intTypePromotion=1

Thông tư 07/1998/TT-NHNN1 của Ngân hàng Nhà nước

Chia sẻ: Phạm Thị Thanh Uyên Uyên | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
68
lượt xem
2
download

Thông tư 07/1998/TT-NHNN1 của Ngân hàng Nhà nước

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 07/1998/TT-NHNN1 của Ngân hàng Nhà nước về việc hướng dẫn thực hiện một số nội dung liên quan đến ngân hàng khi chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành công ty cổ phần (theo Nghị định số 44/1998/NĐ-CP ngày 29/6/1998)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 07/1998/TT-NHNN1 của Ngân hàng Nhà nước

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Th«ng t c ñ a  g © n   µ n g  N h µ  n íc Vi Ö t N a m   è  07/1998/TT­N H N N 1 N h s n g µ y 28  th¸ng 9 n¨ m  1998 h í ng d É n   ù c hi Ö n   é t s è   th m n é i d u n g  liªn u a n  ® Õ n  n g © n  h µ n g  khi ch uy Ó n    q d o a n h   g hi Ö p  N h µ  n íc th µ nh c«n g  ty  æ  p h Ç n   n c (theo N g h Þ  ® Þ n h  s è   44/1998/N§­C P  n g µ y   29/6/1998) Thihµnh    NghÞ   nh  è  ®Þ s 44/1998/N§­   µy  th¸ng 6  CP ng 29    n¨m  1998  ña  c ChÝnh  ñ  Ò   ph v chuyÓn  doanh  nghiÖp  µ   ícthµnh  Nh n   c«ng      Çn; Ng ©n   tycæ ph   hµng  µ   íc ViÖt Nam   íng  Én  ùc hiÖn  ét  è  éidung  ªnquan  n   Nh n     h d th   m sn  li   ®Õ ng©n  µng    h khi chuyÓn doanh  nghiÖp  µ  íc thµnh  nh n   c«ng      Çn    ty cæ ph nh sau: 1. Gi¸ trÞ thùc  Õ  Çn  èn  µ   íc ®Ó     Çn      t ph v Nh n   cæ ph ho¸ theo  Çn    ph ho¸ theo c¸ch×nh     thøc qui®Þnh  ¹ §iÒu  cña     t i 7  NghÞ   nh  è  ®Þ s 44/1998/N§­   ­ CP ® îctÝnh    b»ng    Þthùc tÕ  ña  gi¸tr     c doanh  nghiÖp  õ®i    tr   c¸ckho¶n  îph¶itr¶, Ó   n     k c¶  îvay    chøc  Ýn  ông,bao  å m   nîgèc  µ    Òn vay. n  c¸ctæ  td   g c¶    v l∙ti   i 2. Khi doanh  nghiÖp  µ   íc cã  nh n   quyÕt  nh   ña  ¬  ®Þ c c quan  ã  Èm   c th quyÒn  chuyÓn  µnh  th c«ng      Çn  ty cæ ph theo    nh  ¹  Òu  cña  qui®Þ ti §i 17  NghÞ   ®Þnh  è  s 44/1998/N§­   ña  Ýnh  ñ  ×  CP c Ch ph th c«ng      Çn  Õp  ôc kÕ   ty cæ ph ti t   thõa  µ  ùc hiÖn  Êtc¶  Òn  µ  Üa  ô  ña  v th   t   quy v ngh v c doanh  nghiÖp  µ  íctr c nh n   í   ®©y  trong quan  Ö   íic¸c tæ    h v     chøc  Ýn  ông  td theo quy  nh  Ön  µnh  ña  ®Þ hi h c ph¸p  Ët, µm  ñ tôc nhËn    lu   l th     c¸c kho¶n cßn  î vay  gèc  µ    íi   chøc  n  c¶  v l∙v   tæ  i c¸c tÝn  ông,tr¶nî vay  n   ¹n,tho¶  Ën  íic¸c tæ  d      ®Õ h   thu v     chøc  Ýn  ông  Ò   ¬ng  td v ph ¸n  ö  ý c¸c kho¶n  î cßn  ¹  ï hîp  íic¸c h×nh  x l    n  li  ph v    thøc    Çn  cæ ph ho¸ doanh  nghiÖp  µ  íc. nh n 3. C¸c    doanh nghiÖp    Çn    îctiÕp tôc vay  èn  ña  ©n  µng  cæ ph ho¸ ®      v c ng h th ng  ¹i,c«ng    µichÝnh  µ    chøc  Ýn  ông  ¬ m  tyt   v c¸c tæ  td kh¸c cña  µ   íctheo   Nh n     c¬  Õ   µ    Êtnh  ∙    ông  i víi ch v l∙su   ® ¸p d i ®è    doanh nghiÖp  µ  íc. nh n 4. C¸c  ©n  µng  ¬ng  ¹i,c¸c c«ng    µichÝnh  µm  i lý b¸n      ng h th m   ty t   l ®¹     cæ phÇn  hoÆc  b¶o    cæ   Çn  l∙nhb¸n  ph cho    c¸cdoanh  nghiÖp    Çn    îch­ cæ ph ho¸ ®   ëng  Ý   doanh  ph do  nghiÖp    Çn    cæ ph ho¸ tho¶  Ën  íic¸c ng©n  µng  ¬ng  thu v     h th m¹ivµ    c«ng    µichÝnh  tyt   trongph¹m      vimøc  Ý  Bé  µichÝnh  ph do  T   quy  nh. ®Þ 5.C¸c  chøc  Ýn  ông  îcmua    Çn  ña    tæ  td ®  cæ ph c doanh  nghiÖp    Çn   cæ ph ho¸ theo quy  nh  Ön  µnh  ña  ®Þ hi h c ph¸p  Ët vÒ   ãp  èn  ña  chøc  Ýn  lu   g v c tæ  t dông. 6. Th«ng   µy  ã  Öu  ùc thihµnh  Ó   õ ngµy  ý  µ    tn c hi l     k t  k v thay thÕ    Th«ng    t sè 06/1998/TT­ NHNN1   µy  ng 15/8/1998  íng dÉn  ùc hiÖn  ét  è  éidung  H   th   m sn  li   ªnquan  n   ©n  µng    ®Õ ng h khichuyÓn  doanh  nghiÖp  µ  íc thµnh  nh n   c«ng    ty cæ   Çn  ph theo NghÞ   nh  è    ®Þ s 44/1998/N§­   µy  CP ng 29/6/1998. 7.Tæ     chøc  ùc hiÖn: th   ­ C¸c  chøc  Ýn  ông    tæ  td ph¶ib¸m    Öc  ùa chän,quyÕt  nh    s¸tvi l     ®Þ doanh  nghiÖp    Çn    ¬ng      Çn    ña  õng doanh  cæ ph ho¸,ph ¸n cæ ph ho¸ c t   nghiÖp  theo c¸c    h×nh  thøc quy  nh  ¹  Òu  cña  ®Þ ti§i 7  NghÞ   nh  è  ®Þ s 44/1998/N§­     ùc CP ®Ó th   hiÖn  y     Òn  µ  Üa  ô  ña  × nh  ®Ç ®ñ quy v ngh vc m trong viÖc  ö  ýnî vµ    x l     cho    vay ®èi víi    doanh nghiÖp    Çn  cæ ph ho¸.
  2. 2 ­ C¸c  ô, Côc, Së, Ban  µ  n  Þ  ùcthuéc Ng ©n  µng  µ   ícTrung    V     v ®¬ v tr     h Nh n   ¬ng, chi nh¸nh  ©n  µng  µ   íc tØnh, thµnh  è  Þu     ng h Nh n     ph ch tr¸ch nhiÖ m       thi hµnh Th«ng   µy  tn theo chøc    n¨ng  µ  Ö m  ô  îcgiao. v nhi v® 
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2