intTypePromotion=1

Thông tư số 05/2007/TT-BNV

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
163
lượt xem
8
download

Thông tư số 05/2007/TT-BNV

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 05/2007/TT-BNV về phân loại đơn vị hành chính cấp tỉnh và cấp huyện do Bộ Nội vụ ban hành để hướng dẫn thực hiện một số điều quy định tại Nghị định số 15/2007/NĐ-CP ngày 26 tháng 01 năm 2007 của Chính phủ.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 05/2007/TT-BNV

  1. B N IV C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p – T do – H nh phúc ******* ******* Hà N i, ngày 21 tháng 06 năm 2007 S : 05/2007/TT-BNV THÔNG TƯ HƯ NG D N TH C HI N M T S I U QUY NNH T I NGHN NNH S 15/2007/N -CP NGÀY 26 THÁNG 01 NĂM 2007 C A CHÍNH PH V PHÂN LO I ƠN VN HÀNH CHÍNH C P T NH VÀ C P HUY N Căn c Ngh nh s 45/2003/N -CP ngày 09 tháng 5 năm 2003 c a Chính ph quy nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B N i v ; Căn c Ngh nh s 15/2007/N -CP ngày 26 tháng 01 năm 2007 c a Chính ph v phân lo i ơn v hành chính c p t nh và c p huy n; B N i v hư ng d n m t s i u quy nh t i Ngh nh s 15/2007/N -CP ngày 26 tháng 01 năm 2007 c a Chính ph v phân lo i ơn v hành chính c p t nh và c p huy n như sau: I. CÁCH TH C TÍNH I M PHÂN LO I 1. Dân s : S li u v dân s tính i m ư c quy nh t i Kho n 1 – i u 7 và kho n 1 – i u 8 c a Ngh nh s 15/2007/N -CP ngày 26 tháng 01 năm 2007 c a Chính ph v phân lo i ơn v hành chính c p t nh và c p huy n (sau ây g i t t là Ngh nh s 15/2007/N -CP), cách tính như sau: 1.1. L y s li u dân s t nhiên trên a bàn n h t ngày 31 tháng 12 c a năm li n k v i năm phân lo i. S li u dân s tính i m phân lo i ơn v hành chính c p t nh do C c Th ng kê t nh, thành ph tr c thu c Trung ương cung c p; s li u dân s tính i m phân lo i ơn v hành chính c p huy n do Phòng Th ng kê c p huy n cung c p, theo quy nh c a Lu t Th ng kê. 1.2. i v i các trư ng h p m i chia tách, sáp nh p, thành l p ơn v hành chính sau ngày 31 tháng 12 c a năm li n k v i năm phân lo i, thì l y s li u dân s theo Ngh quy t c a Qu c h i i v i ơn v hành chính c p t nh ho c Ngh nh c a Chính ph v chia tách, sáp nh p, thành l p m i ơn v hành chính c p huy n. 2. Di n tích t nhiên, quy nh t i Kho n 2 – i u 7, Kho n 2 – i u 8 c a Ngh nh s 15/2007/N -CP: 2.1. Di n tích t nhiên c a c p t nh và c p huy n th ng nh t l y s li u theo Quy t nh s 272/Q - TTg ngày 27 tháng 02 năm 2007 c a Th tư ng Chính ph v vi c phê duy t k t qu ki m kê t ai năm 2005 i v i c p t nh và c p huy n. 2.2. Trư ng h p ơn v hành chính các c p m i ư c i u ch nh a gi i hành chính ho c m i thành l p sau ngày 31 tháng 12 năm 2005, thì s li u di n tích t nhiên là s li u ghi trong Ngh quy t c a Qu c h i i v i ơn v hành chính c p t nh ho c Ngh nh c a Chính ph ã ban hành i v i ơn v hành chính c p huy n. 2.3. Trư ng h p các ơn v hành chính có tranh ch p v a gi i hành chính thì căn c vào h sơ a gi i th c hi n Ch th s 364-CT ngày 06/11/1991 c a Ch t ch H i ng B trư ng v vi c gi i quy t tranh ch p t ai liên quan n a gi i hành chính các c p. 3. Các y u t c thù, quy nh t i Kho n 3 i u 7 và Kho n 3 i u 8 c a Ngh nh 15/2007/N - CP:
  2. 3.1. V t l % thu so v i chi ngân sách nhà nư c bình quân hàng năm trên a bàn c a ơn v hành chính c p t nh (tính bình quân trong 3 năm n năm ngân sách g n nh t v i th i i m phân lo i) tính i m: a) S li u thu và chi ngân sách nhà nư c bình quân hàng năm trên a bàn c a ơn v hành chính c p t nh do cơ quan tài chính cùng c p báo cáo. b) i v i ơn v hành chính c p t nh có t l thu, chi ngân sách nhà nư c hàng năm trên a bàn t trên 100% (thu nhi u hơn chi) theo quy nh t i i m g, Kho n 3 – i u 7 c a Ngh nh 15/2007/N - CP thì c thu thêm 10% ư c tính thêm 01 i m, tương ng v i thêm 01% ư c tính 0,1 i m, i m t i a không quá 40 i m. c) Cách tính i m theo công th c: T ng thu ngân sách trên a bàn c a T l thu, chi ngân sách nhà nư c bình 3 năm g n nh t = x 100% quân hàng năm trên a bàn T ng chi ngân sách a phương c a 3 năm g n nh t Ví d 1: T nh B có t ng thu ngân sách Nhà nư c trên a bàn c a 03 năm là: năm 2004 là 900 t ; năm 2005 là 1.100 t ; năm 2006 là 1500 t . Có t ng chi ngân sách a phương c a 03 năm là: năm 2004 là 1.000 t ; năm 2005 là: 1.100 t ; năm 2006 là 1.200 t , thì ư c tính i m như sau: 900 + 1.100 + 1.500 x 100% = 106% 1.000 + 1.1000 + 1.200 - i m v t l thu, chi ngân sách c a t nh B là: 05 i m + 0,6 i m = 5,6 i m. 3.2. V t l thu ngân sách nhà nư c bình quân trên a bàn so v i k ho ch d toán ngân sách c a y ban nhân dân c p t nh giao hàng năm (tính bình quân trong 03 ngân sách g n nh t) c a c p huy n tính i m: a) S li u v thu ngân sách nhà nư c bình quân hàng năm trên a bàn so v i k ho ch ư c giao thu ngân sách nhà nư c c a ơn v hành chính c p huy n l y theo s li u do cơ quan tài chính cùng c p báo cáo. b) i v i ơn v hành chính c p huy n có t l thu ngân sách nhà nư c hàng năm trên a bàn t trên 100% so v i k ho ch ư c giao, quy nh t i i m i, Kho n 3 – i u 8 c a Ngh nh 15/2007/N - CP thì c t thêm 05% ư c tính thêm 01 i m, tương ng v i thêm 01% ư c tính 0,2 i m, i m t i a không quá 20 i m. c) Cách tính i m theo công th c: T ng thu ngân sách trên a bàn c a 3 T l thu ngân sách nhà nư c bình năm g n nh t = x 100% quân hàng năm trên a bàn T ng k ho ch thu ngân sách c a 3 năm g n nh t Ví d 2: Huy n C có t ng thu ngân sách Nhà nư c trên a bàn c a 03 năm là: năm 2004 là 90 t ; năm 2005 là 100 t ; năm 2006 là 150 t ; có k ho ch thu ngân sách a phương ư c y ban nhân dân c p t nh giao c a 03 năm là: năm 2004 là 90 t ; năm 2005 là 95 t ; năm 2006 là 115 t , thì ư c tính i m như sau: 90 + 100 + 150 x 100% = 113,3% 90 + 95 + 115
  3. i m v t l % thu ngân sách nhà nư c bình quân hàng năm trên a bàn so v i k ho ch ư c giao c a huy n C là: 05 i m + 2,66 i m = 7,66 i m. 3.3. M t s i m c n lưu ý v s li u thu, chi ngân sách: a) S li u thu, chi ngân sách nhà nư c c p t nh ư c tính theo s thu, chi ngân sách nhà nư c th c hi n n th i i m 31/12 hàng năm và ch tính ph n, chi cân i ngân sách theo quy nh c a Lu t Ngân sách Nhà nư c. b) Trư ng h p ơn v hành chính c p t nh và ơn v hành chính c p huy n m i chia tách, sáp nh p, thành l p ơn v hành chính m i, mà không s li u v ngân sách nhà nư c trên a bàn thì ư c l y s li u ngân sách nhà nư c c a 01 năm li n k v i năm l p h sơ phân lo i theo s li u các ơn v hành chính cùng c p trư c khi chia tách, sáp nh p c ng l i. 3.4. Các c thù khác: a) ơn v hành chính là vùng cao thì ch ư c tính i m vùng cao, không ư c c ng thêm i m là mi n núi. Vi c xác nh ơn v hành chính các c p là mi n núi, vùng cao th c hi n theo các Quy t nh c a Th tư ng Chính ph ho c c a B trư ng, Ch nhi m y ban Dân t c công nh n ơn v hành chính c p t nh, c p huy n và c p xã. b) T nh thu c khu v c biên gi i qu c gia quy nh t i i m d, Kho n 3 – i u 7 c a Ngh nh 15/2007/N -CP là t nh có ít nh t 01 ơn v hành chính c p huy n thu c khu v c biên gi i. ơn v hành chính c p huy n thu c khu v c biên gi i qu c gia, h i o quy nh t i i m d, Kho n 3 – i u 8 c a Ngh nh 15/2007/N -CP ch c n có 01 ơn v hành chính chính c p xã thu c khu v c biên gi i ho c h i o thì ư c tính 20 i m. Vi c xác nh ơn v hành chính các c p thu c khu v c biên gi i trên t li n ho c biên gi i bi n ư c quy nh t i: - Ngh nh s 161/2003/N -CP ngày 18 tháng 12 năm 2003 c a Chính ph v quy ch khu v c biên gi i bi n. - Thông tư s 179/2001/TT-BQP ngày 22 tháng 01 năm 2001 c a B Qu c phòng v các ơn v hành chính thu c khu v c biên gi i t li n. - i v i các trư ng h p m i chia tách, sáp nh p, thành l p ơn v hành chính m i sau th i gian c a hai văn b n trên, thì vi c xác nh ơn v hành chính các c p thu c khu v c biên gi i trên t li n ho c biên gi i bi n ph i căn c vào Ngh nh c a Chính ph v chia tách, sáp nh p, thành l p m i ơn v hành chính c p huy n và c p xã ó, nhưng ph i th hi n trên b n a gi i hành chính là ơn v hành chính c p ó có ư ng biên gi i trên t li n ti p giáp v i nư c khác ho c có ư ng biên gi i bi n thì m i ư c tính i m phân lo i. c) ơn v hành chính có c a khNu Qu c t và c a khNu Qu c gia tính i m, quy nh t i i m h, Kho n 3 – i u 8 c a Ngh nh 15/2007/N -CP, các xác nh như sau: - C a khNu c ng bi n là c a khNu Qu c t , căn c vào quy t nh c a B trư ng B Giao thông – V n t i ho c c a C c Hàng h i Vi t nam thu c B Giao thông – V n t i ban hành công b c ng bi n cho tàu thuy n nư c ngoài và Vi t nam ra vào ho t ng). C ng n i a không ư c tính là c a khNu Qu c gia, nên không ư c tính i m phân lo i. - C a khNu c ng Hàng không thì căn c vào quy nh c a Lu t Hàng không dân d ng Vi t nam; theo quy t nh c a B trư ng B Giao thông – V n t i ho c c a C c Hàng không dân d ng Vi t nam thu c B Giao thông – V n t i ban hành công b c ng hàng không Qu c t và c ng hàng không Qu c gia. C ng hàng không n i a không ư c tính là c a khNu Qu c gia, nên không ư c tính i m phân lo i. - C a khNu ư ng b thì căn c vào Ngh nh s 32/2005/N -CP ngày 14 tháng 03 năm 2005 c a Chính ph , các Quy t nh c a Th tư ng Chính ph công nh n c a khNu Qu c t và c a khNu Chính
  4. (c a khNu Qu c gia). C a khNu ph không ư c tính là c a khNu Qu c gia, nên không ư c tính i m phân lo i. d) Vi c xác nh s li u v ngư i dân t c ít ngư i (thi u s ) bao g m các dân t c tr dân t c Kinh ư c quy nh t i i m e, Kho n 3 – i u 7 và i m k, Kho n 3 – i u 8 c a Ngh nh 15/2007/N -CP, l y s li u n 31 tháng 12 c a năm li n k v i năm l p h sơ phân lo i, do cơ quan qu n lý dân t c ít ngư i (thi u s ) cùng c p báo cáo. ) ơn v hành chính c p t nh, c p huy n có nhi u y u t c thù quy nh t i Kho n 3 i u 7 i v i ơn v hành chính c p t nh ho c t i Kho n 3 i u 8 c a Ngh nh 15/2007/N -CP i v i ơn v hành chính c p huy n, thì ư c c ng d n i m c a các tiêu chí c thù ó tính i m phân lo i (tr c thù i m a nêu trên). 3.5. Cách th c làm tròn t ng s i m phân lo i ơn v hành chính ư c tính là i m nguyên, trư ng h p có s th p phân, thì ư c quy tròn theo nguyên t c làm tròn s (sau khi c ng t t c các tiêu chí và y ut c thù); s l n hơn ho c b ng 0,5 thì làm tròn thành 01 i m, n u s nh hơn 0,5 thì l y i m c a ph n nguyên. Ví d 3: Huy n Ph Yên (t nh Thái Nguyên), có i m dân s là 179,58 i m, có i m di n tích t nhiên là 66,41 i m, có 6 xã mi n núi ư c tính 6 i m, huy n có 18 xã ư c tính 01 i m, t l thu ngân sách so v i k ho ch ư c giao là 12,72 i m; t ng s i m là: 265,71 i m, ư c quy tròn s là 266 i m. II. TRÌNH T , TH T C VÀ TH M QUY N PHÂN LO I Trình t , th t c và thNm quy n phân lo i ơn v hành chính c p t nh, c p huy n như sau: 1. L p h sơ: S N i v ch trì l p h sơ phân lo i ơn v hành chính c p t nh, Phòng N i v – Lao ng Thương binh và Xã h i ch trì l p h sơ phân lo i ơn v hành chính c p huy n; m i ơn v hành chính c p t nh, c p huy n l p 04 b h sơ phân lo i, g m: 1.1. B n sao l c c a m i ơn v hành chính trên kh gi y A0 ho c A1, A2; b n sao l c th hi n rõ a gi i hành chính, ghi t l b n , s li u v di n tích t nhiên, v trí a lý, ngày tháng năm sao l c và ư c Ch t ch y ban nhân dân cùng c p ký tên, óng d u xác nh n vào b n ó. B n sao l c m t trong các lo i sau: a) B n trích l c trên cơ s b n 364 ( ư c th c hi n theo Ch th s 364-CT ngày 06/11/1991 c a Ch t ch H i ng B trư ng v vi c gi i quy t tranh ch p t ai liên quan n a gi i hành chính các c p). b) B n m i i u ch nh a gi i hành chính. c) B n c a ơn v hành chính m i thành l p. 1.2. V s li u dân s , di n tích: a) B n báo cáo s li u dân s t nhiên trên a bàn do cơ quan th ng kê cùng c p xác nh n. b) B n báo cáo s li u di n tích t nhiên trên a bàn do cơ quan qu n lý Tài nguyên- Môi trư ng cùng c p xác nh n. 1.3. Các y u t c thù, g m: a) Báo cáo s li u v ngư i dân t c thi u s do cơ quan qu n lý dân t c cùng c p báo cáo.
  5. b) Báo cáo s li u v tài chính: thu, chi ngân sách nhà nư c i v i c p t nh; thu và k ho ch giao ngân sách Nhà nư c i v i c p huy n do cơ quan qu n lý tài chính cùng c p báo cáo. 1.4. B n th ng kê t ng h p các tiêu chí dân s , di n tích và các y u t c thù, a phương t ch m i m; các tiêu chí v mi n núi, vùng cao, biên gi i, c a khNu, b n quy t toán ho c b n D toán (n u chưa quy t toán) thu ngân sách trên a bàn và b n quy t toán ho c b n D toán (n u chưa quy t toán) chi ngân sách a phương c a c p t nh; Quy t nh c a y ban nhân dân c p t nh v giao ch tiêu k ho ch thu ngân sách trên a bàn c a c p huy n 3 năm g n nh t ph i ghi rõ s văn b n, cơ quan ban hành (theo bi u m u s 01) có óng d u xác nh n c a y ban nhân dân cùng c p. 1.5. i v i các ơn v hành chính quy nh t i i u 5 c a Ngh nh, ư c công nh n là ơn v hành chính lo i c bi t, lo i I thì không tính i m phân lo i, nhưng ph i l p h sơ có 3 tiêu chí là dân s , di n tích và y u t c thù thNm nh và trình c p có thNm quy n quy t nh công nh n phân lo i ơn v hành chính. 2. Trình H i ng nhân dân cùng c p: 2.1. S N i v , Phòng N i v – Lao ng Thương binh và Xã h i hoàn ch nh h sơ và T trình c a y ban nhân dân báo cáo v i H i ng nhân dân cùng c p ban hành Ngh quy t thông qua. 2.2. i v i h sơ c a ơn v hành chính quy nh t i i u 5, Ngh nh 15/2007/N -CP thì không ph i thông qua H i ng nhân dân cùng c p ban hành Ngh quy t, nhưng y ban nhân dân ph i báo cáo H i ng nhân dân cùng c p bi t trư c khi thNm nh và trình cơ quan có thNm quy n quy t nh phân lo i. 3. Th m nh h sơ 3.1. B trư ng B N i v quy t nh thành l p H i ng thNm nh do B N i v ch trì, ph i h p v i các B Tài nguyên – Môi trư ng, B Tài chính, T ng c c Th ng kê ti n hành ki m tra, xem xét v h sơ, trình t , th t c và phương pháp tính i m phân lo i ơn v hành chính c p t nh. 3.2. Ch t ch y ban nhân dân c p t nh quy t nh thành l p H i ng thNm nh do S N i v ch trì, ph i h p v i S Tài chính, S Tài nguyên và Môi trư ng, C c Th ng kê ti n hành ki m tra, xem xét h sơ, trình t , th t c và phương pháp tính i m phân lo i ơn v hành chính c p huy n. 4. Trình và quy t nh phân lo i: 4.1. Sau khi có Ngh quy t c a H i ng nhân dân c p huy n (tr ơn v hành chính quy nh t i i u 5, Ngh nh 15/2007/N -CP) và k t qu c a H i ng thNm nh c p t nh, S N i v hoàn ch nh h sơ và y ban nhân dân c p t nh báo cáo B trư ng B N i v xem xét, quy t nh phân lo i ơn v hành chính c p huy n. 4.2. Sau khi có Ngh quy t c a H i ng nhân dân c p t nh (tr ơn v hành chính quy nh t i i u 5, Ngh nh 15/2007/N -CP) và k t qu c a H i ng thNm nh, B N i v hoàn ch nh h sơ và trình Th tư ng Chính ph xem xét, quy t nh phân lo i ơn v hành chính c p t nh. 5. Qu n lý h sơ phân lo i: 5.1. B N i v qu n lý và lưu tr h sơ phân lo i ơn v hành chính c p t nh. 5.2. S N i v qu n lý và lưu tr h sơ phân lo i ơn v hành chính c p huy n. 5.3. y ban nhân dân c p t nh th c hi n công tác th ng kê, ánh giá và báo cáo k t qu phân lo i ơn v hành chính c p huy n g i v B N i v (theo bi u m u s 02); B N i v báo cáo Th tư ng Chính ph v phân lo i ơn v hành chính c p t nh (theo bi u m u s 03). III. T CH C TH C HI N
  6. 1. B N i v ph i h p v i các B , Ngành có liên quan giúp Chính ph t ch c th c hi n và hư ng d n y ban nhân dân c p t nh, c p huy n tri n khai th c hi n Ngh nh s 15/2007/N -CP c a Chính ph v phân lo i ơn v hành chính c p t nh và c p huy n; ch m nh t là Quý I năm 2008 hoàn thành vi c phân lo i ơn v hành chính c p t nh và c p huy n trong c nư c. 2. S N i v ph i h p v i các cơ quan chuyên môn liên quan giúp y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương t ch c th c hi n, hư ng d n y ban nhân dân c p huy n th c hi n các quy nh t i Ngh nh s 15/2007/N -CP c a Chính ph v phân lo i ơn v hành chính c p t nh, c p huy n và các hư ng d n t i Thông tư này. 3. B N i v ch o, th c hi n công tác thanh tra, gi i quy t khi u n i và ki m tra x lý vi ph m trong vi c th c hi n các quy nh v phân lo i ơn v hành chính c p t nh. y ban nhân dân c p t nh ch o th c hi n công tác thanh tra, gi i quy t khi u n i và ki m tra x lý vi ph m trong vi c th c hi n các quy nh v phân lo i ơn v hành chính c p huy n. 4. Thông tư này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày ăng công báo. Trong quá trình th c hi n n u có khó khăn, vư ng m c ngh y ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương và các B , ngành liên quan g i ý ki n v B N i v nghiên c u, gi i quy t theo thNm quy n ho c t ng h p báo cáo Chính ph ./. Nơi nh n: B TRƯ NG - Ban Bí thư Trung ương ng; - Th tư ng và các Phó Th tư ng Chính ph ; - Các B , cơ quan ngang B , cơ quan thu c Chính ph ; - H ND, UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW; - Văn phòng Qu c h i; y ban Pháp lu t c a Qu c h i; Quang Trung - Văn phòng Ch t ch nư c; - Văn phòng Trung ương ng, các Ban ng Trung ương; - Vi n Ki m sát nhân dân t i cao; - Tòa án nhân dân t i cao; - Cơ quan Trung ương c a các oàn th ; - C c Ki m tra văn b n (B Tư pháp); - V Pháp ch (B N i v ); - S N i v , S Tài chính, S L TB&XH các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương; - Công báo; - VPCP - Lưu: VT, V P (5 b n).
  7. Bi u s 01 UBND .................... C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******* c l p – T do – H nh phúc S : /BC-TH ******* ................., ngày ..... tháng .... năm 200.... BÁO CÁO S LI U CÁC TIÊU CHÍ TÍNH I M PHÂN LO I ƠN VN HÀNH CHÍNH (Ban hành kèm theo Thông tư s 05/2007/TT-BNV ngày 21/6/2007 c a B N i v ) STT Tiêu chí và các y u t c thù S văn b n, cơ quan ơn v S lư ng, t l i m ban hành chính 1 T ng dân s 2 Di n tích t nhiên 3 Các y u t c thù ............................. ............................. ............................. ............................. C ng - T ng s i m: ............................. - UBND ............................. t phân lo i ơn v hành chính ............................. t lo i ............................. TM. Y BAN NHÂN DÂN ............ CH TNCH (ký tên, óng d u)
  8. Bi u s : 02 C NG HÒA XÃ H I CH UBND (C P T NH) NGHĨA VI T NAM ******* S : .............../BC-TK c l p – T do – H nh phúc ******* B NG TH NG KÊ T NG H P TÍNH I M PHÂN LO I ƠN VN HÀNH CHÍNH C P HUY N Dùng báo cáo, qu n lý. Ban hành kèm theo Thông tư s 05/2007/TT-BNV ngày 21/6/2007 c a B N iv Y ut c VHC c p VHC c p huy n ng huy n thu c VHC c p VHC c Dân s b ng có VHC c p VHC c p khu v c huy n thu c huy n c TÊN ƠN VN Di n tích (ba) (ngư i) VHC c p huy n thu c huy n thu c mi n núi có khu v c biên trên 17 TT HÀNH xã thu c khu khu v c mi n khu v c VHC c p gi i qu c v hành CHÍNH v c mi n núi, núi vùng cao xã là vùng gia, h i o chính c p vùng cao, cao vùng sâu S S S S S S S S i m i m i m i m i m i m i m i lư ng lư ng lư ng lư ng lư ng lư ng lư ng lư ng 1 2 3 4 5 6 T ng h p: trong ó có: Lo i 1: ……………… Lo i 2: Lo i 3: ................., ngày ...... tháng ...... năm ........... Ngư i l p bi u CH TNCH (ký tên và óng d u)
  9. Bi u s : 03 C NG HÒA XÃ H I CH B N IV NGHĨA VI T NAM ******* S : .............../BC-TK c l p – T do – H nh phúc ******* B NG TH NG KÊ T NG H P TÍNH I M PHÂN LO I ƠN VN HÀNH CHÍNH C P T NH Dùng báo cáo, qu n lý. Ban hành kèm theo Thông tư s 05/2007/TT-BNV ngày 21/6/2007 c a B N iv Y ut c thù T nh ng T nh thu c Dân s b ng có T nh thu c khu v c mi n T nh thu c T nh thu c TÊN ƠN VN Di n tích (ba) (ngư i) VHC c p khu v c mi n núi có VHC khu v c vùng khu v c biên TT HÀNH huy n thu c núi c p huy n là cao gi i qu c gia CHÍNH khu v c mi n vùng cao núi, vùng cao S S S S S S S i m i m i m i m i m i m i m lư ng lư ng lư ng lư ng lư ng lư ng lư ng 1 2 3 4 5 6 T ng h p: ………… trong ó có: Lo i 1: Lo i 2: Lo i 3: ................., ngày ...... tháng ...... năm ........... Ngư i l p bi u B TRƯ NG (ký tên và óng d u)

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản