intTypePromotion=1

Thông tư liên tịch 32/2000/TTLT-BLĐTBXH-BTC của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính

Chia sẻ: Phạm Thị Thanh Uyên Uyên | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:3

0
72
lượt xem
2
download

Thông tư liên tịch 32/2000/TTLT-BLĐTBXH-BTC của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư liên tịch 32/2000/TTLT-BLĐTBXH-BTC của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện điều chỉnh tiền lương tối thiểu và phụ cấp trong các doanh nghiệp

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư liên tịch 32/2000/TTLT-BLĐTBXH-BTC của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính

  1. phßng  èc  éi                  ¬  ë  ÷  iÖu luËtviÖtnam   qu h                 c s d l       v¨n  LAWDATA Th«ng    T liªn Þ ch c ñ a B é  La o  ® é n g  ­ T h ¬ n g    t binh v µ  X∙ h éi,   B é  T µi ch Ý n h  s è  32/2000/TTLT­B L § T B X H ­B T C   n g µ y  29 th¸ng 12 n¨ m  2000  í ng d É n  th ù c  Ö n   h hi ® i Ò u   h Ø n h  ti Ò n l n g  tèi c ¬  thi Ó u  µ  p h ô  c Ê p   v trong c¸c d o a n h  n g hi Ö p Thùc hiÖn kho¶n 1  §iÒu 1  NghÞ  ®Þnh  sè  77/2000/N§­  ngµy  CP 15/12/2000  ña  Ýnh  ñ  Ò   Öc  iÒu  c Ch ph v vi ® chØnh  møc   Òn ¬ng  èithiÓu, ti l t    møc  î Êp  µ  tr c v sinh ho¹tphÝ  i víic¸c ®èi t ng hëng ¬ng, phô  Êp, trî Êp      ®è        î   l   c    c vµ sinh  ¹t phÝ,  ªntÞch  é   ho   li   B Lao  ng  Th¬ng  ®é ­  binh  µ  héi ­  é   µi  v X∙    B T chÝnh  íng  Én  ùc hiÖn  Öc  iÒu  h d th   vi ® chØnh  Òn ¬ng  èithiÓu  µ  ô  Êp   ti l t  v ph c trongc¸cdoanh     nghiÖp    nh sau: I. è I T ¦î N G ¸P D ô N G  § ­ Ng êi lao ®éng  µm  Öc       l vi trong c¸c doanh     nghiÖp  ¹t®éng  ho   theo  Ët  Lu Doanh  nghiÖp  µ  íc,bao  å m:  nh n   g doanh nghiÖp  ¹t ®éng  ho   s¶n  Êt  xu kinh  doanh; doanh    nghiÖp  c«ng  ch, doanh  Ý  nghiÖp  éc  ùc l ng  ò  thu l  î v trang;tæ    chøc, ®¬n  Þ  îc phÐp  ¹t®éng    v®  ho   s¶n  Êt,kinh doanh, dÞch  ô  éc  ¬  xu       v thu c quan  µnh  Ýnh, sù  h ch   nghiÖp,§¶ng, ®oµn  Ó, c¸c Héi quÇn  óng  ù trang     th       ch t    tr¶i Ò   µi Ýnh;   t  v ch ­ Ng êi lao ®éng  µm  Öc       l vi trong c¸c doanh     nghiÖp  ¹t®éng  ho   theo  Ët  Lu Doanh  nghiÖp, bao  å m:    g c«ng      Çn,  ty cæ ph c«ng    ty tr¸ch nhiÖ m   ÷u  ¹n,   h h  c«ng    îp danh,doanh  tyh     nghiÖp   ©n    chøc  trªngäit¾tlµdoanh  tnh (c¸ctæ  nªu          nghiÖp). II. C H  T Ý N H  L ¹I ø C  L ¬ n g  C¸  M 1. §èivíi      doanh  nghiÖp  ang    ông  ® ¸p d thang ¬ng,b¶ng ¬ng,phô  Êp ­ l   l   cl ¬ng  Nhµ   ícban  µnh  × c¨n cø  µo  Ö   è  do  n  h th     v h s møc ¬ng,møc  ô  Êp ¬ng  l   ph c l quy  nh  ¹ NghÞ   nh  è  ®Þ ti  ®Þ s 25/CP  µ  v 26/CP  µy  ng 23/5/1993,NghÞ   nh  è    ®Þ s 110/1997/N§­   µy  CP ng 18/11/1997  ña  Ýnh  ñ  µ  c Ch ph v møc ¬ng  èithiÓu    l t  quy ®Þnh  ¹ kho¶n  §iÒu  NghÞ   nh  è  t i 1  1  ®Þ s 77/2000/N§­   µy  CP ng 15/12/2000 cña    ChÝnh  ñ,møc ¬ng,phô  Êp ¬ng  µm  ¬  ë  Ýnh    Õ     ph   l   cl l cst c¸c ch ®é b¶o  Ó m     hi x∙ héi,b¶o  Ó m   tÕ, tiÒn ¬ng    µm    hi y    l khil thªm  ê,lµm  ªm,  õng  Öc,nghØ   gi   ® ng vi   h»ng n¨m  µ    Õ     v c¸cch ®é kh¸ctheo quy  nh  ña  µ   íc® îctÝnh  ¹nh      ®Þ c Nh n     l   sau: i a) TÝnh  ¹møc ¬ng:   l  i l Møc ¬ng  ùc l th   Møc ¬ng  èi l t  H Ö   è  s møc ­l hiÖn  õ t  = thiÓu  x  ¬ng  Ön  ­ hi h 01/1/2001 (210.000  ëng ®ång/th¸ng)
  2. 2 b) TÝnh  ¹møc  ô  Êp:   l  i ph c ­§èivíi   ô  Êp  Ýnh    Òn l ng  èi Óu:       ph c t c¸c trªnti  ¬ t   thi Møc  ô  Êp  ph c Møc ¬ng  èi l t  H Ö   è  ô  s ph thùc hiÖn  õ   t  = thiÓu  x  cÊp  îchëng  ®  01/1/2001 (210.000  theo quy    ®ång/th¸ng) ®Þnh ­ §èiVíic¸c phô  Êp  Ýnh    Òn l ng  Êp  Ëc,chøc  ô,chuyªn m«n,       ct trªnti  ¬ c b   v    nghiÖp  ô: v Møc  ô  Êp  ph c Møc ¬ng  ùc l th   Tû  Ö  ô  l ph thùc hiÖn  õ   t  = hiÖn  õ t  x  cÊp  îchëng  ®  01/1/2001 01/1/2001 theo quy    ®Þnh c)TÝnh  ¹møc  Òn l ng  ña  Ö   è    l  i ti  ¬ c h s chªnh  Öch  l b¶o u: l  Møc  Òn l ng  ña  ti  ¬ c Møc ¬ng  èi l t  H Ö   è  s chªnh  h Ö   è  s chªnh  Öch  = l thiÓu  x  lÖch  b¶o u  l b¶o u  Õu  ã)tõ l (n c     (210.000   hiÖn  ëng h 01/1/2001 ®ång/th¸ng)   d)  èi víic¸c  µnh  îc Nhµ   íc quy  nh   Õ     Òn  ëng  Ýnh  §   ng ®  n  ®Þ ch ®é ti th t trong quü  tiÒn l ng  th× ® îc tÝnh l¹ theo møc  l ng  tèi ¬ i ¬  thiÓu 210.000  ®ång/th¸ng. 2.  èi víidoanh  §   nghiÖp  µ  íc khi ¸p  ông  Ö   è  iÒu  nh n     d h s® chØnh  t¨ng  thªm kh«ng    lÇn    qu¸ 1,5  trªnmøc  ¬ng  èithiÓu  l t  chung  Nhµ   íc quy  nh   do  n  ®Þ (tõngµy  th¸ng1    01    n¨m 2001  µ210.000  ng/th¸ng)®Ó   µm  ¬  ë  Ýnh  n   l  ®å   l cst ®¬ gi¸tiÒn ¬ng  ×    l th ph¶i b¶o  ¶m     ® c¸c  iÒu  Ön  ® ki quy  nh   ¹  Òu  NghÞ   ®Þ t i§i 1  ®Þnh  è  s 28/CP  µy  ng 28/3/1997  ña  Ýnh  ñ  µ  c Ch ph v Th«ng   è  t s 13/L§TBXH­ TT  µy  ng 10/4/1997 cña  é     B Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh vµ  héihíng dÉn  ¬ng    X∙      ph ph¸p  ©y  ùng  n    Òn ¬ng  µ  xd ®¬ gi¸ti l v qu¶n  ýtiÒn l ng, thu nhËp  l   ¬     trong doanh    nghiÖp  µ  íc. nh n 3.  èi víidoanh  §   nghiÖp  ù  ©y  ùng  tx d thang ¬ng, b¶ng ¬ng  l   l theo    quy ®Þnh   ña  c ph¸p  Ët lao  ng  ×  lu   ®é th c¨n  vµo  cø  møc  ¬ng  èithiÓu  l t  210.000  ®ång/th¸ng,doanh    nghiÖp  Ýnh  ¹  t li møc  ¬ng    l ghi trong  îp  ng  h ®å lao  ng, ®é   lµm  ¬  ë   ¬ng,tÝnh  ¹ chÕ     c s tr¶l   l  i ®é b¶o  Ó m     éi,b¶o  Ó m   tÕ,tiÒn l ng  hi x∙h   hi y     ¬ khilµm    thªm  ê,lµm  ªm,  õng  Öc,nghØ   gi   ® ng vi   h»ng  n¨m  µ    Õ     v c¸c ch ®é kh¸c   theo quy  nh  ña  µ   íc.   ®Þ c Nh n 4. Møc   ca  Ýnh  ¨n  t theo  µy  ng c«ng  Õ     ch ®é trong  th¸ng  i  íic«ng  ®è v   nh©n,  viªn chøc  µm  Öc    l vi trong  c¸c doanh nghiÖp  µ   íc  nh n quy  nh   ¹ ®Þ t i Th«ng   è  ts 15/1999/TT­ BL§TBXH   µy  ng 22/6/1999  ña  é   c B Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh  µ  héi kÓ   õ ngµy  th¸ng 1  v X∙    t   01    n¨m  2001 kh«ng  îtqu¸  v  møc  ¬ng  èi l t  thiÓu 210.000  ng/th¸ng.   ®å III.T æ  C H ø C  T H ù C  HI Ö N  
  3. 3 1. C¸c  é     B qu¶n  ýngµnh, lÜnh  ùc,Uû   l    v   ban  ©n  ©n  nh d tØnh,thµnh  è    ph trùcthuéc    Trung  ng, Chñ   Þch  éi ®ång  ¬  t H  qu¶n  Þ Tæng   tr   c«ng    ty91/TTg  ã  c tr¸ch nhiÖm     chØ   o, ®«n  c  Óm       ®¹   ®è ki tra c¸c doanh nghiÖp  ùc  Ön  th hi theo  ®óng  quy  nh  ña  ®Þ c Th«ng   µy. tn 2.  èi víic¸c doanh  §     nghiÖp  µ  íc,khi x¸c ®Þnh   n     Òn ¬ng, nh n       ®¬ gi¸ti l   tÝnh to¸n b÷a  gi÷a  theo    ¨n  ca  møc  ¬ng  èithiÓu  l t  210.000  ng/th¸ng trong ®å     nhiÖ m  ô  Õ   ¹ch s¶n  Êt,kinh doanh  v k ho   xu     h»ng n¨m, cÇn  ã        c c¸cgi¶iph¸p tÝch    cùc      ®Ó t¨ngn¨ng  Êtlao®éng, n©ng  su       cao  Öu  hi qu¶,g ¾n  Öc      Ëp    vi t¨ngthu nh cña  êilao ®éng  íi Öc    înhuËn, t¨ng®ãng  ãp  ng     v vi t¨ngl  i    g cho  µ   íctheo    Nh n   c¸c v¨n b¶n  ∙    ® quy  nh. ®Þ 3.Th«ng   µy  ã  Öu  ùcthihµnh  õngµy  th¸ng1    tn c hi l     t  01    n¨m  2001.Nh÷ng    quy  nh  íc®©y    íi ÷ng  ®Þ tr   tr¸v   i nh quy  nh  ¹ Th«ng   µy  u     á. ®Þ t i tn ®Ò b∙i b Trong qu¸  ×nh  ùc  Ön  ã  ×  íng  ¾ c,    Þ     é   tr th hi c g v m ®Ò ngh c¸c B qu¶n  ýl  ngµnh,lÜnh  ùc,Uû     v   ban  ©n  ©n  nh d tØnh,thµnh  è  ùcthuéc Trung  ng  µ    ph tr     ¬v c¸c doanh    nghiÖp ph¶n  vÒ   ªnBé   ¸nh  li   Lao  ng    ¬ng  ®é ­ Th binh vµ  héi­ Tµi   X∙        chÝnh  xem  Ðt,gi¶i x     Õt. quy
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2