intTypePromotion=1

Quy định luật di sản văn hoá

Xem 1-20 trên 165 kết quả Quy định luật di sản văn hoá
 • Di sản văn hóa Việt Nam là tài sản quý giá của cộng đồng các dân tộc Việt Nam và là một bộ phận của di sản văn hóa nhân loại, có vai trò to lớn trong sự nghiệp dựng nước và giữ nước của nhân dân ta. Ðể tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước, nâng cao trách nhiệm của nhân dân trong việc tham gia bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa; Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992; Luật này quy định về di sản văn hóa.

  pdf22p hpnguyen2 05-03-2018 41 3   Download

 • Tài liệu Luật di sản văn hóa và văn bản hướng dẫn thi hành: Phần 1 bao gồm các lệnh số 09/2001/L-CTN ngày 12-7-2001 của Chủ tịch nước về việc công bố Luật Di sản văn hóa, nội dung luật di sản văn hóa và Nghị định số 92/2002/NĐ-CP ngày 11-12-2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Di sản văn hóa.

  pdf92p mynhanvole91 11-07-2014 102 11   Download

 • Phần 1 Tài liệu Luật di sản văn hóa cung cấp cho người đọc các quy định chung của Luật di sản văn hóa; quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân đối với di sản văn hóa; bảo vệ và phát huy di sản văn hóa phi vật thể. Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf15p doinhugiobay_00 05-11-2015 36 4   Download

 • Phần 1 của tài liệu Di sản văn hóa và các quy định pháp luật giới thiệu các quy định của pháp luật về di sản văn hóa, Luật Di sản văn hóa 2001, Nghị định số 92/2002/NĐ-CP ngày 11-11-2002 cảu Chính phủ,... Mời các bạn cùng tham khảo.

  pdf102p thuongdanguyetan08 16-04-2019 5 0   Download

 • Nối tiếp nội dung phần 1, phần 2 của tài liệu Di sản văn hóa và các quy định pháp luật tiếp tục trình bày các nội dung Nghị định số 11/2006/NĐ-CP, Nguyết định số 1243/QĐ-TTg, Quyết định 36/2005/QĐ-TTg, Quyết định số 156/2006/QĐ-TTg,... Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

  pdf114p thuongdanguyetan08 16-04-2019 13 0   Download

 • Luật của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 28/2001/QH10 về Di sản văn hóa được thông qua ngày 29 tháng 5 năm 2001. Luật này quy định về các hoạt động bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hoá; xác định quyền và nghĩa vụ của tổ chức, cá nhân đối với di sản văn hoá ở nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

  pdf19p trangson 19-08-2009 392 148   Download

 • Đến với bộ sưu tập Bảo vệ di sản văn hóa quý thầy cô giáo trau dồi các kĩ năng soạn thảo bài học và hướng dẫn các em nắm bắt nội dung một cách có hiệu quả. Qua bài học quý thầy cô cùng các em học sinh tìm hiểu trước nội dung bài học về khái niệm di sản văn hoá bao gồm di sản phi vật thể và di sản văn hoá vật thể, có ý thức giữ gìn và bảo vệ tôn tạo những di sản văn hoá, ngăn ngừa những hành động cố tình hay vô ý xâm phạm đến di sản văn hoá.

  ppt24p aidiem22 27-03-2014 577 43   Download

 • Tài liệu Quy định mới về di sản văn hóa được biên soạn dưới dạng hỏi đáp, thông qua những tình huống cụ thể, những ví dụ đơn giản và các quy định pháp luật giúp người đọc dễ dàng nắm bắt và vận dụng các quy định của pháp luật trong cuộc sống. Tài liệu gồm 2 phần, mời các bạn cùng tham khảo phần 1 Tài liệu sau đây.

  pdf74p lalala7 07-12-2015 48 3   Download

 • Tài liệu Quy định mới về di sản văn hóa do Luật gia Anh Tuấn biên soạn, Nhà xuất bản Dân trí ấn hành. Tài liệu giới thiệu đến bạn đọc các quy định mới về di sản văn hóa. Đây sẽ là Tài liệu tham khảo hữu ích cho các nhà quản lý văn hóa và những ai quan tâm đến vấn đề trên. Tài liệu gồm 2 phần, sau đây là phần 2.

  pdf74p lalala7 07-12-2015 54 3   Download

 • Nghị định số 92/2002/NĐ-CP về việc quy định chi tiết thi hành một số Điều của Luật Di sản văn hoá do Chính phủ ban hành

  pdf30p manhquynh 10-10-2009 191 25   Download

 • Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015; Căn cứ Luật Di sản văn hóa ngày 29 tháng 6 năm 2001 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Di sản văn hóa ngày 18 tháng 6 năm 2009; Căn cứ Luật Tín ngưỡng, Tôn giáo ngày 18 tháng 11 năm 2016; Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015; Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch; Chính phủ ban hành Nghị định quy định về quản lý và tổ chức hội.

  pdf8p hpnguyen10 10-05-2018 36 2   Download

 • Ở Việt Nam, các sưu tập cổ vật, nghệ thuật được hình thành khá sớm. Tuy nhiên, các bảo tàng ngoài công lập lại ra đời khá muộn. Phải đợi đến khi có Luật di sản văn hóa (2001); Nghị định số 92/2002/NP.CP ngày 11 tháng 11 năm 2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật di sản văn hóa (đã hết hiệu lực).

  pdf5p cumeo4000 05-08-2018 14 0   Download

 • Việc bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa ở nước ta hiện nay cần lưu ý giữ gìn yếu tố nguyên gốc cấu thành di tích.

  pdf6p cumeo4000 05-08-2018 15 1   Download

 • Quyết định 101/QĐ-TCDS năm 2013 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vụ Pháp chế - Thanh tra do Tổng cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình ban hành.

  pdf6p thanhpham11 12-03-2014 33 0   Download

 • Nghị định số 109/2017/NĐ-CP ban hành về việc Quy định về bảo vệ và quản lý Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới ở Việt Nam. Nghị định được ban hành theo Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015,...

  pdf16p bachma46 02-11-2017 19 0   Download

 • Cơ quan nhà nước có thẩm quyền chỉ áp dụng luật nước ngoài khi quy phạm xung đột dẫn chiếu tới QPXĐ dẫn chiếu đến pháp luật nước ngoài dẫn chiếu đến toàn bộ hệ thống pháp luật của nước ngoài đó (luật nội dung, luật hình thức, luật xung đột,…)

  ppt12p quyen0405 04-10-2011 302 36   Download

 • Ngày dạy : Ngày soạn : I. MỤC TIÊU BÀI HỌC : - Khái niệm di sản văn hoá bao gồm di sản phi vật thể và di sản văn hoá vật thể. - Hiểu sự khác nhau giữa di sản văn hoá vật thể và di sản văn hoá phi vật thể . - Ý nghĩa của việc giữ gìn bảo vệ di sản văn hoá. - Những quy định của pháp luật về sử dụn

  pdf14p abcdef_28 09-09-2011 385 28   Download

 • Luật số 32/2009/QH12 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật di sản văn hóa của Quốc hội khóa XII, kỳ họp thứ 5

  pdf13p lawvhxh1 16-11-2009 94 11   Download

 • Mục tiêu nghiên cứu của luận án nhằm làm rõ cơ sở lý luận, lý thuyết tiếp cận và phương pháp nghiên cứu biến đổi Văn hóa Quan họ; vận dụng khảo sát, đánh giá thực trạng biến đổi Văn hóa Quan họ Bắc Ninh, luận giải nguyên nhân và quy luật tác động tới quá trình biến đổi, khẳng định các giá trị của di sản văn hóa này trong đời sống văn hóa của người dân ở Bắc Ninh, làm cơ sở khoa học cho công tác bảo tồn, phát huy giá trị Văn hóa Quan họ trong giai đ...

  pdf181p kimngan29092009 15-10-2018 36 14   Download

 • Nghị định 136/2013/NĐ-CP quy định chính sách trợ giúp xã hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội. Mời các bạn cùng tham khảo để nắm nội dung cụ thể trong nghị định này.

  pdf26p vanthanhthiennu22 21-05-2014 111 5   Download

CHỦ ĐỀ BẠN MUỐN TÌM


p_strKeyword=Quy định luật di sản văn hoá
p_strCode=quydinhluatdisanvanhoa

nocache searchPhinxDoc

 

Đồng bộ tài khoản