Thông tư số 19/TT-UB

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
36
lượt xem
2
download

Thông tư số 19/TT-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 19/TT-UB về việc thi hành chánh sách, chế độ đối với cán bộ hoạt động cách mạng trước cách mạng tháng 8 lâu nay công tác ở phường, xã, thị trấn do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 19/TT-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T THÀNH PH H CHÍ MINH NAM ------ c l p - T do - H nh phúc ------------- S : 19/TT-UB Tp. H Chí Minh, ngày 30 tháng 11 năm 1979 THÔNG TƯ V VI C THI HÀNH CHÁNH SÁCH, CH I V I CÁN B HO T NG CÁCH M NG TRƯ C CÁCH M NG THÁNG 8 LÂU NAY CÔNG TÁC PHƯ NG, XÃ, THN TR N Căn c vào ch th s 27/CT-TƯ ngày 24 tháng 12 năm 1977 c a Trung ương ng v chánh sách, ch i v i cán b ng viên ho t ng lâu năm, quy t nh s 296/CP ngày 20 tháng 11 năm 1978 c a H i ng Chánh ph b sung và s a i m t s i m v ch i v i cán b , công nhân, viên ch c v hưu và ngh vi c vì m t s c, thông tri s 07/TT-TƯ ngày 21 tháng 3 năm 1979 c a Ban T ch c Trung ương và thông tư s 152/TCCP ngày 30 tháng 6 năm 1979 c a Ban T ch c c a Chánh ph hư ng d n vi c thi hành các văn b n nói trên, y ban nhân dân thành ph ra thông tư này quy nh m t s i m c th v chánh sách, ch áp d ng trong thành ph và s phân công trong vi c thi hành chánh sách, ch i v i cán b ho t ng trư c cách m ng tháng 8 lâu nay công tác phư ng, xã, th tr n. I. I TƯ NG VÀ Ý NGHĨA CHÁNH SÁCH CH . Nh ng ngư i ư c hư ng chánh sách ch này là : Nh ng ngư i ư c k t n p vào ng C ng s n ông Dương trư c ngày 19 tháng 8 năm 1945, n u chưa là ng viên c ng s n thì ph i ho t ng trong m t t ch c c a ng và ư c giao công tác ho c không có trong t ch c qu n chúng nhưng ã th c s ho t ng trư c ngày 31 tháng 12 năm 1944. Nh ng ngư i nói trên trong quá trình ho t ng cách m ng ph i hoàn thành nhi m v ư c giao, không sai ph m nghiêm tr ng (thông tri s 07/TT-TC ngày 21-3-1979 c a Ban T ch c Trung ương gi i thích c th tiêu chuNn này). Nh ng ngư i này ph i là ngư i lâu nay công tác phư ng, xã, th tr n ho c có th i gian công tác chuyên nghi p nhưng không thu c di n thi hành ch tr c p hưu trí, m t s c lao ng theo i u l t m th i v b o hi m xã h i. Nh ng ngư i có i u ki n và tiêu chuNn nói trên là nh ng ngư i có công v i cách m ng. Vi c th c hi n chánh sách, ch ưu ãi i v i anh ch em ch ng nh ng t rõ t m lòng n ơn áp nghĩa c a ng, c a nhân dân i v i anh ch em, giúp m t ph n nào anh ch em n nh và c i thi n i s ng, mà còn có tác d ng ng viên, c vũ phong trào thi ua c ng hi n cho cu c cách m ng xã h i ch nghĩa và b o v T qu c hi n nay, y ban nhân dân thành ph ngh các ngành, các c p, nh t là nh ng cơ quan, cán b tr c ti p th c hi n, v i nh n th c úng v i m c ích, ý nghĩa
  2. nói trên và v i tình c m cách m ng sâu s c, m b o cho chánh sách, ch ư c th c hi n úng và y . II. NH NG I M C TH V CHÁNH SÁCH CH . Ch p hành chánh sách ch c a Ban Bí thư Trung ương ng và H i ng Chánh ph và căn c vào tình hình c a thành ph , y ban nhân dân thành ph quy nh c th m t s ch như sau : 1. V tr c p hàng tháng và tr c p b t thư ng : - Cán b có dư i 10 năm ho t ng trư c cách m ng tháng 8 năm 1945 ư c tr c p thư ng xuyên m i tháng 25 ng. - Cán b có t 10 năm tr lên ho t ng trư c cách m ng tháng 8 năm 1945 ư c tr c p thư ng xuyên m i tháng 30 ng. Th i gian tính ư c tr c p thư ng xuyên hàng tháng là k t ngày 01 tháng 01 năm 1978, như ã quy nh trong quy t nh s 269/CP ngày 20 tháng 11 năm 1978 c a H i ng Chánh ph . - Ngoài kho n tr c p thư ng xuyên hàng tháng nói trên, n u anh ch em nào g p c nh khó khăn, túng thi u t xu t do m au hay tai n n b t thư ng thì ư c y ban nhân dân phư ng, xã xét giúp trong ph m vi kh năng c a a phương ho c ngh y ban nhân dân qu n, huy n tr c p b t thư ng (m i l n không quá 60 ng, m i năm không quá 2 l n). 2. V lương th c, th c ph m và nhu y u ph m. Cán b ư c hư ng r c p thư ng xuyên theo chánh sách này thì ư c mua lương th c, th c phNm, nhu y u phNm theo giá Nhà nư c cung c p như cán b , công nhân, viên ch c Nhà nư c. Trư ng h p c bi t, ngư i già y u thư ng au m ư c mua toàn ph n g o theo nh lư ng và ư c mua thêm ư ng, s a... b i dư ng. Ngoài ra, tùy theo nhu c n c n thi t c a t ng ngư i, y ban nhân dân qu n, huy n u c cho mua thêm m t s m t hàng thi t y u khác theo kh năng c a qu n, huy n. 3. V b o v s c kh e Khi m au ho c s c kh e gi m sút nhi u, cán b ư c khám b nh, ch a b nh b nh vi n c a qu n, huy n hay b nh vi n, nhà i u dư ng c a thành ph dành cho cán b trung, sơ c p và ư c hư ng ch ăn u ng, b i dư ng thu c men theo m c cao nh t quy nh cho b nh vi n, nhà i u dư ng này. 4. V nhà Cán b chưa có nhà thì ư c ưu tiên gi i quy t nhà . N u nhà c a hư nát ho c quá ch t h p thì ư c qu n, huy n tùy theo kh năng giúp , cho mua m t s v t li u làm nhà , s a nhà. 5. V tr c p mai táng
  3. Khi cán b t tr n thì ư c ti n chôn c t m t l n như cán b hưu trí. Ban T ch c chánh quy n thành ph , y ban nhân dân qu n, huy n ư c d trù mua tràng hoa vi ng tang . 6. V tinh th n Chánh quy n và oàn th phư ng, xã, th tr n c n thư ng xuyên vi ng thăm và giúp n u c n thi t. Trong nh ng ngành h i, ngày l l n, chánh quy n a phương c n m i cán b n d . Ban T ch c chánh quy n thành ph và y ban nhân dân qu n, huy n ư c d trù mua quà t ng cho cán b trong d p l k ni m ngày thành l p ng C ng s n Vi t Nam, l c l p 2/9 hay T t Nguyên án. Ngoài ra, chánh quy n và oàn th các c p c n coi tr ng th c hi n t t ch v m t tinh th n như ch th c a Ban Bí thư Trung ương ng và quy t nh c a H i ng Chánh ph ã quy nh. Nh ng quy nh v chánh sách, ch nói trên ây do ngân sách thành ph ài th như các kho n chi v ch i v i cán b phư ng, xã (theo thông tư s 152/TTCP ngày 30 tháng 6 năm 1979 c a Ban T ch c c a Chánh ph ). III. T CH C TH C HI N Ban T ch c chánh quy n thành ph có trách nhi m giúp y ban nhân dân thành ph t ch c thi hành chánh sách, ch này, d trù kinh phí, m s sách, theo dõi, ki m tra vi c c p phát ti n n t n tay cán b , thư ng xuyên t ng h p tình hình, báo cáo lên y ban nhân dân thành ph và Ban T ch c c a Chánh ph . S Tài chánh có trách nhi m c p phát các d trù linh phí và hư ng d n m u s sách, th t c c p phát. S Lương th c và S Thương nghi p có trách nhi m gi i quy t cho hư ng các ch v lương th c, th c phNm, nhu y u phNm. S Y t có trách nhi m hư ng d n th c hi n vi c khám b nh và ch a b nh. y ban nhân dân qu n, huy n có trách nhi m t ch c th c hi n và qu n lý vi c th c hi n chánh sách, ch này trong ph m vi qu n, huy n. giúp y ban nhân dân qu n, huy n th c hi n, Văn phòng y ban nhân dân qu n, huy n có trách nhi m làm d trù, nh n ti n tr c p, thanh toán, quy t toán, làm s sách gi y t c p phát úng th t c quy nh. T ch c cán b qu n, huy n giúp y ban nhân dân hư ng d n phư ng, xã, th tr n thi hành, hàng quý nh n ti n tr c p Văn phòng y ban nhân dân qu n, huy n, em giao t n tay c a cán b , ng th i thay m t y ban nhân dân qu n, huy n thăm vi ng, n m tình hình s c kh e, i s ng, tinh th n, xu t bi n pháp giúp . y ban nhân dân và các oàn th phư ng, xã có trách nhi m th c hi n chánh sách, ch này, giúp v v t ch t, tinh th n trong ph m vi kh năng c a mình, ngh y ban nhân dân qu n, huy n xét gi i quy t giúp thêm khi c n thi t. Vi c xét duy t cho cán b ư c hư ng chánh sách, ch này c n b o m chính xác và chu áo, úng chánh sách, úng tiêu chuNn. Theo s hư ng d n c a Ban T ch c
  4. Trung ương và s th a thu n c a Ban T ch c Thành y, c n có s ph i h p ch t ch gi a các b ph n t ch c ng và t ch c chánh quy n qu n, huy n và thành ph theo m i quan h như sau : - Ban T ch c qu n, huy n y ph i h p v i T ch c cán b y ban nhân dân qu n, huy n, ch u trách nhi m ph bi n chánh sách, hư ng d n l p h sơ, xác minh lý l ch, làm ngh lên Ban T ch c Thành y danh sách nh ng ngư i ư c hư ng ti n tr c p theo chánh sách, ch này. Nh ng ngh này ph i trình cho Thư ng tr c y ban nhân dân qu n, huy n thông qua và nh t trí trư c khi g i lên Ban T ch c c a Thành y. - Ban T ch c Thành y xem xét h sơ, xác minh lý l ch và quy t nh nh ng ngư i ư c hư ng ti n tr c p thư ng xuyên và m c ti n tr c p c a t ng ngư i. - Ban T ch c chánh quy n thành ph căn c vào nh ng quy t nh y làm th t c trình y ban nhân dân thành ph ra quy t nh và c p s cho hư ng ti n tr c p thư ng xuyên. B ph n t ch c c a ng và t ch c c a chánh quy n qu n, huy n và thành ph u có trách nhi m cùng nhau ph i h p ph bi n, gi i thích, hư ng d n thi hành chánh sách, ch , n m tình hình, theo dõi, ki m tra, nh c nh y ban nhân dân qu n, huy n, phư ng, xã, th tr n và các S th c hi n chánh sách, ch nói trên và ngh y ban nhân dân thành ph gi i quy t nh ng trư ng h p c bi t. y ban nhân dân thành ph ngh các s , ban, ngành, oàn th tùy theo ch c năng, nhi m v c a mình quy nh nh ng i m c th và ch th cho các b ph n tr c thu c và các c p dư i ph i h p, c ng tác nh m th c hi n t t chánh sách, ch này. TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH KT. CH TNCH PHÓ CH TNCH Lê Quang Chánh
Đồng bộ tài khoản