Thông tư số 05/1998/TT-BTM

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
58
lượt xem
4
download

Thông tư số 05/1998/TT-BTM

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 05/1998/TT-BTM về việc phê duyệt Danh mục hàng hoá xuất khẩu có Giấy phép kinh doanh xuất nhập khẩu do Bộ Thương mại ban hành, để hướng dẫn thực hiện QĐ số 55/1998/QĐ-TTg ngày 03/03/1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Danh mục hàng hoá xuất khẩu có Giấy phép kinh doanh xuất nhập khẩu

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 05/1998/TT-BTM

  1. B THƯƠNG M I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 05/1998/TT-BTM Hà N i, ngày 18 tháng 3 năm 1998 THÔNG TƯ C A B THƯƠNG M I S 05/1998/TT-BTM NGÀY 18 THÁNG 3 NĂM 1998 HƯ NG D N TH C HI N QUY T Đ NH S 55/1998/QĐ-TTG NGÀY 03/3/1998 C A TH TƯ NG CHÍNH PH V VI C PHÊ DUY T DANH M C HÀNG HOÁ XU T KH U CÓ GI Y PHÉP KINH DOANH XU T NH P KH U Căn c Quy t đ nh s 11/1998/QĐ-TTg ngày 23/01/1998 c a Th tư ng Chính ph v cơ ch đi u hành xu t nh p kh u năm 1998; Căn c Quy t đ nh s 55/1998/QĐ-TTg ngày 03/3/1998 c a Th tư ng Chính ph v vi c phê duy t Danh m c hàng hoá xu t nh p kh u ph i có Gi y phép kinh doanh xu t nh p kh u; B Thương m i hư ng d n vi c xu t kh u các m t hàng không c n Gi y phép kinh doanh xu t nh p kh u do B Thương m i c p như sau: I. Đ I TƯ NG ÁP D NG: Vi c xu t kh u các m t hàng không c n gi y phép kinh doanh xu t nh p kh u theo Thông tư này áp d ng cho t t c các doanh nghi p thu c m i thành ph n kinh t và các h p tác xã đư c thành l p theo lu t pháp Vi t Nam, tr các doanh nghi p có v n đ u tư nư c ngoài. II. M T HÀNG ĐƯ C XU T KH U KHÔNG C N GI Y PHÉP KINH DOANH XU T NH P KH U; TH T C XU T KH U CÁC M T HÀNG NÀY: 1. T t c các lo i hàng hoá ngoài danh m c ghi trong Ph l c 01 và Ph l c 02 kèm theo Thông tư này doanh nghi p đư c xu t kh u theo Gi y ch ng nh n đăng ký kinh doanh. Th t c xu t kh u gi i quy t t i cơ quan H i quan. 2. Riêng nh ng m t hàng sau đây, khi làm th t c xu t kh u, ngoài yêu c u có Gi y ch ng nh n đăng ký kinh doanh, c n xu t trình thêm xác nh n cho xu t kh u c a cơ quan qu n lý chuyên ngành ho c văn b n c p h n ng ch ho c ch tiêu xu t kh u c a cơ quan Nhà nư c có th m quy n: 2.1. Khoáng s n hàng hoá (xác nh n c a B Công nghi p).
  2. 2.2. Th c v t đ làm gi ng, đ ng v t r ng (xác nh n c a B Nông nghi p và Phát tri n nông thôn); thu s n quý hi m, thu s n s ng dùng làm gi ng (xác nh n c a B Thu s n). 2.3. n ph m văn hoá, tác ph m m thu t nhà nư c qu n lý, tác ph m đi n nh, băng hình có ghi chương trình (xác nh n c a B Văn hoá Thông tin). Danh m c c th các lo i hàng hoá ghi t i 2.1, 2.2 và 2.3 nói trên th c hi n theo Ngh đ nh 89/CP ngày 15/12/1995 c a Chính ph . 2.4. S n ph m d t may xu t kh u vào th trư ng EU, Canada, Nauy, Th Nhĩ Kỳ (có văn b n c p h n ng ch c a B Thương m i và trong năm 1998 ch xét c p cho các doanh nghi p đã đ u tư xây d ng xí nghi p d t may trư c năm 1998). 2.5. S n ph m g th công m ngh s n xu t t g r ng t nhiên trong nư c (có văn b n c p ch tiêu c a B , U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương). III. HÀNG HOÁ C M XU T KH U VÀ HÀNG HOÁ XU T KH U PH I CÓ GI Y PHÉP KINH DOANH XU T NH P KH U: Hàng hoá c m xu t kh u, hàng hoá xu t kh u ph i có Gi y phép kinh doanh XNK do B Thương m i c p v i ngành hàng phù h p cùng m t s quy đ nh v th t c xu t kh u đư c ghi trong Ph l c 01 và Ph l c 02 kèm theo Thông tư này. IV. ĐI U KHO N THI HÀNH: Thông tư này có hi u l c thi hành t ngày 18/3/1998. M i quy đ nh c a B Thương m i trư c đây trái v i Thông tư này đ u bãi b . Mai Văn Dâu (Đã Ký) PH L C S 01 DANH M C CHI TI T HÀNG HOÁ KHI XU T KH U DOANH NGHI P PH I CÓ GI Y PHÉP KINH DOANH XU T NH P KH U V I NGÀNH HÀNG PHÙ H P (Ban hành kèm theo Thông tư s 05/1998/TT-BTM ngày 18/3/1998 c a B Thương m i) Danh m c này đư c xác đ nh d a trên Danh m c hàng hoá xu t nh p kh u Vi t Nam do T ng c c Th ng kê ban hành t i Quy t đ nh s 324/TCTK-QĐ ngày 26/12/1995 1. G o, c th là các nhóm m t hàng có mã s t 1006.10 đ n 1006.40 thu c Chương 10.
  3. 2. Ch t n , ch t d cháy, c th là các nhóm m t hàng có mã s t 3601.00 đ n 3604 và 3606 thu c Chương 36. 3. Sách, báo, c th là các nhóm m t hàng có mã s 4901 và 4902 thu c Chương 49. Ghi chú: Hai nhóm trên đây không bao g m catalogue hàng hoá và các n ph m qu ng cáo hàng hoá c a doanh nghi p. 4. Ng c trai, đá quý, kim lo i quý, đ kim hoàn, c th là các nhóm m t hàng có mã s t 7101 đ n 7116 và 7118. 5. Tác ph m ngh thu t, đ sưu t m, đ c , c th là các nhóm m t hàng có mã s t 9701 đ n 9706 thu c Chương 97. Ghi chú: Nhóm 9701 và 9703 không bao g m các phiên b n ho c tác ph m có tính ch t ngh thu t ho c tính ch t trang trí thông thư ng, đư c s n xu t hàng lo t ph c v cho m c đích thương m i. Thí d như các lo i tranh g , tranh ghép g , tranh làm t mây, tre, n a, hoa, lá. .., tư ng g , tư ng đ t nung, tư ng s , tranh Đông H , phiên b n tranh in trên bưu thi p v.v... đư c s n xu t hàng lo t ph c v m c đích thương m i. PH L C S 02 DANH M C HÀNG HOÁ C M XU T KH U VÀ HÀNG HOÁ KHI XU T KH U DANH NGHI P PH I CÓ GI Y PHÉP KINH DOANH XU T NH P KH U (Ban hành kèm theo Thông tư s 05/1998/TT-BTM ngày 18/3/1998 c a B Thương m i) Hàng hoá Quy đ nh v xu t kh u 01. Vũ khí, v t li u n , trang thi t b C m xu t kh u k thu t quân s 02. Đ c C m xu t kh u 03. Các lo i ma tuý C m xu t kh u 04. Hoá ch t đ c C m xu t kh u 05. G tròn, g x , g bóc, c i, than C m xu t kh u h m t g , các s n ph m g và lâm s n thu c nhóm I.A trong Danh m c ban hành kèm theo Ngh đ nh 18/HĐBT ngày 17/01/1992 c a H i đ ng B trư ng, ván tinh ch s n xu t t g nhóm II.A trong Danh m c ban hành kèm theo Ngh đ nh s 18/HĐBT ngày17/01/1992 d n trên, song mây nguyên li u.
  4. Hàng hoá Quy đ nh v xu t kh u 06. Các lo i đ ng v t hoang dã, th c C m xu t kh u v t t nhiên quý hi m 07. G o Ph i có Gi y phép Kinh doanh xu t nh p kh u do B Thương m i c p v i ngành hàng phù h p và (chi ti t theo Ph l c 01) đư c cơ quan có th m quy n giao h n ng ch xu t kh u 08. Ch t n , ch t d cháy Ph i có Gi y phép Kinh doanh xu t nh p kh u v i ngành hàng phù h p và đư c B Công nghi p (chi ti t theo Ph l c 01) xác nh n 09. Sách, báo Ph i có Gi y phép Kinh doanh xu t nh p kh u v i ngành hàng phù h p và đư c B Văn hoá (chi ti t theo Ph l c 01) Thông tin c p gi y phép 10. Ng c trai, đá quý, kim lo i quý Ph i có Gi y phép Kinh doanh xu t nh p kh u v i ngành hàng phù h p và đư c Ngân hàng Nhà (Chi ti t theo Ph l c 01) nư c Vi t Nam c p gi y phép. Riêng gi y phép xu t kh u đá quý th c hi n theo Thông tư 03/TM/CSTTTN ngày 11/3/1997 c a B Thương m i 11. Tác ph m ngh thu t, đ sưu Ph i có Gi y phép Kinh doanh xu t nh p B Văn t m, đ c (chi ti t theo kh u v i hoá cho phép. Riêng đ c ph i Chính ph cho ngành hàng phù h p và đư c Ph phép. l c 01)
Đồng bộ tài khoản