intTypePromotion=1

Thông tư liên tịch 11/2000/TTLT-BLĐTBXH-BTC của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính

Chia sẻ: Phạm Thị Thanh Uyên Uyên | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
59
lượt xem
4
download

Thông tư liên tịch 11/2000/TTLT-BLĐTBXH-BTC của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch 11/2000/TTLT-BLĐTBXH-BTC của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện điều chỉnh tiền lương và phụ cấp trong các doanh nghiệp

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch 11/2000/TTLT-BLĐTBXH-BTC của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Th«ng    t Liªn t Þ ch B é  La o  ® é n g  T h ¬ n g  binh v µ  X∙ h éi ­ B é  T µi ch Ý n h  S è  11/2000/TTLT­B L § T B X H­B T C  n g µ y  6 th¸ng 4 n¨ m   2000  H í ng d É n   ù c hi Ö n   i Ò u  c h Ø n h   Ó n l¬ n g   th ® ti v µ  p h ô  c Ê p  trong  c¸c d o a n h  n g hi Ö p Thùc  Ön  hi NghÞ   nh  è  ®Þ s 10/2000/N§­   µy  CP ng 27/3/2000  ña  Ýnh   c Ch phñ  Ò   Öc  v vi quy  nh  Òn l ng  èi Óu trong c¸cdoanh  ®Þ ti  ¬ t   thi      nghiÖp,sau    ã    khic ý  Õn  ña  ki c Tæng  ªn®oµn  li   Lao  ng  ÖtNam,    Þch  é  ®é Vi   Liªnt B Lao  ng   ­ ®é ­Th ¬ng binh vµ  héi­ Bé  µichÝnh  íng dÉn  ùc hiÖn  Öc  iÒn    X∙      T   h  th   vi ® chØnh  Òn  ti l ng  ¬ trongc¸cdoanh     nghiÖp    nh sau:   I. è i tî ng ¸p d ô n g  § ­ Ng êi lao ®éng  µm  Öc       l vi trong c¸c doanh     nghiÖp  ¹t®éng  ho   theo  Ët  Lu Doanh  nghiÖp  µ   íc,bao  å m:  Nh n   g doanh nghiÖp  ¹t®éng  ho   s¶n  Êt,kinh xu     doanh; doanh    nghiÖp  c«ng  ch, doanh  Ý  nghiÖp  éc  ùc l ng  ò  thu l  î v trang;tæ    chøc, ®¬n  Þ  îc phÐp  ¹t®éng    v®  ho   s¶n  Êt,kinh doanh, dÞch  ô  éc  ¬  xu       v thu c quan  µnh  Ýnh, sù  h ch   nghiÖp,§¶ng, ®oµn  Ó, c¸c Héi quÇn  óng  ù trang     th       ch t    tr¶i Ò   µi Ýnh;   t  v ch ­ Ng êi lao ®éng  µm  Öc       l vi trong c¸c doanh     nghiÖp  ¹t®éng  ho   theo  Ët  Lu Doanh  nghiÖp, bao  å m:    g C«ng      Èn,  ty cæ ph C«ng    ty tr¸ch nhiÖ m   ÷u  ¹n,   hh  C«ng    îp doanh,doanh  tyh     nghiÖp   ©n; tnh (C¸ctæ    chøc  trªngäit¾tlµdoanh  nªu          nghiÖp) II.  C¸ch t Ý n h l¹i ø c  l¬ n g  m 1. §èivíi      doanh  nghiÖp  ang    ông  ® ¸p d thang ¬ng,b¶ng ¬ng,phô  Êp ­ l   l   cl ¬ng  Nhµ   ícban  µnh    vµo  Ö   è  do  n  h c¨n cø  h s møc ¬ng,møc  ô  Êp ¬ng    l   ph c l quy ®Þnh  ¹ NghÞ   nh  è  ti  ®Þ s 26/CP  µy  ng 23/5/1993,NghÞ   nh  è    ®Þ s 110/1997/N§­ CP   µy  ng 18/11/1997  ña  Ýnh  ñ  µ  c Ch ph v møc  ¬ng  èithiÓu  l t  quy  nh   ¹ ®Þ t i NghÞ   nh   è  ®Þ s 10/2000/N§­   µy  CP ng 27/3/2000  ña  Ýnh  ñ, møc  ¬ng, c Ch ph   l   phô  Êp ¬ng  µm  ¬  ë  Ýnh    Õ     c l l cst c¸c ch ®é b¶o  Ó m     éi,b¶o  Ó m   tÕ, hi x∙ h   hi y    tiÒn l ng    µm   ¬ khil thªm  ê,lµm  ªm,  õng  Öc,nghØ  µng  gi   ® ng vi   h n¨m  µ    Õ   v c¸c ch ®é   kh¸ctheo quy  nh  ña  µ   íc® îctÝnh  ¹nh      ®Þ c Nh n     l   sau: i   a.TÝnh  ¹møc ¬ng:   l  i l Møc ¬ng  ùc l th   Møc ¬ng  èi l t  H Ö   è  s møc   hiÖn  õ t  = thiÓu    x l ng  Ön  ­ ¬ hi h 01/01/2000 (180.000  ëng ®/th¸ng)
  2. 2 b.TÝnh  ¹møc  ô  Êp:   l  i ph c ­§èivíi   ô  Êp  Ýnh    Òn l ng  èi Óu:       ph c t c¸c trªnti  ¬ t   thi Møc  ô  Êp  ph c Møc ¬ng l   H Ö   è  ô  s ph thùc hiÖn  õ   t  = tèi Óu  thi   x cÊp  îch­ ®  01/01/2000 (180.000  ëng  theo  ®/th¸ng) quy  nh ®Þ ­ §èivíi         kho¶n  ô  Êp  Ýnh    Òn l ng  Êp  Ëc,chøc  ô,chuyªn c¸c ph c t trªnti  ¬ c b   v    m«n,  nghiÖp  ô: v Møc  ô  Êp  ph c Møc ¬ng l Tû  Ö  ô  l ph thùc hiÖn  õ   t  = thùc hiÖn    x cÊp  îch­ ®  01/01/2000 tõ01/01/2000   ëng  theo  quy  nh ®Þ c.TÝnh  ¹møc  Òn l ng  ña  Ö   è    l  i ti  ¬ c h s chªnh  Öch  l b¶o u: l Møc  Òn l ng  ña  ti  ¬ c Møc ¬ng l   HÖ   è s h Ö   è  s chªnh  Öch  l = tèi Óu  thi   x chªnh  Öch  l b¶o u  l (180.000  hiÖn  ëng h (nÕu  ã)tõ c    ®/th¸ng) 01/01/2000 d. §èivíi   µnh  îcNhµ   ícquy  nh  Õ     Òn th ng        ng c¸c ®  n  ®Þ ch ®é ti   ë trong quü    tiÒn l ng  × ® îctÝnh  ¹theo møc ¬ng  èi Óu 180.000  ng/th¸ng.  ¬ th     l  i   l t  thi   ®å 2.  èi víidoanh  §   nghiÖp  µ   íc khi ¸p  ông  Ö   è  iÒu  Nh n     d h s® chØnh    t¨ng thªm kh«ng    lÇn    qu¸ 1,5  trªnmøc  ¬ng  èithiÓu  l t  chung  Nhµ   íc quy  nh   do  n  ®Þ (tõ01/01/2000  µ 180.000  ng/th¸ng)®Ó   µm  ¬  ë  Ýnh  n    Òn ¬ng    l  ®å   l cst ®¬ gi¸ti l th× ph¶ib¶o  ¶m     iÒu  Ön    ® c¸c ® ki quy  nh  ¹  Òu    ®Þ ti§i 1, NghÞ   nh  è  ®Þ s 28/CP  ngµy  28/3/1997 cña  Ch Ýnh  phñ  vµ  Th«ng  t sè  13/L§TBXH­TT  ngµy    10/4/1997 cña  é    B Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh vµ  héihíng dÉn  ¬ng    X∙      ph ph¸p x©y    dùng  n    Òn ¬ng  µ  ®¬ gi¸ti l v qu¶n  ý tiÒn ¬ng, thu  Ëp  l  l   nh trong doanh    nghiÖp  Nhµ   íc. n 3.  èi víidoanh  §   nghiÖp  ù  ©y  ùng  tx d thang ¬ng, b¶ng ¬ng  l   l theo    quy ®Þnh   ña  c ph¸p  Ët lao  ng  ×  lu   ®é th c¨n  vµo  cø  møc  ¬ng  èithiÓu  l t  180.000  ®ång/th¸ng,doanh    nghiÖp  Ýnh  ¹  t li møc  ¬ng    l ghi trong  îp  ng  h ®å lao  ng, ®é   lµm  ¬  ë   ¬ng,tÝnh  ¹ chÕ     c s tr¶l   l  i ®é b¶o  Ó m     éi,b¶o  Ó m   tÕ,tiÒn l ng  hi x∙h   hi y     ¬ khilµm    thªm  ê,lµm  ªm,  õng  Öc,nghØ   µng  gi   ® ng vi   h n¨m  µ    Õ     v c¸c ch ®é kh¸c   theo quy  nh  ña  µ   íc.   ®Þ c Nh n 4. Møc  ¨n ca quy ®Þnh  t¹ Th«ng t è  15/1999/TT­ i  s BL§TBXH  ngµy  22/6/1999  ña  é   c B Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh  µ  héi kÓ   õ ngµy  v X∙    t   01/01/2000  kh«ng  ît   v   møc ¬ng  èi Óu 180.000  ng/th¸ng. qu¸ l t  thi   ®å   III.T æ  c h ø c th ù c hi Ö n    
  3. 3 1.    C¸c  é   B qu¶n  ýngµnh,lÜnh  ùc,Uû   l    v   ban  ©n  ©n  nh d tØnh,thµnh  è    ph trùcthuéc    Trung  ng, Chñ   Þch  éi ®ång  ¬  t H  qu¶n  Þ Tæng   tr   c«ng    ty91/TTg  ã  c tr¸ch nhiÖm     chØ   o, ®«n  c  Óm       ®¹   ®è ki tra c¸c doanh nghiÖp  ùc  Ön  th hi theo  ®óng  quy  nh  ña  ®Þ c Th«ng   µy. tn 2.  èi víic¸c doanh  §     nghiÖp  µ   íc,khi x¸c ®Þnh   n     Òn ¬ng, Nh n       ®¬ gi¸ti l   tÝnh to¸n b÷a  gi÷a  theo    ¨n  ca  møc  ¬ng  èithiÓu  l t  180.000  ng/th¸ng trong ®å     nhiÖ m  ô  Õ   ¹ch s¶n  Êt,kinh doanh  µng  v k ho   xu     h n¨m, cÇn  ã        c c¸cgi¶iph¸p tÝch    cùc      ®Ó t¨ngn¨ng  Êtlao®éng, n©ng  su       cao  Öu  hi qu¶,g ¾n  Öc      Ëp    vi t¨ngthu nh cña  êilao ®éng  íi Öc    înhuËn, t¨ng®ãng  ãp  ng     v vi t¨ngl  i    g cho  µ   íctheo    Nh n   c¸c v¨n b¶n  ∙    ® quy  nh. ®Þ 3. Th«ng   nµy  ã  Öu  ùc thihµnh  õ  µy  t c hi l     t ng 01/01/2000. Nh÷ng      quy ®Þnh  íc®©y    íi ÷ng  tr   tr¸v   i nh quy  nh  ¹ Th«ng   µy  u     á. ®Þ t i tn ®Ò b∙i b Trong qu¸  ×nh  ùc  Ön  ã  ×  íng  ¾ c,    Þ     é   tr th hi c g v m ®Ò ngh c¸c B qu¶n  ýl  ngµnh,lÜnh  ùc,Uû     v   ban  ©n  ©n  nh d tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng  µ    ph tr     ¬v c¸cdoanh    nghiÖp  ph¶n    Ò   é  ¸nh v B Lao  ng   ¬ng  ®é ­Th binh vµ  héivµ  é  µi   X∙    B T   chÝnh xem  Ðt,gi¶i x     Õt.quy
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2