Thông tư 03/1999/TT-TCBĐ

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

0
34
lượt xem
5
download

Thông tư 03/1999/TT-TCBĐ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 03/1999/TT-TCBĐ về việc quản lý giá và cước bưu chính, viễn thông do Tổng cục Bưu điện ban hành, để hướng dẫn thực hiện Nghị định số 09/1997/NĐ-CP ngày 12/11/1997 của Chính phủ về bưu chính và viễn thông và quyết định số 99/1998/QĐ-TTg ngày 26/05/1998 của Thủ tướng Chính phủ về quản lý giá và cước bưu chính, viễn thông

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 03/1999/TT-TCBĐ

 1. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. T NG C C BƯU ĐI N C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 03/1999/TT-TCBĐ Hà N i, ngày 11 tháng 5 năm 1999 THÔNG TƯ C A T NG C C BƯU ĐI N S 03/1999/TT-TCB NGÀY 11 THÁNG 5 NĂM 1999 HƯ NG D N TH C HI N NGH Đ NH S 109/1997/NĐ-CP NGÀY 12/11/1997 C A CHÍNH PH V BƯU CHÍNH VÀ VI N THÔNG VÀ QUY T Đ NH S 99/1998/QĐ-TTG NGÀY 26/05/1998 C A TH TƯ NG CHÍNH PH V QU N LÝ GIÁ VÀ CƯ C BƯU CHÍNH, VI N THÔNG Thi hành Ngh đ nh s 109/1997/NĐ-CP c a Chính ph ngày 12/11/1997 v bưu chính và vi n thông và Quy t đ nh s 99/1998/QĐ-TTg ngày 26/05/1998 c a Th tư ng Chính ph v qu n lý giá và cư c bưu chính, vi n thông; sau khi trao đ i th ng nh t v i Ban V t giá Chính ph , T ng c c Bưu đi n hư ng d n th c hi n như sau: I. QUY Đ NH CHUNG 1.1.Ph m vi và đ i tư ng đi u ch nh: 1.1.1. Thông tư này hư ng d n vi c th c hi n qu n lý Nhà nư c v giá và cư c các d ch v bưu chính, vi n thông trên lãnh th Vi t Nam đ i v i các đ i tư ng sau: - Các doanh nghi p cung c p d ch v bưu chính, vi n thông (sau đây g i t t là doanh nghi p cung c p); - Các doanh nghi p bán l i d ch v bưu chính, vi n thông (sau đây g i t t là doanh nghi p bán l i). Doanh nghi p cung c p và doanh nghi p bán l i sau đây đư c g i chung là doanh nghi p; - Các đ i lý d ch v bưu chính, vi n thông (sau đây g i t t là đ i lý); - Ngư i s d ng d ch v bưu chính, vi n thông (sau đây g i t t là ngư i s d ng). 1.2. Nguyên t c hình thành giá và cư c bưu chính, vi n thông: 1.2.1. Hình thành trên cơ s giá thành s n xu t các s n ph m và d ch v ; 1.2.2. Phù h p v i quy cách, ch t lư ng c a d ch v và kh năng thanh toán c a ngư i s d ng; 1.2.3. Khuy n khích c nh tranh lành m nh, t ng bư c h i nh p khu v c và th gi i;
 2. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 1.2.4. Có s đi u ti t gi a các d ch v , gi a các vùng lãnh th , gi a các doanh nghi p, đáp ng yêu c u c a chi n lư c phát tri n Ngành Bưu đi n trong c nư c phù h p v i chính sách kinh t , xã h i c a Đ ng và Nhà nư c; T o đi u ki n cho các doanh nghi p bù đ p đư c chi phí s n xu t, có tích lu và làm nghĩa v v i ngân sách Nhà nư c; 1.2.5. Cư c các d ch v bưu chính, vi n thông qu c t đư c xây d ng phù h p v i các quy đ nh v cư c bưu chính và vi n thông c a các t ch c bưu chính, vi n thông qu c t và khu v c mà Vi t Nam tham gia ký k t song phương ho c đa phương; phù h p v i chính sách kinh t đ i ngo i c a Đ ng và Nhà nư c; 1.2.6. Giá và cư c bưu chính, vi n thông trong nư c đư c quy đ nh b ng đ ng Vi t Nam. Giá và cư c bưu chính, vi n thông qu c t đư c quy đ nh b ng đô la M (USD), áp d ng đ i v i m i t ch c, cá nhân Vi t Nam và t ch c, cá nhân ngư i nư c ngoài ho t đ ng t i Vi t nam; đư c thu b ng đô la M ho c b ng đ ng Vi t Nam theo t giá giao d ch bình quân trên th trư ng ngo i t liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam công b . II. NHI M V VÀ TH M QUY N BAN HÀNH GIÁ, CƯ C Nhi m v và th m quy n ban hành giá, cư c đư c th c hi n theo Đi u 4, Quy t đ nh s 99/1998/QĐ-TTg ngày 26/05/1998 c a Th tư ng Chính ph v qu n lý giá và cư c bưu chính, vi n thông, T ng c c Bưu đi n hư ng d n thêm m t s đi m như sau: 2.1. Th tư ng Chính ph phê duy t phương án cư c chu n trong nư c và u quy n cho T ng c c Bưu đi n quy t đ nh cư c chu n các d ch v qui đ nh t i m c 1, đi u 4, Quy t đ nh s 99/1998/QĐ-TTg ngày 26/05/1998 c a Th tư ng Chính ph v qu n lý giá và cư c bưu chính, vi n thông: - Cư c cơ b n đ i v i thư g i trong nư c đ n 20 gam; - Ti ng đi n báo thư ng trong nư c; - Cư c phút đàm tho i đư ng dài trong nư c (bao g m c fax, truy n s li u trong kênh tho i) c ly trung bình. 2.2. T ng c c Bưu đi n: 2.2.1. Quy t đ nh khung giá và cư c ho c giá và cư c các d ch v sau đây sau khi trao đ i v i Ban V t giá Chính ph : - Quy t đ nh c th m c cư c các d ch v trên cơ s m c cư c chu n các d ch v quy đ nh t i đi m 2.1 nêu trên. - Thuê bao đi n tho i; - Đi n tho i n i h t (bao g m đàm tho i, fax, truy n s li u trong kênh tho i); - Thuê bao truy n s li u chuy n m ch gói;
 3. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. - L p đ t đi n tho i, facsimile. 2.2.2. Quy đ nh: 2.2.2.1. Khung giá và cư c ho c giá và cư c các d ch v : - D ch v đ c bi t đ i v i bưu ph m ph c v chính quy n g m ho t c, h n gi . - H c ph m ngư i mù; - Thư chi u đi qu c t ; - Đi n báo khí tư ng thu văn, đi n báo an toàn nhân m ng, đi n báo qu c v ; đi n báo báo chí trong nư c; - Vi n thông công c ng trên bi n trong nư c; - Thuê trung k ; - Thuê kênh vi n thông đư ng dài trong nư c và qu c t ; - Thuê c ng và l p đ t thuê bao truy nh p tr c ti p Internet; - Thông tin truy n s li u chuy n m ch gói; - Đi n tho i chi u đi qu c t (bao g m đàm tho i, fax, truy n s li u trong kênh tho i); - Thuê bao, ti p m ng và đàm tho i di đ ng (bao g m c fax, truy n s li u trong kênh tho i); - Cài đ t và thông tin truy nh p gián ti p Internet; - Nh n tin toàn qu c. 2.2.2.2. Quy t đ nh m c giá, cư c c th ho c khung giá, cư c, ho c giao cho doanh nghi p quy t đ nh giá, cư c đ i v i các d ch v m i khi doanh nghi p đư c c p phép cung c p d ch v ; 2.2.3. Qui đ nh cơ ch qu n lý giá, cư c các d ch v bưu chính, vi n thông đ i v i các t ch c đư c phép bán l i d ch v theo các qui đ nh c a pháp lu t. 2.3.Doanh nghi p: 2.3.1. Căn c vào khung giá và cư c và các văn b n hư ng d n c a T ng c c Bưu đi n và Ban V t giá Chính ph , quy t đ nh các m c giá và cư c c th c a các s n ph m, d ch v bưu chính, vi n thông; quy t đ nh và hư ng d n th c hi n giá và cư c các d ch v bưu chính, vi n thông ngoài danh m c Nhà nư c qui đ nh.
 4. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 2.3.2. Quy t đ nh giá, cư c đ i v i các d ch v th nghi m trong th i gian th nghi m d ch v . III. XÂY D NG, TH M Đ NH CÁC PHƯƠNG ÁN GIÁ, CƯ C 3.1.T ch c xây d ng phương án giá, cư c: 3.1.1. Đ i v i giá, cư c các d ch v chu n do Th tư ng Chính ph phê duy t và giá, cư c các d ch v thu c th m quy n quy t đ nh c a Ban V t giá Chính ph qui đ nh t i m c 2.1, 2.2 c a Thông tư này, T ng c c Bưu đi n t ch c xây d ng phương án cư c chu n các d ch v . 3.1.2. Doanh nghi p xây d ng phương án giá và cư c các d ch v bưu chính, vi n thông trong nh ng trư ng h p sau: - Khi giá thành d ch v , quan h cung c u v d ch v bi n đ ng đ n m c c n thi t ph i đi u ch nh giá, cư c d ch v ; - Khi cơ ch , chính sách qu n lý c a Nhà nư c đ i v i d ch v thay đ i nh hư ng đ n k t c u giá, cư c c a d ch v ; - Khi đư c c p phép cung c p d ch v m i; - Khi T ng c c Bưu đi n yêu c u xây d ng phương án giá, cư c m i đ xem xét đi u ch nh giá, cư c. Doanh nghi p có trách nhi m t ch c th c hi n vi c xây d ng và trình T ng c c Bưu đi n các phương án giá, cư c trong vòng 45 ngày k t ngày nh n đư c yêu c u xây d ng phương án. Đ i v i các phương án giá, cư c ph c t p, th i gian xây d ng và trình phương án không quá 90 ngày k t ngày doanh nghi p nh n đư c yêu c u xây d ng phương án c a T ng c c Bưu đi n. 3.2. Phương án giá và cư c d ch v bưu chính, vi n thông ph i đư c xây d ng theo các nguyên t c hình thành giá và cư c nêu t i m c 1.2 c a Thông tư này. 3.3. H sơ phương án giá, cư c bao g m: 3.3.1. T trình phương án giá và cư c do Th trư ng doanh nghi p ký và đóng d u (Đ i v i các d ch v bưu chính, vi n thông thu c th m quy n quy t đ nh c a Nhà nư c); 3.3.2. Phương án giá, cư c d ch v v i các n i dung sau: - Tình hình cung c p và s d ng d ch v (t ch c s n xu t, cung c p d ch v , nhu c u th trư ng) và s c n thi t ph i ti n hành đi u ch nh ho c ban hành m i giá, cư c d ch v ; - B ng tính toán giá thành d ch v ;
 5. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. - Gi i trình v phương pháp tính toán, cơ s tính toán, các y u t chi phí hình thành giá, cư c d ch v ; - B ng giá, cư c cùng d ch v các nư c trong khu v c và trên th gi i (n u có); - B ng phân tích so sánh v i giá, cư c các d ch v liên quan; - Đ xu t c a doanh nghi p v giá, cư c d ch v , bao g m c các đ xu t v cơ ch đi u hành, qu n lý giá cư c d ch v . 3.4. Th m đ nh phương án giá, cư c: 3.4.1. Đ i v i giá, cư c các d ch v chu n do Th tư ng Chính ph phê duy t nêu t i m c 2.1 c a Thông tư này, Ban V t giá Chính ph th m đ nh phương án giá, cư c trư c khi T ng c c Bưu đi n trình Th tư ng Chính ph quy t đ nh. 3.4.2. Đ i v i giá và cư c bưu chính, vi n thông thu c th m quy n quy t đ nh c a Ban V t giá Chính ph , Ban V t giá Chính ph th m đ nh và ban hành giá, cư c theo đ ngh c a T ng c c Bưu đi n. 3.4.3. Đ i v i giá và cư c bưu chính, vi n thông do T ng c c Bưu đi n quy t đ nh theo qui đ nh t i đi m 2.2.1 ph n II c a Thông tư này, T ng c c Bưu đi n trao đ i v i Ban V t giá Chính ph v phương án giá, cư c d ki n ban hành trư c khi chính th c ban hành. 3.4.4. Đ i v i giá và cư c bưu chính, vi n thông do T ng c c Bưu đi n quy t đ nh theo qui đ nh t i đi m 2.2.2 ph n II c a Thông tư này, T ng c c Bưu đi n t ch c th m đ nh phương án giá, cư c và quy t đ nh vi c ban hành. 3.4.5. Đ i v i giá, cư c các d ch v thu c th m quy n quy t đ nh c a doanh nghi p, Th trư ng doanh nghi p có trách nhi m th m đ nh và ban hành giá, cư c các d ch v theo các qui đ nh t i Thông tư này. 3.5. Th i h n th m đ nh, ban hành giá, cư c c a T ng c c Bưu đi n là 7 ngày k t ngày T ng c c Bưu đi n nh n đư c h sơ phương án giá, cư c đúng qui đ nh. Đ i v i các phương án giá, cư c ph c t p liên quan đ n ho t đ ng c a nhi u ngành kinh t qu c dân và đ i s ng nhân dân c n có thêm th i gian chu n b thì T ng c c Bưu đi n thông báo cho doanh nghi p trình phương án giá, cư c bi t v th i h n c n kéo dài thêm. IV. CƯ C THƯƠNG LƯ NG QU C T 4.1. Doanh nghi p cung c p đư c T ng c c Bưu đi n c p phép kinh doanh d ch v bưu chính, vi n thông qu c t đư c quy n đàm phán, tho thu n cư c thương lư ng qu c t v i các nhà khai thác nư c ngoài theo các nguyên t c và chính sách do T ng c c Bưu đi n qui đ nh. 4.2. Cư c thương lư ng qu c t bao g m các lo i sau: - Cư c k toán toàn trình qu c t ;
 6. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. - Cư c thanh toán qu c t ; - Cư c k t cu i qu c t ; - Cư c quá giang lưu lư ng qu c t . 4.3. Các nguyên t c trong vi c thương lư ng, tho thu n cư c thương lư ng qu c t : 4.3.1. Cư c thương lư ng qu c t đư c xây d ng d a trên cơ s chi phí c n thi t đ cung c p d ch v qu c t c a doanh nghi p Vi t Nam và nhà khai thác nư c ngoài liên quan; 4.3.2. Cư c thương lư ng qu c t đư c tho thu n theo nguyên t c bình đ ng, t nguy n; 4.3.3. Cư c thương lư ng qu c t đư c tho thu n ph i phù h p v i các qui đ nh, khuy n ngh c a Liên minh Vi n thông Qu c t (ITU), Liên minh Bưu chính Qu c t (UPU) ho c các t ch c khu v c như T ch c Vi n thông Châu á - Thái Bình Dương (APT), Liên minh Bưu chính Châu á - Thái Bình Dương (APPU) mà đã đư c T ng c c Bưu đi n thông qua; 4.3.4. Cư c thương lư ng qu c t đư c tho thu n ph i phù h p v i chính sách kinh t , xã h i, chính sách kinh t đ i ngo i c a Đ ng và Nhà nư c, phù h p v i các văn b n tho thu n, ký k t gi a T ng c c Bưu đi n v i các cơ quan qu n lý nhà nư c v bưu chính, vi n thông c a các nư c liên quan (n u có). 4.4. Doanh nghi p có trách nhi m đăng ký k p th i v i T ng c c Bưu đi n v k t qu tho thu n cư c thương lư ng qu c t gi a doanh nghi p Vi t Nam và nhà khai thác nư c ngoài. 4.5. Hu b hi u l c c a tho thu n cư c thương lư ng qu c t : 4.5.1. T ng c c Bưu đi n quy t đ nh vi c hu b hi u l c c a tho thu n cư c thương lư ng qu c t c a doanh nghi p khi vi c tho thu n cư c vi ph m các qui đ nh c a T ng c c Bưu đi n nêu t i Thông tư này. 4.5.2. Doanh nghi p có trách nhi m tho thu n, thương lư ng l i cư c thương lư ng qu c t v i nhà khai thác nư c ngoài liên quan. 4.6. Thanh toán cư c thương lư ng: 4.6.1. Doanh nghi p th c hi n vi c thanh toán cư c thương lư ng theo các đi u ki n do các bên tho thu n trong h p đ ng cung c p d ch v ; 4.6.2. Doanh nghi p có trách nhi m thu n và tr n cư c thương lư ng qu c t chính xác, đúng h n theo qui đ nh c a pháp lu t. 4.7. Sáu tháng m t l n và hàng năm, doanh nghi p có trách nhi m báo cáo T ng c c Bưu đi n v tình hình th c hi n cư c thương lư ng và tình hình thanh toán gi a doanh nghi p v i các nhà khai thác bưu chính, vi n thông qu c t .
 7. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. V. CƯ C K T N I 5.1. Cư c k t n i là s ti n mà doanh nghi p có yêu c u chuy n ti p ho c k t cu i cu c g i ph i tr cho doanh nghi p th c hi n vi c chuy n ti p ho c k t cu i cu c g i đó. Cư c k t n i đư c tính theo lưu lư ng chuy n qua đi m k t n i. 5.2.Cư c k t n i đư c hình thành theo các nguyên t c sau: 5.2.1. Tuân th các qui đ nh v cơ ch qu n lý giá, cư c vi n thông c a Nhà nư c; 5.2.2. Trên cơ s chi phí h p lý c a các doanh nghi p đ th c hi n vi c k t n i; 5.2.3. Bình đ ng, không phân bi t đ i x , h p tác và cùng có l i gi a các doanh nghi p vi n thông tham gia k t n i; 5.2.4. Góp ph n th c hi n vi c đi u ti t gi a các d ch v đ h tr , khuy n khích các doanh nghi p tăng cư ng và m r ng vi c cung c p các d ch v bưu chính, vi n thông công ích, d ch v bưu chính, vi n thông ph c p. 5.3. T ng c c Bưu đi n qui đ nh c th m c cư c ho c khung cư c k t n i và vi c thanh toán cư c k t n i đ các doanh nghi p liên quan th c hi n. VI. L P HOÁ ĐƠN VÀ THANH TOÁN GIÁ, CƯ C 6.1. L p hoá đơn và in b ng kê chi ti t: 6.1.1. Doanh nghi p có trách nhi m l p hoá đơn thanh toán giá, cư c d ch v chính xác, k p th i cho ngư i s d ng d ch v bưu chính, vi n thông. Hoá đơn do doanh nghi p l p ph i tuân th các quy đ nh c a B Tài chính v ch đ hoá đơn, ch ng t ; 6.1.2. Tr trư ng h p ngư i s d ng d ch v yêu c u không in, đ i v i vi c l p hoá đơn thanh toán hàng tháng theo h p đ ng, doanh nghi p có trách nhi m cung c p b n kê chi ti t mi n phí m t l n vào cùng th i kỳ in hoá đơn cho ngư i s d ng d ch v đ i v i các d ch v sau đây: - Đàm tho i liên t nh; - Đàm tho i di đ ng; - Đàm tho i qu c t . 6.1.3. Ngoài vi c in b ng kê chi ti t mi n phí theo các qui đ nh t i m c 6.1.2 nêu trên, doanh nghi p đư c phép thu ti n c a ngư i s d ng d ch v đ bù đ p chi phí cho vi c in các b ng kê chi ti t các d ch v khác khi có yêu c u. 6.2. Quy n và nghiã v c a các bên trong vi c thanh toán giá, cư c: 6.2.1. Quy n và nghĩa v c a doanh nghi p:
 8. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 6.2.1.1. Doanh nghi p, đ i lý đư c quy n tho thu n v i ngư i s d ng v các hình th c, đi u ki n thanh toán giá, cư c các d ch v bưu chính, vi n thông phù h p v i các qui đ nh c a pháp lu t; 6.2.1.2. Doanh nghi p có quy n yêu c u ngư i s d ng d ch v thanh toán đ y đ , đúng th i h n các kho n ti n giá, cư c do vi c s d ng d ch v c a ngư i s d ng; 6.2.1.3. Các doanh nghi p đư c th c hi n qui đ i t đô la M (USD) sang đ ng Vi t Nam đ thu cư c bưu chính, vi n thông qu c t như sau: Hàng tháng, doanh nghi p thông báo công khai v i các đ i tư ng s d ng d ch v bưu chính, vi n thông qu c t t giá qui đ i gi a USD và đ ng Vi t Nam trên cơ s t giá giao d ch bình quân trên th trư ng ngo i t liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam công b vào ngày 25 c a tháng trư c (n u ngày 25 là ngày ngh thì l y t giá c a ngày làm vi c ngay trư c đó) đ áp d ng thu cư c cho tháng k ti p. Trư ng h p trong tháng quan h t giá gi a đ ng Vi t Nam và USD tăng ho c gi m trên 5% so v i thông báo thì doanh nghi p đư c phép thay đ i m c t giá áp d ng cho phù h p v i s thay đ i c a t giá giao d ch bình quân trên th trư ng ngo i t liên ngân hàng. 6.2.1.4. Doanh nghi p có quy n yêu c u ngư i s d ng d ch v tr lãi su t n quá h n cho m i ngày tr ch m do l i c a ngư i s d ng tính trên t ng s ti n giá, cư c ngư i s d ng ch m thanh toán. M c lãi su t ch m tr đư c áp d ng theo các qui đ nh c a Ngân hàng Nhà nư c Vi t Nam; 6.2.1.5. Doanh nghi p có quy n t ch i, t m d ng ho c ch m d t vi c cung c p d ch v cho ngư i s d ng theo các qui đ nh c a T ng c c Bưu đi n và theo các tho thu n trong h p đ ng cung c p d ch v khi ngư i s d ng ch m thanh toán do l i c a ngư i s d ng, ho c không thanh toán ti n giá, cư c, k c ph n lãi n quá h n. Trong trư ng h p đó ngư i s d ng v n ph i ch u trách nhi m thanh toán ph n giá, cư c, lãi n quá h n (n u có) chưa tr cho doanh nghi p; 6.2.1.6. Doanh nghi p có nghĩa v cung c p các d ch v đ m b o tiêu chu n ch t lư ng qui đ nh và phù h p v i m c giá, cư c đã tho thu n; 6.2.1.7. Doanh nghi p có nghĩa v hư ng d n, gi i thích v giá cư c và t o đi u ki n thu n l i đ ngư i s d ng d ch v th c hi n nghĩa v thanh toán giá, cư c c a mình; 6.2.1.8. Doanh nghi p có trách nhi m gi i quy t khi u n i v giá và cư c c a ngư i s d ng d ch v . 6.2.2. Quy n và nghĩa v c a ngư i s d ng: 6.2.2.1. Ngư i s d ng có quy n đư c hư ng d n, gi i thích v giá, cư c đ i v i các d ch v do doanh nghi p cung c p cho ngư i s d ng; 6.2.2.2. Ngư i s d ng có nghĩa v thanh toán đ y đ , đúng th i h n ti n giá, cư c theo các quy đ nh c a pháp lu t, c a T ng c c Bưu đi n và theo các đi u kho n tho thu n trong h p đ ng cung c p d ch v ký v i doanh nghi p cung c p d ch v khi s d ng các d ch v bưu chính, vi n thông;
 9. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 6.2.2.3. Ngư i s d ng có trách nhi m thanh toán cho doanh nghi p cung c p d ch v ti n cư c chưa tr và ti n lãi phát sinh do vi c ch m tr ti n giá, cư c theo qui đ nh t i m c 6.2.1.4 và 6.2.1.5 nêu trên; 6.2.2.4. Ngư i s d ng có quy n khi u n i các doanh nghi p cung c p d ch v bưu chính, vi n thông đ i v i nh ng sai sót v giá và cư c, nh ng sai sót trong vi c cung c p các d ch v bưu chính, vi n thông liên quan đ n giá, cư c. Trong th i gian ch doanh nghi p cung c p d ch v gi i quy t khi u n i, ngư i s d ng v n ph i thanh toán đ y đ cư c phí theo thông báo c a doanh nghi p. 6.3. Đ i lý có các quy n và nghĩa v trong vi c l p hoá đơn và thanh toán giá, cư c đ i v i doanh nghi p và đ i v i ngư i s d ng theo các đi u kho n c a h p đ ng đ i lý ký k t gi a đ i lý và doanh nghi p và theo các qui đ nh c a pháp lu t. VII. ĐĂNG KÝ, NIÊM Y T VÀ BÁO CÁO TÌNH HÌNH TH C HI N GIÁ, CƯ C 7.1. Đăng ký giá, cư c: 7.1.1. Đ i v i giá, cư c các d ch v thu c th m quy n quy t đ nh c a doanh nghi p, doanh nghi p có trách nhi m g i h sơ đăng ký giá, cư c v T ng c c Bưu đi n ch m nh t là sau 15 ngày k t ngày doanh nghi p ban hành giá, cư c. 7.1.2. H sơ đăng ký giá, cư c bao g m: - Quy t đ nh ban hành giá, cư c và các văn b n hư ng d n kèm theo; - Phương án giá, cư c d ch v theo các n i dung qui đ nh t i m c 3.3.2. 7.2. Niêm y t giá, cư c: 7.2.1. Doanh nghi p ph i t ch c th c hi n vi c niêm y t và công b công khai giá và cư c các d ch v bưu chính, vi n thông trư c ngày giá và cư c có hi u l c thi hành; 7.2.2. Các nơi giao d ch c a các doanh nghi p cung c p, các doanh nghi p bán l i, các đ i lý, nhà hàng, khách s n ph i niêm y t giá và cư c công khai, chính xác, rõ ràng, phù h p v i n i dung và ch t lư ng d ch v mà mình cung c p. 7.3. Báo cáo tình hình th c hi n giá, cư c: 7.3.1. Đ nh kỳ sáu tháng m t l n và hàng năm doanh nghi p báo cáo T ng c c Bưu đi n t ng h p tình hình th c hi n các m c giá, cư c đã ban hành. VIII. MI N, GI M GIÁ VÀ CƯ C 8.1. Các nguyên t c mi n, gi m: 8.1.1. Vi c mi n, gi m giá, cư c ph i đư c qui đ nh phù h p v i kh năng th c hi n c a doanh nghi p.
 10. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 8.1.2. Vi c mi n, gi m giá, cư c c a doanh nghi p không d n đ n vi c bán phá giá cư c d ch v đ c nh tranh không lành m nh. 8.2. Vi c mi n, gi m giá và cư c bưu chính, vi n thông ph c v qu c phòng, an ninh và ph c v các nhi m v chính tr đ c bi t khác, T ng c c Bưu đi n trình Th tư ng Chính ph quy t đ nh sau khi trao đ i ý ki n v i Ban V t giá Chính ph và các ngành liên quan. 8.3. T ng c c Bưu đi n quy đ nh: 8.3.1. Mi n cư c trong các trư ng h p sau: - Đàm tho i g i đ n các s đi n tho i d ch v kh n c p: công an (113); c u ho (114); c p c u (115); - Cư c cơ b n và cư c ghi s c a bưu ph m, bưu ki n đ ng di v t li t sĩ và t sĩ do các t ch c, cơ quan, đoàn th g i; - Cư c cơ b n và các lo i cư c d ch v đ c bi t (tr cư c máy bay) đ i v i h c ph m ngư i mù; - Cư c cơ b n và cư c d ch v máy bay đ i v i thư báo tin m li t sĩ do các t ch c, đoàn th g i. Ngoài bì thư ghi rõ "thư báo tin m li t sĩ"; - Cư c cơ b n và cư c d ch v đ c bi t đ i v i bưu ph m, bưu ki n g i ra nư c ngoài cho tù binh và nh ng ngư i nư c ngoài b giam gi trong th i kỳ chi n tranh do nh ng ngư i này tr c ti p ho c thông qua cơ quan có th m quy n g i đi; - S d ng các d ch v bưu chính, vi n thông trong nư c và qu c t đ ph c v công tác qu n lý, đi u hành, ch đ o ho t đ ng s n xu t kinh doanh bưu chính, vi n thông (bưu chính, vi n thông nghi p v ); - Các trư ng h p khác do T ng c c Bưu đi n qui đ nh. 8.3.2. M c gi m giá, cư c cho các đ i tư ng đ c bi t đ i v i t ng d ch v c th ; 8.3.3. Các trư ng h p mi n, gi m giá, cư c khác theo đ ngh c a doanh nghi p. 8.4. Các doanh nghi p th c hi n vi c mi n, gi m giá và cư c trong các trư ng h p sau: 8.4.1. Theo quy t đ nh c a Th tư ng Chính ph ho c c a T ng c c Bưu đi n v vi c mi n, gi m giá và cư c các d ch v bưu chính, vi n thông đư c qui đ nh t i các m c 8.2 và 8.3 c a Thông tư này; 8.4.2. Đ i v i các lo i d ch v do Nhà nư c quy t đ nh giá và cư c, ngoài vi c mi n, gi m giá, cư c theo qui đ nh t i m c 8.2 và 8.3 c a Thông tư nay, doanh nghi p đư c quy n ch đ ng quy đ nh vi c gi m giá, cư c có th i h n cho các m c đích nhân đ o, t thi n, ph c v các s ki n đ c bi t, ngày l , ngày t t; m c gi m t i đa không quá 15% so v i m c giá, cư c đã quy đ nh. N u th i h n gi m cư c này kéo dài quá 10
 11. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. ngày, vi c gi m giá cư c ph i đư c s đ ng ý c a T ng c c Bưu đi n. Khi quy t đ nh vi c gi m giá, cư c doanh nghi p đ ng th i ph i báo cáo T ng c c Bưu đi n; 8.4.3. Đ i v i các d ch v do doanh nghi p quy t đ nh m c giá và cư c, doanh nghi p đư c quy n ch đ ng quy đ nh vi c gi m giá, cư c theo các nguyên t c quy đ nh t i m c 8.1 c a Thông tư này. IX. KI M SOÁT CHI PHÍ, THANH TRA, KI M TRA V GIÁ CƯ C 9.1. Ki m soát chi phí: 9.1.1. T ng c c Bưu đi n t ch c ho c ch trì t ch c, có s ph i h p c a Ban V t giá Chính ph ki m soát chi phí s n xu t c a doanh nghi p trong các trư ng h p sau: - Doanh nghi p không th c hi n đúng các qui đ nh c a Nhà nư c v xây d ng giá và cư c bưu chính, vi n thông; - Doanh nghi p có d u hi u l i d ng th đ c quy n, liên minh đ c quy n tăng, h giá và cư c đ c nh tranh không lành m nh, làm nh hư ng đ n quy n l i c a doanh nghi p khác, c a ngư i tiêu dùng và l i ích c a Nhà nư c; - Khi đ ngh thay đ i giá, cư c ho c khi có đ ngh thay đ i ho c ban hành m c giá, cư c m i c a doanh nghi p; - Khi gi i quy t khi u n i c a ngư i s d ng ho c c a các doanh nghi p khác (n u c n thi t). 9.1.2. Căn c vào k t qu ki m soát chi phí, n u phát hi n doanh nghi p có sai ph m T ng c c Bưu đi n có th : - Yêu c u ho c ph i h p v i các cơ quan Nhà nư c khác x lý vi ph m theo qui đ nh c a pháp lu t; - Ban hành giá, cư c m i cho các d ch v thu c th m quy n quy t đ nh c a T ng c c Bưu đi n. - Yêu c u doanh nghi p thay đ i m c giá, cư c do doanh nghi p ban hành n u thu c th m quy n c a doanh nghi p; 9.2. Thanh tra, ki m tra v giá, cư c: 9.2.1. T ng c c Bưu đi n th c hi n vi c thanh tra, ki m tra v giá, cư c đ i v i doanh nghi p theo các n i dung sau: - Ch đ qu n lý, đăng ký và ban hành giá, cư c c a doanh nghi p; - Thi t b tính cư c và vi c l p trình tính cư c c a doanh nghi p; - Vi c th c hi n các qui đ nh c a T ng c c Bưu đi n v tính cư c, l p hoá đơn, b ng kê chi ti t và thu cư c;
 12. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. - Vi c gi i quy t khi u n i v giá và cư c c a ngư i s d ng và c a doanh nghi p khác; - Vi c th c hi n các qui đ nh v niêm y t giá, cư c. 9.2.2. Doanh nghi p có trách nhi m: - Thư ng xuyên hư ng d n, t ch c thanh tra, ki m tra t i các đơn v thành viên và đơn v cơ s v vi c th c hi n công tác qu n lý giá, cư c; - Cung c p đ y đ , chính xác các s li u c n thi t và t o các đi u ki n thu n l i cho T ng c c Bưu đi n và các cơ quan qu n lý Nhà nư c có th m quy n khác khi ti n hành thanh tra, ki m tra v giá và cư c t i doanh nghi p. 9.2.3. Vi c t ch c ho c ph i h p t ch c thanh tra, ki m tra, x lý vi ph m v giá và cư c bưu chính, vi n thông đư c th c hi n theo các qui đ nh hi n hành c a Nhà nư c. X. KHI U N I VÀ GI I QUY T KHI U N I V GIÁ, CƯ C 10.1. Các n i dung khi u n i v giá và cư c: 10.1.1. Ngư i s d ng có quy n khi u n i các doanh nghi p theo các n i dung qui đ nh t i m c 6.2.2.4 c a Thông tư này. Khi u n i l n đ u c a ngư i s d ng ph i đư c g i cho doanh nghi p b khi u n i đ gi i quy t; 10.1.2. Doanh nghi p có quy n khi u n i doanh nghi p khác v các m c giá, cư c áp d ng và v vi c thanh toán giá, cư c theo các qui đ nh c a T ng c c Bưu đi n và theo các đi u ki n mà các bên tho thu n trong h p đ ng. 10.2. Th i hi u khi u n i: 10.2.1. Th i hi u khi u n i c a ngư i s d ng: 10.2.1.1. Đ i v i các sai sót v giá, cư c d ch v khi ngư i s d ng s d ng d ch v t i các bưu c c, đi m giao d ch c a doanh nghi p, th i hi u đ ngư i s d ng khi u n i là 1 tháng k t ngày s d ng d ch v ; 10.2.1.2. Đ i v i các sai sót v giá, cư c do ngư i s d ng s d ng d ch v thông qua h p đ ng cung c p d ch v ký k t gi a doanh nghi p và ngư i s d ng, th i hi u khi u n i là 1 tháng k t ngày ngư i s d ng d ch v nh n đư c thông báo thanh toán cư c phí. 10.2.2. Th i hi u khi u n i c a doanh nghi p cung c p d ch v bưu chính, vi n thông, doanh nghi p bán l i d ch v bưu chính, vi n thông là 1 tháng k t ngày đư c qui đ nh đ thanh toán cư c phí. 10.3. Th i h n gi i quy t khi u n i: 10.3.1. Th i h n gi i quy t khi u n i c a ngư i s d ng:
 13. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 10.3.1.1. Doanh nghi p có trách nhi m gi i quy t khi u n i c a ngư i s d ng và thông báo cho ngư i s d ng k t qu vi c gi i quy t này trong vòng 2 tháng đ i v i các d ch v bưu chính, vi n thông trong nư c và 3 tháng đ i v i các d ch v bưu chính, vi n thông qu c t k t ngày nh n đư c khi u n i; 10.3.1.2. N u ngư i khi u n i không đ ng ý v i vi c gi i quy t khi u n i c a doanh nghi p thì trong vòng 30 ngày k t ngày nh n đư c thông báo k t qu gi i quy t khi u n i, ngư i khi u n i có quy n g i đơn khi u n i lên cơ quan qu n lý c p trên tr c ti p c a đơn v đã gi i quy t khi u n i đ đư c gi i quy t ti p. Th i h n gi i quy t các khi u n i ti p theo c a ngư i s d ng là 2 tháng k t ngày nh n đư c khi u n i; 10.3.1.3. N u doanh nghi p đã có quy t đ nh gi i quy t khi u n i mà ngư i khi u n i th y chưa tho đáng thì trong vòng 30 ngày k t ngày nh n đư c thông báo k t qu gi i quy t khi u n i, ngư i s d ng có quy n đ ngh T ng c c Bưu đi n ho c Toà án Kinh t ho c Toà án Dân s xem xét gi i quy t theo các qui đ nh c a pháp lu t. 10.3.2. Th i h n gi i quy t khi u n i c a doanh nghi p cung c p d ch v bưu chính, vi n thông, doanh nghi p bán l i d ch v bưu chính, vi n thông: 10.3.2.1. Doanh nghi p b khi u n i có trách nhi m gi i quy t khi u n i c a doanh nghi p khi u n i trong vòng 2 tháng đ i v i các d ch v bưu chính, vi n thông trong nư c và 3 tháng đ i v i các d ch v bưu chính, vi n thông qu c t k t ngày nh n đư c khi u n i; 10.3.2.2. N u doanh nghi p khi u n i th y doanh nghi p b khi u n i gi i quy t khi u n i chưa tho đáng thì trong vòng 30 ngày k t ngày nh n đư c thông báo k t qu gi i quy t khi u n i, có quy n đ ngh T ng c c Bưu đi n ho c Toà án Kinh t xem xét gi i quy t theo các qui đ nh c a pháp lu t. XI. T CH C TH C HI N VÀ HI U L C THI HÀNH 11.1. Các đ i tư ng thu c ph m vi áp d ng ph i nghiêm ch nh ch p hành đ y đ các quy đ nh t i Thông tư này. M i vi ph m các quy đ nh trong Thông tư này s b x lý theo quy đ nh c a pháp lu t. 11.2. Thông tư này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký. Nh ng quy đ nh trư c đây trái v i Thông tư này đ u bãi b . 11.3. Trong quá trình th c hi n, n u có vư ng m c gì đ ngh ph n ánh k p th i v T ng c c Bưu đi n đ nghiên c u gi i quy t. Mai Liêm Tr c (Đã ký)
Đồng bộ tài khoản