intTypePromotion=1

Thông tư 73/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Phạm Thị Thanh Uyên Uyên | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:6

0
76
lượt xem
2
download

Thông tư 73/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 73/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Quy chế góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài trong doanh nghiệp Việt Nam

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 73/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính

  1. v¨n phßng quèc héi                                 c¬ së d÷  liÖu luËt viÖt nam LAWDATA th«ng t c ñ a   B é   t µ i   c h Ý n h   S è   7 3 / 2 0 0 3 / T T ­ B T C   n g µ y   3 1   t h ¸ n g   7   n ¨ m  2003 Híng dÉn thùc hiÖn Quy chÕ gãp vèn, mua cæ phÇn  cña nhµ ®Çu t níc ngoµi trong doanh nghiÖp ViÖt Nam Thùc hiÖn QuyÕt ®Þnh sè 36/2003/Q§­TTg ngµy 11/3/2003   cña Thñ  tíng ChÝnh phñ  vÒ  viÖc vÒ  viÖc ban hµnh Quy chÕ   gãp vèn, mua cæ phÇn cña nhµ   ®Çu t níc ngoµi trong doanh   nghiÖp ViÖt Nam (gäi t¾t lµ  Quy chÕ  kÌm theo QuyÕt  ®Þnh   sè 36/2003/Q§­TTg ngµy 11/3/2003 cña Thñ tíng ChÝnh phñ),   Bé   Tµi   chÝnh   híng   dÉn   mét   sè   néi   dung   vÒ   tµi   chÝnh   nh  sau: i­ Quy ®Þnh chung 1­ §èi tîng vµ ph¹m vi ¸p dông 1.1­ §èi tîng ¸p dông Th«ng t nµy ­   Nhµ   ®Çu   t  níc   ngoµi   gãp   vèn,   mua   cæ   phÇn   trong  doanh   nghiÖp   ViÖt   Nam   quy   ®Þnh   t¹i   §iÒu   2   Quy   chÕ   kÌm  theo QuyÕt  ®Þnh sè  36/2003/Q§­TTg ngµy 11/3/2003 cña Thñ  tíng ChÝnh phñ. ­ Doanh nghiÖp ViÖt Nam nhËn vèn gãp, b¸n cæ phÇn cho   nhµ   ®Çu t  níc ngoµi bao gåm:  doanh  nghiÖp  nhµ  níc thùc  hiÖn cæ phÇn ho¸, c«ng ty cæ phÇn (bao gåm c¶ c«ng ty cæ   phÇn h×nh  thµnh  do cæ phÇn  ho¸ doanh nghiÖp  nhµ  níc vµ  c«ng ty cæ phÇn thµnh lËp theo LuËt Doanh nghiÖp), c«ng  ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n, c«ng ty hîp danh, Liªn hiÖp hîp  t¸c x∙ vµ hîp t¸c x∙ ho¹t ®éng kinh doanh trong lÜnh vùc,  ngµnh nghÒ do Thñ tíng ChÝnh phñ quyÕt ®Þnh hoÆc ñy quyÒn  cho Bé trëng Bé KÕ ho¹ch vµ §Çu t c«ng bè ë tõng thêi kú. ­ Cæ  ®«ng së  h÷u cæ phÇn trong c«ng ty cæ phÇn, c¸c  thµnh viªn së  h÷u vèn gãp trong c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u  h¹n, c«ng ty hîp danh, Liªn hiÖp hîp t¸c x∙ vµ  hîp t¸c  x∙. 1.2­ Ph¹m vi ¸p dông Th«ng t nµy ¸p dông ®èi víi ho¹t ®éng gãp vèn, mua cæ  phÇn cña nhµ   ®Çu t níc ngoµi trong doanh nghiÖp ViÖt Nam  theo LuËt  KhuyÕn  khÝch   ®Çu t  trong  níc vµ  díi c¸c h×nh  thøc quy  ®Þnh t¹i §iÒu 5 Quy chÕ  kÌm theo QuyÕt  ®Þnh sè  36/2003/Q§­TTg ngµy 11/3/2003 cña Thñ tíng ChÝnh phñ.
  2. 2 Th«ng t nµy kh«ng ¸p dông  ®èi víi ho¹t  ®éng gãp vèn,   mua cæ phÇn cña nhµ   ®Çu t  níc ngoµi theo LuËt §Çu t  níc  ngoµi t¹i ViÖt Nam. 2­ Møc gãp vèn, mua cæ phÇn cña nhµ   ®Çu t  níc ngoµi  trong c¸c doanh nghiÖp ViÖt Nam C¸c  nhµ   ®Çu  t  níc  ngoµi  gãp vèn,  mua cæ  phÇn trong  doanh   nghiÖp   ViÖt   Nam   tèi   ®a   b»ng   30%   vèn   ®iÒu   lÖ   cña  doanh nghiÖp ViÖt Nam. ­ Trêng hîp nhµ ®Çu t níc ngoµi mua cæ phÇn ph¸t hµnh  lÇn  ®Çu cña doanh  nghiÖp  nhµ  níc thùc hiÖn cæ phÇn ho¸  th× tæng gi¸ trÞ cæ phÇn kh«ng vît qu¸ 30% vèn ®iÒu lÖ dù  kiÕn trong ph¬ng ¸n cæ phÇn ho¸  ®îc Bé  trëng, Thñ  trëng  c¬   quan   ngang  Bé   (®èi  víi  doanh   nghiÖp   thuéc   Trung   ¬ng  qu¶n lý), Chñ  tÞch Uû  ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè  trùc  thuéc   Trung  ¬ng   (®èi   víi   doanh   nghiÖp   thuéc   ®Þa   ph¬ng  qu¶n lý) phª duyÖt. ­ Trêng hîp cã nhiÒu nhµ ®Çu t níc ngoµi cïng ®¨ng ký  gãp vèn, mua cæ phÇn víi gi¸ trÞ  lín h¬n 30% vèn  ®iÒu lÖ   th×  doanh  nghiÖp  c¨n cø vµo t×nh h×nh  thùc  tÕ   ®Ó  quyÕt  ®Þnh lùa chän  ®èi t¸c kh«ng qua  ®Êu gi¸ hoÆc tæ chøc  ®Êu  gi¸  ®Ó  lùa chän  ®èi t¸c (tù  tæ chøc  ®Êu gi¸ hoÆc th«ng  qua tæ chøc tµi chÝnh trung gian). ­ Trêng hîp chØ cã  mét nhµ   ®Çu t  níc ngoµi gãp vèn,  mua cæ phÇn vµo mét doanh  nghiÖp  ViÖt  Nam  th×  còng   ®îc  phÐp gãp vèn, mua cæ phÇn tèi ®a b»ng 30% vèn ®iÒu lÖ cña   doanh nghiÖp. 3­   ThÈm   quyÒn   quyÕt   ®Þnh   nhËn   vèn   gãp,   b¸n   cæ   phÇn  cho nhµ ®Çu t níc ngoµi 3.1­ §èi víi doanh nghiÖp nhµ  níc thùc hiÖn cæ phÇn  ho¸ tæ chøc b¸n cæ phÇn lÇn ®Çu theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 24   NghÞ   ®Þnh sè  64/2002/N§­CP ngµy 19/6/2002  cña ChÝnh phñ  vÒ chuyÓn doanh nghiÖp nhµ níc thµnh c«ng ty cæ phÇn: ­ Doanh nghiÖp nhµ níc thuéc Trung ¬ng qu¶n lý: do Bé  trëng, thñ trëng c¬ quan ngang Bé quyÕt ®Þnh. ­   Doanh   nghiÖp   nhµ   níc   thuéc   ®Þa   ph¬ng   qu¶n   lý:   do  Chñ tÞch Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung   ¬ng quyÕt ®Þnh. 3.2­ §èi víi c«ng ty cæ phÇn, cæ  ®«ng trong c«ng ty  cæ phÇn, c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n, c«ng ty hîp danh,  Liªn hiÖp hîp t¸c x∙, hîp t¸c x∙ vµ  c¸c thµnh viªn trong  c¸c tæ chøc nµy: thÈm quyÒn quyÕt ®Þnh thùc hiÖn theo quy   ®Þnh t¹i Kho¶n 2, kho¶n 3 §iÒu 6 Quy chÕ  kÌm theo QuyÕt  ®Þnh sè  36/2003/Q§­TTg ngµy 11/3/2003 cña Thñ  tíng ChÝnh  phñ.
  3. 3 II­ Quy ®Þnh cô thÓ 1­ Thùc hiÖn mua, b¸n cæ phÇn vµ gãp vèn 1.1­ B¸n cæ phÇn 1.1.1­ §èi víi doanh nghiÖp nhµ níc thùc hiÖn cæ phÇn  ho¸: ­ Doanh nghiÖp nhµ  níc thùc hiÖn cæ phÇn ho¸ cã  nhu  cÇu   vµ   kh¶   n¨ng   huy   ®éng   vèn,   kü   thuËt   vµ   kinh   nghiÖm  qu¶n lý  cña níc ngoµi th×  khi lËp ph¬ng ¸n cæ phÇn ho¸  doanh   nghiÖp   nhµ   níc   ph¶i   x¸c   ®Þnh   gi¸   trÞ   cæ   phÇn   dù  kiÕn b¸n cho nhµ ®Çu t níc ngoµi trong c¬ cÊu b¸n cæ phÇn   lÇn  ®Çu tr×nh Bé  trëng, Thñ  trëng c¬  quan ngang Bé  (®èi  víi doanh nghiÖp thuéc Trung ¬ng qu¶n lý), tr×nh Chñ tÞch  Uû ban Nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc trung  ¬ng (®èi  víi doanh nghiÖp thuéc ®Þa ph¬ng qu¶n lý) phª duyÖt. ­   C¬   cÊu   cæ   phÇn   lÇn   ®Çu   cña   doanh   nghiÖp   nhµ   níc  thùc hiÖn cæ phÇn ho¸ vµ  viÖc b¸n cæ phÇn cho nhµ   ®Çu t níc ngoµi thùc hiÖn theo quy  ®Þnh t¹i §iÒu 23 NghÞ   ®Þnh  sè   64/2002/N§­CP   ngµy   19/6/2002   cña   ChÝnh   phñ   vÒ   viÖc  chuyÓn   doanh   nghiÖp   nhµ   níc   thµnh   c«ng  ty   cæ   phÇn.  Sau  khi x¸c ®Þnh cæ phÇn cña Nhµ níc cÇn n¾m gi÷ (nÕu cã), cæ  phÇn b¸n u ®∙i cho ngêi lao ®éng trong doanh nghiÖp vµ cæ  phÇn b¸n u ®∙i cho ngêi s¶n xuÊt vµ cung øng nguyªn liÖu,  sè  cæ phÇn cßn l¹i  ®îc b¸n ra ngoµi doanh nghiÖp, trong  ®ã cã b¸n cho nhµ ®Çu t níc ngoµi. ­ Sau khi cã ph¬ng ¸n cæ phÇn ho¸ doanh nghiÖp nhµ n­ íc  ®îc cÊp cã  thÈm quyÒn duyÖt, doanh nghiÖp cæ phÇn ho¸  ph¶i th«ng b¸o trªn ph¬ng tiÖn th«ng tin  ®¹i chóng viÖc  b¸n cæ phÇn ra ngoµi doanh  nghiÖp  vµ  c«ng  bè  c«ng  khai  nh÷ng th«ng tin chñ yÕu cña doanh nghiÖp ®Ó nhµ ®Çu t níc  ngoµi   t×m   hiÓu.   ViÖc   b¸n   cæ   phÇn   ph¸t   hµnh   lÇn   ®Çu   ra  ngoµi doanh nghiÖp thùc hiÖn theo Th«ng t  sè  80/2002/TT­ BTC ngµy 12/9/2002 cña Bé  Tµi chÝnh vÒ  viÖc h íng dÉn b¶o  l∙nh ph¸t hµnh vµ   ®Êu gi¸ b¸n cæ phÇn ra bªn ngoµi cña  c¸c doanh nghiÖp nhµ níc thùc hiÖn cæ phÇn ho¸. 1.1.2­ §èi víi c«ng ty cæ phÇn ®ang ho¹t ®éng: ­ Héi   ®ång  qu¶n trÞ  hoÆc  Gi¸m  ®èc  c«ng  ty x©y dùng  ph¬ng ¸n  ®Çu t, ph¸t hµnh thªm cæ phiÕu  ®Ó  huy  ®éng vèn  trong ®ã cã b¸n cæ phÇn cho nhµ ®Çu t  níc ngoµi tr×nh §¹i  héi cæ  ®«ng hoÆc Héi  ®ång qu¶n trÞ  (theo  ®iÒu lÖ  tæ chøc  vµ ho¹t ®éng cña c«ng ty cæ phÇn) quyÕt ®Þnh. Trêng hîp  c«ng  ty cæ phÇn  b¸n cæ  phiÕu  quü  cho  nhµ  ®Çu t níc ngoµi th×  Héi  ®ång qu¶n trÞ  hoÆc Gi¸m  ®èc c«ng  ty còng ph¶i x©y dùng ph¬ng ¸n tr×nh §¹i héi cæ ®«ng hoÆc 
  4. 4 Héi  ®ång qu¶n trÞ  (theo quy  ®Þnh t¹i  ®iÒu lÖ  tæ chøc vµ  ho¹t ®éng c«ng ty) quyÕt ®Þnh. ­ C«ng  ty cæ  phÇn  ®∙  niªm yÕt  trªn  thÞ  trêng  chøng  kho¸n:   thùc   hiÖn   b¸n   cæ   phÇn   c«ng   khai   trªn   thÞ   trêng  chøng kho¸n theo c¸c quy  ®Þnh cña luËt ph¸p ViÖt Nam vÒ  chøng kho¸n vµ thÞ trêng chøng kho¸n. ­ C«ng ty cæ phÇn cha niªm yÕt trªn thÞ  trêng chøng  kho¸n: thùc hiÖn b¸n cæ phÇn t¹i doanh nghiÖp hoÆc th«ng  qua tæ chøc tµi chÝnh trung gian thµnh lËp theo quy  ®Þnh  cña ph¸p luËt. C«ng ty cæ phÇn ph¶i th«ng b¸o c«ng khai  trªn c¸c ph¬ng tiÖn th«ng tin  ®¹i chóng viÖc b¸n cæ phÇn   cho nhµ ®Çu t níc ngoµi (sè lîng cæ phÇn b¸n, gi¸ dù kiÕn  b¸n,   ngµy   b¾t   ®Çu   b¸n,…);   cung   cÊp   c¸c   th«ng   tin   cÇn   thiÕt vÒ  t×nh h×nh kinh doanh, vèn, quü  cña c«ng ty n¨m  b¸o c¸o vµ  2 n¨m tríc cho nhµ   ®Çu t. C«ng ty cæ phÇn vµ  nhµ ®Çu t níc ngoµi tho¶ thuËn vµ tù quyÕt ®Þnh viÖc mua,  b¸n cæ phÇn. C¸c   c«ng   ty   cæ   phÇn   cã   thÓ   thuª   tæ   chøc   tµi   chÝnh  trung gian thùc hiÖn b¸n cæ phÇn cho nhµ   ®Çu t níc ngoµi  theo   c¸c   quy   ®Þnh   t¹i   Th«ng   t  sè   80/2002/TT­BTC   ngµy  12/9/2002  cña  Bé  Tµi chÝnh  híng  dÉn  b¸n   ®Êu  gi¸  vµ  b¶o  l∙nh ph¸t hµnh b¸n cæ phÇn ra ngoµi doanh nghiÖp. 1.1.3­ §èi víi c¸c cæ ®«ng trong c«ng ty cæ phÇn  C¸c cæ ®«ng trong c«ng ty cæ phÇn b¸n cæ phÇn cho nhµ  ®Çu t níc ngoµi ph¶i thùc hiÖn ®óng c¸c quy ®Þnh cña LuËt  Doanh nghiÖp, ®iÒu lÖ c«ng ty vµ ph¶i ®¨ng ký víi c«ng ty  ®Ó   ®¶m b¶o tû  lÖ  vèn  ®Çu t  níc ngoµi kh«ng vît qu¸ 30%  vèn ®iÒu lÖ doanh nghiÖp. 1.2­ NhËn vèn gãp cña nhµ ®Çu t níc ngoµi C«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n, c«ng ty hîp danh, Liªn   hiÖp hîp t¸c x∙ vµ  hîp t¸c x∙ nhËn vèn gãp cña nhµ   ®Çu t   níc ngoµi thùc hiÖn theo quy  ®Þnh t¹i Kho¶n 2 §iÒu 9 vµ  Kho¶n   3   §iÒu   11   Quy   chÕ   kÌm   theo   QuyÕt   ®Þnh   sè  36/2003/Q§­TTg ngµy 11/3/2003 cña Thñ tíng ChÝnh phñ. 1.3­ Nhµ   ®Çu t  níc ngoµi thùc hiÖn mua cæ phÇn, gãp  vèn vµo doanh nghiÖp ViÖt Nam thùc hiÖn theo quy ®Þnh t¹i  Kho¶n   1   §iÒu   11   Quy   chÕ   kÌm   theo   QuyÕt   ®Þnh   sè  36/2003/Q§­TTg ngµy 11/3/2003 cña Thñ tíng ChÝnh phñ. Tr­ êng hîp nhµ   ®Çu t níc ngoµi kh«ng cã   ®iÒu kiÖn trùc tiÕp  tham gia  ®Êu gi¸ (cã  nhiÒu nhµ   ®Çu t níc ngoµi cïng  ®¨ng  ký …) th× tho¶ thuËn víi bªn b¸n vÒ gi¸ mua, b¸n cæ phÇn,   gi¸ gãp vèn theo quy ®Þnh t¹i ®iÓm 2 Môc II Th«ng t nµy. 2­ Gi¸ b¸n cæ phÇn, gi¸ vèn gãp 2.1­ Gi¸ b¸n cæ phÇn
  5. 5 ­  Gi¸ b¸n cæ phÇn ph¸t hµnh lÇn  ®Çu cña doanh nghiÖp  nhµ  níc thùc hiÖn cæ phÇn ho¸ x¸c  ®Þnh theo quy  ®Þnh t¹i  NghÞ   ®Þnh sè  64/2002/N§­CP ngµy 19/6/2002  cña ChÝnh phñ  vÒ  chuyÓn doanh nghiÖp nhµ  níc thµnh c«ng ty cæ phÇn vµ  Th«ng   t  sè   79/2002/TT­BTC   ngµy   12/9/2002,   Th«ng   t  sè  80/2002/TT­BTC   ngµy   12/9/2002   híng   dÉn   thùc   hiÖn   NghÞ  ®Þnh   sè   64/2002/N§­CP   vÒ   chuyÓn   doanh   nghiÖp   nhµ   níc  thµnh c«ng ty cæ phÇn.  ­   Gi¸   b¸n   cæ   phÇn   cña   c«ng   ty   cæ   phÇn   ®∙   niªm   yÕt  trªn thÞ  trêng chøng kho¸n theo gi¸ cña thÞ  trêng chøng  kho¸n.  ­ Gi¸ b¸n cæ phÇn cña c«ng ty cæ phÇn cha niªm yÕt  trªn   thÞ   trêng   chøng   kho¸n   lµ   gi¸   tho¶   thuËn   gi÷a   bªn  mua, bªn b¸n nhng kh«ng  ®îc thÊp h¬n gi¸ b¸n cho nhµ   ®Çu  t trong níc. ­   Gi¸   b¸n   cæ   phÇn   thuéc   së   h÷u   cña   cæ   ®«ng   lµ   gi¸  tho¶ thuËn gi÷a cæ  ®«ng víi nhµ   ®Çu t  níc ngoµi, do cæ  ®«ng tù quyÕt ®Þnh vµ kh«ng thÊp h¬n gi¸ b¸n trªn thÞ tr­ êng chøng kho¸n  ®èi víi c«ng ty cæ phÇn  ®∙ niªm yÕt hoÆc  kh«ng thÊp h¬n gi¸ b¸n cho  ®Çu t  trong níc  ®èi víi c«ng  ty cæ phÇn cha nªm yÕt. 2.2­ Gi¸ vèn gãp ­ Gi¸ vèn gãp cña nhµ   ®Çu t  níc ngoµi  ®Ó  trë  thµnh  thµnh viªn míi trong c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n, c«ng ty   hîp danh, trong Liªn hiÖp hîp t¸c x∙ vµ  hîp t¸c x∙ do:  héi  ®ång thµnh viªn (®èi víi c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n  nhiÒu   thµnh   viªn),   c¸c   thµnh   viªn   hîp   danh,   thµnh   viªn  gãp vèn (®èi víi c«ng ty hîp danh),  ®¹i héi x∙ viªn (®èi  víi Liªn hiÖp hîp t¸c x∙, hîp t¸c x∙) quyÕt  ®Þnh sau khi  tho¶ thuËn víi bªn gãp vèn. ­ Gi¸ b¸n l¹i phÇn vèn gãp cña thµnh viªn trong c«ng  ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n, c«ng ty hîp danh, Liªn hiÖp hîp  t¸c x∙, hîp t¸c x∙ lµ  gi¸ tho¶ thuËn gi÷a thµnh viªn  ®ã  víi nhµ ®Çu t níc ngoµi vµ kh«ng thÊp h¬n gi¸ b¸n cho c¸c   thµnh viªn trong doanh nghiÖp. 3­ Th«ng tin tríc vµ  sau khi thùc hiÖn xong viÖc b¸n   cæ phÇn, nhËn vèn gãp cña nhµ ®Çu t níc ngoµi 3.1­ Th«ng tin tríc khi b¸n cæ phÇn, nhËn vèn gãp Trong thêi h¹n 30 ngµy tríc khi thùc hiÖn viÖc b¸n cæ  phÇn, nhËn vèn gãp cña nhµ   ®Çu t  níc ngoµi (bao gåm c¶  trêng  hîp   ®Êu  gi¸  vµ   kh«ng   ®Êu   gi¸),   doanh   nghiÖp  ViÖt   Nam ph¶i cung cÊp c¸c th«ng tin chñ yÕu: tªn, ®Þa chØ cña  doanh nghiÖp; sè  lîng cæ phÇn b¸n, sè  vèn nhËn gãp; c¸c  th«ng tin cÇn thiÕt vÒ t×nh h×nh kinh doanh, vèn, quü cña   doanh  nghiÖp  n¨m b¸o c¸o vµ  2 n¨m  tríc;  ®iÒu kiÖn  tham  gia  ®Êu gi¸; ph¬ng thøc thanh to¸n vµ  c¸c vÊn  ®Ò  kh¸c cã 
  6. 6 liªn quan trªn ph¬ng tiÖn th«ng tin  ®¹i chóng (b¸o,  ®µi  ph¸t thanh,  ®µi truyÒn h×nh Trung  ¬ng vµ   ®Þa ph¬ng) tèi  thiÓu ba lÇn liªn tiÕp. 3.2­ Th«ng b¸o kÕt qu¶ b¸n cæ phÇn, nhËn vèn gãp cña  nhµ ®Çu t níc ngoµi Sau 15 ngµy kÕt thóc viÖc b¸n cæ phÇn, nhËn vèn gãp  doanh nghiÖp lµm b¸o c¸o vµ göi ®Õn c¸c c¬ quan sau: ­ Doanh nghiÖp nhµ níc thùc hiÖn cæ phÇn ho¸: göi ®Õn  Bé   trëng,   thñ   trëng   c¬   quan   ngang   Bé   (®èi   víi   doanh  nghiÖp thuéc Trung ¬ng qu¶n lý); göi  ®Õn chñ  tÞch  ñy ban   nh©n   d©n   tØnh,   thµnh   phè   trùc  thuéc   Trung   ¬ng   (®èi   víi  doanh nghiÖp thuéc ®Þa ph¬ng qu¶n lý). ­ C«ng ty cæ phÇn, c«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n, c«ng  ty hîp danh, Liªn hiÖp hîp t¸c x∙ vµ  hîp t¸c x∙: göi  ®Õn   c¬ quan cÊp giÊy chøng nhËn ®¨ng ký kinh doanh. 4.   QuyÒn   lîi   vµ   nghÜa   vô   cña   nhµ   ®Çu   t  níc   ngoµi:  thùc hiÖn theo quy  ®Þnh t¹i §iÒu 15, 16 Quy chÕ  kÌm theo  QuyÕt  ®Þnh sè  36/2003/Q§­TTg ngµy 11/3/2003 cña Thñ  tíng  ChÝnh phñ  III­ §iÒu kho¶n thi hµnh Th«ng t  nµy cã  hiÖu lùc thi hµnh sau 15 ngµy kÓ  tõ  ngµy ®¨ng c«ng b¸o vµ thay thÕ Th«ng t sè 132/1999/TT­BTC  ngµy 15/11/1999 cña Bé Tµi chÝnh híng dÉn b¸n cæ phÇn cho  nhµ ®Çu t níc ngoµi. Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn, nÕu cã v­ íng m¾c  ®Ò  nghÞ  c¸c doanh nghiÖp vµ  nhµ   ®Çu t  níc ngoµi  ph¶n   ¶nh   kÞp   thêi   vÒ   Bé   Tµi   chÝnh   ®Ó   nghiªn   cøu   gi¶i  quyÕt.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2