intTypePromotion=1

Thông tư liên tịch 13/2005/TTLT-BTC-BLĐTBXH của Bộ Tài chính và Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Chia sẻ: Phạm Thị Thanh Uyên Uyên | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:10

0
123
lượt xem
4
download

Thông tư liên tịch 13/2005/TTLT-BTC-BLĐTBXH của Bộ Tài chính và Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch 13/2005/TTLT-BTC-BLĐTBXH của Bộ Tài chính và Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn tiêu chuẩn, điều kiện, thủ tục bổ nhiệm, bãi miễn và xếp lương kế toán trưởng, phụ trách kế toán trong các tổ chức hoạt động kinh doanh

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch 13/2005/TTLT-BTC-BLĐTBXH của Bộ Tài chính và Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội

  1. T H¤NG T ¦   LI£N TÞCH Bé TµI CHÝNH ­  Bé LAO §éNG ­ TH¦¥NG BINH Vµ  X ∙   H é I   S è   1 3 / 2 0 0 5 / T T L T ­ B T C ­ B L § T B X H   n g µ y   0 7   t h ¸ n g   0 2   n ¨ m  2005 Híng dÉn  tiªu chuÈn, ®iÒu kiÖn, thñ tôc bæ nhiÖm,  b ∙ i   m i Ô n   v µ   x Õ p   l ¬ n g   k Õ   t o ¸ n   t r ë n g ,   p h ô   t r ¸ c h   k Õ   t o ¸ n  trong c¸c tæ chøc ho¹t ®éng kinh doanh  Thi   hµnh   §iÒu   37,   §iÒu   38   cña   NghÞ   ®Þnh   sè   129/2004/N§­CP ngµy 31/5/2004 cña ChÝnh phñ  quy  ®Þnh chi   tiÕt vµ híng dÉn thi hµnh mét sè ®iÒu cña LuËt KÕ to¸n ¸p   dông trong ho¹t  ®éng kinh doanh, sau khi trao  ®æi  ý  kiÕn   víi c¸c Bé, c¬  quan cã  liªn quan, Liªn Bé  Bé  Tµi chÝnh­   Bé  Lao  ®éng ­ Th¬ng binh vµ  X∙ héi híng dÉn tiªu chuÈn,   ®iÒu kiÖn, thñ tôc bæ nhiÖm, b∙i miÔn vµ xÕp l¬ng kÕ to¸n   trëng, phô tr¸ch kÕ to¸n trong c¸c tæ chøc ho¹t ®éng kinh   doanh, nh sau:  I. §èI T¦îNG ¸P DôNG §èi   tîng   ¸p   dông   Th«ng   t  nµy   gåm   c¸c   tæ   chøc   ho¹t  ®éng kinh doanh thùc hiÖn c«ng viÖc kÕ to¸n theo quy ®Þnh   t¹i   §iÒu   2   cña   NghÞ   ®Þnh   sè   129/2004/N§­CP     ngµy   31/5/2004 cña ChÝnh phñ  (gäi t¾t lµ   ®¬n vÞ  kÕ  to¸n)  ®îc  quy ®Þnh cô thÓ, nh sau: 1.   C¸c   c«ng   ty   nhµ   níc   ho¹t   ®éng   theo   LuËt   Doanh  nghiÖp nhµ níc, gåm:  a)   Tæng   c«ng   ty   nhµ   níc   (Tæng   c«ng   ty   nhµ   níc   ®îc  thµnh lËp theo LuËt Doanh nghiÖp nhµ níc n¨m 1995 vµ Tæng  c«ng   ty   do   nhµ   níc   quyÕt   ®Þnh   ®Çu   t  vµ   thµnh   lËp   theo  LuËt Doanh nghiÖp nhµ  níc n¨m 2003; Tæng c«ng ty do c¸c  c«ng ty tù ®Çu t vµ thµnh lËp; Tæng c«ng ty ®Çu t vµ kinh  doanh vèn nhµ níc);  b) C«ng ty nhµ níc ®éc lËp;  c) C«ng ty thµnh viªn h¹ch to¸n ®éc lËp cña Tæng c«ng   ty do Nhµ níc quyÕt ®Þnh ®Çu t vµ thµnh lËp.  2.   C¸c   c«ng   ty   nhµ   níc   ho¹t   ®éng   theo   LuËt   Doanh  nghiÖp, gåm:  a) C«ng ty cæ phÇn nhµ níc;  b)   C«ng   ty   tr¸ch   nhiÖm   h÷u   h¹n   nhµ   n íc   mét   thµnh  viªn; c) C«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n nhµ  níc cã  hai thµnh  viªn trë lªn;
  2. 2 d) Doanh nghiÖp cã  cæ phÇn, vèn gãp chi phèi cña Nhµ  níc; ®) Doanh nghiÖp cã mét phÇn vèn cña Nhµ níc; e)   C«ng   ty   nhµ   níc   gi÷   quyÒn   chi   phèi   doanh   nghiÖp  kh¸c; 3. C¸c tæ chøc ho¹t  ®éng kinh doanh theo LuËt Doanh   nghiÖp, gåm: a) C«ng ty tr¸ch nhiÖm h÷u h¹n; b) C«ng ty cæ phÇn; c) C«ng ty hîp danh; d) Doanh nghiÖp t nh©n. 4. Doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t níc ngoµi ho¹t ®éng theo  LuËt §Çu t níc ngoµi t¹i ViÖt Nam. 5. Chi nh¸nh cña doanh nghiÖp níc ngoµi ho¹t ®éng t¹i  ViÖt Nam. 6. V¨n phßng ®¹i diÖn cña doanh nghiÖp níc ngoµi ho¹t  ®éng t¹i ViÖt Nam. 7. Hîp t¸c x∙ ho¹t ®éng theo LuËt Hîp t¸c x∙. 8. Hé kinh doanh c¸ thÓ vµ tæ hîp t¸c. I I .   B è   T R Ý   N G ¦ ê I   L µ M   K Õ   T O ¸ N   T R ¦ ë N G ,   N G ¦ ê I   P H ô  TR¸CH KÕ TO¸N, THU£ NG¦êI LµM KÕ TO¸N TR¦ëNG 1. §¬n vÞ kÕ to¸n §¬n vÞ  kÕ  to¸n lµ  c¸c  ®èi tîng quy  ®Þnh t¹i phÇn I  cña Th«ng t  nµy cã  thùc hiÖn c«ng viÖc kÕ  to¸n, lËp b¸o  c¸o tµi chÝnh theo quy ®Þnh cña LuËt KÕ to¸n.  2. Bè trÝ ngêi lµm kÕ to¸n trëng C¸c  ®¬n vÞ  kÕ  to¸n ph¶i bè  trÝ  ngêi lµm kÕ  to¸n tr­ ëng, gåm: a) C¸c ®¬n vÞ kÕ to¸n quy ®Þnh t¹i ®iÓm 1, 2, 3, 4, 5  vµ ®iÓm 7 phÇn I cña Th«ng t nµy; b) C¸c c«ng ty h¹ch to¸n phô  thuéc cña Tæng c«ng ty  nhµ níc ®îc x¸c ®Þnh lµ ®¬n vÞ kÕ to¸n; c) C«ng ty mÑ  vµ  c«ng ty con cña Tæng c«ng ty do c¸c   c«ng ty tù ®Çu t vµ thµnh lËp ®îc chuyÓn ®æi theo m« h×nh  c«ng ty mÑ ­ c«ng ty con;   d)  C¸c tæ chøc  kinh  doanh  cã  tæ chøc  kÕ  to¸n  nhiÒu  cÊp,   nÕu   cÊp   c¬   së   lµ  mét   ®¬n  vÞ   kÕ   to¸n   cã   khèi   lîng 
  3. 3 c«ng viÖc kÕ to¸n lín ph¶i cã tõ hai ngêi lµm kÕ to¸n trë  lªn. Riªng ®èi víi c«ng ty nhµ níc ®Æc biÖt trùc tiÕp phôc  vô  quèc phßng, an ninh thùc hiÖn theo LuËt Doanh nghiÖp   nhµ níc vµ c¸c quy ®Þnh cña ChÝnh phñ th× viÖc bè trÝ ng ­ êi lµm kÕ to¸n trëng do Bé Quèc phßng, Bé C«ng an, Ban c¬  yÕu ChÝnh phñ  quy  ®Þnh cho lÜnh vùc qu¶n lý  sau khi cã  tháa thuËn víi Bé Tµi chÝnh.  3. Bè trÝ ngêi lµm phô tr¸ch kÕ to¸n C¸c  ®¬n vÞ, tæ chøc  ®îc bè  trÝ  ngêi lµm phô  tr¸ch kÕ  to¸n, gåm: a) C¸c  ®¬n vÞ  kÕ  to¸n quy  ®Þnh t¹i  ®iÓm 2 nªu trªn,  nÕu khuyÕt ngêi lµm kÕ to¸n trëng th× Thñ trëng ®¬n vÞ kÕ  to¸n ph¶i bè  trÝ  ngay ngêi lµm kÕ  to¸n trëng. Trêng hîp  cha cã ngêi ®ñ tiªu chuÈn vµ ®iÒu kiÖn ®Ó bæ nhiÖm lµm kÕ   to¸n trëng th× ®îc phÐp bè trÝ ngêi lµm phô tr¸ch kÕ to¸n  trong thêi h¹n tèi  ®a lµ  mét n¨m tµi chÝnh, sau  ®ã  ph¶i  bæ nhiÖm ngay ngêi lµm kÕ to¸n trëng. b) C¸c tæ chøc ho¹t ®éng kinh doanh quy ®Þnh t¹i ®iÓm   6 vµ   ®iÓm 8, phÇn I cña Th«ng t  nµy kh«ng b¾t buéc ph¶i  bè  trÝ  ngêi lµm kÕ  to¸n trëng nhng ph¶i cö  ngêi lµm phô  tr¸ch   kÕ   to¸n.   Ngêi   ®îc   bè   trÝ   lµm   phô   tr¸ch   kÕ   to¸n  trong trêng hîp nµy kh«ng bÞ h¹n chÕ vÒ thêi gian lµm phô  tr¸ch kÕ to¸n. 4. Thuª ngêi lµm kÕ to¸n trëng C¸c ®¬n vÞ kÕ to¸n ph¶i bè trÝ ngêi lµm kÕ to¸n trëng  quy ®Þnh t¹i ®iÓm 2 nªu trªn  nhng kh«ng bæ nhiÖm ®îc ng­ êi lµm kÕ  to¸n trëng hoÆc ngêi lµm phô  tr¸ch kÕ  to¸n th×  ph¶i thuª ngêi lµm kÕ  to¸n trëng theo quy  ®Þnh t¹i kho¶n   2, §iÒu 37, NghÞ ®Þnh 129/2004/N§­CP.  5. Quan hÖ gi÷a kÕ to¸n trëng, ngêi phô tr¸ch kÕ to¸n  víi trëng phßng, phã phßng kÕ to¸n  a)   Nh÷ng   ®¬n   vÞ   kÕ   to¸n   ®∙   bæ   nhiÖm   kÕ   to¸n   trëng  hoÆc cö  ngêi phô  tr¸ch kÕ  to¸n th×  kh«ng bæ nhiÖm trëng  phßng hoÆc trëng ban kÕ to¸n. KÕ to¸n trëng hoÆc ngêi phô  tr¸ch   kÕ   to¸n   sÏ   ®ång   thêi   thùc   hiÖn   c¸c   nhiÖm   vô   quy  ®Þnh cho trëng phßng, trëng ban kÕ to¸n. b)  ë  nh÷ng  ®¬n vÞ  kÕ  to¸n mµ  c«ng t¸c tµi chÝnh vµ  thèng   kª   cha   t¸ch   thµnh   mét   bé   phËn   riªng   biÖt   th×   kÕ  to¸n trëng hoÆc phô  tr¸ch  kÕ  to¸n   ®¶m nhiÖm c¶ viÖc tæ  chøc, chØ ®¹o c«ng t¸c tµi chÝnh vµ thèng kª. c) §èi víi c¸c  ®¬n vÞ  cã  khèi lîng c«ng viÖc kÕ  to¸n  lín cã  thÓ  bæ nhiÖm kÕ  to¸n trëng  ®ång thêi bæ nhiÖm phã 
  4. 4 phßng (hoÆc phã ban) kÕ to¸n. Phã phßng (hoÆc phã ban) kÕ   to¸n lµ ngêi gióp viÖc cho kÕ to¸n trëng.  III. TI£U CHUÈN Vµ §IÒU KIÖN §Ó §¦îC Bæ NHIÖM  LµM KÕ TO¸N TR¦ëNG, PHô TR¸CH KÕ TO¸N  HOÆC §Ó §¦îC THU£ LµM KÕ TO¸N TR¦ëNG 1.   Tiªu   chuÈn   vµ   ®iÒu   kiÖn   ®Ó   ®îc   bæ   nhiÖm   lµm   kÕ  to¸n trëng a) Tiªu chuÈn ®Ó ®îc bæ nhiÖm lµm kÕ to¸n trëng ­ VÒ ®¹o ®øc: Cã phÈm chÊt ®¹o ®øc nghÒ nghiÖp, trung   thùc, liªm khiÕt, cã ý thøc chÊp hµnh vµ ®Êu tranh b¶o vÖ  nguyªn t¾c, chÝnh s¸ch, chÕ ®é kinh tÕ, tµi chÝnh vµ ph¸p   luËt cña Nhµ níc. ­ VÒ tr×nh ®é chuyªn m«n, nghiÖp vô: + §èi víi kÕ  to¸n trëng cña c¸c  ®¬n vÞ  kÕ  to¸n quy  ®Þnh t¹i  ®iÓm 1,  ®iÓm 2, tiÕt a, b cña  ®iÓm 3 vµ   ®iÓm 4,   phÇn I cña Th«ng t  nµy vµ  kÕ  to¸n trëng cña c«ng ty con  ph¶i   cã   chuyªn   m«n,   nghiÖp   vô   vÒ   kÕ   to¸n   tr×nh   ®é   cao  ®¼ng hoÆc ®¹i häc trë lªn; + §èi víi kÕ  to¸n trëng cña c¸c  ®¬n vÞ  kÕ  to¸n quy  ®Þnh t¹i tiÕt c, d  cña ®iÓm 3, ®iÓm 5 vµ  ®iÓm 7 phÇn  I   cña Th«ng t  nµy vµ  kÕ  to¸n trëng c¸c c«ng ty h¹ch to¸n  phô  thuéc cña Tæng c«ng ty ph¶i cã  chuyªn m«n, nghiÖp vô  vÒ kÕ to¸n tõ bËc trung cÊp trë lªn; + §èi víi kÕ  to¸n trëng cña  ®¬n vÞ  kÕ  to¸n cÊp trªn  cã  c¸c  ®¬n vÞ  kÕ  to¸n trùc thuéc, kÕ  to¸n trëng cña Tæng  c«ng   ty   nhµ   níc   vµ   kÕ   to¸n   trëng   c«ng   ty   mÑ   ph¶i   cã  chuyªn m«n, nghiÖp vô  vÒ  kÕ  to¸n tõ  tr×nh  ®é   ®¹i häc trë  lªn. Riªng ®èi víi kÕ to¸n trëng lµ ngêi ViÖt Nam lµm viÖc  trong c¸c doanh nghiÖp cã  vèn  ®Çu t  níc ngoµi  ®îc thµnh  lËp vµ  ho¹t  ®éng t¹i ViÖt Nam ph¶i cã  tr×nh  ®é  ngo¹i ng÷  theo   yªu   cÇu   cña   doanh   nghiÖp   ®Ó   phôc   vô   cho   c«ng   t¸c  giao dÞch vµ lµm viÖc. ­ VÒ thêi gian c«ng t¸c thùc tÕ vÒ kÕ to¸n: + §èi víi kÕ  to¸n trëng cña c¸c  ®¬n vÞ  kÕ  to¸n quy  ®Þnh t¹i  ®iÓm 1,  ®iÓm 2, tiÕt a, b cña  ®iÓm 3 vµ   ®iÓm 4,   phÇn I cña Th«ng t  nµy vµ  kÕ  to¸n trëng cña c«ng ty con  ph¶i cã  thêi gian c«ng t¸c thùc tÕ  vÒ  kÕ  to¸n  Ýt nhÊt lµ   hai n¨m nÕu cã tr×nh ®é ®¹i häc; trêng hîp cã chuyªn m«n,  nghiÖp vô  vÒ  kÕ  to¸n tr×nh  ®é  cao  ®¼ng th×  ph¶i cã  thêi  gian c«ng t¸c thùc tÕ vÒ kÕ to¸n Ýt nhÊt lµ ba n¨m;
  5. 5 +  §èi víi kÕ  to¸n trëng cña c¸c  ®¬n vÞ  kÕ  to¸n   quy   ®Þnh  t¹i tiÕt c, d cña  ®iÓm 3,  ®iÓm 5 vµ   ®iÓm 7 phÇn I  cña Th«ng t  nµy vµ, kÕ  to¸n trëng cña c¸c c«ng ty h¹ch  to¸n phô  thuéc  cña Tæng c«ng ty ph¶i cã  thêi gian  c«ng  t¸c thùc tÕ  vÒ  kÕ  to¸n  Ýt nhÊt lµ  ba n¨m nÕu cã  chuyªn  m«n, nghiÖp vô  vÒ  kÕ  to¸n bËc trung cÊp;  ®èi víi ngêi cã  chuyªn m«n, nghiÖp vô  vÒ  kÕ  to¸n tõ  tr×nh  ®é   ®¹i häc trë  lªn th×  thêi gian c«ng t¸c thùc tÕ  vÒ  kÕ  to¸n  Ýt nhÊt lµ   hai n¨m; + §èi víi kÕ  to¸n trëng cña  ®¬n vÞ  kÕ  to¸n cÊp trªn  cã  c¸c  ®¬n vÞ  kÕ  to¸n trùc thuéc, kÕ  to¸n trëng cña Tæng  c«ng ty nhµ  níc vµ  kÕ  to¸n trëng cña c«ng ty mÑ  ph¶i cã  thêi gian c«ng t¸c thùc tÕ  vÒ  kÕ  to¸n  Ýt nhÊt lµ  n¨m n¨m   trë lªn. b) §iÒu kiÖn ®Ó ®îc bæ nhiÖm kÕ to¸n trëng ­ Ph¶i cã c¸c tiªu chuÈn quy ®Þnh t¹i tiÕt a, ®iÓm 1,  phÇn III cña Th«ng t nµy; ­ Cã  Chøng chØ båi dìng kÕ  to¸n trëng theo quy  ®Þnh  t¹i   QuyÕt   ®Þnh   sè   43/2004/Q§­BTC   ngµy   26/4/2004   cña   Bé  trëng Bé Tµi chÝnh hoÆc cã Chøng chØ båi dìng kÕ to¸n tr­ ëng   ®îc   cÊp   tríc   ngµy   QuyÕt   ®Þnh   sè   43/2004/Q§­BTC   cã  hiÖu lùc thi hµnh theo quy  ®Þnh t¹i Quy chÕ  vÒ  tæ chøc  båi dìng vµ cÊp chøng chØ kÕ to¸n trëng ban hµnh kÌm theo  QuyÕt ®Þnh sè 159 TC/C§KT ngµy 15/9/1989 vµ QuyÕt ®Þnh sè  769 TC/Q§/TCCB ngµy 23/10/1997 cña Bé trëng Bé Tµi chÝnh; ­   Kh«ng   thuéc   ®èi   tîng   nh÷ng   ngêi   kh«ng   ®îc   lµm   kÕ  to¸n quy ®Þnh t¹i §iÒu 51 cña LuËt KÕ to¸n. c)   Tiªu   chuÈn,   ®iÒu   kiÖn   bæ   nhiÖm   kÕ   to¸n   trëng   lµ  ngêi níc ngoµi  §èi víi ngêi níc ngoµi ®îc bæ nhiÖm lµm kÕ to¸n trëng  trong c¸c doanh nghiÖp cã  vèn  ®Çu t níc ngoµi hoÆc doanh  nghiÖp ViÖt Nam ph¶i cã Chøng chØ chuyªn gia kÕ to¸n hoÆc   chøng chØ kÕ to¸n, kiÓm to¸n do tæ chøc níc ngoµi cÊp ®îc  Bé  Tµi chÝnh ViÖt Nam thõa nhËn; hoÆc cã  Chøng chØ hµnh  nghÒ   kÕ   to¸n   hoÆc   Chøng   chØ   kiÓm   to¸n   viªn   do   Bé   Tµi  chÝnh  ViÖt  Nam cÊp; hoÆc cã  Chøng  chØ  båi  dìng  kÕ  to¸n  trëng theo quy  ®Þnh cña Bé  Tµi chÝnh; cã  thêi gian c«ng  t¸c thùc tÕ  vÒ  kÕ  to¸n  Ýt nhÊt lµ  hai n¨m trong  ®ã  cã  1  n¨m lµm c«ng t¸c kÕ to¸n t¹i ViÖt Nam; kh«ng thuéc ®èi t­ îng nh÷ng ngêi kh«ng ®îc lµm kÕ to¸n quy ®Þnh t¹i §iÒu 51  cña LuËt KÕ  to¸n vµ   ®îc phÐp c tró  t¹i ViÖt Nam tõ  1 n¨m  trë lªn. 2.   Tiªu   chuÈn   vµ   ®iÒu   kiÖn   bæ   nhiÖm   ng êi   lµm   phô  tr¸ch kÕ to¸n  Ngêi  ®îc bæ nhiÖm lµm phô  tr¸ch kÕ  to¸n ph¶i cã     ®ñ  c¸c tiªu chuÈn vÒ   ®¹o  ®øc vµ  tr×nh  ®é  chuyªn m«n, nghiÖp 
  6. 6 vô  quy  ®Þnh cho ngêi lµm kÕ  to¸n trëng nhng cha  ®ñ  thêi  gian c«ng t¸c thùc tÕ  vÒ  kÕ  to¸n hoÆc cha cã  Chøng chØ  båi dìng kÕ  to¸n trëng quy  ®Þnh t¹i tiÕt b,  ®iÓm 1 nªu  trªn.  3. Tiªu chuÈn vµ   ®iÒu kiÖn cña ngêi  ®îc thuª lµm kÕ  to¸n trëng Ngêi  ®îc thuª lµm kÕ  to¸n trëng ph¶i  ®¹t  ®ñ  c¸c tiªu  chuÈn vµ ®iÒu kiÖn quy ®Þnh nh sau: a) Cã  Chøng chØ hµnh nghÒ  kÕ  to¸n theo quy  ®Þnh t¹i  §iÒu 57 cña LuËt KÕ  to¸n hoÆc  Chøng  chØ kiÓm to¸n  viªn  theo quy  ®Þnh t¹i §iÒu 13 cña NghÞ   ®Þnh sè   105/2004/N§­ CP ngµy 30/3/2004 cña ChÝnh phñ vÒ KiÓm to¸n ®éc lËp; b) Cã  Chøng chØ båi dìng kÕ  to¸n trëng theo quy  ®Þnh  cña Bé Tµi chÝnh; c) Cã ®¨ng ký kinh doanh dÞch vô kÕ to¸n hoÆc cã ®¨ng  ký  hµnh nghÒ  kÕ  to¸n, kiÓm to¸n trong doanh nghiÖp dÞch  vô kÕ to¸n, kiÓm to¸n theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt; d) Kh«ng thuéc  ®èi tîng nh÷ng ngêi kh«ng  ®îc lµm kÕ  to¸n theo quy ®Þnh t¹i §iÒu 51 cña LuËt KÕ to¸n. I V .   T H ñ   T ô C   B æ   N H I Ö M ,   B ∙ I   M I Ô N ,   T H A Y   T H Õ   K Õ   T O ¸ N  TR¦ëNG, PHô TR¸CH KÕ TO¸N; THU£ Vµ CHÊM DøT  HîP §åNG VíI NG¦êI §¦îC THU£ LµM KÕ TO¸N TR¦ëNG 1. Thñ  tôc bæ nhiÖm, b∙i miÔn, thay thÕ   kÕ  to¸n tr­ ëng, phô tr¸ch kÕ to¸n a) §èi víi c¸c c«ng ty nhµ  níc quy  ®Þnh t¹i  ®iÓm 1,  phÇn I cña Th«ng t  nµy, khi  ®Ò  nghÞ  bæ nhiÖm, b∙i miÔn,  thay thÕ  ngêi lµm kÕ  to¸n  trëng  hoÆc  phô  tr¸ch kÕ  to¸n  ph¶i lËp hå  s¬  nh  hå  s¬  bæ nhiÖm Phã  Gi¸m  ®èc hoÆc Phã  Tæng Gi¸m ®èc ®èi víi kÕ to¸n trëng; hå s¬ bæ nhiÖm Trëng  phßng  hoÆc  Trëng  ban   ®èi  víi  phô  tr¸ch  kÕ  to¸n göi cho  cÊp cã  thÈm quyÒn theo quy  ®Þnh t¹i kho¶n 1, §iÒu 25 vµ  kho¶n 2, §iÒu 40 cña LuËt Doanh nghiÖp nhµ níc. b) §èi víi c¸c tæ chøc quy  ®Þnh t¹i  ®iÓm 2,  ®iÓm 3,  phÇn I cña Th«ng t nµy th×  viÖc bæ nhiÖm, b∙i miÔn, thay  thÕ  kÕ  to¸n trëng hoÆc phô  tr¸ch kÕ  to¸n  ®îc quy  ®Þnh nh  sau : ­ §èi  víi c«ng  ty tr¸ch  nhiÖm  h÷u  h¹n quy   ®Þnh  t¹i  tiÕt b, c cña   ®iÓm  2 vµ  tiÕt a cña  ®iÓm 3, phÇn I cña   Th«ng t nµy thùc hiÖn theo §iÒu lÖ c«ng ty vµ do Héi ®ång   thµnh viªn quyÕt  ®Þnh theo quy  ®Þnh t¹i  ®iÓm  ®, kho¶n 1,  §iÒu 35 cña LuËt doanh nghiÖp;
  7. 7 ­  §èi víi c«ng ty cæ phÇn quy  ®Þnh t¹i tiÕt a, d,  ®,   e cña  ®iÓm 2 vµ  tiÕt b cña  ®iÓm 3,   phÇn I cña Th«ng t   nµy thùc hiÖn theo quy  ®Þnh t¹i  ®iÓm e, kho¶n 2, §iÒu 80  cña   LuËt   Doanh   nghiÖp,   theo   §iÒu   lÖ   c«ng   ty   vµ   do   Héi  ®ång qu¶n trÞ quyÕt ®Þnh; ­ §èi víi c«ng ty hîp danh quy  ®Þnh t¹i tiÕt c cña  ®iÓm   3,   phÇn   I   cña   Th«ng   t  nµy   thùc   hiÖn   theo   §iÒu   lÖ  c«ng ty vµ  do Héi  ®ång thµnh viªn c«ng ty hîp danh quyÕt  ®Þnh; ­ §èi víi doanh nghiÖp t nh©n quy ®Þnh t¹i tiÕt d cña  ®iÓm 3, phÇn I cña Th«ng t nµy do chñ  doanh nghiÖp quyÕt  ®Þnh; c) §èi víi doanh nghiÖp cã vèn ®Çu t níc ngoµi vµ chi  nh¸nh cña doanh nghiÖp níc ngoµi ho¹t  ®éng t¹i ViÖt Nam  quy  ®Þnh t¹i  ®iÓm 4,  ®iÓm 5 phÇn I cña Th«ng t  nµy th×  viÖc bæ nhiÖm, b∙i miÔn, thay thÕ  ngêi lµm kÕ  to¸n trëng  hoÆc phô tr¸ch kÕ to¸n quy ®Þnh nh sau:  ­   Doanh   nghiÖp   100%   vèn   níc   ngoµi   vµ   chi   nh¸nh   cña  doanh nghiÖp níc ngoµi do Chñ ®Çu t quyÕt ®Þnh; ­ Doanh nghiÖp liªn doanh gi÷a ViÖt Nam víi níc ngoµi  do Héi ®ång qu¶n trÞ liªn doanh quyÕt ®Þnh. d) §èi víi c¸c hîp t¸c x∙ quy ®Þnh t¹i ®iÓm 7, phÇn I   cña Th«ng t nµy khi  ®Ò  nghÞ  bæ nhiÖm, b∙i miÔn, thay thÕ  kÕ  to¸n trëng hoÆc phô  tr¸ch kÕ  to¸n th×  thùc hiÖn theo  quy ®Þnh t¹i ®iÓm b, kho¶n 1, §iÒu 27 cña LuËt Hîp t¸c x∙   vµ do Ban qu¶n trÞ Hîp t¸c x∙ quyÕt ®Þnh. ®)   §èi   víi   v¨n   phßng   ®¹i   diÖn   cña   doanh   nghiÖp   níc  ngoµi ho¹t  ®éng t¹i ViÖt Nam; hé  kinh doanh c¸ thÓ  vµ  tæ  hîp t¸c quy  ®Þnh t¹i  ®iÓm 6,  ®iÓm 8 phÇn I cña Th«ng t  nµy vµ ®¬n vÞ kÕ to¸n cÊp c¬ së cña tæ chøc kinh doanh cã  tæ chøc kÕ to¸n nhiÒu cÊp viÖc bæ nhiÖm, miÔn nhiÖm, thay   thÕ  ngêi lµm phô  tr¸ch  kÕ  to¸n  hoÆc kÕ  to¸n trëng  (nÕu  cã), do ngêi  ®¹i diÖn theo ph¸p luËt cña  ®¬n vÞ  kÕ  to¸n  ®ã quyÕt ®Þnh. 2. Thñ tôc ký hîp ®ång thuª vµ chÊm døt hîp ®ång thuª  ngêi lµm kÕ to¸n trëng  a) §èi víi c¸c doanh nghiÖp, hîp t¸c x∙ lµ   ®¬n vÞ  kÕ  to¸n   ph¶i   bè   trÝ   ngêi   lµm   kÕ   to¸n   trëng   nhng   kh«ng   bæ  nhiÖm mµ  thuª ngêi lµm kÕ  to¸n trëng th×  viÖc thuª ngêi  lµm kÕ  to¸n trëng ph¶i do cÊp cã  thÈm quyÒn bæ nhiÖm kÕ  to¸n trëng  quy ®Þnh t¹i ®iÓm 1 nªu trªn quyÕt ®Þnh; b)   Chi   phÝ   thuª   ngêi   lµm   kÕ   to¸n   trëng   theo   tho¶  thuËn trong hîp  ®ång dÞch vô  víi doanh nghiÖp dÞch vô  kÕ  to¸n,  kiÓm  to¸n hoÆc trùc  tiÕp  ký  hîp   ®ång  dÞch vô  víi  ngêi ®îc thuª cã ®¨ng ký kinh doanh dÞch vô kÕ to¸n.
  8. 8 c) §èi víi c¸c doanh nghiÖp, hîp t¸c x∙ lµ   ®¬n vÞ  kÕ  to¸n cã thuª ngêi lµm kÕ to¸n trëng, nÕu ngêi ®îc thuª vi  ph¹m   c¸c   quy   ®Þnh   trong   hîp   ®ång   th×   bÞ   chÊm   døt   hîp  ®ång. Thñ tôc chÊm døt hîp ®ång thuª ngêi lµm kÕ to¸n tr­ ëng   thùc   hiÖn   nh  thñ   tôc   ký   hîp   ®ång   thuª   ngêi   lµm   kÕ  to¸n   trëng   víi   doanh  nghiÖp   dÞch  vô   kÕ   to¸n,  kiÓm   to¸n   hoÆc víi ngêi trùc tiÕp ®îc thuª. V. XÕP L¦¥NG KÕ TO¸N TR¦ëNG, PHô TR¸CH KÕ TO¸N 1. §èi víi c¸c c«ng ty nhµ  níc quy  ®Þnh t¹i  ®iÓm 1,  phÇn   I   cña   Th«ng   t  nµy   th×   kÕ   to¸n   trëng   ®îc   xÕp   l¬ng  chøc vô theo h¹ng c«ng ty quy ®Þnh t¹i b¶ng l¬ng cña Tæng  Gi¸m  ®èc,  Gi¸m   ®èc, Phã  Tæng Gi¸m   ®èc  vµ  kÕ  to¸n trëng  ban   hµnh   kÌm   theo   NghÞ   ®Þnh   sè   205/2004/N§­CP   ngµy   14/12/2004 cña ChÝnh phñ. Trêng hîp c¸c c«ng ty nhµ  níc nªu trªn bæ nhiÖm ngêi  lµm phô  tr¸ch kÕ  to¸n th×  ngêi phô  tr¸ch kÕ  to¸n  ®îc xÕp  l¬ng  chuyªn  m«n,  nghiÖp  vô  vµ  hëng  phô  cÊp  gi÷  chøc  vô  nh Trëng phßng doanh nghiÖp cïng h¹ng quy  ®Þnh t¹i môc 6   §iÒu   3   NghÞ   ®Þnh   sè   205/2004/N§­CP   ngµy   14/12/2004   cña  ChÝnh phñ. 2. §èi víi c¸c tæ chøc ho¹t  ®éng kinh doanh quy  ®Þnh  t¹i  ®iÓm 2, 3, 4, 5 vµ   ®iÓm 7 phÇn I cña Th«ng t  nµy th×  tiÒn l¬ng  cña  kÕ  to¸n  trëng,  phô  tr¸ch kÕ  to¸n  ®îc hai  bªn tháa thuËn ghi trong hîp  ®ång lao  ®éng theo hÖ  thèng  thang l¬ng, b¶ng l¬ng do doanh nghiÖp, hîp t¸c x∙ quyÕt  ®Þnh. 3. §èi víi c¸c tæ chøc ho¹t  ®éng kinh doanh quy  ®Þnh  t¹i ®iÓm 6 vµ ®iÓm 8, phÇn I cña Th«ng t nµy ph¶i cö ngêi  lµm   phô   tr¸ch   kÕ   to¸n   hoÆc   kÕ   to¸n   trëng   (nÕu   cã)   th×  tiÒn l¬ng cña ngêi phô  tr¸ch kÕ  to¸n hoÆc kÕ  to¸n trëng  ®îc hai bªn tháa thuËn ghi trong hîp ®ång lao ®éng.  VI. Tæ CHøC THùC HIÖN 1. C¸c ®¬n vÞ kÕ to¸n cã tr¸ch nhiÖm: a) Ph¶i bæ nhiÖm hoÆc cö  ngêi cã   ®ñ  tiªu chuÈn,  ®iÒu  kiÖn lµm kÕ  to¸n trëng hoÆc phô  tr¸ch kÕ  to¸n cña  ®¬n vÞ  theo   quy   ®Þnh   t¹i   NghÞ   ®Þnh   129/2004/N§­CP   vµ   híng   dÉn  t¹i Th«ng t nµy;
  9. 9 b)  Thùc hiÖn  c¸c  quy  ®Þnh  vÒ  thñ   tôc bæ nhiÖm,   b∙i  miÔn, thay thÕ  kÕ  to¸n trëng hoÆc phô  tr¸ch kÕ  to¸n theo  quy ®Þnh cña Th«ng t nµy; c)   QuyÕt   ®Þnh   thuª   lµm   kÕ   to¸n   trëng   ph¶i   theo   quy  ®Þnh cña Th«ng t nµy. 2. Bé  qu¶n lý  ngµnh,  ñy ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè  trùc thuéc Trung ¬ng cã tr¸ch nhiÖm a)   ChØ   ®¹o,   híng   dÉn   c¸c   tæ   chøc   kinh   doanh   triÓn  khai thùc  hiÖn  rµ  so¸t  l¹i  ®éi ngò  kÕ  to¸n  trëng; thùc  hiÖn viÖc bè trÝ, thñ tôc bæ nhiÖm, b∙i miÔn, thay thÕ vµ  xÕp l¬ng KÕ  to¸n trëng, phô  tr¸ch kÕ  to¸n, thuª ngêi lµm  kÕ to¸n trëng theo ®óng quy ®Þnh cña Nhµ níc; b)  Phèi hîp  víi c¸c  Häc viÖn,  trêng  §¹i häc  vµ  cao  ®¼ng Tµi chÝnh kÕ to¸n, Héi kÕ to¸n vµ kiÓm to¸n ViÖt Nam  tæ chøc c¸c líp båi dìng kÕ  to¸n trëng  ®Ó    bæ nhiÖm kÕ  to¸n trëng.  c)   §èi   víi   c¸c   ®¬n   vÞ   kÕ   to¸n   hiÖn   ®ang   cã   Trëng  phßng   hoÆc   Trëng   ban   kÕ   to¸n   th×   xem   xÐt   nÕu   ®ñ   tiªu  chuÈn,   ®iÒu   kiÖn   th×   bæ   nhiÖm  KÕ   to¸n  tr ëng,   nÕu   thiÕu  ®iÒu kiÖn th× chuyÓn thµnh ngêi phô tr¸ch kÕ to¸n. 3. Bé Tµi chÝnh cã tr¸ch nhiÖm a) Chñ  tr×  nghiªn cøu, híng dÉn bæ sung tiªu chuÈn,  ®iÒu kiÖn, thñ tôc bæ nhiÖm, miÔn nhiÖm, thay thÕ kÕ to¸n   trëng,   phô   tr¸ch   kÕ   to¸n,   thuª   ngêi   lµm   kÕ   to¸n   trëng  theo quy ®Þnh cña LuËt KÕ to¸n; b) Phèi hîp víi Bé  Lao  ®éng – Th¬ng binh vµ  X∙ héi  kiÓm tra viÖc thùc hiÖn viÖc bæ nhiÖm, miÔn nhiÖm, thay  thÕ  vµ  xÕp l¬ng kÕ  to¸n trëng,  phô  tr¸ch kÕ  to¸n,  thuª  ngêi lµm kÕ  to¸n trëng trong c¸c tæ chøc ho¹t  ®éng kinh  doanh theo quy ®Þnh cña Th«ng t nµy. VII. §IÒU KHO¶N THI HµNH 1. C¨n cø néi dung quy  ®Þnh t¹i Th«ng t  nµy, c¸c Bé  qu¶n lý ngµnh, Uû ban nh©n d©n tØnh, thµnh phè trùc thuéc   Trung  ¬ng chØ  ®¹o c¸c tæ chøc ho¹t  ®éng kinh doanh thùc  hiÖn viÖc bæ nhiÖm, miÔn nhiÖm, thay thÕ  vµ  xÕp l¬ng kÕ  to¸n trëng, phô  tr¸ch kÕ  to¸n, thuª ngêi lµm kÕ  to¸n tr­ ëng theo ®óng quy ®Þnh cña Nhµ níc. 2. Th«ng t  nµy cã  hiÖu lùc thi hµnh sau 15 ngµy, kÓ  tõ  ngµy  ®¨ng C«ng  b¸o.  B∙i bá  Th«ng  t  sè  64­TT/LB ngµy  12/12/1990  cña Liªn Bé  Tµi chÝnh ­ Bé  Lao   ®éng  ­ Th¬ng  binh vµ  X∙ héi híng dÉn bæ nhiÖm vµ  xÕp l¬ng kÕ  to¸n tr­ ëng, phã kÕ to¸n trëng c¸c xÝ nghiÖp quèc doanh.
  10. 10 Trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn, nÕu cã g× víng m¾c ®Ò nghÞ  c¸c Bé, ngµnh, ®Þa ph¬ng, ®¬n vÞ ph¶n ¸nh vÒ Bé Tµi chÝnh  ­  Bé   Lao   ®éng  ­   Th¬ng   binh   vµ   X∙   héi   ®Ó  xem  xÐt,   gi¶i  quyÕt.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2