intTypePromotion=1

Thông tư 104/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Phạm Thị Thanh Uyên Uyên | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:14

0
96
lượt xem
4
download

Thông tư 104/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 104/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính về viiệc hướng dẫn những vấn đề tài chính khi chuyển doanh nghiệp Nhà nước thành công ty cổ phần (theo Nghị định số 44/1998/NĐ-CP ngày 29 tháng 6 năm 1998)

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 104/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính

 1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Th«ng t c ñ a B é  T µ i c h Ý n h  s è  1 0 4/1998/TT­ T C   B n g µ y  1 8 th¸ng 7 n¨ m  1 9 98 h í ng d É n  n h ÷ n g  v Ê n  ® Ò   v Ò  t µi h Ý n h  k hi c h u y Ó n  d o a n h  n g hi Ö p  n h µ  n í c th µ nh c « n g  ty  c   c æ  p h Ç n (Theo  NghÞ   nh  è  ®Þ s 44/1998/N§­   µy  th¸ng6  CP ng 29    n¨m  1998) Thihµnh    NghÞ   nh  è  ®Þ s 44/1998/N§­   µy  th¸ng 6  CP ng 29    n¨m  1998  ña  c ChÝnh  ñ  Ò   ph v chuyÓn  doanh nghiÖp  µ  íc thµnh  nh n   c«ng      Çn;  é   ty cæ ph B TµichÝnh  íng dÉn  ÷ng  Ên    Ò   µichÝnh      h  nh v ®Ò v t   nh sau: P h Ç n  thø n h Ê t N h ÷ n g  q u y  ® Þ n h  c h u n g 1. §èit ng ¸p dông     î     Th«ng   µy  µc¸c doanh  tn l     nghiÖp  µ  ícthuéc diÖn  nh n     cæ   Çn  ph ho¸  ∙  ® quy  nh  ¹  ô   ôc ph©n  ¹  ®Þ tiPh l   lo idoanh nghiÖp  µ  íc ban  nh n   hµnh  Ìm  k theo  Òu  NghÞ   nh  è  §i 1  ®Þ s 44/1998/N§­   µy  th¸ng 6  CP ng 29    n¨m   1998  ña  Ýnh  ñ. c Ch ph 2.C¸c  õng÷    t  trongTh«ng   µy  îchiÓu  µ:   tn ®   l 2.1.C«ng      Çn: lµ doanh    ty cæ ph    nghiÖp trong ®ã   ã      «ng  ïng   c c¸c cæ ® c  gãp  èn,cïng tham    v    gia qu¶n  ý, ïng chialînhuËn, cïng chÞu  ñiro t ng    l  c    i     r    ¬ øng víi Çn  èn  ãp.  ph v g 2.2.Cæ   Çn:  µ sè  èn  iÒu  Ö  ña    ph l  v ® l c C«ng    îc chia thµnh  Òu  ty ®     nhi phÇn b»ng nhau. 2.3.Cæ   «ng: lµnh÷ng    ©n, ph¸p  ©n  ë  ÷u    Çn  ña    ®    c¸ nh   nh s h cæ ph c c«ng  tycæ   Çn.   ph 2.4.Cæ   Õu: lµ m ét  ¹    phi     lo ichøng chØ   ã    c«ng      Çn    c gi¸do  ty cæ ph ph¸t hµnh      Ën  Òn  ë  ÷u    Çn  ña    «ng. ®Ó x¸cnh quy s h cæ ph c cæ ® 2.5."Vèn  iÒu  Ö" cña    ® l  c«ng      Çn:  µ tæng  è  èn  c¸c cæ   ty cæ ph l  s v do    ®«ng  ng  ãp  µ  îcghivµo  iÒu  Ö  ®ã g v ®     ® l c«ng ty. 2.6.Gi¸ trÞ doanh      nghiÖp theo    Õ   sæ k to¸n:lµ tæng    Þ tµis¶n  Ó     gi¸tr     th hiÖn trong B¶ng  ©n  i  Õ   c ®è k to¸n cña    doanh nghiÖp theo  Õ     Õ   ch ®é k to¸n   hiÖn  µnh. h 2.7.Gi¸ trÞ thùc  Õ  ña      t c doanh  nghiÖp: lµ tæng    Þ thùc  Õ  ña  µi    gi¸tr   t c t  s¶n  ÷u  ×nh  µ  h×nh) thuéc quyÒn  ë  ÷u  ña  (h h v v«      s h c doanh  nghiÖp  Ýnh  t theo  gi¸thÞ  êng  ¹ thêi®iÓ m     nh    Þdoanh    tr t    i x¸c®Þ gi¸tr   nghiÖp. 2.8.Gi¸ trÞ phÇn  èn  µ   íc theo    Õ       v Nh n   sæ k to¸n:lµ phÇn     cßn  ¹ sau    l i khi lÊy tæng    Þ tµis¶n  gi¸tr     ph¶n ¸nh    ë B¶ng  ©n  i  Õ   c ®è k to¸n t¹  êi®iÓ m      i   th x¸c ®Þnh    Þ doanh  gi¸tr   nghiÖp  õ(­  i    tr   ) ® c¸c kho¶n  î ph¶itr¶,sè    ü  óc  î  n      d qu ph l i , khen  ëng  Õu  ã). th (n c
 2. 2 2.9.Gi¸trÞ thùc tÕ  Çn  èn  µ   íct¹        ph v Nh n   i doanh nghiÖp:lµ phÇn     cßn  ¹ l i sau    Êy tæng    Þthùc tÕ  ña  khil   gi¸tr     c doanh  nghiÖp  õ(­  i    tr   ) ® c¸ckho¶n  î thùc n    tÕ  ph¶itr¶, è    ü  óc  î      d qu ph l ikhen  ëng  Õu  ã). s , th (n c 2.10.Cæ     µm ét  Çn  înhuËn    tøc:l   ph l  i sau  Õ  ña  thu c c«ng      Çn    tycæ ph ®Ó chiacho      «ng.   c¸ccæ ® 2.11.Gi¸trÞlîthÕ         i kinh doanh  ña    c doanh  nghiÖp:lµgi¸trÞt¨ngthªm             do c¸c  Õu   è  î thÕ   ¹o ra  : vÞ   Ý  a   ý,uy  Ýn  Æt   µng  ña  y t li   t   nh   tr ®Þ l   t m h c doanh  nghiÖp. 2.12.Cæ   Çn    èicña  µ   íc:lµ c¸c lo¹    Çn  ¸p    ph chiph   Nh n       i ph cæ ® øng  ét  m tronghai®iÒu  Ön     ki sau: ­ Cæ   Çn  ña  µ   íc chiÕm       ph c Nh n   trªn50%  (n¨m  ¬i phÇn  m  tr¨m)tæng  è    s cæ   Çn  ña  ph c C«ng  ty; ­ Cæ   Çn  ña  µ   íc Ýt  Êt  Êp  lÇn    Çn  ña    «ng  ín   ph c Nh n   nh g 2  cæ ph c cæ ® l  nhÊt kh¸ctrong C«ng        ty. 2.13.Cæ   Çn  Æc   Öt cña  µ   íc:lµ cæ   Çn  ña  µ   íc trong   ph ® bi   Nh n     ph c Nh n     C«ng    µ   µ   íckh«ng  ã    Çn    èinhng  ã  Òn  Õt  nh   tym Nh n   c cæ ph chiph   c quy quy ®Þ m ét  è  Ên    s v ®Ò quan  äng cña  tr   C«ng    îcghitrong §iÒu  Ö  chøc  µ  ¹t ty®       l tæ  v ho   ®éng  ña  c c«ng      Çn. tycæ ph 2.14.TiÒn    b¸n    Çn:  µ sè  Òn  cæ ph l   ti thu  îc sau    ®  khi b¸n    Çn  ña  cæ ph c c«ng      Çn. tycæ ph 2.15.TiÒn  cæ   Çn  éc vèn  µ   íc:lµgi¸trÞ thùc tÕ  Çn  èn    b¸n  ph thu   Nh n           ph v Nhµ   íct¹ doanh  n    i nghiÖp  õ(­    Þcæ   Çn  µ   ícgãp  µo  tr   )gi¸tr   ph Nh n   v C«ng  ty. Sè   Òn  ùc  ti th thu  Ò  v b¸n    Çn  éc  èn  µ   íc lµ tiÒn  cæ ph thu v Nh n     b¸n    cæ phÇn  éc vèn  µ   íctrõ(­    Ý    Çn    µ    Þ u  ∙icho  êi thu   Nh n     ) chiph cæ ph ho¸ v gi¸tr   ®   ng   lao®éng    trong doanh    nghiÖp. 2.16.Chi phÝ    Çn    µc¸c kho¶n    Ý  ùc tÕ  Çn  Õt®Ó      cæ ph ho¸:l     chiph th   c thi   chuyÓn doanh nghiÖp  µ  ícthµnh  nh n   c«ng      Çn. tycæ ph 2.17.C¬     quan  qu¶n  ýtrùctiÕp cña  l      doanh  nghiÖp    Çn    µ: cæ ph ho¸ l ­ Bé     qu¶n  ýngµnh  Õu  µ doanh  l  (n l   nghiÖp  c  Ëp  Bé,  µnh  ®é l do  ng qu¶n  lý); ­ Uû     ban  ©n  ©n  nh d tØnh,thµnh  è  Õu  µdoanh    ph (n l   nghiÖp  c  Ëp    ®é l do Uû   ban  ©n  ©n  nh d tØnh,thµnh  è    ph qu¶n  ý); l ­  éi  ng  H ®å qu¶n  Þ  tr Tæng  C«ng    µ   íc (nÕu  µ  ty Nh n   l doanh nghiÖp  thµnh    viªnTæng  C«ng    µ   íc); tyNh n ­ Gi¸m  c    ®è doanh nghiÖp  c  Ëp  Õu  µ bé  Ën  ña  ®é l (n l   ph c doanh nghiÖp  ®éc  Ëp t¸chra ®Ó     Çn  l       cæ ph ho¸). 2.18.Ng êiqu¶n  ýtrùctiÕp phÇn  èn  µ   íc:lµngêi® îcc¬      l      v Nh n         quan  µ   Nh níc cã  Èm     th quyÒn  ö  ùc tiÕp  c tr   qu¶n  ý phÇn  èn  µ   íc t¹  l  v Nh n   ic«ng      ty cæ phÇn. 2.19.Thêi ®iÓ m     Çn    µ thêi®iÓ m         cæ ph ho¸:l     ghitrong quyÕt  nh  ña    ®Þ c c¬ quan  µ   íccã  Èm  Òn  Nh n   th quy chuyÓn doanh nghiÖp  µ  ícthµnh  nh n   c«ng  tycæ   Çn.   ph
 3. 3 3. Sau      khidoanh nghiÖp  µ   íc chuyÓn  µnh  Nh n   th c«ng      Çn  × ty cæ ph th   c«ng      Çn  îckÕ   õa tÊtc¶  Òn  îvµ  ùc hiÖn  äi  Üa  ô  ña  tycæ ph ®   th     quy l   th   i m ngh v c doanh nghiÖp  µ  íc. nh n   4.H×nh    thøc cæ   Çn    ph ho¸ Tuú theo  ×nh  ×nh  µ  t h v yªu  Çu  ô  Ó, c¸c doanh  c c th     nghiÖp  µ  íc cã  nh n   thÓ  ùachän  µ  Ën  ông  ét  l  vv d m trong bèn  ×nh    h thøc cæ   Çn    íi y:   ph ho¸ d   ®© 4.1.Gi÷    nguyªn gi¸trÞphÇn  èn  µ   íchiÖn  ã  ¹ doanh      v Nh n   c ti  nghiÖp,ph¸t    hµnh    Õu, thu  ót thªm  èn    cæ phi   h  v ®Ó ph¸ttr Ón doanh   i   nghiÖp. Theo  ×nh    h thøc  µy  ×    Þ cæ   Çn  ña  µ   ícgãp  µo  n th gi¸tr   ph c Nh n   v c«ng    tyb»ng    Þ thùc gi¸tr     tÕ  Çn  èn  µ   íct¹  ph v Nh n   i doanh nghiÖp  õ(­    Ý    Çn      Þ u  tr   ) chiph cæ ph ho¸,gi¸tr   ®∙icho  êilao ®éng  µ    Þ phÇn    Çn  ña  êilao ®éng  Ìo theo    ng     v gi¸tr   tr¶d c ng     ngh   quy  nh  ña  µ   íc. ®Þ c Nh n 4.2.B¸n  ét  Çn    Þ vèn  µ   íc hiÖn  ã  ¹    m ph gi¸tr   Nh n   c ti doanh nghiÖp. Theo    h×nh thøc  µy  ×  µ   ícsö  ông  ét  Çn    Þ thùc tÕ  èn  µ   íct¹ n th Nh n   d m ph gi¸tr     v Nh n     i doanh nghiÖp      ®Ó b¸n cho      «ng. c¸ccæ ® 4.3.T¸ch  ét  é  Ën  ña    m b ph c doanh  nghiÖp      Çn    ®Ó cæ ph ho¸.Theo  ×nh  h thøc  µy  ×  ét  é  Ën  ña  n th m b ph c doanh  nghiÖp  ã  Ó  ¹t®éng  c  Ëp  µ  c th ho   ®é l v h¹ch to¸n riªng gi¸trÞ tµis¶n, ® îc t¸ch ra      Çn               ®Ó cæ ph ho¸  ©n  ëng    (ph x s¶n xuÊt,cöa  µng,bé  Ën  Þch  ô  . .   h   ph d v .. ) 4.4. B¸n  µn  é     Þ  èn  µ   íc hiÖn  ã  ¹    to b gi¸ tr v Nh n   c t idoanh  nghiÖp    ®Ó chuyÓn  µnh  th c«ng      Çn.  ty cæ ph Theo  ×nh  h thøc  µy, Nhµ   íc kh«ng  n  n  tham  giacæ   Çn      ph ë C«ng      Çn. tycæ ph P h Ç n  thø h ai N h ÷ n g  q u y  ® Þ n h  c ô  th Ó I. u y Ò n  ® î c m u a  c æ  p h Ç n  l Ç n ® Ç u  Q Khi doanh    nghiÖp  µ  íc chuyÓn  µnh  nh n   th c«ng      Çn  ×  Òn  ty cæ ph th quy mua    Çn  Çn  u   îcquy  nh  ¹  Òu  NghÞ   nh  è  cæ ph l ®Ç ®   ®Þ ti§i 8  ®Þ s 44/1998/N§­ CP   µy  th¸ng6  ng 29    n¨m 1998  ña  Ýnh  ñ,nh  c Ch ph   sau: 1. Doanh    nghiÖp  µ   µ   ícgi÷cæ   Çn    èi,cæ   Çn  Æc   Öt m Nh n     ph chiph   ph ® bi   th× m çi    ph¸p  ©n  îcmua  nh ®  kh«ng    qu¸ 10%,  çi    ©n  îcmua   m c¸ nh ®  kh«ng    qu¸ 5%  tæng  è    Çn  ña  s cæ ph c doanh  nghiÖp. 2. Doanh  nghiÖp  µ   µ   íc kh«ng  ¾ m   ÷ cæ   Çn    èi,cæ   m Nh n   n gi   ph chi ph   phÇn  Æc   Ötth× m çi ph¸p nh©n  îcmua  ® bi         ®  kh«ng    qu¸ 20%,  çi c¸nh©n  îc m    ®  mua kh«ng    qu¸ 10%   tæng  è    Çn  ña  s cæ ph c doanh  nghiÖp. 3. Doanh    nghiÖp  µ   µ   íc kh«ng  m Nh n   tham      Çn  ×  gia cæ ph th kh«ng  ¹n h  chÕ  ph¸p  ©n,    ©n  nh c¸ nh mua     Çn  ng  cæ ph nh ph¶i cã    è    «ng    ®ñ s cæ ® theo  quy  nh  ña  Ët C«ng  ®Þ c Lu   ty. 4. Tríckhicæ   Çn          ph ho¸,doanh  nghiÖp  µ  íccã  nh n   vay  èn  ña  êilao v c ng     ®éng    ®Ó s¶n  Êt kinh doanh, khichuyÓn  µnh  xu        th c«ng      Çn  ×  îc ty cæ ph th ®   chuyÓn  ét  Çn  m ph hoÆc   µn  é  è  èn  ∙  to b s v ® cho  doanh nghiÖp vay  µnh  èn  th v mua    Çn, n Õu  ä  ã    Çu. cæ ph   h c yªu c
 4. 4 Sau  ngµy  Ó   õ ngµy  ¾t  u   30  k t  b ®Ç b¸n    Çn,  è    Çn  ùc  Õ  cæ ph s cæ ph th t b¸n ra cha       ®ñ theo ®Ò     ∙  îcduyÖt m µ       «ng  ã    ¸n ® ®     c¸ccæ ® c nhu  Çu  c mua    cao h¬n  møc   èng  Õ   kh ch quy  nh  ×  ®Þ th sau    ã    Þ   ña  khic ®Ò ngh c doanh  nghiÖp  cæ   Çn    ¬  ph ho¸,c quan  Õt  nh    Çn  quy ®Þ cæ ph ho¸  xem   Ðt  ô  Ó    iÒu  x c th ®Ó ® chØnh    Òn  îcmua     Çn  t¨ng quy ®  cæ ph cho      ©n, ph¸p  ©n  ï hîp víi c¸c c¸ nh   nh ph       t×nh  ×nh  ña  h c doanh  nghiÖp.§èivíi      doanh  nghiÖp  µ   µ   ícgi÷ cæ   Çn  m Nh n     ph chiphèi,th×  Öc      vi t¨ng quyÒn  îc mua     Çn    ®  cæ ph kh«ng  µm  l ¶nh  ëng  n   h ®Õ cæ   Çn    èicña  µ   íc. ph chiph   Nh n II.  X¸c ® Þ n h  gi¸ Þ d o a n h  n g hi Ö p  tr 1. Nguyªn  ¾c    nh:    t x¸c ®Þ Theo quy  nh  ¹  Òu  vµ  Òu  NghÞ   ®Þ ti§i 11  §i 12  ®Þnh  è  s 44/1998/N§­   µy  th¸ng6  CP ng 29    n¨m 1998  ña  Ýnh  ñ. c Ch ph 2.KiÓ m     µis¶n  éc së  ÷u  ña    kª t   thu   h c doanh  nghiÖp. Tµis¶n  éc së  ÷u  ña    thu   h c doanh  nghiÖp  ph¶ikiÓm      kª bao  å m:  µis¶n  g T  l ®éng  µ  u    ¾n  ¹n,tµis¶n  è  nh  µ  u    µih¹n  îcph¶n    u  v ®Ç tng h    c ®Þ v ®Ç t d   ®   ¸nh trongB¶ng  ©n  i kÕ       c ®è   to¸ntheo chÕ     Õ     Ön  µnh.   ®é k to¸nhi h Tµis¶n    µi, Ëtthµng    Ën  ÷hé,nhËn      thuªngo      v ho¸ nh gi     giac«ng,nhËn      b¸n hé,nhËn  ý  öi® îckiÓm      kg    kª riªng. 2.1.KiÓ m     µi   kª t  s¶n  ph¶itheo c¸cyªu cÇu        sau  y: ®© 2.1.1.X¸c  nh   è îng  µis¶n  ùc  Õ  Ön  ã  n   êi®iÓ m       ®Þ s l t  th t hi c ®Õ th   x¸c ®Þnh    Þdoanh  gi¸tr   nghiÖp. 2.1.2. ©n  ¹ tµis¶n  Ön  ã  éc së  ÷u  ña   Ph lo i     hi c thu   h c doanh  nghiÖp: ­ Tµi s¶n  µ      m doanh  nghiÖp  ã  c nhu  Çu  ö  ông  ×  cø  µo  c sd th c¨n  v th«ng  sè  ü  Ët vµ  ùc tr¹ngtµis¶n      nh  Êt l ng  k thu   th      ®Ó x¸c ®Þ ch  î cßn  ¹ cña  õng  µi li  t t  s¶n, lo¹   i hoÆc   ã m   µis¶n. ChÊt îng  nh t    l cßn  ¹ thÓ  Ön  li   hi b»ng  û lÖ    víi t   % so    chÊtl ng tµis¶n   î     mua  ¾ m,  u    ©y  ùng  íi. s ®Ç tx d m ­ Tµi s¶n     kh«ng  ã  c nhu  Çu  ö  ông  c sd bao  å m   µis¶n  g t  kh«ng  Çn  ïng, c d   tµis¶n    kh«ng  ã  c kh¶ n¨ng  ôc  åicho    ×nh s¶n  Êt kinh doanh  îckª ph h   qu¸ tr   xu     ®    khairiªng®Ó   ã  Ön      c bi ph¸p xö  ý.  l ­ Tµi s¶n  ×nh  µnh  õ quü     h th t  khen  ëng, phóc  î(nÕu  ã) cÇn  Óm     th   l i c  ki kª ®Ó   µn  b giao riªngcho      c«ng      Çn  tycæ ph qu¶n  ý, ö  ông.2.1.3. l  ds     ®Þnh  µi X¸c  t  s¶n  Õu hôtso  íi   thi     v   s¸ch (nÕu  ã). sæ   c 2.1.4. èichiÕu  µ  ©n  ¹ c¸ckho¶n     § v ph lo i     c«ng  î. n Nî  ph¶ithu khã  ßi     ® ph¶icã    chøng  hîp lÖ,cô  Ó: cø      th ­Kho¶n  îm µ     n   con  îkh«ng    Ën; n  x¸cnh ­Con  îlµph¸p nh©n  ∙  Þ    Ó,ph¸ s¶n;   n      ® b gi¶ith     ­ Con  î lµ c¸ nh©n  ∙  Õt, ®∙  á  èn,kh«ng  ã  êi kÕ   õa  n      ® ch   b tr   c ng   th tr¸ch   nhiÖ m; ­C¸c    kho¶n  îkhã  ßi  c¸cnguyªn nh©n  n  ® do      kh¸c.
 5. 5 2.2.Tæ     chøc  Óm    µis¶n ki kª t   Gi¸m  c  ®è doanh nghiÖp  µ  íccæ   Çn    nh n   ph ho¸ ph¶ithµnh  Ëp  éi ®ång    lH  ®Ó   Óm    µis¶n  ki kª t   theo c¸cyªu cÇu      trªn. µnh    éi ®ång  Óm    å m:  Th viªnH   ki kª g ­ Gi¸m  c    ®è doanh nghiÖp  µ  íc thùc hiÖn    Çn    µ Chñ   Þch  nh n     cæ ph ho¸ l   t Héi ®ång;   ­K Õ     ëng  µthµnh    éi ®ång;   to¸ntr l  viªnH   ­Trëng    phßng  ü  Ëtlµthµnh    éi ®ång; k thu     viªnH   Ngoµi ra,tuú     theo  ×nh  ×nh  ô  Ó, gi¸m  c  t h c th   ®è doanh  nghiÖp  êi    m c¸c chuyªn gia kü  Ëtam   Óu  Ýnh      thu   hi t n¨ng    ông  µ  Êt l ng cña  µis¶n    t¸cd v ch  î   t  ®Ó tham    µo  éi ®ång  Óm    µi giav H   ki kª t   s¶n. 3.Xö  ýtµis¶n  µ      l    v c¸ckho¶n  îtr ckhicæ   Çn  n   í     ph ho¸ 3.1.C¸c  µis¶n    t  sau  y   ®© kh«ng  Ýnh  µo    Þ doanh  t v gi¸tr   nghiÖp      ®Ó cæ phÇn ho¸: 3.1.1.Nh÷ng  µis¶n  µ     t  m doanh  nghiÖp kh«ng  Ó  Õp  ôc sö  ông  ∙  th ti t   d ® ph¶n  ¶nh    c¸o tµichÝnh  ícthêi®iÓ m     nh    Þdoanh  trªnb¸o      tr     x¸c®Þ gi¸tr   nghiÖp  cã  Ó  ö  ýtheo m ét  th x l     trong nh÷ng  Ön    bi ph¸p sau  y:   ®© ­  ¬   C quan qu¶n  ý trùc tiÕp  ña  l    c doanh nghiÖp  iÒu  ng   ® ®é cho    c¸c doanh  nghiÖp  kh¸cthuéc ph¹m        viqu¶n  ýcña  × nh; l  m ­ Tæ     chøc  ®Êu     b¸n  gi¸(hoÆc thanh  ý)  Òn    õ b¸n  u     l; Ti thu t   ®Ê gi¸(hoÆc   thanh  ý)sau    õ(­    Ý  ®Êu    l  khitr   )chiph b¸n  gi¸(hoÆc thanh  ý)n Õu    l  ph¸tsinh tr c   í  thêi®iÓ m     Çn    × tÝnh  µo    Þdoanh    cæ ph ho¸ th   v gi¸tr   nghiÖp,n Õu      ph¸tsinhsau    thêi®iÓ m     Çn    cæ ph ho¸  ×  th ph¶i nép  µo  µikho¶n  ¬ng    v t  t øng quy  nh  ¹ ®Þ ti  §iÓ m   M ôc  cña  2  V  Th«ng   µy; tn ­N Õ u       khichuyÓn  doanh  nghiÖp  µ  ícthµnh  nh n   c«ng      Çn  µ     tycæ ph m c¸c tµis¶n  µy    n kh«ng  b¸n  u     ®Ê gi¸(hoÆc  thanh  ý)® îcth×  ¬  l     c quan  Õt  nh   quy ®Þ cæ   Çn  ph ho¸  û  Òn  u quy cho c«ng      Çn  ty cæ ph qu¶n  ýhé. Ch Ë m   Êt trong l    nh     vßng  ngµy  Ó   õ thêi®iÓ m     Çn    ¬  90  k t    cæ ph ho¸,c quan  Õt  nh    Çn   quy ®Þ cæ ph ho¸ ph¶itæ      chøc  ®Êu    b¸n  gi¸(hoÆc  thanh  ý)®Ó     åivèn.ViÖc  ®Êu   l  thu h     b¸n  gi¸(hoÆc    thanh  ý)tµis¶n  ùc hiÖn  l    th   theo quy  nh  Ön  µnh.   ®Þ hi h 3.1.2. î    ph¶ithu khã  ßi  N    ® quy  nh  ¹ §iÓ m   ®Þ t  i 2.1.4. ôc  µy.  m n 3.1.3.Chi  Ý   ©y  ùng  ë    ph x d d dang  ña  ÷ng  c nh c«ng  ×nh ®∙  nh  tr   ®× ho∙n  tr cthêi®iÓ m     nh    Þdoanh  í    x¸c®Þ gi¸tr   nghiÖp. 3.1.4.C¸c    kho¶n  u    dµi  ¹n  µ   ®Ç t h v doanh  nghiÖp kh¸c  ng  nh doanh  nghiÖp kh«ng  ùc hiÖn    Çn  th   cæ ph ho¸ kho¶n  u     µy  ×  ¬  ®Ç t n th c quan  Õt  quy ®Þnh    Çn    ö  ý. cæ ph ho¸ x l 3.1.5. µis¶n    µi Ýnh:lµphÇn  îcha       T thuªt   ch    n  tr¶cho  ñ  µis¶n. ch t   3.1.6.Tµi s¶n     thuª ngoµi:Trêng  îp      h bªn  cho  thuª ®ång      ý b¸n, doanh    nghiÖp  i  ® thuª ®ång      ý mua   µis¶n  ang  t  ® thuª th×    doanh  nghiÖp  i  ® thuª cã    tr¸ch nhiÖ m     thanh to¸n theo        gi¸ hai bªn tho¶  Ën. N Õ u   thu   bªn cho  thuª lµ    doanh  nghiÖp  µ  íccïng c¬  nh n     quan  qu¶n  ýtrùctiÕp ®ång    l      ý chuyÓn  giao tµi    s¶n cho doanh  nghiÖp    Çn    × c¬  cæ ph ho¸ th   quan  qu¶n  ýtrùctiÕp cña  l      doanh  nghiÖp  Õt  nh  iÒu  ng  µis¶n  quy ®Þ ® ®é t  cho  bªn  i  ® thuª,bªn    giao tµis¶n  îc    ®  h¹ch to¸ngi¶m  èn,bªn  Ën  µis¶n  îch¹ch to¸nt¨ngvèn.Bªn  Ën  µis¶n     v   nh t   ®        nh t  
 6. 6 (doanh nghiÖp    Çn  cæ ph ho¸) ph¶i ®¸nh    ¹  µis¶n  µ  Ýnh  µo    Þ     gi¸ l it   vt v gi¸tr   doanh nghiÖp. N Õu  doanh nghiÖp    Çn  cæ ph ho¸  i  ® thuª cã  u   , c¶i t¹o n©ng  Êp    ®Ç t       c thªm    µis¶n  i  trªnt   ® thuªth×    Þ cßn  ¹ cña  Çn  ∙  u  , c¶it¹o,n©ng    gi¸tr   li  ph ® ®Ç t      cÊp,xö  ýnh    l   sau: +  Õ u   N doanh nghiÖp  cho thuª nhËn  ¹  µis¶n  ×    li   t th doanh  nghiÖp  µy  n thanh    ¹ cho    Çn      Þ ®∙  u    ©ng  Êp. N Õ u   cho    to¸nl   i cæ ph thuªgi¸tr   ®Ç tn c  bªn  thuª lµdoanh    nghiÖp  µ  íc®ång    Ën  ¹ tµis¶n  Ìm  nh n   ý nh l     i k theo    Þ®∙  u      gi¸tr   ®Ç tc¶i t¹o,n©ng  Êp  ×  bªn  ã  Ó  µn    c th 2  c th b giao    Þ ®∙  u     ©ng  Êp  µ  ¹ch gi¸tr   ®Ç t n c vh   to¸ntheo nguyªn t¾c        t¨ng,gi¶m      nh trªn; +  Õ u   N c«ng      Çn  Õp  ôc thuªtµis¶n  ×    Ý   ∙  u      ty cæ ph ti t      th chiph ® ®Ç t c¶i t¹o, ©ng  Êp  îctÝnh  µo    Þdoanh   n c ®  v gi¸tr   nghiÖp. 3.1.7. µis¶n  ×nh  µnh  õquü     T h th t  khen  ëng,phóc  î(nÕu  ã). th   l  i c 3.2.§èi víitµis¶n        doang nghiÖp  ang  ® qu¶n  ý,sö  ông  ng  a    l  d nh ch x¸c ®Þnh  îc chñ  ë  ÷u  ×  u   îc coilµ tµis¶n  éc  èn  µ   íc,vµ  ®  s h th ®Ò ®         thu v Nh n   ph¶i   x¸c ®Þnh    Þ.Khi x¸c ®Þnh  îc chñ  ì h÷u, Bé   µi chÝnh  Ï xö  ý®èi  íi   gi¸tr       ®  s    T  s   l  v  tõng tr ng  îp cô  Ó.   ê h   th 3.3.C¸c    kho¶n  ù  d phßng  gi¶m    µng  ån  gi¸h t kho, dù    phßng  î ph¶i thu n     khã  ßi,dù  ®   phßng  gi¶m    gi¸chøng kho¸n,chªnh  Öch  gi¸,     l tØ    kho¶n    a  c¸c l∙ch i ph©n  èi (nÕu  ã),còng  ph   c  ph¶i xö  ý tr c khi x¸c ®Þnh     Þ thùc  Õ  ña    l  í      gi¸tr   tc doanh nghiÖp. 3.4.Sè      d b»ng  Òn quü  ti   khen  ëng,phóc  î® îcchiacho  êilao ®éng  th   l    i   ng     ®Ó   mua    Çn. cæ ph 4. Gi¸thÞ  êng  ïng      nh    Þ thùc tÕ  µis¶n  îcquy  nh      tr d ®Ó x¸c ®Þ gi¸tr     t  ®  ®Þ nh  sau: 4.1.§èi víitµis¶n  µ     Þ  êng  ã u        m trªnth tr c l th«ng  ×    Þ  êng  µ gi¸ th gi¸th tr l    ®ang mua,  hoÆc   ang    ña  µis¶n  . ® b¸n c t   ®ã 4.2.§èivíitµis¶n        chuyªn dïng    hoÆc   µ s¶n  È m   u    ©y  ùng  × l  ph ®Ç t x d th   c¨n  vµo  Êt ®Ç u    cø  su   t (hay    u  ) ë  êi®iÓ m     nh    Þ doanh  gi¸®Ç t   th   x¸c ®Þ gi¸tr   nghiÖp  cÊp  ã  Èm  Òn  do  c th quy quy  nh. ®Þ 4.3.N Õ u   µtµis¶n  Æc   ïkh«ng u    l    ® th  l th«ng    Þ  êng,th× tÝnh  trªnth tr    theo  gi¸tµis¶n  ïng  ¹  ã     c lo i c«ng  Êt,tÝnh  c su   n¨ng  ü  Ëtt ng  ¬ng, n Õu  k thu   ¬ ®   kh«ng  cã  µis¶n ¬ng  ¬ng  × tÝnh  t  t ® th   theo gi¸cña  µis¶n    ∙        Õ      t  ®ã ® ghitrªnsæ k to¸n. 5. Néi dung  ¬ng     ph ph¸p    nh    Þ thùc tÕ  ña  x¸c ®Þ gi¸tr     c doanh  nghiÖp    ®Ó cæ   Çn  ph ho¸. 5.1.§èivíitµis¶n  è  nh,  µis¶n u  ng  µ hiÖn  Ët ®∙  îckiÓm           c ®Þ t  l ®é l  v ®  kª vµ    nh  x¸c®Þ theo c«ng    thøc sau:   Gi¸trÞ    Sè îng thùc l    Gi¸thÞ  êng  ña    tr c ChÊt îng l  thùc tÕ    = tÕ  ña  õng x ct  tµis¶n  ¹ thêi   t    i x cßn  ¹cña  l i tµis¶n   tµis¶n   ®iÓ m     nh   x¸c®Þ tµi  s¶n (%) gi¸trÞDN   
 7. 7 5.2.§èivíi µis¶n  µvèn        t l  b»ng  Òn th× tÝnh  ti     theo  è    èn  s d v b»ng  Òn ®∙  ti   kiÓm   ü  qu hoÆc   ∙  i  Õu  ¹  êi®iÓ m     nh    Þ doanh  ® ®è chi t i   th x¸c ®Þ gi¸tr   nghiÖp.   N Õ u   è    µngo¹itÖ  × ph¶iquy  æi    Òn ViÖt Nam   s d l    th     ® ra ti     theo  û gi¸li   ©n  t     ªnng hµng  c«ng  è  ¹ thêi®iÓ m   Çn  Êt. b t    i g nh 5.3.§èivíi îph¶ithu lµc¸ckho¶n  î®∙  îc®èi chiÕu    Ën.        n        n  ®     x¸cnh 5.4.§èivíic¸c kho¶n    Ý  ë         chiph d dang  (bao  å m     Ý  g chiph s¶n  Êt,kinh xu     doanh, chiphÝ   ù     s nghiÖp, chiphÝ   u    ©y  ùng) th×  Ýnh     ®Ç t x d   t theo  è      s d chi phÝ  ùc tÕ      Õ   th   trªnsæ k to¸n. 5.5.§èivíi µis¶n  ý  îc,ký  ü  ¾n  ¹n  µ  µih¹n  × tÝnh        t k c   qu ng h v d   th   theo  è    sd thùc tÕ      Õ     ∙  i chiÕu    Ën  ¹ thêi®iÓ m     nh    Þ   trªnsæ k to¸n® ®è   x¸c nh t i     x¸c ®Þ gi¸tr   doanh  nghiÖp, 5.6.§èivíi µis¶n  u    ¾n  ¹n  µ  u    µih¹n  × tÝnh  µo    Þ       t ®Ç tng h v ®Ç td   th   v gi¸tr   doanh  nghiÖp    c¸ckho¶n  µ   m c«ng      Çn  ÏtiÕp tôckÕ   õa. tycæ ph s       th 5.7.§èi víitµis¶n  h×nh  Õu  ã) th×  Ýnh        v«  (n c   t theo    Þ cßn  ¹ ®ang  gi¸tr   li  h¹ch to¸ntrªnsæ   Õ         k to¸n. 5.8.§èivíi      doanh  nghiÖp  ã  îthÕ  c l  i kinh doanh  × ph¶itÝnh    th     thªm    Þ gi¸tr   lîthÕ  µo    Þthùc tÕ  ña    i v gi¸tr     c doanh  nghiÖp,nh    sau: ­ Trêng  îp    Þ lî thÕ    tÝn  Æt   µng, vÞ  Ý ®Þa   ý)®∙  îc   h gi¸tr    i (nh uy  m h   tr   l  ®   ®¸nh    ×  Êy  è   thùc  Õ      Õ   gi¸th l s d t trªn sæ k to¸n ®Ó   Ýnh  µo    Þ doanh    t v gi¸tr   nghiÖp; ­ Trêng  îp cha    nh  îcgi¸trÞlîthÕ    h  x¸c®Þ ®        i kinh doanh  × c¨n cø  µo  û   th     v t   suÊt  î nhuËn    ¹ch  ×nh  ©n  ña  n¨m  Òn  Ò   íithêi®iÓ m     li  siªu ng b qu c 3  li k v     x¸c ®Þnh    Þdoanh  gi¸tr   nghiÖp    Ýnh  îthÕ  ®Ó t l i theo c«ng    thøc: Tû  Êtlî su    i Tæng  è  înhuËn  ùc hiÖn  ña  n¨m  Òn s l  i th   c 3  li   nhuËn  ×nh  b = kÒ qu©n  n¨m  ña  3  c DN Tæng  è  èn  µ   íctheo sæ   Õ     n¨m  s v Nh n     k to¸n3  liÒn kÒ   Tû  Êt su   Tû  ÊtlînhuËn  su    i Tû  ÊtlînhuËn  ×nh  ©n  su    i b qu lînhuËn  =   i b×nh  ©n  n¨m  ­ qu 3  chung  ña  c doanh  nghiÖp  µ  nh siªu   cña doanh  níccïng ngµnh  Ò         ngh trªn ng¹ch nghiÖp cïng ®Þa  µn    b (tØnh,thµnh    phè) Gi¸trÞlîthÕ       i Vèn  µ   íctheo Nh n     Tû  Êtlî su    i tÝnh  µo    = v gi¸ sæ   Õ     ×nh  k to¸nb x nhuËn    x siªu 30% trÞdoanh    qu©n  ña  n¨m  c 3  ng¹ch nghiÖp liÒn kÒ   Gi¸ trÞ  ùc  Õ  ña    th t c doanh nghiÖp      Çn   ®Ó cæ ph ho¸  µ tæng  è    l  s c¸c kho¶n    5.2 +    5.4 +    5.6 +    5.8)nãitrªn. (5.1+    5.3 +    5.5 +    5.7 +      5.9.Nh÷ng    doanh nghiÖp kh«ng  ùc  Ön  ng  th hi ®ó quy  nh   ña  ®Þ c ph¸p   luËtvÒ   Õ     k to¸n,thèng    × c¬    kª th   quan  Õt  nh    Þ doanh  quy ®Þ gi¸tr   nghiÖp  xem  
 8. 8 xÐt thuªtæ      chøc  Óm    c  Ëp    nh.  Òn  ki to¸n®é l x¸c ®Þ Ti thuªkiÓm    îctÝnh    to¸n®   vµo    Ý    Çn  chiph cæ ph ho¸. 6.X¸c  nh    Þthùc tÕ  Çn  èn  µ   íct¹ doanh    ®Þ gi¸tr     ph v Nh n     i nghiÖp. Gi¸ trÞ thùc tÕ  Çn  èn  µ   íc t¹       ph v Nh n   i doanh nghiÖp  µ phÇn  l  cßn  ¹ cña  l i gi¸trÞ thùc tÕ       doanh  nghiÖp  õ®i    tr   c¸c kho¶n  î thùc tÕ  n    ph¶itr¶kÓ   sè        c¶  d quü  óc  î  ph l ikhen  ëng. , th ­ Nî  ùc tÕ    th   ph¶itr¶:Lµ      tæng  è    s c¸c kho¶n  î ® îc quy  nh  ¹  ôc    n    ®Þ tiM A (Nîph¶itr¶­ M∙  è          s 300) B¶ng  ©n  i kÕ     õ(­      c ®è   to¸ntr   ) c¸c kho¶n  î kh«ng    n  tr¶ ® îc. ­ C¸c    kho¶n  î kh«ng    îc:Lµ    n  tr¶®   c¸c kho¶n  î m µ   ñ  î ®∙    Ó, ®∙  n   ch n   gi¶ith   ph¸ s¶n,®∙  Õt,®∙  á  èn,hoÆc   ñ  îtõbá  Òn  ßi  î.     ch   b tr   ch n     quy ® n 7.Héi ®ång    nh    Þdoanh     x¸c®Þ gi¸tr   nghiÖp 7.1.Thµnh  Çn  éi ®ång  å m   ã:   ph H   g c ­§¹idiÖn  ¬     c quan  µichÝnh  µm  ñ  Þch T  l Ch t ­ §¹idiÖn  ¬     c quan qu¶n  ýngµnh  é,Së   l  (B   qu¶n  ýngµnh,Tæng  l    c«ng    ty 91) lµthµnh     viªn; ­  ¹idiÖn    o  §  l∙nh ®¹ doanh nghiÖp  µ  íc thùc  Ön    Çn  nh n   hi cæ ph ho¸  µ l  thµnh viªn; Ngoµi c¸c thµnh    Ýnh     viªnch thøc  ãi trªn,c¨n  vµo  ×nh  ×nh  µis¶n  n    cø  t h t  trong doanh    nghiÖp  µ  cÇu  ô  Ó, Héi ®ång  îc m êi  v yªu  c th     ®  thªm    chøc  c¸c tæ  hoÆc   chuyªn    ü  Ët,c¸c chuyªn    gia k thu     gia kinh tÕ, tµichÝnh       trong vµ  µi   ngo   doanh  nghiÖp  Çn  Õtcho  Öc  ¸nh    Êt l ng vµ    nh    Þ thùc c thi   vi ® gi¸ch  î   x¸c ®Þ gi¸tr     tÕ  ña  õng lo¹ tµis¶n  . c t   i    ®ã 7.2.NhiÖ m   ô  ña  éi ®ång  µ:   vc H  l 7.2.1.Xem   Ðt  Èm  nh  Õt    x th ®Þ k qu¶  Óm     ña  ki kª c doanh nghiÖp  ∙    ® quy ®Þnh  ¹ §iÓ m   M ôc    ña  t i 2  IIc Th«ng   µy. tn 7.2.2.Tæ     chøc  ¸nh      nh    Þ thùc tÕ  ña  ® gi¸, ®Þ x¸c gi¸tr     c doanh  nghiÖp  µ  v x¸c®Þnh    Þthùc tÕ  Çn  èn  µ   íctheo híng dÉn    y.   gi¸tr     ph v Nh n       trªn®© 7.2.3. Ëp     L biªnb¶n  ã  y    ÷  ý  ña    µnh    Ýnh  c ®Ç ®ñ ch k c c¸cth viªnch thøc vÒ     kÕt qu¶    nh    Þ thùc tÕ  x¸c ®Þ gi¸tr     doanh nghiÖp  µ    Þ thùc tÕ  Çn  èn  v gi¸tr     ph v Nhµ   íct¹ doanh  n    i nghiÖp. Héi  ng  µm  Öc  ®å l vi theo  nguyªn  ¾c  Óu  Õt  Ëp  Ó. Trong  êng  t bi quy t th   tr hîp cã  è  Õu    s phi ngang  nhau  ×  th bªn  ã  Õu  ña  ñ   Þch  µý  Õn  Õt  c phi c Ch t l   ki quy ®Þnh. Biªnb¶n    nh    Þ thùc tÕ    x¸c ®Þ gi¸tr     doanh  nghiÖp  µ    Þ thùc tÕ  Çn   v gi¸tr     ph vèn  µ   íct¹ doanh  Nh n     i nghiÖp ph¶igöi®Õ n     ¬     c¸cc quan sau  y: ®© ­ Bé     qu¶n  ýngµnh  l  (hoÆc Tæng  c«ng      Õu  ty 91) n doanh nghiÖp  éc  thu Bé  qu¶n  ýngµnh  l  (hoÆc  Tæng  c«ng      ty91) qu¶n  ý; l ­ Chñ   Þch  û     t U ban  ©n  ©n  nh d tØnh, thµnh  è  Õu     ph n doanh nghiÖp    do ®Þa  ¬ng  ph qu¶n  ý; l ­Bé  µichÝnh.   T 
 9. 9 Thêi h¹n      nh    Þ thùc tÕ    ®Ó x¸c ®Þ gi¸tr     doanh  nghiÖp  µ    Þ thùc tÕ  v gi¸tr     phÇn  èn  µ   íc t¹  v Nh n   i doanh nghiÖp  èi®a   µ 15  µy  Ó   õ ngµy  µnh  Ëp t   l   ng k t   th l  Héi ®ång.   7.2.4.X¸c  nh  ¹ kÕt    ®Þ l  i qu¶    Þ doanh  gi¸tr   nghiÖp  Õu  êiquyÕt  nh   n ng   ®Þ gi¸trÞdoanh     nghiÖp    Çu. yªu c 8.  È m   Th quyÒn  quyÕt  nh   µ  iÒu  ®Þ v® chØnh    Þ  ùc  Õ  gi¸ tr th t doanh  nghiÖp  µ    Þthùc tÕ  Çn  èn  µ   íct¹ doanh  v gi¸tr     ph v Nh n     i nghiÖp. 8.1  È m   Òn  Õt  nh    Þ thùc  Õ  Th quy quy ®Þ gi¸tr   t doanh nghiÖp  µ    Þ v gi¸tr   thùc tÕ  Çn  èn  µ   íct¹ doanh    ph v Nh n     i nghiÖp 8.1.1.Bé   ëng  é     tr B qu¶n  ý ngµnh  ®èi víidoanh  l  (    nghiÖp  c  Ëp  µ  ®é l v thµnh    viªnTæng  C«ng    do  é  ùctiÕp qu¶n  ý)  ñ   Þch  û   ty90  B tr     l; Ch t U ban  ©n   nh d©n  tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng  ®èivíi   ph tr     ¬ (    doanh nghiÖp  c  Ëp  µ  ®é l v thµnh    viªnTæng  C«ng    do  ty90  tØnh,thµnh  è  ùctiÕp qu¶n  ý)  ñ   Þch    ph tr     l; Ch t Héi ®ång    qu¶n  Þ Tæng  tr   C«ng    (®èivíidoanh  ty91     nghiÖp  µnh    th viªnTæng   C«ng      ty91) xem   Ðt quyÕt  nh  ÷ng  x  ®Þ nh doanh  nghiÖp  ã  èn  µ   íctheo c v Nh n     sæ   Õ   k to¸n t¹  êi®iÓ m     nh    Þ doanh   i   th x¸c ®Þ gi¸tr   nghiÖp  õ 10  û ®ång  ë t  t  tr   xuèng. 8.1.2. é  tr ng Bé  Tµi chÝnh xem  xÐt quyÕt ®Þnh  nh÷ng doanh   B ê nghiÖp  ã  èn  µ   íc theo    Õ   c v Nh n   sæ k to¸n trªn10  û ®ång      t  sau    ã    Õn  khi c ý ki tho¶  Ën  thu b»ng  b¶n  ña  é   ëng  é   v¨n  c B tr B qu¶n  ýngµnh, Chñ   Þch  û     l    t U ban nh©n  ©n  d tØnh, thµnh  è, Chñ   Þch  éi ®ång    ph   t H  qu¶n  Þ c¸c Tæng   tr     C«ng    ty 91. Ch Ë m   Êt  µ 10  µy  Ó   õ ngµy  Ën  îc biªn b¶n    nh    Þ nh l   ng k t   nh ®    x¸c ®Þ gi¸tr   doanh  nghiÖp  µ    Õn  v ý ki tho¶  Ën   §iÓ m   thu nh 8.1.2,Thñ   ëng  ¬    tr c quan  ã  c thÈm   Òn  quy ph¶ixem   Ðt  µ  Õt  nh    Þ thùc tÕ    x v quy ®Þ gi¸tr     doanh  nghiÖp  µ  v gi¸trÞthùc tÕ  Çn  èn  µ   íct¹ doanh       ph v Nh n     i nghiÖp  . ®ã Trêng  îp  h biªn b¶n    nh    Þ doanh    x¸c ®Þ gi¸tr   nghiÖp  a    ch ®ñ c¨n  ®Ó   cø  quyÕt  nh  × chË m   Êt lµ7  µy  Ó   õ ngµy  êicã  Èm  Òn  Õt  ®Þ th   nh     ng k t   ng   th quy quy ®Þnh    Þ doanh  gi¸tr   nghiÖp yªu  Çu, Héi  ng  c   ®å ph¶ibæ     sung      cø  ®ñ c¸c c¨n  ®Ó   Õt ®Þnh    Þdoanh  quy   gi¸tr   nghiÖp. 8.1.3.Trêng  îp gi¸trÞ thùc tÕ  ña    h      c doanh nghiÖp      Çn      ®Ó cæ ph ho¸ x¸c ®Þnh  Êp  ¬n    Þ ghitrªnsæ   Õ     ×  c¸o Bé   ëng  é   µichÝnh  th h gi¸tr       k to¸nth b¸o    tr BT  quyÕt ®Þnh.   8.2.§iÒu    chØnh    Þdoanh  gi¸tr   nghiÖp 8.2.1.  Sau  th¸ng,kÓ   õngµy  Õt ®Þnh    Þdoanh  3    t  quy   gi¸tr   nghiÖp,sè      cæ phÇn  ùc  th b¸n  a  t 50%   ch ®¹   tæng  è    Çn  ù  Õn  s cæ ph d ki b¸n  th×  ¬  ra  c quan  quyÕt  nh     Þ  ®Þ gi¸tr doanh  nghiÖp ph¶i xem   Ðt  µ  iÒu    x v® chØnh  ¹    Þ l i tr   gi¸ doanh nghiÖp  ∙  Õt ®Þnh, trongthêih¹n kh«ng    ngµy. ® quy         qu¸ 10  8.2.2. È m   Òn  iÒu   Th quy ® chØnh    Þdoanh  gi¸tr   nghiÖp: ­ Bé   ëng  é     tr B qu¶n  ýngµnh, Chñ   Þch  û   l    t U ban  ©n  ©n  nh d tØnh, thµnh    phè, Chñ   Þch  éi  ng    t H ®å qu¶n  Þ c¸c Tæng   tr     C«ng    ® îc xem   Ðt  iÒu  ty 91    x® chØnh  gi¶m  Çn    Þ doanh  d gi¸tr   nghiÖp  ∙  ® quyÕt  nh   ®Þ cho  í  ti møc     Þ gi¸tr   doanh  nghiÖp        Õ     ña  è  µis¶n  a  µo    Çn  ghitrªnsæ k to¸nc s t   ® v cæ ph ho¸; ­ M äi  êng  îp ®iÒu    tr h  chØnh    Þdoanh  gi¸tr   nghiÖp  èng  íi xu d  møc      ghitrªn sæ   Õ   k to¸n cña  è  µis¶n  a  µo    Çn    s t  ® v cæ ph ho¸  u   Bé   ëng  é   µi ®Ò do  tr BT  chÝnh  xem  Ðt quyÕt ®Þnh. x   
 10. 10 9. Xö   ýgi¸trÞ phÇn  èn  µ   íc tõ thêi®iÓ m     nh    Þ doanh    l      v Nh n       x¸c ®Þ gi¸tr   nghiÖp  n   êi®iÓ m     Çn  ®Õ th   cæ ph ho¸. Do  êi®iÓ m     nh    Þdoanh  th   x¸c ®Þ gi¸tr   nghiÖp  µ  êi®iÓ m   Õt  nh   v th   quy ®Þ chuyÓn  doanh nghiÖp  µ  íc thµnh  nh n   c«ng      Çn  ã  ty cæ ph c kh¸c  nhau nªn:   N Õ u   ã    Þ t¨ng th×  îc céng    c gi¸tr     ®   (+)thªm  µo    Þ thùc tÕ  v gi¸tr     doanh  nghiÖp;   N Õ u   ã    Þ gi¶m  ×  îc trõ(­  µo    Þ thùc tÕ  c gi¸tr   th ®     ) v gi¸tr     doanh  nghiÖp      ®Ó cæ phÇn  ho¸ theo quyÕt  nh   ña  êi cã  Èm   ®Þ c ng   th quyÒn  quyÕt  nh     Þ ®Þ gi¸ tr   doanh  nghiÖp. III.C h Õ  ® é  u  ® ∙i ® è i v íi o a n h  n g hi Ö p  n h µ  n í c      d v µ  n g ê i lao ® é n g  k hi c h u y Ó n  th µ nh c « n g  ty c æ  p h Ç n 1.§èivíi      doanh  nghiÖp  µ  ícchuyÓn  µnh  nh n   th c«ng      Çn tycæ ph Ch Õ     ®∙i®èi  íidoanh  ®é u    v  nghiÖp  µ  íc chuyÓn  µnh  nh n   th c«ng      ty cæ phÇn  ùc hiÖn  th   theo quy  nh  ¹ §iÒu  NghÞ   nh  è    ®Þ t  i 13  ®Þ s 44/1998/N§­   ãi CP n   trªn. 2.§èivíi êilao®éng       ng     trongdoanh    nghiÖp Ch Õ     ®∙icho  êi lao ®éng  ®é u    ng     trong doanh    nghiÖp  îc quy  nh  ¹ ®  ®Þ t  i §iÒu  NghÞ   nh  è  14  ®Þ s 44/1998/N§­   ãi trªn,Bé   µi chÝnh  íng  Én    CP n     T  h d chi tiÕtm ét  è  iÓ m       s® nh sau: 2.1. Cø   ét    m n¨m   µm  Öc  l vi cho  µ   íc,ngêi lao  ng  Nh n     ®é trong doanh  nghiÖp  îc mua   èi®a   cæ   Çn  Þ gi¸1    Çn  µ 100.000  ng)  ®  t   10  ph (tr     cæ ph l  ®å theo    gi¸b¸n  ®∙ivíimøc   u      gi¶m    gi¸30%   víi®èi  îng  so    t kh¸c.Theo    quy  nh   ®Þ nµy, m çi    Çn    cæ ph b¸n  ®∙i,ngêi lao ®éng  u       chØ ph¶itr¶70. 000  ng, cßn      ®å   30.000  ng  µgi¸trÞNhµ   ícu  ∙icho  êilao®éng  ®å l       n  ®  ng     trongm çi cæ   Çn.     ph 2.2.Tæng     Þ  ®∙icho  êi lao ®éng  µ tÝch  è  ÷a    Þ  ®∙i   gi¸tr u    ng     l  s gi gi¸tr u    cña  çi    Çn  íitæng  è    Çn  m cæ ph v  s cæ ph b¸n  ®∙i cho  êi lao  ng  ng  u    ng   ®é nh tæng    Þ u  ∙icho  êilao ®éng  gi¸tr   ®   ng     kh«ng    qu¸ 20%     Þthùc tÕ  Çn  èn  gi¸tr     ph v Nhµ   íct¹ doanh  n  i   nghiÖp.§èivíi      doanh nghiÖp  ã  èn  ùtÝch  ü (vèn  ùbæ   c v t  lu   t  sung)tõ40%     Þdoanh     gi¸tr   nghiÖp (theo sæ   Õ     k to¸n)trëlªnth× tæng    Þ u        gi¸tr   ®∙icho  êi lao ®éng    ng     kh«ng qu¸ 30%     Þ thùc  Õ  Çn  èn  µ   íc t¹ gi¸tr   t ph v Nh n     i doanh  nghiÖp. 2.3.Ng êilao ®éng  Ìo trong doanh       ngh     nghiÖp  îctr¶dÇn  Òn mua    ®   ti   cæ phÇn  ®∙i. êih¹n    Çn  èi®a  µ10  u    Th   tr¶d t   l   n¨m  Ó   ba  k c¶  n¨m  ho∙n tr¶. è   Òn      ti S tr¶dÇn  êilao®éng  Ìo kh«ng    ng     ngh   ph¶itr¶l∙suÊt.      i 2.4.Sè     Çn    Çn  ña  êi lao ®éng  Ìo trong doanh    cæ ph tr¶d c ng     ngh     nghiÖp  kh«ng  îtqu¸  v  20%  tæng  è    Çn  s cæ ph b¸n  ®∙iquy  nh    iÓ m     ôc   u    ®Þ ë® 2.2.m nµy. 2.5.Khi thùc hiÖn  Õ     ®∙icho  êilao ®éng       ch ®é u    ng     trong doanh    nghiÖp  cÇn  b¶o  ¶m     iÒu  Ön  ® c¸c® ki sau  y: ®© ­ N Õ u   è    Çn  u  ∙itheo    s cæ ph b¸n  ®   møc quy  nh  èi®a  ña  µ   ícm µ   ®Þ t   c Nh n   tæng    Þu  ∙icho  êilao ®éng  îtqu¸ møc  èng  Õ   gi¸tr   ®   ng     v    kh ch (20%  hoÆc   30%   cña    Þthùc tÕ  Çn  èn  µ   íct¹ doanh  gi¸tr     ph v Nh n   i   nghiÖp) th× ph¶i®iÒu       chØnh 
 11. 11 gi¶m  tæng  è  ña  Çn  s c ph b¸n  ®∙i®Ó     Þ  ®∙ikh«ng  îtqu¸  u    gi¸tr u    v  møc   èng  kh chÕ   trªn. ­ N Õ u   Ýnh    t theo møc  èng  Õ     µ     Þ u  ∙icho  êilao ®éng  kh ch trªnm gi¸tr   ®   ng     vµ    Þ tr¶dÇn  ña  êilao ®éng  Ìo vîtqu¸ gi¸trÞ cæ   Çn  éc vèn  gi¸tr     c ng     ngh           ph thu   Nhµ   íc b¸n  (sau    õ(­    Ý     Çn  n  ra  khitr   ) chiph cæ ph ho¸)th×    ph¶itiÕp  ôc ®iÒu    t  chØnh  gi¶m  tæng  è    Çn    ®∙i®Ó   s cæ ph b¸n u    tho¶ m∙n  iÒu  Ön  µy.   ® ki n 2.6.Thñ  ôcvµ  Èm  Òn  Ðt duyÖt u  ∙icho  êilao®éng:   t   th quy x   ®  ng     2.6.1.Doanh    nghiÖp    Çn  cæ ph ho¸  Ëp  l danh s¸ch  êi lao ®éng  ng     trong  doanh  nghiÖp,sè    n¨m  µm  Öc  µ  è    Çn  îcmua  ®∙icña  õng ngêi. l vi v s cæ ph ®   u    t  2.6.2.§èivíingêilao ®éng  Ìo ph¶icã  Êy    Þ          ngh     gi ®Ò ngh mua     Çn  cæ ph tr¶dÇn  µ    v cam  Õt  êih¹n tr¶tiÒn cho  µ   íc. k th         Nh n 2.6.3.Gi¸m  c    ®è doanh  nghiÖp    Çn    èihîp víi cæ ph ho¸ ph       §¶ng  û, C«ng  u  ®oµn  doanh  nghiÖp  Ðt  Öt  x duy danh  s¸ch  êi lao ®éng,  è îng    Çn  ng     s l cæ ph mua   ®∙ivµ  u    danh  s¸ch ngêilao ®éng  Ìo,sè îng cæ   Çn       ngh   l   ph mua     Çn. tr¶d   Danh  s¸ch nµy    ph¶i® îcniªm  Õt     y c«ng  khaitrong doanh      nghiÖp  µ  öicho  ¬  vg  c quan  Õt  nh     Çn  quy ®Þ cæ ph ho¸  Ìm  (k theo    cæ   Çn  ®Ò ¸n  ph ho¸  ña  c doanh  nghiÖp). 2.6.4.C¨n  NghÞ   nh  è    cø  ®Þ s 44/1998/N§­   ña  Ýnh  ñ, c¬  CP c Ch ph   quan  quyÕt  nh    Çn    Öt  ®Þ cæ ph ho¸ duy møc   b¸n    Çn  ®∙icho  êi lao ®éng  cæ ph u    ng     vµ    Çn    Çn  cæ ph tr¶d cho  êi lao ®éng  Ìo trong doanh  ng     ngh     nghiÖp    Çn  cæ ph ho¸. IV. hi p h Ý  c æ  p h Ç n  h o¸  C 1.Chi phÝ    Çn       cæ ph ho¸ doanh  nghiÖp  µ  ícbao  å m: nh n   g ­Intµi Öu,tËp  Ên       li   hu nghiÖp  ô  Ò     Çn    v v cæ ph ho¸ doanh  nghiÖp; ­KiÓ m       nh    Þtµis¶n;   kª,x¸c®Þ gi¸tr     ­ LËp  ¬ng  cæ   Çn    ©y  ùng  Òu  Ö  chøc  µ  ¹t®éng    ph ¸n  ph ho¸,x d §i l tæ  v ho   cña  c«ng      Çn; tycæ ph ­Thuª  Óm    Õu  ã);   ki to¸n(n c ­ §¹ihéic«ng  ©n        nh viªnchøc  doanh  nghiÖp  Êt th ng    iÓnkhaicæ   b   ê ®Ó tr     phÇn ho¸; ­Tuyªn truyÒn      qu¶ng    Ò     Çn    c¸o v cæ ph ho¸ doanh  nghiÖp; ­Tæ     chøc  cæ   Õu  b¸n  phi (kh«ng  Ýnh  Òn mua  êcæ   Õu); t ti   t   phi ­§¹ihéicæ   «ng  Çn  u;     ® l ®Ç ­C¸c    Ý    chiph kh¸ccã  ªnquan  n     Çn      li   ®Õ cæ ph ho¸ doanh  nghiÖp. Chi  Ý   ph cho  Ban    Çn  cæ ph ho¸    é,  û   c¸c B U ban  ©n  ©n  nh d tØnh, thµnh    phè  ùcthuéc Trung  ng  tr     ¬ theo quy  nh    ®Þ riªngcña  é  µichÝnh.   BT  2.Møc    Ý    chiph cho    ×nh chuyÓn  qu¸ tr   doanh  nghiÖp  µ  ícthµnh  nh n   c«ng  tycæ   Çn    ph quy  nh    ®Þ nh sau:
 12. 12 + Doanh  nghiÖp  ã    Þ thùc tÕ  íi3  û ®ång  îc chikh«ng      c gi¸tr     d   t  ®   qu¸ 3% gi¸trÞthùc tÕ       doanh  nghiÖp; + Doanh  nghiÖp  ã    Þ thùc tÕ  õ 3  û ®Õ n   tû ®ång  × ® îccéng  c gi¸tr     t  t  10    th     thªm    ña    Þt¨ngthªm; 2% c gi¸tr     + Doanh nghiÖp  ã    Þ thùc  Õ    tû ®ång  îc céng  c gi¸tr   t trªn10    ®  thªm    1% cña    Þt¨ngthªm. gi¸tr     Gi¸m  c  ®è doanh nghiÖp  µ  íctùquyÕt ®Þnh      Ý  ùc tÕ  Çn  nh n       c¸cchiph th   c thiÕtcho    qu¸  ×nh    Çn  tr cæ ph ho¸ theo nguyªn  ¾c  ÕtkiÖm   t ti   trong møc       quy ®Þnh  trªn.Tæng   è    Ý     Çn    îc trõ(­  µo  Òn    s chiph cæ ph ho¸ ®     ) v ti b¸n    Çn  cæ ph thuéc phÇn  èn  µ   íct¹ doanh    v Nh n     i nghiÖp. K Õt  óc qu¸ tr×nh cæ   Çn    th       ph ho¸,doanh  nghiÖp  µ  ícph¶iquyÕt    nh n     to¸n toµn  é    Ý    Çn    µ      ¬  b chiph cæ ph ho¸ v b¸o c¸o c quan  Õt ®Þnh    Çn  quy   cæ ph ho¸. V. Q u ¶ n  l ý ti Ò n b¸n c æ  p h Ç n 1. Doanh    nghiÖp    Çn    cæ ph ho¸ ph¶im ë   µikho¶n    t  phong    ¹  to¶ t iKho  ¹c b  Nhµ   íc®Ó   öitiÒn b¸n cæ   Çn. n  g      ph Khi thu  Òn  ña      «ng,    ti c c¸c cæ ® doanh nghiÖp    Çn  cæ ph ho¸ ph¶i thùc     hiÖn  ng  Õ     ®ó ch ®é qu¶n  ývÒ   Òn m Æt. l   ti   2.§èivíi è  Òn thu vÒ       Çn  éc vèn  µ   íc       ti     b¸n cæ ph thu   s Nh n 2.1.TiÒn    Ò   cæ   Çn  éc vèn  µ   ícsau    õ(­    Ý    thu v b¸n  ph thu   Nh n   khitr   ) chiph cæ   Çn  ph ho¸,sè    cßn  ¹  lic«ng      Çn  µm  ñ  ôc chuyÓn  õ tµikho¶n  ty cæ ph l th t   t    phong    ¹ Kho  ¹c vµo  µi to¶ t   i b  t kho¶n    Ò     Çn    ña: thu v cæ ph ho¸ c ­  û   U ban  ©n   ©n   nh d tØnh, thµnh  è   ùc thuéc    ph tr   Trung  ng  ®èi víi ¬ (    doanh nghiÖp  ¹ch    c  Ëp,kÓ   thµnh    h to¸n®é l   c¶  viªnTæng  C«ng    do  a   ty90  ®Þ ph¬ng  qu¶n  ý) l; ­ Bé   µi chÝnh  ®èi víidoanh    T  (    nghiÖp  ¹ch  h to¸n ®éc  Ëp,kÓ   thµnh    l   c¶  viªnTæng    C«ng    thuéc c¸cBé, Tæng  ôc  ty90      c qu¶n  ý)l; ­Tæng    C«ng    (®èivíi   ty91      doanh  c¸c nghiÖp  µnh    ña  th viªnc Tæng  C«ng  ty). 2.2.Sö  ông  Òn b¸n cæ   Çn  éc vèn  µ   íc.  d ti     ph thu   Nh n 2.2.1. è  Òn nµy  îcsö  ông  :   ti   S ® d ®Ó ­§µo  ¹o, o  ¹ol¹®Ó     Õt viÖc  µm  íicho  êilao®éng;   t  ®µ t     gi¶i i quy   l m  ng     ­TrîcÊp     cho  êilao®éng    ; ng     d«id ­Bæ     sung  èn  v cho    c¸cdoanh  nghiÖp  µ  íccÇn  tiªncñng  è; nh n   u    c ­ §Çu     t thªm    Çn  ña  µ   íc t¹    cæ ph c Nh n   i c«ng      Çn  c¸c ty cæ ph kinh doanh    cã  Öu  hi qu¶. 2.2.2.ThÈ m     quyÒn  quyÕt  nh   ö  ông  Òn  ®Þ sd ti thu  Ò   v b¸n    Çn   cæ ph thuéc vèn  µ   íc:   Nh n
 13. 13 ­ C¨n  vµo  è  Òn  cø  s ti thu  îc Uû   ®   ban  ©n  ©n  nh d tØnh, thµnh  è  ùc   ph tr   thuéc Trung  ng  Õt ®Þnh  ö  ông    ¬ quy   sd theo quy  nh  ¹ ®iÓ m     ®Þ t  i 2.2.1M ôc  µy    n (®èivíi       doanh  c¸c nghiÖp  ®Þa  ¬ng  do  ph qu¶n  ý); l ­ C¸c  é     B qu¶n  ýngµnh  Õt  nh  ö  ông  µ  l  quy ®Þ sd v th«ng b¸o cho  é   µi BT  chÝnh    Êp    ®èivíi   ®Ó c ph¸t(     doanh  c¸c nghiÖp  Bé  do  qu¶n  ý). l 3.  èi víisè  Òn  §     ti thu  õ  t ph¸thµnh    Õu    cæ phi huy  ng  ®é thªm  èn    v cho c«ng      Çn  éc quyÒn  ö  ông  ña  tycæ ph thu   sd c c«ng      Çn. tycæ ph ­ Khi c«ng      Çn  Ýnh     tycæ ph ch thøc  ¹t®éng, Chñ   Þch  éi ®ång  ho     t H  qu¶n  trÞ c«ng      Çn    Þ     ty cæ ph ®Ò ngh Kho  ¹c b chuyÓn  è  Òn  ∙  s ti ® huy  ng  õ tµi ®é t    kho¶n  phong    Ò   µikho¶n  ña  to¶ v t   c c«ng      Çn. tycæ ph ­TiÒn      Çn    b¸n cæ ph sau    khic«ng      Çn  ∙  i  µo  ¹t®éng: tycæ ph ® ® v ho   +  Õ u   N b¸n    Çn  éc  èn  µ   íc ph¶inép  µo  µikho¶n  vÒ   cæ ph thu v Nh n     v t  thu  cæ   Çn    ph ho¸ quy  nh  ¹ ®iÓ m     ôc  µy. ®Þ t  i 2.1.m n +  Õ u   N b¸n    Çn    cæ ph ®Ó huy  ng  èn  ®é v cho s¶n  Êt kinh  xu   doanh  ña  c c«ng      Çn  × nép  µo  µikho¶n  ña  tycæ ph th   v t  c c«ng  ty. VI. u ¶ n  l ý v µ  c u n g  c Ê p  t ê c æ  p hi Õ u  Q 1. Kho  ¹c Nhµ   ícthèng  Êt viÖc      b  n  nh   in,qu¶n  ýtê cæ   Õu  ¾ng"®Ó   l     phi "tr   cung  Êp  c cho   c¸cdoanh  nghiÖp    Çn  cæ ph ho¸. 2.Sau    ¹ihéicæ   ng  µnh  Ëp vµ    khi§     ®é th l   c«ng      Çn  Ýnh  tycæ ph ch thøc ®i    vµo  ¹t®éng  ho   theo  Ët C«ng    Lu   ty,c«ng      Çn  ép  n    ty cæ ph n ®¬ xin mua   ê cæ   t  phiÕu  Éu  nh  Ìm) ®Õ n   (m ®Ý k  Kho  ¹c Nhµ   íctØnh,thµnh  è  ùcthuéc TW   b  n    ph tr     (sau  y   äi t¾t lµ Kho  ¹c Nhµ   íc tØnh) n¬i doanh  ®© g       b  n     nghiÖp    Çn    cæ ph ho¸ m ë   µikho¶n  t  phong  to¶. 2.1.Tæng  Ö nh       Õu  ¾ng"xinmua ¬ng    m gi¸cæ phi "tr    t øng  íi v  tæng    Þ gi¸tr   cæ   Çn  ãp  µo  ph g v c«ng  ty. 2.2.Cæ   Õu  ña  µnh    éi ®ång    phi c th viªnH   qu¶n  Þ,cña    «ng  tr   cæ ® mua    cæ phÇn    Çn  tr¶d cho  µ   ícph¶ilµcæ   Õu    Nh n       phi ghidanh  kh«ng chuyÓn  îng. nh 2.3.Cæ   Õu  ña  µ   íclµcæ   Õu      phi c Nh n     phi ghidanh  kh«ng chuyÓn  îng. nh   Ng êi ® øng       tªn trong  ê    Õu  µ tªn c¬  t cæ phi l     quan qu¶n  ý trùc tiÕp  l    doanh  nghiÖp    Çn  cæ ph ho¸. 2.4.M çi    «ng  ã  Ó  Ën  ét    cæ ® c th nh m hoÆc   Òu  ê cæ   Õu. Tæng   nhi t   phi   m Ö nh       êcæ   Õu ¬ng  gi¸c¸ct   phi t øng  íi è  Òn ®∙  ãp  µo  v   ti   g v c«ng      Çn. s tycæ ph 2.5. Chñ   Þch  éi  ng    t H ®å qu¶n  Þ  ña  tr c c«ng      Çn   Þu  ty cæ ph ch tr¸ch   nhiÖ m  qu¶n  ýtê cæ   Õu  ¾ng" sau    ∙  l     phi "tr   khi® mua   õ Kho  ¹c Nhµ   íc,cÊp  t  b  n  têcæ   Õu  n   õng cæ   «ng ¬ng    phi ®Õ t   ® t øng  íi è    Çn  µ   ä  ìh÷u. v   cæ ph m h s   s 2.6.Hå   ¬  Ìm    s k theo ®¬n      xinmua  êcæ   Õu  å m: t   phi g ­ Quy Õt  nh    ®Þ chuyÓn doanh nghiÖp  µ  íc thµnh  nh n   c«ng      Çn  ty cæ ph cña  Êp  ã  Èm  Òn; c c th quy ­ NghÞ   Õt  ña  ¹ihéi cæ   «ng  µnh  Ëp  Ò   Öc  Çu  µnh      quy c §     ® th l v vi b th viªn Héi  ng  ®å qu¶n  Þ,NghÞ   Õt  éi  ng  tr   quy H ®å qu¶n  Þ vÒ   Çu  ñ   Þch  éi tr   b Ch t H  ®ång  qu¶n  Þvµ  ö  tr   c gi¸m  c  iÒu  µnh  ®è ® h c«ng      Çn. tycæ ph
 14. 14 3. C¨n  vµo  n      cø  ®¬ xin mua   ê cæ   Õu  µo    t   phi v c¸c c«ng   ty nªu trªn,Kho    b¹c Nhµ   íctØnh  ã    n  c tr¸chnhiÖ m    êcæ   Õu    b¸n t   phi cho  c«ng      Çn  Ë m   tycæ ph ch nhÊt 5  µy  Ó   õkhinhËn    å  ¬.   ng k t     ®ñ h s 4. Trong  ¹m    ngµy  Ó   õ khi nhËn  îc tê cæ   Õu  ¾ng" tõ   ph vi 10  k t    ®    phi "tr    Kho  ¹c Nhµ   íc,c«ng      Çn  ã  b  n  tycæ ph c tr¸chnhiÖm     Ðp  y    µo  õng    ghich ®Ç ®ñ v t têcæ   Õu  µ    phi v chuyÓn  n   õng cæ   «ng. ®Õ t   ® 5. C¸c    quy  nh  ®Þ kh¸c vÒ     qu¶n  ý tê cæ   Õu  l    phi kh«ng  quy  nh  ®Þ trong  Th«ng   µy  Én    ông  tn v ¸p d theo  Quy Õt  nh  è  ®Þ s 529  TC/Q§­TCDN   µy  7­ ng 31­ 1997  ña  é  ëng  é   µichÝnh  c B tr BT  ban  µnh  h Quy  Õ   ¹m  êivÒ   Öc  ch t th   vi mua  ê t  cæ   Õu  phi trong c¸cc«ng      Çn.    tycæ ph P h Ç n  thø b a T æ  c h ø c th ù c hi Ö n Th«ng   nµy  t thay  Õ  th Th«ng   sè  TC/TCDN   µy  th¸ng  n¨m  t 50  ng 30  8  1996  ña  é  ëng  é  µichÝnh  µ  ã  Öu  ùctõngµy  ý. c B tr BT  v c hi l     k C¸c v¨n b¶n  íng  Én  Ò   h d v c¸c  Ên    µi chÝnh    v ®Ò t   khi chuyÓn doanh  nghiÖp  µ  ícthµnh  nh n   c«ng      Çn    íi tycæ ph tr¸v   i Th«ng   µy  u     á. tn ®Ò b∙i b Trong qu¸  ×nh  ùc  Ön, c¸c Bé,  µnh, c¸c ®Þa   ¬ng, c¸c doanh  tr th hi     ng    ph    nghiÖp    Çn   cæ ph ho¸  ã  ÷ng  íng  ¾ c     c nh v m ®Ò nghÞ  ph¶n  ¸nh  Ò   é   µi v BT  chÝnh    ®Ó nghiªncøu,gi¶i       Õt. quy
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2