Thông tư 02/2000/TT-TCBĐ

Chia sẻ: Tu Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
66
lượt xem
2
download

Thông tư 02/2000/TT-TCBĐ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 02/2000/TT-TCBĐ về việc quản lý chi phí và lập dự toán xây dựng công trình bưu chính viễn thông do Tổng cục Bưu điện ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 02/2000/TT-TCBĐ

 1. T NG C C BƯU I N C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 02/2000/TT-TCB Hà N i, ngày 20 tháng 4 năm 2000 THÔNG TƯ C A T NG C C BƯU I N S 02/2000/TT-TCB NGÀY 20 THÁNG 4 NĂM 2000 HƯ NG D N VI C QU N LÝ CHI PHÍ VÀ L P D TOÁN XÂY D NG CÔNG TRÌNH BƯU CHÍNH VI N THÔNG Căn c Ngh nh s 12/CP ngày 11/3/1996 c a Chính ph v ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c b máy c a T ng c c Bưu i n. Căn c Ngh nh s 52/1999/N -CP ngày 8/7/1999 c a Chính ph ban hành qui ch qu n lý u tư và xây d ng. Căn c Thông tư s 08/1999/TT-BXD ngày 16/11/1999 c a B Xây d ng v hư ng d n vi c l p và qu n lý chi phí xây d ng công trình thu c các d án u tư. T ng c c Bưu i n hư ng d n vi c qu n lý chi phí và l p d toán xây d ng công trình bưu chính vi n thông như sau: I. QUI NNH CHUNG 1. Chi phí xây d ng công trình bưu chính vi n thông là toàn b chi phí c n thi t xây d ng m i ho c c i t o, m r ng hay trang b l i k thu t công trình. Tuỳ theo tính ch t c i m c a quá trình s n xu t và c i m c a s n phNm xây d ng nên m i công trình có chi phí xây d ng riêng ư c xác nh theo qui mô, tính ch t k thu t và yêu c u công ngh c a quá trình xây d ng. Chi phí xây d ng công trình ư c th hi n ba giai o n: - ChuNn b u tư - Th c hi n u tư - K t thúc xây d ng, ưa công trình vào khai thác s d ng. T ng m c u tư là toàn b chi phí u tư và xây d ng (k c v n s n xu t ban u) và là gi i h n chi phí t i a c a d án ư c xác nh trong Quy t nh u tư. T ng d toán công trình, t ng giá tr quy t toán công trình khi k t thúc xây d ng ưa d án vào khai thác s d ng n m trong gi i h n t ng m c u tư ã ư c duy t ho c ư c i u ch nh. 2. Chi phí xây d ng công trình ư c xác nh trên cơ s kh i lư ng công vi c, h th ng nh m c, ch tiêu kinh t k thu t và các ch chính sách c a Nhà nư c hi n hành.
 2. 3. th c hi n cơ ch qu n lý i v i công trình c a các d án u tư và xây d ng s d ng v n ngân sách Nhà nư c, v n tín d ng do Nhà nư c b o lãnh, v n tín d ng u tư phát tri n c a Nhà nư c, v n u tư phát tri n c a doanh nghi p Nhà nư c, v n do doanh nghi p Nhà nư c t huy ng và v n tín d ng thương m i không do Nhà nư c b o lãnh qui nh t i các i u 10,11 và 12 Ngh nh s 52/1999/N -CP u ph i th c hi n theo hư ng d n l p chi phí và qu n lý chi phí xây d ng ư c qui nh trong Thông tư này. II. N I DUNG CHI PHÍ XÂY D NG CÔNG TRÌNH 1. T ng m c u tư: T ng m c u tư ư c phân tích, tính toán và xác nh trong giai o n l p báo cáo nghiên c u kh thi (ho c báo cáo u tư) c a d án, bao g m nh ng chi phí cho vi c chuNn b u tư ( i u tra kh o sát, l p và thNm nh báo cáo nghiên c u kh thi c a d án), chi phí chuNn b th c hi n u tư ( n bù t ai hoa m u, di chuy n dân cư, các công trình trên m t b ng xây d ng, chuy n quy n s d ng t, kh o sát, thi t k , l p và thNm nh thi t k , t ng d toán, chi phí u th u, hoàn t t các th t c u tư, xây d ng ư ng, i n, nư c, khu ph tr , nhà t m công nhân (n u có), chi phí th c hi n u tư và xây d ng (xây l p, mua s m thi t b và các chi phí khác có liên quan), chi phí chuNn b s n xu t ưa d án vào khai thác s d ng (chi phí ào t o, ch y th , s n xu t th , thuê chuyên gia v n hành trong th i gian ch y th ), lãi vay ngân hàng c a ch u tư trong th i gian th c hi n u tư, chi phí b o hi m, chi phí d phòng. i v i các d án nhóm A và m t s d án có yêu c u c bi t ư c Th tư ng Chính ph cho phép thì ngoài các n i dung nói trên, trong t ng m c u tư còn bao g m các chi phí nghiên c u khoa h c, công ngh có liên quan n d án. 2. T ng d toán công trình T ng d toán công trình là t ng chi phí c n thi t cho vi c u tư xây d ng công trình ư c tính toán c th giai o n thi t k k thu t ho c thi t k k thu t thi công. T ng d toán công trình bao g m: - Chi phí xây l p. - Chi phí mua s m thi t b - Chi phí khác - Chi phí d phòng. N i dung chi phí xây l p, chi phí mua s m thi t b , chi phí khác, chi phí d phòng th c hi n các i m 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 m c II c a Thông tư 08/1999/TT-BXD ngày 16/11/1999 c a B Xây d ng. III. CĂN C L P CHI PHÍ XÂY D NG CÔNG TRÌNH TRONG GIAI O N TH C HI N U TƯ
 3. xác nh ư c toàn b các chi phí c n thi t trong giai o n th c hi n u tư theo n i dung sau: 1. Báo cáo nghiên c u ti n kh thi (n u có) và báo cáo nghiên c u kh thi ho c báo cáo u tư ư c c p có thNm quy n phê duy t. 2. H sơ thi t k k thu t, thi t k b n v thi công ho c thi t k k thu t thi công. 3. Kh i lư ng công tác xây l p tính theo thi t k phù h p v i danh m c c a ơn giá xây d ng cơ b n. 4. Danh m c và s lư ng các thi t b công ngh (bao g m c thi t b phi tiêu chuNn c n s n xu t, gia công), các trang thi t b khác ph c v s n xu t, làm vi c, sinh ho t c n ph i l p t, không c n l p t, theo yêu c u công ngh s n xu t c a công trình xây d ng. Các t ch c tư v n thi t k ch u trách nhi m v m c y , chính xác, h p lý c a các n i dung nêu trong i m 3, và 4 nói trên. 5. Giá tính theo m t ơn v di n tích hay m t ơn v công su t s d ng c a các h ng m c công trình thông d ng: Là ch tiêu xác nh chi phí xây l p bình quân hoàn thành m t ơn v di n tích hay m t ơn v công su t s d ng ho c m t ơn v k t c u c a t ng lo i h ng m c công trình thông d ng ư c xây d ng theo thi t k i n hình hay theo thi t k h p lý kinh t . M c giá này ư c tính toán t giá tr d toán trư c thu c a các lo i công tác, k t c u xây l p trong h ng m c công trình, không bao g m các chi phí không c u thành tr c ti p trong ph m vi ngôi nhà ho c h ng m c công trình như các chi phí xây d ng các h ng m c khác như i n, nư c... và chi phí thi t b c a h ng m c công trình. 6. ơn giá xây d ng cơ b n: ơn giá xây d ng cơ b n do u ban nhân dân c p t nh, thành ph ban hành g m nh ng chi phí tr c ti p v v t li u, nhân công và chi phí s d ng máy thi công tính trên m t ơn v kh i lư ng công tác xây l p riêng bi t ho c m t b ph n k t c u xây l p và ư c xác nh trên cơ s nh m c d toán xây d ng cơ b n. i v i nh ng công trình quan tr ng c a Nhà nư c, có qui mô xây d ng và yêu c u k thu t ph c t p ư c phép xây d ng ơn giá riêng thì căn c vào ơn giá xây d ng cơ b n l p phù h p v i các bư c thi t k ư c c p có thNm quy n ban hành. 7. Giá các thi t b theo k t qu u th u ho c chào hàng c nh tranh mua s m thi t b ho c theo thông tin thương m i trên th trư ng. 8. Giá cư c v n t i, b c x p, chi phí lưu kho, lưu bãi theo hư ng d n c a Ban V t giá Chính ph . 9. nh m c các chi phí, phí, l phí tính theo t l % ho c các b ng giá bao g m:
 4. - Chi phí n bù, t ai, hoa màu, di chuy n dân cư và các công trình trên m t b ng xây d ng, căn c theo qui nh c a Chính ph , hư ng d n c a B Tài chính và các cơ quan có thNm quy n. - Ti n thuê t ai ho c ti n chuy n quy n s d ng t căn c theo qui nh c a Chính ph và hư ng d n c a các cơ quan có thNm quy n. - nh m c chi phí chung, giá kh o sát, chi phí thi t k , chi phí Ban qu n lý d án, chi phí tư v n u tư xây d ng, các l phí thNm nh (báo cáo nghiên c u kh thi, thi t k k thu t ho c thi t k k thu t thi công, t ng d toán, d toán công trình...) theo hư ng d n c a B Xây d ng, B Tài chính và cơ quan có thNm quy n. - L phí a chính, các lo i l phí khác, thu , phí b o hi m... căn c vào hư ng d n c a B Tài chính. 10. Các ch , chính sách có liên quan do B Xây d ng và các cơ quan có thNm quy n ban hành. IV. N I DUNG L P D TOÁN CÔNG TRÌNH BƯU CHÍNH VI N THÔNG 1. Chi phí xây l p: Giá tr d toán xây l p trư c thu là m c giá tính thu giá tr gia tăng bao g m: Chi phí tr c ti p, chi phí chung và thu nh p ch u thu tính trư c. Các kho n chi phí trên ư c xác nh theo m c tiêu hao v v t tư, lao ng, s d ng máy thi công và m t b ng giá khu v c t ng th i kỳ do các cơ quan có thNm quy n ban hành. 1.1. Chi phí tr c ti p: Chi phí tr c ti p bao g m: Chi phí v t li u, chi phí nhân công và chi phí s d ng máy thi công. 1.1.1. Chi phí v t li u: - Chi phí v t li u căn c vào lư ng v t tư s d ng trong nh m c d toán cho t ng lo i công vi c c a công trình xây l p theo thi t k k thu t nhân v i giá v t tư (thông báo giá c a Liên s xây d ng tài chính v t giá a phương) t i th i i m l p d toán. Khi có s thay i giá c v t li u thì căn c vào m c giá chưa có thu giá tr gia tăng trong thông báo t ng th i kỳ c a cơ quan có thNm quy n công b và m c giá ã tính trong ơn giá xây d ng cơ b n xác nh ph n chênh l ch và ưa tr c ti p vào chi phí v t li u trong d toán. - Chi phí hao h t v t tư tính theo nh m c hao h t trong thi công t i Quy t nh 382/BXD-VKT ngày 28/3/1994 c a B Xây d ng. - Thi t b và cáp thông tin áp d ng văn b n s 190-TC-TCT ngày 21/1/1998 c a B Tài chính.
 5. 1.1.2. Chi phí nhân công: Chi phí nhân công ư c tính c th t i ph l c s 1, hi n nay chưa có hư ng d n ch ti n lương m i, khi nào có văn b n c a Nhà nư c, T ng c c Bưu i n s hư ng d n sau. - N u các kho n ph c p khác cao hơn so v i các m c qui nh trong Ph l c s 1 ho c chưa có mà Nhà nư c có văn b n cho phép th c hi n thì ư c ưa thêm vào d toán. - i v i các công trình quan tr ng c a Nhà nư c, ư c cơ quan thNm quy n qu n lý Nhà nư c cho phép áp d ng các kho n ph c c p, ch chính sách riêng tính vào ơn giá ti n lương, thì trình cơ quan có thNm quy n xem xét i u ch nh áp d ng. - i v i m t s trư ng h p công trình c bi t, không làm ư c ban ngày mà ph i làm ban êm như tuy n cáp thông tin i trong thành ph ông dân theo qui nh c a Công an và S Giao thông a phương thì cũng ư c tính vào chi phí nhân công ph c p làm ca êm như qui nh hi n hành. - i v i ph c p làm thêm gi , ph c p làm ca êm, th c hi n theo Ngh nh s 195/CP ngày 31/12/1994 c a Chính ph và các văn b n khác c a B Lao ng - Thương binh và Xã h i, không tính kho n ph c c p này trong ơn giá ti n lương. 1.1.3. Chi phí s d ng máy thi công: Chi phí s d ng máy thi công ư c tính theo b ng giá ca máy thi t b thi công (ban hành theo Quy t nh s 1260/1998/Q -BXD ngày 28/11/1998 c a B Xây d ng. M t s chi phí thu c các thông s tính trong giá ca máy, thi t b thi công (như xăng, d u, i n năng...) chưa tính thu giá tr gia tăng u vào. 1.2. Chi phí chung: Chi phí chung bao g m các lo i sau: - Chi phí hành chính: Là toàn b nh ng kho n chi c n thi t nh m m b o cho vi c t ch c b máy qu n lý và ch o xây d ng. - Chi phí ph c v công nhân: Là nh ng kho n chi phí ph c v cho công nhân tr c ti p xây l p mà không tính vào chi phí nhân công trong ơn giá, chi phí b o hi m xã h i trích n p kinh phí công oàn... - Chi phí ph c v thi công: Là nh ng kho n chi phí c n thi t ph c v cho quá trình thi công xây l p, chi phí an toàn, b o h lao ng, công c lao ng, chi phí d n d p bàn giao công trình. Khi l p d toán xây l p công trình xây d ng bưu chính vi n thông ư c tính chi phí chung b ng 69% so v i chi phí nhân công, riêng m t s trư ng h p c th ư c tính như sau:
 6. Xây d ng các công trình nhà dân d ng, nhà bưu c c, nhà tr m thông tin, móng tr an ten t ng mi n ng b ng tính b ng 58%. 1.3. Thu nh p ch u thu tính trư c: Trong d toán xây l p công trình, m c thu nh p ch u thu tính trư c b ng 5,5% c a chi phí tr c ti p và chi phí chung. Kho n thu nh p ch u thu tính trư c s d ng n p th thu nh p doanh nghi p và m t s kho n chi phí ph i n p, ph i tr khác. Ph n còn l i ư c trích l p các quĩ theo qui ch qu n lý tài chính và h ch toán kinh doanh i v i doanh nghi p Nhà nư c ban hành kèm theo Nghi nh 59/CP ngày 3/10/1995 c a Chính ph . 1.4. Thu giá tr gia tăng u ra: i v i xây d ng, l p t, m c thu , m c thu su t thu giá tr gia tăng u ra ư c tính b ng 5% c a chi phí tr c ti p, chi phí chung và thu nh p ch u thu tính trư c. (Theo Ngh nh 78/1999/N -CP ngày 20/8/1999 c a Chính ph ). Trình t xác nh giá tr d toán xây l p theo nguyên t c nêu trên t i ph l c 2. 2. Chi phí mua s m thi t b Chi phí mua s m thi t b và các trang thi t b khác c a công trình bao g m: - Chi phí mua s m thi t b và các trang thi t b khác - Chi phí v n chuy n, b o qu n b o dư ng thi t b t i hi n trư ng. - B o hi m thi t b . 3. Chi phí khác: 3.1. Chi phí nhà t m cho công nhân: Chi phí nhà t m cho công nhân ư c l p d toán t i a b ng 2% chi phí xây l p công trình và trình c p có thNm quy n quy t nh. 3.2. nh m c chi phí thi t k công trình xây d ng: Th c hi n Quy t nh s 01/2000/Q -BXD ngày 03/1/2000 c a B trư ng B Xây d ng v nh m c chi phí thi t k công trình xây d ng, (m t s nh m c chưa phù h p s có hư ng d n sau). 3.3. Chi phí kh o sát công trình: Chi phí kh o sát xây d ng công trình tính theo m c II, 3.3 c a Thông tư s 05/1998/TT-TCB ngày 29/10/1998 c a T ng c c Bưu i n nhân v i h s i u ch nh k=0,95.
 7. 3.4. nh m c chi phí tư v n u tư và xây d ng: Th c hi n Quy t nh s 45/1999/Q -BXD ngày 2/12/1999 c a B trư ng B Xây d ng v nh m c chi phí tư v n u tư và xây d ng. 3.5. Chi phí b o hi m công trình: Chi phí b o hi m công trình theo Thông tư s 137/1999/TT-BTC ngày 29/11/1999 c a B Tài chính hư ng d n b o hi m công trình xây d ng. 3.6. Chi phí Ban qu n lý d án: Áp d ng ph l c s 3 v nh m c chi phí Ban qu n lý d án. 3.7. Các chi phí khác theo các văn b n hi n hành. 4. Chi phí d phòng: Chi phí d phòng ư c tính b ng 10% so v i t ng các kho n chi phí công trình, d phòng do y u t phát sinh kh i lư ng và trư t giá. V. T CH C TH C HI N Thông tư này ư c áp d ng t ngày 01 tháng 01 năm 2000. Nh ng n i dung c a các văn b n trư c ây trái v i Thông tư này u bãi b . Trong quá trình th c hi n n u có vư ng m c các ơn v ph n nh v T ng c c Bưu i n (18 Nguy n Du, Hà N i) k p th i xem xét i u ch nh cho phù h p. Nguy n Huy Lu n ( ã ký) PH L C 1 B NG HƯ NG D N CÁCH TÍNH CHI PHÍ NHÂN CÔNG CÔNG TRÌNH BƯU CHÍNH VI N THÔNG (Ban hành kèm theo Thông tư s ..../2000/TT-TCB ngày.... tháng... năm 2000 c a T ng c c Bưu i n) Áp d ng công th c: m F1 F2 NC = S Qj x DjNC ( 1 + + ) x KN j=1 H1n H2n
 8. Trong ó: Djnc = (Lj cb + P id + Pj kod + Hj cc + Lj ph ) x TL min Djnc: Là ơn giá nhân công c a công tác xây l p th j. Ljcb:Là h s lương c p b c yêu c u theo b ng lương A6 c a công vi c th j. Pid : Là ph c p lưu ng, tính b ng 20% lương t i thi u, t c là b ng 0,2 x 1,00 = 0,2. Pjkod: Là ph c c p không n nh c a s n xu t, tính b ng 10% lương c p b c theo yêu c u c a công vi c th j hay b ng 10% x Ljcb . Ljph : Là h s lương ph c a l , phép... tính b ng 12% lương c p b c theo yêu c u c a công vi c th J. TLmin : Ti n lương t i thi u theo qui nh c a Nhà nư c. ây lương c p b c (Ljcb ): áp d ng nhóm III b ng lương A6 (tương ương v i b ng lương A18 k thu t vi n thông) nhóm II v i c p b c bình quân là 3,5. T nh ng n i dung trên cách tính c th như sau: Djnc = (1,94 + 0,2 + 1,94 x 10% + 1,94 x 4% + 1,94 x 12%) x TLmin = 2,638 x TL min Áp d ng TLmin là 144.000 có Djnc = 2,638 x 144.000 = 379.872 /tháng; 14.610 46/m t công PH L C S 2 B NG T NG H P GIÁ TRN D TOÁN XÂY L P CÔNG TRÌNH BƯ U CHÍNH VI N THÔNG (Ban hành kèm theo Thông tư s ..../2000/TT-TCB ngày... tháng... năm 2000 c a T ng c c Bưu i n) STT Kho n m c chi phí Cách tính K t qu I. CHI PHÍ TR C TI P 1 Chi phí v t li u m VL S Qj x Djvl + CL vl j=1 2 Chi phí nhân công m F1 F2 NC
 9. S Qj x DjNC ( 1 + + ) j=1 H1n H2n 3 Chi phí máy thi công m M S Qj x Djm j=1 C ng tr c ti p phí VL + NC + M T II CHI PHÍ CHUNG P x NC C III THU NH P CHNU THU (T + C) x 5,5% TL TÍNH TRƯ C Giá tr d toán xây l p trư c thu (T + C +TL) gXL IV THU GIÁ TRN GIA TĂNG gXL x TXLGTGT VAT U RA Giá tr d toán xây l p sau thu (T+C+TL)+VAT Gxl Trong ó: Qj: Kh i lư ng công tác xây l p th j Djvl, Djnc, Djm: Chi phí v t li u, nhân công, máy thi công trong ơn giá xây d ng c a công tác xây l p th j. F1: Các kho n ph c p lương (n u có) tính theo ti n lương t i thi u mà chưa ư c tính ho c chưa trong ơn giá xây d ng. F2 : Các kho n ph c p lương (n u có) tính theo ti n lương c p b c mà chưa ư c tính ho c chưa trong ơn giá xây d ng. h1n : H s bi u th quan h gi a chi phí nhân công trong ơn giá so v i ti n lương t i thi u c a các nhóm lương th n. - Nhóm I : h1.1 = 2,342 - Nhóm II : h1.2 = 2,493 - Nhóm III : h1.3 = 2,638 - Nhóm IV : h1.4 = 2,796 h2n : H s bi u th quan h gi a chi phí nhân công trong ơn giá so v i ti n lương c p b c c a các nhóm lương th n.
 10. - Nhóm I : h2.1 = 1,378 - Nhóm II : h2.2 = 1,370 - Nhóm III : h2.3 = 1,363 - Nhóm IV : h2.4 = 1,357 P: nh m c chi phí chung (%). TL: Thu nh p ch u thu tính trư c. gXL: Giá tr d toán xây l p trư c thu Gxl: Giá tr d toán xây l p sau thu . CLvl: Chênh l ch v t li u (n u có). TXLGTGT: M c thu su t giá tr gia tăng qui nh cho công tác xây d ng, l p t. VAT: T ng s thu giá tr gia tăng u ra (g m thu giá tr gia tăng u vào tr khi mua các lo i v t tư, v t li u, nhiên li u, năng lư ng... và ph n thu giá tr gia tăng mà doanh nghi p xây d ng ph i n p). PH L C S 3 NNH M C CHI PHÍ BAN QU N LÝ D ÁN CÔNG TRÌNH BƯU CHÍNH VI N THÔNG (Ban hành kèm theo Thông tư s .... /2000/TT-TCB ngày... tháng... năm 2000 c a T ng c c Bưu i n) I. QUI NNH ÁP D NG 1. Chi phí Ban qu n lý d án ư c tính b ng c p tr s nh m c t l % theo m c chi phí xây l p và chi phí thi t b ư c duy t trong t ng d toán công trình ư c duy t qui nh trong các b ng 1 và 2 m c II c a ph l c này. 2. Trư ng h p chi phí xây l p ho c chi phí thi t b ư c duy t n m trong kho ng gi a giá tr qui nh các b ng trong m c II c a ph l c này thì tr s nh m c ư c xác nh theo phương pháp n i suy. 3. i v i nh ng công trình có t ng chi phí xâyl p ho c chi phí thi t b trong t ng d toán c a công trình có giá tr trên 2000 t ng thì các ơn v báo T ng c c Bưu i n làm vi c xin tho thu n v i B Xây d ng xác nh m c chi phí cho phù h p. 4. Chi phí Ban qu nlý d án theo hình th c Ch nhi m i u hành d án ư c tính b ng nh m c chi phí qui nh trong các b ng m c II c a ph l c này theo qui mô và lo i công trình c a d án do Ban qu n lý d án m nhi m.
 11. 5. i v i d án áp d ng hình th c Ch u tư tr c ti p qu n lý d án n u không thành l p Ban qu n lý d án thì Ch u tư ư c hư ng nh m c chi phí qu n lý b ng 60% nh m c chi phí qui nh trong các b ng m c II c a ph l c này. Trư ng h p thành l p Ban qu n lý d án thì ư c hư ng theo nh m c qui nh các b ng trong m c II c a ph l c này. Trư ng h p Ch u tư thuê tư v n theo hình th c Ch nhi m i u hành d án và có Ban qu n lý d án giúp vi c thu c Ch nhi m i u hành d án thì nh m c chi phí Ban qu n lý d án ư c th c hi n như qui nh trong các b ng m c II c a ph l c này và ư c phân chia như sau: - Chi phí Ban qu n lý d án theo hình th c Ch nhi m i u hành d án 80% c a nh m c chi phí. - Ch u tư: 20% c a nh m c chi phí. Trư ng h p ph i thuê tư v n th c hi n qu n lý chi phí xây d ng công trình thì chi phí Ban qu n lý d án ư c i u ch nh v i h s 1,18 so v i nh m c qui nh t i b ng 1 và 2 m c II c a ph l c này. 6. i v i d án áp d ng hình th c chìa khoá trao tay, sau khi Ch u tư t ch c u th u và l a ch n ư c nhà th u th c hi n t ng th u toàn b d án thì nh m c chi phí Ban qu n lý d án ư c th c hi n như qui nh trong các b ng m c II c a ph l c này và ư c phân chia như sau: - T ng th u : 60% c a nh m c chi phí Ban qu n lý d án. - Ch u tư: 40% c a nh m c chi phí Ban qu n lý d án. 7. i v i hình th c t th c hi n d án, Ch u tư ư c hư ng nh m c chi phí Ban qu n lý d án b ng 30% nh m c chi phí qui nh trong các b ng m c II c a ph l c này. 8. Chi phí c a Ban qu n lý d án giai o n l p d án ti n kh thi, Ch u tư l p d toán chi phí c th trình c p có thNm quy n phê duy t và ư c tính vào chi phí Ban qu n lý d án c a công trình. 9. Chi phí Ban qu n lý d án c a các d án u tư xây d ng vùng núi, biên gi i ư c i u ch nh v i h s 1,15; d án u tư xây d ng h i o ư c i u ch nh v i h s 1,35 so v i nh m c qui nh trong các b ng m c II c a ph l c này. II. B NG NNH M C CHI PHÍ BAN QU N LÝ D ÁN 1. So v i chi phí xây l p trong t ng d toán công trình ư c duy t B ng 1 ơn v tính: % CHI PHÍ XÂY L P (t ng) STT Lo i
 12. Ê 1 5 15 25 50 100 200 500 1000 2000 công 0,5 trình 1 Thông 1,43 1,37 1,30 1,20 1,12 0,85 0,60 0,46 0,33 0,21 0,13 tin bưu i n 2. So v i chi phí thi t b trong t ng d d toán công trình ư c duy t B ng 2 ơn v tính: % CHI PHÍ THI T BN (t ng) STT Lo i Ê 1 5 15 25 50 100 200 500 1000 2000 0,5 công trình 1 Thông 0,80 0,56 0,48 0,44 0,30 0,18 0,12 0,08 0,05 0,03 0,02 tin bưu i n
Đồng bộ tài khoản