intTypePromotion=1

Thông tư 08/2003/TTLT-BKH-BTC của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính

Chia sẻ: Phạm Thị Thanh Uyên Uyên | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:7

0
90
lượt xem
3
download

Thông tư 08/2003/TTLT-BKH-BTC của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 08/2003/TTLT-BKH-BTC của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện một số quy định tại Nghị định 38/2003/NĐ-CP ngày 15/4/2003 của Chính phủ về việc chuyển đổi một số doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài sang hoạt động theo hình thức công ty cổ phần

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 08/2003/TTLT-BKH-BTC của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính

  1. v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA Th«ng t  liªn tÞch bé kÕ ho¹ch ®Çu t ­ bé tµi chÝnh   s è   0 8 / 2 0 0 3 / t t l t ­ b k h ­ b t c   n g µ y   2 9   t h ¸ n g   1 2   n ¨ m   2 0 0 3   v Ò   v i Ö c  h í n g   d É n   t h ù c   h i Ö n   m é t   s è   q u y   ® Þ n h   t ¹ i   n g h Þ   ® Þ n h  38/2003/n®­cp ngµy 15 th¸ng 4 n¨m 2003 cña chÝnh phñ  vÒ viÖc chuyÓn ®æi mét sè doanh nghiÖp  cã vèn ®Çu t níc ngoµi sang ho¹t ®éng  theo h×nh thøc c«ng ty cæ phÇn C¨n   cø   NghÞ   ®Þnh   38/2003/N§­CP   ngµy   15   th¸ng   4   n¨m   2003 cña ChÝnh phñ vÒ viÖc chuyÓn ®æi mét sè Doanh nghiÖp   cã vèn ®Çu t níc ngoµi sang ho¹t ®éng theo h×nh thøc C«ng   ty cæ phÇn;  C¨n   cø   NghÞ   ®Þnh   61/2003/N§­CP   ngµy   06   th¸ng   6   n¨m   2003  cña  ChÝnh   phñ   quy  ®Þnh  chøc  n¨ng,   nhiÖm  vô,  quyÒn   h¹n vµ c¬ cÊu tæ chøc cña Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t. C¨n   cø   NghÞ   ®Þnh   77/2003/N§­CP   ngµy   01   th¸ng   7   n¨m   2003  cña  ChÝnh   phñ   quy  ®Þnh  chøc  n¨ng,   nhiÖm  vô,  quyÒn   h¹n vµ c¬ cÊu tæ chøc cña Bé Tµi chÝnh. Bé  KÕ  ho¹ch vµ  §Çu t vµ  Bé  Tµi chÝnh híng dÉn mét sè   quy  ®Þnh t¹i NghÞ   ®Þnh 38/2003/N§­CP ngµy 15 th¸ng 4 n¨m   2003 cña ChÝnh phñ vÒ viÖc chuyÓn ®æi mét sè Doanh nghiÖp   cã vèn ®Çu t níc ngoµi sang ho¹t ®éng theo h×nh thøc C«ng   ty cæ phÇn nh sau: §i Ò u  1:  §èi tîng ¸p dông Doanh   nghiÖp   cã   vèn   ®Çu   t  níc   ngoµi   (sau   ®©y   gäi  chung lµ Doanh nghiÖp) ®¸p øng c¸c ®iÒu kiÖn quy ®Þnh t¹i   §iÒu 7 NghÞ   ®Þnh 38/2003/N§­CP ngµy 15 th¸ng 4 n¨m 2003  cña ChÝnh phñ  vÒ  viÖc chuyÓn  ®æi mét sè  Doanh nghiÖp cã  vèn ®Çu t níc ngoµi sang ho¹t ®éng theo h×nh thøc C«ng ty  cæ phÇn (sau  ®©y gäi t¾t lµ  NghÞ   ®Þnh 38/2003/N§­CP)  ®îc  xem   xÐt   ®Ó   chuyÓn   ®æi   sang   h×nh   thøc   C«ng   ty   cæ   phÇn;  riªng c¸c Doanh nghiÖp sau cha ®îc xem xÐt chuyÓn ®æi: a) Doanh nghiÖp trong  ®ã  Bªn níc ngoµi hoÆc c¸c Bªn  tham   gia   liªn   doanh   (®èi   víi   Doanh   nghiÖp   liªn   doanh)  hoÆc nhµ   ®Çu t  níc ngoµi (®èi víi Doanh nghiÖp 100% vèn  níc ngoµi) cã  cam kÕt chuyÓn giao kh«ng båi hoµn tµi s¶n   cho Nhµ níc ViÖt Nam vµ Bªn ViÖt Nam. b)   Doanh   nghiÖp   cã   doanh   thu   thu   tr íc   nh  c¸c   doanh  nghiÖp   ho¹t   ®éng   trong   c¸c   lÜnh   vùc   kinh   doanh   h¹  tÇng   Khu c«ng nghiÖp, Khu chÕ xuÊt, Khu ®« thÞ míi; x©y nhµ ®Ó  b¸n hoÆc cho thuª thu tiÒn tríc; x©y dùng v¨n phßng, c¨n 
  2. 2 hé  cho thuª thu tiÒn tríc; s©n g«n; dÞch vô  cã  b¸n thΠ héi viªn; cho thuª l¹i ®Êt thu tiÒn tríc... c) Doanh nghiÖp ®Çu t theo c¸c h×nh thøc BT, BOT, BTO d) Doanh nghiÖp cã quy m« vèn ®Çu t quy ®Þnh t¹i GiÊy  phÐp  ®Çu t  trªn 70 triÖu  ®« la Mü  vµ  díi 1 triÖu  ®« la  Mü. e)   Doanh   nghiÖp   cã   sè   lç   lòy   kÕ   t¹i   thêi   ®iÓm   xin  chuyÓn   ®æi (sau khi  ®∙ dïng l∙i cña n¨m tµi chÝnh  ngay  tríc n¨m chuyÓn  ®æi  ®Ó  bï   ®¾p) lín h¬n hoÆc b»ng vèn cña  chñ së h÷u. g) Doanh nghiÖp cã  sè  nî  ph¶i thu kh«ng cßn kh¶ n¨ng  thu håi t¹i thêi  ®iÓm xin chuyÓn  ®æi lín h¬n vèn cña chñ  së h÷u. §i Ò u  2.  H×nh thøc chuyÓn ®æi Doanh   nghiÖp   ®îc   chuyÓn   ®æi   theo   c¸c   h×nh   thøc   quy  ®Þnh t¹i §iÒu 4 NghÞ ®Þnh 38/2003/N§­CP gåm: 1."Gi÷  nguyªn gi¸ trÞ  doanh nghiÖp vµ  chñ   ®Çu t"  ®îc  ¸p dông ®èi víi Doanh nghiÖp: a) Cã  sè  lîng chñ   ®Çu t t¹i thêi  ®iÓm  ®Ò  nghÞ  chuyÓn  ®æi ®¸p øng yªu cÇu vÒ sè lîng cæ ®«ng tèi thiÓu theo quy  ®Þnh ®èi víi C«ng ty cæ phÇn; b) C¸c chñ   ®Çu t kh«ng chuyÓn nhîng phÇn vèn gãp cho  cæ ®«ng míi; c) Kh«ng huy ®éng thªm vèn ®iÒu lÖ Chñ   ®Çu   t  quy   ®Þnh   t¹i   NghÞ   ®Þnh   38/2003/N§­CP   vµ  Kho¶n 1 §iÒu nµy lµ Bªn níc ngoµi, Bªn ViÖt Nam trong c¸c  doanh  nghiÖp   liªn  doanh,   Nhµ   ®Çu   t  níc   ngoµi   trong   c¸c  doanh  nghiÖp   100%  vèn  níc   ngoµi   quy   ®Þnh   t¹i   GiÊy   phÐp  ®Çu t hoÆc §iÒu lÖ Doanh nghiÖp. Tû  lÖ  n¾m gi÷  cæ phÇn  gi÷a c¸c cæ  ®«ng s¸ng lËp  ® îc  x¸c  ®Þnh theo tû  lÖ  gãp vèn ph¸p  ®Þnh quy  ®Þnh t¹i GiÊy  phÐp ®Çu t, hoÆc theo tháa thuËn gi÷a c¸c chñ ®Çu t  vµ ®­ îc quy ®Þnh trong §iÒu lÖ C«ng ty cæ phÇn. 2.   "ChuyÓn   nhîng   mét   phÇn   gi¸   trÞ   doanh   nghiÖp   cho  c¸c cæ ®«ng míi" ®îc ¸p dông ®èi víi Doanh nghiÖp: a) CÇn bæ sung thªm cæ  ®«ng  ®Ó   ®¶m b¶o  ®ñ  sè  cæ  ®«ng   tèi thiÓu theo quy  ®Þnh  ®èi víi C«ng ty cæ phÇn hoÆc cã  nhu cÇu bæ sung cæ ®«ng míi, vµ b) Kh«ng huy ®éng thªm vèn ®iÒu lÖ.
  3. 3 Tû  lÖ  n¾m gi÷  cæ phÇn gi÷a c¸c cæ  ®«ng s¸ng lËp  ®îc  x¸c  ®Þnh theo  tháa  thuËn vµ   ®îc quy  ®Þnh trong  §iÒu  lÖ  C«ng ty cæ phÇn. 3. “Gi÷ nguyªn gi¸ trÞ Doanh nghiÖp hoÆc chuyÓn nhîng  mét phÇn vèn vµ  ph¸t hµnh thªm cæ phiÕu  ®Ó  thu hót vèn  ®Çu t” ®îc ¸p dông ®èi víi doanh nghiÖp: a) Cã nhu cÇu t¨ng vèn ®iÒu lÖ; b) Võa cã  nhu cÇu huy  ®éng thªm vèn, võa cã  nhu cÇu  t¨ng sè lîng cæ ®«ng. Tû  lÖ  n¾m gi÷  cæ phÇn cña cæ  ®«ng sang lËp míi  ®îc  x¸c  ®Þnh theo  tháa  thuËn vµ   ®îc quy  ®Þnh trong  §iÒu  lÖ  C«ng ty cæ phÇn. Trong c¸c trêng hîp chuyÓn ®æi nªu t¹i c¸c Kho¶n 1, 2  vµ  3 cña §iÒu nµy, C«ng ty cæ phÇn ph¶i  ®¶m b¶o quy  ®Þnh   nªu   t¹i   Kho¶n   1   §iÒu   10   vµ   Kho¶n   3   §iÒu   12   NghÞ   ®Þnh   38/2003/N§­CP. §i Ò u  3.  Gi¸ trÞ doanh nghiÖp ®Ó chuyÓn ®æi 1. Gi¸ trÞ  doanh nghiÖp  ®Ó  chuyÓn  ®æi lµ  toµn bé  gi¸  trÞ  tµi s¶n hiÖn cã  ghi trªn sæ s¸ch cña doanh nghiÖp  ®∙  ®îc kiÓm to¸n  ®éc lËp trong vßng 6 th¸ng tríc thêi  ®iÓm  nép hå s¬ chuyÓn ®æi. 2. Gi¸ trÞ phÇn vèn cña chñ ®Çu t tríc khi chuyÓn ®æi  lµ  toµn bé  gi¸ trÞ  tµi s¶n hiÖn cã  ghi trªn sæ s¸ch cña  doanh nghiÖp  ®∙  ®îc kiÓm to¸n bëi c«ng ty kiÓm to¸n  ®éc  lËp trong  vßng  6 th¸ng  tríc thêi   ®iÓm  nép hå  s¬  chuyÓn  ®æi sau khi ®∙ trõ ®i c¸c kho¶n nî ph¶i tr¶. 3. Thêi  ®iÓm  ®Þnh gi¸  doanh nghiÖp lµ  thêi  ®iÓm b¸o  c¸o tµi chÝnh ®∙ ®îc kiÓm to¸n . 4.   Trong   qu¸   tr×nh   x¸c   ®Þnh   gi¸   trÞ   doanh   nghiÖp,   viÖc kiÓm  kª,  ph©n  lo¹i c¸c lo¹i tµi s¶n,  c¸c  kho¶n  nî  ph¶i thu,  ph¶i  tr¶ cÇn tu©n thñ  theo c¸c quy  ®Þnh  hiÖn  hµnh vÒ qu¶n lý tµi chÝnh ­ kÕ to¸n, thuÕ. PhÇn gi¸ trÞ c¸c tµi s¶n thiÕu, mÊt m¸t, h  háng kh«ng  thÓ   sö   dông   ®îc   (nÕu   cã)   sÏ   ®îc   khÊu   trõ   vµo   gi¸   trÞ  doanh  nghiÖp   ®Ó  chuyÓn   ®æi sau khi trõ   ®i kho¶n   ®Òn bï  tr¸ch nhiÖm c¸ nh©n. PhÇn  gi¸  trÞ  tµi  s¶n thõa  (nÕu  cã) sÏ   ®îc  tÝnh vµo  gi¸ trÞ doanh nghiÖp ®Ó chuyÓn ®æi. C¸c kho¶n nî  ph¶i thu cã   ®ñ  c¨n cø x¸c  ®Þnh kh«ng cã  kh¶   n¨ng   thu   håi   t¹i   thêi   ®iÓm   x¸c   ®Þnh   gi¸   trÞ   doanh  nghiÖp ®îc h¹ch to¸n vµo chi phÝ cña doanh nghiÖp.
  4. 4 C¸c kho¶n nî ph¶i tr¶ cã ®ñ c¨n cø lµ chñ nî ®∙ tõ bá  c¸c quyÒn cña m×nh  ®èi víi kho¶n nî   ®ã  t¹i thêi  ®iÓm x¸c  ®Þnh gi¸ trÞ  doanh nghiÖp  ®îc h¹ch to¸n vµo thu nhËp cña  doanh nghiÖp. 5. Trêng hîp doanh nghiÖp liªn doanh cã  Bªn ViÖt Nam  ®îc phÐp dïng gi¸ trÞ  quyÒn sö  dông  ®Êt  ®Î  gãp vèn vµo  liªn doanh, nÕu Bªn ViÖt Nam lµ  Doanh nghiÖp Nhµ  níc th×  ph¶i   hoµn   thµnh   thñ   tôc   ghi   vèn   b»ng   gi¸   trÞ   quyÒn   sö  dông  ®Êt gãp vèn vµo liªn doanh theo híng dÉn cña Bé  Tµi  chÝnh. 6.   Trong   kho¶ng   thêi   gian   tÝnh   tõ   ngµy   b¸o   c¸o   tµi  chÝnh  ®îc kiÓm to¸n  ®Õn ngµy GiÊy phÐp  ®Çu t  ®iÒu chØnh  cã  hiÖu lùc, cã  ph¸t sinh c¸c kho¶n l∙i hoÆc lç  lµm ¶nh  hëng  ®Õn gi¸ trÞ  Doanh nghiÖp th×  Doanh nghiÖp  ®îc  ®iÒu  chØnh   gi¸   trÞ   Doanh   nghiÖp   ®Ó   chuyÓn   ®æi   t¬ng   øng   víi  phÇn l∙i hoÆc lç ph¸t sinh ®∙ ®îc kiÓm to¸n. §i Ò u  4.  Hå s¬ ®Ò nghÞ chuyÓn ®æi 1. Hå  s¬  xin chuyÓn   ®æi  ®îc lËp theo  quy   ®Þnh  t¹i  §iÒu 20 vµ §iÒu 21 NghÞ ®Þnh 38/2003/N§­CP. 2. Hå s¬ xin chuyÓn ®æi cÇn cã thªm b¶n gi¶i tr×nh cô  thÓ trong Ph¬ng ¸n chuyÓn ®æi ®èi víi c¸c trêng hîp sau: a) Doanh nghiÖp bæ sung thªm cæ ®«ng s¸ng lËp míi. b) Doanh nghiÖp cã tû lÖ ph©n chia lîi nhuËn quy ®Þnh   t¹i GiÊy phÐp  ®Çu t kh¸c víi tû  lÖ  gãp vèn ph¸p  ®Þnh cña   c¸c Bªn. c) Doanh nghiÖp b¸n cæ phÇn cho ngêi lao ®éng. d) Doanh nghiÖp ph¸t hµnh thªm cæ phiÕu  ®Ó  huy  ®éng   thªm vèn ®iÒu lÖ. §i Ò u   5.   Tr×nh   tù   vµ   thñ   tôc   chuyÓn   ®æi   doanh  nghiÖp 1. C¸c doanh nghiÖp ®¸p øng ®iÒu kiÖn chuyÓn ®æi quy   ®Þnh t¹i §iÒu 1 Th«ng t nµy göi hå s¬  ®Ò nghÞ chuyÓn ®æi  tíi Bé  KÕ  ho¹ch vµ  §Çu t  tríc ngµy 25 th¸ng 3 n¨m 2004  ®Ó ®îc xem xÐt, lùa chän c¸c doanh nghiÖp chuyÓn ®æi tr íc  ngµy 25 th¸ng 5 n¨m 2004. 2. Thêi h¹n thÈm ®Þnh: a) Trong thêi h¹n 3 ngµy lµm viÖc kÓ tõ ngµy nhËn ®îc  hå  s¬  hîp lÖ, Bé  KÕ  ho¹ch vµ  §Çu t göi hå  s¬  tíi c¸c Bé,  ngµnh liªn quan lÊy ý kiÕn. b) Trong thêi h¹n 15 ngµy lµm viÖc kÓ tõ ngµy nhËn ®­ îc hå  s¬  hîp lÖ, c¸c Bé, ngµnh liªn quan cã   ý  kiÕn b»ng 
  5. 5 v¨n b¶n göi Bé  KÕ  ho¹ch vµ  §Çu t  vÒ   ®Ò  nghÞ  chuyÓn  ®æi  cña   doanh   nghiÖp;   qu¸   thêi   h¹n   nªu   trªn   mµ   kh«ng   cã   ý  kiÕn b»ng v¨n b¶n th×  coi nh  chÊp thuËn  ®Ò  nghÞ    chuyÓn  ®æi cña doanh nghiÖp. c) Trong thêi h¹n 30 ngµy lµm viÖc kÓ tõ ngµy nhËn ®­ îc hå  s¬  hîp lÖ, Bé  KÕ  ho¹ch vµ  §Çu t  tr×nh  ý  kiÕn thÈm  ®Þnh lªn Thñ tíng ChÝnh phñ. d) Trong thêi h¹n 5 ngµy lµm viÖc kÓ tõ ngµy nhËn ®îc  quyÕt  ®Þnh cña Thñ  tíng ChÝnh phñ, Bé  KÕ  ho¹ch vµ  §Çu t  th«ng  b¸o  b»ng   v¨n   b¶n   tíi   doanh   nghiÖp   ®Ò   nghÞ   chuyÓn   ®æi. 3. Trong thêi h¹n 6 th¸ng kÓ  tõ  ngµy nhËn  ®îc th«ng  b¸o   chÊp   thuËn   viÖc   chuyÓn   ®æi   doanh   nghiÖp   cña   Bé   KÕ  ho¹ch vµ §Çu t, doanh nghiÖp tiÕn hµnh c¸c thñ tôc chuyÓn   ®æi quy  ®Þnh t¹i §iÒu 23 NghÞ   ®Þnh 38/2003/N§­CP vµ  b¸o  c¸o kÕt qu¶ vÒ  Bé  KÕ  ho¹ch vµ  §Çu t  ®Ó   ®îc cÊp GiÊy phÐp  ®Çu t ®iÒu chØnh chuÈn y viÖc chuyÓn ®æi doanh nghiÖp. Qu¸ thêi h¹n nªu trªn, nÕu Doanh nghiÖp cha thùc hiÖn  xong   c¸c   thñ   tôc   chuyÓn   ®æi   quy   ®Þnh   t¹i   §iÒu   23   NghÞ  ®Þnh 38/2003/N§­CP, Doanh nghiÖp ph¶i b¸o c¸o Bé KÕ ho¹ch  vµ  §Çu t  ®Ó  xem xÐt, quyÕt  ®Þnh. Trêng hîp kh«ng b¸o c¸o  th×  coi nh  Doanh nghiÖp kh«ng cã  nhu cÇu chuyÓn  ®æi. Bé  KÕ ho¹ch vµ §Çu t sÏ chÊm døt viÖc xem xÐt ®Ò nghÞ chuyÓn   ®æi cña Doanh nghiÖp. 4. Trong thêi h¹n 7 ngµy lµm viÖc kÓ tõ ngµy nhËn ®îc  b¸o c¸o kÕt qu¶ thùc hiÖn chuyÓn ®æi cña Doanh nghiÖp, Bé   KÕ   ho¹ch   vµ   §Çu   t  xem   xÐt,   chÊp   thuËn   viÖc   chuyÓn   ®æi  Doanh   nghiÖp   thµnh   c«ng   ty   cæ   phÇn   díi   h×nh   thøc   GiÊy  phÐp ®Çu t ®iÒu chØnh. Thêi   h¹n   trªn   ®©y   kh«ng   bao   gåm   thêi   gian   Doanh   nghiÖp söa ®æi, bæ sung hå s¬ ®Ò nghÞ chuyÓn ®æi. Mäi yªu cÇu cña Bé  KÕ  ho¹ch vµ  §Çu t  ®èi víi Doanh  nghiÖp vÒ  viÖc söa  ®æi, bæ sung hå  s¬   ®Ò  nghÞ  chuyÓn  ®æi  ®îc thùc hiÖn b»ng v¨n b¶n trong vßng 15 ngµy lµm viÖc kÓ  tõ ngµy nhËn ®îc hå s¬ hîp lÖ. 5. Trong qu¸ tr×nh chuyÓn  ®æi, Doanh nghiÖp tiÕp tôc  duy   tr×   c¬   cÊu   tæ   chøc   vµ   ho¹t   ®éng   theo   quy   ®Þnh   cña  LuËt §Çu t  níc ngoµi t¹i ViÖt Nam vµ  ph¶i b¶o  ®¶m ho¹t  ®éng kinh doanh b×nh thêng cho  ®Õn khi  ®îc cÊp GiÊy phÐp  ®iÒu chØnh chuÈn y viÖc chuyÓn ®æi doanh nghiÖp. 
  6. 6 § i Ò u   6.   ¦u  ®∙i thuÕ  thu nhËp doanh nghiÖp vµ  thùc   hiÖn c¸c quyÒn vµ nghÜa vô kh¸c ®èi víi C«ng ty cæ phÇn 1. C«ng ty cæ phÇn cã vèn ®Çu t  níc ngoµi ®îc hëng u  ®∙i vÒ thuÕ thu nhËp doanh nghiÖp vµ thùc hiÖn c¸c quyÒn,   nghÜa vô  kh¸c theo quy  ®Þnh t¹i LuËt §Çu  t  níc ngoµi vµ  GiÊy phÐp ®Çu t. 2. Trêng hîp Doanh nghiÖp chuyÓn  ®æi theo h×nh thøc  chuyÓn   nhîng   mét   phÇn   gi¸   trÞ   Doanh   nghiÖp   cho   c¸c   cæ  ®«ng   míi,  nÕu  ph¸t   sinh   lîi   nhuËn  do   chuyÓn   nh îng,   Bªn  chuyÓn nhîng nép thuÕ  thu nhËp doanh nghiÖp  ®èi víi ho¹t   ®éng   chuyÓn   nhîng   vèn   theo   quy   ®Þnh   cña   NghÞ   ®Þnh  24/2000/N§­CP ngµy 31 th¸ng 7 n¨m 2000 cña ChÝnh phñ  quy  ®Þnh chi tiÕt thi hµnh LuËt §Çu t níc ngoµi t¹i ViÖt Nam  vµ  NghÞ   ®Þnh 27/2003/N§­CP ngµy 19 th¸ng 3 n¨m 2003 cña  ChÝnh   phñ   söa   ®æi,   bæ   sung   mét   sè   ®iÒu   cña   nghÞ   ®Þnh  24/2000/N§­CP. §i Ò u  7.  §ång tiÒn ghi mÖnh gi¸ cæ phiÕu 1. MÖnh gi¸ cæ phiÕu cña C«ng ty cæ phÇn ph¸t hµnh  t¹i ViÖt Nam ph¶i ghi b»ng §ång ViÖt Nam. Trêng   hîp   cæ   phiÕu   ph¸t   hµnh   hoÆc   niªm   yÕt   t¹i   níc  ngoµi, mÖnh gi¸ cæ phiÕu ®îc ghi b»ng ®« la Mü hoÆc ngoµi  tÖ tù do chuyÓn ®æi. 2. Cæ phiÕu ghi b»ng ngo¹i tÖ  khi giao dÞch t¹i ViÖt  Nam ph¶i  ®îc chuyÓn   ®æi sang §ång  ViÖt  Nam theo tû  gi¸  sau: ­ §èi víi ®« la Mü lµ tû gi¸ giao dÞch b×nh qu©n trªn   thÞ  trêng ngo¹i tÖ  liªn ng©n hµng cña §ång ViÖt Nam  ®èi  víi  ®ång  ®« la Mü  do Ng©n hµng Nhµ  níc ViÖt Nam c«ng bè  t¹i thêi ®iÓm chuyÓn ®æi; ­ §èi víi ngo¹i tÖ  tù  do chuyÓn  ®æi kh¸c lµ  tû  gi¸  cña §ång ViÖt Nam víi c¸c ngo¹i tÖ  nµy do Ng©n hµng Nhµ  níc ViÖt  Nam  c«ng  bè  ¸p dông  tÝnh  thuÕ  xuÊt khÈu,  thuÕ  nhËp khÈu 10 ngµy mét lÇn t¹i thêi ®iÓm chuyÓn ®æi. §i Ò u   8.   ChuyÓn nhîng cæ phÇn cña cæ  ®«ng s¸ng lËp  níc ngoµi  1. Trong qu¸ tr×nh ho¹t  ®éng, cæ  ®«ng s¸ng lËp níc  ngoµi   ®îc   phÐp   chuyÓn   nhîng   cæ   phÇn   theo   quy   ®Þnh   t¹i  §iÒu 15 NghÞ ®Þnh 38/2003/N§­CP. 2. ViÖc chuyÓn nhîng cæ phÇn cña cæ ®«ng s¸ng lËp níc  ngoµi  ph¶i   ®îc Héi  ®ång qu¶n trÞ  C«ng  ty cæ phÇn th«ng  qua vµ ph¶i ®îc Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t chÊp thuËn.
  7. 7 3. C«ng ty cæ phÇn ph¶i ®¶m b¶o tû lÖ n¾m gi÷ cæ phÇn   cña cæ  ®«ng s¸ng lËp níc ngoµi theo quy  ®Þnh t¹i Kho¶n 1  §iÒu 10 vµ Kho¶n 3 §iÒu 12 NghÞ ®Þnh 38/2003/N§­CP. Trêng  hîp kh«ng  ®¸p øng  ®îc quy  ®Þnh nªu trªn vÒ  tû  lÖ  n¾m gi÷   cæ phÇn cña cæ  ®«ng s¸ng lËp níc ngoµi, C«ng ty cæ phÇn  ph¶i b¸o c¸o Bé  KÕ  ho¹ch vµ  §Çu t   ®Ó   ®îc xem xÐt, quyÕt  ®Þnh. 4. Trong qu¸ tr×nh ho¹t  ®éng, trêng hîp bÞ  ph¸t hiÖn  kh«ng   ®¸p   øng   quy   ®Þnh   t¹i   Kho¶n   1   §iÒu   10   vµ   Kho¶n   3  §iÒu   12   NghÞ   ®Þnh   38/2003/N§­CP,   C«ng   ty   cæ   phÇn   ph¶i  chÞu hoµn toµn tr¸ch nhiÖm vµ  bÞ  xö  lý  theo quy  ®Þnh cña  ph¸p luËt. §i Ò u  9.  ChÕ ®é b¸o c¸o C«ng   ty   cæ   phÇn   thùc   hiÖn   b¸o   c¸o   t×nh   h×nh   ho¹t   ®éng theo quy  ®Þnh chung  ®èi víi Doanh nghiÖp cã  vèn  ®Çu  t  níc   ngoµi   vµ   ®Þnh   kú   6   th¸ng,   1   n¨m,   b¸o   c¸o   Bé   KÕ  ho¹ch vµ  §Çu t  vµ  Bé  Tµi chÝnh vÒ  t×nh h×nh ho¹t  ®éng,  viÖc   ph¸t   hµnh   cæ   phiÕu,   tû   lÖ   cæ   phÇn   do   cæ   ®«ng   níc  ngoµi n¾m gi÷, viÖc tham gia thÞ  trêng chøng kho¸n trong  vµ  ngoµi níc, nh÷ng thuËn lîi, khã  kh¨n vµ  nh÷ng vÊn  ®Ò  liªn quan kh¸c. §i Ò u  10.  HiÖu lùc thi hµnh Th«ng t nµy cã hiÖu lùc sau 15 ngµy, kÓ tõ ngµy ®¨ng  c«ng b¸o. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn, nh÷ng víng m¾c  ®îc göi vÒ  Bé  KÕ  ho¹ch vµ  §Çu t vµ  Bé  Tµi chÝnh  ®Ó  nghiªn cøu, gi¶i   quyÕt.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2