intTypePromotion=1

Thông tư 02/1998/TT-BXD của Bộ Xây dựng về hướng dẫn việc đăng ký hoạt động đối với các doanh nghiệp xây dựng, tư vấn xây dựng có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt nam.

Chia sẻ: Phạm Thị Thanh Uyên Uyên | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:7

0
113
lượt xem
13
download

Thông tư 02/1998/TT-BXD của Bộ Xây dựng về hướng dẫn việc đăng ký hoạt động đối với các doanh nghiệp xây dựng, tư vấn xây dựng có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt nam.

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 02/1998/TT-BXD của Bộ Xây dựng về hướng dẫn việc đăng ký hoạt động đối với các doanh nghiệp xây dựng, tư vấn xây dựng có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt nam.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 02/1998/TT-BXD của Bộ Xây dựng về hướng dẫn việc đăng ký hoạt động đối với các doanh nghiệp xây dựng, tư vấn xây dựng có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tại Việt nam.

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Th«ng t c ñ a  é   © y  d ù n g   è  02/1998/TT­B X D  n g µ y 29  BX s th¸ng 4 n¨ m  1998 h í ng  d É n  vi Ö c ® ¨n g   ý  h o ¹t  é n g  ® è i víi c¸c k ®   d o a n h   g hi Ö p  x © y   ù n g, t v Ê n  x © y  d ù n g  c ã n d v è n  Ç u  t trù c ti Õ p n íc n g o µ i ® t¹i Ö t N a m  Vi ­ C¨n  NghÞ   nh   è  cø  ®Þ s 10/1998/N§­   µy  CP ng 23/1/1998  ña  Ýnh   c Ch phñ  Ò   ét  è  Ön  "V m s bi ph¸p  khuyÕn  Ých  µ  kh v b¶o  ¶m   ¹t®éng  u     ùc ® ho   ®Ç t tr   tiÕp nícngoµit¹ ViÖtNam".      i   ­ Thùc  Ön    hi ChØ   Þ  è  th s 11/1998/CT­ TTg  µy  ng 16/3/1998  ña  ñ íng  c Th t ChÝnh  ñ  Ò   Öc  ùc  Ön  ph v vi th hi NghÞ   nh   è ®Þ s 10/1998/N§­   ña  Ýnh   CP c Ch phñ  µ    Õn c¸cthñ tôc®Ç u    ùctiÕp nícngoµi; v c¶iti         ttr      ­ C¨n  NghÞ   nh   è  cø  ®Þ s 15/CP  µy  ng 4/3/1994  ña  Ýnh   ñ   c Ch ph quy  ®Þnh chøc n¨ng,nhiÖ m  ô,quyÒn  ¹n vµ  ¬  Êu  chøc  ña  é  ©y  ùng;   v  h   c c tæ  c BX d Bé   ©y  ùng  íng dÉn  Öc  ¨ng  ý  ¹t®éng  X d h  vi ® k ho   trong lÜnh  ùc      v thic«ng  x©y  ¾p, t vÊn  ©y  ùng  i  íic¸c doanh  l    x d ®è v     nghiÖp  îc thµnh  Ëp  ®  l theo  Ët  Lu ®Ç u    ícngoµit¹ ViÖtNam     tn     i   nh sau: 1.Doanh    nghiÖp  ¹t®éng  Ò   ©y  ùng,tvÊn  ©y  ùng  îcthµnh  Ëp ho   vx d    xd ®  l  theo  Ët  u    íc ngoµi t¹  Öt Nam   Lu ®Ç t n    i Vi   (sau  y   äi t¾t lµ doanh  ®© g       nghiÖp)  kh«ng ph¶i®¨ng  ý  µnh  Ò   ©y  ùng    kh ngh x d hoÆc    Ên  ©y  ùng        tv x d nh c¸c quy ®Þnh  ¹  t i"Quy  Õ   ¨ng  ý  µ  Êp  ch ® kvc chøng  chØ   µnh  h nghÒ   ©y  ùng"    x d ban hµnh  Ìm  k theo  Quy Õt  nh  è  ®Þ s 500/BXD­CSXD   µy  ng 18/9/1996 vµ   "Quy  Õ   ch vÒ   ¹t®éng  µ  ¨ng  ý  µnh  ho   v® kh nghÒ    vÊn  ©y  ùng"  t x d ban  µnh  Ìm  h k theo   Quy Õt  nh  è  ®Þ s 19/BXD­CSXD   µy  ng 10/6/1995 cña  é  ëng  é  ©y  ùng.   B tr BX d 2. § Ó   ¹t®éng,      ho   c¸c doanh nghiÖp  ph¶i ®¨ng  ý  ¹  é   ©y  ùng  Ò     k ti XB d v n¨ng  ùc vµ  éi dung  ¹t ®éng  l  n  ho   chuyªn m«n   ña  × nh   cm theo quy  nh   ¹ ®Þ ti  Th«ng   nµy, ®Ó   é   ©y   ùng    Ën  µ  t   BX d x¸c nh v qu¶n  ý ho¹t®éng  ña  l    c doanh  nghiÖp theo ®¨ng  ý  .   k ®ã Néi dung  ¨ng  ý  ¹t®éng  ña    ® k ho   c doanh nghiÖp  ph¶ic¨n cø  µo      v n¨ng  ùc l  thùc tÕ  ña  ×nh,  éidung  Êy  Ðp  u    µ    ×nh kinh tÕ  ü  Ët  cm n  Gi ph ®Ç t v gi¶itr     k thu   hoÆc   Òu  Ö  ¹t®éng      Ðp  u  . §i l ho   khixinph ®Ç t 3. Trong  êih¹n  ngµy  Ó   õ khinhËn  îcphiÕu  ¨ng  ý  ña    th   10  k t    ®  ® k c doanh  nghiÖp, Bé   ©y  ùng    Ën  ¨ng  ý  ¹t®éng   X d x¸c nh ® k ho   cho doanh nghiÖp theo  quy  nh  ¹ m É u   è  kÌm  ®Þ t  i s 1  theo Th«ng   µy.   tn Doanh  nghiÖp  kh«ng  ph¶i®ãng  Êt kÓ   ét  ¹ lÖ  Ý  µo.   b   m lo i ph n  Doanh  nghiÖp  ¹t®éng    a   ¬ng  µo  ho   ë ®Þ ph n ph¶i tr×nh  Êy    Ën    Gi x¸c nh ®¨ng  ý  ña  é  ©y  ùng  kc B X d cho  ë  ©y  ùng  a  ¬ng    Õt®Ó   SX d ®Þ ph ®ã bi   qu¶n  ý. l 
  2. 2 4. Khi kÕt  óc     th n¨m  µichÝnh, doanh  t    nghiÖp ph¶i göi b¸o     c¸o cho  é  B X ©y   ùng  Ò   ×nh  ×nh  ¹t®éng  d vt h ho   trong n¨m theo  éi dung  n  quy  nh   ¹ ®Þ t  i biÓu  è  kÌm  s 3  theo Th«ng   µy.   tn 5. C¸c    doanh  nghiÖp  ∙  îc Bé   ©y  ùng  Êp  ®®  X d c Chøng  chØ  µnh  Ò   h ngh x©y  ùng  d hoÆc    vÊn  ©y  ùng  îc tiÕp  ôc sö  ông  t x d ®  t  d Chøng  chØ       ®ã cho ®Õ n   Õt  êih¹n  ∙  îcx¸c®Þnh  h th   ® ®     trong Chøng    chØ. Sau    Õt  êih¹n    khih th   trªn th× thùc hiÖn  Öc  ¨ng  ý      vi ® k theo quy  nh  ¹ Th«ng   µy.   ®Þ t i tn 6. Th«ng   µy  ã  Öu  ùcsau  ngµy  Ó   õ ngµy  ý.Trong    ×nh   tn c hi l   15  k t  k  qu¸ tr   thùc hiÖn  Õu  ã  íng  ¾ c,    Þ     ¬    n cv m ®Ò ngh c¸c c quan  µ   íc c¸c cÊp  ã  ªn Nh n     c li   quan  µ    v c¸c doanh nghiÖp  öi ý  Õn  Ò   é   ©y   ùng    ö  ý vµ  iÒu  g   ki v B X d ®Ó x l   ® chØnh  cho  ïhîp. ph   P h ô  l ô c s è  1 C é n g ho µ  x∙ h éi ch ñ ngh Ü a  Vi Öt N a m §éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc l    do   ph   .ngµy.. th¸ng..n¨m... ..   ,   .   . Phi Õ u  ¨ng  ý  ¹t ®é ng   © y  ù ng ® k ho   x d (Ho Æ c  t v Ê n  x © y  d ù n g) K Ý nh   öi:Bé   ©y  ùng g X d Tªn  doanh  nghiÖp: Tªn  ÖtNam: Vi   Tªn  giao dÞch:   Cã   ôsë  ¨ng  ý  ¹ : tr   ® k ti Cã     chinh¸nh  ¹ : ti Sè  iÖn  ¹iFax: ® tho   : Ng êi®¹idiÖn  ícph¸p luËt:    tr     Thµnh  Ëp  l theo  Êy  Ðp  u    è: .. . .......... cÊp  Ìm  Gi ph ®Ç t s   . . ........ . do  (k theo  b¶n  sao  Êy  Ðp  u  ). Gi ph ®Ç t Xin  ¨ng  ý  ® k n¨ng  ùcvµ  éidung  ¹t®éng  ©y  ùng  l  n  ho   xd (hoÆc   Ên  ©y  tv x dùng)nh    sau: N¨ng  ùc: l ­Vèn  u  :   ®Ç t
  3. 3 ­Vèn    ph¸p ®Þnh:   ­ Lùc îng chuyªn m«n  ü  Ët:(theo biÓu  è  hoÆc     l    k thu     s 1  b¶n  sao  õ hå  ¬  t  s xinGiÊy  Ðp  u  )   ph ®Ç t ­ Trang  ÕtbÞ: (theo biÓu  è  hoÆc     thi       s 2  b¶n  sao  õ hå  ¬    Êy  Ðp   t   s xinGi ph ®Ç u  ) t Néi dung  ¹t®éng:  ©y  ùng  ho   (X d hoÆc    vÊn  ©y  ùng  t x d theo  ¹  lo ic«ng  tr×nh hoÆc   Ünh  ùc    l v c«ng      ¹ phô  ôcsè  cña  t¸cghit   i l   1a  Th«ng   µy) tn §Þa  µn  ¹t®éng: Ph¹m    ¹t®éng: b ho     viho   Thêigian ho¹t®éng: Tõ  n        ®Õ T«i xincam   oan  ÷ng  éidung     ® nh n  khaitrªnlµ®óng  ù  Ët,n Õu           s th   sait«i hoµn  µn  Þu  to ch tr¸chnhiÖ m  ícph¸p luËt.   tr     (Ngêi®¹idiÖn     doanh  nghiÖp ký    ng  Êu) tªn,®ã d Ghi  ó:Khi n¨ng  ùcthùc tÕ  ã  ch     l    c thay ® æi  ×    th doanh nghiÖp ph¶i®¨ng    ký  ¹ . li   P h ô  l ô c 1a A. P h © n   ¹i lo  c«ng tr×nh v µ  c«ng vi Ö c x © y l ¾ p (§ èi íi  v  c¸c doanh nghi Ö p x © y d ù ng) 1.C«ng  ×nh d©n  ông   tr   d 2.C«ng  ×nh c«ng    tr   nghiÖp 3.C«ng  ×nh giao th«ng  ®êng  é,® êng  ¾t,® êng  ñy,® êng    tr     ( b  s  th   kh«ng   , cÇu  èng.. ) c . 4.C«ng  ×nh hÇ m   á   tr   m 5.C«ng  ×nh khaith¸cdÇu  Ý   tr      kh 6.C«ng  ×nh thuû lî  û ®iÖn,® êng  ©y    iÖn  µ  ¹m biÕn  Õ.   tr     ithu   ,   d t¶i ® v tr   th 7.C«ng  ×nh n«ng    tr   nghiÖp,l©m    nghiÖp,nu«itrångthñy s¶n         8.C«ng  ×nh bu  iÖn,th«ng    ªnl¹c   tr   ®   tin,   li 9.Thic«ng    ¹ m ãng     c¸clo i   c«ng  ×nh tr 10. C«ng  Öc  ¾p  Æt  ÕtbÞ     vi l ® thi   c«ng  Ö,    ngh gia c«ng  Õt  Êu  µ  Õt k c v thi   bÞ       Èn, l¾p  Æt  ÕtbÞ   ¬  iÖn  phi tiªuchu   ® thi   c ® c«ng  ×nh,l¾p  Æt  Ö   tr   ® h thèng  êng  ©y  µ  ¹m  Õn  Õ,  Ö   èng  Õt bÞ   ® d v tr bi th h th thi   th«ng    Ö   tin,h thèng  ÕtbÞ   µ  êng  ng  thi   v ® è truyÒn  Én  Ý, chÊt láng,h Ö   èng  Êp  d kh       th c níc,phßng    ch¸ych÷a    ch¸yvµ      c¸cc«ng    ¾p  Æt  t¸cl ® kh¸c. 11.C«ng  Öc    vi trang trÝnéi, ¹ithÊtc«ng  ×nh.      ngo     tr
  4. 4 B . P h © n   ¹i lo  c«ng vi Ö c   v Ê n x © y d ù ng t (§ èi íi  v  c¸c doanh nghi Ö p t v Ê n x © y d ù ng) 1.LËp  ù    u     d ¸n ®Ç t 2.T  Ên  Ò   u  Çu  µ  îp ®ång    v v ®Ê th v h   kinhtÕ   3.Kh¶o    ©y  ùng   s¸tx d 4.ThÝ     nghiÖm    ®Ó cung  Êp  c hoÆc   Óm      ki trac¸cth«ng  è  ü  Ëtphôc  s k thu   vô cho  ÕtkÕ   µ  Óm  nh  ¸nh    Êtl ng c«ng  ×nh x©y  ùng. thi   v ki ®Þ ® gi¸ch  î   tr   d 5. ThiÕt kÕ       quy  ¹ch    Õt, ÕtkÕ   ho chiti  thi   c«ng  ×nh (thiÕtkÕ   Õn  óc, tr     ki tr   kÕt  Êu,c«ng  Ö),lËp tæng  ù  c  ngh     d to¸n 6.ThÈ m   nh  ù    u     ®Þ d ¸n ®Ç t 7.ThÈ m   nh  ÕtkÕ   ü  Ëtc«ng  ×nh x©y  ùng   ®Þ thi   k thu   tr   d 8.ThÈ m   nh    ®Þ tæng  ù    d to¸nc«ng  ×nh x©y  ùng tr   d 9.KiÓ m   nh  Êtl ng c«ng  ×nh x©y  ùng   ®Þ ch  î   tr   d 10.Gi¸m    Êtl ng c«ng  ×nh   s¸tch  î   tr 11.Qu¶n  ýdù    l   ¸n 12.X¸c  nh  ¸nh      ®Þ ® gi¸nguyªn nh©n  ù  è    s c c«ng  ×nh vµ    Õu  èkh¸c tr   c¸cy t    li   ªnquan    Ëp ph¬ng      è,söa  ÷a. ®Ó l   ¸n giac   ch 13.Tæng  Çu  ÕtkÕ   µ    th thi   v tæng  ù  d to¸n. Bi Ó u  s è  1 B ¶ n  khai l ù c lî ng ch uyªn  « n  k ü  thu Ë t m c ñ a d o a n h   g hi Ö p n S  Chøc danh  Ò   ngh Sè   Theo  © m   th niªn Ghi  nghiÖp ≥  n¨m ≥ 10  ≥ 15  TT l ng î chó 5      n¨m   n¨m 1 2 3 4 5 6 7 Tæng  è: s  Trong  :  ®ã §¹ihäc  µ    ihäc    v trªn®¹   ­KiÕn  ócs    tr   ­Kü    ©y  ùng    sx d ­Kü      s giao th«ng    ­Kü    û lî   s thu     i ­Kü      s c«ng  Ö   ngh ­§¹ihäc     kh¸c 
  5. 5 Kü  Ët thu   C«ng  ©n  ü  Ët nh k thu   Bi Ó u  s è  2 B ¶ n  khai p h ¬ n g   Ö n, thi Õt  Þ  c ñ a  o a n h  n g hi Ö p ti b d S   Tªn  ÕtbÞ thi   Nh∙n  Öu hi Sè îng l Th«ng  è s Gi¸trÞcßn     TT kü  Ët thu l¹(Tr.®)   i 1 2 3 4 5 6  (§¹i Ön   di doanh  nghiÖp ký    ng  Êu) tªn,®ã d M É u  s è  1 B é   © y  d ù ng X C é n g ho µ  x∙ h éi ch ñ ngh Ü a  Vi Öt N a m Sè: /BXD­CSXD   §éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc l    do   ph   ..   µy.. th¸ng..n¨m  .ng ,   .   . 199 Gi Ê y x¸c  Ë n   ¨ng  ý nh ® k h o ¹t ® é n g  x © y  d ù n g (Ho Æ c  t v Ê n  x © y  d ù n g) Bé  ©y  ùng    Ën:(tªndoanh  X d x¸cnh     nghiÖp) Do:  ä    idiÖn  (H tªn)®¹   cho  doanh  nghiÖp  ícph¸p luËt tr     Cã   ôsë  ¨ng  ý  ¹ : tr   ® k ti Thµnh  Ëp theo  Êy  Ðp  u    è:do  Êp    ¨ng  ý  ¹t®éng  ¹ Bé  l  Gi ph ®Ç ts   c §∙® k ho   ti   X ©y  ùng  d theo nh÷ng  éidung    n  sau: ­  ­  ­  ­ §Þa  µn  ¹t®éng: b ho     Ph¹m    ¹t®éng: viho   Thêigian ho¹t®éng:     
  6. 6 Bé   ëng  é   ©y  ùng tr BX d
  7. B i Ó u  s è  3 B¸o c¸o T × n h  h × n h  h o ¹t ® é n g  kinh d o a n h   m....... ñ a.......... n¨  c  (tªn d o a n h  n g hi Ö p).... S  Tªn  c«ng  ×nh (c«ng  tr   §Þa  iÓ m ® Chñ  u   ®Ç t C Êp c«ng  Tæng  møc   Gi¸trÞthùc      Thêigian thùc       TT viÖc) tr×nh ®Ç u    t(Tr.®) hiÖn (Tr.®) hiÖn 1 2 3 4 5 6 7 8 §¹idiÖn    doanh  nghiÖp (kýtªn, ng  Êu)    ®ã d
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2