Thông tư 04/1999/TT-TCBĐ

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
52
lượt xem
2
download

Thông tư 04/1999/TT-TCBĐ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 04/1999/TT-TCBĐ về việc phê duyệt quy hoạch phổ tần số vô tuyến điện của Việt Nam cho các nghiệp vụ do Tổng cục Bưu điện ban hành, để hướng dẫn thi hành Quyết định 85/1998/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt quy hoạch phổ tần số vô tuyến điện của Việt Nam cho các nghiệp vụ

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 04/1999/TT-TCBĐ

  1. T NG C C BƯU I N C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 04/1999/TT-TCB Hà N i, ngày 01 tháng 10 năm 1999 THÔNG TƯ C A T NG C C BƯU I N S 04/1999/TT-TCB NGÀY 1 THÁNG 10 NĂM 1999 HƯ NG D N THI HÀNH QUY T NNH S 85/1998/Q -TTG C A TH TƯ NG CHÍNH PH V VI C PHÊ DUY T QUY HO CH PH T N S VÔ TUY N I N C A VI T NAM CHO CÁC NGHI P V Ngày 16/4/1998 Th tư ng Chính ph ã ký Quy t nh s 85/1998/Q -TTg phê duy t Quy ho ch ph t n s vô tuy n i n c a Vi t Nam cho các nghi p v . T ng c c Bưu i n hư ng d n th c hi n Quy t nh trên như sau: I. QUY NNH CHUNG 1.1. M i t ch c, cá nhân trong nư c và nư c ngoài t i Vi t Nam khi s d ng, s n xu t và nh p khNu các thi t b có b c x vô tuy n i n trên lãnh th Vi t Nam (sau ây g i chung là " i tư ng s d ng t n s vô tuy n i n") u ph i tuân theo Quy ho ch ph t n s vô tuy n i n c a Vi t Nam cho các nghi p v . Các quy ho ch khác c a các B , Ngành, U ban nhân dân có liên quan n vi c s d ng ph t n s vô tuy n i n u ph i phù h p v i Quy ho ch ph t n s vô tuy n i n c a Vi t Nam cho các nghi p v và ph i có ý ki n c a T ng c c Bưu i n trư c khi trình Chính ph . 1.2. T ng c c Bưu i n ban hành các tiêu chuNn k thu t và quy ph m s d ng t n s vô tuy n i n và qu n lý, hư ng d n, ki m tra vi c th c hi n Quy ho ch ph t n s vô tuy n i n c a Vi t Nam cho các nghi p v i v i các i tư ng s d ng t n s vô tuy n i n thu c kh i dân s . B Công an và B Qu c phòng qu n lý, hư ng d n, ki m tra vi c th c hi n Quy ho ch cho các i tư ng s d ng t n s vô tuy n i n v i m c ích An ninh, Qu c phòng trên cơ s các tiêu chuNn k thu t và quy ph m s d ng t n s vô tuy n i n do T ng c c Bưu i n ban hành. 1.3. Các thu t ng trong thông tư này ư c hi u như sau: 1.3.1. Sóng vô tuy n i n là các sóng i n t có t n s th p hơn 3000 GHz truy n lan trong không gian không có d n sóng nhân t o. 1.3.2. B c x vô tuy n i n là lu ng năng lư ng d ng sóng vô tuy n i n phát ra t b t kỳ ngu n nào.
  2. 1.3.3. Phát x vô tuy n i n là b c x vô tuy n i n c a m t ài phát vô tuy n i n. 1.3.4. Phát x gi là phát x không c ý trên m t hay nhi u t n s n m ngoài r ng băng t n c n thi t và có th gi m m c phát x y mà không làm nh hư ng t i vi c truy n d n thông tin. 1.3.5. Ph t n s vô tuy n i n là dãy các t n s c a b c x vô tuy n i n. 1.3.6. Thi t b có b c x vô tuy n i n (sau ây g i là thi t b vô tuy n i n) là các thi t b mà khi ho t ng có t o ra sóng vô tuy n i n, bao g m: - Thi t b thông tin vô tuy n i n; - Thi t b ng d ng sóng vô tuy n i n trong công nghi p, khoa h c, y t ; - Thi t b có b c x sóng vô tuy n i n ngoài ý mu n, gây nhi u có h i cho thông tin vô tuy n i n. II. NH NG HƯ NG D N C TH 2.1. S d ng B ng phân chia ph t n s vô tuy n i n cho các nghi p v : 2.1.1. Các i tư ng s d ng t n s vô tuy n i n khi l p k ho ch trang b , nh p khNu, s n xu t, s d ng thi t b vô tuy n i n và các cơ quan qu n lý t n s vô tuy n i n khi n nh t n s ph i căn c vào b ng phân chia ph t n s vô tuy n i n c a Vi t Nam cho các nghi p v . 2.1.2. Cách s d ng B ng: 2.1.2.1. Hư ng d n chi ti t vi c s d ng B ng phân chia ph t n s vô tuy n i n c a Vi t Nam cho các nghi p v ư c trình bày trong b n Quy ho ch kèm theo Quy t nh 85/1998/Q -TTg. - Các ch thích trong B ng phân chia ph t n s quy nh chi ti t vi c s d ng t ng băng t n. - Các chú thích liên quan n m t s nư c c t "Phân chia c a Vi t Nam" xem xét kh năng ph i ph i h p t n s v i các nư c ó. 2.1.2.2. B ng phân chia ph t n s vô tuy n i n c a Vi t Nam cho các nghi p v d ng bi u giúp ánh giá t ng quát toàn b d i t n s ư c quy ho ch. Bi u g m 8 dòng, m i dòng th hi n m t d i t n, t d i VLF n gi i EHF. D i VLF g m các t n s trên 3 n 30 kHz (bư c sóng t 100 km n 10 km); ---- LF----------------------- 30 ---- 300 kHz (----------------10 km--------1km); ---- MF ---------------------- 300 --- 3000 kHz (--------------- 1 km -----100 m);
  3. ---- HF ----------------------- 3 ----- 30 MHz (--------------100 m ------- 10 m); ---- VHF -------------------- 30 ---- 300 MHz (-------------- 10 m -------- 1 m); ---- UHF ------------------- 300 --- 3000 MHz (------------- 10 dm ------- 1 dm); ---- SHF -------------------- 3 ----- 30 GHz (-------------- 10 cm ------- 1 cm); ---- EHF -------------------- 30 ---- 300 GHz (------------- 10 mm ------ 1 mm); M i gi i t n s ư c chia thành t ng o n băng t n s nh hơn, các o n băng t n nh này ư c phân b cho các nghi p v ư c phép khai thác, th hi n b ng các ô màu trong băng ó. M i nghi p v ư c th hi n b ng m t màu. 2.2. Quy nh v s d ng t n s trong các băng t n: 2.2.1. Nghiêm c m s d ng các t n s dành riêng cho thông tin an toàn, c u n n vào các m c ích khác ho c gây nhi u có h i cho các t n s ó. Các t n s thông tin an toàn, c u n n qu c t ư c li t kê ph l c 1. 2.2.2. Nguyên t c chung s d ng t n s trong các băng t n có nhi u nghi p v cùng lo i (cùng là nghi p v chính ho c cùng là nghi p v ph ) như sau: a. Các nghi p v cùng lo i có quy n ưu tiên ngang nhau; b. Quy n s d ng t n s vô tuy n i n ư c ưu tiên cho i tư ng s d ng t n s ăng ký và ư c c p phép s d ng t n s trư c. 2.2.3. Không áp d ng nguyên t c ghi i m b, m c 2.2.2 i v i nh ng băng t n mà vi c s d ng ph i tuân theo các chính sách c a Nhà nư c trong t ng giai o n, bao g m các băng t n dành cho d ch v vi n thông công c ng, dành cho m c ích an ninh, qu c phòng, gi trư c cho công ngh m i. T ng c c Bưu i n có trách nhi m công b các băng t n nói trên. 2.2.4. Vi c s d ng t n s vô tuy n i n ph i tuân theo các tiêu chuNn và nh m c v t n s vô tuy n i n do T ng c c Bưu i n ban hành. 2.3. Các quy nh chuy n i t hi n tr ng sang Quy ho ch; 2.3.1. K t ngày Thông tư này có hi u l c, nghiêm c m ký k t các h p ng nh p khNu thi t b vô tuy n i n làm vi c sai nghi p v so v i quy ho ch. Các thi t b vô tuy n i n làm vi c sai nghi p v ư c nh p khNu theo các h p ng ã ký trư c ó s ph i chuy n i theo quy nh t i m c 2.3.3 c a Thông tư. 2.3.2. Trong th i h n 6 tháng k t ngày Thông tư này có hi u l c, các i tư ng s d ng t n s vô tuy n i n có trách nhi m l p danh sách các thi t b ang ho t ng sai v i nghi p v theo m u ph l c 2 và g i v : C c t n s vô tuy n i n - 18 Nguy n Du Hà N i.
  4. 2.3.3. Bi n pháp và th i h n chuy n i: 2.3.3.1. i v i các thi t b làm vi c t n s không úng v i nghi p v theo Quy ho ch: a/ Trư ng h p thi t b có kh năng i u ch nh v làm vi c t n s úng v i nghi p v theo Quy ho ch và không c n kinh phí i u ch nh t n s : i tư ng s d ng t n s vô tuy n i n ph i chuy n ngay sang khai thác t n s úng nghi p v theo quy nh c a T ng c c Bưu i n. b/ Trư ng h p thi t b không có kh năng i u ch nh v làm vi c t n s úng v i nghi p v theo Quy ho ch ho c các thi t b có kh năng i u ch nh t n s nhưng c n có kinh phí i u ch nh t n s : - các băng t n có m t s d ng t n s th p, i tư ng s d ng t n s vô tuy n i n ư c phép khai thác n h t th i gian kh u hao thi t b , nhưng không quá năm 2005, ho c cho n khi T ng c c Bưu i n yêu c u ng ng khai thác vì lý do can nhi u. Th i h n kh u hao thi t b tính theo quy nh c a B Tài chính. Vi c thay th thi t b vì h ng ho c m r ng m ng không làm thay i th i gian kh u hao thi t b . - các băng t n có m t s d ng t n s cao, i tư ng s d ng t n s vô tuy n i n ph i thay th các thi t b cũ b ng các thi t b có t n s làm vi c úng nghi p v theo hư ng d n c a T ng c c Bưu i n. N u mu n ti p t c khai thác thi t b cũ thì ph i chuy n n các a phương có m t s d ng t n s th p, v i s ng ý c a T ng c c Bưu i n. Trong các trư ng h p nói trên, i tư ng s d ng t n s vô tuy n i n sai nghi p v ph i ch u kinh phí chuy n i thi t b . 2.3.3.2. i tư ng s d ng t n s vô tuy n i n có các thi t b làm vi c trong băng t n ư c quy nh m c 2.2.3: N u thu c di n ư c T ng c c Bưu i n cho phép khai thác trong các băng t n ó thì ph i s p x p, chuy n i thi t b khai thác phù h p v i các o n băng t n ư c n nh. - N u không thu c di n ư c T ng c c Bưu i n cho phép khai thác trong các băng t n ó thì trong th i h n 5 năm k t ngày thông báo, ph i chuy n i thi t b sang khai thác băng t n khác do T ng c c Bưu i n quy nh. Trư ng h p i tư ng khác mu n s d ng băng t n nói trên và có yêu c u vi c chuy n i s m hơn th i h n 5 năm k t ngày thông báo thì ph i ch u kinh phí chuy n i không vư t quá giá tr còn l i sau khi tr kh u hao thi t b . 2.3.3.3. i v i các thi t b ang khai thác t n s úng quy nh, vì lý do an ninh, qu c phòng, ph i chuy n i trư c th i h n 5 năm k t ngày thông báo thì kinh phí chuy n i s ư c xem xét tuỳ trư ng h p c th theo tho thu n gi a các bên liên quan ho c T ng c c Bưu i n s cùng các cơ quan qu n lý Nhà nư c có liên quan xem xét gi i quy t theo các quy nh hi n hành c a Nhà nư c.
  5. 2.3.4. i v i các tàu thuy n khai thác ngu n l i trên bi n s d ng thi t b vô tuy n i n có t n s làm vi c không thu c các băng t n ư c phân chia cho nghi p v lưu ng hàng h i, ư c phép khai thác các băng t n theo quy nh trong ph l c 3. 2.3.5. Các thi t b vô tuy n i n ph i có m c phát x gi không l n hơn m c c c i cho phép quy nh trong ph l c 4. 2.3.6. Khi c n thi t, theo yêu c u c a T ng c c Bưu i n, các i tư ng s d ng các thi t b vô tuy n i n có trách nhi m cung c p thông s v phát x gi c a thi t b và ch u s ki m tra c a T ng c c Bưu i n v các thông s ó. Trong trư ng h p c bi t, theo yêu c u c a T ng c c Bưu i n, i tư ng s d ng t n s vô tuy n i n ph i có bi n pháp t m c phát x gi nh hơn m c ã ch ra ph l c 4. 2.4. Quy nh v ph i h p t n s : 2.4.1. Ph i h p t n s trong nư c: 2.4.1.1. T ng c c Bưu i n, B Công an, B Qu c phòng qu n lý các băng t n dành riêng cho Dân s , An ninh, Qu c phòng, m b o các i tư ng mà mình qu n lý s d ng ti t ki m, hi u qu các băng t n s ó và không dùng các t n s thu c các băng t n dành riêng cho kh i khác. 2.4.1.2. Trư ng h p có nhu c u s d ng t n s trong các băng t n dành riêng c a kh i khác thì ph i ư c s ng ý c a kh i ó. 2.4.1.3. Vi c i u ch nh băng t n gi a các kh i do T ng c c Bưu i n, B Công an, B Qu c phòng tho thu n. 2.4.2. Ph i h p t n s t i khu v c biên gi i qu c gia: T ng c c Bưu i n là i di n có thNm quy n c a Vi t Nam trong vi c ph i h p t n s v i các nư c láng gi ng t i khu v c biên gi i. Các i tư ng s d ng t n s vô tuy n i n do B Qu c phòng và B Công an qu n lý, thông qua các cơ quan ch c năng, cung c p cho C c T n s Vô tuy n i n (T ng c c Bưu i n) các s li u c n thi t theo quy nh làm th t c ph i h p t n s t i khu v c biên gi i. 2.4.3. ăng ký t n s qu c t : i tư ng s d ng t n s vô tuy n i n ph i ti n hành ăng ký t n s qu c t trong các trư ng h p sau ây: - Vi c s d ng t n s có kh năng gây nhi u có h i cho b t kỳ nghi p v nào c a nư c ngoài; -T ns ư c s d ng cho thông tin vô tuy n qu c t ; - Mu n giành ư c s ghi nh n c a qu c t trong vi c s d ng t n s . Vi c ăng ký t n s qu c t th c hi n theo Thông tư hư ng d n thi hành Ngh nh 109/1997/N -CP ngày 12/11/1997 c a Chính ph v Bưu chính, Vi n thông i v i công tác qu n lý và c p phép s d ng t n s , thi t b phát sóng vô tuy n i n.
  6. 2.5. i u ch nh quy ho ch: 2.5.1. Vi c i u ch nh Quy ho ch theo các quy t nh c a Liên minh vi n thông qu c t , các H i nghi vô tuy n th gi i, các H i ngh vô tuy n khu v c, các chính sách phát tri n vi n thông c a qu c gia do T ng c c Bưu i n th c hi n. 2.5.2. i v i các i u ch nh có th làm thay i n k ho ch và u tư ã ư c Chính ph phê duy t, T ng c c Bưu i n s trình Th tư ng Chính ph phê duy t trên cơ s thNm nh c a U ban T n s vô tuy n i n. 2.5.3. Các s a i và b sung Quy ho ch, sau khi ư c các c p có thNm quy n phê duy t, là m t ph n c a Quy ho ch. 2.6. Quy nh x ph t: M i hình th c vi ph m hành chính trong qu n lý, s d ng t n s và thi t b vô tuy n i n và các m c x ph t thi hành theo các i u 14, 15 - M c 3 - Chương II - Ngh nh 79/CP ngày 19/6/1997 c a Chính ph quy nh x ph t vi ph m hành chính trong lĩnh v c qu n lý Nhà nư c v bưu chính, vi n thông và t n s vô tuy n i n. III. T CH C TH C HI N Thông tư này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký. Nh ng quy nh trư c ây trái v i Thông tư này u bãi b . Trong quá trình th c hi n n u có vư ng m c, ngh ph n ánh k p th i v i T ng c c Bưu i n ư c hư ng d n. a ch liên h : C c T n s vô tuy n i n - T ng c c Bưu i n, 18 - Nguy n Du - Hà N i. i n tho i: 8226908. Fax: 8226910. Mai Liêm Tr c ( ã ký) PH L C 1 CÁC T N S VÀ BĂNG T N DÀNH RIÊNG CHO THÔNG TIN AN TOÀN VÀ C U N N QU C T 490 kHz 6314 kHz 121,5 MHz 500 kHz 8291 kHz 123,1 MHz 518 kHz 8364 kHz 156,3 MHz 2174,5kHz 8376,5 kHz 156,525 MHz
  7. 2182 kHz 8414,5 kHz 156,650 MHz 2187,5 kHz 8416,5 kHz 156,8 MHz 2173,5 -2190,5 kHz 12.290 kHz 243 MHz 3023 kHz 12.520 kHz 406 - 406,1 MHz 4125 kHz 12.577 kHz 1530 - 1544 MHz 4177,5 kHz 12.579 kHz 1544 - 1545 MHz 4207,5 kHz 16.420 kHz 1626,5 - 1645,5 MHz 4209,5 kHz 16.695 kHz 1645,5 - 1646,5 MHz 4210 kHz 16.804,5 kHz 9200 -9500 MHz 5680 kHz 16.806,5 kHz 6215 kHz 19.680,5 kHz 6268 kHz 22.376 kHz 6312 kHz 26.100,5 kHz Các t n s ư c li t kê trên ây u là t n s sóng mang. PH L C 2 TH NG KÊ CÁC THI T BN VÔ TUY N I N C N CHUY N I THEO QUY HO CH PH T N S VÔ TUY N I N C A VI T NAM CHO CÁC NGHI P V i tư ng s d ng t n s vô tuy n i n:................................................... (Ghi h và tên n u là cá nhân, ghi tên ơn v n u là t ch c). a ch :...................................................................................................... S i n tho i: ..................................... S Fax: ......................................... STT Tên Ngày ưa Nghi p v D i t n công tác T n s làm a i m thi t b vào s ang làm c a thi t b vi c hi n t i t máy d ng
  8. ..........., ngày ..... tháng ....... năm 1999 Ph trách ơn v (Ký, ghi rõ h , tên và óng d u) PH L C 3 CÁC T N S DÀNH CHO CÁC T U THUY N KHAI THÁC NGU N L I TRÊN BI N S D NG THI T BN THÔNG TIN VÔ TUY N I N CÓ T N S KHÔNG THU C NGHI P V LƯU NG HÀNG H I 1. Băng t n 7900 - 8000 kHz Kênh T n s (kHz) Kênh T n s (kHz) Kênh T ns (kHz) 1 7903 12 7936 23 7969 2 7906 13 7939 24 7972 3 7909 14 7942 25 7975 4 7912 15 7945 26 7978 5 7915 16 7948 27 7981 6 7918 17 7951 28 7984 7 7921 18 7954 29 7987 8 7924 19 7957 30 7990 9 7927 20 7960 41 7993 10 7930 21 7963 32 7996 11 7933 22 7966 33 7999 - Khi s d ng các thi t b có th phát sóng ư c t n s 2182 kHz ph i tuy t i tuân th quy nh: kênh t n s 2182 kHz ư c dành riêng cho thông tin an toàn c u n n và g i c p c u. - Các kênh t n s 7903 kHz và 7906 kHz ư c dành riêng cho g i và tr giúp thông tin an toàn, c u n n. Các kênh ó ư c quy nh là kênh g i. - Kênh g i ch ư c s d ng b t liên l c, ngay sau khi ã b t ư c liên l c ph i giao ư c v i nhau cùng chuy n sang m t kênh khác àm tho i. Không ư c àm tho i kênh g i. 2. Băng t n s 26,965 - 27,405 MHz Kênh T ns Kênh T ns Kênh T ns Kênh T ns (MHz) (MHZ) (MHz) (MHZ) 1 26,965 11 27,085 21 27,215 31 27,315
  9. 2 26,975 12 27,105 22 27,225 32 27,325 3 26,985 13 27,115 23 27,255 33 27,335 4 27,005 13 27,125 24 27,235 34 27,345 5 27,015 15 27,135 25 27,245 35 27,355 6 27,025 16 27,155 26 27,265 36 27,365 7 27,035 17 27,165 27 27,275 37 27,375 8 27,055 18 27,175 28 27,285 38 27,385 9 27,065 19 27,185 29 27,295 39 27,395 10 27,075 20 27,205 30 27,305 40 27,405 - Các kênh t n s 27,065 MHz và 27,185 MHz ư c dành riêng cho g i và tr giúp thông tin an toàn, c u n n. Các kênh ó ư c quy nh là Kênh g i. - Kênh g i ch ư c s d ng b t liên l c, ngày sau khi b t ư c liên l c ph i giao ư c v i nhau cùng chuy n sang m t kênh khác àm tho i. Không ư c àm tho i kênh g i. PH L C 4 B NG CÁC M C CÔNG SU T PHÁT X GI C C I CHO PHÉP (Theo quy nh c a Liên minh Vi n thông Qu c t ) Băng t n i v i b t kỳ thành ph n phát x gi nào, h s suy gi m (t s gi a công suát trung bình trong vòng r ng băng t n c n thi t v i công su t trung bình c a thành ph n phát x gi liên quan) ph i ít nh t b ng m c ch ra và m c công su t trung bình có giá tr tuy t i klhông vư t quá giá tr tuy t i ư c ch ra dư i ây T 9kHz 40 dB n 30 MHz 50 mW Trên 30 MHz 60 dB n 235 MHz 1mW - Công su t trung bình 40 dB trên 25 W 25 mW - Công su t trung bình 25 W ho c nh hơn
  10. Trên 235 MHz 60 dB n 960 MHz 20 mW - Công su t trung bình 40 dB trên 25 W 25 mW - Công su t trung bình 25 W ho c nh hơn Trên 960 MHz 50 dB n 17,7 GHz 100 mW - Công su t trung bình Chưa quy nh h s suy gi m (dB) trên 10 W 100 mW - Công su t trung bình 10 W ho c nh hơn Trên 17,7 GHz Chưa quy nh m c c th . C n t giá tr th p nh t có th ư c Các m c này không áp d ng i v i: các ài phát c a pha vô tuy n báo v trí nguy hi m, các máy phát tìm ki m khNn c p, các máy phát c p c u c a tàu bi n, các máy phát c a thuy n c u sinh, các ài tàu bay ho c các máy phát hàng h i s ng sót sau tai n n khi s d ng trong các tình hu ng khNn c p.
Đồng bộ tài khoản