Thông tư 01/2000/TT-UB

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
41
lượt xem
1
download

Thông tư 01/2000/TT-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 01/2000/TT-UB về việc hướng dẫn Kế hoạch chương trình dân số và kế hoạch hoá gia đình năm 2000 do Uỷ ban Quốc gia Dân số và Kế hoạch hoá gia đình ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 01/2000/TT-UB

  1. 01/2000/TT-UB,Thông tư 01,U ban Qu c gia Dân s và K ho ch hoá gia ình,Dân s k ho ch hóa gia ình,Dân s và K ho ch hóa gia ình,K ho ch hóa gia ình,2000,Quy n dân s ,Văn hóa- Xã h i,Thong tu 01,Uy ban Quoc gia Dan so va Ke hoach hoa gia dinh,Dan so ke hoach hoa gia dinh,Dan so va Ke hoach hoa gia dinh,Ke hoach hoa gia dinh,Quyen dan su,Van hoa- Xa hoi Tư v n Hư ng Trang LawSoft D ch v V Liên pháp d n tra ch Pro Online LawSoft h lu t c u THÀNH VIÊN Chào sonaccp + Thông tin cá nhân + Chuy n i lo i thành viên + Văn b n c a Tôi + i m t khNu + Thoát TRA C U VĂN B N VĂN B N M I VĂN B N PHÁP LU T + Tình tr ng hi u l c + Th i i m áp d ng + Lĩnh v c, Ngành + Năm ban hành TRA C U CÔNG VĂN Tra c u v ăn b n TH I S PHÁP LU T Th i s Tham nhũng Nhà t Tranh ch p Tài chính Thu - K toán Chính sách m i Pháp lu t các nư c Thông báo B n Chưa ăng Nh p Thành Viên!
  2. Vì chưa ăng Nh p nên B n ch xem ư c Thu c tính c a văn b n. B n chưa xem ư c N i dung toàn văn, Hi u l c c a Văn b n, Văn b n liên quan, Văn b n thay th , Văn b n g c, Văn b n ti ng Anh,...
Đồng bộ tài khoản