intTypePromotion=1

Thông tư hướng dẫn thực hiện chính sách miễn giảm học phí

Chia sẻ: Tu Uyen | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:7

0
319
lượt xem
58
download

Thông tư hướng dẫn thực hiện chính sách miễn giảm học phí

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư hướng dẫn thực hiện chính sách miễn giảm học phí đối với học sinh, sinh viên thuộc diện chính sách đang theo học tại các cơ sở giáo dục và đào tạo ngoài công lập

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư hướng dẫn thực hiện chính sách miễn giảm học phí

  1. v¨n phßng quèc héi c¬ së d÷ liÖu luËt viÖt nam LAWDATA TH¤NG T¦ cña bé tµi chÝnh - bé lao ®éng - th¬ng binh vµ x· héi sè 23/2001/TTLT/BTC-BL§TBXH ngµy 6 th¸ng 4 n¨m 2001 Híng dÉn thùc hiÖn chÝnh s¸ch miÔn gi¶m häc phÝ ®èi víi häc sinh, sinh viªn thuéc diÖn chÝnh s¸ch ®ang theo häc t¹i c¸c c¬ së gi¸o dôc vµ ®µo t¹o ngoµi c«ng lËp Thùc hiÖn NghÞ ®Þnh sè 28/CP ngµy 29 th¸ng 4 n¨m 1995 cña ChÝnh phñ "Qui ®Þnh chi tiÕt vµ híng dÉn thi hµnh mét sè ®iÒu cña Ph¸p lÖnh u ®·i ngêi ho¹t ®éng c¸ch m¹ng, liÖt sÜ vµ gia ®×nh liÖt sÜ, th¬ng binh, bÖnh binh, ngêi ho¹t ®éng kh¸ng chiÕn, ngêi cã c«ng gióp ®ì c¸ch m¹ng"; ngµy 02 th¸ng 11 n¨m 1999 Liªn Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi - Bé Tµi chÝnh - Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o ®· ban hµnh Th«ng t liªn tÞch sè 26/1999 TTLT/BL§TBXH-BTC-BGD§T híng dÉn thùc hiÖn chÝnh s¸ch u ®·i trong gi¸o dôc vµ ®µo t¹o. Nay ®Ó phï hîp víi chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch x· héi ho¸ trong lÜnh vùc gi¸o dôc-®µo t¹o theo NghÞ ®Þnh sè 73/1999/N§-CP ngµy 19 th¸ng 08 n¨m 1999 cña ChÝnh phñ, sau khi cã ý kiÕn thèng nhÊt cña Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o t¹i C«ng v¨n sè 1608/KHTC ngµy 08/03/2001; Liªn Bé Tµi chÝnh - Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi híng dÉn thùc hiÖn chÝnh s¸ch miÔn, gi¶m häc phÝ ®èi víi häc sinh, sinh viªn thuéc diÖn chÝnh s¸ch ®ang theo häc t¹i c¸c c¬ së gi¸o dôc vµ ®µo t¹o ngoµi c«ng lËp (sau ®©y gäi t¾t lµ c¸c trêng ngoµi c«ng lËp) nh sau: 1. §èi tîng thùc hiÖn: - ChÕ ®é miÔn gi¶m häc phÝ ®îc ¸p dông ®èi víi Anh hïng Lùc lîng Vò trang, Anh hïng Lao ®éng; th¬ng binh, ngêi hëng chÝnh s¸ch nh th¬ng binh; con cña liÖt sÜ, con cña th¬ng binh (kÓ c¶ con cña th¬ng binh lo¹i B ®· ®îc x¸c nhËn tõ tríc ngµy 31/12/1993 ®ang hëng trî cÊp hµng th¸ng), con cña ng- êi hëng chÝnh s¸ch nh th¬ng binh, con cña bÖnh binh (kÓ c¶ con cña bÖnh binh bÞ mÊt søc lao ®éng tõ 41 % ®Õn 60% ®· ®îc x¸c nhËn tõ ngµy 31/12/1994 trë vÒ tríc ®ang hëng trî cÊp hµng th¸ng) ®ang theo häc t¹i c¸c tr- êng ngoµi c«ng lËp (sau ®©y gäi t¾t lµ häc sinh) cã ®ñ ®iÒu kiÖn x¸c nhËn lµ ®èi tîng ®îc hëng chÝnh s¸ch u ®·i theo qui ®Þnh t¹i c¸c §iÒu 64 vµ 65 cña NghÞ ®Þnh sè 28/CP ngµy 29 th¸ng 4 n¨m 1995 cña ChÝnh phñ. - Häc sinh, sinh viªn lµ con cña th¬ng binh, con cña bÖnh binh, con cña ngêi hëng chÝnh s¸ch nh th¬ng binh thuéc c¸c diÖn u ®·i nªu trªn ®· lµm xong thñ tôc hëng chÕ ®é hoÆc ®ang hëng chÕ ®é miÔn gi¶m häc phÝ trong thêi gian häc mµ bè hoÆc mÑ lµ th¬ng binh, bÖnh binh, ngêi hëng chÝnh s¸ch nh th¬ng binh tõ trÇn th× vÉn ®îc hëng chÕ ®é u ®·i nÕu cßn tiÕp tôc ®i häc. - Kh«ng ¸p dông chÕ ®é miÔn gi¶m häc phÝ ®èi víi c¸c häc sinh sau: + Häc sinh ®ang häc t¹i c¸c trêng ®µo t¹o vµ c¸c c¬ së gi¸o dôc theo ph- ¬ng thøc gi¸o dôc kh«ng chÝnh qui. + Häc sinh ®· hëng chÕ ®é u ®·i ë mét trêng ®¹i häc, nay tiÕp tôc häc thªm mét chuyªn ngµnh ®¹i häc kh¸c. + Häc sinh c¸c kho¸ häc sau §¹i häc.
  2. 2 + Lu häc sinh ViÖt Nam ®ang häc ë níc ngoµi. 2. Ph¬ng thøc thùc hiÖn chÝnh s¸ch miÔn gi¶m häc phÝ ®èi víi häc sinh ®ang häc t¹i c¸c trêng ngoµi c«ng lËp: a- Häc sinh thùc hiÖn viÖc ®ãng häc phÝ nh c¸c häc sinh ngoµi diÖn chÝnh s¸ch theo qui ®Þnh chung cña Nhµ trêng. b- C¬ quan Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi (kÓ c¶ c¸c Trung t©m nu«i dìng th¬ng binh nÆng thuéc Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi qu¶n lý) c¨n cø hå s¬ ®ang qu¶n lý, b¶n khai hëng trî cÊp (mÉu sè I), phiÕu x¸c nhËn cña Nhµ trêng n¬i häc sinh ®ang theo häc thuéc khèi gi¸o dôc (mÉu sè 2A) hay khèi ®µo t¹o (mÉu sè 2B), b¶n sao GiÊy Khai sinh cña häc sinh vµ c¸c giÊy tê cã liªn quan kh¸c ®Ó cÊp l¹i phÇn häc phÝ mµ häc sinh ®îc miÔn hoÆc gi¶m theo qui ®Þnh Riªng ®èi víi häc sinh lµ con cña th¬ng binh hiÖn ®ang cßn c«ng t¸c trong qu©n ®éi hoÆc c«ng an th× Phßng L§-TBXH n¬i gia ®×nh häc sinh cã hé khÈu thêng tró c¨n cø b¶n khai hëng trî cÊp (mÉu sè 1) do c¬ quan c«ng an, qu©n ®éi n¬i ®ang qu¶n lý hå s¬ vµ thùc hiÖn chi tr¶ trî cÊp, phô cÊp cho th¬ng binh x¸c nhËn cïng c¸c giÊy tê liªn quan kh¸c nh ®· nªu trªn ®Ó cÊp l¹i phÇn häc phÝ mµ häc sinh ®îc miÔn hoÆc gi¶m. c- Møc häc phÝ lµm c¨n cø ®Ó Nhµ níc cÊp hç trî häc phÝ ®èi víi häc sinh ®ang theo häc t¹i c¸c trêng ngoµi c«ng lËp, cô thÓ nh sau: - §èi víi khèi gi¸o dôc, ®µo t¹o do ®Þa ph¬ng qu¶n lý lµ møc häc phÝ c¸c trêng c«ng lËp do Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc Trung ¬ng qui ®Þnh. - §èi víi c¸c trêng thuéc khèi ®µo t¹o do Trung ¬ng qu¶n lý lµ møc häc phÝ cao nhÊt trong khung thu häc phÝ c¸c trêng c«ng lËp cïng khèi, cô thÓ nh sau. + Trêng d¹y nghÒ: 120.000 ®ång/th¸ng; + Trêng Trung häc chuyªn nghiÖp: 100.000 ®ång/th¸ng; + Trêng Cao ®¼ng: 150.000 ®ång/th¸ng; + Trêng §¹i häc: 180.000 ®ång/th¸ng. d- Møc hç trî häc phÝ: - 50% häc phÝ ®èi víi häc sinh thuéc diÖn gi¶m häc phÝ; - 100% häc phÝ ®èi víi häc sinh thuéc diÖn miÔn häc phÝ. Kho¶n hç trî häc phÝ nµy ®îc cÊp theo tõng n¨m häc vµ ®îc chi tr¶ vµo 2 häc kú: - Häc kú I chi tr¶ vµo th¸ng 11 hoÆc th¸ng 12 hµng n¨m. - Häc kú II chi tr¶ vµo th¸ng 4 hoÆc th¸ng 5 hµng n¨m. 3. Thñ tôc lËp hå s¬ hëng trî cÊp: Häc sinh thuéc ®èi tîng chÝnh s¸ch sau khi nhËp trêng cÇn cã c¸c giÊy tê sau ®Ó nép cho Phßng Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi (hoÆc Phßng Tæ chøc Lao ®éng vµ X· héi) cÊp huyÖn n¬i ®ang qu¶n lý hå s¬ vµ thùc hiÖn chi tr¶ trî cÊp, phô cÊp u ®·i ngêi cã c«ng hoÆc n¬i häc sinh cã hé
  3. 3 khÈu thêng tró (®èi víi häc sinh lµ con cña th¬ng binh cßn ®ang c«ng t¸c trong qu©n ®éi vµ c«ng an): + B¶n khai hëng trî cÊp (mÉu sè I); + PhiÕu x¸c nhËn (mÉu sè 2A hoÆc 2B) do nhµ trêng n¬i häc sinh ®ang theo häc cÊp theo tõng häc kú. + B¶n sao GiÊy khai sinh cña häc sinh. C¬ quan Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi c¸c cÊp thùc hiÖn viÖc lËp thñ tôc hå s¬ chi tr¶ phÇn kinh phÝ ®îc miÔn hoÆc gi¶m cho häc sinh theo tr×nh tù nh qui ®Þnh t¹i Th«ng t liªn tÞch sè 26/1999/TTLT/BL§TBXH-BTC- BGD§T ngµy 02 th¸ng 11 n¨m 1999 cña Liªn Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi - Bé Tµi chÝnh - Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o. 4. Nguån kinh phÝ thùc hiÖn trî cÊp: - Kinh phÝ hç trî cho häc sinh diÖn miÔn hoÆc gi¶m häc phÝ qui ®Þnh t¹i Th«ng t nµy do Ng©n s¸ch Trung ¬ng ®¶m b¶o. - Ph¬ng thøc qu¶n lý, lËp dù to¸n, cÊp ph¸t, quyÕt to¸n thùc hiÖn theo qui ®Þnh hiÖn hµnh. Kho¶n kinh phÝ chi tr¶ n¨m 2001 t¨ng do thùc hiÖn chÝnh s¸ch miÔn gi¶m häc phÝ ®èi víi häc sinh ®ang theo häc t¹i c¸c trêng ngoµi c«ng lËp s¾p xÕp trong dù to¸n chi b¶o ®¶m x· héi ®· ®îc th«ng b¸o. 5. Tæ chøc thùc hiÖn: Th«ng t nµy cã hiÖu lùc thi hµnh kÓ tõ ngµy 01/01/2001. C¬ quan Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi c¨n cø vµo qui ®Þnh t¹i Th«ng t nµy phèi hîp víi c¸c c¬ quan Tµi chÝnh, Kho b¹c, Gi¸o dôc - §µo t¹o tæ chøc viÖc chi tr¶ trî cÊp ®Çy ®ñ vµ ®óng ®èi tîng qui ®Þnh. Nh÷ng qui ®Þnh kh¸c vÒ u ®·i trong gi¸o dôc vµ ®µo t¹o vÉn thùc hiÖn theo híng dÉn t¹i Th«ng t liªn tÞch sè 26/1999/TTLT/BL§TBXH-BTC-BGD§T ngµy 02 th¸ng 11 n¨m 1999 cña Liªn Bé Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi - Bé Tµi chÝnh - Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o. Trong qu¸ tr×nh triÓn khai thùc hiÖn nÕu cã víng m¾c, ®Ò nghÞ ph¶n ¸nh kÞp thêi ®Ó liªn Bé xem xÐt gi¶i quyÕt.
  4. 4 (MÉu sè 1) Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc B¶n khai hëng chÕ ®é u ®·i trong gi¸o dôc vµ ®µo t¹o thuéc khèi (1)......................... KÝnh göi: Phßng Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi QuËn/huyÖn.................. tØnh/TP................. §ång kÝnh göi: Trêng............................................ Tªn t«i lµ (2):.................................................................. Nam, n÷ Ngµy, th¸ng, n¨m sinh:.................................................................. Nguyªn qu¸n:................................................................................ HiÖn cã hé khÈu thêng tró t¹i (3):................................................ ....................................................................................................... T«i lµ ®èi tîng hëng chÝnh s¸ch (4):............................................ GiÊy chøng nhËn sè:........................................................................ Cã con (hoÆc b¶n th©n) tªn lµ (5):..................................... Nam, n÷ HiÖn ®ang häc t¹i líp (n¨m thø):........................ Khoa.................... Trêng:.............................................................. Kho¸ häc.............. C¨n cø vµo NghÞ ®Þnh sè 28/CP ngµy 29 th¸ng 4 n¨m 1995 cña ChÝnh phñ, t«i lµm b¶n khai nµy ®Ó ®îc xem xÐt gi¶i quyÕt chÕ ®é u ®·i trong gi¸o dôc vµ ®µo t¹o theo quy ®Þnh vµ chÕ ®é hiÖn hµnh. X¸c nhËn cña c¬ quan qu¶n lý ...., ngµy.... th¸ng... n¨m.... C¨n cø hå s¬ ®ang qu¶n lý, «ng/bµ Ngêi lµm ®¬n ..................................................... ®óng lµ ®èi tîng chÝnh s¸ch nh ®· tr×nh bµy trong b¶n khai nµy. Thñ trëng ®¬n vÞ (Ghi râ chøc danh, ký tªn vµ ®ãng (Ký tªn vµ ghi râ hä tªn) dÊu)
  5. 5 Ghi chó: + (1): Ghi râ thuéc khèi gi¸o dôc hay ®µo t¹o + (2), (5): Ghi râ hä tªn ghi b»ng ch÷ in hoa cã dÊu + (3): Ghi râ ®Þa chØ cô thÓ (th«n, x·, huyÖn, tØnh; sè nhµ, ®êng phè, quËn, thµnh phè) + (4): Ghi râ lo¹i ®èi tîng chÝnh s¸ch: anh hïng lùc lîng vò trang, anh hïng lao ®éng, th¬ng binh, ngêi hëng chÝnh s¸ch nh th¬ng binh; con liÖt sü, con cña th¬ng binh, con cña bÖnh binh, con cña ngêi hëng chÝnh s¸ch nh th- ¬ng binh. NÕu lµ th¬ng binh, bÖnh binh th× ghi râ tû lÖ mÊt søc lao ®éng.
  6. 6 (MÉu sè 2A) Së gi¸o dôc vµ ®µo t¹o Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc Trêng........................ ................................... Sè............................... PhiÕu x¸c nhËn (dïng cho c¸c trêng thuéc khèi gi¸o dôc) Trêng (1):.......................................................................................... §Þa chØ cô thÓ:..................................................................................... Sè ®iÖn tho¹i:....................................................................................... X¸c nhËn em (2):................................................................... Nam/N÷ Lµ häc sinh líp:.................................................. Kho¸ häc:................. §Ò nghÞ Phßng Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi xem xÐt gi¶i quyÕt chÕ ®é u ®·i cho em (3)........................................... theo quy ®Þnh vµ chÕ ®é hiÖn hµnh. ...., ngµy.... th¸ng.... n¨m.... HiÖu trëng (Ký tªn, ®ãng dÊu) Ghi chó: + (1): Ghi râ tªn trêng, ®Þa chØ cô thÓ (x·, huyÖn, tØnh; sè nhµ, ®êng phè, quËn, thµnh phè). + (2, 3): Ghi râ hä tªn b»ng ch÷ in hoa cã dÊu.
  7. 7 (MÉu sè 2B) Bé gi¸o dôc vµ ®µo t¹o Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc Trêng........................ ................................... Sè............................... PhiÕu x¸c nhËn (dïng cho c¸c trêng thuéc khèi ®µo t¹o) Trêng (1):.......................................................................................... §Þa chØ cô thÓ:..................................................................................... Sè ®iÖn tho¹i:....................................................................................... X¸c nhËn anh/chÞ (2):.......................................................................... Lµ häc sinh/sinh viªn n¨m thø:........................ Häc kú:...................... Líp................................................................... Khoa.......................... Kho¸ häc:......................................................... §Ò nghÞ Phßng Lao ®éng - Th¬ng binh vµ X· héi xem xÐt gi¶i quyÕt chÕ ®é u ®·i cho anh/chÞ (3)........................................... theo quy ®Þnh vµ chÕ ®é hiÖn hµnh. ...., ngµy.... th¸ng.... n¨m.... HiÖu trëng (Ký tªn, ®ãng dÊu) Ghi chó: + (1): Ghi râ tªn trêng, ®Þa chØ cô thÓ (x·, huyÖn, tØnh; sè nhµ, ®êng phè, quËn, thµnh phè). + (2, 3): Ghi râ hä tªn b»ng ch÷ in hoa cã dÊu.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2