Thông tư số 01/2007/TT-UBDT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
66
lượt xem
3
download

Thông tư số 01/2007/TT-UBDT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 01/2007/TT-UBDT về hướng dẫn xác định năng lực và quy trình phân cấp cho xã làm chủ đầu tư các công trình, dự án thuộc Chương trình phát triển kinh tế xã hội các xã đặc biệt khó do Uỷ ban dân tộc ban hành.khăn vùng đồng bào dân tộc và miền núi giai đoạn 2006 - 2010

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 01/2007/TT-UBDT

  1. U BAN DÂN T C C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 01/2007/TT-UBDT Hà N i, ngày 04 tháng 06 năm 2007 THÔNG TƯ HƯ NG D N XÁC NNH NĂNG L C VÀ QUY TRÌNH PHÂN C P CHO XÃ LÀM CH U TƯ CÁC CÔNG TRÌNH, D ÁN THU C CHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRI N KINH T XÃ H I CÁC XÃ C BI T KHÓ KHĂN VÙNG NG BÀO DÂN T C VÀ MI N NÚI GIAI O N 2006 - 2010 Căn c Ngh nh 51/2003/N -CP ngày 16/5/2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a U ban Dân t c; Căn c Quy t nh s 07/2006/Q -TTg ngày 10 tháng 01 năm 2006 c a Th tư ng Chính ph v vi c phê duy t Chương trình phát tri n kinh t xã h i các xã c bi t khó khăn vùng ng bào dân t c và mi n núi giai o n 2006 - 2010; U ban Dân t c hư ng d n vi c xác nh năng l c làm ch u tư và quy trình phân c p cho xã làm ch u tư các công trình, d án thu c Chương trình phát tri n kinh t xã h i các xã c bi t khó khăn vùng ng bào dân t c và mi n núi giai o n 2006 – 2010 (g i t t là Chương trình 135 giai o n II) như sau: I. NH NG QUY NNH CHUNG 1. Thông tư này hư ng d n vi c xác nh năng l c làm ch u tư các công trình, d án u tư thu c Chương trình 135 giai o n II c a các xã g m: a) Xã c bi t khó khăn thu c di n u tư c a Chương trình 135 giai o n II; b) Xã khu v c II có thôn, b n c bi t khó khăn ư c u tư theo Chương trình 135 giai o n II. 2. Các công trình, d án xem xét phân c p cho xã làm ch u tư thu c Chương trình 135 giai o n II là các công trình, d án ư c u tư t ngu n v n u tư phát tri n c a Chương trình 135 giai o n II ư c quy nh t i ti u m c 1.2, 2.1 và 2.2.2 t i m c I ph n II c a Thông tư liên t ch s 676 /2006/TTLT-UBDT- KH T- TC-XD- NNPTNT ngày 8 tháng 8 năm 2006 v Hư ng d n th c hi n chương trình Phát tri n kinh t - xã h i các xã c bi t khó khăn vùng ng bào dân t c và mi n núi giai o n 2006 - 2010. 3. Vi c phân c p cho c p xã làm ch u tư các công trình, d án thu c Chương trình 135 giai o n II ư c th c hi n ch ng, công khai, dân ch t c p xã, phát huy m nh m s tham gia c a ngư i dân trong quá trình giám sát th c hi n chương trình.
  2. 4. Các t nh, huy n thu c Chương trình 135 giai o n II căn c Khung l trình th c hi n phân c p xã làm ch u tư tr c ti p qu n lý d án n năm 2010 m b o có 100% s xã thu c Chương trình 135 ư c làm ch u tư. i v i các xã năng l c chưa làm ch u tư, khuy n khích áp d ng hình th c xã làm ch u tư thuê chuyên gia có chuyên môn, kinh nghi m giúp qu n lý th c hi n m t s ph n vi c mà ch u tư chưa năng l c th c hi n II- NH NG QUY NNH C TH 1. Tiêu chí v phân lo i năng l c làm ch u tư c a xã. Phân lo i năng l c làm ch u tư c a các xã ư c quy nh t i i m 1. ph n I c a Thông tư này thành 3 lo i theo t ng tiêu chí c th như sau: 1.1 Lo i I: + Là các xã thu c Chương trình 135 giai o n II ã làm ch u tư trong quá trình tri n khai th c hi n Chương trình 135 giai o n I. + Các xã thu c Chương trình 135 giai o n II còn l i, các xã khu v c II có thôn, b n c bi t khó khăn thu c di n u tư c a Chương trình 135 giai o n II và các xã thu c Chương trình 135 giai o n II có các tiêu chí t i thi u sau ây: a) Ch d án (Ch t ch ho c Phó Ch t ch UBND xã) t t nghi p THPT (c p 3) tr lên; b) K toán xã có trình trung c p tr lên ho c sơ c p nhưng ã có kinh nghi m làm k toán cho các d án u tư (ví d như các d án trong giai o n I c a Chương trình 135, ho c các d án u tư khác trên a bàn); c) Các cán b chuyên môn v giao thông, th y l i, a chính, xây d ng, nông nghi p ư c ào t o ít nh t 3 tháng v chuyên môn theo ngành, lĩnh v c; d) Ban giám sát xã có ít nh t 1/2 thành viên ư c ư c t p hu n, ào t o k năng giám sát; có ít nh t 1/3 thành viên có kinh nghi m giám sát các công trình u tư thu c Chương trình 135 giai o n I ho c các Chương trình, d án khác trên a bàn. 1.2 Lo i II: Là các xã thu c Chương trình 135 giai o n II ã có kinh nghi m làm ch u tư các công trình, d án thu c các chương trình khác ngoài Chương trình 135 giai o n I (k c các d án có ngu n v n nư c ngoài u tư) và các xã thu c Chương trình 135 giai o n II có các tiêu chí t i thi u sau ây: a) Ch d án (Ch t ch ho c Phó Ch t ch UBND xã) t t nghi p THCS (c p 2); b) K toán xã có trình sơ c p tr lên và có kinh nghi m làm k toán cho các d án u tư;
  3. c) Các cán b chuyên môn v giao thông, th y l i, a chính, xây d ng, nông nghi p ã ư c ào t o, t p hu n v chuyên môn theo ngành, lĩnh v c; d) Ban giám sát xã có ít nh t 1/3 thành viên ư c ư c t p hu n, ào t o k năng giám sát; có ít nh t m t thành viên có kinh nghi m giám sát các công trình u tư thu c Chương trình 135 giai o n I ho c các Chương trình, d án khác trên a bàn. 1.3 Lo i III: Là các xã thu c Chương trình 135 giai o n II còn l i, chưa năng l c áp ng các tiêu chí phân lo i xã lo i I và xã lo i II như quy nh t i i m 1.1, 1.2 m c 1. Ph n II c a Thông tư này. 2. Quy nh v phân c p làm ch u tư các công trình, d án thu c Chương trình 135 giai o n II như sau: 2.1 i v i các xã lo i I: Giao toàn b các công trình, d án u tư t ngu n v n u tư phát tri n thu c Chương trình 135 giai o n II theo quy nh t i m c 2. ph n I c a Thông tư này cho c p xã làm ch u tư. T năm 2008, giao 100% s xã lo i I làm ch u tư các công trình thu c ph m vi ngu n v n u tư phát tri n thu c Chương trình 135 giai o n II. 2.2 i v i các xã lo i II: Giao làm ch u tư các công trình thu c ph m vi ngu n v n u tư phát tri n thu c Chương trình 135 giai o n II, có t ng v n u tư dư i 500 tri u ng, có thi t k k thu t ơn gi n như quy nh t i ti u m c 1.2 và 2.1 c a m c I ph n II trong Thông tư liên t ch s 676 /2006/TTLT-UBDT- KH T- TC-XD- NNPTNT ngày 8 tháng 8 năm 2006 v Hư ng d n th c hi n chương trình Phát tri n kinh t - xã h i các xã c bi t khó khăn vùng ng bào dân t c và mi n núi giai o n 2006 - 2010. 2.3 i v i các xã lo i III: Giao cho các xã làm ch u tư các công trình thu c ph m vi ngu n v n u tư phát tri n thu c Chương trình 135 giai o n II có quy mô nh , thi t k k thu t ơn gi n như quy nh t i i m a) ti u m c 2.2.2 m c I. ph n II c a Thông tư liên t ch s 676/2006/TTLT-UBDT- KH T- TC-XD- NNPTNT ngày 8 tháng 8 năm 2006 v Hư ng d n th c hi n chương trình Phát tri n kinh t - xã h i các xã c bi t khó khăn vùng ng bào dân t c và mi n núi giai o n 2006 - 2010. 3. Quy trình t ch c th c hi n 3.1 C p xã. - Tháng 6 hàng năm, ch t ch UBND xã (c a t t c các xã thu c Chương trình 135 giai o n II) t ch c h p t ánh giá, phân lo i xã theo tiêu chí c th quy nh t i m c 1 ph n II c a Thông tư này.
  4. - Thành ph n cu c h p t ánh giá g m các cán b lãnh o xã, các cán b chuyên môn c a xã, i di n các t ch c oàn th , chính tr xã h i, trư ng thôn, b n, ngư i có uy tín trong c ng ng; có m i i di n H ND xã, i di n H ND, UBND huy n tham gia giám sát quá trình t ánh giá. C ngư i ghi biên b n cu c h p t ánh giá. - UBND xã g i ngh ư c giao quy n làm ch u tư cùng v i k t qu t ánh giá và biên b n cu c h p t ánh giá (có ch ký c a y các thành ph n tham gia) cho H ND, UBND huy n UBND huy n t ng h p, xem xét giao xã làm ch u tư các công trình, d án theo quy nh t i i m 2.2 m c I ph n II c a Thông tư liên t ch s 676 /2006/TTLT-UBDT- KH T- TC-XD- NNPTNT ngày 8 tháng 8 năm 2006 v Hư ng d n th c hi n chương trình Phát tri n kinh t - xã h i các xã c bi t khó khăn vùng ng bào dân t c và mi n núi giai o n 2006 - 2010. - C p xã ư c giao làm ch u tư thành l p Ban Qu n lý d án, qu n lý u tư theo quy nh t i i m 2.3 c a Thông tư liên t ch s 676 /2006/TTLT-UBDT- KH T- TC- XD- NNPTNT ngày 8 tháng 8 năm 2006 v Hư ng d n th c hi n chương trình Phát tri n kinh t - xã h i các xã c bi t khó khăn vùng ng bào dân t c và mi n núi giai o n 2006 - 2010. Riêng i v i các xã ư c x p lo i I v năng l c làm ch u tư và ã ư c phân c p làm ch u tư các công trình, d án thu c Chương trình 135 giai o n II, hàng năm không có thay i v nhân s theo các tiêu chí quy nh t i kho n a), b), c) và d) i m 2.1 m c 2 ph n II t i Thông tư này thì ương nhiên ư c x p lo i I và không ph i rà soát, ánh giá l i năng l c làm ch u tư hàng năm. 3.2 C p huy n. - Ph bi n n i dung thông tư, t ch c hư ng d n th c hi n cho các xã thu c Chương trình 135 giai o n II. - Quý III hàng năm, UBND huy n ti n hành xem xét ngh làm ch u tư c a các xã; rà soát, thNm nh k t qu t ánh giá năng l c làm ch u tư c a các xã d a trên tiêu chí quy nh t i m c 1 ph n II c a Thông tư này; x p lo i năng l c các xã theo phân c p cho các xã làm ch u tư các công trình, d án thu c Chương trình 135 giai o n II theo quy nh t i m c 2 ph n II c a Thông tư ra quy t nh giao xã làm ch u tư các d án, công trình c a k ho ch năm ti p theo. - Ch ng l p k ho ch ào t o, b i dư ng cán b và phân c p cho xã làm ch u tư theo l trình hàng năm, m b o 100% xã thu c Chương trình 135 giai o n II có năng l c và ư c phân c p làm ch u tư vào năm 2010. - T ng h p k t qu phân lo i năng l c xã, xây d ng k ho ch giao quy n làm ch u tư trên cơ s phân lo i xã, căn c k ho ch ư c giao hàng năm ra quy t nh giao quy n làm ch u tư cho các xã theo k t qu phân lo i; báo cáo v i cơ quan Thư ng tr c Chương trình 135 c p t nh, H ND cùng c p t ng h p, theo dõi và giám sát quá trình th c hi n. 3.3 C p t nh.
  5. - UBND t nh ch o UBND huy n, th xã có xã thu c di n u tư c a Chương trình 135 giai o n II tăng cư ng hư ng d n, giúp các xã thu c Chương trình 135 giai o n II t ánh giá năng l c, m nh n trách nhi m, vai trò ch u tư các công trình, d án có ngu n v n u tư phát tri n thu c Chương trình 135 giai o n II theo úng các quy nh, lu t pháp hi n hành. - Ch o l p k ho ch, tri n khai d án ào t o - nâng cao năng l c c a Chương trình 135 giai o n II h tr các huy n, xã b i dư ng, nâng cao năng l c cán b , áp ng yêu c u n 2010 m b o 100% các xã thu c Chương trình 135 giai o n II có năng l c áp ng tiêu chí phân lo i xã làm ch u tư lo i I, 100% s xã thu c Chương trình 135 giai o n II làm ch u tư các công trình, d án t ngu n v n u tư phát tri n c a Chương trình 135 giai o n II theo các i u kho n c th ư c quy nh t i Thông tư này. - UBND t nh có trách nhi m t ng h p báo cáo hàng năm g i các B , ngành thành viên Ban Ch o Chương trình 135 Trung ương và H ND t nh. 3.4 C p trung ương. - Cơ quan thư ng tr c Chương trình 135 hàng năm t ng h p tình hình phân c p xã làm ch u tư c a các a phương, báo cáo Ban Ch o Chương trình 135 trung ương và các B , ngành liên quan. - Ph i h p v i các B , ngành liên quan xây d ng chương trình, tài li u ào t o, b i dư ng, hư ng d n các a phương tri n khai t ch c t p hu n nâng cao năng l c cho các xã áp ng yêu c u, m c tiêu phân c p ch u tư cho 100% s xã thu c Chương trình 135 giai o n II. - y ban Dân t c, các B , ngành liên quan ch ng, ph i h p t ch c các oàn công tác i ki m tra, ánh giá tình hình phân c p ch u tư và ch o th c hi n thông tư. - Hàng năm, U ban Dân t c ph i h p các B , ngành liên quan xem xét cơ ch khuy n khích, ng viên, khen thư ng cho các a phương tri n khai t t và hoàn thành l trình phân c p xã làm ch u tư. III. HI U L C THI HÀNH Thông tư có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ăng Công báo. Trong quá trình th c hi n có nh ng v n chưa phù h p, ngh ph n ánh v U ban Dân t c nghiên c u, s a i, b sung hoàn thi n./. B TRƯ NG, CH NHI M Ksor Phư c
  6. PH L C I: M U BIÊN B N T ÁNH GIÁ NĂNG L C XÃ LÀM CH U TƯ UBND Xã........... C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM Đ c l p - T do - H nh phúc BIÊN B N H P T ÁNH GIÁ NĂNG L C LÀM CH U TƯ THU C CHƯƠNG TRÌNH 135 GIAI O N II Hôm nay, ngày ..... tháng..... năm 200...., t i UBND xã............................., huy n .............., t nh............................... t ch c cu c h p t rà soát, ánh giá năng l c làm ch u tư các công trình, d án thu c Chương trình 135 giai o n II theo Thông tư hư ng d n s :........./2007/TT-UBDT. A - Thành ph n: I - U ban Nhân dân xã: 1. ông/ bà................................... Ch c danh: Ch t ch UBND xã. 2. ông/ bà................................... Ch c danh:…………………………….……... 3. .......................................................................................................................... II - H i ng Nhân dân xã: 1. ông/ bà................., Ch t ch H ND xã. 2. ông/ bà....................., ........................ III - i di n các t ch c chính tr xã h i, oàn th , c ng ng: 1. M t tr n TQ VN xã:………………………………………………………….. 2. H i c u chi n binh xã:………………………………….................................. 3. oàn Thanh niên:…………………………………………………………….. 4. H i Ph n xã:……………………………………………………………….. 5. H i Nông dân xã:…………………………………………………………….. 6. i di n thôn, b n, ngư i có uy tín trong c ng ng:……………………….. cùng tham gia còn có
  7. 1. i di n UBND huy n, ông/ bà ......................... B - N i dung Sau khi nghe Ch t ch UBND xã báo cáo k t qu rà soát trình , năng l c cán b theo tiêu chí hư ng d n t i m c 1. ph n II c a Thông tư s :………/2007/TT-UBDT. Toàn th cu c h p th ng nh t: I. Xét tiêu chí a) quy nh t i m c 1. ph n II v ch d án có + ông/ bà: … … … … … … … … … … . Trình văn hoá:……………… Trình chuyên môn…………………….. Trình chính tr :………………….. t tiêu chuNn dành cho xã lo i: …………… II. Xét tiêu chí b) quy nh t i m c 1. ph n II v k toán có + ông/ bà: … … … … … … … … … … Trình văn hoá:……………… Trình chuyên môn…………………….. Trình chính tr :…………………... Kinh nghi m:……………………….. t tiêu chuNn dành cho xã lo i: …………… III. Xét tiêu chí c) quy nh t i muc 1. ph n II v cán b chuyên môn c p xã có các ông/ bà: 1) Ông/ bà … … … … … … … ... ã qua các l p ào t o:…………………. 2) Ông/ bà… … … … … … … … ã qua các l p ào t o:…………………. 3) Ông/ bà… … … … … … … … ã qua các l p ào t o:………………… 4) Ông/ bà… … … … … … … … ã qua các l p ào t o:…………………. t tiêu chuNn dành cho xã lo i: …………… IV. Xét tiêu chí d) quy nh t i muc 1. ph n II v Ban Giám sát xã có các ông/ bà: + … … … … … … … … … ã ư c t p hu n v giám sát:………………. + … … … … … … … … … ã ư c t p hu n v giám sát:………………. + … … … … … … … … … ã ư c t p hu n v giám sát:………………. t t l :……………………
  8. + … … … … … … … … … ã có kinh nghi m v giám sát:………………. + … … … … … … … … … ã có kinh nghi m v giám sát:………………. + … … … … … … … … … ã có kinh nghi m v giám sát:………………. t t l :…………………… Ban Giám sát xã t tiêu chuNn dành cho xã lo i:………………………… T ng h p k t qu theo tiêu chí, UBND xã …………….t ánh giá t lo i:………..(I, II ho c III) v năng l c làm ch u tư các công trình, d án thu c Chương trình 135 giai o n II. Cu c h p k t thúc lúc……….gi ……phút, ngày…..tháng…..năm t i UBND xã………… Biên b n ã ư c th ng nh t thông qua v i y i di n các bên tham d h p. i di n. UBND Xã i di n. H ND Xã i di n. MTTQ VN xã ……………………. …………………. ………………. H i C u chi n binh H i Ph n oàn Thanh niên ………………….. ………………….. ………………….. i di n UBND Huy n…. i di n thôn, b n, ngư i có uy tín trong c ng ng ……………………. ..............................................
Đồng bộ tài khoản