intTypePromotion=2
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 141
      [banner_name] => KM2 - Tặng đến 100%
      [banner_picture] => 986_1568345559.jpg
      [banner_picture2] => 823_1568345559.jpg
      [banner_picture3] => 278_1568345559.jpg
      [banner_picture4] => 449_1568779935.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 7
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:12:45
      [banner_startdate] => 2019-09-13 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-13 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => minhduy
    )

)

Luật di sản văn hóa

Xem 1-20 trên 471 kết quả Luật di sản văn hóa
 • Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 32/2009/QH12 ngày 18 tháng 6 năm 2009 tại kỳ họp thứ 5, khóa XII. Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 199 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10.

  pdf13p sundaisy 08-08-2009 916 182   Download

 • Bài tiểu luận môn Lịch sử sự nghiệp bảo tồn - bảo tàng: Những điểm mới của Luật di sản văn hóa Việt Nam trình bày những thành tựu đạt được sau 7 năm thực hiện Luật di sản, những điểm mới của Luật di sản văn hóa Việt Nam so với các văn bản pháp lý trước đó, nội dung cụ thể của Luật di sản, những tác dụng của Luật di sản văn hóa trong việc bảo vệ và phát huy Di sản văn hóa dân tộc trong giai đoạn hiện nay.

  doc17p jootran 20-04-2014 180 35   Download

 • luật di sản văn hóa và nghị định hướng dẫn thi hành được phát hành nhằm bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa, đáp ứng nhu cầu văn hóa ngày càng cao của nhân dân, góp phần xây dựng và phát triển nền văn hóa việt nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước, nâng cao trách nhiệm của nhân dân trong việc tham gia bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa.

  pdf94p buoi_chieu 23-04-2013 158 30   Download

 • luật di sản văn hóa và văn bản hướng dẫn thi hành: phần 1 bao gồm các lệnh số 09/2001/l-ctn ngày 12-7-2001 của chủ tịch nước về việc công bố luật di sản văn hóa, nội dung luật di sản văn hóa và nghị định số 92/2002/nĐ-cp ngày 11-12-2002 của chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của luật di sản văn hóa.

  pdf92p mynhanvole91 11-07-2014 96 11   Download

 • luật di sản văn hóa và văn bản hướng dẫn thi hành: phần 2 trình bày quyết định số 1706/2001/qĐ-bvhtt; chỉ thị số 05/2002/ct-ttg về việc tăng cường biện pháp quản lý, bảo vệ cổ vật trong di tích; quyết định số 05/2003/qĐ-bvhtt về việc tu bổ, phục hồi di tích danh lam thắng cảnh.

  pdf53p mynhanvole91 11-07-2014 62 9   Download

 • nối tiếp nội dung của phần 1 cuốn sách "luật di sản văn hóa", phần 2 cung cấp các nội dung: bảo vệ và phát huy giá trị văn hóa vật thể, quản lý nhà nước về di sản văn hóa, khen thưởng và xử lý vi phạm, điều khoản thi hành luật. mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf26p doinhugiobay_00 05-11-2015 50 6   Download

 • phần 1 cuốn sách "luật di sản văn hóa" cung cấp cho người đọc các quy định chung của luật di sản văn hóa; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân đối với di sản văn hóa; bảo vệ và phát huy di sản văn hóa phi vật thể. mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf15p doinhugiobay_00 05-11-2015 33 4   Download

 • 1.

  pdf21p truongdoan 10-07-2009 1497 221   Download

 • Di sản văn hóa Việt Nam là tài sản quý giá của cộng đồng các dân tộc Việt Nam và là một bộ phận của di sản văn hóa nhân loại, có vai trò to lớn trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước của nhân dân ta. Ðể tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước, nâng cao trách nhiệm của nhân dân trong việc tham gia bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa; Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992; Luật này quy định về di sản văn hóa.

  pdf22p hpnguyen2 05-03-2018 36 3   Download

 • phần 1 cuốn sách tìm hiểu quy định pháp luật về di sản văn hóa" giới thiệu các quy định của pháp luật về di sản văn hóa, luật di sản văn hóa 2001, nghị định số 92/2002/nĐ-cp ngày 11-11-2002 cảu chính phủ,... mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf102p thuongdanguyetan08 16-04-2019 1 0   Download

 • Bài viết gồm 2 phần chính: Phần 1-Công tác bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa năm 2014 (Về công tác tham mưu, tổ chức thực hiện nhằm tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước về di sản văn hóa; Về công tác phát triển sự nghiệp); Phần 2-Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm năm 2015.

  pdf4p hpnguyen1 08-02-2018 29 2   Download

 • phần 2 cuốn sách tìm hiểu quy định pháp luật về di sản văn hóa" trình bày các nội dung nghị định số 11/2006/nĐ-cp, nguyết định số 1243/qĐ-ttg, quyết định 36/2005/qĐ-ttg, quyết định số 156/2006/qĐ-ttg,... mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf114p thuongdanguyetan08 16-04-2019 9 0   Download

 • Luật của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 28/2001/QH10 về Di sản văn hóa được thông qua ngày 29 tháng 5 năm 2001. Luật này quy định về các hoạt động bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hoá; xác định quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân đối với di sản văn hoá ở nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

  pdf19p trangson 19-08-2009 389 148   Download

 • Đến với bộ sưu tập Bảo vệ di sản văn hóa quý thầy cô giáo trau dồi các kĩ năng soạn thảo bài học và hướng dẫn các em nắm bắt nội dung một cách có hiệu quả. Qua bài học quý thầy cô cùng các em học sinh tìm hiểu trước nội dung bài học về khái niệm di sản văn hoá bao gồm di sản phi vật thể và di sản văn hoá vật thể, có ý thức giữ gìn và bảo vệ tôn tạo những di sản văn hoá, ngăn ngừa những hành động cố tình hay vô ý xâm phạm đến di sản văn hoá.

  ppt24p aidiem22 27-03-2014 557 43   Download

 • Quyết định 2455/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch về việc kiểm tra thực hiện Luật Di sản văn hoá đối với các di tích lịch sử cấp quốc gia

  doc0p 1huutri 06-08-2009 192 31   Download

 • Quyết định 2455/QĐ-BVHTTDL của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch về việc kiểm tra thực hiện Luật Di sản văn hoá đối với các di tích lịch sử cấp quốc gia

  doc2p 1huutri 06-08-2009 193 21   Download

 • Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10; Quốc hội ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa số 28/2001/QH10.Điều 1 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa. 1. Khoản 1 Điều 4 được sửa đổi, bổ sung như sau: “1.

  pdf14p abcdef_42 01-11-2011 114 17   Download

 • cuốn sách "quy định mới về di sản văn hóa" được biên soạn dưới dạng hỏi đáp, thông qua những tình huống cụ thể, những ví dụ đơn giản và các quy định pháp luật giúp người đọc dễ dàng nắm bắt và vận dụng các quy định của pháp luật trong cuộc sống. cuốn sách gồm 2 phần, mời các bạn cùng tham khảo phần 1 cuốn sách sau đây.

  pdf74p lalala7 07-12-2015 46 3   Download

 • cuốn sách "quy định mới về di sản văn hóa" do luật gia anh tuấn biên soạn, nhà xuất bản dân trí ấn hành. cuốn sách giới thiệu đến bạn đọc các quy định mới về di sản văn hóa. Đây sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho các nhà quản lý văn hóa và những ai quan tâm đến vấn đề trên. sách gồm 2 phần, sau đây là phần 2.

  pdf74p lalala7 07-12-2015 45 3   Download

 • Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10;Quốc hội ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa số 28/2001/QH10.Điều 1 Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa.

  pdf0p abcdef_50 14-11-2011 135 10   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM


p_strKeyword=Luật di sản văn hóa
p_strCode=luatdisanvanhoa

nocache searchPhinxDoc
Đồng bộ tài khoản