intTypePromotion=1

Thông tư 83/2001/TT-BTC của Bộ Tài chính

Chia sẻ: Phạm Thị Thanh Uyên Uyên | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:10

0
51
lượt xem
3
download

Thông tư 83/2001/TT-BTC của Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư 83/2001/TT-BTC của Bộ Tài chính về hướng dẫn thực hiện việc xử lý, sắp xếp lại nhà đất thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư 83/2001/TT-BTC của Bộ Tài chính

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Th«ng    t  c ñ a B é  T µ i  h Ý n h  S è  83/2001/TT­B T C   g µ y  4 th¸ng 10 n¨ m  2001 c n H í ng d É n  th ù c  Ö n  vi Ö c x ö  lý, ¾ p  x Õ p  l¹i h µ   Ê t  hi  s  n ® thu é c s ë  h ÷ u  n h µ  n íc trªn ® Þ a  b µ n   µ nh p h è   å   h Ý  Mi n h   th HC C¨n  Quy Õt  nh  è  cø  ®Þ s 80/2001/Q§­ TTg  µy  th¸ng 5  ng 24    n¨m  2001  ña  c Thñ íng  Ýnh  ñ  vÒ   ö  ý,s ¾p  Õp  ¹ nhµ  t  éc  ë  ÷u  µ   íc t Ch ph "  x l   x li   ®Ê thu s h Nh n   trªn®Þa   µn  µnh  è  å   Ý     b Th ph H Ch Minh" sau    èng  Êt víiUBND   µnh     khith nh     Th phè  å   Ý   H Ch Minh, Bé   èc    Qu phßng, Bé     C«ng    é   µi chÝnh  íng  Én   an; B T   h d viÖc  ö  ý, ¾p  Õp  ¹ nhµ  t  éc së  ÷u  µ  íctrªn®Þa  µn  µnh  è  x l  s x l i ®Ê thu   h nh n     b th ph Hå   Ý   Ch Minh   nh sau: I/ h ¹ m  vi, ® è i tî ng th ù c hi Ö n  x ö  lý, ¾ p  x Õ p  l¹i  P    s   n h µ  ® Ê t thu é c s ë  h ÷ u  n h µ  n íc trªn ® Þ a  b µ n   T h µ n h  p h è  H å  C h Ý   n h:  Mi 1­ Ph¹m    ùc hiÖn:   vith       Êt  c¸cc¬  T c¶    quan  qu¶n  ýnhµ  ícë    Êp   Ó   x∙phêng),®¬n  Þ  l  n   c¸cc (k c¶      v sù  nghiÖp  gi¸o dôc, ®µo   ¹o,y  Õ, v¨n      t t  ho¸, x∙ héi,thÓ   ôc  Ó        d th thao, sù    nghiÖp  nghiªncøu    khoa  äc,sù  h   nghiÖp  kinh tÕ; c¸c c¬        quan, ®¬n  Þ  éc   v thu   Bé   èc  Qu phßng, Bé    C«ng    chøc  Ýnh  Þ;c¸c tæ  an; tæ  ch tr     chøc  Ýnh  Þ ­ x∙ ch tr       héi,tæ    chøc    éi,tæ  x∙ h   chøc    éi­nghÒ   x∙ h   nghiÖp    äichung  µ c¸c c¬  (g   l     quan  HCSN); c¸c doanh     nghiÖp  µ   ícgå m    Nh n   :doanh  nghiÖp  µ   íc®éc  Ëp,v¨n Nh n   l   phßng  i diÖn, chinh¸nh,doanh  ®¹        nghiÖp  µnh    ña    th viªn c c¸c doanh  nghiÖp  Nhµ   íc lµ Tæng   n    C«ng    ty,C«ng      äichung  µ c¸c DNNN)  trùctiÕp  ty ( g   l       qu¶n  lý,sö  ông  nhµ  t  éc së  ÷u  µ   íctrªn®Þa   µn  µnh  è  å   Ý    d   ®Ê thu   h Nh n     b Th ph H Ch Minh  u   ®Ò ph¶ithùc hiÖn  Öc  µ so¸t, Óm      è  Ý,s ¾p  Õp  ¹trôsë,     vi r     ki tra®Ó b tr   x l      i c¬  ë  s s¶n  Êt,kinh doanh  xu     theo quy  nh  ¹  ®Þ ti Quy Õt  nh  è  ®Þ s 80/2001/Q§­ TTg  µy  th¸ng  n¨m   ng 24  5  2001  ña  ñ   íng  Ýnh  ñ  µ  íng  Én  ¹ c Th t Ch ph v h d t i Th«ng   µy. tn 2­ §èit ng thùc hiÖn:    î       Toµn  é  µ  t    å m   b nh ®Ê ( g khu«n    t  Ìm  viªn®Ê k theo  µ, khu«n    t  nh   viªn ®Ê kh«ng  ã  µ, khu«n    t  ang  ©y  ùng  ë  c nh   viªn®Ê ® xd d dang    c¸c c«ng  ×nh)thuéc  tr   së  ÷u  µ  íc ( bao  å m   nhµ  t  a  îc x¸c lËp  ë  ÷u  µ  íc;nhµ  h nh n     g c¶  ®Ê ch ®     s h nh n   ®Êt  ã  c nguån  èc  éc  ë  ÷u  µ   íc tr c ®©y   g thu s h nh n   í   c¸c  ¬  c quan  HCSN   µ  v DNNN   a    ch kª khai®¨ng  ý    k nay  íi ph¸thiÖn; nhµ  t  Õp  m      ®Ê ti qu¶n) do    ¬    c¸c c quan  HCSN   µ  v DNNN   ang  ® qu¶n  ý,sö  ông    µm  ôsë  µm  Öc,gi¶ng  l  d ®Ó l tr   l vi   d¹y,häc  Ëp,nghiªncøu    t    khoa  äc,kh¸m  ÷a  Önh, c¬  ë      Ó  ôc  h  ch b   s v¨n ho¸,th d thÓ  thao,kho  ,   b∙i  phßng  idiÖn; lµm  ¬  ë  v¨n  ®¹     c s s¶n  Êt,kinh doanh..  è  xu     .b trÝ toµn  é    b hoÆc   ét  Çn  µm  µ    m ph l nh ë cho    é  c¸n b c«ng  ©n    µ   ¹ thêi nh viªnm t i     ®iÓ m     kª khaib¸o    a  ùc hiÖn  µn    c¸o ch th   b giao cho  µnh  µ  t  µnh  è    ng nh ®Ê Th ph qu¶n  ýtheo chÝnh  l    s¸ch nhµ  ,®Êt    Ön  µnh.   ë  ë hi h 3­ C¸c  i t ng kh«ng    ®è  î   ph¶ithùc hiÖn  ö  ý, ¾p  Õp  ¹gå m        x l  s x l  i : ­DiÖn  Ých  µ  t    ¬    t nh ®Ê c¸cc quan  HCSN   µ  v DNNN   ang  ® thuª, înkh«ng     m thuéc së  ÷u  ña  µ   íc.   h c Nh n
  2. 2 ­  Ön  Ých  µ  t  µm  ¹ giam,  ¹ c¶i t¹o vµ  ¬  ë  Di t nh ®Ê l tr i  tr i     c s gi¸o dìng  ña      c ngµnh c«ng  an. ­  Ön  Ých  µ  t  éc  ë  ÷u  µ  íc do    ¬  Di t nh ®Ê thu s h nh n   c¸c c quan  HCSN   µ  v DNNN  qu¶n  ý,sö  ông  ∙  ïng  µo  ãp  èn  ªndoanh  íic¸c tæ  l  d ®d v g v li   v     chøc, c¸   nh©n  ícngoµitheo LuËt §Çu   ícngoµi. n        tn   ­ DiÖn  Ých  µ  t  éc  ë  ÷u  µ   íc m µ     ¬    t nh ®Ê thu s h Nh n   c¸c c quan  HCSN   µ  v DNNN   ö  ông    ¹m  sd viph ph¸p  Ët®ang  lu   trong qu¸ tr×nh ®iÒu    µvËt chøng       tral     cña  ô  v ¸n. ­ DiÖn  Ých  µ  t  éc  ë  ÷u  µ   íc cña    ¬    t nh ®Ê thu s h Nh n   c¸c c quan  HCSN   µ  v DNNN   ∙  ã  Õt  nh    åicña  ¬  ® c quy ®Þ thu h   c quan  µ   íccã  Èm  Òn    ö  Nh n   th quy ®Ó s dông  µo  ôc  ch  ôc  ô  îÝch  èc    îÝch  vm ®Ý ph v l   i qu gia,l   i c«ng  éng. c ­  Ön  Ých  µ  t  éc  ë  ÷u  µ   íc cña    Di t nh ®Ê thu s h Nh n   c¸c DNNN   ∙  îc c¬  ®®  quan  µ  íc cã  Èm   Òn  nh n   th quy giao  t  ®Ê hoÆc  cho thuª ®Êt    u    x©y    ®Ó ®Ç t dùng    c¸c c«ng  ×nh  tr c«ng  éng  c hoÆc     ¹ovèn  u     ©y  ùng  ¬  ë  ¹ ®Ó t   ®Ç t x d c s h  tÇng  theo dù    ¸n. ­  Ön  Ých  t  éc  ë  ÷u  µ   íc cña    Di t ®Ê thu s h Nh n   c¸c DNNN  thuª t¹       i c¸c khu c«ng  nghiÖp,khu  Õ   Êt,khu    ch xu   c«ng  Ö   ngh cao. ­ DiÖn  Ých  t  éc  ë  ÷u  µ   íc cña      t ®Ê thu s h Nh n   c¸c DNNN   ∙  Õ  Êp    ® th ch cho c¸cng©n  µng  n     h ®Õ nay  ∙  n   ¹n  ® ®Õ h kh«ng  ã  c kh¶  n¨ng  thanh to¸n,c¸cng©n      hµng  ang    ¹i®Ó     åivèn  ® ph¸tm   thu h   vay. ­ DiÖn  Ých  µ  t  éc  ë  ÷u  µ   íc cña      t nh ®Ê thu s h Nh n   c¸c DNNN  trong  Ön  di thùc hiÖn    Çn    cæ ph ho¸  ∙  îc cÊp  ã  Èm   Òn    nh    Þ doanh  ®®  c th quy x¸c ®Þ gi¸tr   nghiÖp  µ  Õt  nh    Þ doanh  v quy ®Þ gi¸tr   nghiÖp    ®Ó chuyÓn  æi  ë  ÷u  µnh  ® s h th c«ng      Çn;  ty cæ ph C¸c DNNN   ùc  Ön  Öc  th hi vi giao  b¸n,kho¸n,cho      thuª theo    ®óng  quy ®Þnh  t¹ NghÞ  ®Þnh  sè  103/1999/N§­  ngµy 1/9/1999 cña  i CP ChÝnh  ñ  Ò   ph v giao,b¸n,kho¸n kinhdoanh,cho             thuªdoanh nghiÖp  µ  íc. nh n   II­ g u yªn t ¾ c x ö  l ý, ¾ p  x Õ p  l¹i h µ  ® Ê t   N  s  n thu é c s ë  h ÷ u  N h µ  n í c trªn ® Þ a  b µ n   T h µ n h  p h è  H å  C h Ý  M i n h:  1­ §èivíi µ  t  ña    ¬       nh ®Ê c c¸cc quan  HCSN:  1.1    ­ C¸c  ¬  c quan  HCSN   ã  Òu  ¬  ë  µ  t  ×  c nhi c s nh ®Ê th ph¶i quy  ¹ch,   ho   s ¾p  Õp  ¹ diÖn  Ých  µ  t  ang  ö  ông,n Õu  ã  Ön  Ých  µ  t    x l  i t nh ®Ê ® sd   c di t nh ®Ê d«i d  îckiÕn  Þ    µ  µ  ®  ngh b¸n nh v chuyÓn  îng quyÒn  ö  ông  t.ViÖc  nhµ  nh   sd ®Ê   b¸n  vµ chuyÓn  îng  Òn  ö  ông  t    cho    i îng cã  nh quy sd ®Ê d«ira  c¸c ®è t   nhu  Çu  ö  c s dông  ï hîp  íiquy  ¹ch  ña  µnh  è  µ  îc thùc hiÖn  i  íitoµn  é  ph   v  ho c Th ph v ®     ®è v   b hoÆc   ét  Çn  m ph khu«n    ôsë  µm  Öc. viªntr   l vi 1.2­C¸c  ¬    c quan HCSN   Ön  ang  ö  ông  ôsë  µm  Öc    Ët hi ® sd tr   l vi qu¸ ch   hÑp hoÆc  kh«ng  ïhîp víi ph       quy  ¹ch vµ    Çu  ho   yªu c c«ng    × ® îckiÕn  Þ  t¸cth     ngh víic¬    quan  µ   íc cã  Èm   Nh n   th quyÒn  cho  Ðp  ph b¸n  µ   µ  nh v chuyÓn  îng nh   quyÒn  ö  ông  t  sd ®Ê hoÆc   ho¸n  æi  íic¸c tæ  ® v     chøc,c¸ nh©n       ®Ó chuyÓn  ô tr   së  n   ¬ikh¸cphïhîp víi ®Õ n          quy  ¹ch cña  µnh  è,®óng    Èn,®Þnh   ho   Th ph   tiªuchu   møc  ö  ông  ôsë  µm  Öc  ña  ¬  sd tr   l vi c c quan  HCSN   Thñ íng ChÝnh  ñ    do  t  ph quy ®Þnh  µ    Çu  ¹t®éng  ña  ¬  v yªu c ho   c c quan.
  3. 3 1.3­§èivíi Ön  Ých  µ  t      ng    ¬       di t nh ®Ê d«id nh c¸cc quan  HCSN  kh«ng  Õn  ki nghÞ  ¬ng    ö  ýth× UBND   µnh  è  å   Ý   ph ¸n x l     Th ph H Ch Minh  Õt  nh    åi quy ®Þ thu h   ( ®èi víinhµ  t  éc Thµnh  è       ®Ê thu   ph qu¶n  ý) hoÆc   èihîp víiBé   µi chÝnh  l    ph       T   b¸o    ñ íng Ch Ýnh  ñ  Õt  nh    åi(®èivíi µ  t  éc trung c¸o Th t   ph quy ®Þ thu h      nh ®Ê thu     ¬ng  qu¶n  ý) ®Ó   è  Ý,s ¾p  Õp  ¬i lµm  Öc  l    b tr   x n  vi cho    ¬  c¸c c quan  HCSN   ña  c trung ¬ng  µ  a  ¬ng    a  µn  µnh  è  å   Ý     v ®Þ ph trªn®Þ b Th ph H Ch Minh  a  ã  ôsë  ch c tr   lµm  Öc  vi hoÆc   ∙  ã  ôsë  µm  Öc  ng  ® c tr   l vi nh cßn  Õu  víi   Èn, ®Þnh   thi so    chu   tiªu møc  hoÆc   qu¶n  ý®Ó   ôc  ô  l   ph v nhu  Çu  c chung  ña  µnh  è  c Th ph . 1.4­§èivíinhµ  t  éc  ë  ÷u  µ  íc m µ   ¬       ®Ê thu s h nh n   c quan  HCSN   em     ® cho thuª,cho  în th×    m   Ban  chØ  o  ö  ý,s ¾p  Õp  ¹ nhµ  t  éc  ë  ÷u  µ  ®¹ x l   x l i ®Ê thu s h nh níctrªn®Þa   µn  µnh  è  å   Ý      b Th ph H Ch Minh    ( sau  y   äichung  µ Ban  ®© g   l  ChØ   ®¹o    Óm      ö  ýnh  80) ki tra®Ó x l   sau   : ­  Õ u   µ   t  N nh ®Ê cho  thuª,cho  în  ang  îc sö  ông  ï hîp  íiquy    m ® ® d ph   v  ho¹ch  µ  i îng thuª,m în cã  v ®è t       nhu  Çu  ö  ông  ×  îc b¸n  µ  µ  c sd th ®   nh v chuyÓn  nhîng quyÒn  ö  ông  t.   sd ®Ê   ­  Õ u   µ  t  N nh ®Ê cho  thuª,cho  în ®ang  îc sö  ông    m  ® d kh«ng  îp  ý vµ  h l  kh«ng  ï hîp  ph   quy  ¹ch  ×  ¬  ho th c quan  cho thuª,cho  în ph¶i chÊ m     m    døt  îp h  ®ång cho thuª,cho  în vµ    åil¹ diÖn  Ých  µ  t  µy    è  Ý,s ¾p     m   thu h     i t nh ®Ê n ®Ó b tr   xÕp  ¹vµ  îcxö  ýtheo quy  nh  ¹ ®iÓ m     Çn    l   ®   l  i   ®Þ t i 1.1 Ph IITh«ng   µy. tn 1.5­Nhµ   t  éc së  ÷u  µ  ícm µ     ¬    ®Ê thu   h nh n   c¸c c quan  HCSN   ang  è rÝ  ® bt l m  µ    µ nh ë cho  bé,  c¸n  c«ng  ©n  i ® î   ö  ý nh  nh v ªn  c x l   sau   : ­ N Õ u  ∙  è rÝ  µn  é  Æc  ét  Çn    ã  Ó        ® b t to b ho m ph ( c th t¸chra riªngbiÖtgi÷a       khu  µ    µ  ¬ilµm  Öc   µ  t  µm  µ  ,®Êt    nh ë v n   vi ) nh ®Ê l nh ë   ë cho    é,c«ng  ©n   c¸n b   nh viªntõ tr cn¨m      í  1995,nay  ïhîp víi   ph       quy  ¹ch khu  ©n    ña  µnh  è  × ho   d c c Th ph th   ® îcchuyÓn    sang  µ  ,®Êt    µ  ùc  iÖn  iÖc  ho Æc  nh ë   ë v th h v b¸n  cho thuª theo    quy ®Þnh  ña  N D   µnh  è. c UB Th ph ­ N Õ u   Ön  Ých  µ  t  ∙  è  Ý lµm  µ      di t nh ®Ê ® b tr   nh ë cho  bé, c«ng  ©n   c¸n    nh viªnnay    kh«ng  ïhîp víi ph       quy  ¹ch khu  ©n    ña  µnh  è,tr¸víi     ho   d c c Th ph       quy i c¸c ®Þnh  Ön  µnh  ña  µ   íc hoÆc   hi h c Nh n   n»m  trong quy  ¹ch  ö  ông  ña  ¬  ho sd cc quan  ×  ¬  th c quan  HCSN   ang  ® qu¶n  ý nhµ  t  l  ®Ê ph¶i ®Ò   Êt ph¬ng  di   xu   ¸n    chuyÓn    é    nh  n   a   iÓ m   c¸c h gia ®× ®Õ ®Þ ® kh¸c theo    quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  Ët lu   hiÖn  µnh. N Õ u   Ön  Ých  µ  t    åikh«ng  Çn  ïng  h   di t nh ®Ê thu h   c d hoÆc       × d«id th   ® îc b¸n  µ  µ    nh v chuyÓn  îng  Òn  ö  ông  t  nh quy sd ®Ê cho    i  îng  ã    c¸c ®è t c nhu cÇu  ö  ông  ïhîp víi sd ph       quy  ¹ch cña  µnh  è. ho   Th ph   1.6­  µ   t  éc  ë  ÷u  µ  í m µ   ¬  Nh ®Ê thu s h nh n c  c quan  CSN   ang  ö  ông  H ® sd lµm  ¬  ë  c s s¶n  Êt   inh  xu , k doanh,  Þch  ô  Æc  iao  d v ho g cho  D N N N   ö  ông  c¸c  sd nay  Én  ï  îp  í   v ph h v i quy  ¹ch  ×  ho th cho  Ðp  ph chuy Ón  æi  ® c«ng  n¨ng  µ  ùc  v th h Ön  Õ     i ch ®é qu¶n  ý tµ   l   is¶n  µ  v thuª  Òn  ö  ông  t  quy sd ®Ê theo  quy  nh  iÖn  ®Þ h hµnh.  Trêng  îp diÖn  Ých  µ  t  ö  ông  µm  ¬  ë  h  t nh ®Ê s d l c s s¶n  Êt,kinh doanh, xu       dÞch  ô  an  v® xen  íidiÖn  Ých  µm  ôsë  µm  Öc  ña    ¬  v  t l tr   l vi c c¸c c quan  HCSN   th× ph¶i bè  Ý,s ¾p   Õp  ¹      Öt gi÷a    tr   x li®Ó t¸ch bi   khu  µm  Öc  íic¬  ë    l vi v   s s¶n xuÊt,kinhdoanh,dÞch  ô    ¬  ë  ïhîp víi       v trªnc s ph       quy  ¹ch cña  µnh  è. ho   Th ph 1.7­C¸c  ¬  ë  µ  t  éc së  ÷u  µ  ícm µ     ¬    c s nh ®Ê thu   h nh n   c¸cc quan  HCSN   Én  v ®ang thuª cña  µnh  µ  t  µnh  è  ng  a  îc bµn    ng nh ®Ê Th ph nh ch ®   giao cho  ¬  c quan  µichÝnh  t  qu¶n  ý theo  l  ChØ   Þ  è  th s 45/CT­UB­QL§T   µy  ng 26/8/1995 
  4. 4 cña UBND   µnh  è  Th ph ph¶i® îcbè  Ý,s ¾p  Õp  ¹ theo      tr   x l i quy  nh  ¹  ®Þ ti Quy Õt  ®Þnh  è  s 80/2001/Q§­TTg  µ  íng dÉn  ¹ Th«ng   µy. vh   t  i tn 1.8­§èivíi µ  t  µnhµ       nh ®Ê l   kh¸ch,nhµ    nghØ  × ph¶is ¾p  Õp  th     x quy  ¹ch  ho l¹®Ó     chuyÓn  µ  i nh kh¸ch,nhµ    nghØ  sang  ¹t®éng  ho   kinh doanh,chØ    ông      ¸p d theo  Õ     ch ®é qu¶n  ýnhµ  l  kh¸ch ®èi  íic¸c ®èi îng ® îcduy  ×nhµ    v    t   tr   kh¸ch do    Thñ íng Ch Ýnh  ñ  t  ph quy  nh. ®Þ §èi víinh÷ng  µ      nh kh¸ch, nhµ     nghØ  kh«ng    iÒu  Ön  µnh  Ëp  ®ñ ® ki th l doanh nghiÖp hoÆc  kh«ng  ï hîp  ph   quy  ¹ch  îc s ¾p  Õp  ¹ vµ  ö  ýtheo  ho ®  x l i x l    quy  nh  ¹ Th«ng   µy. ®Þ t i tn   1.9­C¬   ë  µ  t  éc  ë  ÷u  µ  íc giao    s nh ®Ê thu s h nh n   cho    ¬  c¸c c quan  HCSN   qu¶n  ý,sö  ông  ∙  Þ     chøc, c¸ nh©n  Ên  Õm   i Ðp  µn  é  l  d ® b c¸c tæ     l chi tr¸ ph   to b hoÆc   ét  Çn  ×  ¬  m ph th c quan  HCSN   ang  ùc tiÕp  ® tr   qu¶n  ý ph¶i cã  l    tr¸ch   nhiÖ m   µm  Öc  íic¬  l vi v   quan  chøc n¨ng  ña  µnh  è    c Th ph ®Ó thu  åi l¹ diÖn  h  i   tÝch  µ  t  .  Õ u   Ön  Ých  µ  t  ∙  håikh«ng  Çn  ïng  nh ®Ê ®ã N di t nh ®Ê ® thu    c d hoÆc   d«id  ×  îcb¸n  µ  µ    th ®   nh v chuyÓn  îng quyÒn  ö  ông  t  nh   sd ®Ê cho    i t ng c¸c ®è  î   cã nhu  Çu  ö  ông  c sd theo quy  ¹ch.   ho 1.10­§èivíiphÇn  Ön  Ých  µ  t  îcgi÷ l¹ lµm  ôsë  µm  Öc  ×      di t nh ®Ê ®       i tr   l vi th   c¬ quan  HCSN  ph¶i thùc  Ön  o   Ï l¹  ¬    Æt     hi ® v   i ®å m s b»ng  Ön  ¹ng ®Ó     hi tr   kª khai®¨ng  ý  íic¬    k v   quan  µichÝnh  Êp  Êy  t  c gi chøng  Ën  Òn  nh quy qu¶n  ý,sö  l  dông  ô së  µm  Öc  tr   l vi theo  quy  nh   ¹  ®Þ t iQuy Õt  nh   è  ®Þ s 20/1999/Q§­BTC   ngµy 25/02/1999 cña  é  ëng  é  µichÝnh.   B tr BT    2­ §èivíi µ  t  ña         nh ®Ê c c¸cDNNN    : 2.1­Nhµ   t  µ     ®Ê m DNNN   ö  ông  µm  ¬  ë  sd l c s s¶n  Êt kinh doanh  xu     kh«ng  phï hîp  íiquy  ¹ch  ña  µnh  è, quy      v  ho c th ph   m« kinh doanh hoÆc  c«ng nghÖ   ph¶i di    chuyÓn   n   a   iÓ m   ®Õ ®Þ ® kh¸c  ×  îc  th ® b¸n  µ   µ   nh v chuyÓn   îng nh   quyÒn  ö  ông  t  sd ®Ê hoÆc   nhµ  µ  b¸n  v chuyÓn  îng quyÒn  ö  ông  t    nh   sd ®Ê thuª cho    i t ng sö  ông  c¸c®è  î   d theo quy  ¹ch.   ho 2.2­Nhµ   t  ña      ®Ê c c¸c DNNN     do  ¾p  Õp  ¹ th×  îc b¸n  µ  µ  d«i ra  s x li   ®  nh v chuyÓn  îng  Òn  ö  ông  t  nh quy sd ®Ê hoÆc   chuyÓn  îng  Òn  ö  ông  t  nh quy sd ®Ê thuª. 2.3­C¸c  ¬  ë  µ  t    c s nh ®Ê kh«ng  Çn  ïng,cha  ö  ông  × c¸cDNNN   cd   sd th     ph¶i  lËp  ¬ng  sö  ông  ã  Öu  ph ¸n  d c hi qu¶  Ön  Ých  µ  t  µy. N Õ u   di t nh ®Ê n   kh«ng  ã  c nhu  Çu  ö  ông  ×  îc b¸n  µ   µ  c sd th ®   nh v chuyÓn  îng  nh quyÒn   ö  ông  t  sd ®Ê hoÆc   chuyÓn  îng quyÒn  ö  ông  t  nh   sd ®Ê thuª.   2.4­Trêng  îp      h c¸c DNNN  kh«ng  ã  c chøc n¨ng kinh doanh    cho thuª v¨n    phßng  µm  Öc,kho    µ   ã    ¬  ë  µ  t  l vi   b∙i c c¸cc s nh ®Ê cho  m thuª,  cho  înphïhîp víi m        quy  ¹ch,n Õu    i t ng thuª,m încã  ho   c¸c®è  î       nhu  Çu  ö  ông  × ® îcb¸n  µ  µ  c sd th     nh v chuyÓn  îng  Òn  ö  ông  t  nh quy sd ®Ê hoÆc   chuyÓn  îng  Òn  ö  ông  t  nh quy sd ®Ê thuª. N Õu  kh«ng  ï hîp  íiquy  ¹ch;thuª kh«ng  ng  ph   v  ho     ®ó theo quy  nh  ¹  ®Þ ti NghÞ   nh  è  ®Þ s 103/1999/N§­   µy  CP ng 1/9/1999  ña  Ýnh  ñ  Ò   c Ch ph v giao,b¸n,    kho¸n kinh doanh,cho          thuªdoanh nghiÖp  µ  ícth× ph¶ithu håi.DiÖn  Ých  nh n         t nhµ  t    åiph¶i® îcs ¾p  Õp  ¹   Õu      ×  îcb¸n  µ  µ  ®Ê thu h      x l in , d«id th ®   nh v chuyÓn  nhîng quyÒn  ö  ông  t    sd ®Ê hoÆc   chuyÓn  îng quyÒn  ö  ông  t  nh   sd ®Ê thuª.
  5. 5 2.5    hµ  t  éc së  ÷u  µ  ícm µ     ­N ®Ê thu   h nh n   c¸c DNNN   ang  è rÝ  µm  µ  ® b t l nh ë cho c¸n  é,  b c«ng  ©n  i ® î xö  ý   quy  nh  ¹  iÓ m   nh v ªn  c  l nh ®Þ ti § 1.5  Çn  I Ph I  Th«ng   µy. tn 2.6­ Nhµ   t  ña    ®Ê c DNNN,  Ön  ö  ông  Ð m   Öu  hi s d k hi qu¶, n Õu   ö  ông    sd vµo  ôc   ch  m ®Ý s¶n  Êt  xu kinh doanh kh¸c ®óng    chøc n¨ng kinh doanh  ña  c doanh  nghiÖp  ã  Öu  c hi qu¶  ×  îc phÐp  th ®   chuyÓn  æi  ôc  ch  ö  ông  ® m ®Ý sd theo quy  ¹ch.   ho 2.7­ Nhµ   t  ña    ®Ê c DNNN   ∙  Õ  Êp  ¹    ©n  µng, tæ  ® th ch ti c¸c ng h   chøc  Ýn  t dông, tæ    chøc  kinh  Õ, c¸ nh©n    t   ®Ó vay  èn  v s¶n  Êt kinh  xu   doanh  ×  ùc th th   hiÖn  theo hîp ®ång  Õ  Êp  ∙  ý  Õt.    th ch ® k k   2.8 ­ C¸c  ¬  ë  µ  t  ∙  ªndoanh  íi   chøc,c¸ nh©n     c s nh ®Ê ® li   v   tæ  c¸c    trong níc    theo quy  nh  ña  ®Þ c ph¸p  Ëtth×  ùc  Ön  lu   th hi theo  îp  ng  ªndoanh  ∙  ý  h ®å li   ®k kÕt. 2.9 ­ §èivíi Ön  Ých  µ  t               di t nh ®Ê d«id c¸c DNNN   kh«ng  Õn  Þ  ¬ng  ki ngh ph ¸n xö  ý, ¾p  Õp  ¹th× xö  ýnh    l  s x l     l   quy  nh ¹  iÓ m   Ph Çn ITh«ng   µy. i ®Þ ti§ 1.3  I  tn 2.10­ §èi víic¸c c¬  ë  µ  t  ña            s nh ®Ê c c¸c DNNN   ∙  Þ     chøc, c¸ ® b c¸c tæ     nh©n  Ên  Õm    Ðp  µn  é  l chi tr¸ph i to b hoÆc   ét  Çn  × xö  ýnh  m ph th   l   quy  nh ¹  ®Þ ti § Ó m   Ph Çn ITh«ng   µy. i 1.9  I  tn 3­ C¸c  ¬  ë  µ  t  îc cÊp  ã  Èm   Òn  c s nh ®Ê ®   c th quy cho  Ðp  ph b¸n  µ  µ  nh v chuyÓn  Òn  ö  ông  t;chuyÓn  îng quyÒn  ö  ông  t    µc¸cc¬  quy s d ®Ê   nh   sd ®Ê thuªl     së  µ  t  éc së  ÷u  µ   ícvµ  nh ®Ê thu   h Nh n   kh«ng  ã  c tranh chÊp.     Trêng  îp  ¬  ë  µ  t  a  îc x¸c lËp  ë  ÷u  µ   íc th×  ¬  h c s nh ®Ê ch ®     s h Nh n   c quan  HCSN   µ  v DNNN   ang  ùctiÕp  ® tr   qu¶n  ýph¶ilµm  ñ tôc x¸c lËp  ë  ÷u  µ   l    th       s h Nh níctheo quy  nh  ña      ®Þ c UBND   µnh  è  å   Ý   Th ph H Ch Minh. 4­  è   Òn  S ti thu  îc tõ  Öc  ®   vi b¸n  µ  µ  nh v chuyÓn  îng  Òn  ö  ông  nh quy sd ®Êt;chuyÓn  îng quyÒn  ö  ông  t    nh   sd ®Ê thuª;ho¸n  æi  µ  t  îcsö  ông    ® nh ®Ê ®   d cho    ôc  ch  c¸c m ®Ý quy  nh  ¹  Òu  Quy Õt  nh  è  ®Þ ti §i 5  ®Þ s 80/2000/Q§­TTg, cô    thÓ  µ: l    a) C¸c  ¬    c quan  HCSN   ã  µ  t      s ¾p  Õp  ¹hoÆc     c nh ®Ê d«ira do  x l  i dichuyÓn  trôsë  µm  Öc  n   a  iÓ m     l vi ®Õ ®Þ ® kh¸c ® îcsö  ông  è  Òn thu ® îctõ viÖc      d s ti         b¸n nhµ  µ  v chuyÓn  Òn  ö  ông  t    u   , c¶it¹o,söa  ÷a,n©ng  Êp  quy sd ®Ê ®Ó ®Ç t      ch   c hoÆc   ©y  ùng  íitrôsë  µm  Öc  ña  ¬  xd m     l vi c c quan,®¬n  Þ  ×nh    vm theo dù    ­   ¸n ® îccÊp  ã  Èm  quyÒn  Õt  nh  u      c th   quy ®Þ ®Ç t theo  ng  ®ó quy  nh  Ò   ®Þ v qu¶n  ý l  ®Ç u    ©y  ùng  ¬  tx d c b¶n  Ön  µnh  µ    Èn, ®Þnh  hi h v tiªuchu   møc   ö  ông  ôsë  sd tr   lµm  Öc  Thñ íng  Ýnh  ñ  vi do  t Ch ph quy  nh;      ®Þ chidi chuyÓn    é    nh  c¸c h gia ®× ® îc c¬    quan, ®¬n  Þ  è  Ý ë  ang    v b tr   ® xen  trong c¬    quan  íc n¨m  tr   1995  i  ¬i ®n  kh¸c(n Õu  ã).    c b) C¸c DNNN   ã  µ  îc b¸n  µ  c nh ®   v chuyÓn  Òn  ö  ông  t; chuyÓn  quy sd ®Ê   nhîng quyÒn  ö  ông  t    îcsö  ông  µo    éidung    sd ®Ê thuª®   d v c¸cn   sau,n Õu  ã      c c¸c dù    îccÊp  ã  Èm  Òn    Öt: ¸n ®   c th quy phª duy   ­ §Çu   ©y  ùng  ¬  ë    tx d c s s¶n  Êt kinh doanh    ¬imíi®èi víi   xu     ë n         DNNN   c¸c sö  ông  µ  t  d nh ®Ê kh«ng  ï hîp  íiquy  ¹ch  ña  µnh  è, quy    ph   v  ho c Th ph   m« kinh  doanh  hoÆc   c«ng  Ö   ngh ph¶ididêichuyÓn  n   a  iÓ m        ®Õ ®Þ ® kh¸c; ­ Lµ m   èn  u      ¹om ë   éng    v ®Ç tc¶it   r hoÆc   u    Òu  ©u      ®Ç t chi s ®Ó t¨ng thªm  n¨ng  ùcs¶n  Êt,kinhdoanh  µ  îcghit¨ngvèn  ©n  l  xu     v®      ng s¸ch nhµ  íccÊp;   n 
  6. 6 ­ §èi víic¸c DNNN   éc  Ön         thu di thua  çnhng  ã  ¬ng  s¶n  Êt kinh l  c ph ¸n  xu     doanh  ã  Öu  c hi qu¶  cÊp  ã  Èm  Òn  do  c th quy phª  Öt  îc bæ   duy ®   sung  µm  èn  lv ph¸ttr Ón s¶n  Êt kinh doanh.§èivíic¸c DNNN   éc diÖn   i   xu            thu   thua  çkÐo  µi, l  d  kh«ng  ã  c kh¶  n¨ng  ôc  åis¶n  Êt ( cã  ph h   xu     kh¶ n¨ng    ph¸ s¶n)th× ph¶inép  µo       v ng©n  s¸ch  µ   íc sau    õ ®i  Nh n   khi tr   c¸c  kho¶n    Ý   îp  ý quy  nh   ¹  chi ph h l   ®Þ ti §iÒu  vµ  Òu  LuËt ph¸ s¶n  38  §i 39     doanh  nghiÖp. III­Tr × n h t ù r µ s o¸t, Ó m  tra ® Ó  b è  tr Ý, ¾ p  x Õ p  l¹i h µ  ® Ê t     ki  s  n thu é c s ë  h ÷ u  n h µ  n í c v µ   th È m  q u y Ò n  q u y Õ t ® Þ n h  p h ¬ n g  ¸n x ö  l ý:  1­  õng  ¬  T c quan  HCSN   µ  v DNNN   ùc tiÕp  tr   qu¶n  ý,sö  ông  µ  t  l  d nh ®Ê thuéc së  ÷u  µ  íctrªn®Þa   µn  µnh  è  å   Ý     h nh n     b Th ph H Ch Minh    vµo  Õt  c¨n cø  k qu¶  µ  r so¸t, Óm      è  Ý,s ¾p  Õp  ¹ trôsë  µm  Öc,c¬  ë   ki tra®Ó b tr   x l     l vi   s s¶n  Êt, i xu   kinh doanh;ngµnh  Ò       ngh kinh doanh,chøc      n¨ng,nhiÖ m  ô  îcgiao,biªnchÕ     v®     ® îcduyÖt;tiªuchuÈn,®Þnh         møc  ö  ông  ôsë  µm  Öc  Thñ íng ChÝnh  sd tr   l vi do  t  phñ  quy  nh  µ    ®Þ v c¸c nguyªn t¾c  ö  ýquy  nh  ¹  Çn      x l  ®Þ tiPh IITh«ng   µy  Ëp tn l   b¸o  c¸o  Ön  ¹ng sè  µ  t  Ön  ang  hi tr   nh ®Ê hi ® qu¶n  ý,sö  ông  ng  êikiÕn  l  d ®å th   nghÞ  ¬ng    ö  ý,s ¾p  Õp  ¹ nhµ  t  éc së  ÷u  µ  íccho  õng  ¬  ph ¸n x l   x l  i ®Ê thu   h nh n   t c së  µ  t  µ  ¬ng    ö  ông  è  Òn    îctõ viÖc  nhµ  µ  nh ®Ê v ph ¸n s d s ti thu ®     b¸n  v chuyÓn  nhîng quyÒn  ö  ông  t,chuyÓn  îng quyÒn  ö  ông  t    sd ®Ê   nh   sd ®Ê thuª;ho¸n  æi    ® nhµ  t theo ®óng  Óu  É u   µ  íng dÉn  ña  ®Ê     bi m vh   c Ban  ChØ   o  ®¹ 80. 2­ B¸o    îclËp cho  çi c¬  ë  µ  t  µ  îclËp lµm  b¶n     c¸o ®     m   s nh ®Ê v ®     03  :    u  b¶n  ¹ ®¬n  Þ; ­L 01  t  i v     b¶n  öivÒ     é, c¬  ­ 01  g   c¸c B   quan  ngang  é, c¬  b   quan  éc Ch Ýnh  ñ, thu   ph   c¬ quan  trung  ng  ña    oµn  Ó, UBND     ¬ c c¸c ® th   c¸c tØnh, thµnh  è  ùcthuéc   ph tr     trung ¬ng    kh¸c,c¸cTæng     C«ng    Thñ íng Ch Ýnh  ñ  Õt  nh  µnh  tydo  t  ph quy ®Þ th lËp  ®èi víic¸c c¬  (       quan, ®¬n  Þ   éc    v thu trung  ng  µ  éc    ¬ v thu c¸c tØnh, thµnh    phè kh¸c);c¸csë,ban,ngµnh,UBND   Êp  Ën,huyÖn, c¸cTæng             c qu      c«ng      tydo UBND   µnh  è  Õt  nh  µnh  Ëp    i víi   ¬  Th ph quy ®Þ th l ( ®è     c quan,®¬n  Þ  éc c¸c   v thu   Thµnh  è); ph ­ 01    b¶n  öi vÒ   g   Ban  ChØ   o  ( Tæ   êng  ùc lµm  Öc  ¹  ë   µi ®¹ 80    th tr   vi t i T   S chÝnh­  Ët    µnh  è  å   Ý   V gi¸Th ph H Ch Minh  theo  a   ®Þ chØ  142 Nguy Ôn   Þ   Th Minh  Khai­Qu Ën    µnh  è  å   Ý     3­ Th ph H Ch Minh). §èi víic¸c c¬        quan, ®¬n  Þ  éc  Ö   èng    v thu h th §¶ng  éng  c s¶n  Öt Nam   Vi   trùctiÕp qu¶n  ývµ    ¬      l   c¸c c quan,®¬n  Þ  éc Bé   èc    v thu   Qu phßng, Bé     C«ng    an lËp b¸o  c¸o  öi vÒ   g   Ban  µi chÝnh  T  Qu¶n  Þ trung  ng, Bé   èc  tr   ¬   Qu phßng, Bé    C«ng  ®Ó   an  Ban  µi chÝnh  T  Qu¶n  Þ trung  ng, Bé   èc  tr   ¬   Qu phßng, Bé     C«ng  an  Óm    ¾p  Õp  ¹ . ki tra,s x li 3­ B¸o    ña    ¬    c¸o c c¸c c quan  HCSN   µ  v DNNN  ph¶ithÓ  Ön  îc®Çy      hi ®   ®ñ c¸cnéidung     sau:  ­ DiÖn  Ých  µ  t  Ön  ã;sè  ö  ông    µm  Öc,tr ng  äc,b Önh    t nh ®Ê hi c   s d ®Ó l vi   ê h   viÖn,c¬  ë      Ó    s v¨n ho¸,th thao…   Ön  Ých  µ  t  éc trôsë  µm  Öc  ña  di t nh ®Ê thu     l vi c c¸c c¬    quan  HCSN   ang  ö  ông  µm  ¬  ë  ® sd l c s s¶n  Êt kinh doanh, dÞch  ô  xu       v hoÆc   giao cho DNNN   ö  ông; v¨n  sd   phßng, nhµ  ëng  ¬  ë    x c s s¶n  Êt  xu kinh   doanh,dÞch  ô;kho  ; µm  µ      v  b∙i  l nh ë cho    é  c¸n b c«ng  ©n  nh viªn,cho    thuª,cho   
  7. 7 m în,sö  ông   d kh¸c,cha  ö  ông, bÞ   Ên  Õm,  a  Çn  ïng; c¬  Êu, tæ    sd   l chi ch c d  c  chøc    Õ     é;ngµnh  Ò   biªnch c¸n b   ngh kinh doanh;   ­ B¶n sao    å  ¬  Êy  ê cã  ªnquan  n   ¬  ë  µ  t  c¸c h s gi t   li   ®Õ c s nh ®Ê b¸o    c¸o (nÕu  ã); c ­ KiÕn  Þ  ¬ng    ö  ýnh   Ön  Ých  µ  t  ÷l¹ lµm  ôsë,c¬    ngh ph ¸n x l   :di t nh ®Ê gi     i tr     së s¶n  Êt kinh doanh;diÖn  Ých  µ  t    Þ  nhµ  µ  xu       t nh ®Ê ®Ò ngh b¸n  v chuyÓn  ­ nh îng quyÒn  sö  dông ®Êt; chuyÓn  nhîng quyÒn  sö  dông ®Êt thuª; ®iÒu    chuyÓn; ho¸n  æi    ® cho  chøc, c¸ nh©n  tæ     kh¸c;giao  ¹ cho  µ  íc;chuyÓn    li   nh n   m ôc  ch  ö  ông  µm  µ  ,c¬  ë  ®Ý s d l nh ë   s s¶n  Êtkinh doanh;diÖn  Ých  µ  t  xu       t nh ®Ê thu  åi l¹   Ön  Ých  µ    Çn  ã      h   i di t ; nh ë c c ®Ó di chuyÓn    é    nh  khái c¸c h gia ®× ra    khu«n    ôsë  µm  Öc  Õu  ã).. viªntr   l vi (n c . ­  Õn  Ki nghÞ   ¬ng  sö  ông  è  Òn  ph ¸n  d s ti thu  îc tõ  Öc  ®   vi b¸n  µ   µ  nh v chuyÓn  îng  Òn  ö  ông  t; chuyÓn  îng  Òn  ö  ông  t  nh quy sd ®Ê   nh quy sd ®Ê thuª;   ho¸n  æi  µ  t  µo    ôc  ch    u  ,c¶it¹o,söa  ÷a,n©ng  Êp  ® nh ®Ê v c¸c m ®Ý nh ®Ç t      ch   c hoÆc   ©y  ùng  íitrôsë  µm  Öc;di chuyÓn    é    nh  i  ¬ikh¸c; xd m     l vi     c¸c h gia ®× ®n    ®Ç u    ©y  ùng  ¬  ë  tx d c s s¶n  Êt kinh doanh    ¬imíi;®Ç u      ¹om ë   éng  xu     ën     t c¶it   r hoÆc   u    Òu  ©u; lµm  èn    iÓns¶n  Êtkinh doanh.. ®Ç tchi s   v ph¸ttr   xu     . 4­ C¸c  é, c¬    B   quan  ngang  é, c¬  B   quan  éc ChÝnh  ñ,c¬  thu   ph   quan  trung  ¬ng  ña    oµn  Ó,UBND     c c¸c ® th   c¸c tØnh,thµnh  è  ùcthuéc trung ¬ng    ph tr       kh¸c,  c¸c Tæng     c«ng    Thñ íng  Ýnh  ñ  Õt  nh  µnh  Ëp  µ    ë, ty do  t Ch ph quy ®Þ th l v c¸c s   ban,ngµnh,UBND   Êp  Ën,huyÖn, c¸cTæng      c qu      c«ng    UBND   µnh  è  tydo  Th ph quyÕt  nh  µnh  Ëp c¨n cø  µo      ña    ¬  ®Þ th l     v b¸o c¸o c c¸cc quan,®¬n  Þ  éc cÊp    v thu   m × nh  qu¶n  ýthùc hiÖn  Öc  Óm    l    vi ki tra,xem   Ðt trªnhå  ¬  µ  ùc tÕ    ã    x     s v th   ®Ó c ý kiÕn  b»ng    v¨n b¶n  Ò   ¬ng      Þ  ö  ý, ¾p  Õp  ¹®èi víi õng  ¬  ë  v ph ¸n ®Ò ngh x l   s x l      i t cs nhµ  t  ña  õng c¬  ®Ê c t   quan,®¬n  Þ  öivÒ     v g   Ban  ChØ   o    ®¹ 80. 5  ThÈ m   ­  quyÒn quyÕt  nh   ¬ng  xö  ý,s ¾p   Õp  ¹  µ  t  ®Þ ph ¸n  l   x l inh ®Ê thuéc së  ÷u  µ  íc:   h nh n   ­ Ban    ChØ   o  c¨n cø  µo  c¸o cña    ¬  ®¹ 80    v b¸o    c¸c c quan HCSN   µ  v DNNN   trùctiÕp    qu¶n  ý,sö  ông  µ  t  µ    Õn    Þ  ö  ýcña  é,  µnh  l  d nh ®Ê v ý ki ®Ò ngh x l   B ng chñ qu¶n  Õn  µnh  Óm     ti h ki tra,xem   Ðt    x ®Ó b¸o  c¸o  ñ   Þch  Ch t UBND   µnh  Th phè  å   Ý   H Ch Minh  Õt  nh  ¬ng  xö  ýtheo  Èm  Òn  quy ®Þ ph ¸n  l   th quy hoÆc   èi ph   hîp  íiBé   µi chÝnh  ×nh  ñ íng  Ýnh  ñ  Õt  nh  ¬ng  xö  ý v  T   tr Th t Ch ph quy ®Þ ph ¸n  l   ®èi víi ÷ng  êng  îp vîtthÈm  Òn.    nh tr h   quy   ­ §èivíic¸c c¬  ë  µ, ®Êt              s nh   d«id sau    ¾p  Õp  ¹ cña    ¬  khis x l i c¸c c quan,  ®¬n  Þ  éc  Ö   èng  v thu h th §¶ng  éng  C s¶n  Öt Nam   Ban  µi chÝnh  Vi   do  T  Qu¶n  trÞtrung ¬ng  Õt ®Þnh  ö  ýtheo thÈm quyÒn      quy   x l      hoÆc   c¸o cÊp  ã  Èm   b¸o    c th quyÒn  Õt ®Þnh  ö  ýtheo quy  nh  ña  quy   x l    ®Þ c ph¸p luËthiÖn  µnh.    h ­ C¸c  ¬  ë  µ, ®Êt        c s nh   d«i d sau    ¾p  Õp  ¹ cña    ¬  khis x li  c¸c c quan, ®¬n     vÞ  éc Bé   èc  thu   Qu phßng, Bé     C«ng  do  é   èc  an  B Qu phßng, Bé     C«ng  phèi an    hîp víi    Ban ChØ   o  thùc hiÖn  ö  ýtheo Th«ng   µy. ®¹ 80    x l    tn IV­ h ¬ n g  thøc b¸n n h µ  v µ  c h u y Ó n  q u y Ò n    P s ö  d ô n g  ® Ê t h o Æ c  c h u y Ó n  n h î ng q u y Ò n  s ö  d ô n g   ® Ê t thuª:  
  8. 8 1­ Sau    ã  Õt  nh  ¬ng    ö  ýb¸n  µ  µ    khic quy ®Þ ph ¸n x l   nh v chuyÓn  Òn  ö  quy s dông  t; chuyÓn  îng  Òn  ö  ông  t  ®Ê   nh quy sd ®Ê thuªcña  Êp  ã  Èm  Òn,   c c th quy   c¸c c¬    quan  HCSN   µ  v DNNN   ùctiÕp qu¶n  ý,sö  ông  tr     l  d ph¶ithùc hiÖn  o  Ï     ® v  l¹ diÖn  Ých  µ  t    i t nh ®Ê theo    ¬ng    ∙  îcduyÖt    c¸c ph ¸n ® ®   ®Ó chuyÓn  giao hå  ¬   s qu¶n  ý cho  éi  ng  nh    µ  l  H ®å ®Þ gi¸v b¸n  µ  ëng  éc  ë  ÷u  µ  íc cña  nh x thu s h nh n   Thµnh  è  å   Ý   ph H Ch Minh  ùc hiÖn  ®Êu     th   b¸n  gi¸theo quy  Õ   Thµnh  è  ch do  ph quy  nh. ®Þ 2­ §èivíinhµ  t  îcchuyÓn  ôc  ch  ö  ông  µm  µ  , ®Êt    ×      ®Ê ®   m ®Ý sd l nh ë   ë th   c¸c c¬    quan  HCSN   µ  v DNNN   ang  ùctiÕp  ® tr   qu¶n  ýthùc hiÖn  µn  l    b giao cho    ngµnh  µ  t  ña  µnh  è  ö  ýtheo chÝnh  nh ®Ê c Th ph x l     s¸ch nhµ    t    Ön  µnh.   ë ®Ê ë hi h 3­  èi víiviÖc  §   ho¸n  æi  µ  t  îc thùc  Ön  ® nh ®Ê ®   hi theo  Õt  nh  ña  quy ®Þ c cÊp  ã  Èm  Òn  µ  c th quy v tho¶ thuËn  èng  Êt gi÷a c¸cbªn.   th nh      4­  Öc  Vi b¸n  µ  µ  nh v chuyÓn  îng  Òn  ö  ông  t; chuyÓn  îng nh quy sd ®Ê   nh   quyÒn  ö  ông  t  sd ®Ê thuª ph¶i® îc ®Þnh         gi¸theo    gi¸chuyÓn  îng  µ, ®Êt  nh nh   phæ   Õn    Þ  êng  µ  ùc hiÖn  bi trªnth tr v th   th«ng qua  éi  ng  nh    µ    H ®å ®Þ gi¸v b¸n nhµ  ëng  éc së  ÷u  µ  íccña  µnh  è  å   Ý   x thu   h nh n   Th ph H Ch Minh  cho    i t ng c¸c®è  î   ® îcmua   µ  µ  Ën    nh v nh chuyÓn  îng   Òn  ö  ông  t  µ c¸c tæ  nh   quy sd ®Ê l     chøc,c¸    nh©n  ã  c nhu  Çu  ö  ông  µ  t    cña    ¬  c sd nh ®Ê d«ira  c¸c c quan HCSN   µ  v DNNN   ®Ó   ö  ông  sd theo quy  ¹ch.   ho   5­ V Ò   ñ tôc ph¸p  ý:m äi  chøc,c¸ nh©n    th     l  tæ     mua   µ  µ    nh v c¸c c«ng  ×nh tr   g ¾n   Òn víi®Êt,chuyÓn  Òn  ö  ông  t  îc c¬  li       quy sd ®Ê ®   quan  µ  íc cã  Èm   nh n   th quyÒn  Êp  Êy  c gi chøng  Ën  Òn  ö  ông  t; giÊy  nh quy sd ®Ê   chøng  Ën  Òn  nh quy së  ÷u  µ  , quyÒn  ö  ông  t  ; giÊy  h nh ë   sd ®Ê ë   chøng  Ën  Òn  ë  ÷u  µ  nh quy s h nh quyÒn  ö  ông  t  sd ®Ê theo quy  nh  ña    ®Þ c ph¸p luËthiÖn  µnh.    h V­ Q u ¶ n  l ý, ö  d ô n g  s è  ti Ò n thu ® î c t õ vi Ö c b¸n n h µ  v µ  c h u y Ó n    s n h î ng q u y Ò n  s ö  d ô n g  ® Ê t,  c h u y Ó n  n h î ng q u y Ò n  s ö  d ô n g  ® Ê t thuª:  1­  è   Òn  S ti thu  îc tõ  Öc  ®   vi b¸n  µ  µ nh v chuyÓn  îng  Òn  ö  ông  nh quy sd ®Êt; chuyÓn  îng  Òn  ö  ông  t    nh quy sd ®Ê thuª;ho¸n  æi  µ  t  ña    ¬    ® nh ®Ê c c¸c c quan  HCSN   µ  v DNNN   sau    õ®i    Ý  Ý  o  Ïnhµ  t,chiphÝ    khitr   c¸c ch ph ® v   ®Ê     b¸n nhµ  µ  v chuyÓn  îng quyÒn  ö  ông  t;chuyÓn  îng quyÒn  ö  ông  t  nh   sd ®Ê   nh   sd ®Ê thuª,gi¸trÞcßn  ¹ cña  µis¶n  µ  t  ®èivíi     l i t  nh ®Ê (     DNNN)  îcnép  µo  µikho¶n  ®  v t  T¹m  ÷ t¹  gi   i Kho  ¹c Nhµ   íc thµnh  è  å   Ý   b  n  ph H Ch Minh  îc theo  âi chitiÕttí ®  d        i c¸c chñ  Ó  µm  ñ  µikho¶n  µ c¸c Bé,  ¬    th l ch t   l    c quan  ngang  é,  ¬  B c quan  écthu   ChÝnh  ñ,c¬  ph   quan  trung ¬ng  ña    oµn  Ó,UBND       c c¸c® th   c¸ctØnh,thµnh  è    ph trùc thuéc    trung  ng  ¬ kh¸c,c¸c Tæng      c«ng    Thñ íng  Ýnh  ñ  Õt ty do  t Ch ph quy   ®Þnh  µnh  Ëp  µ  ë, ban, ngµnh, UBND   Êp  Ën, huyÖn,  th l vs      c qu   Tæng  c«ng    ty do UBND   µnh  è  Õt  nh  µnh  Ëp  ã    ¬  Th ph quy ®Þ th l c c¸c c quan  HCSN   µ  v DNNN   cã  µ  îc b¸n  µ  nh ®   v chuyÓn  îng  Òn  ö  ông  t;chuyÓn  îng  Òn  nh quy sd ®Ê   nh quy sö  ông  t  d ®Ê thuª;   ho¸n ® æi  µ  t.   nh ®Ê 2­ Kho  ¹c Nhµ   íc thµnh  è  å   Ý   b  n  ph H Ch Minh  chØ  ùc hiÖn  Öc  th   vi thanh  to¸ncho    ¬    c¸cc quan  HCSN   µ  v DNNN  theo  Õt  nh  ña  quy ®Þ c Ban  ChØ   o    ®¹ 80 trªnc¬  ë  ù    îccÊp  ã  Èm  Òn  Õt ®Þnh  u      s d ¸n ®   c th quy quy   ®Ç ttheo    éidung  c¸cn   quy  nh  ¹ ®iÓ m   Ph Çn    ®Þ t i 4  IITh«ng   µy  µ  tn v theo tiÕn ®é         thi c«ng.
  9. 9 3­ Sè  Òn thu ® îcn Õu    ti       cßn  õa so  íi ù    îcduyÖt th× ph¶inép  µo  th   v   ¸n ®   d      v ng©n  s¸ch Nhµ   íc.Trêng  îp sè  Òn    n  h   ti sau    ïng  khid cho    ù    îccÊp  ã  c¸c d ¸n ®   c thÈm  quyÒn  quyÕt  nh   u    kh«ng  Õt, ph¶i nép  Õp  µo  ©n  ®Þ ®Ç t h    ti v ng s¸ch;  n Õu  Õu  ×  ¬  thi th c quan  n  Þ  ®¬ v ph¶ib¸o  Ban    c¸o  ChØ   o  xem   xÐt,bæ   ®¹ 80      sung  õsè  Òn thu ® îc. t   ti     4­ C¸c  ¬    c quan  HCSN   ã  µ  îcb¸n  µ  c nh ®   v chuyÓn  îng quyÒn  ö  ông  nh   sd ®Êt,n Õu  Çn    c ph¶icã    kinh phÝ   íc ®Ç u     ùc hiÖn    ù  th×    b  ®Ó th   c¸c d ¸n  b¸o    c¸o vÒ   é, ngµnh,c¬  B    quan  Trung  ng  ña    oµn  Ó  ®èivíi ¬  ¬ c c¸c® th (     quan  n  Þ  c ®¬ v HCSN   Trung  ng),UBND   µnh  è  ®èivíic¬  ¬   Th ph (     quan, ®¬n  Þ    v HCSN   éc thu   Thµnh  è) ®Ó   ph   xem   Ðt xö  ýt¹m  x   l   øng  õtµikho¶n  ¹m  ÷t¹ Kho  ¹c Nhµ   íc t    t gi     i b  n  TP.  å   Ý   H Ch Minh  µikho¶n  (t   theo  iÓ m   m ôc     ® 1  V Th«ng   nµy);hoÆc   õ t   t  nguån  kinh phÝ   ©n    ng s¸ch  µ   íc cña  é,  µnh  µ  a   ¬ng  × nh  µ  Nh n   B ng v ®Þ ph m v ® îc hoµn  ¹ ngay    li  sau    ã  è  khi c s thu  õ b¸n  µ  µ  t  nh v chuyÓn  îng  Òn  ö  nh quy s dông  t  ép  µo  µikho¶n  ¹m  ÷t¹ Kho  ¹c Nhµ   ícTP.  å   Ý   ®Ê n v t   t gi     i b  n  H Ch Minh. 5­ C¸c    Ý    chøc  ö  ýs ¾p  Õp  ¹ nhµ  t  éc së  ÷u  µ    chiph ®Ó tæ  x l  x l  i ®Ê thu   h nh níc(chiphÝ  o  Ïnhµ  t,chiphÝ    µ  µ     ® v  ®Ê     b¸n nh v chuyÓn  îng quyÒn  ö  ông  nh   sd ®Êt..   ®¬n  Þ  ¹m  . do  ) v t øng  õ nguån  t  kinh phÝ  ña  ¬    c c quan  n  Þ  ×nh  îc ®¬ v m ®  phÐp  ö  ông  sd trong n¨m  ©n  ng s¸ch  (®èi víic¬        quan  HCSN)  õ nguån  èn  t  v quü  ®èivíiDNNN)      µ  Ï® îctrõvµo  Òn thu ® îctõ viÖc  nhµ  µ  (    ®Ó chiv s       ti         b¸n  v chuyÓn  îng  Òn  ö  ông  t; chuyÓn  îng  Òn  ö  ông  t  nh quy sd ®Ê   nh quy sd ®Ê thuª,  ho¸n ® æi  µ  t    µn    ¹ .   nh ®Ê ®Ó ho tr¶l i Trêng  îp  n   Þ   h ®¬ v kh«ng  ã  µ  îc b¸n  µ  c nh ®   v chuyÓn  îng  nh quyÒn  ö  s dông  t;chuyÓn  îng quyÒn  ö  ông  t  ®Ê   nh   sd ®Ê thuª,ho¸n  æi  µ  t  × c¸c   ® nh ®Ê th     chiphÝ    chøc  ö  ý,s ¾p  Õp  ¹ nhµ  t  éc së  ÷u  µ  ícdo      ®Ó tæ  x l  x l i ®Ê thu   h nh n   c¸c c¬ quan HCSN   ùbè  Ýtrong dù    ©n  t   tr     to¸nng s¸ch Nhµ   íc® îcgiao;®èi víi     n         c¸c DNNN   ×    th c¸c DNNN   ù bè  Ý,s ¾p  Õp  µ  îc h¹ch  t   tr   x v®  to¸n vµo    Ý       chiph s¶n xuÊtkinh doanh  ña  n  Þ.     c ®¬ v VI­ æ  c h ø c th ù c hi Ö n:   T 1­  Ó   ùc hiÖn  § th   Quy Õt  nh  è  ®Þ s 80/2001/Q§­ TTg  µy  th¸ng 5    ng 24    n¨m 2001  ña  ñ íng Ch Ýnh  ñ; UBND   µnh  è  å   Ý   c Th t   ph   Th ph H Ch Minh  ñ  ×phèi ch tr     hîp víi é  µichÝnh  µnh  Ëp Ban     T B th l  ChØ   o  ö  ý, ¾p  Õp  ¹ nhµ  t  éc  ®¹ x l   s x l  i ®Ê thu së  ÷u  µ  íctrªn®Þa  µn  µnh  è  å   Ý   h nh n     b th ph H Ch Minh    äichung  µBan  (g   l  ChØ   ®¹o    å m    ñ  Þch  80) g :Ch t UBND   µnh  è  å   Ý   Th ph H Ch Minh  µm  ëng  l Tr Ban, Phã    Chñ   Þch  t UBND   µnh  è  å   Ý   Th ph H Ch Minh  µm  ã   ëng  l Ph Tr Ban  êng  ùc, th tr   Thø  ëng  é   µi chÝnh  µm  ã  tr BT  l Ph Ban  µ    µnh    µ Gi¸m  c    ë, v c¸c th viªnl   ®è c¸c S   ngµnh  ã  ªnquan  UBND   µnh  è  c li   do  Th ph quyÕt  nh.  óp  Öc  ®Þ Gi vi cho  Ban  ChØ   o  ã    ®¹ c Tæ chuyªn viªnth ng  ùcgå m         ê tr   c¸c chuyªn viªncña    ¬     c¸c c quan  nªu    Së   µi chÝnh­  Ët    µm  tr ng  µ  lµm  Öc  ¹  ë   µi trªn do  T   V gi¸l tæ  ë v tæ  vi t iS T   chÝnh­ VËt    µnh  è  å   Ý     gi¸Th ph H Ch Minh. a) Ban    chØ  o  cã  Ö m  ô: ®¹ 80  nhi v  ­Tæ     chøc  Ëp  Ên,híng dÉn  t hu     cho    é, ngµnh,c¸cc¬  c¸cB       quan  HCSN   µ  v DNNN   iÓn khai thùc  Ön  Öc  µ  tr     hi vi r so¸t,kiÓm       ¾p  Õp  ¹ nhµ  t    tra ®Ó s x li  ®Ê thuéc së  ÷u  µ  íc.   h nh n ­ Theo  âi,®«n  c, chØ   o  ùc hiÖn    d  ®è   ®¹ th   Quy Õt  nh  è  ®Þ s 80/2001/Q§­ TTg  µy  th¸ng 5  ng 24    n¨m 2001  ña  ñ íng ChÝnh  ñ  c Th t   ph theo  ng  i t ng, ®ó ®è  î  
  10. 10 ®óng  íng  Én.  ö   ý kÞp  êinh÷ng  íng  ¾ c   h d X l  th   v m trong qu¸  ×nh  iÓn  tr tr khai   thùc hiÖn. Tæ       chøc tuyªn truyÒn, häp      b¸o,® a        ¬ng  Ön    tintrªnc¸c ph ti th«ng  tin®¹ichóng  Ò   Õn ®é   iÓnkhaithùc hiÖn.    v ti   tr           Óm     ­ Ki tra,xem   Ðt thùc tÕ  ×nh  ×nh  x   t h qu¶n  ý, ö  ông  µ  t  éc  l  ds nh ®Ê thu së  ÷u  µ  íc cña    ¬  h nh n   c¸c c quan  HCSN   µ  v DNNN     ®Ó b¸o  c¸o UBND   µnh  Th phè  å   Ý   H Ch Minh  Õt  nh  ¬ng    ö  ýtheo  Èm  Òn  quy ®Þ ph ¸n x l   th quy hoÆc   ×nh tr   Thñ íng  Ýnh  ñ  Õt  nh  ¬ng  xö  ý®èi  íinh÷ng  êng  îp  ît t Ch ph quy ®Þ ph ¸n  l   v  tr h v  thÈm  Òn. quy ­    Tæ chøc  ùc  Ön  th hi quyÕt  nh   ö  ý nhµ   t  ña  Êp  ã  Èm   ®Þ x l  ®Ê c c c th quyÒn. b) Nguån kinh phÝ       chi cho  ¹t®éng  ña  ho   c Ban ChØ   o  do  ®¹ 80  UBND   Thµnh  è  å   Ý   ph H Ch Minh  è  Ý,s ¾p  Õp. b tr   x 2­ C¸c  ¬  c quan HCSN   µ  v DNNN   ùctiÕp  tr   qu¶n  ý,sö  ông  µ  t  ã  l  d nh ®Ê c tr¸chnhiÖ m     :  ­ Tæ     chøc  µ  r so¸t,kiÓm       è  Ý,s ¾p  Õp  ¹ nhµ  t  éc  ë    tra ®Ó b tr   x li   ®Ê thu s h÷u  µ  íccña  ¬  nh n   c quan,®¬n  Þ  × nh  µ  öib¸o    Õt    vm v g   c¸o k qu¶  ùc hiÖn    th   cho c¸cBé, ngµnh  ñ     ch qu¶n theo ®óng  êigian quy  nh.   th     ®Þ ­Phèihîp víi   ¬          c quan  ã  ªnquan  chøc  ùc hiÖn  Õt ®Þnh  ö  c¸c c li   tæ  th   quy   x lýnhµ  t  ña  Êp  ã  Èm  Òn.   ®Ê c c c th quy ­  Þu   Ch tr¸ch nhiÖ m   íc ph¸p  Ët vÒ   Ýnh    tr   lu   t trung  ùc  ña  th c b¸o  c¸o  Õt  k qu¶  ùc hiÖn  Öc  µ so¸t, Óm      è  Ý,s ¾p  Õp  ¹ nhµ  t  éc së  th   vi r    ki tra®Ó b tr   x l  i ®Ê thu   h÷u  µ  íccña  ¬  nh n   c quan,®¬n  Þ  × nh.   vm   3­ C¸c  é, c¬    B   quan  ngang  é, c¬  b   quan  éc ChÝnh  ñ,c¬  thu   ph   quan  trung  ¬ng  ña    oµn  Ó,UBND     c c¸c ® th   c¸c tØnh,thµnh  è  ùcthuéc trung ¬ng    ph tr       kh¸c,   Tæng  gi¸m  c    ®è c¸cTæng  c«ng    Thñ t ng ChÝnh  ñ  Õt ®Þnh  µnh  tydo   í   ph quy   th lËp,c¸cSë, ban,ngµnh,UBND   Êp quËn, huyÖn, Tæng          c      gi¸m  c    ®è c¸c Tæng   c«ng    UBND   µnh  è  å   Ý   ty do  Th ph H Ch Minh  Õt  nh  µnh  Ëp  ã  quy ®Þ th l c tr¸ch   nhiÖ m   :  ­  ChØ   o, ®«n   c,  ®¹   ®è c¸c  ¬  c quan HCSN   µ  v DNNN   éc  Êp  × nh   thu c m qu¶n  ýthùc hiÖn  Öc  Öc  µ so¸t, Óm      è  Ý,s ¾p  Õp  ¹ nhµ  t  l    vi vi r    ki tra®Ó b tr   x l  i ®Ê thuéc së  ÷u  µ  íc®Ó         h nh n   b¸o c¸o theo ®óng  êigian quy  nh.   th     ®Þ ­ KiÓ m       tra,xem   Ðt vµ  ã    Õn  x   c ý ki b»ng    v¨n b¶n  Ò     Þ  ö  ý,s ¾p   v ®Ò ngh x l   xÕp  ¹ nhµ  t  ña  õng  ¬  li  ®Ê c t c quan, ®¬n  Þ  éc  Êp  × nh    v thu c m qu¶n  ýgöi vÒ   l    Ban  ChØ   o  theo ®óng  êigian quy  nh. ®¹ 80    th     ®Þ Th«ng   µy  ã  Öu  ùc thihµnh  t n c hi l     sau  ngµy, kÓ   õ ngµy  ý. Nh÷ng  15    t  k  quy  nh  íc®©y    íi ®Þ tr   tr¸v   i Th«ng   µy  u     á.  tn ®Ò b∙ib  Trong    ×nh thùc hiÖn  qu¸ tr     n Õu  ã  íng m ¾ c     Þ  ¬  cv   ®Ò ngh c quan,®¬n  Þ    v ph¶n  vÒ   é   µi chÝnh    ¸nh  B T   ®Ó xem   Ðt,gi¶i x     Õt.quy
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2