Thông tư số 04/2000/TT-TCBĐ

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
47
lượt xem
2
download

Thông tư số 04/2000/TT-TCBĐ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 04/2000/TT-TCBĐ về việc hướng dẫn điều chỉnh một số điểm tại thông tư số 02/2000/TT-TCBĐ ngày 20/4/2000 do Tổng cục Bưu điện ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 04/2000/TT-TCBĐ

  1. T NG C C BƯU I N C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 04/2000/TT-TCB Hà N i, ngày 30 tháng 08 năm 2000 THÔNG TƯ HƯ NG D N ĐI U CH NH M T S ĐI M T I THÔNG TƯ S 02/2000/TT- TCBĐ NGÀY 20/4/2000 C A T NG C C BƯU ĐI N HƯ NG D N QU N LÝ CHI PHÍ VÀ L P D TOÁN XÂY D NG CÔNG TRÌNH BƯU CHÍNH VI N THÔNG Căn c Ngh nh s 12/CP ngày 11/3/1996 c a Chính ph v ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c b máy c a T ng c c Bưu i n. Căn c Ngh nh 52/1999/N -CP ngày 8/7/1999 c a Chính ph v vi c ban hành Qui ch qu n lý u tư và xây d ng và Ngh nh 12/2000/N -CP ngày 5/5/2000 v vi c s a i b sung m t s i u c a Ngh nh 52/1999/N CP. Căn c Thông tư s 02/2000/TT-BXD ngày 19/5/2000 c a B Xây d ng hư ng d n i u ch nh d toán công trình xây d ng cơ b n. Căn c Quy t nh s 14/2000/Q -BXD ngày 20/7/2000 c a B Xây d ng v nh m c chi phí tư v n u tư và xây d ng. Căn c Thông tư s 09/2000/TT-BXD ngày 17/7/2000 c a B Xây d ng hư ng d n vi c l p và qu n lý chi phí xây d ng công trình thu c các d án u tư. T ng c c Bưu i n hư ng d n i u ch nh m t s i m t i Thông tư s 02/2000/TT- TCB ngày 20/4/2000 c a T ng c c Bưu i n như sau: 1. i u ch nh giá tr d toán xây l p: 1.1. i u ch nh chi phí nhân công: Chi phí nhân công m c 1.1.2 ph l c 1 trong Thông tư 02/2000/TT-TCB c a T ng c c Bưu i n ư c i u ch nh theo h s KNC = 1,25 l n. N u các kho n ph c c p khác cao hơn so v i các m c qui nh trong ph l c 1, ho c chưa có mà Nhà nư c có văn b n cho phép th c hi n thì ư c ưa thêm vào d toán như các kho n lương ph , ph c p lương và các kho n ch chính sách khác, như ph c p lưu ng m c cao hơn 20%, hay ư c hư ng ph c p không n nh s n xu t m c l n hơn 10%. 1.2. i u ch nh chi phí máy thi công: Chi phí máy thi công m c 1.1.3 trong Thông tư s 02/2000/TT-TCB ngày 20/4/2000 c a T ng c c Bưu i n ư c i u ch nh v i h s KMTC = 1,04 l n, ch áp d ng i v i d toán s d ng ca máy ban hành kèm theo Quy t nh s 1260/1998/Q -BXD ngày 18/11/1998 c a B Xây d ng.
  2. 1.3. i u ch nh chi phí chung, thu nh p ch u thu tính trư c, thu giá tr gia tăng u ra: Các m c chi phí chung, thu nh p ch u thu tính trư c, thu giá tr gia tăng u ra, tính theo t l % qui nh trong Thông tư s 02/2000/TT-TCB ngày 20/4/2000 c a T ng c c Bưu i n, sau khi ã i u ch nh các kho n chi phí nêu trên. 2. Các chi phí khác trong t ng d toán công trình bưu chính vi n thông: 2.1. nh m c chi phí tư v n u tư và xây d ng: Th c hi n Quy t nh s 14/2000/Q -BXD ngày 20/7/2000 c a B Xây d ng v nh m c chi phí tư v n u tư và xây d ng thay th cho Quy t nh s 45/1999/Q -BXD ngày 2/12/1999 c a B Xây d ng. 2.2. L p và qu n lý chi phí xây d ng công trình bưu chính vi n thông: Th c hi n theo Thông tư s 09/2000/TT-BXD ngày 17/7/2000 c a B Xây d ng v hư ng d n vi c l p và qu n lý chi phí xây d ng công trình thu c các d án u tư và các chi phí khác trong d toán công trình bưu chính vi n thông theo Thông tư s 02/2000/TT-TCB ngày 20/4/2000 c a T ng c c Bưu i n. 3. T ch c th c hi n: Thông tư này ư c th c hi n t ngày 01/1/2000. - Không áp d ng Thông tư này i u ch nh d toán i v i d án th c hi n u th u qu c t trong nư c, các d án do nhà th u nư c ngoài ang thi công t i Vi t Nam. - i v i các công trình xây d ng có kh i lư ng chuy n ti p t năm trư c sang năm 2000 thì ch u tư xác nh giá tr kh i lư ng xây d ng ã th c hi n n h t 31/12/1999 và kh i lư ng xây d ng còn l i th c hi n t 01/1/2000 áp d ng vi c i u ch nh d toán công trình bưu chính vi n thông theo Thông tư này, c th như sau: 3.1. Nh ng trư ng h p ư c i u ch nh giá tr d toán theo qui nh t i Thông tư này: 3.1.1. Nh ng kh i lư ng công tác xây l p còn l i c a công trình xây d ng th c hi n ti p t 01/1/2000 áp d ng hình th c ch nh th u, u th u theo h p ng có i u ch nh giá (tr hình th c u th u theo h p ng tr n gói) nhưng chưa hoàn thành, chưa ư c nghi m thu. 3.1.2. Nh ng kh i lư ng công tác xây l p áp d ng hình th c ch nh th u, u th u theo h p ng có i u ch nh giá (tr hình th c u th u theo h p ng tr n gói) th c hi n t ngày 01/1/2000 ã hoàn thành, ã ư c nghi m thu, nhưng chưa ư c thanh quy t toán. 3.1.3. Các kh i lư ng xây l p phát sinh không ph i do nhà th u gây ra ( i v i hình th c u th u theo h p ng tr n gói và h p ng có i u ch nh giá) mà giá d toán
  3. xây l p l p theo ơn giá xây d ng cơ b n theo Thông tư 02/2000/TT-TCB ngày 20/4/2000 c a T ng c c Bưu i n). 3.1.4. i v i nh ng công trình, h ng m c công trình ã ư c c p quy t nh u tư phê duy t t ng d toán, d toán, nhưng chưa ho c ang t ch c u th u ho c ch nh th u thì ch u tư ph i i u ch nh l i t ng d toán, d toán theo hư ng d n c a Thông tư này trình c p quy t nh u tư phê duy t l i. 3.2. Nh ng trư ng h p không ư c i u ch nh giá d toán theo qui nh t i Thông tư này: 3.2.1 Nh ng d án u tư th c hi n xây d ng trong năm 2000 áp d ng phương th c u th u “H p ng tr n gói” ã ư c c p quy t nh u tư phê duy t. 3.2.2. Nh ng kh i lư ng công tác th c hi n sau ngày 01/1/2000 ã hoàn thành vi c nghi m thu thanh toán xong. 3.2.3. Nh ng công trình ã quy t toán. Trong quá trình th c hi n n u có vư ng m c, các ơn v ph n nh v T ng c c Bưu i n (18 Nguy n Du, Hà N i) k p th i xem xét i u ch nh cho phù h p. KT. T NG C C TRƯ NG T NG C C BƯU I N Nơi nh n: PHÓ T NG C C TRƯ NG - Như trên - B Xây d ng - B K ho ch và u tư - B Tài chính - Ngân hàng Nhà nư c VN - Các ơn v tr c thu c TBB . - T ng công ty BCVTVN - Công ty CP d ch v BCVT Sài Gòn Nguy n Huy Lu n - Công ty i n t Vi n thông quân i. - T ng c c trư ng ( b/c) - Lưu VT, KTKH
Đồng bộ tài khoản