intTypePromotion=1

Thông tư 67/1999/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Phạm Thị Thanh Uyên Uyên | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:2

0
56
lượt xem
2
download

Thông tư 67/1999/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 67/1999/TT-BTC của Bộ Tài chính về hướng dẫn việc sử dụng vốn và hạch toán kế toán tiền mua và lãi mua công trái xây dựng Tổ quốc tại các doanh nghiệp

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 67/1999/TT-BTC của Bộ Tài chính

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Th«ng t c ñ a B é  t µi ch Ý n h  s è  67/1999/TT­B T C  n g µ y 07 th¸ng  n¨ m  1999 h í ng  6  d É n  vi Ö c s ö  d ô n g  v è n v µ  h ¹ ch to¸n  Õ  to¸n  k ti Ò n m u a  v µ  l∙i u a  c« n g  tr¸ix © y  d ù n g   æ  q u è c   m   t t¹i  c¸c d o a n h   g hi Ö p n Thi hµnh    NghÞ   nh   è  ®Þ s 34/1999/N§­   µy  CP ng 12/5/1999  ña  Ýnh   c Ch phñ  quy  nh  Öc    µnh  ®Þ vi ph¸th c«ng    ©y  ùng    èc  tr¸x d i Tæ qu n¨m  1999,Bé   µi   T chÝnh  ∙  ã  ® c Th«ng   è  ts 56/1999/TT­BTC   µy  ng 12/5/1999 híng dÉn  ùc hiÖn      th   NghÞ   nh  ®Þ trªn. Riªng  i  íic¸c doanh  ®è v     nghiÖp, Bé   µi chÝnh  íng  Én      T  h d bæ sung    nh sau: 1.  èi víidoanh  §   nghiÖp  µ   íc, Th«ng   sè  Nh n   t 56/1999/TT­ BTC   µy  ng 12/5/1999  ∙  íng dÉn  ®h   "Doanh  nghiÖp  µ   íckh«ng  îcsö  ông  èn,kinh Nh n   ® d v    phÝ   ©n  ng s¸ch  µ   íc ®Ó   Nh n   mua   c«ng  i ® îc hiÓu  µ:C¸c  tr¸     " l  doanh  nghiÖp  Nhµ   íc kh«ng  îc sö  ông    n  ® d c¸c kho¶n  Òn  ng©n  ti do  s¸ch  µ   íc cÊp    Nh n   cho viÖc  ùc hiÖn  Ö m   ô  th   nhi v c«ng  ch,dù  ÷quèc    ù  ÷b×nh      Ý   tr   gia,d tr   æn gi¸hoÆc   vèn    ùc hiÖn    ôc    ®Ó th   c¸c m tiªuchØ  nh  ®Þ kh¸c cña  µ   ícdo  Êp  ã  Èm     Nh n   c c th quyÒn  giao ®Ó     mua  c«ng  i tr¸ . Doanh nghiÖp  µ   íc ® îc sö  ông  èn  éc  ¹m     Nh n     d v thu ph vi qu¶n  ý cña  l  m × nh    ®Ó mua c«ng      ∙  tr¸nh ® quy  nh  ¹ §iÒu  LuËt doanh  i ®Þ t  i 7    nghiÖp  µ   ­ Nh n ícvµ  Òu  NghÞ   nh    §i 10  ®Þ 59/CP  µy  ng 3/10/1996 cña  Ýnh  ñ  Ò     Ch ph v quy  Õ   ch qu¶n  ýtµichÝnh  µ  ¹ch to¸nkinhdoanh  i víi l    vh       ®è    doanh nghiÖp  µ   íc. Nh n 2. TÊt  ®èi îng mua     c¶  t  c«ng    ∙  tr¸ ® quy  nh  ¹  Òu  NghÞ   nh  è  i ®Þ ti§i 2  ®Þ s 34/1999/N§­   ãitrªn(kÓ  c¸c doanh  CP n     c¶    nghiÖp  éc m äi  µnh  Çn  thu   th ph kinh  tÕ) ®Ò u   îc miÔn  Õ  nhËp  õ sè  Òn      ®  thu thu  t   ti l∙ mua   i c«ng    ©y  ùng    tr¸ x i d Tæ quèc  em   ¹ . ® li 3. Kho¶n  Òn l∙mua     ti    i c«ng    îch¹ch    µo    Ëp  ¹t®éng  µi tr¸®   i to¸nv thu nh ho   t  chÝnh  µng  h n¨m  ña  c doanh  nghiÖp  (Riªng ®èi  íic¸c Ng ©n   µng  ¬ng  ¹i   v    h th m  vµ  chøc  Ýn  ông  × h¹ch to¸nvµo  tæ  td th      doanh    thu)theo c«ng    thøc: Sè  Òn l∙ ti    i Tæng  è  Òn mua  s ti   c«ng    50%   ∙ tr¸x  i (l i Sè   th¸ngsö    ph¶ithu =    suÊt) dông  èn    v ®Ó x hµng n¨m mua  c«ng    tr¸i trong n¨m   60  (th¸ng) Kho¶n chªnh  Öch  møc  îtgi¸thùc tÕ  l do  tr       trong 5    n¨m  éng    íi   Êt c (+)v   i l∙su   5 n¨m cao  ¬n  h 50%,  îcNhµ   ícthanh    ®  n  to¸nthªm,h¹ch to¸nvµo    Ëp  ña       thu nh c n¨m  èicïng. cu   Sè chªnh  Öch  l = Sè  Òn l∙thùc ti    i   ­ Sè  Òn l∙®∙  ti    i tiÒn l∙do  îtgi¸     tr   i tÕ  îctr¶ ®  h¹ch to¸ntrong      c¸cn¨m  
  2. 2 4.K Õ       to¸nkho¶n  Òn mua  µ    ti   v l∙mua  i c«ng    îcthùc hiÖn    tr¸®   i   nh sau: a.Khimua     c«ng  ikÕ     tr¸  to¸nghi: , Nî  221   Çu   TK  ­§ tchøng  kho¸n dµih¹n (2212)     Cã   µikho¶n  t  111.112.. . .. b. Kho¶n  Òn      ti l∙ c«ng    îc hëng  µng  i tr¸ ®   i h n¨m  µ  v n¨m  èicïng  îc ghi cu   ®   sæ   µo  µy  v ng 31/12 hµng    n¨m, ghi:   Nî  µikho¶n  t  221  Çu   § tchøng  kho¸n dµih¹n (2212)     Cã   µikho¶n  t  711  "Thu  Ëp  ¹t®éng  µi Ýnh" nh ho   t  ch Doanh  nghiÖp  ë   µi m t  kho¶n    Õttheo dâiriªngvÒ     chiti        l∙mua  i c«ng  i tr¸ . c. Khi Nhµ   íc thanh       n  to¸nc«ng  ikho¶n  Òn  tr¸  , ti mua   µ    v l∙ c«ng    ùc i tr¸ th   i thu ® îc,ghi:    Nî  µikho¶n  t  111,112,. .   .. Cã   µikho¶n  t  221  Çu     Õu  µih¹n (2212) § ttr¸phi d     i Hµng  n¨m    c¸c doanh nghiÖp ph¶i ph©n      Ý     bæ chi ph huy  ng  èn  µ  ®é vv c¸cchiphÝ     kh¸c(nÕu  ã)cho  è  èn    c  s v mua  c«ng    µo    Ý  ¹t®éng  µi tr¸v chiph ho   i t  chÝnh (hoÆc    Ý  chiph kinh doanh  i víi   ©n  µng  ¬ng  ¹ivµ        ®è     Ng c¸c h Th m   c¸cTæ chøc  Ýn  ông,nh:l∙suÊt ph¶itr¶cho  êi® îchuy  ng  èn) ®Ó     nh   td      i      ng     ®é v   x¸c®Þ lînhuËn  ùc hiÖn  ña  ¹t®éng  µy.   i th   c ho   n 5.Th«ng   µy  ã  Öu  ùcthi µnh    tn c hi l     h sau  ngµy  Ó   õngµy  ý. 15  k t  k
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2