Thông tư số 07/1999/TT/BTM

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
55
lượt xem
5
download

Thông tư số 07/1999/TT/BTM

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 07/1999/TT/BTM về điều hành xuất nhập khẩu năm 1999 đối các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài do Bộ Thương mại ban hành, để hướng dẫn thực hiện Quyết định số 254/1998/QĐ-TTg ngày 30/12/1998 về điều hành xuất nhập khẩu năm 1999 của Thủ tướng Chính phủ đối với việc xuất nhập khẩu của ngoài

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 07/1999/TT/BTM

  1. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. B THƯƠNG M I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 07/1999/TT-BTM Hà N i, ngày 20 tháng 4 năm 1999 THÔNG TƯ C A B THƯƠNG M I S 07/1999/TT/BTM NGÀY 20 THÁNG 4 NĂM 1999 HƯ NG D N TH C HI N QUY T Đ NH S 254/1998/QĐ-TTG NGÀY30/12/1998 V ĐI U HÀNH XU T NH P KH U NĂM 1999 C A TH TƯ NG CHÍNH PH Đ I V I VI C XU T NH P KH U C A CÁC DOANH NGHI P CÓ V N Đ U TƯ NƯ C NGOÀI Căn c Lu t Đ u tư nư c ngoài t i Vi t nam ngày 12/11/1996, Ngh đ nh s 12/NĐ- CP ngày 18/02/1997 c a Chính ph Qui đ nh chi ti t thi hành Lu t Đ u tư nư c ngoài, Ngh đ nh s 10/1998/NĐ-CP ngày 23/01/1998 c a Chính ph v m t s bi n pháp khuy n khích và b o đ m ho t đ ng đ u tư tr c ti p nư c ngoài t i Vi t nam; Căn c Ngh đ nh s 57/1998/NĐ-CP ngày 28/8/1998 c a Chính ph v ho t đ ng xu t kh u, nh p kh u, gia công và đ i lý mua bán hàng hoá v i nư c ngoài; Căn c văn b n s 154/CP-KTTH ngày 13/2/1999 c a Chính ph ; Thi hành Quy t đ nh s 254/1998/QĐ-TTg ngày 30/12/1998 c a Th tư ng Chính ph v đi u hành xu t nh p kh u hàng hoá năm 1999 , B Thương m i hư ng d n vi c xu t kh u, nh p kh u hàng hoá c a các doanh nghi p có v n đ u tư nư c ngoài, các bên h p doanh trên cơ s H p đ ng h p tác kinh doanh đư c thành l p và ho t đ ng theo Lu t Đ u tư nư c ngoài t i Vi t nam (sau đây g i chung là doanh nghi p) như sau: Vi c xu t kh u, nh p kh u c a các doanh nghi p ngoài vi c th c hi n theo Lu t Đ u tư Nư c ngoài t i Vi t nam ngày 12/11/1996, Ngh đ nh s 12/NĐ-CP ngày 18/02/1997, Ngh đ nh s 10/1998/NĐ-CP ngày 23/01/1998 c a Chính ph , Quy t đ nh s 0321/1998/QĐ-BTM ngày 14/3/1998 c a B trư ng B Thương m i v Hư ng d n th c hi n Ngh đ nh s 12/NĐ-CP và s 10/1998/NĐ-CP, các văn b n pháp quy có liên quan đ n đ u tư nư c ngoài t i Vi t nam, Gi y phép đ u tư, còn đư c th c hi n theo Quy t đ nh s 254/1998/QĐ-TTg ngày 30/12/1998 c a Th tư ng Chính ph v đi u hành xu t nh p kh u hàng hoá năm 1999, c th : I/ XU T KH U HÀNG HOÁ 1-Các doanh nghi p không đư c xu t kh u nh ng m t hàng thu c Danh m c hàng hoá c m xu t kh u, c m nh p kh u nêu t i M c I Ph l c s 1 kèm theo Thông tư này. Vi c xu t kh u hàng hoá qu n lý chuyên ngành theo Danh m c đư c Th tư ng Chính ph phê duy t th c hi n theo quy đ nh t i Ngh đ nh 57/1998/NĐ-CP ngày 31/7/1998 c a Chính ph và Quy t đ nh s 254/1998/QĐ-TTg ngày 30/12/1998 c a Th tư ng Chính ph
  2. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 2. Vi c xu t kh u g o c a các doanh nghi p có v n đ u tư nư c ngoài có ch c năng s n xu t lúa g o quy đ nh t i Gi y phép đ u tư th c hi n theo Kho n b Đi u 2 Quy t đ nh s 250/1998/QĐ-TTg ngày 30/12/1998 c a Th tư ng Chính ph và Kho n 4 M c I Thông tư s 22/1998/TT-BTM ngày 30/12/1998 c a B Thương m i, đư c quy đ nh như sau: - Vi c phân b và đi u ch nh h n ng ch cho các Doanh nghi p có v n đ u tư nư c ngoài ho t đ ng trong lĩnh v c s n xu t, ch bi n lúa g o do B trư ng B Thương m i xem xét, quy t đ nh c th trên cơ s các nguyên t c ch đ o c a Th tư ng Chính ph t i văn b n s 1182/CP-KTTH ngày 6/10/1998 và văn b n s 304/VPCP- QHQT ngày 06/11/1998; - H n ng ch g o xu t kh u đư c B Thương m i giao tr c ti p cho Doanh nghi p. 3. Vi c xu t kh u hàng d t may vào th trư ng có qui đ nh h n ng ch năm 1999 th c hi n theo văn b n s 1126/CP-KTTH ngày 21/9/1998 c a Văn phòng Chính ph và Thông tư liên t ch s 20/1998/TTLB-BTM-BKHĐT-BCN ngày 12/10/1998 c a B Thương m i, B K ho ch và Đ u tư và B Công nghi p. II / NH P KH U HÀNG HOÁ 1. Các doanh nghi p không đư c nh p kh u nh ng m t hàng nêu t i M c II ph l c s 1 Danh m c hàng hoá c m xu t kh u, c m nh p kh u kèm theo Thông tư này. 2. Đ i v i nh ng m t hàng nêu t i Ph l c s 2 Danh m c hàng hoá nh p kh u có đi u ki n kèm theo Thông tư này, các Doanh nghi p trư c h t ph i ưu tiên mua s m t i Vi t Nam n u có cùng đi u ki n k thu t và thương m i. Vi c nh p kh u hàng hoá nói trên ph i có gi y phép c a B Thương m i ho c các cơ quan đư c B Thương m i u quy n theo quy đ nh v phân c p qu n lý. Văn b n đ ngh nh p kh u ph i có gi i trình v i nh ng n i dung sau: - Ch tiêu k thu t m t hàng nh p kh u có so sánh v i m t hàng cùng lo i s n xu t trong nư c ( có b n sao xác nh n ch tiêu ch t lư ng c a t ch c giám đ nh ch t lư ng đ i v i hàng hoá s n xu t trong nư c); - Giá nh p kh u m t hàng đó (giá CIF), giá chào bán m t hàng đó c a m t s đơn v s n xu t trong nư c (có b n sao các B n chào hàng). 3. Vi c nh p kh u phân bón: Các doanh nghi p có v n đ u tư nư c ngoài có ch c năng s n xu t phân bón theo qui đ nh t i Gi y phép đ u tư có nhu c u nh p kh u phân bón làm nguyên li u s n xu t, đư c nh p kh u v i s lư ng và ch ng lo i phù h p v i Gi i trình Kinh t k thu t và th c t s n xu t c a doanh nghi p năm trư c. 4. Vi c nh p kh u linh ki n l p ráp xe ôtô và xe 2 bánh g n máy d ng IKD:
  3. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Các doanh nghi p có v n đ u tư nư c ngoài có ch c năng l p ráp, s n xu t ôtô và xe 2 bánh g n máy d ng IKD , sau khi đã đ u tư hoàn ch nh máy móc thi t b theo Gi i trình Kinh t k thu t , đư c nh p kh u linh ki n đ s n xu t, l p ráp theo đúng Gi y phép đ u tư và Gi i trình Kinh t k thu t . III/ XU T NH P KH U HÀNG HOÁ THEO PHƯƠNG TH C Đ I HÀNG Các doanh nghi p có v n đ u tư nư c ngoài đư c xu t nh p kh u theo phương th c đ i hàng theo các quy đ nh c th như sau: Hàng hoá nh p kh u: - Hàng hoá nh p kh u theo phương th c đ i hàng ph i là nguyên li u, v t tư ph c v s n xu t c a chính doanh nghi p theo Gi y phép đ u tư và Gi i trình Kinh t k thu t. - Nguyên li u, v t tư nh p kh u theo phương th c đ i hàng ph i n m trong k ho ch nh p kh u hàng năm đã đư c duy t Hàng hoá xu t kh u: Hàng hoá xu t kh u theo phương th c đ i hàng ph i là s n ph m do doanh nghi p s n xu t theo quy đ nh c a Gi y phép đ u tư và s n ph m doanh nghi p mua trong nư c đ xu t kh u phù h p v i quy đ nh t i Đi u 7-Quy t đ nh s 0321/1998/QĐ-BTM ngày 14/3/1998 c a B trư ng B Thương m i 3. Vi c xu t nh p kh u theo phương th c đ i hàng đư c th c hi n trên cơ s h p đ ng mua bán ngo i thương. IV/ ĐI U KHO N THI HÀNH: Thông tư này có hi u l c thi hành sau 15 ngày k t ngày ký. PH L C S 1 DANH M C HÀNG HOÁ C M XU T KH U, C M NH P KH U (Kèm theo thông tư s 07/1999/TT-BTM ngày 25/3/1999 c a B Thương m i) I.- HÀNG HOÁ C M XU T KH U : Vũ khí, đ n dư c, v tli u n , trang thi t b k thu t quân s ; Đ c ; Các lo i ma tuý; Hoá ch t đ c; G tròn, g x , g bóc t g r ng t nhiên trong nư c; c i, than t g ho c c i; các s n ph m bán s n ph m làm t g r ng t nhiên trong nư c quy đ nh c m xu t kh u t i Quy t đ nh s 65/1998/QĐ-TTg ngày 24.3.1998 c a Th tư ng Chính ph .
  4. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Các lo i đ ng v t hoang và đ ng v t, th c v t quý hi m t nhiên. II.- HÀNG HOÁ C M NH P KH U : Vũ khí, đ n dư c, v t li u n (tr v t li u n công nghi p theo quy đ nh riêng c a Th tư ng Chính ph ) trang thi t b k thu t quân s . Các lo i ma tuý; Hoá ch t đ c; Các lo i văn hoá ph m đ i tru , ph n đ ng; Pháo các lo i (tr pháo hi u các lo i cho an toàn hàng h i và nhu c u khác theo quy đ nh riêng cu Th tư ng Chính ph ). Đ chơi tr em có nh hư ng x u đ n giáo d c nhân cách, đ n tr t t , an toàn xã h i. Thu c lá đi u (tr hành lý cá nhân theo đ nh lư ng). Hàng tiêu dùng đã qua s d ng (tr tài s n di chuy n bao g m c hàng hoá ph c v nhu c u c a các cá nhân thu c thân ph n ngo i giao c a các nư c, các t ch c qu c t và hành lý cá nhân theo đ nh lư ng). Ô tô có tay lái ngh ch (k c d ng tháo r i và d ng đã chuy n đ i tay lái trư c khi nh p vào Vi t nam). Riêng đ i v i các phương ti n t hành chuyên dùng có tay lái ngh ch ho t đ ng ph m vi h p, như : xe c n c u, máy đào kênh rãnh, xe ch rác, xe quét đư ng, xe thi công m t đư ng, xe ch khách sân bay, xe nâng hàng trong kho, c ng ... đư c phép nh p và do B trư ng B Thương m i gi i quy t khi có nhu c u. Ph tùng đã qua s d ng c a các lo i ô tô, xe hai bánh và ba bánh g n máy, k c khung g m có g n đ ng cơ ô tô các lo i đã qua s d ng. S n ph m v t li u có ch a amiăng thu c nhóm amphibole. Đ ng cơ đ t trong đã qua s d ng, có công su t dư i 30 CV. PH L C S 2 DANH M C HÀNG HOÁ NH P KH U CÓ ĐI U KI N (Kèm theo thông tư s 07/1999/ TT-BTM ngày 25/3/1999 c a B Thương m i) Xăng d u (ph i u thác doanh nghi p đ u m i nh p kh u) Xe 2 bánh, 3 bánh g n máy và linh ki n l p ráp đ ng b ; Qu t đi n dân d ng; G ch p, lát Ceramíc và Granít;
  5. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Hàng tiêu dùng b ng sành s (k c s v sinh), thu tinh và g m; Bao bì b ng nh a thành ph m; Máy, khung xe 2 bánh, 3 bánh g n máy các lo i không đ ng b ; Xút l ng NaOH; Xe đ p; D u th c v t tinh ch ; Ch t hoá d o DOP; Clinker. Xi măng đen; Đư ng tinh luy n, đư ng thô; Ô tô - Ô tô du l ch t 15 ch ng i tr xu ng - Ô tô khách t 50 ch ng i tr xu ng - Ô tô v a ch ngư i v a ch hàng - Ô tô c u thương đã qua s d ng - Ô tô t i dư i 5 t n. M t s ch ng lo i thép theo quy cách sau - Thép xây d ng tròn trơn f 6 á 40mm - Thép xây d ng tròn gai (đ t, v n, gân, xo n) f10 á 40mm - Thép góc đ u (V), góc l ch (L) 20 á 100mm - Các lo i thép hình C (U), I , H dư i 120mm - Các lo i ng thép hàn : đen, m k m f14 á 115mm - ng gang c u - Thép lá m k m ph ng, dày 0,25 - 0,55mm, chi u dài đ n 3.500mm, thép lá m k m d ng múi, thép lá m màu d ng múi.
  6. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. - Các lo i dây thép thư ng : đen m m, đen c ng, dây m k m, dây thép gai và lư i B40. Gi y các lo i : - Gi y in báo; - Gi y vi t, gi y in thông thư ng (chưa gia công b m t) có đ nh lư ng t 50g/m2 - 80g/m2; - Các lo i bìa, carton ph ng (làm bao bì) có đ ch u b c t 3kgf/cm2 tr xu ng và đ ch u nén t 14kgf tr xu ng. Kính tr ng t 1,5mm - 7mm : 300.000m2 (s kính này B Xây d ng ch đ o T ng công ty thu tinh và g m xây d ng nh p kh u đ cân đ i đ cho nhu c u tiêu dùng và cung c p cho các cơ s s n xu t gương, kính ph n quang trong nư c v i giá c h p lý). Mai Văn Dâu (Đã ký)
Đồng bộ tài khoản