Thông tư số 07/2004/TT-BTM

Chia sẻ: Tuan Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
49
lượt xem
2
download

Thông tư số 07/2004/TT-BTM

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 07/2004/TT-BTM về việc hướng dẫn phân loại chi tiết nguyên liệu sản xuất, vật tư, linh kiện được miễn thuế nhập khẩu trong 05 năm kể từ khi bắt đầu sản xuất đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, các bên hợp danh theo hợp đồng hợp tác kinh doanh quy định tại Khoản 10 Điều 1 Nghị định số 27/2003/NĐ-CP ngày 19/3/2003 của Chính phủ do Bộ Thương mại ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 07/2004/TT-BTM

  1. 07/2004/TT-BTM,Thông tư 07,B Thương m i,Phân lo i nguyên li u s n xu t,Phân lo i v t li u,Phân lo i linh ki n,Mi n thu nh p khNu,Doanh nghi p có v n nư c ngoài,H p ng h p tác kinh doanh,Thương m i,Xu t nh p khNu,Thu - Phí - L Phí,Thong tu 07,Bo Thuong mai,Phan loai nguyen lieu san xuat,Phan loai vat lieu,Phan loai linh kien,Mien thue nhap khau,Doanh nghiep co von nuoc ngoai,Hop dong hop tac kinh doanh,Thuong mai,Xuat nhap khau,Thue - Phi - Le Phi Tư v n Hư ng Trang LawSoft D ch v V Liên pháp d n tra ch Pro Online LawSoft h lu t c u THÀNH VIÊN Chào sonaccp + Thông tin cá nhân + Chuy n i lo i thành viên + Văn b n c a Tôi + i m t khNu + Thoát TRA C U VĂN B N VĂN B N M I VĂN B N PHÁP LU T + Tình tr ng hi u l c + Th i i m áp d ng + Lĩnh v c, Ngành + Năm ban hành TRA C U CÔNG VĂN Tra c u v ăn b n TH I S PHÁP LU T Th i s Tham nhũng Nhà t Tranh ch p Tài chính Thu - K toán Chính sách m i Pháp lu t các nư c Thông báo
  2. B n Chưa ăng Nh p Thành Viên! Vì chưa ăng Nh p nên B n ch xem ư c Thu c tính c a văn b n. B n chưa xem ư c N i dung toàn văn, Hi u l c c a Văn b n, Văn b n liên quan, Văn b n thay th , Văn b n g c, Văn b n ti ng Anh,...
Đồng bộ tài khoản