intTypePromotion=1

Thông tư 185/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Anh Phuong | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:21

0
341
lượt xem
55
download

Thông tư 185/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 185/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn kế toán thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập doanh nghiệp của đơn vị hành chính sự nghiệp

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 185/1998/TT-BTC của Bộ Tài chính

 1. v¨n  quèc                  c¬  d÷  iÖu luËtviÖtnam   phßng  héi                  së  l       LAWDATA Th«ng t  c ña B é  T µi  h Ý n h  sè 185/1998/TT­B T C  n g µ y 28 th¸ng  c 12 n¨ m  1998 H íng  d É n  k Õ  to¸n thu Õ    trÞ gia t¨ng vµ  gi¸ thu Õ  thu n h Ë p  d o a n h  n g hi Ö p  c ña ® ¬ n  v Þ   C S N H ­ C¨n cø LuËt thuÕ  gi¸ trÞ gia t¨ng (GTGT) sè 02/1997/QH9 ngµy  10/5/1997;LuËt thuÕ        thu nhËp  doanh  nghiÖp (TNDN)  03/1997/QH9  sè  ngµy  10/5/1997; ­ C¨n  NghÞ   cø  ®Þnh   28/1998/N§­   sè  CP ngµy  11/5/1998  cña ChÝnh   phñ  quy  ®Þnh  chi tiÕt  thi hµnh  LuËt ThuÕ  GTGT;  NghÞ  ®Þnh  sè  03/1998/N§­   CP ngµy  13/5/1998 cña ChÝnh  phñ quy ®Þnh        chitiÕtthihµnh  LuËt ThuÕ   TNDN;  NghÞ   ®Þnh   102/1998/N§­   sè  CP ngµy  21/12/1998 cña  ChÝnh  phñ söa  æi, bæ   ®   sung  mét  ®iÒu  sè  cña NghÞ  ®Þnh  28/1998/N§­ sè  CP   ngµy  11/5/1998 cña    ChÝnh  phñ; ­ C¨n cø Th«ng t  89/1998/TT­BTC  ngµy 27/6/1998 vµ Th«ng t sè  99/1998/TT­ BTC  ngµy 14/7/1998 cu¶  Tµi chÝnh  Bé    híng dÉn      thihµnh NghÞ   ®Þnh  28/1998/N§­ sè  CP; ­ C¨n  Th«ng   sè  cø  t 175/1998/TT­BTC  ngµy  24/12/1998 cña    Bé Tµi  chÝnh    vÒ viÖc  íng  "h dÉn    thihµnh  NghÞ  ®Þnh   102/1998/N§­   sè  CP ngµy  21/12/1998 cña ChÝnh phñ söa  æi, bæ   ®   sung  mét  ®iÒu  sè  cña  NghÞ  ®Þnh   sè 28/1998/N§­   CP ngµy  11/5/1998 cña ChÝnh  phñ  quy ®Þnh         chi tiÕt thi hµnh LuËt ThuÕ     GTGT"; ­ C¨n cø Th«ng t  sè 100/1998/TT­ BTC  ngµy 15/7/1998 cña Bé  Tµi  chÝnh híng dÉn  to¸nthuÕ    kÕ    GTGT   thuÕ  vµ  TNDN   Th«ng   180/1998/ vµ  tsè  TT­BTC   ngµy  26/12/1998 híng dÉn        bæ sung  to¸nthuÕ  kÕ    GTGT; ­ C¨n  QuyÕt    cø  ®Þnh  999­ sè  TC/Q§/C§KT  ngµy  2/11/1996 cña  tr Bé  ­ ëng Bé  Tµi chÝnh vÒ  viÖc ban hµnh chÕ  ®é  kÕ  to¸n Hµnh  chÝnh sù  nghiÖp. Bé    TµichÝnh  híng dÉn  to¸nthuÕ    kÕ    GTGT   thuÕ  vµ  TNDN   cho    c¸c®¬n   vÞ  nghiÖp  tæ chøc  sù  vµ    kh¸cnh:§µitruyÒn        h×nh,truyÒn    thanh,tr   êng  häc,  bÖnh  viÖn, ®¬n  thuéc   îng  trang,. . (     vÞ  lùc l vò  . . gä trung lµ c¸c ®¬n  hµnh  i       vÞ  chÝnh  nghiÖp)  ho¹t ®éng  sù  cã    s¶n xuÊt,kinh    doanh  hµng  ho¸, dÞch    vô  chÞu thuÕ GTGT,  thuÕ TNDN   sau: nh  I­ h ÷ n g  q u y  ® Þ n h  c h u n g  N 1­ C¸c  ®¬n   HCSN   vÞ  thuéc diÖn chÞu  thuÕ GTGT  ph¶i ®¨ng        ký, kª khai,  nép  thuÕ  GTGT  theo    luËt®Þnh    thu b¸n  th× sè    hµng,cung    cÊp  dÞch vô  vµ       ,hµng    gi¸tr vËt t  i ho¸,dÞch  mua  vô  vµo cña  nh÷ng  ®¬n  thùc hiÖn  vÞ    thuÕ  GTGT   îch¹ch to¸ntheo quy  ®         ®Þnh sau ®©y:  a­        §èivíic¸c ®¬n  chÞu  vÞ  thuÕ GTGT  ph¶inép    theo ph¬ng ph¸p khÊu  trõthuÕ:  
 2. 2 +  thu  Sè  b¸n hµng ho¸,s¶n    phÈm,  dÞch    vô, TSC§  thanh    lý,nhîng    b¸n thuéc diÖn    chÞu thuÕ GTGT  ph¶n ¸nh      trªn"tµikho¶n 511­ c¸c kho¶n          thu"lµ sè tiÒn b¸n hµng,cung        cÊp dÞch  cha  thuÕ  vô  cã  GTGT. +       , hµng  Gi¸ trÞ vËt t  ho¸,TSC§,    dÞch  mua   vô  vµo dïng  cho ho¹t®éng    s¶n xuÊt,kinh doanh      hµng    ho¸,dÞch  chÞu  vô  thuÕ GTGT       lµ gi¸mua  kh«ng  cã  thuÕ  GTGT. + §¬n  ph¶i tæ  vÞ    chøc c«ng      t¸ckÕ to¸n ph¶n    ¸nh  îc ®Çy   ®   ®ñ, chÝnh  x¸cc¸cchØ      tiªu: * ThuÕ     GTGT   ®Çu       ra ph¸tsinh * ThuÕ     GTGT   ®Çu   vµo  îckhÊu    khÊu    ®   trõ,®∙  trõ,cßn  îckhÊu  ®   trõ * ThuÕ     GTGT   ph¶inép,®∙      nép,cßn    ph¶inép   * ThuÕ     GTGT   îchoµn  i® îcgi¶m ®   l¹    , b­        §èi víic¸c ®¬n  tÝnh  vÞ  thuÕ GTGT  ph¶i nép    theo ph¬ng ph¸p    trùc tiÕp vµ      c¸chµng    ho¸,dÞch  kh«ng  vô  thuéc diÖn    chÞu thuÕ  GTGT: +  thu  Sè  b¸n hµng ho¸,s¶n    phÈm,  dÞch    vô, thanh    lý,nhîng b¸n TSC§  thuéc diÖn chÞu  thuÕ GTGT   kh«ng  vµ  chÞu  thuÕ  GTGT  ph¶n ¸nh vµo    "Tµi kho¶n  511­    c¸c kho¶n thu" lµ tæng  tiÒn      sè  b¸n hµng    mµ ®¬n  ® îc hëng  vÞ    bao gåm   thuÕ  c¶  GTGT  (Tæng   gi¸thanh to¸n). +       ,hµng    Gi¸trÞ vËt t  ho¸,TSC§, dÞch  mua   vô  vµo    lµtæng    gi¸mua ph¶i   thanh    c¶  to¸ncã  thuÕ  GTGT   (Tæng    gi¸thanh to¸n). +  thuÕ  Sè  GTGT  ph¶i nép    cña    c¸c ®¬n   ® îc x¸c ®Þnh   vÞ      c¨n  vµo  cø  doanh    tûlÖ  thu vµ    (%) GTGT   îctÝnh  sau: ®   nh  Sè  thuÕ  GTGT   ph¶inép           x     = Gi¸trÞgiat¨ng   ThuÕ   suÊt(%)    thuÕ  GTGT (Gi¸trÞgiat¨ng           = doanh      Tû  (%)  thu  x   lÖ  GTGT) + §¬n  ph¶i tæ  vÞ    chøc  c«ng      t¸ckÕ to¸n ph¶n    ¸nh chÝnh    thuÕ  x¸c sè  GTGT   ph¶inép,®∙      nép,cßn    ph¶inép.   2­ C¸c    ®¬n  HCSN   tæ  vÞ  cã  chøc    ho¹t®éng  s¶n xuÊt,kinh doanh      hµng  ho¸,dÞch  ph¶i kÕ     vô    to¸n sè    thu  b¸n hµng, chi phÝ      hîp    lý lµm c¨n  x¸c cø    ®Þnh    thu nhËp chÞu thuÕ  theo quy    ®Þnh cña LuËt thuÕ    TNDN. II­ Õ  to¸n thu Õ  G T G T :  K 1­ Ho¸    ®¬n  chøng  tõ C¸c ®¬n  hµnh  vÞ  chÝnh  nghiÖp  sù  nªu    tæ  trªncã  chøc   ho¹t®éng  s¶n  xuÊt,kinh doanh      chÞu thuÕ GTGT  ph¶ithùc hiÖn      chÕ    ®é chøng    to¸n tõ kÕ    theo  quy ®Þnh  i t¹ ChÕ   kÕ      ®é  to¸nHCSN   (QuyÕt  ®Þnh  999­ sè  TC/Q§/C§KT  ngµy 02/11/1996)vµ    chÕ      ®é ho¸ ®¬n, chøng    tõ thuÕ GTGT  theo quy ®Þnh 
 3. 3 t¹ Th«ng   89/1998/TT­   i tsè  BTC   ngµy  27/6/1998 vµ    QuyÕt  ®Þnh  885/1998/ sè  Q§­BTC  ngµy 16/7/1998 cña  TµichÝnh.   Bé    2­ Tµikho¶n  to¸n     kÕ  2.1­Bæ     sung    tµikho¶n  3113   ­thuÕ  GTGT   îckhÊu  ®   trõ Tµikho¶n    nµy dïng    ®Ó ph¶n  sè  ¸nh  thuÕ  GTGT   ®Çu   vµo  îckhÊu    ®   trõ, ®∙  khÊu    cßn  îckhÊu  trõvµ  ®   trõ. ViÖc h¹ch    3113­ ThuÕ   to¸nTK    GTGT   îckhÊu    ®   trõph¶ithùc hiÖn      theo  c¸cquy    ®Þnh    díi®©y: ­ TK    3113  chØ    ¸p dông cho nh÷ng  ®¬n    chøc  vÞ, tæ  h¹ch    to¸nriªng® îc     chiphÝ  thuÕ    vµ  GTGT   ®Çu  vµo cho nh÷ng hµng  ho¸,dÞch      vô, TSC§  dïng  cho viÖc SXKD  s¶n phÈm, hµng    ho¸,dÞch  chÞu  vô  thuÕ GTGT   theo ph¬ng  ph¸p khÊu    trõ. ­      §èi víinh÷ng  hµng  ho¸,dÞch  mua     vô  vµo  dïng chung  cho  SXKD   c¶  hµng    ho¸,dÞch  chÞu  vô  thuÕ GTGT   cho    vµ  ho¹t®éng  êng  th xuyªn,dù    îc   ¸n ®   trang tr¶ib»ng      nguån  kinh phÝ,      vÒ nguyªn  t¾c ®¬n  ph¶ih¹ch  vÞ    to¸n riªng     thuÕ  GTGT   ®Çu  vµo  îc khÊu    kh«ng  îc khÊu    ®   trõvµ  ®   trõ.NÕu   kh«ng  h¹ch  to¸n riªng ® îc th×  thuÕ        sè  GTGT   ®Çu   vµo ph¸tsinh    trong  ® îc h¹ch    kú    to¸n vµo    TK 3113, cuèikú  to¸n ph¶itÝnh,x¸c ®Þnh  thuÕ      kÕ          sè  GTGT   ®Çu   vµo  ® îc khÊu    kh«ng  îc khÊu      trõvµ  ®   trõtheo  chÕ     ®é thuÕ  quy ®Þnh.  thuÕ  Sè  GTGT   ®Çu   vµo kh«ng  îc khÊu    îc h¹ch  ®   trõ ®   to¸n vµo      chiHCSN,    ¸n chi dù    (TK  661,TK    662). ­ Trêng    hîp  hµng  ho¸,dÞch  mua     vô  vµo dïng cho  ho¹t®éng    s¶n  xuÊt,  kinh doanh    s¶n  phÈm,  hµng ho¸,dÞch  thuéc    vô  diÖn  chÞu thuÕ  GTGT   îc ®   dïng ho¸ ®¬n,  chøng    Æc     tõ ® thï(nh tem  ®iÖn, vР   bu    cíc vËn  , .      t¶i . .ghi gi¸ ) thanh        cã  to¸n lµ gi¸®∙  thuÕ  GTGT   ®¬n  ® îc c¨n  vµo    th×  vÞ    cø  gi¸hµng   ho¸, dÞch  mua   vô  vµo  cã  ®∙  thuÕ  GTGT       ®Ó x¸c ®Þnh    gi¸mua  cha  thuÕ  cã  vµ  thuÕ  GTGT   ®Çu   vµo  îc khÊu    ®   trõ theo ph¬ng  ph¸p  tÝnh  îc quy  ®   ®Þnh  it¹  ®iÒu  ­ Môc   10    IPhÇn  Th«ng   89/1998/TT­ B  tsè  BTC  ngµy 27/6/1998 cña    Bé  TµichÝnh.   ­ Trêng  hîp ®¬n  cã  dông    i vÞ  sö  c¸c lo¹ nguyªn  liÖu    lµ n«ng s¶n, l©m    s¶n,thuû    s¶n cha  qua chÕ  biÕn  cña  ngêis¶n    xuÊt trùctiÕp b¸n          ra (kh«ng  cã  ho¸  ®¬n)   ®Ó chÕ   biÕn  thµnh  s¶n  phÈm   kh¸c thuéc  ®èi  îng  t chÞu thuÕ  GTGT   theo  ph¬ng  ph¸p  khÊu    trõ thuÕ, th×      kÕ to¸n c¨n  vµo    cø  b¶ng  thu kª    mua  hµng    ho¸ n«ng  s¶n,l©m    s¶n,thuû    s¶n  tÝnh    thuÕ  ra sè  GTGT   ®Çu   vµo  ® îckhÊu      trõtheo    (%)  tû lÖ  tÝnh        trªngi¸trÞ nguyªn liÖu mua       vµo theo ®óng  quy  ®Þnh  trongchÕ  thuÕ    ®é  GTGT. ­ ThuÕ     GTGT  ®Çu  vµo    ph¸tsinh trong th¸ng nµo  ® îc kª        th×    khaikhÊu    trõ khi x¸c ®Þnh         thuÕ  GTGT   ph¶i nép    cña th¸ng ®ã.    NÕu   thuÕ  sè  GTGT   ®Çu   vµo  îckhÊu      ®   trõlính¬n  thuÕ  sè  GTGT   ®Çu     chØ  ra th×  khÊu    trõthuÕ  GTGT   ®Çu  vµo    thuÕ  (=)sè  GTGT   dÇu    ra cña  th¸ng ®ã,  thuÕ    sè  GTGT   ®Çu   vµo  cßn    îckhÊu    l¹ ®   i trõtiÕp vµo  tÝnh    kú  thuÕ  sau hoÆc   îcxÐt hoµn  ®     thuÕ  theo chÕ  quy    ®é  ®Þnh. ­ KÕ     to¸n ph¶imë             sæ chitiÕth¹ch  to¸n riªngthuÕ      GTGT   îc khÊu    ®   trõ cña  tõng lo¹ vËtt       ,hµng    i ho¸,dÞch    vô,TSC§. KÕt  cÊu  néidung  vµ    ph¶n    ¸nh cña  3113 TK  Bªn    thuÕ  nî:Sè  GTGT   ®Çu   vµo  îckhÊu  ®   trõ
 4. 4 Bªn    cã: ­Sè    thuÕ  GTGT   ®Çu   vµo  khÊu    ®∙  trõtrong kú   ­KÕt    chuyÓn  thuÕ  sè  GTGT   ®Çu   vµo  kh«ng  îckhÊu  ®   trõ ­Sè    thuÕ  GTGT   ®Çu   vµo  ® îchoµn  i ®∙    l¹ ­Sè    thuÕ  GTGT   ®Çu   vµo  cña  hµng  mua      tr¶l¹ngêib¸n. i   Sè  bªn    thuÕ  d  nî:Sè  GTGT  ®Çu  vµo cßn  îckhÊu    thuÕ  ®   trõ,sè  GTGT   ®Çu   vµo  îchoµn    ®   l¹nhng  i NSNN  cha hoµn  tr¶. Tµikho¶n    nµy  2    cã  tµikho¶n  cÊp  3 +    Tµikho¶n  31131   ­ThuÕ   GTGT   îckhÊu    ®   trõcña  hµng    ho¸,dÞch  vô. Tµi kho¶n    31131 dïng    ®Ó ph¶n ¸nh thuÕ GTGT  ®Çu  vµo  îc khÊu    ®   trõ cña   , hµng  vËt t  ho¸,dÞch  mua     vô  ngoµi dïng    vµo SXKD  hµng ho¸,dÞch    vô  chÞu thuÕ  GTGT. +    Tµikho¶n  31132   ­ThuÕ   GTGT   îckhÊu    ®   trõcña  TSC§. Tµi kho¶n    31132 dïng    ®Ó ph¶n  thuÕ  ¸nh  GTGT  ®Çu  vµo cña    qu¸ tr×nh  ®Çu  ,mua   t  s¾m   TSC§  thuéc nguån    vèn  kinh doanh    dïng  vµo    ho¹t®éng s¶n  xuÊt,kinhdonh      hµnh    ho¸,dÞch  chÞu  vô  thuÕ GTGT. 2.2      ­ §Ó phôc  cho  vô  viÖc h¹ch to¸n thuÕ    GTGT   thuÕ  vµ  TNDN   c¸c ë    ®¬n  HCSN,  vÞ  söa  æi      ® l¹ néidung      i c¸c tµikho¶n cÊp  cña    2  tµikho¶n 333    ­ C¸c  kho¶n  ph¶inép    Nhµ    sau: nícnh  TK  3331   ­ThuÕ   GTGT   ph¶inép   TK  3332   ­PhÝ  lÖ  vµ  phÝ TK  3334   ­ThuÕ     thu nhËp  doanh  nghiÖp TK  3337   ­ThuÕ   kh¸c TK  3338   ­C¸c  kho¶n  ph¶inép    kh¸c Néi dung cña    TK 3337 "thuÕ kh¸c"ph¶n    ¸nh    c¸c kho¶n thuÕ kh¸c ph¶i     nép  Nhµ      níc,trõthuÕ GTGT   thuÕ  vµ  TNDN  ph¶inép  quy    ®∙  ®Þnh  ph¶n  ¸nh  ë  3331,TK  TK    3334. KÕt cÊu  ph¬ng  vµ  ph¸p h¹ch to¸n cña      TK 3337  îc ¸p  ®   dông nh quy  ®Þnh  cho  TK  3331  ­ ThuÕ  (C§KT  HCSN  theo  QuyÕt  ®Þnh  sè  999/TC/Q§/C§KT). Tµikho¶n    3331   ­ThuÕ   GTGT   ph¶inép   Tµi kho¶n 3331 dïng    ®Ó ph¶n ¸nh  thuÕ  sè  GTGT   ®Çu     thuÕ  ra, sè  GTGT  ph¶inép, sè      thuÕ  GTGT   nép  cßn  ®∙  vµ  ph¶inép    vµo  Ng©n   s¸ch Nhµ    níccña      c¸c ®¬n  HCSN   ho¹t®éng  vÞ  cã    s¶n  xuÊt kinh doanh      hµng    ho¸,dÞch  vô  chÞu  thuÕ GTGT. KÕt  cÊu  néidung  vµ    ph¶n    ¸nh cña  3331 TK  Bªn     thuÕ  Nî:­Sè  GTGT   ®Çu   vµo  khÊu  ®∙  trõ        ­Sè           thuÕ  GTGT   îcgi¶m    ®   trõvµo  thuÕ  sè  GTGT   ph¶inép          ­Sè           thuÕ  GTGT   nép  ®∙  vµo  NSNN        ­Sè           thuÕ  GTGT   cña  hµng    tr¶l¹ b¸n bÞ    i
 5. 5 Bªn      thuÕ  cã:­ Sè  GTGT   ®Çu     ra ph¶inép    cña  hµng    ho¸,dÞch  ®∙    vô  tiªu thô          thuÕ        ­Sè  GTGT   ph¶inép    cña  hµng  nhËp  khÈu Sè  bªn  d  Cã:  thuÕ  Sè  GTGT   cßn  ph¶inép    cuèikú   Sè  bªn    thuÕ  d  Nî:Sè  GTGT   nép  ®∙  thõa vµo    NSNN Tµikho¶n    3331  2    cã  tµikho¶n  cÊp  3 +    Tµi kho¶n 33311    ­ ThuÕ  GTGT  ®Çu       ra:tµikho¶n nµy dïng    ®Ó ph¶n  ¸nh  thuÕ  sè  GTGT   ®Çu     thuÕ  ra,sè  GTGT   ph¶i nép, ®∙      nép, cßn    ph¶i nép    cña hµng    ho¸,s¶n phÈm,  dÞch  b¸n ra. vô    +    Tµi kho¶n 33312    ­ ThuÕ   GTGT  hµng  nhËp  khÈu: Tµi kho¶n      nµy dïng  ®Ó  ph¶n ¸nh  thuÕ  sè  GTGT  ph¶i nép, ®∙      nép, cßn    ph¶i nép    cña hµng    ho¸ nhËp khÈu. 3­ H íng dÉn  to¸nthuÕ      kÕ    GTGT. 3.1­KÕ       to¸nthuÕ  GTGT   c¸c®¬n  HCSN   ë    vÞ  tÝnh  thuÕ  GTGT   ph¶inép    theo ph¬ng    ph¸p khÊu      trõthuÕ. a­ KÕ       to¸nthuÕ  GTGT   ®Çu   vµo. ­    Khi mua  vËt  , hµng  t  ho¸,dÞch      vô, TSC§   dïng vµo ho¹t®éng    SXKD   hµng    ho¸,dÞch  chÞu  vô  thuÕ GTGT  theo ph¬ng  ph¸p khÊu    trõthuÕ  gi¸ th×    trÞc¸clo¹ vËt t      i  ,hµng      ho¸,dÞch    vô,TSC§ nhËp  kho hoÆc  tÝnh    trùctiÕp vµo    chiphÝ    kinh doanh        lµgi¸cha  thuÕ  cã  GTGT,  ghi: Nî  152,155  TK    (nÕu  nhËp  kho)(gi¸     cha  thuÕ) hoÆc cã    Nî  631   TK   (dïngngay    cho  s¶n  xuÊtkinh doanh)     Nî  211,213  TK    (nÕu  mua  TSC§  dïng vµo    SXKD) Nî  3113   TK  ­ThuÕ   GTGT   îckhÊu  ®   trõ Cã  111,112,331,..(Tæng    TK        . gi¸thanh  to¸n) ­ Khi mua       hµng    ho¸ giao b¸n ngay cho kh¸ch hµng    thuéc ®èi îng  t chÞu  thuÕ  GTGT   theo ph¬ng    ph¸p khÊu      trõ(kh«ng qua  kho)ghi:   Nî  511   TK  ­C¸c  kho¶n  thu Nî  3113   TK  ­ThuÕ   GTGT   îckhÊu  ®   trõ Cã  111,112,331,..(tæng    TK        . gi¸thanh  to¸n) ­    Khi nhËp  khÈu  hµng ho¸,vËt  , TSC§     t  thuéc diÖn chÞu thuÕ GTGT   hµng  nhËp  khÈu  dïng vµo s¶n xuÊt,kinh doanh      chÞu thuÕ GTGT  theo ph­ ¬ng  ph¸p khÊu      trõthuÕ  (nÕu cã): +    Khi nhËp kho,kÕ      to¸nph¶n  gi¸trÞvËt t  ¸nh       ,hµng   ho¸ nhËp  khÈu bao  gåm   tæng  tiÒn ph¶ithanh    sè      to¸ncho  ngêib¸n,thuÕ      nhËp khÈu,chiphÝ      vËn  chuyÓn,..  .ghi: , Nî  152,155,211,213 TK        Cã    TK 3337   ­thuÕ  kh¸c(chitiÕtthuÕ        nhËp  khÈu) Cã  111,112,331,..(tæng    TK        . gi¸thanh  to¸n)
 6. 6 + §ång    thêiph¶n ¸nh thuÕ GTGT  hµng ho¸ nhËp khÈu ph¶i nép  îc   ®   khÊu    trõ,ghi: Nî  3113   TK  ­ThuÕ   GTGT   îckhÊu  ®   trõ Cã  3331   TK  ­ThuÕ   GTGT   ph¶inép   ­ §èi víivËt t         , hµng  ho¸,lao vô, dÞch  dïng        vô  ®ång    thêicho s¶n xuÊt,   kinh doanh  hµng  ho¸, dÞch  chÞu    vô  thuÕ GTGT   chi ho¹t ®éng  êng  vµ      th xuyªn,chidù        ¸n cña  ®¬n  nhng  vÞ  kh«ng    t¸chriªng® îcthuÕ      GTGT  ®Çu   vµo: +    Khimua  nhËp  vÒ  kho,ghi:   Nî  152,155 TK    Nî  3113   TK  ­ThuÕ   GTGT   îckhÊu  ®   trõ Cã  111,112,331  TK      (Tæng    gi¸thanh  to¸n) + Cuèi kú,kÕ        to¸ntÝnh  x¸c ®Þnh  vµ    thuÕ GTGT  ®Çu   vµo  îckhÊu    ®   trõ trong kú  sè    vµ  kh«ng  îc khÊu    theo  ®   trõ   chÕ     ®é quy ®Þnh,  thuÕ  sè  GTGT   ®Çu  vµo kh«ng  îckhÊu    ®   trõtÝnh vµo      chiho¹t®éng, chidù        ¸n,ghi: Nî  661       TK  ­Chi ho¹t®éng    (sè thuÕ  GTGT   tÝnh  vµo      chiho¹t®éng) Nî  662     ¸n (sè thuÕ  TK  ­Chi dù      GTGT   tÝnh  vµo    ¸n) chidù  Cã  3113   TK  ­ThuÕ   GTGT   îckhÊu  ®   trõ (Sè thuÕ GTGT  ®Çu   vµo  îckhÊu    ®   trõtÝnh  cho      c¸cho¹t®éng  s¶n xuÊt,  kinh doanh    chÞu thuÕ GTGT  nhng  cha  îckhÊu      thuÕ  ®   trõvíisè  ®Çu     ra trong  kú nµy  vÉn  îc theo    th×  ®   dâi tiÕp  Bªn    3113    ë  nî TK  ­ ThuÕ  GTGT   îc khÊu  ®   trõ®Ó     tÝnh  khÊu    trõvµo  kÕ    kú  to¸nsau  hoÆc   îcxÐt hoµn  ®     thuÕ). b­ KÕ       to¸nthuÕ  GTGT   ®Çu   ra: ­Khib¸n hµng          ho¸,dÞch  thuéc ®èi t   vô     îng chÞu  thuÕ GTGT  theo ph¬ng    ph¸p  khÊu    trõthuÕ, kÕ          to¸nviÕtho¸ ®¬n  hµng  b¸n  ph¶ighirâ gi¸b¸n          cha  cã  thuÕ GTGT, thuÕ GTGT  ph¶inép  tæng      vµ  gi¸thanh to¸n,  ghi: Nî  111,112,311,.   TK      .(tæng    . gi¸thanh  to¸n) Cã  3331   TK  ­thuÕ  GTGT   ph¶inép    Cã  511   TK  ­C¸c  kho¶n  thu ­    Khi ph¸tsinh      c¸c kho¶n thu thanh    lý,nhîng b¸n TSC§  thuéc ®èi îng t   chÞu  thuÕ  GTGT,  ghi: Nî  111,112,311,.   TK      .(tæng    . gi¸thanh  to¸n) Cã  3331   TK  ­thuÕ  GTGT   ph¶inép   Cã  511   TK  ­C¸c  kho¶n  thu ­ §èivíitr       êng    hîp cho    thuªTSC§  (TSC§ thuéc vèn    kinh doanh) theo      ph­ ¬ng  thøc    tr¶tiÒn thuª tõng  hoÆc     íc tiÒn    kú  tr¶tr   thuª cho    mét    thêih¹n thuª,   kÕ      to¸nx¸c ®Þnh  kho¶n    thu cung  cÊp dÞch  lµ tæng  tiÒn  vô    sè  cho thuªthu     ® îccha  thuÕ    cã  GTGT   thuÕ  vµ  GTGT, ghi: Nî  111,112 TK    Cã  3331   TK  ­ThuÕ   GTGT   ph¶inép    Cã  511   TK  ­C¸c  kho¶n  thu
 7. 7 ­    Khi nhËp  khÈu    , thiÕtbÞ,  vËt t     hµng ho¸,kÕ     to¸n ph¶n    ¸nh  thuÕ  sè  nhËp khÈu  ph¶inép, tæng  tiÒn      sè  ph¶ithanh    gi¸trÞ vËt t    to¸n vµ       , thiÕtbÞ,     hµng    ho¸ nhËp  khÈu  a  thuÕ  (ch cã  GTGT),ghi:     Nî  152,155,211,. . TK      . Cã  3337   TK  ­ThuÕ   kh¸c(chitiÕtthuÕ        nhËp  khÈu) Cã  111,112,331 TK      §ång    thêiph¶n    thuÕ  ¸nh sè  GTGT   ph¶inép    cña  hµng  nhËp  khÈu: + Trêng    hîp nhËp khÈu hµng    ho¸ dïng cho      c¸c ho¹t®éng  s¶n  xuÊt,kinh     doanh  hµng ho¸,dÞch  chÞu    vô  thuÕ GTGT   theo ph¬ng  ph¸p khÊu    trõthuÕ  th× sè    thuÕ  GTGT   hµng nhËp khÈu    îckhÊu    sÏ®   trõ,ghi: Nî  3113   TK  ­thuÕ  GTGT   îckhÊu  ®   trõ Cã  3331   TK  ­ThuÕ   GTGT   ph¶inép    (33312) + Trêng hîp nhËp  khÈu  hµng  ho¸ dïng vµo ho¹t®éng    s¶n xuÊt,kinh     doanh  hµng ho¸,dÞch  kh«ng    vô  chÞu thuÕ  GTGT  hoÆc   chÞu thuÕ GTGT   theo ph¬ng ph¸p    trùctiÕp ® îctÝnh      theo thuÕ suÊt (%)    thuÕ GTGT   phÇn  vµ  GTGT   c¬  do  quan  thuÕ    x¸c®Þnh, ghi:   Nî  152,155,211,. . TK      . Cã  3331   TK  ­ThuÕ   GTGT   ph¶inép    (33312) ­Khinép      thuÕ  GTGT   hµng    ho¸ nhËp  khÈu  vµo  NSNN,  ghi: Nî  3331­ThuÕ   TK    GTGT   ph¶inép    (33312) Cã  111,112 TK    ­ Cuèi kú, kÕ       to¸n tÝnh, x¸c ®Þnh   thuÕ        sè  GTGT   îc khÊu      ®   trõ víisè  thuÕ  GTGT   ®Çu     thuÕ  ra,sè  GTGT  ph¶inép    trongkú:   +  thuÕ  Sè  GTGT   khÊu    trõtrongkú,ghi:     Nî  3331­ThuÕ   TK    GTGT   ph¶inép   Cã  3113   TK  ­ThuÕ   GTGT   îckhÊu  ®   trõ +    Khinép  thuÕ  GTGT   vµo  NSNN   trong kú,ghi:     Nî  3331­ThuÕ   TK    GTGT   ph¶inép   Cã  111,112 TK    * NÕu   thuÕ    sè  GTGT  ®Çu   vµo  îckhÊu      ®   trõlính¬n  thuÕ  sè  GTGT  ®Çu   ra ph¸tsinh trong kú  chØ  îckhÊu    thuÕ          th×  ®   trõsè  GTGT  ®Çu  vµo b»ng    (=) sè thuÕ GTGT   ®Çu     thuÕ  ra.Sè  GTGT   ®Çu  vµo cßn    îckhÊu    l¹ ®   i trõtiÕp vµo    kú tÝnh thuÕ sau hoÆc   îcxÐt hoµn  ®     thuÕ. ­ Trêng  ®¬n  ® îc c¬    hîp  vÞ    quan  thÈm   cã  quyÒn cho phÐp hoµn  i l¹ sè    thuÕ  GTGT   ®Çu  vµo,khinhËn  îctiÒn NSNN     ighi:     ®     tr¶l¹  , Nî  111,112 TK    Cã  3113   TK  ­ThuÕ   GTGT   îckhÊu  ®   trõ. ­Trêng      hîp ®¬n  ® îcgi¶m  vÞ    thuÕ  GTGT: +  NÕu   thuÕ  sè  GTGT   îcgi¶m    ®   trõvµo  thuÕ  sè  GTGT   ph¶inép,ghi:    
 8. 8 Nî  3331­thuÕ  TK    GTGT   ph¶inép    Cã  511­ C¸c  TK    kho¶n  thu + NÕu   thuÕ  sè  GTGT   îcgi¶m  îcNSNN       ®   ®   tr¶l¹ b»ng  i tiÒn,khinhËn  ­     ® îctiÒn,ghi:     Nî  111,112 TK    Cã  511­ C¸c  TK    kho¶n  thu ­ Trêng      hîp hµng  bÞ      b¸n  tr¶l¹ (thuéc®èi t   i    îng chÞu  thuÕ  GTGT   theo  ph­ ¬ng  ph¸p khÊu      trõthuÕ),kÕ      to¸nghi: +  Ph¶n  sè    ¸nh  thu cña  hµng    tr¶l¹ : sè  b¸n bÞ    i Nî  511   TK  ­C¸c  kho¸n thu (gi¸         cha  thuÕ  b¸n cã  GTGT) (ChitiÕthµng    tr¶l¹ )     b¸n bÞ    i Cã  111,112,311,.. TK      . + Ph¶n  sè  ¸nh  tiÒn tr¶l¹ cho        i ngêimua  thuÕ    vÒ  GTGT   cña  hµng  bÞ  b¸n  tr¶l¹    ighi: , Nî  3331­ThuÕ   TK    GTGT   ph¶inép   Cã  111,112 TK    +  Ph¶n  gi¸vèn  ¸nh    cña  hµng    tr¶l¹nhËp  ho¸ bÞ      i kho,ghi:   Nî  155   TK  ­S¶n  phÈm,  hµng  ho¸ Cã  511   TK  ­C¸c  kho¶n  thu 3.2­KÕ       to¸nthuÕ  GTGT   c¸c®¬n  HCSN   ë    vÞ  tÝnh  thuÕ  GTGT   ph¶inép    theo ph¬ng ph¸p    trùctiÕp  c¸c hµng    vµ    ho¸,dÞch  kh«ng  vô  thuéc diÖn chÞu  thuÕ GTGT. ­    Khi mua  hµng ho¸,dÞch  vÒ     vô  nhËp  kho hoÆc  dïng ngay vµo s¶n  xuÊtkinh doanh,kÕ          to¸nph¶n        ¸nh gi¸trÞhµng    ho¸,dÞch  mua  vô  vµo    lµtæng  gi¸thanh      to¸n(bao gåm   thuÕ  c¶  GTGT   ®Çu   vµo),ghi:   Nî  152,155,211,631  TK        (bao  gåm   thuÕ  c¶  GTGT   ®Çu   vµo) Cã  111,112,331,..(Tæng  tiÒn thanh    TK        . sè    to¸ncho  ngêib¸n)   ­ Khi b¸n      hµng    ho¸,dÞch      vô, kÕ to¸n ph¶n    ¸nh    c¸c kho¶n  b¸n  thu  hµng  ho¸,dÞch  lµtæng      vô    gi¸thanh    to¸n(bao gåm   thuÕ  c¶  GTGT),ghi:   Nî  111,112,311  TK      (Tæng    gi¸thanh  to¸n) Cã  511   TK  ­C¸c  kho¶n  thu ­ Cuèi kú,kÕ          to¸ntÝnh,x¸c ®Þnh      thuÕ GTGT  ph¶inép    tÝnh    trªnphÇn  GTGT   c¬  do  quan  thuÕ    x¸c®Þnh, ghi   Nî  511   TK  ­C¸c  kho¶n  thu Cã  3331   TK  ­ThuÕ   GTGT   ph¶inép.   ­Khinép      thuÕ  GTGT   vµo  Ng©n  s¸ch Nhµ      níc,ghi: Nî  3331   TK  ­ThuÕ   GTGT   ph¶inép    Cã  111,112,.. TK    .
 9. 9 ­Khimua   ,hµng        vËtt  ho¸ nhËp  khÈu,kÕ      to¸nghi: +    KhinhËp   ,hµng    vËtt  ho¸,TSC§,  ghi: Nî  152,155,211,. . TK      .. Cã  3331   TK  ­ThuÕ   GTGT   ph¶inép    (TK  33312) Cã  3337   TK  ­ThuÕ   kh¸c(chitiÕtthuÕ        NhËp  khÈu) Cã  111,112,331,.. TK      . +    Khinép  thuÕ  nhËp  khÈu  thuÕ  vµ  GTGT   hµng  nhËp  khÈu,ghi:   Nî  3337   TK  ­ThuÕ   kh¸c(chitiÕtthuÕ        nhËp  khÈu) Nî  3331   TK  ­ThuÕ   GTGT   ph¶inép    (TK  33312) Cã  111,112,.. TK    . ­Khi® îcgi¶m        thuÕ  GTGT: +  NÕu   thuÕ  sè  GTGT   îctrõvµo  thuÕ  ®     sè  GTGT   ph¶inép    trongkú,ghi:     Nî  3331   TK  ­ThuÕ   GTGT   ph¶inép   Cã  511­ C¸c  TK    kho¶n  thu +  NÕu   thuÕ  sè  GTGT   îcgi¶m  îcNSNN       ®   ®   tr¶l¹b»ng  i tiÒn,ghi:   Nî  111,112 TK    Cã  511   TK  ­C¸c  kho¶n  thu ­      §èi víihµng ho¸,dÞch  chÞu    vô  thuÕ    tiªuthô  Æc   ® biÖt,hoÆc     thuÕ  xuÊtkhÈu:   +      Khib¸n hµng    ho¸,dÞch    vô,ph¶n  sè      ¸nh  thu b¸n hµng    lµtæng    gi¸thanh  to¸n(bao    gåm   thuÕ      Æc   c¶  tiªuthô ® biÖt,thuÕ    xuÊtkhÈu),ghi:     Nî  111,112,311 TK      Cã  511   TK  ­C¸c  kho¶n    thu +  Ph¶n  sè  ¸nh  thuÕ      Æc   tiªuthô ® biÖt,hoÆc     thuÕ  xuÊt khÈu    ph¶inép,     ghi: Nî  511­ C¸c  TK    kho¶n  thu Cã  3337   TK  ­ThuÕ   kh¸c (chitiÕtthuÕ      Æc       tiªuthô ® biÖt,thuÕ    xuÊtkhÈu)   ­Khinép      thuÕ      Æc   tiªuthô ® biÖthoÆc     thuÕ  xuÊtkhÈu    vµo  NSNN,  ghi: Nî    TK 3337  ThuÕ   ­  kh¸c      (chitiÕtthuÕ    tiªuthô  Æc   ® biÖt,thuÕ    xuÊt  khÈu) Cã  111,112. TK    II­ Õ  to¸n thu Õ  T h u  n h Ë p  d o a n h  n g hi Ö p  K 1­    §Ó h¹ch to¸n thuÕ    TNDN   dông    sö  TK 3334    ­ ThuÕ   nhËp  thu  doanh  nghiÖp
 10. 10 a­ Tµikho¶n      3334   ­ThuÕ     thu nhËp  doanh  nghiÖp Tµikho¶n    nµy  dïng    ®Ó ph¶n  sè  ¸nh  thuÕ  TNDN   ph¶inép  tÝnh    vµ  h×nh  nép TNDN  vµo NSNN  cña  c¸c ®¬n   HCSN   tæ  vÞ  cã  chøc  s¶n xuÊt, kinh     doanh  ph¶inép    thuÕ    thu nhËp doanh  nghiÖp. ­ §¬n  cã    vÞ  tr¸chnhiÖm     nép      tê kª khaithuÕ    TNDN  cho  quan  c¬  thuÕ.  Hµng quý ®¬n  tiÕn  vÞ  hµnh t¹m nép  thuÕ  sè  TNDN  ®Çy  ®ñ, ®óng h¹n vµo  NSNN  theo th«ng      b¸o nép  thuÕ cña  quan  c¬  thuÕ. b­ KÕt    cÊu  néidung  vµ    ph¶n    ¸nh cña  3334 TK  Bªn  Nî: ­Sè    thuÕ  TNDN   nép  ®∙  vµo  NSNN ­Sè    thuÕ  TNDN   îcgi¶m    sè  ®   trõvµ  ph¶inép   ­ Sè    chªnh  lÖch gi÷a sè    thuÕ TNDN  ph¶inép    theo th«ng b¸o hµng quý  cña  quan  c¬  thuÕ    lính¬n  thuÕ  sè  TNDN  thùc tÕ    ph¶inép    c¸o quyÕt    khib¸o    to¸nthuÕ    n¨m  îcduyÖt. ®   Bªn  Cã:  thuÕ  Sè  TNDN   ph¶inép   Sè  bªn  d  Cã:  thuÕ  Sè  TNDN   cßn  ph¶inép    vµo  NSNN. Sè  bªn    thuÕ  d  Nî: Sè  TNDN   nép    ®∙  lính¬n  ph¶i nép  sè    (sè thuÕ nép  thõa). 2­ Ph¬ng    ph¸p kÕ      to¸nmét  ho¹t®éng  sè    kinhtÕ    chñ  yÕu ­ Hµng    quý, c¨n  vµo    cø  th«ng b¸o thuÕ cña  quan  c¬  thuÕ  sè  vµ  thuÕ  TNDN  ph¶inép    theo kÕ    ho¹ch,ghi:   Nî  421   TK  ­Chªnh  lÖch      thu chicha  lý xö  Cã  333   TK  ­C¸c  kho¶n  ph¶inép    Nhµ  níc (3334   ­ThuÕ     thu nhËp  doanh  nghiÖp) ­Khinép      thuÕ  TNDN   vµo  NSNN,  ghi: Nî  333   TK  ­C¸c  kho¶n  ph¶inép    Nhµ  níc (3334   ­ThuÕ     thu nhËp  doanh  nghiÖp) Cã  111,112,.. TK    . ­ Cuèi n¨m, khib¸o            c¸o quyÕt    to¸nthuÕ  îcduyÖt      ®   y,x¸c ®Þnh  thuÕ  sè  TNDN  ph¶inép:   + Trêng    thuÕ  hîp sè  TNDN   ph¶inép    thùc tÕ    theo  quyÕt    to¸nthuÕ n¨m  ®∙ duyÖt  lính¬n  ph¶inép  y    sè    theo th«ng b¸o hµng quý cña  quan  c¬  thuÕ,  th× sè    chªnh  lÖch ph¶inép    thªm,ghi:   Nî  421   TK  ­Chªnh  lÖch      thu chicha  lý xö  Cã  333   TK  ­C¸c  kho¶n  ph¶inép    Nhµ  níc (3334   ­ThuÕ     thu nhËp  doanh  nghiÖp) + Trêng hîp  thuÕ  sè  TNDN  ph¶i nép    theo th«ng b¸o hµng quý cña c¬  quan thuÕ    lính¬n  thuÕ  sè  TNDN  ph¶inép    thùc tÕ    theo  quyÕt    to¸nthuÕ  n¨m  ®∙  îcduyÖt y,th× sè  ®         chªnh lÖch,ghi:   Nî  333   TK  ­C¸c  kho¶n  ph¶inép    Nhµ  níc
 11. 11 (3334   ­ThuÕ     thu nhËp  doanh  nghiÖp) Cã  421   TK  ­Chªnh  lÖch      thu chicha  lý xö  ­ Trêng    îcc¬    hîp ®   quan  thÈm  cã  quyÒn  cho  phÐp  gi¶m  thuÕ  TNDN,  sè  thuÕ  îcgi¶m,ghi: ®     Nî  333   TK  ­C¸c  kho¶n  ph¶inép    Nhµ  níc (3334   ­ThuÕ     thu nhËp  doanh  nghiÖp) Cã  421   TK  ­Chªnh  lÖch      thu chicha  lý xö  III  ­ S æ  k Õ  to¸n v µ b¸o c¸o tµi h Ý n h  c 1­ Sæ   to¸n:Bæ     kÕ    sung thªm vµo    hÖ thèng    to¸ncña    sæ kÕ    c¸c®¬n vÞ  HCSN  quy ®Þnh  theo ChÕ  ®é  kÕ  to¸n HCSN  (QuyÕt ®Þnh  sè 999­ TC/Q§/C§KT ngµy  02/11/1996 cña  TµichÝnh) 03    Bé      mÉu  sæ: ­Sæ         chitiÕtthuÕ          gi¸trÞgiat¨ng(MÉu  S53a­   sè  H),(MÉu  S53b­ sè  H), ­Sæ         chitiÕtthuÕ          îchoµn    gi¸trÞgiat¨ng®   l¹(MÉu  S54­ i sè  H)
 12. 12 Bé (Së):. .               .                .           (MÉu  S              sè  53a   ­H) §¬n  vÞ:.. . .. S æ  c hi tiÕt thu Õ  G T G T N¨m:.. . . .. Chøng  tõ DiÔn  Sè  thuÕ  Sè  Sè  thuÕ  Sè  thuÕ  Sè  ®∙  Sè  cßn  gi¶i ®Çu   vµo  thuÕ  ® îcgi¶m ph¶inép nép ph¶inép       ® îckhÊu  ®Çu     ra trõ STT Ngµy A B C 1 2 3 4 5 6 Céng Ngµy...th¸ng.. .n¨m... .   . . . . Ng êighi sæ     Phô  tr¸chkÕ     to¸n Thñ  ëng  tr ®¬n  vÞ (Ký,hä    tªn) (Ký,hä    tªn) (Ký,hä      tªn,®ãng  dÊu)
 13. 13 Bé  (së). .                              .                              .  (MÉu  S   Sè  53b  ­H)   §¬n  vÞ.... S æ  c hi tiÕt thu Õ  gi¸ trÞ gia t¨ng N¨m... . ..   Chøng  DiÔn  tõ gi¶i Sè thuÕ  Sè thuÕ  Sè thuÕ  Sè ®∙  Sè  cßn  ph¶i     nép ® îc   gi¶m thùc ph¶i nép ph¶inép       nép STT Ngµy   A  B   C   1    2 3       4       5 Céng                                                                                              Ngµy...th¸ng.. .n¨m...    . . .    . Ng êighi sæ     Phô  tr¸chkÕ     to¸n Thñ  ëng  tr ®¬n  vÞ (Ký,hä    tªn) (Ký,hä    tªn) (Ký,hä      tªn,®ãng  dÊu)
 14. 14 Bé  (së): . .                                         . . .                                      (MÉu  S      sè  54   ­H) §¬n  vÞ:...                                  S æ  c hi tiÕt thu Õ  gi¸ trÞ gia t¨ng ® îc h o µ n  l¹i                             N¨m  . .                            .. . .  Chøng    tõ DiÔn  gi¶i Sè  tiÒn Sè  Ngµy  th¸ng ThuÕ   GTGT   îc ThuÕ   ®   GTGT   hiÖu hoµn  i l¹ ®∙  hoµn  i l¹ A B C 1 2 1­ Sè  ®Çu     d  kú x     2­ Sè      ph¸tsinh trongkú      Céng  ph¸tsinh sè    3   d  ­Sè  cuèikú   x Ghi chó:Chç  dÊu        cã  (x)kh«ng  sè  cã  liÖu Ngµy...th¸ng.. .n¨m...   . . . .     Ng êighi sæ     Phô  tr¸chkÕ     to¸n Thñ  ëng  tr ®¬n  vÞ (Ký,hä    tªn) (Ký,hä    tªn) (Ký,hä      tªn,®ãng  dÊu) a­ Néi dung  ph¬ng      vµ  ph¸p ghi     "sæ      chitiÕtthuÕ  GTGT"  (MÉu  S  sè  53a  ­H)   ­Môc    ®Ých  ph¹m      vµ  vi¸p dông: Sæ  nµy chØ    ¸p dông cho    c¸c ®¬n  HCSN   tæ  vÞ  cã  chøc s¶n xuÊt,kinh     doanh thuéc ®èi t      îng chÞu  thuÕ  tÝnh  thuÕ  vµ  sè  GTGT  ph¶inép    theo ph¬ng  ph¸p khÊu      trõthuÕ. Sæ  nµy  dïng    ®Ó ph¶n  ¸nh  thuÕ  sè  GTGT   ®Çu  vµo  îc khÊu    ®   trõ,sè  thuÕ ®Çu  ra,sè dîc gi¶m, sè        thuÕ  ph¶inép, ®∙      nép  sè  vµ  cßn  ph¶inép    cña  ®¬n vÞ. ­Néi dung  ph¬ng      vµ  ph¸p ghisæ:     + Cét  B,      chøng    A,  C ghisè  tõ,ngµy,th¸ng vµ        néidung cña tõng chøng  tõ
 15. 15 + Cét    C¨n  vµo  1:   cø  tõng chøng    tõ mua  hµng  thuÕ  cã  GTGT  ®Çu  vµo  ® îckhÊu          trõ®Ó ghivµo    thuÕ  sæ sè  GTGT   ®Çu  vµo  îckhÊu  ®   trõ. + Cét    2: C¨n  vµo    cø  ho¸ ®¬n b¸n hµng    ho¸,s¶n phÈm, dÞch  ghi sè  vô    tiÒn thuÕ    GTGT   ®Çu  ra. +  Cét    3:C¨n  vµo  cø  chøng    tõthuÕ  GTGT   îcgi¶m      tiÒn thuÕ  ®   ®Ó ghisè    ® îcgi¶m.   + Cét    4: Ghi  thuÕ  sè  GTGT  ph¶inép    sau    tÝnh      khi®∙  trõc¸c kho¶n  îc ®   khÊu    trï(®èi víi®¬n   thùc      vÞ  hiÖn tÝnh thuÕ GTGT   ph¶i nép    theo ph¬ng  ph¸p khÊu      trõthuÕ),® îcgi¶m,..     . Cét      4 = Cét    Cét    Cét  2 ­  1 ­  3 +  Cét      thuÕ  5:Ghi sè  GTGT   ®¬n  thùc nép  vÞ    cho  NSNN +  Cét      thuÕ  6:Ghi sè  GTGT   ®¬n  cßn  vÞ  ph¶inép    cho  NSNN Cét      6 = Cét    Cét  5 ­  4 Hµng th¸ng,quý  to¸n tiÕn    kÕ    hµnh kho¸ sæ,    céng  ph¸tsinh vµ  sè      tÝnh  sè  thuÕ  GTGT   cßn  ph¶inép    cuèikú.   Cuèi n¨m, sau        khikho¸ sæ   to¸nngêighisæ,    kÕ        phô  tr¸chkÕ    thñ   to¸nvµ    tr ëng  ®¬n  ph¶iký,ghirâ hä    vÞ          tªnvµo  sæ. b­ Néi dung  ph¬ng      vµ  ph¸p ghi"Sæ           chitiÕtthuÕ  GTGT"  (MÉu  S  sè  53b  ­H)   ­Môc    ®Ých  ph¹m  ¸p dông: vµ  vÞ    Sæ  nµy  chØ    ¸p dông cho    c¸c ®¬n  HCSN   tæ  vÞ  cã  chøc s¶n xuÊt,kinh     doanh  thuéc ®èi t      îng chÞu  thuÕ  tÝnh  thuÕ  vµ  sè  GTGT  ph¶inép    theo ph¬ng  ph¸p trùctiÕp.     Sæ  nµy dïng    ®Ó ph¶n ¸nh  thuÕ  sè  GTGT  ph¶inép, ® îc gi¶m, ®∙          nép,  vµ  cßn  sè  ph¶inép    cña  ®¬n vÞ Néi dung  ph¬ng    vµ  ph¸p ghisæ:     +  Cét  B,  Ghi  chøng    A,  C:  sè  tõ,ngµy,th¸ng vµ        néidung  cña  tõng  chøng  tõ. +  Cét      thuÕ  1:Ghi sè  GTGT   ph¶inép    tÝnh  îctheo c«ng  ®     thøc: ThuÕ   GTGT   ph¶inép  Gi¸trÞgiat¨ng   ThuÕ     =         x   suÊt   (%)  ThuÕ   GTGT (Gi¸trÞgiat¨ng           = doanh   x    (%)  thu   tûlÖ  GTGT) + Cét    2: C¨n  vµo  cø  chøng    thuÕ  tõ vÒ  GTGT   îc gi¶m      tiÒn ®   ®Ó ghisè    thuÕ  GTGT   îcgi¶m. ®   + Cét    3: Ghi  thuÕ  sè  GTGT   thùc ph¶inép      sau    tÝnh      khi®∙  trõc¸c kho¶n  thuÕ  GTGT   îcgi¶m. ®   Cét      3 = Cét     1 ­Cét  2 +  Cét      thuÕ  4:Ghi sè  GTGT   ®¬n  ®∙  vÞ  nép  cho  NSNN +  Cét      thuÕ  5:Ghi sè  GTGT   ®¬n  cßn  vÞ  ph¶inép    cho  NSNN Cét      5 = Cét    Cét  3 ­  4
 16. 16 Hµng  th¸ng,quý,kÕ        to¸ntiÕn hµnh    kho¸ sæ,    céng  ph¸tsinh vµ  sè      tÝnh  sè  thuÕ  GTGT  cßn  ph¶inép    cuèikú.   Cuèi n¨m, sau        khikho¸ sæ   to¸nngêighisæ,    kÕ        phô  tr¸chkÕ    thñ   to¸nvµ    tr ëng  ®¬n  ph¶iký  ghirâ hä    vÞ    vµ      tªnvµo  sæ. c­ Néi    dung  ph¬ng  vµ  ph¸p    ghi "Sæ       chi tiÕtthuÕ GTGT   îc hoµn  i ®   l¹   " (MÉu  S  H) sè  54­ ­Môc    ®Ých: Sæ  nµy  dông  ¸p  cho    c¸c ®¬n  HCSN   vÞ  thuéc ®èi îng  t tÝnh thuÕ theo  ph¬ng  ph¸p khÊu      trõthuÕ. Sæ  nµy dïng      ®Ó ghi chÐp, ph¶n ¸nh  thuÕ  sè  GTGT   îc hoµn  i ®∙  ®   l¹   , hoµn    cßn  îchoµn    l¹vµ  i ®   l¹cuèikú    i   b¸o c¸o. ­Néi dung  ph¬ng      vµ  ph¸p ghisæ:     Sæ  nµy  îc më   ®   hµng quý, ® îc ghi chÐp        theo tõng chøng      tõ vÒ thuÕ  GTGT   îchoµn  i®∙  ®   l¹  hoµn    , l¹trong kú  c¸o. i   b¸o  +  Cét  B: Ghi sè  A,      hiÖu  ngµy  vµ  th¸ngcña    chøng  tõ. + Cét  Ghi  C:  diÔn      gi¶inéi dung nghiÖp  kinh tÕ  vô    ph¸tsinh theo      tõng  chøng  tõ. + Cét  Ghi  tiÒn  1:  sè  thuÕ GTGT  cßn  îc hoµn  i®Çu     thuÕ  ®   l¹  kú, sè  GTGT   îc hoµn  i ®   l¹ trong kú  sè      vµ  thuÕ  GTGT  cßn  îc hoµn  i ®   l¹ cuèikú      b¸o  c¸o. +  Cét      tiÒn thuÕ  2:Ghi sè    GTGT   hoµn    ®∙  l¹trong kú    i   b¸o c¸o. Cuèi kú,kÕ        to¸ntiÕn hµnh    kho¸ sæ,    céng  ph¸tsinh thuÕ  sè      GTGT   îc ®   hoµn  i®∙  l¹   hoµn  i tÝnh  sè  , l¹ vµ    ra  thuÕ  GTGT  cßn  îc hoµn  i ®   l¹ cuèikú      b¸o  c¸o. Sau    khi kho¸ sæ       kÕ to¸n,ngêi ghi sæ,        phô tr¸ch kÕ     to¸n vµ    thñ  ëng  tr ®¬n  ph¶iký  ghirâ hä  tªn. vÞ    vµ      vµ  2­ B¸o        c¸o tµichÝnh: HÖ  thèng b¸o c¸o    tµichÝnh  dông  ¸p  cho    c¸c ®¬n   HCSN   îc thùc vÞ  ®     hiÖn theo QuyÕt  ®Þnh  sè 999­TC/Q§/C§KT  ngµy 2/11/1996 cña Bé  Tµi  chÝnh  quy  vµ  ®Þnh    t¹ Th«ng   i tnµy. a­ B¸o      c¸o kÕt  qu¶    ho¹t®éng  nghiÖp  thu (MÉu    sù  cã    sè:B04­H) B¸o    c¸o nµy  bæ   cã  sung  thªm    c¸cchØ  : tiªu ­ ChØ       tiªuthuÕ GTGT  dïng    ®Ó ph¶n  sè  ¸nh  thuÕ  GTGT  cña hµng    ho¸, s¶n  phÈm,  dÞch  chÞu  vô  thuÕ GTGT   theo ph¬ng    ph¸p trùctiÕp.     C¨n  sè        cø  liÖu ®Ó ghivµo  chØ    tiªunµy    ph¸tsinhluükÕ  Cã  lµsè        bªn  TK  333­ C¸c    kho¶n ph¶inép    Nhµ    níc (3331­ ThuÕ     GTGT  ph¶inép) ®èi      øng    víi bªn    511   nîTK  ­C¸c kho¶n              thu trªnsæ chitiÕttµikho¶n 3331 ­ ChØ       tiªuthuÕ TNDN  ph¶inép    dïng    ®Ó ph¶n ¸nh  thuÕ  sè  TNDN  ®¬n  vÞ  ph¶inép    Nhµ  níc. C¨n  sè        cø  liÖu ®Ó ghivµo chØ    tiªunµy    ph¸tsinhluükÕ  Cã  lµsè        bªn  TK  333    ­ C¸c  kho¶n ph¶inép    Nhµ    níc(3334    ­ ThuÕ   TNDN)    ®èi øng    nî TK  víibªn    421­ Chªnh    lÖch      thu chicha  lýtrªnsæ       421 xö      chitiÕtTK 
 17. 17 b­ ThuyÕt    minh        b¸o c¸o tµichÝnh  (MÉu  05 H) B  ­ B¸o    c¸o nµy  thªm phÇn  ­ T×nh  IV    h×nh  thùc hiÖn    nép  NSNN: phÇn nµy  ph¶n ¸nh  ph¶i nép, sè  nép, sè  sè      ®∙    cßn  ph¶i nép      vÒ thuÕ GTGT, thuÕ  TNDN   c¸ckho¶n  vµ    ph¶inép    kh¸ccña    ®¬n  trongkú    vÞ    b¸o c¸o. C¨n  ®Ó     cø  ghivµo    c¸c chØ    tiªucña  phÇn  nµy    liÖu trªnsæ       lµsè      chitiÕt TK  333   ­C¸c  kho¶n ph¶inép    Nhµ níc.
 18. 18 M∙  ch¬ng:. . . .                                . . .                               (MÉu  B04      sè  ­H) §¬n  b¸o c¸o:. . ..... vÞ    . . ..... B¸o c¸o k Õt q u ¶  h o¹t é n g  s ù  n g hi Ö p  c ã thu  ® Quý... . . . ..    N¨m §¬n  tÝnh:. . .. vÞ  . . .. STT ChØ   tiªu M∙  sè Ho¹t Ho¹t Tæng      ®éng ®éng céng 1 Sè   thu cha ph©n  phèikú  ícchuyÓn    tr   sang 2 Thu  trongkú   Luü  tõ®Çu   kÕ    n¨m 3 Chi trongkú     Trong ®ã  ­Chi phÝ     ­Gi¸vèn     ­ ThuÕ  GTGT   ph¶i nép  ¬ng    (ph ph¸p    trùc tiÕp) Luü  tõ®Çu   kÕ    n¨m  4 Chªnh  lÖch      nµy thu,chikú  5 ThuÕ   TNDN   ph¶inép   6 Sè   thu thùc ph©n    phèi 6.1 Nép  NSNN Luü  tõ®Çu   kÕ    n¨m 6.2 Nép    cÊp    trªn Luü  tõ®Çu   kÕ    n¨m 6.3 Bæ   sung kinhphÝ   Luü  tõ®Çu   kÕ    n¨m 6.4 Bæ   sung quü  quan  c¬  Luü  tõ®Çu   kÕ    n¨m 7 Sè   thu cha ph©n  phèi®Õn     cuèikú   Ngµy  .th¸ng.. .n¨m  .  ..   .   . . ..    .     Ng êilËp    biÓu Phô  tr¸chkÕ     to¸n Thñ  ëng  tr ®¬n  vÞ (Ký,hä    tªn) (Ký,hä    tªn) (Ký,hä      tªn,®ãng  dÊu)
 19. 19 M∙  ch¬ng:. . . . . . (MÉu  B  H) sè  05­ §¬n  b¸o c¸o:. . ... vÞ    . . ... Ng©n  s¸ch:. . ... . . ... T h u y Õt m i n h  b¸o c¸o tµi h Ý n h  c N¨m... . .. . . .. I­ T × n h   × n h     h thùc hi Ö n   hi Ö m  vô  h µ n h  ch Ý n h,  n s ù  n g hi Ö p  n¨ m  199... 1/T×nh    h×nh    biªnchÕ,    lao®éng, quü ¬ng:   l ­Sè    CNVC   m Æt   cã  ®Õn   ngµy 31/12:   Ngêi Trong  ®ã: Hîp  ®ång, thö viÖc:       Ngêi ­T¨ng    trongn¨m:     Ngêi ­Gi¶m    trongn¨m:     Ngêi ­Tæng    quü ¬ng  l thùc hiÖn  n¨m:   c¶    §ång Trong  ®ã: L¬ng    hîp ®ång:   §ång 2/Thùc    hiÖn    c¸cchØ   tiªucña nhiÖm  c¬  vô  b¶n: .. . ....................................................... . . ....................................................... .. . .. . .. .. . ....................................................... . . ....................................................... .. . .. . .. II­  C¸c  h Ø  tiªu hi tiÕt c  c §¬n  tÝnh:. . ... vÞ  . . .. STT ChØ   tiªu M∙ sè  D  ®Çu   kú D  cuèikú   A B 1 2 3 1 I­TiÒn   01 ­TiÒn  Æt       m tån quü 02 ­TiÒn      göiNH,  KB 03 2 II­ VËt     ttån kho 11 ­ ­ 3 II   ph¶ithu INî  ­   21 ­ ­ 4 IV­ ph¶itr¶ Nî    31 ­ ­
 20. 20 ­ III  ­ T × n h  h × n h  s ö  d ô n g  c¸c q u ü §¬n  tÝnh:. . ... vÞ  . . .. STT ChØ   tiªu Quü khen  Quü phóc  Quü  kh¸c Tæng  sè  thuëng lîi A B 1 2 3 4 1 Sè  ®Çu  kú 2 Sè    t¨ngtrongkú   3 Sè  gi¶m trong kú   4 Sè  cuèikú d    IV­ × n h  h × n h  thùc hi Ö n  n é p  N g © n  s¸ch  T STT ChØ   tiªu Sè  ph¶i Sè  nép Sè    ®∙  cßn  ph¶inép    nép A B 1 2 3 ­ThuÕ     GTGT ­ThuÕ     TN ­Kh¸c   V­ T h u y Õt m i n h: 1­ Nh÷ng    t×nh  h×nh  ph¸tsinhkh«ng  vµ      b×nh  êng  th trong n¨m:   .. . ....................................................... . . ....................................................... .. . ..... . . .... .. . ....................................................... . . ....................................................... .. . ..... . . .... 2­ Nguyªn    nh©n cña    c¸c biÕn  ®éng  t¨ng,gi¶m  víidù    so    to¸n,so      víin¨m  tr íc. .. . ....................................................... . . ....................................................... .. . ..... . . .... .. . ....................................................... . . ....................................................... .. . ..... . . ....
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2