intTypePromotion=1

Thông tư 71/2001/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Phạm Thị Thanh Uyên Uyên | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:41

0
86
lượt xem
2
download

Thông tư 71/2001/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 71/2001/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thi hành Nghị định số 42/2001/NĐ-CP ngày 1/8/2001 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật kinh doanh bảo hiểm

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 71/2001/TT-BTC của Bộ Tài chính

 1. T h«ng t c ñ a  é   µi h Ý n h  S è  71/2001/TT­B T C  n g µ y  28 th¸ng 8 n¨ m  2001 H í ng  B t  c d É n  thi µ n h  N g h Þ  ® Þ n h  s è    h 42/2001/N§­C P   n g µ y 01 th¸ng 08 n¨ m   2001 c ñ a C h Ý n h  p h ñ  q u y  ® Þ n h  chi ti Õt thi µ n h    h m é t s è  ® i Ò u   ñ a L u Ë t  c kinh d o a n h  b¶ o   Ó m hi C¨n  LuËt kinh doanh  cø     b¶o  Óm   è  hi s 24/2000/QH10  µy  th¸ng 12  ng 9    n¨m   2000; C¨n  NghÞ   nh  è  cø  ®Þ s 42/2001/N§­   µy  CP ng 01/08/2001 cña  Ýnh  ñ     Ch ph quy  nh    Õtthi µnh  ét  è  iÒu  ña  Ët kinhdoanh  ®Þ chiti    h m s® c Lu     b¶o  Ó m;  hi C¨n  NghÞ   nh   è  cø  ®Þ s 178/CP  µy  ng 28/10/1994  ña  Ýnh  ñ    c Ch ph quy ®Þnh  Ò   Ö m  ô,quyÒn  ¹n vµ  chøc  é  v nhi v  h   tæ  b m¸y  é  µichÝnh; BT  Bé  µichÝnh  íng dÉn  ô  Ó    T  h  c th nh sau: I. h µ n h  l Ë p v µ  h o ¹t ® é n g  c ñ a d o a n h  n g hi Ö p    T   b ¶ o  hi Ó m, d o a n h  n g hi Ö p  m «i giíi ¶ o  hi Ó m  b 1.Hå   ¬    Êp  Êy  Ðp  µnh  Ëp  µ  ¹t®éng    s xinc gi ph th l v ho   (sau  y   äit¾tlµ ®© g       giÊy phÐp)   1.1. Hå   ¬    Êp  Êy  Ðp  ña    s xin c gi ph c doanh  nghiÖp  b¶o  Ó m   îc thùc hi ®    hiÖn theo  quy  nh  ¹  Òu  LuËt  ®Þ ti §i 64  kinh doanh    b¶o  Ó m.  å   ¬    Êp  hi H s xin c giÊy phÐp  ña    c doanh  nghiÖp  m«i  íb¶o  Ó m   îcthùc hiÖn  gi   i hi ®    theo quy  nh     ®Þ t¹ kho¶n      vµ  §iÒu  LuËt kinhdoanh    i 1,2,3  4  64      b¶o  Ó m.  hi   1.2. Hå   ¬    s xin  Êp  Êy  Ðp   ña  c gi ph c doanh  nghiÖp b¶o  Ó m,  hi doanh  nghiÖp  m«i  í b¶o  Ó m   îc lËp  µnh  (ba)bé  gi i   hi ®   th 3    trong ®ã   ã  (mét)bé  µ   c 1    l  b¶n  Ýnh,  (hai)bé   µ  ch 2    l b¶n  sao. Hå   ¬    s xin  Êp  Êy  Ðp   ña  c gi ph c doanh  nghiÖp  b¶o  Ó m,  hi doanh nghiÖp  m«i  í b¶o  Ó m   ã  èn  u     íc ngoµi gi i  hi c v ®Ç t n     ® îc lËp  µnh  (ba) bé, m çi  é  å m   b¶n    th 3     bg 1  b»ng  Õng  Öt vµ  b¶n  ti Vi   1  b»ng  tiÕng  Anh. Cã   (mét)bé  µ b¶n  Ýnh, 2    1    l  ch   (hai)bé  µ b¶n    l  sao. T æ     chøc, c¸    nh©n  øng      Êp  Êy  Ðp  ® tªnxinc gi ph (sau  y   äit¾t lµchñ  u   ) ph¶ichÞu  ®© g       ®Ç t     tr¸chnhiÖ m  Ò   Ýnh  Ýnh    ña  å  ¬    Êp  Êy phÐp.   vt ch x¸cc h s xinc gi   1.3.§¬n    Êp  Êy  Ðp  îc lµm    xin c gi ph ®  theo  É u   ¹  ô  ôc 1  ®Ýnh  Ìm  m ti Ph l   ( k Th«ng   µy),cã  ÷  ý  ña  êi ®¹idiÖn  tn   ch k c ng     theo ph¸p  ËthoÆc   êi ® îc uû  lu   ng     quyÒn  ña  ñ  u  ; c ch ®Ç t 1.4.Ngoµi c¸c giÊy  ê theo       t  quy  nh  ¹  iÓ m     ®Þ ti ® 1.1.nªu trªn,tuú  éc    thu vµo  ¹ h×nh  lo i   doanh  nghiÖp  ù  Õn  µnh  Ëp,hå  ¬    Êp  Êy phÐp  d ki th l   s xinc gi   ph¶i   cã  ÷ng  µiliÖu sau  y:  nh t    ®© 1.4.1.§èi víidoanh       nghiÖp b¶o  Ó m   µ  íc,doanh  hi nh n   nghiÖp m«i  í gi   i b¶o  Ó m   µ  íc: hi nh n a) V¨n b¶n  ña  ¬  c c quan  quyÕt  nh   µnh  Ëp  ®Þ th l doanh  nghiÖp  Êp  ch thuËn  Öc  vi doanh  nghiÖp tham gia  ¹t ®éng  ho   kinh doanh b¶o  Ó m,  hi kinh  doanh m«i  í b¶o  Ó m; gi   i hi
 2. b) Gi¶itr×nh vÒ   ån  èn  µnh  Ëp      ngu v th l doanh nghiÖp b¶o  Ó m,  hi doanh  nghiÖp  m«i  íb¶o  Ó m   ã    Ën  ña  ¬  gi   i hi c x¸cnh c c quan  ã  Èm  Òn. c th quy 1.4.2.§èivíic«ng      Çn       tycæ ph b¶o  Ó m,  hi c«ng      Çn  tycæ ph m«i  í b¶o  gi  i hiÓ m, c«ng    ty tr¸chnhiÖ m   ÷u  ¹n    h h m«i  í b¶o  Ó m,  gi  i hi doanh nghiÖp   ©n  t nh m«i  íb¶o  Ó m,  gi   i hi c«ng    îp danh  tyh   m«i  í b¶o  Ó m: gi   i hi a) Biªn b¶n  äp  ña  ñ  u    Ò   Öc  µnh  Ëp      h c ch ®Ç tv vi th l c«ng      Çn    tycæ ph b¶o hiÓ m, c«ng      Çn  ty cæ ph m«i  í b¶o  Ó m,  gi i   hi c«ng    ty tr¸chnhiÖ m   ÷u  ¹n      h h m«i gií b¶o  Ó m,    i hi doanh  nghiÖp   ©n  tnh m«i  í b¶o  Ó m,  gi   i hi c«ng    îp danh    tyh   m«i giíb¶o  Ó m ;   i hi b) X¸c  Ën  ña  ¬  nh c c quan  ã  Èm  Òn  Ò   Ýnh  îp  c th quy vt h ph¸p  ña  ån  c ngu vèn  µnh  Ëp c«ng  th l  ty. 1.4.3.§èivíidoanh       nghiÖp b¶o  Ó m,  hi doanh nghiÖp m«i  í b¶o  Ó m   gi   i hi cã  èn  u    ícngoµi v ®Ç tn   : a) §iÒu  Ö  ña  nícngoµitham    ªndoanh    l c bªn      giali   hoÆc   ña  ñ  u    ­ c ch ®Ç tn íc ngoµi (®èi víidoanh         nghiÖp b¶o  Ó m,  hi doanh nghiÖp m«i  í b¶o  Ó m   gi i   hi 100%   èn  ícngoµi); v n  b)  Êy  Ðp  ¹t®éng  ña  Gi ph ho   c bªn  íc ngoµi tham    ªndoanh  n    gia li   hoÆc   cña  ñ  u    ícngoµi(®èivíi ch ®Ç tn        doanh  nghiÖp b¶o  Ó m,  hi doanh  nghiÖp    m«i giíb¶o  Ó m     i hi 100%   èn  ícngoµi); v n  c) V¨n b¶n x¸c  Ën  ña  ¬  nh c c quan  ã  Èm   c th quyÒn  ña  íc ngoµi cho  c n    phÐp  bªn  íc ngoµi tham    ãp  èn  µnh  Ëp  ªndoanh  n    gia g v th l li   hoÆc  cho  Ðp   ph chñ  u    íc ngoµi thµnh  Ëp  ®Ç t n     l doanh  nghiÖp b¶o  Ó m,  hi doanh nghiÖp    m«i gií b¶o  Ó m     i hi 100%   èn  ícngoµit¹  Öt Nam.  êng  îp quy  nh  ña  íc v n   iVi   Tr h  ®Þ c n  n¬ibªn  íc ngoµihoÆc   ñ  u    íc ngoµicã  ôsë  Ýnh    n    ch ®Ç tn     tr   ch kh«ng  cÇu  yªu  cã    v¨n b¶n  Êp  Ën  × ph¶icã  ch thu th     b»ng  chøng    Ën  Öc  µy; x¸cnh vi n d) Doanh    nghiÖp  b¶o  Ó m,  hi doanh nghiÖp  m«i  í b¶o  Ó m   ªndoanh  gi   i hi li   ph¶icã  ¨n    v b¶n  ña  Êp  ã  Èm   Òn  ña  c c c th quy c bªn  Öt Nam   Vi   cho  Ðp  ph tham   giavµo  ªndoanh;   li   ®) Gi¶i tr×nh  Ò   ån  èn  ãp  ña  i    µ bªn  Öt    v ngu v g c ®è t¸c l   Vi Nam   ã    c x¸c nhËn  ña  ¬  c c quan  ã  Èm  Òn. c th quy 2.Thñ  ôctiÕp nhËn  µ  ö  ýhå  ¬    Êp  Êy phÐp   t    v x l   s xinc gi   2.1.Hå   ¬    Êp  Êy  Ðp  îcBé   µi chÝnh  Õp  Ën  µ  Óm       s xin c gi ph ®  T  ti nh v ki tra trªnc¬  ë    s sau: 2.1.1.Sè  îng  é  å  ¬  Çn    l bhsc ph¶inép  µ  u   ôc  ÷ng  b¶n  Çn    v ®Ç m nh v¨n  c ph¶icã    tronghå  ¬    s theo quy  nh;   ®Þ 2.1.2. Ýnh  îp lÖ  ña  å  ¬    Êp  Êy phÐp;  T h   c h s xinc gi   2.1.3.V¨n    b¶n    Ën   x¸c nh tc¸ch ph¸p  ý,t×nh  ×nh  µichÝnh  ña    ñ    l  h t  c c¸c ch ®Ç u  .  t  2.2.Ngay    sau    Ën    é  å  ¬  îp lÖ,Bé   µi chÝnh  Êp  khinh ®ñ b h s h     T   c cho  ñ  ch ®Ç u    thoÆc   idiÖn  îcuû  Òn  ña  ñ  u    Êy biªnnhËn  Õp nhËn  ®¹   ®   quy c ch ®Ç tgi     ti   hå  ¬    Êp  Êy phÐp. s xinc gi   2.3.Trong  êih¹n  ngµy  Ó   õ ngµy  Ën  îc®Çy    å  ¬    Êp    th   60  k t  nh ®   ®ñ h s xinc giÊy  Ðp  ña  ph c c¸c  ñ  u   , Bé   µi  Ýnh  ch ®Ç t   T ch quyÕt  nh   Êp  Êy  Ðp  ®Þ c gi ph 2
 3. hoÆc   õ chèicÊp  Êy  Ðp. Trong  êng  îp tõ chèicÊp  Êy  Ðp, Bé   µi t    gi ph   tr h      gi ph   T  chÝnh  ã    c v¨n b¶n    Ých  ýdo. gi¶ith l  Trong    ×nh thÈm  nh  å  ¬    Êp  Êy  Ðp, trong thêih¹n    qu¸ tr   ®Þ h s xinc gi ph       15 ngµy  µm  Öc  Ó   õngµy  Ën    å  ¬  îp lÖ  l vi k t   nh ®ñ h s h   theo  quy  nh  ¹ ®iÓ m     ®Þ ti  2.1. nªu trªn, é  µichÝnh  ã  Ó  öith«ng  yªu cÇu  ñ  u        T  B c th g   b¸o    ch ®Ç tbæ sung,söa    ® æi  å  ¬,n Õu  Êy  Çn  Õt. hs  th c thi     Thêi h¹n  ñ  u    öi v¨n    ch ®Ç t g   b¶n    bæ sung, söa  æi  å  ¬    Êp  Êy   ® h s xin c gi   phÐp  µ 30  µy  µm  Öc  Ó   õ khi nhËn  îc v¨n  l   ng l vi k t     ®  b¶n yªu  Çu  ña  é   µi c c BT  chÝnh.H Õt  êigian bæ     th     sung,söa  æi  å  ¬    Êp  Êy phÐp    ® h s xinc gi   bao  å m     g c¶ thêigian gia h¹n,n Õu  ñ  u           ch ®Ç t kh«ng  µn  ho chØnh  å  ¬  h s theo  cÇu, hå  yªu    s¬    Êp  Êy phÐp  Õt    Þxem  Ðt. xinc gi   h gi¸tr   x 2.4.GiÊy  Ðp  îc cÊp    ph ®  theo  É u   m quy  nh  ¹  ô   ôc 2  ®Ýnh  Ìm  ®Þ ti Ph l   ( k Th«ng   µy). tn   3.  È m   nh  å  ¬    Êp  Êy phÐp  Th ®Þ h s xinc gi   3.1.Hå   ¬    Êp  Êy  Ðp  îc thÈm   nh  ùa    s xin c gi ph ®  ®Þ d theo  ÷ng  nh c¨n    cø sau  y: ®© 3.1.1. Ët kinhdoanh   Lu     b¶o  Ó m   µ      hi v c¸cv¨n b¶n  íng dÉn    µnh; h  thih 3.1.2.  C¸c  quy  nh  ®Þ kh¸ccña    ph¸p luËtcã  ªnquan.     li   3.2.Néi dung  Èm  nh  å  ¬    Êp  Êy phÐp     th ®Þ h s xinc gi   : 3.2.1.ThÈ m   nh     ®Þ tc¸ch ph¸p  ý,t×nh  ×nh  µichÝnh  ña    ñ  u     l  h t  c c¸c ch ®Ç tth«ng    qua: a) V¨n b¶n  µnh  Ëp  th l doanh  nghiÖp  µ  iÒu  Ö  chøc  µ  ¹t®éng  v® l tæ  v ho   cña doanh  nghiÖp  ®èi víic¸c  ñ  u    lµ  (    ch ®Ç t doanh  nghiÖp) hay v¨n    b¶n chøng minh  tc¸ch ph¸p lý(®èivíi ñ  u    µc¸nh©n);         ch ®Ç tl     b) B¸o    µichÝnh  ∙  îckiÓm      c¸o t   ®®  to¸ntrong 3    n¨m  Çn  Êt (®èivíi ñ  g nh     ch ®Ç u    µdoanh  tl   nghiÖp  ang  ¹t®éng),bao  å m   ® ho     g doanh      Þ tµis¶n, thu,gi¸tr       lî nhuËn  µng    i h n¨m; kh¶ n¨ng huy  ng  èn  ña    ñ  u  ;chøng  Ën  ®é v c c¸c ch ®Ç t  nh cña  ©n  µng  Ò   è  Òn cã  ng h v s ti   trong tµikho¶n  ña  ñ  u    ®èivíi ñ  u      c ch ®Ç t(     ch ®Ç tlµc¸nh©n);sù  ç  î ña        h tr  c c«ng    Ñ   Õu  ã).  tym (n c   c) Quy    èn, trÝch  Ëp  ù    m« v   l d phßng  nghiÖp  ô  µ    ü  ù  ÷theo v v c¸c qu d tr     quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  Ët,ho¹t®éng  u  , ph¬ng  kinh doanh  ña  lu     ®Ç t  ¸n    c doanh  nghiÖp b¶o  Ó m,  hi doanh nghiÖp  m«i  íb¶o  Ó m   ù  Õn  îcthµnh  Ëp. gi   i hi d ki ®   l 3.2.2. È m  ®Þnh  vÒ  møc  ®é  phï hîp cña viÖc thµnh lËp doanh   Th nghiÖp  b¶o  Ó m,  hi doanh nghiÖp m«i  í  gi ib¶o  Ó m   íiquy  ¹ch  µ    î hi v  ho v c¸c l   i Ých kinhtÕ­   éi:   x∙h a) Hå   ¬    Êp  Êy  Ðp  ï hîp víiquy  ¹ch,kÕ   ¹ch,®Þnh  íng   s xinc gi ph ph       ho   ho   h  ph¸ttr ÓnthÞ  êng    i   tr b¶o  Ó m,  Þ  êng  µichÝnh  ña  ÖtNam; hi th tr t  c Vi   b)  ù   ï hîp  ña  Öc  µnh  Ëp  S ph   c vi th l doanh nghiÖp  îc xem   Ðt      ®  x trªnc¸c vÊn    ô  Ó  ®Ò c th sau  y:®© ­§¶m     b¶o  ù    iÓnlµnh m¹nh  ña  Þ  êng  s ph¸ttr     c th tr b¶o  Ó m; hi ­ Nhu  Çu  ña  Òn    c cn kinh tÕ  èc  ©n  Ò   ¹    qu d v lo i s¶n  È m   ph b¶o  Ó m   µ   hi m doanh nghiÖp  ù  Õn  d ki kinhdoanh;     3
 4. ­ Xem   Ðt  x kh¶  n¨ng  ©ng  n cao n¨ng  ùc khai th¸c tiÒm  l     n¨ng b¶o  Ó m   hi trong níc vµ      n¨ng  ùc gi÷ l¹ phÝ   l    i   b¶o  Ó m     Þ  êng; kh¶  hi trªnth tr   n¨ng  ¹o viÖc  t  lµm cho  êilao®éng; ng     ­ TiÕn  ×nh héinhËp, ph¸ttr Ón quan  Ö   ¬ng  ¹i gi÷a ViÖt Nam   µ    tr        i   h th m      v c¸cníc.   3.2.3. È m   nh  Ò    Th ®Þ v nghiÖp  ô  i víi å  ¬    Êp  Êy phÐp: v ®è     s xinc gi   h a) Quy  ¾c, ®iÒu  t  kho¶n, biÓu  Ý     ph b¶o  Ó m   îc x©y  ùng  ï hîp  íi hi ®  d ph   v   c¸c quy  nh   ®Þ ph¸p  Ët hiÖn  µnh, ®¶m   lu   h   b¶o  Ýnh  t kh¶    Ò   thiv kinh  Õ, kü  t  thuËt®ång  êiphï hîp víi®iÒu  Ön    th         ki kinh tÕ      éivµ    ­ x∙h   phong  ôc,tËp  t  qu¸n  cña  ÖtNam; Vi   b) KhuyÕn  Ých  iÓn khaic¸c nghiÖp  ô    kh tr      v b¶o  Ó m   íim µ     hi m   c¸c doanh  nghiÖp  b¶o  Ó m   ang  ¹t®éng    Þ  êng  a  ã  hi ® ho   trªnth tr ch c kh¶  n¨ng  ¸p  ® øng. 4.L Ö   Ý  Êp  Êy phÐp    ph c gi   Trong  êih¹n  ngµy  Ó   õ khi ® îc cÊp  Êy  Ðp  µnh  Ëp  µ  ¹t th   7  k t      gi ph th l v ho   ®éng, doanh    nghiÖp b¶o  Ó m,  hi doanh nghiÖp  m«i  í b¶o  Ó m   gi   i hi ph¶inép  Ö    l phÝ  Êp  Êy  Ðp; møc  Ö  Ý  Êp  Êy  Ðp  µ0,1%  èn  c gi ph   l ph c gi ph l  v ph¸p  nh    ®Þ quy ®Þnh  ¹  Òu  NghÞ   nh  è  ti §i 4  ®Þ s 43/2001/N§­   µy  CP ng 01/08/2001  ña  Ýnh   c Ch phñ quy  nh   Õ     µichÝnh  i  íidoanh  ®Þ ch ®é t   ®è v   nghiÖp b¶o  Ó m,  hi doanh  nghiÖp m«i  íb¶o  Ó m.  gi   i hi   5.Söa  æi,bæ     ®   sung  Êy phÐp gi   Thñ   ôc chÊp  Ën  ÷ng  t  thu nh thay  æi  ® theo quy  nh   ¹  Òu  LuËt  ®Þ t i§i 69  kinhdoanh    b¶o  Ó m   îcthùc hiÖn  ô  Ó    hi ®    c th nh sau: 5.1.§æi      tªndoanh  nghiÖp: Doanh  nghiÖp b¶o  Ó m,  hi doanh  nghiÖp m«i  í b¶o  Ó m   èn  æi  gi i   hi mu ® tªn doanh    nghiÖp ph¶i göi ®Õ n   é   µi chÝnh  n    æi    ngêi ®¹i    BT  ®¬ xin ® tªn do     diÖn  íc ph¸p  ËthoÆc   êi cã  Èm   Òn  ña  tr   lu   ng   th quy c doanh  nghiÖp  ý  µ    k v v¨n b¶n    Ën  ña  ¬  x¸c nh c c quan, c¸ nh©n  ã  Èm   Òn  ña  doanh     c th quy c  nghiÖp  Ò   v viÖc  æi    ® tªndoanh nghiÖp; 5.2.T¨ng    hoÆc  gi¶m møc   èn  iÒu  Ö  ña  v® l c doanh nghiÖp b¶o  Ó m,  hi doanh  nghiÖp m«i  íb¶o  Ó m: gi   i hi Doanh nghiÖp b¶o  Ó m,  hi doanh nghiÖp m«i  í b¶o  Ó m   èn  gi i   hi mu thay  ® æi  møc  èn  iÒu  Ö  v® l ph¶igöi®Õ n   é  µichÝnh:    BT  5.2.1  .B¶n  i ×nhvÒ  Öc ®iÒu  gi¶ tr   vi   chØnh    t¨ng,gi¶m  møc  èn  iÒu  Ö  ã  ÷  v® l c ch ký  ña  êi®¹idiÖn  ícph¸p luËthoÆc   êicã  Èm  Òn  ña  c ng     tr      ng   th quy c doanh  nghiÖp,  trong®ã     âsè  èn      ghir   v t¨ng(hoÆc  gi¶m),lýdo        t¨ng(hoÆc  gi¶m),ph¬ng    ö  ông    ¸ns d vèn  µ  êi v th     ùchiÖn; gianth   5.2.2  b¶n  Êp  Ën  ña  ¬  .V¨n  ch thu c c quan  ngêicã  Èm  Òn  ña  hay    th quy c doanh  nghiÖp  Ò   Öc t¨ng, v vi     gi¶m  èn  iÒu  Ö; v® l 5.2.3.Gi¶itr×nh  Ò   ån  µichÝnh  ïng        v ngu t   d ®Ó t¨ng vèn    trong tr ng  îp  ê h   t¨ngvèn  iÒu  Ö.   ® l 5.3.M ë     hoÆc   Ê m     ¹t®éng  ña    ch døt ho   c chinh¸nh,v¨n phßng  idiÖn    ®¹   5.3.1.Hå   ¬    ë       s xin m chi nh¸nh,v¨n    phßng  i diÖn  ®¹   doanh nghiÖp    b¶o hiÓ m,  doanh nghiÖp m«i  í b¶o  Ó m   îcthùc hiÖn  gi   i hi ®    theo quy  nh  ¹ §iÒu  ®Þ ti   11  vµ  §iÒu 12  NghÞ  ®Þnh  sè  42/2001/N§­  cña ChÝnh  phñ  ngµy  CP 4
 5. 01/08/2001  quy  nh    Õtthihµnh  ét  è  iÒu  ña  Ët kinh doanh    ®Þ chiti     m s® c Lu     b¶o hiÓ m. 5.3.2.Hå   ¬    ë       s xin m chi nh¸nh,v¨n    phßng  i diÖn  ®¹   doanh nghiÖp    b¶o hiÓ m,  doanh nghiÖp m«i  í b¶o  Ó m     ícngoµithùc hiÖn  gi   i hi ra n       theo  ng    ®ó c¸c quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p luËtvÒ   u      ícngoµi.     ®Ç tra n   5.3.3.Hå   ¬    Ê m     ¹t®éng  ña      s xinch døt ho   c chinh¸nh,v¨n phßng  idiÖn     ®¹   doanh  nghiÖp  b¶o  Ó m,  hi doanh nghiÖp  m«i  íb¶o  Ó m   gi   i hi bao  å m   g : ­§¬n    Þ  Ê m     ¹t®éng   ®Ò ngh ch døtho   ­B¸o    ×nh  ×nh  ¹t®éng  ña      c¸o t h ho   c chinh¸nh,v¨n phßng  idiÖn     ®¹   trong 3    n¨m  Çn  Êt.Trêng  îp chinh¸nh,v¨n phßng  idiÖn  ¹t®éng  a  îc3  g nh   h      ®¹   ho   ch ®   n¨m  × b¸o c¸o t×nh  ×nh  ¹t®éng  õkhib ¾t  u   ¹t®éng. th       h ho   t    ®Ç ho     ­Tr¸chnhiÖ m  µ    Ên          v c¸cv ®Ò ph¸tsinh khichÊ m     ¹t®éng    døtho   5.4.Thay  æi  a   iÓ m   Æt   ôsë  Ýnh, chinh¸nh,v¨n    ® ®Þ ® ® tr   ch      phßng  i ®¹   diÖn  ña  c doanh  nghiÖp  b¶o  Ó m,  hi doanh  nghiÖp  m«i  íb¶o  Ó m.  gi   i hi Doanh nghiÖp  b¶o  Ó m,  hi doanh  nghiÖp m«i  í b¶o  Ó m   èn  gi i   hi mu thay  ® æi  a   iÓ m   Æt  ôsë  Ýnh, chinh¸nh,v¨n phßng  idiÖn  ña  ®Þ ® ® tr   ch       ®¹   c doanh  nghiÖp ph¶igöi®Õ n   é   µi chÝnh  n       BT  ®¬ xinthay ® æi  a   iÓ m   Æt  ôsë    ®Þ ® ® tr   chÝnh,chinh¸nh  ña     c doanh  nghiÖp  ngêi®¹idiÖn  ícph¸p luËthoÆc   ­ do     tr      ng êicã  Èm  Òn  ña    th quy c doanh  nghiÖp  ý. k 5.5.Thay  æi  éidung,ph¹m    µ  êih¹n  ¹t®éng   ® n    viv th   ho   Thñ  ôc vµ  å  ¬    t   h s xin thay ® æi  éidung, ph¹m    µ  êih¹n  ¹t®éng    n    viv th   ho   cña doanh nghiÖp  b¶o  Ó m,  hi doanh nghiÖp m«i  í b¶o  Ó m   îcthùc hiÖn  gi   i hi ®    theo quy  nh  ¹  Òu    ®Þ ti §i 13, NghÞ   nh  è  ®Þ s 42/2001/N§­   ña  Ýnh  ñ  CP c Ch ph ngµy 01/08/2001 quy  nh    ÕtviÖc    µnh  ét  è  iÒu  ña  Ët kinh ®Þ chiti   thih m s® c Lu     doanh b¶o  Ó m.  hi   5.6.ChuyÓn  îng cæ   Çn, phÇn  èn  ãp   nh   ph   vg Hå   ¬    s xin chuyÓn  îng    Çn,  Çn  èn  ãp  Õm   nh cæ ph ph v g chi 10%   è  èn  sv ®iÒu  Ö  ëlªn® îc lËp  µnh  ét    é  µ  ép  l tr       th m (1)b v n cho  é   µi chÝnh  BT  bao  å m   g c¸ctµi Öu sau  y:      li ®© 5.6.1.§¬n      xin chuyÓn  îng    Çn,  Çn  èn  ãp  Õm   nh cæ ph ph vg chi 10%   è  s vèn  iÒu  Ö  ëlªncã  ÷  ý  ña  êi ®¹idiÖn  íc ph¸p  ËthoÆc   êi cã  ® l tr     ch k c ng     tr   lu   ng   thÈm  Òn  ña  quy c doanh  nghiÖp trong ®ã   râ sè îng,gi¸trÞcæ   Çn  µ  û   nªu    l       ph v t  lÖ  Çn  ãp  èn  îcchuyÓn  îng;lýdo  ph g v ®   nh     chuyÓn  îng; nh 5.6.2.C¸c    th«ng    ªnquan  n   chøc,c¸ nh©n  îc chuyÓn  îng tinli   ®Õ tæ     ®  nh   cæ   Çn, phÇn  èn  ãp; ph   vg 5.6.3 Hîp  ng  .   ®å chuyÓn  îng cæ   Çn, phÇn  èn  ãp. nh   ph   vg 5.7.Thay  æi  ñ  Þch  éi ®ång    ® Ch t H  qu¶n  Þ,Tæng  tr   gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c) ®è 5.7.1.Trong  êih¹n  Ë m   Êt 15  µy  íckhira v¨n b¶n    Öm,    th   ch nh   ng tr         bæ nhi miÔn  Ö m  nhi theo ®Þnh  ú    k hoÆc   ÷a kú  ñ  Þch  éi ®ång  gi   Ch t H  qu¶n  Þ,Tæng   tr   gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c)  ®è doanh  nghiÖp  b¶o  Ó m,  hi doanh nghiÖp m«i  í    gi ib¶o hiÓ m,  Tæng  gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c),Chñ   Þch  éi  ng  ®è   t H ®å qu¶n  Þ hoÆc   êi tr   ng   ® îcChñ   Þch  éi ®ång    t H  qu¶n  Þuû  Òn  tr   quy ph¶icã      v¨n b¶n  öiBé  µichÝnh  g  T  ®Ò   Þ  Êp  Ën  Öc  ngh ch thu vi thay ® æi.     5
 6. 5.7.2.Hå   ¬      s xinthay ® æi  ñ   Þch  éi ®ång    Ch t H  qu¶n  Þ,Tæng  tr   gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c) bao  å m: ®è   g a) V¨n    b¶n    Þ  Êp  Ën  Öc  ®Ò ngh ch thu vi thay ® æi;   b)  ù   Õn    Öm,  Ôn  Öm   ©n  ù  ña  D ki bæ nhi mi nhi nh s c doanh nghiÖp    b¶o hiÓ m,  doanh  nghiÖp  m«i  íb¶o  Ó m; gi   i hi c)  ý  Þch  êi dù   Õn  îc bæ   Ö m   ã  Ll ng   ki ®   nhi c x¸c  Ën  ña  éi  ng  nh c H ®å Qu¶n  Þ hoÆc   êi cã  Èm   tr   ng   th quyÒn  ña  c doanh  nghiÖp b¶o  Ó m,  hi doanh  nghiÖp m«i  íb¶o  Ó m; gi   i hi d) V¨n b»ng, chøng    chØ chøng minh  ×nh ®é   µ  tr   v n¨ng  ùc chuyªn m«n   l    cña  ñ   Þch  éi  ng  Ch t H ®å qu¶n  Þ,Tæng   tr   gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c)  ù  Õn    ®è d ki bæ nhiÖ m; ®) Biªn b¶n  éc  äp  Ò   Öc    Ö m,  Ôn  Ö m   ñ   Þch  éi   cu h v vi bæ nhi mi nhi Ch t H  ®ång qu¶n  Þ,Tæng   tr   gi¸m  c  ®è (Gi¸m  c)  ®è doanh nghiÖp b¶o  Ó m,  hi doanh  nghiÖp  m«i  íb¶o  Ó m,  Õu  ã. gi   i hi n c  5.8. Chia, t¸ch,s¸p  Ëp,  îp  Êt, gi¶ithÓ,        nh h nh     chuyÓn  æi  ×nh  ® h thøc  doanh  nghiÖp.   Hå   ¬, thñ  ôc vµ  êih¹n    Õt  s  t   th   gi¶iquy yªu  Çu  c chia,t¸ch,s¸p  Ëp, hîp     nh     nhÊt,gi¶ithÓ, chuyÓn  æi  ×nh       ® h thøc doanh nghiÖp  ña  c doanh  nghiÖp    b¶o hiÓ m, doanh  nghiÖp  m«i  í  gi ib¶o  Ó m   îc thùc  Ön  hi ®  hi theo  quy  nh   ña  ®Þ c ph¸p luËtcã  ªnquan.     li   5.9.Thêih¹n gi¶i         Õt c¸cyªu cÇu  öa  æi,bæ   quy       s®   sung  Êy phÐp. gi   Trong  êih¹n  ngµy  Ó   õ ngµy  é   µi chÝnh  Õp nhËn  y    å  th   30  k t  BT  ti   ®Ç ®ñ h s¬    ®Ò nghÞ   öa  æi,    s® bæ sung  Êy  Ðp  ña  gi ph c doanh  nghiÖp b¶o  Ó m,  hi doanh nghiÖp  m«i  íb¶o  Ó m   gi   i hi quy  nh  ¹ c¸c®iÓ m   õ5.1 ®Õ n     Çn   ®Þ t    i t    5.8,Ph I,Th«ng   µy, Bé   µi chÝnh  ã    tn   T   c v¨n b¶n    êivÒ   Öc  Êp  Ën  tr¶l   vi ch thu hay  õ t  chèi chÊp  Ën    Þ   ña    thu ®Ò ngh c doanh  nghiÖp. Trong  êng  îp  õ chèi ph¶i   tr h t      nªu  â  ý do  r l   b»ng  v¨n b¶n. Trong  êng  îp  Êp  Ën, Bé   µi chÝnh  Êp    tr h ch thu   T   c giÊy  Ðp  iÒu  ph ® chØnh  cho  doanh nghiÖp theo  É u   m quy  nh  ¹  ô  ôc 3  ®Þ ti Ph l   (®Ýnh  Ìm  k Th«ng   µy).GiÊy  Ðp  iÒu  tn   ph ® chØnh  µ m ét  é  Ën  l  b ph kh«ng    t¸ch rêicña  Êy phÐp  µnh  Ëp vµ  ¹t®éng  ña    gi   th l   ho   c doanh  nghiÖp  b¶o  Ó m.  hi   II. h ai th¸c b ¶ o  hi Ó m  K 1. §¨ng  ý    k quy  ¾c,®iÒu  t  kho¶n,biÓu  Ý    ph b¶o  Ó m   ña    hi c c¸c s¶n  È m   ph b¶o  Ó m. hi 1.1. ViÖc  ¨ng  ý    ® k quy  ¾c, ®iÒu  t  kho¶n, biÓu  Ý     ph b¶o  Ó m   îc ¸p hi ®    dông  i víi   ®è     s¶n  È m   c¸c ph b¶o  Ó m   îcquy  nh  ¹ kho¶n  §iÒu  NghÞ   hi ®  ®Þ ti   3  18  ®Þnh  è  s 42/2001/N§­   ña  Ýnh  ñ  µy  CP c Ch ph ng 01/8/2001  quy  nh    Õt ®Þ chiti   thi µnh  ét  è  iÒu  ña  Ët kinhdoanh   h m s® c Lu     b¶o  Ó m. hi 1.2.Doanh    nghiÖp b¶o  Ó m   hi chØ   îc ®¨ng  ý  ®  k quy  ¾c, ®iÒu  t  kho¶n,  biÓu  Ý  ph b¶o  Ó m   i víi   hi ®è     s¶n  È m   c¸c ph b¶o  Ó m   éc c¸c nghiÖp  ô    hi thu     v b¶o hiÓ m   îc phÐp  ®  kinh doanh    quy  nh  ¹  Êy  Ðp  µnh  Ëp  µ  ¹t®éng  ®Þ ti Gi ph th l v ho   (hoÆc  Êy  Gi chøng  Ën      Èn  µ  iÒu  Ön  nh ®ñ tiªuchu v ® ki kinh doanh    b¶o  Ó m)  hi do  é  µichÝnh  Êp  BT  c cho  doanh nghiÖp. 6
 7. 1.3.Doanh    nghiÖp  b¶o  Ó m   Þu  hi ch tr¸chnhiÖm  Ò   éidung  µ  Ýnh  îp   vn  vt h  ph¸p  ña  c quy  ¾c,®iÒu  t  kho¶n,biÓu  Ý    ph b¶o  Ó m     hi c¸c s¶n  È m   ph b¶o  Ó m   hi ®¨ng  ý  íi é  µichÝnh. k v  T   B 1.4.Khi ®¨ng  ý     k quy  ¾c,®iÒu  t  kho¶n,biÓu  Ý  ña      ph c c¸c s¶n  È m     ph b¶o hiÓ m,  doanh  nghiÖp b¶o  Ó m   hi ph¶i göi cho  é   µi chÝnh    µiliÖu       BT  c¸c t   sau ®©y: 1.4.1.V¨n    b¶n    ®Ò nghÞ   ¨ng  ý  ® k s¶n  È m   ph b¶o  Ó m   hi theo  É u     m quy ®Þnh  ¹ phô  ôcsè  kÌm  t i l   13  theo Th«ng   µy;   tn 1.4.2.  Quy  ¾c,®iÒu  t  kho¶n,biÓu  Ý  ña    ph c s¶n  È m   ph b¶o  Ó m   ù  Õn  hi d ki ¸p dông.   1.4.3.Trong  êih¹n  ngµy  Ó   õ khi nhËn  îc ®Çy       µiliÖu   th   7  k t    ®  ®ñ c¸c t     ®¨ng  ý  k quy  ¾c, ®iÒu  t  kho¶n, biÓu  Ý     ph b¶o  Ó m,  é   µi chÝnh  ã  hi BT  c tr¸ch  nhiÖ m     Ën  Öc  x¸c nh vi doanh  nghiÖp  b¶o  Ó m   ∙  µn  Êtthñ  ôc ®¨ng  ý  hi ® ho t   t  k quy  ¾c,®iÒu  t  kho¶n,biÓu  Ý    ph b¶o  Ó m. hi 2.C«ng  è    b danh  ôc  m s¶n  È m   ph b¶o  Ó m   hi Trong  êih¹n  ngµy  u   çi  ý,Bé   µi chÝnh  th   15  ®Ç m qu   T   c«ng  è  b danh  ôc   m c¸cs¶n  È m     ph b¶o  Ó m   ña    hi c c¸cdoanh  nghiÖp b¶o  Ó m   ang  hi ® cung  Êp    c trªn thÞ  êng  Ýnh  n   êi®iÓ m   tr t ®Õ th   c«ng  è.  Öc  b Vi c«ng  è  b danh  ôc   m c¸c    s¶n phÈ m  b¶o  Ó m   îcBé  µichÝnh  Õn hµnh  hi ®  T  ti   c«ng  khaitrªnph¬ng  Ön th«ng     ti   tin®¹i chóng  µ  öi ®Õ n   Öp  éi b¶o  Ó m   Öt Nam,       vg  Hi h  hi Vi   c¸c doanh  nghiÖp  b¶o  Ó m   îcphÐp  µnh  Ëp vµ  ¹t®éng  îp ph¸p t¹ ViÖtNam.  hi ®  th l   ho   h    i   3.Hoa  ång    h b¶o  Ó m   hi 3.1.Doanh    nghiÖp b¶o  Óm  hi chØ  îcchitr¶hoa  ång  ®    h b¶o  Óm   õphÇn  hi t  phÝ b¶o  Óm   ùc tÕ    îctheo  û lÖ  hi th   thu ®   t   hoa  ång  h b¶o  Óm   Bé  µichÝnh  hi do  T   quy  nh  i víi õng  ®Þ ®è     t nghiÖp  ô  v b¶o  Óm   hi cho    i t ng quy  nh  ¹ §iÒu  c¸c ®è  î   ®Þ ti  20 NghÞ   nh  è  ®Þ s 42/2001/N§­   µy  CP ng 01/8/2001  ña  Ýnh  ñ  c Ch ph quy  nh   ®Þ chitiÕtthi µnh  ét  è  iÒu  ña  Ëtkinhdoanh       h m s® c Lu     b¶o  Óm.  hi 3.2.Hoa  ång    h b¶o  Ó m   µ c¸c kho¶n    Ý   ña  hi l    chi ph c doanh  nghiÖp    b¶o hiÓ m  tr¶ cho doanh nghiÖp m«i  í b¶o  Ó m, ®¹i ý b¶o hiÓ m.    gi i hi  l   Doanh  nghiÖp  b¶o  Ó m   îc chñ  ng  ö  ông  hi ®  ®é sd hoa  ång  h b¶o  Ó m   hi cho    éi c¸c n   dung    Ý  chiph sau:   3.2.1.Chi    ùc tiÕp    tr¶ tr   cho  i lý b¶o  Óm,  ®¹     hi doanh nghiÖp m«i  í b¶o  gi i   hiÓm  sau    ÷ng  chøc,c¸nh©n  µy  khinh tæ     n mang  ¹dÞch  ô  l  i v cho doanh nghiÖp  b¶o  Óm  hi nh»m   ﮾ p       Ý  ®©y:  b  c¸cchiph sau  ­ Chi phÝ     khaith¸cban  u   ×m  Óu,thuyÕt phôc  µ  í thiÖu     ®Ç (t hi     v gi  i kh¸ch  hµng); ­Chi phÝ    Ý     thu ph b¶o  Ó m;  hi ­ Chi  Ý   ph theo  âi hîp  ng  µ  d  ®å v thuyÕt  ôc  ph kh¸ch  µng  h duy  × hîp tr     ®ång b¶o  Ó m.  hi 3.2.2.Chi hoa  ång     h b¶o  Ó m     ôc  ô  hi ®Ó ph v cho  Öc  vi qu¶n  ý®¹ilýbao  l      gå m:  ­Chi cho  êiqu¶n  ý®¹ilýkh«ng     ng   l      ph¶ilµnh©n    ña     viªnc doanh  nghiÖp;   ­ Chi khuyÕn  Ých  ilýkhaith¸cvît®Þnh     kh ®¹          møc  Ò   v doanh    Ò   è  thu,v s l ng hîp ®ång  î    b¶o  Ó m,  ¶m   hi ® b¶o  ûlÖ  t   duy  ×hîp ®ång  tr     b¶o  Ó m   hi cao;   7
 8. ­ Chi phÝ    ùc hiÖn  ét  è  Ýnh     ®Ó th   m s ch s¸ch phóc  îvµ  ¹o®iÒu  Ön      l  t   i ki æn ®Þnh    Ëp  thu nh cho  ilý. ®¹       3.3.Tû  Ö    l hoa  ång  h b¶o  Ó m   èi®a   µ   hi t   m doanh  nghiÖp  b¶o  Ó m   îc hi ®  phÐp   tr¶cho  i lý b¶o  Ó m   îc thùc  Ön  ®¹     hi ®  hi theo  b¶ng  û lÖ  t   hoa  ång    h b¶o hiÓ m   dông  ¸p  cho  õng  t nghiÖp  ô  v b¶o  Ó m   îc quy  nh  ¹  ô   ôc 4    hi ®  ®Þ t iPh l   ­ B¶ng  û lÖ  t   hoa  ång  h b¶o  Ó m   èi®a   dông  hi t   ¸p  cho    c¸c nghiÖp  ô  v b¶o  Ó m   hi phi nh©n  ä  µ  ô   ôc 5      th v Ph l   ­ B¶ng  û lÖ  t   hoa  ång  h b¶o  Ó m   èi®a   dông  hi t   ¸p  cho    c¸cnghiÖp  ô  v b¶o  Ó m   ©n  ä ®Ýnh  Ìm  hi nh th   k Th«ng   µy. tn   Doanh  nghiÖp b¶o  Ó m   ã  Ó  hi c th c¨n  vµo  ùc  Ôn  cø  th ti kinh  doanh    ®Ó ®iÒu  chØnh  û lÖ  t   hoa  ång  h b¶o  Ó m     ông  ÷a c¸c s¶n  È m   hi ¸p d gi     ph b¶o  Ó m   hi trong cïng  ét    m nghiÖp  ô  v b¶o  Ó m   ng  hi nh kh«ng  îc ®iÒu  ®  chØnh  hoa  ång  h b¶o  Ó m   ÷a c¸cnghiÖp  ô  hi gi     v b¶o  Ó m.    hi     3.4.Tû  Ö    l hoa  ång  h b¶o  Ó m     hi tr¶cho doanh  nghiÖp m«i  í b¶o  Ó m   gi   i hi ® îc thùc hiÖn    ¬  ë      trªnc s tho¶  Ën  ÷a doanh  thu gi   nghiÖp  b¶o  Ó m   µ  hi v doanh  nghiÖp  m«i  íb¶o  Ó m   ïhîp víi Ëtph¸p ViÖtNam   µ  Ëp  gi   i hi ph        lu     v t qu¸n quèc  Õ.   t Iii.H o ¹t ® é n g  t¸i ¶ o  hi Ó m    b 1. Doanh    nghiÖp b¶o  Ó m   ùc hiÖn  Öc  i hi th   vi t¸ b¶o  Ó m   ¾t  éc  hi b bu theo  quy  nh   ¹  Òu  NghÞ   nh   è  ®Þ t i§i 22  ®Þ s 42/2001/N§­   µy  th¸ng 8    CP ng 01    n¨m 2001  ña  Ýnh  ñ  c Ch ph quy  nh    Õtthihµnh  ét  è  iÒu  ña  Ët kinh ®Þ chiti     m s® c Lu     doanh  b¶o  Ó m.  hi Danh  ôc    m c¸c nghiÖp  ô  dông  i v ¸p  t¸ b¶o  Ó m   ¾t  éc  hi b bu bao  å m: g 1.1.B¶o  Ó m   µis¶n  µ    hi t  v b¶o  Ó m   Öth¹i hi thi   ; 1.2.B¶o  Ó m   µng    Ën    hi h ho¸ v chuyÓn  êng  é, ® êng  Ón,® êng  ® b  bi   s«ng,   ® êng  ¾t  µ  êng  s v® kh«ng; 1.3.B¶o  Ó m   µng    hi h kh«ng; 1.4.B¶o  Ó m     hi ch¸y,næ;   1.5.B¶o  Ó m   ©n  µu vµ    hi th t   tr¸chnhiÖ m  ©n  ù  ña  ñ  µu.   d s c ch t 2. Hoa  ång  i   h t¸ b¶o  Ó m   ¾t  éc  C«ng      hi b bu do  ty T¸ib¶o  Ó m   èc    hi Qu gia ViÖt Nam     tr¶ cho doanh  nghiÖp  ∙  îng  ib¶o  Ó m   ¾t  éc  îc thùc ® nh t¸  hi b bu ®     hiÖn theo quy  nh  ¹ Phô  ôc6  nh  Ìm    ®Þ t i l   ®Ý k Th«ng   µy. tn 3. C¨n  vµo  ×nh  ×nh  ô  Ó  õng  êikú, Bé   µi chÝnh    cø  t h c th t th     T   quy  nh   ®Þ bæ   sung  danh  ôc  m nghiÖp  ô    v t¸ b¶o  Ó m,  i hi hoa  ång    h t¸ b¶o  Ó m   ¾t  éc. i hi b bu IV. ¹i ý b ¶ o  hi Ó m  §  l 1. Tr¸ch nhiÖ m   ña      c doanh nghiÖp b¶o  Ó m,  Öp  éi b¶o  Ó m   Öt hi Hi h  hi Vi   Nam  (sau  y   äit¾t lµc¬  ë  o  ¹o®¹ilýb¶o  Ó m)  i víi Öc  o  ¹o ®© g       s ®µ t       hi ®è     vi ®µ t   ®¹ilýb¶o  Ó m    hi 1.1.C¬   ë  o  ¹o®¹ilýb¶o  Ó m   èn  o  ¹o®¹ilýb¶o  Ó m     s ®µ t       hi mu ®µ t       hi ph¶i   cã    v¨n b¶n    Þ  é   µichÝnh  ®Ò ngh B T   phª  Èn  ¬ng  ×nh ®µo  ¹o®¹ilýb¶o  chu ch tr   t      8
 9. hiÓ m  theo quy  nh   ¹  ®Þ t ikho¶n  §iÒu  NghÞ   nh   è  3  31  ®Þ s 42/2001/N§­   CP ngµy  1/8/2001  ña  Ýnh  ñ  c Ch ph quy  nh    Õtthihµnh  ét  è  iÒu  ña  ®Þ chiti     m s® c LuËt kinhdoanh      b¶o  Ó m. hi 1.2.C Êp    chøng  chØ  o  ¹o®¹ilýb¶o  Ó m   ®µ t       hi 1.2.1.  ChØ   ÷ng  ¬  ë  o  ¹o®¹ilýb¶o  Ó m   îcBé  µichÝnh  Êp  nh c s ®µ t       hi ®  T  ch thuËn  ¹t®éng  íicã  Òn  Êp  ho   m   quy c chøng  chØ  o  ¹o®¹ilýb¶o  Ó m.  êi ®µ t       hi Ng   ® îccÊp    chøng chØ ph¶ihoµn  µnh  ¬ng  ×nh ®µo  ¹o®¹ilýb¶o  Ó m   µ    th ch tr   t      hi v thi     trong kú    Êp  ®ç   thi c chøng  chØ  o  ¹o®¹ilýb¶o  Ó m.  ®µ t       hi 1.2.2.Chøng    chØ  o  ¹o®¹ilýb¶o  Ó m   îccÊp  ®µ t       hi ®  theo  É u   Bé   µi m do  T   chÝnh  ban  µnh  ô  ôc7  nh  Ìm  h (Ph l   ®Ý k Th«ng   µy). tn 1.3.Hµng    n¨m, chË m   Êt vµo  µy    nh   ng 30/01  ña  c n¨m  sau,c¬  ë  o  ¹o   s ®µ t   ®¹i lý b¶o  Ó m      hi ph¶i b¸o    c¸o  é   µi chÝnh  Ò   è îng  ãa  o  ¹o ®∙    BT  v s l kh ®µ t   tæ chøc,sè îng ®¹ilýb¶o  Ó m   ∙  o  ¹o, è îng chøng    l      hi ® ®µ t   l  s chØ  ∙  Êp  ® c trong n¨m    (theo m É u     quy  nh  ¹  ô  ôc 8  nh  Ìm  ®Þ tiPh l   ®Ý k Th«ng    µy).Hµng  ý,chË m   tn   qu   nhÊt tr c ngµy  th¸ng ®Ç u   ña  ý    í  15    c qu sau, doanh    nghiÖp b¶o  Ó m   hi ph¶ib¸o    c¸o Bé  µichÝnh  Ò     T  v danh  s¸ch ®¹ilýb¶o  Ó m   ña       hi c doanh  nghiÖp (theo m É u     quy  nh  ¹ Phô  ôc9  nh  Ìm  ®Þ t i l   ®Ý k Th«ng   µy). tn 2.Quy Òn  µ  Üa  ô  ña    v ngh v c doanh nghiÖp  b¶o  Ó m  µ  ilýb¶o  Ó m   hi v ®¹     hi Quy Òn   µ  v nghÜa  ô  ña  v c doanh  nghiÖp b¶o  Ó m   hi trong  Öc  vi qu¶n  ý l  ho¹t®éng  ilýb¶o  Ó m,  Òn  µ  Üa  ô  ña  ilýb¶o  Ó m   îcquy    ®¹     hi quy v ngh v c ®¹     hi ®  ®Þnh  ¹  Òu  vµ  Òu  NghÞ   nh  è  ti§i 29  §i 30  ®Þ s 42/2001/N§­   µy  CP ng 1/8/2001  cña  Ýnh  ñ  Ch ph quy  nh    Õtthihµnh  ét  è  iÒu  ña  Ët kinh doanh  ®Þ chiti     m s® c Lu     b¶o  Ó m. hi 3.Nghiªm  Ê m   ilýb¶o  Ó m   ã    µnh      c ®¹     hi c c¸ch visau  y: ®© 3.1.Th«ng      tin,qu¶ng c¸o    ù  Ët vÒ   éi dung, ph¹m    ¹t®éng  sai s th   n     vi ho   cña doanh  nghiÖp  b¶o  Ó m;  iÒu  Ön  µ  iÒu  hi ® ki v ® kho¶n b¶o  Ó m   µm    hi l tæn h¹i®Õ n   Òn, lîÝch  îp ph¸p cña  mua    quy    i h    bªn  b¶o  Ó m; hi 3.2.Ng¨n    c¶n bªn mua  b¶o  Ó m   hi cung  Êp    c c¸c th«ng    ªnquan  n   tinli   ®Õ hîp  ng  ®å b¶o  Ó m   hi hoÆc   óigiôc bªn  x    mua  b¶o  Ó m   hi kh«ng    kª khaic¸c chi     tiÕtli     ªnquan  n   îp ®ång  ®Õ h   b¶o  Ó m; hi 3.3.Tranh  µnh    gi kh¸ch  µng  íic¸c h×nh  h d    thøc ng¨n c¶n, l«ikÐo,     mua   chuéc,®e  äa  ©n      d nh viªnhoÆc  kh¸ch hµng  ña    c doanh  nghiÖp b¶o  Ó m,  i hi ®¹   lýb¶o  Ó m,    hi doanh nghiÖp m«i  íb¶o  Ó m   gi   i hi kh¸c; 3.4.KhuyÕn  ¹i kh¸ch  µng  íih×nh    m  h d  thøc  Êt  îp  b h ph¸p  : høa  Ñn  nh   h gi¶m  Ý  ph b¶o  Ó m,  µn  Ý  hi ho ph b¶o  Ó m   hi hoÆc     Òn  îkh¸c m µ   c¸c quy l  i   doanh  nghiÖp b¶o  Ó m   hi kh«ng  cung  Êp  c cho  kh¸ch hµng;   3.5.Xóigiôcbªn       mua  b¶o  Ó m   ñy  á  îp ®ång  hi h bh  b¶o  Ó m   Ön  ã    hi hi c ®Ó mua  îp ®ång  h  b¶o  Ó m   íi. hi m 4. ViÖc    gi¸m    ¹t®éng  ña  é   µi chÝnh  i víiho¹t®éng  o  ¹o s¸tho   c BT  ®è       ®µ t   vµ  ö  ông  ilýb¶o  Ó m   ña  sd ®¹     hi c doanh nghiÖp  b¶o  Ó m,  Öp  éib¶o  Ó m   hi Hi h   hi ViÖtNam     4.1.Doanh    nghiÖp b¶o  Ó m,  Öp  éib¶o  Ó m   Öt Nam   Þu  hi Hi h   hi Vi   ch tr¸ch  nhiÖ m   ícph¸p  ËtvÒ   äi  ¹t®éng  o  ¹o®¹ilýb¶o  Ó m,  ö  ông  i tr   lu   m ho   ®µ t       hi sd ®¹   lýb¶o  Ó m.   hi 9
 10. 4.2.Bé   µi chÝnh  ã  Ó  Õn  µnh  Óm       T  c th ti h ki tradoanh nghiÖp b¶o  Ó m,  hi HiÖp  éi b¶o  Ó m   Öt  h  hi Vi Nam   Ò   ×nh  ×nh  o   ¹o,sö  ông  i lý b¶o  vt h ®µ t   d ®¹     hiÓ m. ViÖc  Óm       ki tra trªnkh«ng  îc lµm  ®  ¶nh  ëng  n   h ®Õ qu¸  ×nh  ¹t®éng  tr ho   b×nh  êng  ña  th c doanh  nghiÖp b¶o  Ó m,  Öp  éib¶o  Ó m   ÖtNam. hi Hi h   hi Vi   V. d o a n h  n g hi Ö p  m «i giíi ¶ o  hi Ó m  b 1.Nguyªn  ¾c  ¹t®éng    t ho   m«i  íb¶o  Ó m   gi   i hi Doanh  nghiÖp m«i  í b¶o  Ó m   gi   i hi chØ  îctvÊn, gií thiÖu  ®       i cho bªn mua   b¶o  Ó m     hi c¸cquy  ¾c,®iÒu  t  kho¶n,biÓu  Ý    ph b¶o  Ó m   ∙  îcBé  µichÝnh  hi ®®   T  ban  µnh, phª  Èn  h   chu hoÆc   doanh  nghiÖp b¶o  Ó m   ∙  ¨ng  ý  íiBé   µi hi ®® k v  T   chÝnh. 2. §ãng  Ý     ph b¶o  Ó m   µ    Òn  hi v tr¶ti b¶o  Ó m   hi th«ng qua doanh nghiÖp  m«i  íb¶o  Ó m   gi   i hi 2.1.Doanh    nghiÖp b¶o  Óm   ã  Ó  y  Òn  hi c th ñ quy cho doanh nghiÖp    m«i giíb¶o  Óm    Ý    i hi thu ph b¶o  Óm,  åith ng,hoÆc     Òn b¶o  Óm. hi b  ê   tr¶ti   hi 2.2.Trong  êng  îp doanh    tr h  nghiÖp  m«i  í b¶o  Óm   îcdoanh  gi   i hi ®  nghiÖp  b¶o  Óm   û  Òn    Ý  hi u quy thu ph b¶o  Óm,  hi tr¸chnhiÖm   ng  Ý    ®ã ph b¶o  Óm   ña  hi c bªn  mua  b¶o  Óm   µn  µnh    mua  hi ho th khibªn  b¶o  Óm   ∙  ng  Ý  hi ® ®ã ph b¶o  Óm   hi theo tho¶ thuËn  ¹ hîp ®ång      t    i b¶o  Óm  hi cho doanh  nghiÖp  m«i  íb¶o  Óm. gi   i hi Trong  êng  îp doanh  tr h  nghiÖp m«i  í b¶o  Ó m   îcdoanh  gi   i hi ®  nghiÖp    b¶o hiÓ m   û  Òn  phÝ   u quy thu  b¶o  Ó m   µ  hi v bªn  mua  b¶o  Ó m   ∙  ng  Ý     hi ® ®ã ph b¶o hiÓ m  theo tho¶  Ën  ¹  îp  ng  thu t i ®åh b¶o  Ó m   ×  hi th doanh  nghiÖp  m«i  í b¶o  gi i   hiÓ m   ã  c tr¸chnhiÖ m     thanh    è  Ý  to¸ns ph b¶o  Ó m   ãitrªncho  hi n    doanh  nghiÖp  b¶o  Ó m   hi theo  êih¹n  ∙  áa thuËn  ÷a doanh  th   ® th   gi   nghiÖp b¶o  Ó m   µ  hi v doanh  nghiÖp  m«i  í b¶o  Ó m.  gi i   hi Trong  êng  îp  tr h kh«ng  ã  áa  Ën  Ò   êih¹n  c th thu v th   thanh  to¸n th×    doanh  nghiÖp  m«i  í b¶o  Ó m   gi i   hi ph¶ithanh    to¸n sè  Ý       ph b¶o hiÓ m   ãitrªncho  n    doanh  nghiÖp  b¶o  Ó m   hi trong thêigian sím  Êt nhng  èi      nh   t  ®a kh«ng    ngµy,kÓ   õngµy  Ën  îcsè  Ý  qu¸ 7    t  nh ®   ph b¶o  Ó m. hi 2.3.Trong  êng  îp doanh    tr h  nghiÖp  m«i  í b¶o  Ó m   îcdoanh  gi  i hi ®  nghiÖp  b¶o hiÓ m  ñy quyÒn  tr¶ Òn b¶o hiÓ m  hoÆc  tiÒn båi êng th× doanh   ti  th nghiÖp b¶o  Ó m   Én  hi v ph¶ichÞu    tr¸chnhiÖ m   íc ngêi ® îc b¶o  Ó m,    tr      hi hoÆc   ngêithô hëng  Ò   è  Òn b¶o  Ó m   µ      v s ti   hi m doanh  nghiÖp  b¶o  Ó m   ã  Üa  ô  hi c ngh v tr¶cho  êi® îcb¶o  Ó m     ng     hi hoÆc   êithô hëng. ng     2.4.Trong  êng  îp doanh    tr h  nghiÖp m«i  í b¶o  Ó m   îcdoanh  gi   i hi ®  nghiÖp  b¶o hiÓ m  ñy quyÒn  tr¶ Òn b¶o hiÓ m  hoÆc  tiÒn båi êng th× doanh   ti  th nghiÖp  m«i  í b¶o  Ó m   ã  gi   i hi c tr¸chnhiÖm    thanh    è  Òn b¶o  Ó m   ãitrªn to¸ns ti   hi n    cho  êi ® îc b¶o  Ó m   ng     hi hoÆc   êi thô  ëng  ng   h ngay    Ën  îc sè  Òn    khinh ®   ti b¶o hiÓ m   õdoanh  t  nghiÖp  b¶o  Ó m. hi 3.Doanh    nghiÖp  m«i  í b¶o  Ó m   gi   i hi kh«ng  îcthùc hiÖn    µnh      ®    c¸ch visau ®©y: 3.1.Ng¨n    c¶n bªn mua  b¶o  Ó m   hi cung  Êp    c c¸c th«ng    ªnquan  n   tinli   ®Õ hîp  ng  ®å b¶o  Ó m   hi hoÆc   óigiôc bªn  x    mua  b¶o  Ó m   hi kh«ng    kª khaic¸c chi     tiÕtli     ªnquan  n   îp ®ång  ®Õ h   b¶o  Ó m. hi 10
 11. 3.2.KhuyÕn  ¹ikh¸ch hµng  íi ×nh    m    d  h thøc høa  Ñn    h cung  Êp    Òn   c c¸cquy lîbÊt hîp ph¸p ®Ó   óigiôckh¸ch hµng      i   x      giao kÕt  îp ®ång    h  b¶o  Ó m. hi 3.3.Xóigiôcbªn       mua  b¶o  Ó m   ñy  á  îp ®ång  hi h bh  b¶o  Ó m   Ön  ã    hi hi c ®Ó mua  îp ®ång  h  b¶o  Ó m   íi. hi m VI. V¨n p h ß n g  ®¹i di Ö n  c ñ a d o a n h  n g hi Ö p  b ¶ o  hi Ó m, d o a n h  n g hi Ö p  m «i giíi ¶ o  hi Ó m  n í c n g o µ i   b t¹i Ö t N a m  Vi 1.Hå   ¬    Êp  Êy phÐp  Æt      s xinc gi   ® v¨n phßng  idiÖn ®¹   1.1. Doanh    nghiÖp  b¶o  Ó m,  hi doanh  nghiÖp m«i  í  gi ib¶o  Ó m   íc hi n  ngoµimuèn  Æt      ® v¨n phßng  idiÖn  ¹ ViÖt Nam   ®¹   ti    ph¶igöiBé  µichÝnh  ét     T  m bé  å  ¬    Êp  Êy  Ðp  Æt    h s xinc gi ph ® v¨n phßng  idiÖn  ®¹   theo  quy  nh  ¹  Òu  ®Þ ti§i 110  Ët kinhdoanh  Lu     b¶o  Ó m.  hi 1.2.§¬n    Æt     xin ® v¨n phßng  i diÖn  ¹  Öt Nam   ã  ÷  ý  ña  ñ  ®¹   ti Vi   c ch k c Ch tÞch  éi  ng  H ®å qu¶n  Þ hoÆc   êi cã  Èm   Òn  ña  tr   ng   th quy c doanh  nghiÖp    b¶o hiÓ m, doanh  nghiÖp  m«i  í  gi ib¶o  Ó m   íc ngoµi,theo  É u   ña  é   µi hi n    m c B T  chÝnh  quy  nh  ¹ Phô  ôc10  nh  Ìm  ®Þ t i l   ®Ý k Th«ng   µy. tn   1.3.GiÊy  Ðp  Æt  phßng  idiÖn  ña    ph ® v¨n  ®¹   c doanh  nghiÖp  b¶o  Ó m,  hi doanh nghiÖp m«i  í b¶o  Ó m   íc ngoµi ® îc cÊp  gi i   hi n     theo  É u   m quy  nh  ¹ ®Þ t i Phô  ôc11  nh  Ìm  l   ®Ý k Th«ng   µy. tn 1.4.Trong  êih¹n  ngµy,kÓ   õngµy  Ën  îc®Çy    å  ¬    Êp    th   30    t  nh ®   ®ñ h s xinc giÊy  Ðp  Æt   ph ® v¨n phßng  i diÖn, Bé   µi chÝnh  ã  ®¹     T  c v¨n b¶n  Êp  Ën  ch thu hay  õ chèichÊp  Ën    Þ  ña  t    thu ®Ò ngh c doanh  nghiÖp.Trong  êng  îp tõ chèi   tr h      chÊp  Ën  thu ph¶inªu  â  ýdo    r l   b»ng  b¶n. Trong  êng  îp chÊp  Ën,Bé  v¨n    tr h  thu   Tµi chÝnh  Êp  Êy  Ðp  Æt     c gi ph ® v¨n phßng  i diÖn  ña  ®¹   c doanh  nghiÖp    b¶o hiÓ m, doanh nghiÖp m«i  íb¶o  Ó m   ícngoµit¹ ViÖtNam. gi   i hi n     i   1.5.Trong  êih¹n  ngµy  Ó   õ khi® îccÊp  Êy  Ðp  Æt      th   7  k t      gi ph ® v¨n phßng  ®¹i diÖn    hoÆc     ¹n  ¹t®éng,  gia h ho   doanh  nghiÖp  b¶o  Ó m,  hi doanh  nghiÖp  m«i  í b¶o  Ó m   ícngoµiph¶inép  Ö  Ý  Êp  Êy phÐp; møc  Ö  Ý  Êp  gi  i hi n      l ph c gi     l ph c giÊy  Ðp  ph hoÆc     ¹n  ¹t®éng  µ1  ét)tr Öu ®ång  Öt Nam   gia h ho   l   (m   i   Vi   theo    quy ®Þnh  ¹ §iÒu  NghÞ   nh  è  t i 43  ®Þ s 42/2001/N§­   µy  CP ng 01/08/2001 cña  Ýnh    Ch phñ  quy  nh    Õtthi µnh  ét  è  iÒu  ña  Ët kinhdoanh  ®Þ chiti     h m s® c Lu     b¶o  Ó m.  hi   2.B¸o    ¹t®éng  ña      c¸o ho   c v¨n phßng  idiÖn ®¹   2.1.V¨n    phßng  i diÖn  ña  ®¹   c doanh  nghiÖp b¶o  Ó m,  hi doanh nghiÖp  m«i  í b¶o  Ó m   íc ngoµit¹  Öt Nam   gi i   hi n   i Vi   ph¶ib¸o    é   µi chÝnh    ¹t   c¸o B T   c¸c ho   ®éng  ña    c v¨n phßng  idiÖn  ®¹   theo  nh  ú  th¸ng vµ  µng  ®Þ k 6   h n¨m cho  é   µi BT  chÝnh  µ  û   v U ban  ©n  ©n  Nh d tØnh,thµnh  è  ¬iV¨n    ph n   phßng  idiÖn  Æt  ô ®¹   ® tr   së. B¸o    th¸ng®Ç u   c¸o 6    n¨m ph¶igöitr cngµy  th¸ng 7  µ  c¸o c¶        í  30    v b¸o    n¨m ph¶igöitr cngµy  th¸ng3  ña      í  1    c n¨m  Õp theo. ti   2.2.Néi dung  c¸o:    b¸o    2.2.1.C¬   Êu  chøc      c tæ  v¨n phßng  idiÖn,nh©n  ù,sè  êiViÖt Nam   ®¹     s   ng     vµ  êinícngoµilµm  Öc  ¹ v¨n phßng  idiÖn; ng       vi t     i ®¹   11
 12. 2.2.2. Nh÷ng  ¹t®éng  Ýnh: ho   ch a) TiÕp  Ën  Þ  êng  ña      c th tr c v¨n phßng  idiÖn; ®¹   b) Quan  Ö   ÷a  h gi v¨n  phßng  i diÖn  íic¸c doanh  ®¹   v    b¶o  Ó m,  hi doanh  nghiÖp  m«i  íb¶o  Ó m   µ    chøc  gi   i hi v c¸ctæ  kinh tÕ  ÖtNam;   Vi   c)C«ng     Ên,®µo  ¹o;   t¸ctv   t d) C¸c  ¹t®éng    ho   kh¸ccña      v¨n phßng  idiÖn. ®¹   2.2.3. ¬ng  íng ho¹t®éng   Ph h   trongthêigian tí .     i 2.3.Trong  êng  îp cÇn  Õt, é   µichÝnh  ã  Ó  cÇu      tr h  thi   T   B c th yªu  v¨n phßng  ®¹i diÖn    b¸o c¸o  t  Êt ngoµi c¸c b¸o  ®é xu      c¸o  nh  ú  ãi trªn,cung  Êp  µi ®Þ kn    c t  liÖu,gi¶i ×nh nh÷ng  Ên    ªnquan  n   ¹t®éng  ña  ×nh.    tr   v ®Ò li   ®Õ ho   cm   3.Thay  æi  éidung  Êy phÐp   ® n  gi   3.1.Khi cã      nhu  Çu  c thay ® æi  ét    m trong sè    éidung    c¸c n   sau  y   ®© trong  giÊy  Ðp  Æt    ph ® v¨n phßng  idiÖn,doanh  ®¹     nghiÖp b¶o  Ó m,  hi doanh nghiÖp  m«i  í b¶o  Ó m   ícngoµiph¶icã    gi   i hi n      v¨n b¶n    Þ  é  µichÝnh  öa  æi, ®Ò ngh B T   s®   bæ   sung  Êy  Ðp: Gi ph 3.1.1.Thay  æi    äi,quèc  Þch  ña    ® tªng   t c doanh  nghiÖp b¶o  Ó m,  hi doanh  nghiÖp  m«i  íb¶o  Ó m   ícngoµihoÆc     äicña    gi   i hi n    tªng   v¨n phßng  idiÖn; ®¹   3.1.2.  Thay  æi  éidung  ¹t®éng  ña    ® n  ho   c v¨n phßng  idiÖn; ®¹   Trong  êih¹n  ngµy  Ó   õ khinhËn  îcv¨n b¶n    Þ  ña  th   7  k t    ®   ®Ò ngh c doanh  nghiÖp b¶o  Ó m,  hi doanh nghiÖp  m«i  í b¶o  Ó m   ícngoµi,Bé   µi chÝnh  gi   i hi n    T  sÏcã      v¨n b¶n    êi Ò   Öc  Êp  Ën  tr¶l   vi ch thu hay  õ chèichÊp  Ën.Trong  êng  v t    thu   tr hîp tõchèichÊp  Ën,Bé  µichÝnh       thu   T   ph¶icã      v¨n b¶n    Ých  ýdo. gi¶ith l  3.2.Trong  êng  îp t¨ng,gi¶m  è  êitõ nícngoµivµo  µm  Öc  ¹      tr h    s ng         l vi t i v¨n phßng  idiÖn  ®¹   hay thay ® æi  a  iÓ m   Æt  ôsë  ña      ®Þ ® ® tr   c v¨n phßng  idiÖn, ®¹     doanh  nghiÖp b¶o  Ó m,  hi doanh nghiÖp  m«i  í  gi ib¶o  Ó m   íc ngoµi ph¶i hi n      th«ng    b¸o ngay  b»ng    v¨n b¶n cho  é  µichÝnh. BT  VII. h ñ  t ô c, å  s ¬  xin c h u y Ó n  giao   T  h h î p ® å n g  b ¶ o  hi Ó m   1.ChuyÓn    giao hîp ®ång     b¶o  Ó m hi 1.1.Trong    ×nh ho¹t®éng, doanh    qu¸ tr       nghiÖp  b¶o  Ó m   ã  Ó  hi c th chuyÓn  giao  µn  é  îp  ng  to b h ®å b¶o  Ó m   ña  ét  hi c m hay  ét  è  m s nghiÖp  ô  v b¶o  Ó m   hi (sau  y   äit¾t lµ chuyÓn  ®© g       giao)cho      c¸c doanh nghiÖp b¶o  Ó m   hi kh¸c ® îc    phÐp  ¹t®éng  ¹  Öt nam   ho   tiVi   theo quy  nh  ¹  ôc    ¬ng  I LuËt  ®Þ tiM 3, Ch II   , kinh  doanh  b¶o  Ó m.  hi   1.2.ViÖc    chuyÓn  giao ph¶i ®¶m     b¶o nguyªn  ¾c  t kh«ng  ©y  Öth¹i g thi     ®Õ n   Òn  îcña  mua  quy l i bªn  b¶o  Ó m   hi sau    ùc hiÖn  Öc  khith   vi chuyÓn  giao.   2.Thñ  ôcchuyÓn    t  giao 2.1.§èi víidoanh       nghiÖp b¶o  Ó m   hi chuyÓn giao (sau  y   äi t¾t lµ ®© g       doanh nghiÖp chuyÓn  giao):Doanh    nghiÖp  chuyÓn giao ph¶i cã  n       ®¬ ®Ò 12
 13. nghÞ  chuyÓn  giao  öi cho  é   µi chÝnh  g  BT  trong    ®ã nªu  â  ý do    r l   xin chuyÓn  giao,kÌm    theo c¸ctµi Öu sau  y:          li ®©   a) K Õ   ¹ch chuyÓn    ho   giao trong®ã   râ:     nªu  ­ Tªn  µ  a    v ®Þ chØ  ña  c doanh nghiÖp  b¶o  Ó m   Ën  hi nh chuyÓn  giao (sau    ®©y  äit¾tlµdoanh  g      nghiÖp  Ën  nh chuyÓn  giao); ­ Lo¹inghiÖp  ô     v b¶o  Ó m   µ  è îng  îp  ng  hi v s l h ®å b¶o  Ó m   îc chuyÓn  hi ®  giao; ­  ¬ng  Ph thøc chuyÓn giao    ü, dù  c¸c qu   phßng  nghiÖp  ô  µ  Õu  ¹i v v khi n   b¶o  Ó m   ªnquan  íc¸chîp ®ång  îcchuyÓn  hi li   t      i ®  giao; ­Thêigian dù  Õn  ùc hiÖn  Öc        ki th   vi chuyÓn  giao; ­ Gi¶itr×nh    Õtcña      chiti   doanh nghiÖp  Ën  nh chuyÓn giao  Ò   Öc  ¸p  v vi ® øng    Çu  µichÝnh  yªu c t   sau    khichuyÓn giao. b)  îp  ng  H ®å chuyÓn  giao  ÷a  gi doanh  nghiÖp chuyÓn  giao  µ  v doanh  nghiÖp  Ën  nh chuyÓn  giao bao  å m     éidung  ñ  Õu    g c¸cn   ch y sau  y: ®© ­§èit ng cña  Öc     î   vi chuyÓn  giao; ­Thêigian dù  Õn  ùc hiÖn  Öc        ki th   vi chuyÓn  giao; ­Quy Òn  µ  Üa  ô  ña    tham      v ngh v c c¸cbªn  giachuyÓn  giao; ­Ph¬ng    thøc gi¶i     Õt tranh chÊp. quy     c) Cam   Õt  ña  k c doanh  nghiÖp  Ën  nh chuyÓn giao  Ò   Öc  ¶m     v vi ® b¶o quyÒn  î cña  l i bªn mua  b¶o  Ó m   hi theo  îp  ng  h ®å b¶o  Ó m   îc chuyÓn  hi ®  giao  sau    Öc  khivi chuyÓn  giao cã  Öu  ùc.   hi l 2.2.Trong  êih¹n  ngµy  Ó   õ ngµy  n    Þ    th   15  k t  ®¬ ®Ò ngh chuyÓn  giao hîp    ®ång  b¶o  Ó m   îc Bé   µi chÝnh  hi ®  T  phª  Èn, doanh  chu   nghiÖp chuyÓn giao   ph¶i: a) §¨ng  è    Ò   Öc    b c¸o v vi chuyÓn  giao trªnhaitê b¸o          trung ¬ng    trong 5  è   s li   Õp víi   éidung  ñ  Õu  ªnti     n   c¸c ch y sau  y:  ®©   ­ Tªn  µ  a     v ®Þ chØ  ña  c doanh nghiÖp b¶o  Ó m   hi chuyÓn giao  µ  v doanh  nghiÖp b¶o  Ó m   Ën  hi nh chuyÓn giao; ­ Lo¹inghiÖp  ô     v b¶o  Ó m   µ  è îng  îp  ng  hi v s l h ®å b¶o  Ó m   îc chuyÓn  hi ®  giao; ­Thêigian dù  Õn  ùc hiÖn  Öc        ki th   vi chuyÓn  giao; ­ §Þa    chØ     Õt    Õu  ¹i  ¾c  ¾ c   ña  gi¶iquy c¸c khi n ,th m c bªn mua  b¶o  Ó m   hi li   ªnquan  n   Öc  ®Õ vi chuyÓn  giao. b) Doanh  nghiÖp chuyÓn  giao ph¶igöi th«ng     b¸o  Ìm  k theo  ãm  ¾t kÕ   t t  ho¹ch chuyÓn  giao cho  õng  t bªn mua  b¶o  Ó m   hi ngay sau    é   µi chÝnh  khiB T   phª chuÈn  n    Þ    ®¬ ®Ò ngh chuyÓn  giao.Th«ng  göicho  mua    b¸o    bªn  b¶o  Ó m   hi ph¶i nªu  â  êih¹n    r th   bªn mua  b¶o  Ó m   îc phÐp  û  îp  ng  hi ®  hu h ®å b¶o  Ó m   hi n Õu kh«ng  ng    íi Õ   ¹ch  ®å ý v   ho k chuyÓn  giao vµ  µy  Õ   ¹ch chuyÓn    ng k ho   giao  chÝnh  thøc cã  Öu  ùc.   hi l c) Bªn    mua  b¶o  Ó m   îc phÐp  û  îp  ng  hi ®  hu h ®å b¶o  Ó m   hi trong thêih¹n     15  µy  Ó   õ ngµy  Ën  îcth«ng  vÒ   Öc  ng k t   nh ®   b¸o  vi chuyÓn  giao tÝnh    theo  Êu  d bu  iÖn. Trong  êng  îp bªn  ®   tr h  mua  b¶o  Ó m   û  îp ®ång  hi hu h   b¶o  Ó m,  hi doanh  13
 14. nghiÖp  chuyÓn  giao ph¶ihoµn  ¹ cho    l  i bªn mua  b¶o  Ó m   è  Ý   hi s ph b¶o  Ó m   hi ®∙  Ën ¬ng  nh t øng  íithêigian  v    cßn  ¹ cña  îp  ng  l i h ®å b¶o  Ó m   hi sau    õ®i  khitr   c¸c chiphÝ   îp  ýcã  ªnquan  i  íib¶o  Ó m     ©n  ä;hoÆc   è  Ý      h l   li   ®è v   hi phinh th   s ph b¶o  Ó m   mua  hi bªn  b¶o  Ó m   ∙  ng  hi ® ®ã sau    õ®i      Ý  îp lýcã  ªn khitr   c¸c chiph h     li   quan  i víi ®è     b¶o  Ó m   ©n  ä. hi nh th 2.3.K Ó   õ ngµy  é   µi chÝnh  Êp  Ën  n    Þ    t  BT  ch thu ®¬ ®Ò ngh chuyÓn  giao,  doanh  nghiÖp chuyÓn  giao kh«ng  îctiÕp tôcký  Õt  îp ®ång    ®    k h  b¶o  Ó m   íi hi m  thuéc nghiÖp  ô    v b¶o  Ó m   ∙  îcchuyÓn  hi ®®   giao.  2.4.Trong  êih¹n  ngµy  Ó   õ  µy  é   µi chÝnh    th   60  k t ng B T   phª  Èn  Õ   chu k ho¹ch chuyÓn  giao, doanh nghiÖp chuyÓn  giao ph¶i chuyÓn     cho  doanh  nghiÖp  Ën  nh chuyÓn  giao: a)  µn  é    îp  ng  To b c¸c h ®å b¶o  Ó m   ang  ã  Öu  ùc thuéc  Õ   ¹ch hi ® c hi l   k ho   chuyÓn giao ®∙  îcBé  µichÝnh    Èn;  ®  T  phª chu b) C¸c  å   ¬  Õu  ¹icha    h s khi n   gi¶iquyÕt  ªnquan  n   li   ®Õ nghiÖp  ô    v b¶o hiÓ m   îcchuyÓn  ®  giao; c)  µn  é   µis¶n, c¸c  ü   µ  ù   To b t    qu v d phßng  nghiÖp  ô  ªnquan  n   v li   ®Õ nh÷ng  îp  ng  h ®å b¶o  Ó m   îc chuyÓn  hi ®  giao  µ    å  ¬  Õu  ¹icha    v c¸c h s khi n   gi¶i quyÕt li     ªnquan  n   ®Õ nghiÖp  ô  v b¶o  Ó m   îcchuyÓn  hi ®  giao. 3.Phª  Èn  å  ¬      chu h s xinchuyÓn  giao hîp ®ång     b¶o  Ó m hi 3.1.Trong  êih¹n  ngµy  Ó   õ ngµy  Ën    å  ¬      th   30  k t  nh ®ñ h s xinchuyÓn  giao,  Bé   µi chÝnh  ã    T  c v¨n b¶n  Êp  Ën,tõ chèichÊp  Ën  ch thu       thu hoÆc   cÇu  öa  yªu  s ® æi, bæ     sung  å  ¬    h s xin chuyÓn  giao.Trong  êng  îp,Bé   µi chÝnh  ã      tr h   T  c yªu cÇu  öa  æi, bæ   s®   sung  å  ¬, trong thêih¹n  ngµy  Ó   õ ngµy  Ën  îc hs     15  k t  nh ®  yªu  Çu  öa  æi, bæ   c s®   sung,doanh    nghiÖp  chuyÓn  giao ph¶ihoµn      chØnh  ¹ l i hå  ¬  öi Bé   µi chÝnh. Qu¸  êih¹n  sg  T    th   trªn,Bé   µi chÝnh  ã  Òn  õ chèi   T  c quy t    chÊp  Ën  å  ¬    thu h s xinchuyÓn  giao.Trong  êng  îp tõchèichÊp  Ën  å  ¬    tr h      thu h s xinchuyÓn    giao,Bé  µichÝnh    Ých  â lýdo    T  gi¶i th r     b»ng    v¨n b¶n.     3.2.Sau    Êp  Ën  å  ¬      khich thu h s xin chuyÓn  giao,Bé   µi chÝnh  Ï cÊp    T  s  giÊy  Ðp  iÒu  ph ® chØnh  (theo m É u   ¹  ô  ôc 3  nh  Ìm    ti Ph l   ®Ý k Th«ng   µy) cho  tn   doanh  nghiÖp chuyÓn  giao  ï hîp  íic¸c nghiÖp  ô  ph   v    v b¶o  Ó m   µ   hi m doanh  nghiÖp  chuyÓn giao cßn  îcphÐp  Õn hµnh.   ®  ti   4.Tr¸chnhiÖ m  ña      c doanh  nghiÖp  b¶o  Ó m   Ën  hi nh chuyÓn  giao 4.1.Doanh    nghiÖp  b¶o  Ó m   Ën  hi nh chuyÓn giao  ã  c tr¸ch nhiÖ m   èi   ph   hîp  íidoanh  v  nghiÖp  chuyÓn  giao trong  Öc  ©y  ùng  Õ   ¹ch  vi x d k ho chuyÓn  giao,x¸c®Þnh    Þtµis¶n  ªnquan  í c¸cquü  µ  ù     gi¸tr     li   t    i v d phßng  nghiÖp  ô  ña  vc nh÷ng  îp ®ång  h  b¶o  Ó m   îc chuyÓn  hi ®  giao  µ  v tho¶  Ën  µy  ã  Öu  ùc thu ng c hi l   cña  Õ   ¹ch chuyÓn  k ho   giao.   4.2.K Ó   õ ngµy  Ën    t  nh chuyÓn  giao,doanh    nghiÖp  Ën  nh chuyÓn  giao  cã tr¸chnhiÖ m   ùc hiÖn    Üa  ô  ña  îp ®ång    th   c¸c ngh vc h  b¶o  Ó m   îcchuyÓn  hi ®  giao theo ®óng    iÒu      c¸c® kho¶n  ∙  ý  Õt  ÷a doanh  ® k k gi   nghiÖp chuyÓn  giao vµ    bªn mua b¶o  Ó m,  Ó   tr¸chnhiÖ m    Õt c¸ckhiÕu  ¹i®∙  ra nhng  hi k c¶    gi¶iquy     n   x¶y    cha b¸o    c¸o.Doanh  nghiÖp  Ën  nh chuyÓn  giao  ã  Òn  Õp  Ën  µis¶n  c quy ti nh t  li   ªnquan  í  t ic¸c  ü  µ  ù  qu v d phßng  nghiÖp  ô  ña  îp  ng  v c h ®å b¶o  Ó m   îc hi ®  chuyÓn  giao  µ  ö  ông  µis¶n      ùc hiÖn  Üa  ô  vsd t  ®ã ®Ó th   ngh v theo  îp  ng  h ®å b¶o  Ó m   îcchuyÓn  hi ®  giao. 14
 15. V III. ® Ò  p h ß n g  h ¹ n c h Õ  t æ n  th Ê t   1. Doanh    nghiÖp  b¶o  Ó m   îctrÝch m ét  û lÖ  Çn  hi ®    t   ph tr¨m    Ý    trªnph b¶o hiÓ m   ùc gi÷ l¹ theo  th       i quy  nh  ¹  ô  ôc12  nh  Ìm  ®Þ tiPh l   ®Ý k Th«ng    µy      t n ®Ó chi cho    Ön  c¸c bi ph¸p    ®Ò phßng, h¹n  Õ     ch tæn  Êt ® îc quy  nh  ¹  th     ®Þ ti kho¶n    2, §iÒu  NghÞ   nh  è  25  ®Þ s 42/2001/N§­   µy  CP ng 01/08/2001 cña  Ýnh  ñ      Ch ph quy ®Þnh    Õtthi µnh  ét  è  iÒu  ña  Ët kinhdoanh  chiti     h m s® c Lu     b¶o  Ó m.  hi   2. Sè   Òn        ti chi ®Ò phßng, h¹n  Õ     ch tæn  Êt chØ   îc ® îc trÝch  µ  ö  th   ®    vs dông  theo tõng nghiÖp  ô      v b¶o  Ó m.  hi   3. ViÖc        chi®Ò phßng, h¹n  Õ     ch tæn  Êt® îc thùc hiÖn  th       theo  ng    ®ó c¸c quy  nh  Ön  µnh  Ò   ®Þ hi h v qu¶n  ýtµichÝnh  l    doanh nghiÖp  µ  v ph¸p luËtcã  ªn     li   quan.    IX. æ  c h ø c th ù c hi Ö n    t 1.Th«ng   µy  ã  Öu  ùcthi µnh  õngµy    tn c hi l     h t  16/8/2001. 2. C¸c      v¨n b¶n  íi y  Õt  Öu  ùcthihµnh  Ó   õ ngµy  d  ®© h hi l     k t  Th«ng   µy  ã  tn c hiÖu  ùcthi µnh: l   h 2.1.Th«ng   è    t s 144/1999/TT­ BTC   µy  ng 13/12/1999  ña  é   µi chÝnh  c BT  quy  nh  Õ     ®Þ ch ®é hoa  ång  h b¶o  Ó m   ©n  ä. hi nh th 2.2.Th«ng   è    t s 78/1998/TT­BTC   µy  ng 9/6/1998  ña  é   µi chÝnh    c BT  quy ®Þnh  Ò   ¹t®éng  v ho   kinh doanh      t¸ b¶o  Ó m;  i hi 2.3.Th«ng   è    ts 26/1998/TT­BTC   µy  ng 4/3/1998  ña  é   µi chÝnh  íng c BT  h  dÉn  ñ  ôc cÊp  Êy  th t   Gi chøng  Ën      Èn  µ  iÒu  Ön  ¹t®éng  nh ®ñ tiªuchu v® ki ho   kinhdoanh    b¶o  Ó m; hi 2.4.Th«ng   è    ts 27/1998/TT­BTC   µy  ng 4/3/1998  ña  é   µi chÝnh  íng c BT  h  dÉn  ¹t®éng  ho   khaith¸cb¶o  Ó m   µ     hi v qu¶n  ýphÝ  l  b¶o  Ó m; hi 2.5.Th«ng   è    t s 28/1998/TT­BTC   µy  ng 4/3/1998  ña  é   µi chÝnh    c BT  quy ®Þnh  Ò   ¹t®éng  ilý, éng      v ho   ®¹     c t¸cviªnb¶o  Ó m; hi 2.6.Th«ng   è  TC/TCNH   µy    ts 02  ng 4/1/1996cña  é  µichÝnh  íngdÉn  öa    BT  h  s ® æi,bæ     sung  Öc thùchiÖn  Õ     vi     ch ®é hoa  ång  hiÓm. h b¶o  2.7.Th«ng  sè  TC/TCNH   µy    t 76  ng 25/10/1995  ña  é   µi chÝnh    c BT  quy ®Þnh  Õ     ch ®é hoa  ång  h b¶o  Ó m;  hi 2.8.Quy Õt  nh  è    ®Þ s 581a TC/TCNH   µy  ng 01/07/1996  ña  é   ëng  é  c B tr B Tµi chÝnh  Ò   Öc    v vi ban  µnh  h Quy  Õ   ¹m  êivÒ     ch t th   c¸c quy  nh  ®Þ chung  ña  c hîp ®ång    b¶o  Ó m; hi 2.9.Quy Õt  nh  è    ®Þ s 927  TC/Q§/TCNH   µy  ng 18/08/1995  ña  é   ëng  c B tr Bé   µi chÝnh  Ò   Öc  öa  æi  ¹m      ông    T  v vi s ® ph vi¸p d c¸c quy  ¾c,®iÒu  t  kho¶n  µ  v biÓu  Ý  ph b¶o  Ó m. hi Trong    ×nh thùc hiÖn, n Õu  ã  ã  qu¸ tr       c kh kh¨n,víng  ¾ c     Þ    m ®Ò ngh ph¶n  ¸nh kÞp  êivÒ   é  µichÝnh      th   B T   ®Ó xem  Ðt,gi¶i x     Õt. quy 15
 16. 16
 17. p h ô  l ô c 1.  É u   n   M ®¬ xin  Êp  Êy  Ðp   µnh  Ëp  µ  ¹t ®éng  ña  c gi ph th l v ho   c doanh  nghiÖp  b¶o  Ó m,  hi doanh nghiÖp  m«i  íb¶o  Ó m gi   i hi 2. M É u  gi Êy ph Ð p  thµ nh lË p v µ  ho¹t ® é ng   ña    c doanh nghiÖp  b¶o  Ó m,  hi doanh  nghiÖp m«i  íb¶o  Ó m gi   i hi 3.M É u   Êy phÐp  iÒu    gi   ® chØnh 4. B¶ng  û lÖ    t   hoa  ång  h b¶o  Ó m   èi®a    ông  hi t   ¸p d cho    c¸cnghiÖp  ô    v b¶o hiÓ m     ©n  ä phinh th 5. B¶ng  û lÖ    t   hoa  ång  h b¶o  Ó m   èi®a    ông  hi t   ¸p d cho    c¸cnghiÖp  ô    v b¶o hiÓ m   ©n  ä nh th 6.Danh  ôc    m nghiÖp  ô    v t¸ b¶o  Ó m   ¾t  éc  µ  ûlÖ  i hi b bu v t   hoa  ång      h t¸ b¶o i hiÓ m   ¾t  éc b bu 7.M É u     chøng  chØ  o  ¹o®¹ilýb¶o  Ó m   ®µ t       hi 8.B¸o      c¸o danh  s¸ch ®¹ilýb¶o  Ó m      hi 9.B¸o    Ò   ¹t®éng  o  ¹o®¹ilýb¶o  Ó m   c¸o v ho   ®µ t       hi 10. M É u   n    Êp  Êy  Ðp  Æt     ®¬ xin c gi ph ® v¨n phßng  i diÖn  ña  ®¹   c doanh  nghiÖp  b¶o  Ó m,  hi doanh  nghiÖp  m«i  íb¶o  Ó m   ícngoµit¹ ViÖtNam gi   i hi n    i   11. M É u   Êy  Ðp  Æt     gi ph ® v¨n phßng  i diÖn  ña  ®¹   c doanh nghiÖp    b¶o hiÓ m,  doanh  nghiÖp  m«i  íb¶o  Ó m   ícngoµit¹ ViÖtNam gi   i hi n     i   12.B¶ng  ûlÖ        t   chi®Ò phßng,h¹n  Õ     ch tæn  Êt th 13.M É u       v¨n b¶n    Þ  ¨ng  ý  ®Ò ngh ® k s¶n  È m   ph b¶o  Ó m   hi 17
 18. P h ô  l ô c 1  M É u  ® ¬ n  xin  Ê p  gi Ê y  h Ð p   µ nh l Ë p v µ   o ¹t ® é n g c p th h Céng  µ    éichñ  Üa  ÖtNam ho x∙h   ngh Vi   §éc  Ëp ­Tù  ­H¹nh  óc l    do   ph .. .ngµy..   . , .th¸ng..  . .n¨m  . 200... § ¬ n  xin c Ê p  gi Ê y p h Ð p  th µ nh l Ë p v µ  h o ¹t ® é n g   KÝnh  öi: é  ëng  é  µichÝnh g   tr B BT  C¨n  LuËt kinh doanh  cø      b¶o  Ó m   è  hi s 24/2000/QH10  µy  ng 9/12/2000  µ  v c¸cv¨n b¶n  íng dÉn    µnh;    h  thih Chóng      ña  chøc, c¸ nh©n    Êp  Êy  Ðp  µnh  Ëp  µ   t«i(tªnc tæ     xin c gi ph th lv ho¹t®éng, sau  y  äit¾tlµchñ  u  ) xintr×nh Bé  µichÝnh  ¬n    Êp       ®© g       ®Ç t       T  § xinc giÊy  Ðp  µnh  Ëp  µ  ¹t ®éng  ph th l v ho   (sau  y   äi t¾t lµ §¬n    Êp  Êy  ®© g       xin c gi phÐp) theo quy  nh  ña  Ët kinhdoanh    ®Þ c Lu     b¶o  Ó m     hi nh sau: I.  C¸c th«ng tin v Ò  c h ñ  ® Ç u  t Tªn  µ  a  v ®Þ chØ  ña  ñ  u  /s¸nglËp viªnc«ng    c ch ®Ç t     ty.  ­ N Õ u   µ c¸ nh©n    l    ph¶ighi râ  ä  µ    µy      h v tªn,ng th¸ng n¨m    sinh,n¬i th ng     ê tró;   ­N Õ u   µdoanh    l  nghiÖp,tæ    chøc  ph¶ighirâ:    +    tªngiao dÞch,®Þa      chØ  ôsë  Ýnh,vèn  iÒu  Ö; tr   ch   ® l +  µy,th¸ng,n¨m  µnh  Ëp,sè  Êy phÐp/quyÕt®Þnh  µnh  Ëp; ng     th l   gi     th l  +  ä    h tªn,chøc  ô  ña  êi ®¹i diÖn  v c ng     cho doanh nghiÖp, tæ    chøc  ®ã. Chóng      Ðp  µnh  Ëp  t«ixin ph th l doanh  nghiÖp b¶o  Ó m   hi /doanh nghiÖp  m«i  íb¶o  Ó m   íi   éidung  gi   i hi v  n   c¸c sau  y: ®© II.  C¸c th«ng tin Ò  d o a n h  n g hi Ö p  b ¶ o  hi Ó m/ d o a n h  n g hi Ö p  m «i   v giíi ¶ o  hi Ó m  d ù  ki Õ n th µ n h l Ë p  b 1.Tªn  y  ,    Õtt¾tvµ      ®Ç ®ñ tªnvi     tªngiao dÞch:   B»ng  Õng  Öt: ti Vi B»ng  Õng  ícngoµi, Õu  ã: ti n   n c 2.H×nh    thøc ph¸p lý:     18
 19. 3.  Þa  iÓ m   ù  Õn  Æt   ô së  Ýnh, chi nh¸nh, ®Þa   iÓ m   § ® d ki ® tr   ch      ® giao  dÞch,sè  iÖn  ¹ifax:  ® tho  , 4.Tªn  µ  a    v ®Þ chØ  êi®¹idiÖn  ícph¸p luËt: ng     tr     5.LÜnh  ùc    v kinhdoanh:   6.Ph¹m    ¹t®éng:   viho   7.§Þa  µn  ¹t®éng:   b ho   8.§èit ng kh¸ch hµng:    î     9.Vèn  iÒu  Ö:(nªub»ng  ÷  µ    ® l    ch v b»ng  è),tûlÖ  ãp  èn,nguån  èn: s    g v   v 10.Thêih¹n ho¹t®éng:       11.§ Ò   Þ miÔn, gi¶m  Õ,n Õu  ã:   ngh     thu   c Chóng      t«i cam  Õt: xin k 1. Ch Þu    tr¸chnhiÖ m   íc ph¸p  ËtvÒ   ù    tr   lu   s trung thùc vµ  Ýnh    ña      ch x¸c c néidung    trong§¬n  µ    µiliÖu kÌm    v c¸ct     theo. 2.N Õ u   îccÊp  Êy phÐp  µnh  Ëp vµ  ¹t®éng  ÏchÊp  µnh    ®  gi   th l   ho   s  h nghiªm  chØnh    c¸c quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  ËtViÖt Nam   ã  ªnquan  n   lu     c li   ®Õ kinh doanh    b¶o  Ó m   µ    hi v c¸cquy  nh  ña  Êy phÐp  µnh  Ëp vµ  ¹t®éng. ®Þ c gi   th l   ho   Ký    µ  ng  Êu tªnv ®ã d (Ngêi®¹idiÖn  ícph¸p luËthoÆc      tr                                             êi® îcchñ  u    û  Òn                                       ng     ®Ç tu quy hîp lÖ)   19
 20. Hå   ¬  Ìm  s k theo gå m   ã:   c 1.§iÒu  Ö    l doanh  nghiÖp; 2.Ph¬ng    ¹t®éng    ¸n ho   n¨m  n¨m  u; ®Ç 3.  Danh s¸ch, lý lÞch, c¸c       v¨n b»ng  chøng minh n¨ng  ùc, tr×nh    l  ®é chuyªn m«n,    nghiÖp  ô  ña  êiqu¶n  Þ,ngêi®iÒu  µnh  v c ng   tr     h doanh nghiÖp  4. Møc   èn  ãp  µ  ¬ng    v g v ph thøc  ãp  èn, danh  gv  s¸ch  ÷ng  ñ  u     nh ch ®Ç t chiÕm  10%   è  èn  iÒu  Ö  ëlªn,t×nh  ×nh  µichÝnh  µ  ÷ng  sv ® l tr     h t  v nh th«ng    tin kh¸ccã  ªnquan  n     ñ  u    ;   li   ®Õ c¸cch ®Ç t®ã 5. Quy  ¾c, ®iÒu  t  kho¶n, biÓu  Ý,    ph hoa  ång  h b¶o  Ó m   ña  ¹    hi c lo is¶n phÈ m   b¶o  Ó m   ù  Õn  Õn hµnh; hi d ki ti     20
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2