Thông tư số 894/2001/TT-UBDTMN

Chia sẻ: Nguyen Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
40
lượt xem
3
download

Thông tư số 894/2001/TT-UBDTMN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 894/2001/TT-UBDTMN về việc hướng dẫn thực hiện thu thập và tổng hợp báo cáo thống kê về dự án xây dựng công trình hạ tầng, dự án xây dựng trung tâm cụm xã thuộc Chương trình 135 do Ủy ban Dân tộc và Miền núi ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 894/2001/TT-UBDTMN

  1. U BAN DÂN T C VÀ MI N C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NÚI NAM ----- c l p – T do – H nh phúc ------- S : 894/2001/TT-UBDTMN Hà N i, ngày 13 tháng 11 năm 2001 THÔNG TƯ V VI C HƯ NG D N TH C HI N THU TH P VÀ T NG H P BÁO CÁO TH NG KÊ V D ÁN XÂY D NG CÔNG TRÌNH H T NG, D ÁN XÂY D NG TRUNG TÂM C M XÃ THU C CHƯƠNG TRÌNH 135 Căn c các quy t nh c a Th tư ng Chính ph : s 135/1998/Q -TTg ngày 31/07/1998 v vi c phê duy t Chương trình Phát tri n kinh t xã h i các xã c bi t khó khăn mi n núi và vùng sâu, vùng xa (g i t t là Chương trình 135), s 138/2000/Q -TTg ngày 29/11/2000 c a Th tư ng Chính ph v vi c h p nh t d án nh canh nh cư, d án h tr dân t c c bi t khó khăn, Chương trình xây d ng trung tâm c m xã mi n núi, vùng cao vào Chương trình 135, s 35/TTg ngày 13/01/1997 v vi c phê duy t Chương trình xây d ng Trung tâm c m xã mi n núi, vùng cao, s 197/Q -TTg ngày 30/9/1999 v qu n lý Chương trình xây d ng Chương trình Trung tâm c m xã mi n núi vùng cao và các quy t nh khác; Thông tư liên t ch s 666/2001 TTLT/BKH-UBDTMN-TC-XD ngày 23/8/2001 c a liên B : K ho ch và u tư, U ban Dân t c và Mi n núi, Tài chính, Xây d ng v vi c hư ng d n qu n lý u tư và xây d ng công trình h t ng thu c Chương trình 135 (sau ây vi t t t là Thông tư 666). Sau khi có ý ki n tham gia c a các a phương, i bi u các B , Ngành, liên quan, U ban Dân t c và Mi n núi - Cơ quan Thư ng tr c Chương trình 135 TW hư ng d n th c hi n: thu th p và t ng h p báo cáo th ng kê v xây d ng công trình h t ng thu c Chương trình 135 như sau: I. NGUYÊN T C CHUNG 1. Thông tư này áp d ng th c hi n các báo cáo th ng kê nh kỳ v d án xây d ng công trình h t ng và d án xây d ng Trung tâm c m xã thu c Chương trình 135, sau ây g i là các công trình h t ng Chương trình 135. 2. Th c hi n nhi m v thu th p và t ng h p báo cáo th ng kê v xây d ng công trình h t ng thu c Chương trình 135 nh m: giúp cho các cơ quan qu n lý, ch o th c hi n Chương trình t trung ương n a phương thư ng xuyên n m ư c các ngu n l c u tư cho Chương trình; k t qu th c hi n v ti n , kh i lư ng, ch t lư ng, gi i ngân cho các công trình; nh ng thu n l i, khó khăn, t n t i trong quá trình tri n khai Chương trình; nh ng gi i pháp, chính sách tháo g khó khăn Ny nhanh ti n xây d ng các công trình qu n lý ch o Chương trình 135 u tư úng m c tiêu, úng i tư ng, có hi u qu và không th t thoát. 3. Các cơ quan qu n lý, ch o Chương trình 135: các Ban Qu n lý d án, cơ quan thư ng tr c Chương trình 135 c a t nh, cơ quan thư ng tr c Chương trình 135 Trung ương có nhi m v n m tình hình, thu th p, x lý thông tin, t ng h p các s li u báo
  2. cáo th ng kê nh kỳ (hàng quý, sáu tháng, chín tháng, c năm) v xây d ng các công trình h t ng thu c Chương trình 135; ch u trách nhi m trư c pháp lu t v tính chính xác c a s li u, th i gian và các ch tiêu báo cáo. 4. Hình thành h th ng t ch c cán b th ng kê trong các cơ quan qu n lý ch o Chương trình 135 t trung ương n a phương th c hi n nhi m v thu th p thông tin và t ng h p báo cáo th ng kê theo hư ng d n t i Thông tư này. Các cơ quan qu n lý, ch o Chương trình 135 c p trên ph i thư ng xuyên ki m tra, ôn c và hư ng d n nghi p v báo cáo th ng kê cho cán b th ng kê c p dư i, m b o các báo cáo th ng kê th c hi n úng quy nh c a Thông tư này. 5. Cơ quan Thư ng tr c Chương trình 135 Trung ương ban hành h th ng m u bi u báo cáo th ng kê th ng nh t (kèm theo Thông tư này), dùng cho các c p qu n lý ch o Chương trình 135 trên a bàn c nư c. II. NH NG QUY NNH C TH 1. Các cơ quan có trách nhi m báo cáo: th c hi n theo quy nh t i Thông tư 666 như sau: a. Ban Qu n lý d án giúp Ch u tư t ng h p và báo cáo: - Cơ quan Thư ng tr c Chương trình 135 c a t nh. - U ban nhân dân huy n báo cáo U ban nhân dân t nh. b. Cơ quan thư ng tr c Chương trình 135 c a t nh t ng h p và báo cáo: - U ban Dân t c và Mi n núi (Cơ quan Thư ng tr c Chương trình 135 Trung ương). - UBND t nh t ng h p báo cáo Th tư ng Chính ph (khi c n thi t). c. U ban Dân t c và Mi n núi t ng h p và báo cáo Th tư ng Chính ph , ng th i các thành viên Ban Ch o Chương trình 135 trung ương. 2. H th ng bi u báo cáo th ng kê xây d ng các công trình h t ng a. Ban Qu n lý d án giúp ch u tư th c hi n báo cáo các bi u sau: - Bi u s 01: Phi u ăng ký công trình, do Ban qu n lý d án l p báo cáo Cơ quan Thư ng tr c Chương trình 135 t nh. Bi u 01 ch báo cáo m t l n khi các công trình ư c ghi k ho ch xây d ng hàng năm (khi hoàn thành công trình, n u có i u ch nh quy mô, k thu t, kinh phí thì báo cáo l i theo bi u này). - Bi u s 01A: Ban qu n lý d án Huy n t ng h p các bi u 01 vào bi u 01A báo cáo Cơ quan Thư ng tr c Chương trình 135 t nh.
  3. Bi u 01A ch báo cáo m i năm m t l n (khi hoàn thành công trình, n u có i u ch nh quy mô, k thu t, kinh phí thì báo cáo l i theo bi u này). - Bi u s 02: Ban qu n lý d án Huy n t ng h p báo cáo Cơ quan Thư ng tr c Chương trình 135 t nh k t qu th c hi n v n u tư và ti n quý, sáu tháng, chín tháng, c năm c a huy n. b. Cơ quan Thư ng tr c Chương trình 135 t nh th c hi n báo cáo sau ây: - Trên cơ s các báo cáo c a các Ban qu n lý d án, Cơ quan Thư ng tr c Chương trình 135 t nh t ng h p và báo cáo Cơ quan Thư ng tr c Chương trình 135 TW: + T ng h p bi u 01A thành bi u 01B và l i văn thuy t minh báo cáo. Th i gian g i báo cáo ngày 25 tháng 3 hàng năm. + T ng h p bi u 02 thành bi u 02A c a t nh: báo cáo k t qu th c hi n quý, sáu tháng, chín tháng, c năm c a t nh. Th i gian g i báo cáo vào ngày 25 tháng cu i quý. Báo cáo hàng quý, c năm ph i có l i văn thuy t minh y theo cương thuy t minh kèm theo thông tư này. - Căn c yêu c u, m u bi u báo cáo ã quy nh trên ây, Cơ quan Thư ng tr c Chương trình 135 t nh quy nh c th v n i dung, th i gian và kỳ báo cáo cho các Ban qu n lý d án. c. Trên cơ s báo cáo c a cơ quan thư ng tr c Chương trình 135 t nh, Cơ quan thư ng tr c Chương trình 135 Trung ương t ng h p báo cáo Th tư ng Chính ph hàng quý, năm. III. T CH C TH C HI N Căn c vào Thông tư này, U ban nhân dân các t nh ch o các cơ quan qu n lý, ch o Chương trình 135 c a t nh, huy n, xã tri n khai vi c thu th p, báo cáo th ng kê úng kỳ h n, trung th c, chính xác, có cơ s ch o th c hi n có hi u qu Chương trình 135. Thông tư này thay th cho thông tư s 566/2000/TT-UBDTMN ngày 17/7/2000 c a U ban Dân t c và Mi n núi và có hi u l c k t ngày ban hành. Trong quá trình th c hi n có gì chưa phù h p, ngh ph n ánh v cơ quan Thư ng tr c Chương trình 135 trung ương (U ban Dân t c và Mi n núi) nghiên c u b sung, hoàn ch nh ti p./. KT. B TRƯ NG, CH NHI M U BAN DÂN T C VÀ MI N NÚI PHÓ CH NHI M
  4. Hoàng Công Dung
Đồng bộ tài khoản