Thông tư số 03/2001/TT-TCBĐ

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
50
lượt xem
5
download

Thông tư số 03/2001/TT-TCBĐ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 03/2001/TT-TCBĐ về việc ghi nhãn hàng hoá đối với thiết bị viễn thông đầu cuối thuê bao sản xuất trong nước và nhập khẩu do Tổng Cục Bưu Điện ban hành, để hướng dẫn sửa đổi, bổ sung Thông tư số 03/2000/TT-TCBĐ về việc ghi nhãn hàng hoá đối với thiết bị viễn thông đầu cuối thuê bao sản xuất trong nước và nhập khẩu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 03/2001/TT-TCBĐ

  1. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. T NG C C BƯU ĐI N C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 03/2001/TT-TCBĐ Hà N i, ngày 22 tháng 5 năm 2001 THÔNG TƯ C A T NG C C BƯU ĐI N S 03/2001/TT-TCBĐ NGÀY 22 THÁNG 5 NĂM 2001 V HƯ NG D N S A Đ I, B SUNG THÔNG TƯ S 03/2000/TT-TCBĐ NGÀY 26/7/2000 V VI C GHI NHÃN HÀNG HÓA Đ I V I THI T B VI N THÔNG Đ U CU I THUÊ BAO S N XU T TRONG NƯ C VÀ NH P KH U T ng c c Bưu đi n đã ban hành Thông tư s 03/2000/TT-TCBĐ ngày 26/7/2000 và Thông tư s 05/2000/TT-TCBĐ ngày 11/9/2000 hư ng d n th c hi n Quy t đ nh s 178/1999/QĐ-TTg ngày 30/8/1999 và Quy t đ nh s 95/2000/QĐ-TTg ngày 15/8/2000 c a Th tư ng Chính ph v vi c Ghi nhãn hàng hoá đ i v i thi t b vi n thông đ u cu i thuê bao s n xu t trong nư c và nh p kh u. Đ phù h p v i yêu c u c a Th tư ng Chính ph t i Văn b n s 304/CP-KTQĐ ngày 18/4/2001 v vi c ban hành các văn b n hư ng d n th c hi n Quy ch Ghi nhãn hàng hóa, T ng c c Bưu đi n hư ng d n m t s s a đ i, b sung Thông tư s 03/2000/TT-TCBĐ ngày 15/8/2000 c a T ng c c Bưu đi n như sau: 1. B sung thêm m c 2.1.5- Ngày s n xu t: - Trên nhãn thi t b ph i ghi ngày s n xu t. Ngày s n xu t là s ch ngày, tháng, năm dương l ch hoàn thành s n xu t thi t b . - Vi c ghi ngày s n xu t đư c đư c th c hi n như sau: ghi l n lư t hai con s ch ngày; hai con s ch tháng ho c tên tháng b ng ch ; hai con s cu i c a năm. 2. B sung thêm m c 2.1.6 - Thông s k thu t và tính năng, tác d ng ch y u: Các thông s k thu t và tính năng, tác d ng ch y u c a thi t b vi n thông đ u cu i thuê bao s n xu t trong nư c và nh p kh u ph i đư c ghi trên nhãn thi t b . 3. Các quy đ nh khác v n áp d ng theo quy đ nh t i Thông tư s 03/2000/TT-TCBĐ ngày 26/7/2000 và Thông tư s 05/2000/TT-TCBĐ ngày 11/9/2000 c a T ng c c Bưu đi n. 4. Thông tư này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký. 5. Trong quá trình th c hi n n u có vư ng m c c n ph n ánh k p th i v T ng c c Bưu đi n đ xem xét gi i quy t. Tr n Đ c Lai
  2. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. (Đã ký)
Đồng bộ tài khoản