intTypePromotion=1
ADSENSE

Thông tư 103/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Phạm Thị Thanh Uyên Uyên | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

106
lượt xem
4
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 103/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn nội dung thu, chi của các tổ chức Hội Cựu Chiến binh trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, doanh nghiệp Nhà nước

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 103/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính

  1. v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA Th«ng t c ñ a   B é   T µ i   c h Ý n h   S è   1 0 3 / 2 0 0 3 / T T ­ B T C   n g µ y   3 0   t h ¸ n g   1 0   n ¨ m  2003 Híng dÉn néi dung thu, chi cña c¸c tæ chøc Héi Cùu  C h i Õ n   b i n h   t r o n g   c ¬   q u a n   h µ n h   c h Ý n h ,   ® ¬ n   v Þ   s ù   n g h i Ö p ,  doanh nghiÖp Nhµ níc Thùc hiÖn ChØ thÞ  sè  487/TTg ngµy 3 th¸ng 7 n¨m 1997   cña Thñ  tíng ChÝnh phñ  vÒ  tæ chøc vµ  ho¹t  ®éng cña Héi   Cùu ChiÕn binh trong c¸c c¬  quan hµnh chÝnh,   ®¬n vÞ  sù   nghiÖp,   doanh   nghiÖp   Nhµ   níc   vµ   NghÞ   quyÕt   sè   09­NQ/T¦   ngµy 08 th¸ng 01 n¨m 2002 cña Bé  ChÝnh trÞ  vÒ  t¨ng cêng   sù l∙nh ®¹o cña §¶ng ®èi víi c«ng t¸c Cùu ChiÕn binh ViÖt   Nam trong giai ®o¹n C¸ch m¹ng míi; Sau khi thèng nhÊt víi   Trung ¬ng Héi Cùu ChiÕn binh ViÖt Nam, Bé  Tµi chÝnh h íng   dÉn viÖc qu¶n lý  tµi chÝnh  ®èi víi c¸c néi dung thu, chi   cña c¸c tæ chøc Héi Cùu ChiÕn binh trong c¸c c¬ quan hµnh   chÝnh,  ®¬n vÞ  sù  nghiÖp, doanh nghiÖp Nhµ  níc (gäi chung   lµ c¬ quan, ®¬n vÞ) nh sau: 1.  Nguån  thu b¶o  ®¶m ho¹t   ®éng  cña c¸c  tæ chøc  Héi  Cùu ChiÕn binh trong c¸c c¬ quan, ®¬n vÞ bao gåm: ­ Thu héi phÝ   ®îc  ®Ó  l¹i theo quy  ®Þnh trong  ®iÒu lÖ  ho¹t ®éng cña Héi. ­ Thu tõ viÖn trî, ñng hé, quyªn gãp cña c¸c tæ chøc,  c¸ nh©n trong vµ ngoµi níc ®èi víi tæ chøc Héi (nÕu cã). ­ Thu tõ  c¸c ho¹t  ®éng g©y quü  cña c¬  së  Héi nh : tæ  chøc   ngµy  c«ng   lao   ®éng,   l¹c   quyªn   b»ng   tiÒn   hoÆc  hiÖn   vËt. ­ Kinh phÝ hç trî theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt cña c¸c  c¬  quan hµnh chÝnh,  sù  nghiÖp  (®èi  víi c¸c tæ chøc  Héi  Cùu ChiÕn binh trong c¬  quan qu¶n lý  nhµ  níc,  ®¬n vÞ  sù  nghiÖp);   cña   Doanh   nghiÖp  Nhµ  níc   (®èi   víi   c¸c   tæ   chøc  Héi Cùu chiÕn binh trong c¸c doanh nghiÖp Nhµ níc).  ­ C¸c nguån thu kh¸c (nÕu cã). 2.   Néi   dung   chi   cho   ho¹t   ®éng   cña   tæ   chøc   Héi   Cùu  ChiÕn binh trong c¸c c¬ quan, ®¬n vÞ bao gåm: ­   Chi   tæ   chøc   héi   nghÞ   tuyªn   truyÒn,   phæ   biÕn   ® êng  lèi chñ tr¬ng chÝnh s¸ch cña §¶ng vµ Nhµ níc. ­ Chi  ®µo t¹o båi dìng, tËp huÊn nghiÖp vô  c«ng t¸c  Héi. ­ Chi phô  cÊp cho c¸n bé  lµm c«ng t¸c Héi theo quy  ®Þnh cña c¬ quan cã thÈm quyÒn. ­ Chi  c«ng  t¸c s¬  kÕt,  tæng  kÕt thi   ®ua khen  thëng  hµng n¨m.
  2. 2 ­  C¸c chi phÝ  phôc vô  c¸c ho¹t  ®éng cña Héi nh: häp,  sinh ho¹t  ®Þnh kú, mua s¸ch b¸o, b¶n tin, v¨n phßng phÈm  v.v... C¸c   néi   dung   chi   tiªu   trªn   ®©y   ph¶i   theo   ®óng   ®Þnh  møc, tiªu chuÈn, chÕ ®é chi tiªu tµi chÝnh hiÖn hµnh. 3. LËp dù to¸n:  ­ §èi víi c¬  quan hµnh chÝnh,  ®¬n vÞ  sù  nghiÖp: hµng  n¨m c¨n cø vµo ch¬ng tr×nh ho¹t  ®éng cô  thÓ, tæ chøc Héi  Cùu ChiÕn  binh  trong c¸c c¬  quan hµnh  chÝnh,   ®¬n vÞ  sù  nghiÖp lËp dù to¸n kinh phÝ b¶o ®¶m cho ho¹t ®éng cña Héi  trong n¨m, dù to¸n thu (nÕu cã), sè ®Ò nghÞ ®¬n vÞ hç trî   göi bé  phËn tµi chÝnh cña  ®¬n vÞ  m×nh; C¸c c¬  quan hµnh  chÝnh,  ®¬n vÞ  sù  nghiÖp cã  tr¸ch nhiÖm tæng hîp kinh phÝ  ®¶m   b¶o   ho¹t   ®éng   cña   tæ   chøc   Héi   Cùu   ChiÕn   binh   theo  nh÷ng   néi   dung   chi   quy   ®Þnh   nªu   trªn,   theo   chÕ   ®é   chi  tiªu tµi chÝnh hiÖn hµnh vµo dù to¸n chi cña c¬ quan, ®¬n  vÞ m×nh göi c¬ quan tµi chÝnh ®ång cÊp. ­ §èi víi doanh nghiÖp Nhµ  níc: hµng n¨m c¨n cø vµo  ch¬ng tr×nh ho¹t  ®éng cô  thÓ, tæ chøc Héi Cùu ChiÕn binh  trong c¸c doanh nghiÖp Nhµ  níc lËp dù  to¸n kinh phÝ  b¶o  ®¶m   cho   ho¹t   ®éng   cña   Héi   trong   n¨m,   dù   to¸n   thu   (nÕu  cã), sè   ®Ò  nghÞ  hç  trî  göi bé  phËn tµi chÝnh kÕ  to¸n cña   doanh nghiÖp. Doanh nghiÖp Nhµ  níc cã  tr¸ch nhiÖm hç  trî  kinh phÝ  ho¹t   ®éng  cho tæ chøc  Héi Cùu ChiÕn binh  theo  néi dung chi quy ®Þnh nªu trªn vµ chÕ ®é chi tiªu ® îc cÊp  cã thÈm quyÒn quy ®Þnh. 4. Sö dông kinh phÝ vµ quyÕt to¸n kinh phÝ: ­ §èi víi c¬  quan hµnh chÝnh,  ®¬n vÞ  sù  nghiÖp: c¨n  cø vµo dù  to¸n  ®îc cÊp cã  thÈm quyÒn giao, c¬  quan hµnh  chÝnh,   ®¬n vÞ  sù  nghiÖp  cã  tr¸ch nhiÖm  ph©n bæ dù  to¸n  ng©n s¸ch  ®îc giao trong  ®ã  ph©n bæ râ  møc kinh phÝ  chi  hç  trî  cho ho¹t  ®éng cña Héi Cùu ChiÕn  binh. Thñ  trëng  ®¬n vÞ hµnh chÝnh, sù nghiÖp cã tr¸ch nhiÖm th«ng b¸o cho   Héi   Cùu   ChiÕn   binh   møc   kinh   phÝ   ®îc   chi   trong   n¨m   vµ  quyÕt to¸n kinh phÝ   ®∙ sö  dông cho ho¹t  ®éng cña Héi Cùu  ChiÕn binh theo ch¬ng, lo¹i, kho¶n, môc t¬ng øng cña môc  lôc ng©n s¸ch  nhµ  níc hiÖn hµnh cïng  víi  b¸o  c¸o  quyÕt  to¸n hµng n¨m cña c¬ quan, ®¬n vÞ qu¶n lý. ­ §èi víi doanh nghiÖp Nhµ  níc: doanh nghiÖp Nhµ  níc  cã tr¸ch nhiÖm hç trî kinh phÝ ho¹t ®éng vµ th«ng b¸o cho  tæ chøc Héi Cùu ChiÕn binh trong  ®¬n vÞ  biÕt  ®Ó  chñ   ®éng  triÓn khai c«ng viÖc. Kho¶n kinh phÝ hç trî cho ho¹t ®éng   cña   tæ     chøc   Héi   Cùu   ChiÕn   binh   trong   ®¬n   vÞ   ®îc   h¹ch  to¸n vµ quyÕt to¸n vµo chi phÝ hîp lý cña doanh nghiÖp. B¸o c¸o quyÕt to¸n hµng n¨m cña c¬  quan hµnh chÝnh,   ®¬n vÞ  sù  nghiÖp vµ  doanh nghiÖp Nhµ  níc cÇn thuyÕt minh 
  3. 3 riªng vÒ  néi dung chi hç  trî  ho¹t  ®éng cña Héi Cùu ChiÕn  binh. C¬   së  Héi Cùu  chiÕn  binh  trong  c¸c c¬  quan,   ®¬n  vÞ  ph¶i më  sæ s¸ch theo dâi c¸c kho¶n  thu, chi, thùc  hiÖn  chÕ   ®é  c«ng khai tµi chÝnh vµ  b¸o c¸o quyÕt to¸n víi c¬  quan, ®¬n vÞ theo quy ®Þnh hiÖn hµnh vµ §iÒu lÖ cña Héi. 5. §iÒu kho¶n thi hµnh:  Th«ng t nµy cã  hiÖu lùc thi hµnh tõ  ngµy 1/1/2004 vµ   thay   thÕ   Th«ng   t  sè   72/1998/TT­BTC   ngµy   25   th¸ng   5   n¨m  1998 cña Bé Tµi chÝnh. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn nÕu ph¸t   sinh víng m¾c, ®Ò nghÞ ph¶n ¸nh vÒ Bé Tµi chÝnh ®Ó nghiªn  cøu gi¶i quyÕt.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2