intTypePromotion=1

Thông tư 04/2003/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Chia sẻ: Phạm Thị Thanh Uyên Uyên | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
80
lượt xem
5
download

Thông tư 04/2003/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 04/2003/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội hướng dẫn thực hiện điều chỉnh tiền lương và phụ cấp trong các doanh nghiệp

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 04/2003/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA th«ng t c ñ a b é  lao  é n g  ­ th¬ n g  binh v µ  x∙ h éi  ® s è  04/2003/tt­ ® tbxh n g µ y  17 th¸ng  bl 02 n¨ m  2003  v Ò  vi Ö c h í ng d É n  th ù c  Ö n  ® i Ò u  ch Ø n h  ti Ò n l¬ n g   hi v µ  p h ô  c Ê p  trong c¸c d o a n h  n g hi Ö p Thùc hiÖn kho¶n 1, §iÒu 1, NghÞ  ®Þnh  sè  03/2003/N§­  ngµy  CP 15/01/2003  ña  Ýnh  ñ  Ò   Öc  iÒu  c Ch ph v vi ® chØnh  Òn ¬ng, trî Êp    éivµ  ti l    c x∙h   ® æi  íi m ét  ¬  Õ   m  c ch qu¶n  ý tiÒn ¬ng, sau    l  l   khi trao ® æi    Õn  íic¸c Bé,    ý ki v     ngµnh  ªnquan, Bé   li     Lao  ng  Th¬ng  ®é ­  binh  µ  héi híng  Én  ùc  Ön  v X∙    d th hi viÖc  iÒu  ® chØnh  Òn l ng  µ  ô  Êp  ti  ¬ v ph c trongc¸cdoanh     nghiÖp    nh sau: I. ® è i tî ng ¸p d ô n g   §èit ng ¸p dông     î     c¸cquy  nh  ¹ Th«ng   µy  µngêilao ®éng  µm  Öc  ®Þ ti   tn l      l vi trongc¸ctæ      chøc  sau: ­Doanh    nghiÖp  µnh  Ëp vµ  ¹t®éng  th l   ho   theo LuËt Doanh      nghiÖp  µ  ­ nh n íc; ­ C«ng      tytr¸chnhiÖ m   ÷u  ¹n  thµnh    µ   ícn ¾ m   ÷ 100%   èn    h h 1  viªnNh n   gi   v ®iÒu  Ö; l ­Doanh    nghiÖp  ña  chøc  Ýnh  Þ,tæ  c tæ  ch tr   chøc  Ýnh  Þ­x∙héi; ch tr      ­ Tæng  C«ng    µ  íc vµ  ty nh n   doanh  nghiÖp  µ  íc chuyÓn  nh n   sang  ¹t ho   ®éng theo m«   ×nh   h c«ng    Ñ    tym ­c«ng    tycon; ­ Tæ     chøc, ®¬n  Þ, Nhµ   íc kh«ng    v  n  giao    Õ   éc  ¬  biªn ch thu c quan  µnh  h chÝnh,®¬n  Þ  ù    v s nghiÖp  ña  µ   íc,§¶ng,®oµn  Ó  µ    éi ® îcphÐp  c Nh n     th v c¸c H     ho¹t®éng    s¶n  Êt,kinhdoanh; xu     ­ C«ng      Çn,  ty cæ ph c«ng    ty tr¸ch nhiÖm   ÷u  ¹n, c«ng    îp    h h  ty h danh,  doanh  nghiÖp   ©n  ¹t®éng  tnh ho   theo LuËt Doanh      nghiÖp; (C¸ctæ    chøc  trªngäit¾tlµdoanh  nªu          nghiÖp) II.  C¸ch t Ý n h l¹i ø c  l¬ n g, p h ô  c Ê p  m 1. §èivíi      doanh nghiÖp  ang    ông  ® ¸p d thang ¬ng,b¶ng ¬ng,phô  Êp ­ l   l   cl ¬ng  Nhµ   ícban  µnh,c¨n cø  µo  Ö   è  do  n  h     v h s møc ¬ng,møc  ô  Êp ¬ng    l   ph c l quy ®Þnh   ¹  t iNghÞ   nh   è  ®Þ s 25/CP  µ  v 26/CP  µy  ng 23/5/1993, NghÞ   nh   è    ®Þ s 110/1997/N§­   µy  CP ng 18/11/1997  ña  Ýnh   ñ   µ   c Ch ph v møc  ¬ng  èi thiÓu l t    290.000 ®ång/th¸ng quy  ®Þnh  t¹  kho¶n  1, §iÒu  1, NghÞ  ®Þnh  sè  i 03/2003/N§­   µy  CP ng 15/1/2003  ña  Ýnh  ñ    Ýnh  ¹ møc  ¬ng, phô  c Ch ph ®Ó t li  l   cÊp ¬ng, ®¬n    Òn ¬ng, tÝnh  Õ     l   gi¸ti l   ch ®é b¶o  Ó m     éi,b¶o  Ó m   tÕ, hi x∙ h   hi y    tiÒn ¬ng  õng  Öc, nghØ   µy  Ô, nghØ   µng  l ng vi   ng l   h n¨m  µ    Õ     v c¸c ch ®é kh¸c   theo quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  Ëtlao ®éng  dông  õ ngµy  lu     ¸p  t  01/01/2003,cô  Ó    th nh sau:
  2. 2 a.TÝnh  ¹møc ¬ng:   l  i l Møc ¬ng  l Møc ¬ng l HÖ   è s thùc hiÖn  õ   t = tèi Óu  thi x møc ¬ng l 01/01/2003 290.000  ng/th¸ng ®å hiÖn  ëng h b.TÝnh  ¹møc  ô  Êp:   l  i ph c ­§èivíi   ô  Êp  Ýnh    Òn l ng  èi Óu:       ph c t c¸c trªnti  ¬ t   thi Møc  ô  Êp  ph c Møc ¬ng l H Ö   è  ô  Êp s ph c thùc hiÖn  õ   t = tèi Óu  thi x ® îchëng    01/01/2003 290.000  ng/th¸ng ®å theo quy  nh    ®Þ ­ §èivíic¸c phô  Êp  Ýnh    Òn l ng  Êp  Ëc, chøc  ô,chuyªn m«n,         ct trªnti  ¬ c b   v    nghiÖp  ô: v Møc  ô  Êp ph c Møc ¬ng l Tû  Ö  ô  Êp l ph c thùc hiÖn    = thùc hiÖn   x ® îchëng   tõ01/01/2003   tõ01/01/2003   theo quy  nh   ®Þ c.TÝnh  ¹møc  Òn l ng  ña  Ö   è    l  i ti  ¬ c h s chªnh  Öch  l b¶o u: l Møc  Òn l ng  ña  ti  ¬ c Møc ¬ng l HÖ   è s h Ö   è  s chªnh  Öch  l = tèi Óu  thi x chªnh  Öch  l b¶o ­ l b¶o u  Õu  ã)tõ l (n c     290.000  ng/th¸ng ®å u 01/01/2003 hiÖn  ëng h d. §èivíidoanh       nghiÖp  îcNhµ   ícquy  nh  Õ     Òn  ëng  Ýnh  ®  n  ®Þ ch ®é ti th t trongquü  Òn l ng  × tÝnh  ¹theo møc ¬ng  èi Óu 290.000  ng/th¸ng.   ti  ¬ th   l  i   l t  thi   ®å 2.  èi víidoanh  §   nghiÖp  µ   íc khi ¸p  ông  Ö   è  iÒu  Nh n     d h s® chØnh    t¨ng thªm kh«ng      qu¸ 1,5 hoÆc   lÇn    2  trªnmøc ¬ng  èithiÓu chung  Nhµ   ícquy  l t    do  n  ®Þnh  õ01/01/2003  µ290.000  ng/th¸ng)®Ó   µm  ¬  ë  Ýnh  n    Òn (t   l  ®å   l cst ®¬ gi¸ti   l ng  × ph¶ib¶o  ¶m     iÒu  Ön  ¬ th     ® c¸c® ki quy  nh  ¹ kho¶n    Òu  vµ  Òu    ®Þ t  i 1,§i 1  §i 2 NghÞ   nh   è  ®Þ s 03/2001/N§­   µy  CP ng 11/01/2001  ña  Ýnh  ñ  öa  æi, c Ch ph s ®   bæ  sung  ét  è  iÒu  ña  m s® c NghÞ   nh  è  ®Þ s 28/CP  µy  ng 28/3/1997 cña  Ýnh    Ch phñ  µ  v Th«ng   è  ts 05/2001/TT­ BL§TBXH   µy  ng 29/01/2001  ña  é   c B Lao  ng  ®é ­Th¬ng    binh vµ  héihíng dÉn  ©y  ùng  n    Òn l ng  µ    X∙      xd ®¬ gi¸ti  ¬ v qu¶n  ýtiÒn l l   ­ ¬ng,thu nhËp     trong doanh    nghiÖp  µ  íc. nh n Riªng c¸cdoanh     nghiÖp  ©y  ùng  ña  µ  ícvµ  xd c nh n   doanh  gnhiÖp  µ  íc nh n   ho¹t®éng    c«ng  ch, khi¸p dông  Ý      møc ¬ng  èithiÓu  l t  290.000  ng/th¸ng th× ®å    kh«ng  dông  Ö   è  iÒu  ¸p  h s® chØnh    t¨ng thªm  Òn ¬ng  èithiÓu        ti l t  0,4;0,3;0,2 quy  nh   ¹  ®Þ t iTh«ng   sè  t 03/2002/TT­ BL§TBXH   µ  v Th«ng   sè  t 04/2002/TT­ BL§TBXH   µy  ng 9/1/2002  ña  é   c B Lao  ng  Th¬ng  ®é ­  binh  µ  héi m µ     v X∙    ¸p dông  Ö   è  iÒu  h s® chØnh    t¨ngthªm  Òn l ng  èi Óu quy  nh  ¹ Th«ng   è  ti  ¬ t   thi   ®Þ t i ts 05/2001/TT­ BL§TBXH   ãi trªn®Ó     nh     Ý   Òn ¬ng, lËp  ù    n    x¸c ®Þ chi ph ti l   d to¸n c«ng  ×nh x©y  ùng  tr   d hoÆc     Ý   Òn l ng  chiph ti  ¬ trong ®¬n      gi¸s¶n  È m,  Þch  ph d vô c«ng  ch. Ý 3. §èivíi      doanh  nghiÖp  ©y  ùng  xd thang ¬ng,b¶ng ¬ng  l   l theo  quy  nh   ®Þ cña ph¸p luËt lao ®éng  th× c¨n cø  vµo  møc  l ng  tèi ¬  thiÓu 290.000  ®ång/th¸ng,doanh    nghiÖp  Ýnh  ¹  t li møc  ¬ng    l ghi trong  îp  ng  h ®å lao  ng, ®é  
  3. 3 ®¬n      ¬ng, tÝnh  Õ     gi¸tr¶ l   ch ®é b¶o  Ó m     éi,b¶o  Ó m   tÕ, tiÒn ¬ng  hi x∙ h   hi y    l ngõng  Öc, nghØ   µy  Ô, nghØ   µng  vi   ng l   h n¨m  µ    Õ     v c¸c ch ®é kh¸c theo      quy ®Þnh  ña  c ph¸p luËtlao®éng.      4. Møc   ca  Ýnh  ¨n  t theo  µy  ng c«ng  Õ     ch ®é trong  th¸ng  i  íic«ng  ®è v   nh©n,  viªn chøc  µm  Öc    l vi trong  c¸c doanh nghiÖp  µ   íc  nh n quy  nh   ¹ ®Þ t i Th«ng   è  ts 15/1999/TT­ BL§TBXH   µy  ng 22/6/1999  ña  é   c B Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh vµ  X∙  éi kÓ  tõ ngµy 01/01/2003 kh«ng vît h   qu¸ møc   ¬ng tèi thiÓu  l   290.000  ng/th¸ng. ®å III.T æ  c h ø c th ù c hi Ö n   1. C¸c  é, c¬    B   quan  ngang  é, c¬  B   quan  éc Ch Ýnh  ñ, Uû   thu   ph   ban  ©n  nh d ©n  tØnh, thµnh  è  ùc thuéc    ph tr   Trung  ng,  ñ   Þch  éi  ng  ¬ Ch t H ®å qu¶n  Þ tr   Tæng  c«ng    ty91/TTg  ã  c tr¸chnhiÖ m     chØ  o,®«n  c  Óm      ®¹   ®è ki trac¸c doanh  nghiÖp  ùc hiÖn  th   theo ®óng    quy  nh  ña  ®Þ c Th«ng   µy. tn 2.§èivíi         doanh  c¸c nghiÖp  µ   íc,khix¸c®Þnh  n    Òn l ng,b÷a  Nh n       ®¬ gi¸ti  ¬   ¨n gi÷a ca      trong nhiÖ m   ô  Õ   ¹ch    v k ho s¶n  Êt,kinh doanh  µng  xu     h n¨m, cÇn  ã    c c¸c gi¶iph¸p  Ých  ùc         t c ®Ó t¨ngn¨ng  Êt lao ®éng, n©ng  su       cao  Öu  hi qu¶,g ¾n     viÖc    nhËp  ña  êi lao ®éng  íiviÖc    î nhuËn, t¨ng ®ãng  ãp  t¨ng thu  c ng     v  t¨ng l   i    g cho  µ   íctheo c¸cv¨n b¶n  ∙  Nh n       ® quy  nh. ®Þ 3. Th«ng   µy  ã  Öu  ùc thihµnh    t n c hi l     sau  ngµy  Ó   õ ngµy  ý  ¨ng  15  k t  k® c«ng      Õ     b¸o,c¸c ch ®é quy  nh  ¹  ®Þ ti Th«ng   µy    ông  õ ngµy  th¸ng 01  tn ¸p d t  01    n¨m 2003. Trong    ×nh  ùc hiÖn  Õu  ã  íng  ¾ c,    Þ    é   qu¸ tr th   n cv m ®Ò ngh c¸c B qu¶n  ýl  ngµnh,lÜnh  ùc,Uû     v   ban  ©n  ©n  nh d tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng  µ    ph tr     ¬v c¸cdoanh    nghiÖp  ph¶n  vÒ   é  ¸nh  B Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh vµ  héixem   Ðt,   X∙    x  gi¶i   Õt. quy
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2