intTypePromotion=1
ADSENSE

Thông tư số 10/2008/TT-BKHCN

Chia sẻ: Son Nguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

87
lượt xem
4
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 10/2008/TT-BKHCN về việc hướng dẫn thủ tục cấp giấy phép vận chuyển hoá chất nguy hiểm là các chất ôxy hóa, các hợp chất hữu cơ và các chất ăn mòn bằng phương tiện giao thông cơ giới đường bộ do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 10/2008/TT-BKHCN

  1. B KHOA H C VÀ CÔNG NGH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ----- Đ c l p – T do – H nh phúc ------- S : 10/2008/TT-BKHCN Hà N i, ngày 08 tháng 8 năm 2008 THÔNG TƯ HƯ NG D N TH T C C P GI Y PHÉP V N CHUY N HOÁ CH T NGUY HI M LÀ CÁC CH T ÔXY HÓA, CÁC H P CH T H U CƠ VÀ CÁC CH T ĂN MÒN B NG PHƯƠNG TI N GIAO THÔNG CƠ GI I ĐƯ NG B Căn c Lu t Ch t lư ng s n ph m, hàng hoá ngày 21 tháng 11 năm 2007; Căn c Ngh đ nh s 28/2008/NĐ-CP ngày 14 tháng 3 năm 2008 c a Chính ph quy đ nh ch c năng, nhi m v , quy n h n và cơ c u t ch c c a B Khoa h c và Công ngh ; Căn c Ngh đ nh s 13/2003/NĐ-CP ngày 19 tháng 02 năm 2003 c a Chính ph quy đ nh Danh m c hàng nguy hi m, v n chuy n hàng nguy hi m b ng đư ng b ; B Khoa h c và Công ngh hư ng d n th t c c p gi y phép v n chuy n các ch t ôxy hóa, các h p ch t h u cơ và các ch t ăn mòn b ng phương ti n giao thông cơ gi i đư ng b trên lãnh th Vi t Nam như sau: I. QUY Đ NH CHUNG 1. Ph m vi đi u ch nh Thông tư này hư ng d n th t c c p gi y phép v n chuy n hoá ch t nguy hi m lo i 5 và lo i 8 b ng phương ti n giao thông cơ gi i đư ng b , g m: các ch t ô xy hoá, các h p ch t ô xít h u cơ (lo i 5) và các ch t ăn mòn (lo i 8) quy đ nh t i Ph l c s 1 kèm theo Ngh đ nh s 13/2003/NĐ-CP ngày 19 tháng 02 năm 2003 c a Chính ph quy đ nh Danh m c hàng nguy hi m, v n chuy n hàng nguy hi m b ng đư ng b (g i t t là Ngh đ nh 13/2003/NĐ-CP). 2. Đ i tư ng áp d ng a) Thông tư này áp d ng đ i v i các t ch c, cá nhân trong nư c và các t ch c, cá nhân nư c ngoài (sau đây g i t t là doanh nghi p) liên quan đ n vi c v n chuy n hàng hoá nguy hi m b ng phương ti n giao thông cơ gi i đư ng b trên lãnh th Vi t Nam. Trư ng h p Đi u ư c qu c t liên quan đ n v n chuy n hàng hoá nguy hi m b ng đư ng b mà C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t Nam là thành viên có quy đ nh khác v i Thông tư này thì áp d ng quy đ nh c a Đi u ư c qu c t đó. b) Vi c v n chuy n hàng hóa nguy hi m ph c v m c đích qu c phòng, an ninh c a l c lư ng vũ trang do B trư ng B Qu c phòng, B trư ng B Công an quy đ nh. 3. Các trư ng h p đư c mi n áp d ng theo quy đ nh t i Đi u 3 Ngh đ nh 13/2003/NĐ-CP do Th tư ng Chính ph quy t đ nh a) Hàng hoá ph c v cho yêu c u c p bách phòng, ch ng d ch b nh, thiên tai, đ ch ho . b) Hàng hóa quá c nh c a các nư c, t ch c qu c t mà Vi t Nam không ký k t ho c gia nh p đi u ư c c a các nư c, t ch c qu c t đó. 4. Gi i thích t ng Trong Thông tư này, các t ng dư i đây đư c hi u như sau: a) Doanh nghi p g i hàng là doanh nghi p có hóa ch t nguy hi m c n v n chuy n b ng phương ti n giao thông cơ gi i đư ng b . b) Doanh nghi p v n t i là doanh nghi p th c hi n vi c v n chuy n hóa ch t nguy hi m b ng phương ti n giao thông cơ gi i đư ng b .
  2. II. ĐI U KI N Đ DOANH NGHI P ĐƯ C C P GI Y PHÉP V N CHUY N HÀNG HOÁ NGUY HI M B NG PHƯƠNG TI N GIAO THÔNG CƠ GI I ĐƯ NG B TRÊN LÃNH TH VI T NAM 1. Đ i v i hóa ch t nguy hi m đư c g i Hoá ch t nguy hi m lo i 5 và lo i 8 (sau đây vi t t t là hàng hoá) c n v n chuy n ph i đư c đóng gói, ghi nhãn theo quy đ nh t i các Đi u 7, 8, 9 và Đi u 17 Ngh đ nh s 13/2003/NĐ-CP. C th như sau: a) Vi c đóng gói hàng hoá ph i phù h p quy đ nh t i Thông tư s 02/2004/TT- BCN ngày 31/12/2004 c a B Công nghi p (nay là B Công Thương) hư ng d n th c hi n Ngh đ nh s 13/2003/NĐ-CP. Doanh nghi p g i hàng ch đư c s d ng các bao bì, thùng ch a đư c ki m tra, ki m đ nh theo tiêu chu n ki m đ nh do B Công Thương quy đ nh. b) Bao bì ch a hàng hoá đư c ghi nhãn hàng hoá theo quy đ nh t i Ngh đ nh s 89/2006/NĐ-CP ngày 30/8/2006 c a Chính ph quy đ nh v nhãn hàng hóa và các quy đ nh hi n hành v ghi nhãn hàng hóa là hóa ch t nguy hi m. c) Bao bì ch a hàng hoá ph i dán bi u trưng nguy hi m c a lo i, nhóm lo i hàng hoá theo quy đ nh t i M c 1 Ph l c 3 c a Ngh đ nh s 13/2003/NĐ-CP. d) Có đ y đ tài li u an toàn hóa ch t đư c quy đ nh t i đi m h, kho n 2 M c I Thông tư s 02/2004/TT-BCN ngày 31/12/2004 c a B Công nghi p (nay là B Công Thương) hư ng d n th c hi n Ngh đ nh s 13/2003/NĐ-CP. đ) Trư ng h p hàng hoá c n có ngư i áp t i, ngư i áp t i ph i có ch ng ch hu n luy n v hàng nguy hi m mà mình v n chuy n do B Công nghi p (nay là B Công Thương) c p. 2. Đ i v i phương ti n v n chuy n a) Phương ti n v n chuy n c a chính doanh nghi p có hàng hoá c n v n chuy n ho c c a doanh nghi p v n t i đư c thuê v n chuy n ph i đư c cơ quan có th m quy n c a B Giao thông v n t i ki m đ nh, c p phép lưu hành và còn trong th i gian s d ng. Đ ng th i, phương ti n v n chuy n ph i đáp ng các đi u ki n k thu t cho vi c v n chuy n hoá ch t nguy hi m quy đ nh t i đi m c kho n 2 M c III Thông tư s 02/2004/TT-BCN ngày 31/12/2004 c a B Công nghi p (nay là B Công Thương) hư ng d n th c hi n Ngh đ nh s 13/2003/NĐ-CP. b) Phương ti n v n chuy n ph i dán bi u trưng nguy hi m c a lo i, nhóm lo i hàng hoá v n chuy n. N u cùng m t phương ti n v n chuy n nhi u lo i hàng hoá khác nhau t i m t th i đi m thì trên phương ti n v n chuy n đó ph i dán đ các bi u trưng nguy hi m c a các lo i hàng đó. V trí dán bi u trưng hai bên và phía sau phương ti n v n chuy n. Bên dư i bi u trưng này ph i dán báo hi u nguy hi m có hình d ng, kích thư c, màu s c quy đ nh t i M c 2 Ph l c 3 c a Ngh đ nh 13/2003/NĐ-CP, gi a có ghi s UN (mã s Liên h p qu c). Kích thư c c a báo hi u và mã s Liên h p qu c (UN) quy đ nh t i Ph l c 3 c a Thông tư này. c) Doanh nghi p có phương ti n v n chuy n ph i có k ho ch, bi n pháp c th vi c x lý phương ti n (xóa ho c bóc các bi u trưng nguy hi m dán trên phương ti n; t y r a, kh các hóa ch t đ c h i còn l i trên phương ti n,...) sau khi k t thúc đ t v n chuy n n u không ti p t c v n chuy n. 3. Đ i v i ngư i đi u khi n phương ti n v n chuy n Ngư i đi u khi n phương ti n ph i có gi y phép lái xe còn hi u l c, phù h p v i h ng xe ghi trong gi y phép lái xe, đ ng th i ph i có gi y ch ng nh n đã đư c hu n luy n đ t yêu c u v n chuy n hàng hoá nguy hi m do B Công nghi p (nay là B Công Thương) c p và ch p hành đ y đ các quy đ nh ghi trong gi y phép v n chuy n. 4. M t s yêu c u khác a) Doanh nghi p g i hàng (t v n chuy n ho c thuê v n chuy n) có trách nhi m ki m tra, ki m soát hàng hoá, phương ti n v n chuy n, ngư i đi u khi n phương ti n, ngư i áp t i hàng hoá
  3. v vi c tuân th các quy đ nh t i các kho n 1, 2, 3 c a M c này và th hi n đ y đ trong b h sơ xin c p phép v n chuy n hàng hoá nguy hi m b ng tài li u c th . b) Doanh nghi p g i hàng có trách nhi m xây d ng l ch trình v n chuy n hàng hoá rõ ràng, đ y đ ; yêu c u ngư i đi u khi n phương ti n tuân th nghiêm ng t các quy đ nh v l ch trình v n chuy n, các yêu c u c a doanh nghi p g i hàng, ch d n c a các đơn v thi công c u, đư ng trên tuy n hành trình v n chuy n. c) Doanh nghi p g i hàng có trách nhi m thông báo b ng văn b n th i gian c th c a l ch trình v n chuy n hàng hóa và b n sao gi y phép v n chuy n hàng hóa nguy hi m do T ng c c Tiêu chu n Đo lư ng Ch t lư ng c p t i U ban nhân dân các t nh, thành ph n m trong l ch trình v n chuy n đã xây d ng đ có k ho ch giúp đ , h tr trong trư ng h p có s c nh m b o đ m an toàn, v sinh môi trư ng. d) Doanh nghi p v n t i có trách nhi m và bi n pháp tuân th các quy đ nh v an toàn trong quá trình v n chuy n, x p d hàng hoá. đ) Doanh nghi p g i hàng và doanh nghi p v n t i có trách nhi m th c hi n đ y đ nh ng quy đ nh liên quan khác đư c quy đ nh trong Ngh đ nh s 13/2003/NĐ-CP. III. TH T C C P GI Y PHÉP V N CHUY N HÀNG HOÁ NGUY HI M B NG PHƯƠNG TI N GIAO THÔNG CƠ GI I ĐƯ NG B 1. T ng c c Tiêu chu n Đo lư ng Ch t lư ng thu c B Khoa h c và Công ngh có th m quy n th m xét h sơ xin c p phép c a doanh nghi p và c p gi y phép v n chuy n hàng hoá nguy hi m cho doanh nghi p c n v n chuy n b ng phương ti n giao thông cơ gi i đư ng b kèm theo báo hi u nguy hi m. 2. Doanh nghi p có hàng hoá nguy hi m c n v n chuy n b ng phương ti n giao thông cơ gi i đư ng b l p 01 b h sơ g i v T ng c c Tiêu chu n Đo lư ng Ch t lư ng. H sơ bao g m: a) Đơn đ ngh c p gi y phép v n chuy n hàng hoá nguy hi m theo m u quy đ nh t i Ph l c 1 c a Thông tư này (tên hàng hoá ph i đư c ghi theo đúng tên g i, mã s Liên h p qu c UN theo quy đ nh t i Ph l c 1 c a Ngh đ nh s 13/2003/NĐ-CP). b) Tài li u an toàn hóa ch t nêu t i đi m d, kho n 1 M c II Thông tư này c) Các tài li u liên quan đ n yêu c u c a ngư i đi u khi n phương ti n, ngư i áp t i: - Th an toàn lao đ ng c a ngư i đi u khi n phương ti n, ngư i áp t i đư c c p theo quy đ nh hi n hành c a Nhà nư c; - Các gi y t c n thi t đ i v i ngư i đi u khi n phương ti n v n t i theo quy đ nh c a B Giao thông v n t i. d) B n cam k t c a doanh nghi p (k c doanh nghi p đư c thuê v n chuy n hàng hoá) v b o đ m an toàn, v sinh, môi trư ng trong quá trình v n chuy n hàng hoá. Trư ng h p doanh nghi p có hàng hóa nguy hi m c n v n chuy n ph i thuê doanh nghi p v n t i, c n b sung h p đ ng thuê v n chuy n trong đó nêu chi ti t các thông tin v phương ti n v n t i và tên ngư i đi u khi n phương ti n. đ) L ch trình v n chuy n hàng hoá, đ a ch và đi n tho i c a ch hàng khi c n liên h kh n c p. 3. Trong th i h n mư i lăm ngày làm vi c, k t khi h sơ đ y đ , h p l , T ng c c Tiêu chu n Đo lư ng Ch t lư ng s t ch c th m xét h sơ và c p gi y phép v n chuy n hàng hoá nguy hi m cho doanh nghi p theo m u quy đ nh t i Ph l c 2 c a Thông tư này. Trư ng h p h sơ chưa đáp ng các yêu c u quy đ nh, trong th i h n b y ngày làm vi c k t khi nh n đư c h sơ, T ng c c Tiêu chu n Đo lư ng Ch t lư ng có trách nhi m thông báo b ng văn b n t i doanh nghi p đ b sung, hoàn thi n h sơ. 4. Th i h n hi u l c c a gi y phép v n chuy n đư c c p theo h sơ đăng ký c p gi y phép v n chuy n hàng hóa nguy hi m c a doanh nghi p nhưng không quá 12 tháng.
  4. IV. ĐI U KHO N THI HÀNH 1. Doanh nghi p g i hàng, doanh nghi p v n t i, t ch c, cá nhân có liên quan đ n v n chuy n hàng hóa nguy hi m b ng phương ti n giao thông cơ gi i đư ng b vi ph m các quy đ nh c a Thông tư này thì tuỳ theo tính ch t, m c đ vi ph m và h u qu gây ra s b x ph t vi ph m hành chính ho c truy c u trách nhi m hình s theo quy đ nh c a pháp lu t. 2. Thông tư này có hi u l c sau 15 ngày, k t ngày đăng Công báo. Các quy đ nh trư c đây trái v i Thông tư này đ u b bãi b . Trong quá trình th c hi n, n u có vư ng m c, đ ngh t ch c, cá nhân có liên quan k p th i ph n ánh v B Khoa h c và Công ngh đ xem xét, gi i quy t./. KT. B TRƯ NG Nơi nh n: TH TRƯ NG - Th tư ng Chính ph (đ b/c); - Các Phó Th tư ng Chính ph (đ b/c); - Các B , CQ ngang B , CQ thu c CP; - UBND các t nh, thành ph tr c thu c TW; - C c Ki m tra văn b n (B Tư pháp); - Công báo; Tr n Qu c Th ng - Lưu: VT, TĐC. PH L C I. M U ĐƠN Đ NGH C P GI Y PHÉP V N CHUY N HÀNG HÓA NGUY HI M (Ban hành kèm theo Thông tư s : 10/2008/TT-BKHCN ngày 08 tháng 8 năm 2008 c a B Khoa h c và Công ngh ) ĐƠN Đ NGH C P GI Y PHÉP V N CHUY N CÁC CH T ÔXI HÓA/CÁC H P CH T OXIT H U CƠ/CÁC CH T ĂN MÒN (V n chuy n lo i hàng hóa nào thì ghi tên lo i hàng hóa đó) TÊN ĐƠN V CH QU N (n u có): …. C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM TÊN ĐƠN V Đ NGH C P PHÉP: …. Đ c l p – T do – H nh phúc …………………………………….. -------------- …….., ngày …… tháng …… năm ……… Kính g i: T ng c c Tiêu chu n Đo lư ng Ch t lư ng Tên đơn v đ ngh c p gi y phép: (Tên doanh nghi p có hàng hóa c n v n chuy n b ng phương ti n giao thông cơ gi i đư ng b ) .............................................................................................. Đ a ch : ...................................................................................................................................... Đi n tho i: ................................................................................................................................. Fax: ........................................................................................................................................... Đ ngh c p gi y phép v n chuy n (tên lo i, nhóm hàng): ......................................................... Tên và đ a ch đơn v nh n hàng: ............................................................................................... Phương ti n v n chuy n (ghi rõ t i tr ng ô tô, bi n ki m soát, tên ch phương ti n ho c tên doanh nghi p v n t i, tên ngư i đi u khi n phương ti n) .......................................................... Hành trình t : …………………………… đ n .............................................................................. Th i gian b t đ u v n chuy n: ………………. Th i gian k t thúc v n chuy n: ...........................
  5. Tên ngư i áp t i (h tên, chuyên môn nghi p v ): ..................................................................... T ng tr ng lư ng hàng hóa c n v n chuy n (kg): ...................................................................... T ng tr ng lư ng hàng hóa v n chuy n trên m t phương ti n (kg):............................................ ………………………….. (tên doanh nghi p đ ngh c p phép v n chuy n) cam k t ch p hành đ y đ các quy đ nh c a nhà nư c v v n chuy n hàng hóa nguy hi m./. LÃNH Đ O ĐƠN V Đ NGH C P PHÉP V N CHUY N (Ký tên và đóng d u) PH L C II M U GI Y PHÉP V N CHUY N HÀNG HÓA NGUY HI M (Ban hành kèm theo Thông tư s : 10/2008/TT-BKHCN ngày 08 tháng 8 năm 2008 c a B Khoa h c và Công ngh ) B KHOA H C VÀ CÔNG NGH C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM T NG C C TIÊU CHU N Đ c l p – T do – H nh phúc ĐO LƯ NG CH T LƯ NG -------------- GI Y PHÉP V N CHUY N HÀNG HÓA NGUY HI M 1. Lo i hàng hóa: 2. Tên đơn v đ ngh c p phép v n chuy n: 3. Tên phương ti n, bi n ki m soát: 4. Tên ch phương ti n: 5. Tên ngư i đi u khi n phương ti n: 6. Tên ngư i áp t i: 7. Tr ng lư ng hàng hóa: 8. Hành trình t : đ n: 9. Th i gian b t đ u v n chuy n: 10. Th i h n hi u l c c a gi y phép v n chuy n: T NG C C TRƯ NG
  6. Vào s đăng ký s : Ngày ….. tháng …. năm ….. PH L C III KÍCH THƯ C C A BÁO HI U VÀ MÃ S LIÊN H P QU C (UN) (Ban hành kèm theo Thông tư s : 10/2008/TT-BKHCN ngày 08 tháng 8 năm 2008 c a B Khoa h c và Công ngh ) Cách th c th hi n: - Mã s Liên h p qu c (UN) g m 4 ch s theo Ph l c 1 Ngh đ nh s 13/2003/NĐ-CP. - Mã s UN đư c ghi gi a báo hi u, chi u cao c a ch s không đư c nh hơn 50mm.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2