖp  íi   chøc  v   tæ  c¸c kinh tÕ,c¸nh©n  ãitrªn.      n  §èi víic¸c tæ        chøc  kinh tÕ, c¸ nh©n  ¹t®éng       ho   m«i  í   Þch  ô  gi id , v kh«ng  chuyªn  nghiÖp, ho¹t®éng      m«i  í  gi ihay  ¹t®éng  Þch  ô  ã  Ýnh  Êt  ù ho   d vct ch t   ph¸t, kh«ng  êng  th xuyªn,hoÆc     kho¶n    íi50.000  ng/ngêi/lÇn  ×  Öc  chid   ®å   th vi chiph¶ic¨n cø  µo  îp  ng        v H ®å hoÆc   Êy    Ën  ÷a doanh  Gi x¸cnh gi   nghiÖp  µ  ­ v ng êilµm    m«i  í hoÆc   ¹t®éng  Þch  ô  gi   i ho   d v trong ®ã     â tªn,®Þa    ghir     chØ  ña  ­ c ng êinhËn  Òn.   ti Hîp  ng  ®å hoÆc   Êy    Ën  èi Óu ph¶icã    éidung  Gi x¸cnh t   thi     c¸cn   sau: +  éi dung  ¹t®éng  N  ho   m«i  í  ¹t®éng  Þch  ô. gi iho   , d v +  Møc  chi. +  ¬ng  Ph thøc thanh    to¸n. +  êigian thùc hiÖn  µ  Õt  óc. Th       v k th +  Tr¸chnhiÖm  ña      c c¸cbªn. c. Khi  Õt  óc  ¹t®éng    k th ho   m«i  í   ¹t®éng  Þch  ô  gi i ho   , d v doanh nghiÖp  ph¶i thanh  ýhîp  ng    l  ®å hoÆc   ã    Ën  Õt  óc  ¹t®éng  c x¸c nh k th ho   m«i  í   ¹t gi iho   , ®éng  Þch  ô  íi n  Þ  d v v  ®¬ v (hoÆc    ©n)  µm  c¸ nh l m«i  í hoÆc   ¹t®éng  Þch  gi   i ho   d vô.C¨n  vµo    cø  thanh  ýhîp ®ång  l    hoÆc     Ën  Õt  óc ho¹t®éng  x¸cnh k th     m«i  í  gi i, ho¹t ®éng  Þch  ô, doanh    d v  nghiÖp  ¹ch  h to¸n vµo    Ý   ¹t ®éng    chi ph ho   kinh  doanh  theo sè  Òn thùc chi.   ti     3.Quy  nh  Ò     ®Þ v møc    chihoa  ång  h m«i  í  Þch  ô: gi id , v
  3. 3 ­ ViÖc      chihoa  ång  h m«i  í     Þch  ô  gi ichid , v ph¶ic¨n  vµo  Öu    cø  hi qu¶    do ho¹t®éng    m«i  ívµ  Þch  ô  gi   d i v mang  ¹ . li ­HiÖu    qu¶  ¹t®éng  ho   m«i  í® îcthÓ  Ön  ét  gi     i hi m trongc¸cchØ       tiªusau: +  óp  Gi cho    ô  îc s¶n  È m,  µng  tiªuth ®   ph h ho¸  Æc   Öt lµ s¶n  È m   ® bi     ph hµng    ®äng, gi¶m  Êt  È m   ÊthoÆc   ã    ô. ho¸ ø    m ph ch   kh tiªuth +  µ m     L t¨ng s¶n îng hoÆc     Þ s¶n  È m   µng    ra cho  l  gi¸tr   ph h ho¸ b¸n    doanh  nghiÖp  víi so    kh«ng  ã  ¹t®éng  c ho   m«i  í  ¹t®éng  Þch  ô. gi iho   , d v +  óp  Gi cho  doanh nghiÖp mua   îc vËt t hµng  ®      ho¸  ã  Êt l ng  èt,gi¸ c ch  î t     mua  Îh¬n    Þ  êng. r  gi¸th tr ­ HiÖu    qu¶  ña  ¹t®éng  Þch  ô  µ t¹othªm  îc viÖc  µm  c ho   d v l    ®  l cho doanh  nghiÖp. ­ Møc       chi hoa  ång  h m«i  í  gi ihoÆc     Ý   Þch  ô  ã  Ó  µ sè  Òn  chi ph d v c th l   ti tuyÖt®èi,cã  Ó  Ýnh      th t theo  û lÖ      t   % trªndoanh   thu,hoÆc     è  trªns chªnh  Öch  l gi¸trÞt¨ngthªm  ho¹t®éng       do    m«i  ívµ  Þch  ô  gi   d i v mang  ¹ . li Møc     ô  Ó   Gi¸m  c  chi c th do  ®è doanh  nghiÖp quyÕt  nh.  êng  îp ®Þ Tr h  doanh nghiÖp  µm  ilýuû  Òn  l ®¹     quy cho  ñ  µng, th×  ch h   møc     chñ  µng  chido  h quyÕt ®Þnh.   Møc     chihoa  ång  h m«i  í     Ý   Þch  ô  îc khèng  Õ   gi ichiph d , v®  ch kh«ng   qu¸ 3%  doanh    Õu  µc¸c ho¹t®éng  thu n l      m«i  í hay  Þch  ô  gi   i d v kh«ng  Ó  Ýnh  îc th t ®  phÇn    Þt¨nglªnb»ng  è  Òn tuyÖt®èi;hoÆc   gi¸tr       s ti      kh«ng    qu¸ 30%       Þ trªngi¸tr   t¨ngthªm,n Õu    nh    ÞtuyÖt®èi t¨ngthªm.Nh ng      x¸c ®Þ gi¸tr         tæng møc    Ý  chiph dÞch  ô, chi hoa  ång  v    h m«i  í  µ    gi i c¸c kho¶n    v chi giao  Þch  Õp  d ti kh¸ch,®èi    ngo¹i .ph¶itrong ph¹m    èng  Õ   . .    vikh ch theo quy  nh  ña  Õ     Ön  µnh. ®Þ c ch ®é hi h   Trêng  îp  Æc   Öt,c¸c  h® bi   doanh  nghiÖp  ¹t ®éng  ñ  Õu   ho   ch y b»ng  c¸c  ¹t ho   ®éng  m«i  í     Ý  Þch  ô,tiÕp thÞ  gi ichiph d , v    qu¶ng    i ngo¹icÇn  c¸o,®è     ph¶ichië     møc  cao  ¬n  × doanh  h th   nghiÖp  ph¶ilµm  ¬ng    c¸o Bé  µichÝnh    ph ¸n b¸o    T   xem   xÐt quyÕt ®Þnh.     4.Quy  nh  Ò     ®Þ v chøng  õchi: t  Chøng  õ chiphÝ  Þch  ô,hoa  ång  t    d v  h m«i  í ph¶i®¶m   gi   i   b¶o      Õu  ®ñ c¸c y tècña    chøng  õchitheo quy  nh  ña  Õ     Õ     Ön  µnh. t      ®Þ c ch ®é k to¸nhi h VÒ   nguyªn t¾c  äi    m chøng  õchiph¶i®¶m   t      b¶o  ã  ÷  ý  ña  êinhËn  c ch k c ng   tiÒn.Trêng  îp    h kh«ng  Ó  ã  ÷  ý  ña  êi nhËn  Òn  ×  th c ch k c ng   ti th ph¶ighi râ        tªn, ®Þa  chØ  ña  êinhËn  Òn. c ng   ti Trêng  îp chib»ng  h   chuyÓn kho¶n qua  ©n   µng  òng  Ng h c ph¶i®¶m       b¶o ®ñ     Õu  è nh  éi dung    è  Òn,tªn ®¬n  Þ  c¸c y t  n   chi,s ti     v hoÆc     ©n  Ën. 5. c¸ nh nh     Tr¸ch nhiÖm   ña    c doanh  nghiÖp  µ   íc trong viÖc  ùc hiÖn    Ý   Þch  Nh n     th   chiph d vô,hoa  ång    h m«i  í : gi i Trong  äi  êng  îp, ngêi ®Ò   m tr h    nghÞ     µ  êi quyÕt  nh       chi v ng   ®Þ chi hoa hång  m«i  í     Ý   Þch  ô  gi i chi ph d , v ph¶i chÞu    tr¸chnhiÖ m   Ò   Õt  nh  ña    v quy ®Þ c m × nh.  Õ u   ¹m  ông  Õ           ôc  ch, chikh«ng  ng  i t ng N ld ch ®é ®Ó chisaim ®Ý     ®ó ®è  î   th× ngêira quyÕt ®Þnh           chiph¶ichÞu    tr¸chnhiÖ m  ícph¸p luËt.   tr     III.§i Ò u k h o ¶ n  thi µ n h    h
  4. 4 Th«ng   µy  ã  Öu  ùcthihµnh  tn c hi l     sau  ngµy  Ó   õ ngµy  ý,trong qu¸  15  k t  k    tr×nh  ùc  Ön  Õu   ã  íng  ¾ c     Þ     n  Þ, c¸ nh©n  Þp  êi th hi n cv m ®Ò ngh c¸c ®¬ v     k th   ph¶n    íi é  µichÝnh    ¸nh v   T   B ®Ó nghiªncøu    Õt.   gi¶iquy
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2