intTypePromotion=1

Thông tư số 12-NL/TT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:3

0
57
lượt xem
1
download

Thông tư số 12-NL/TT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 12-NL/TT về fviệc quy định chế độ trang bị và phụ cấp cho các đội điều tra rừng do Bộ Nông Lâm ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 12-NL/TT

  1. B NÔNG LÂM VI T NAM DÂN CH C NG HÒA ****** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 12-NL/TT Hà N i, ngày 11 tháng 10 năm 1958 THÔNG TƯ QUY NNH CH TRANG BN VÀ PH C P CHO CÁC I I U TRA R NG Căn c s c l nh s 76-NL ngày 20-05-1950 và s c l nh s 77-SL ngày 22-05-1950 c a Ch t ch Chính ph ban hành quy ch công ch c và quy ch công nhân giúp vi c Chính ph và ngh nh s 58-N /LB ngày 30-04-1956 c a Liên b Lao ng – Tài chính - N i v quy nh ch ph c p trang b cho các i i u tra r ng; Qua th c t hai năm áp d ng và d a theo tinh th n phát tri n công tác, B quy nh ch cho các i i u tra r ng t trung ương n a phương như sau: i u 1. - Ph c p khu v c: Các cán b và công nhân viên i i u tra r ng k c công nhân tuy n theo h p ng công tác thu c khu v c nào thì ư c hư ng ph c p khu v c nơi y. i u 2. – Tiêu chuNn thu c phòng và ch a b nh: T t c cán b công nhân viên (k c tuy n theo h p ng) công tác trong các i i u tra r ng u ư c hư ng tiêu chuNn thu c phòng và ch a b nh tính theo u ngư i là 11.000 m t năm và thanh toán theo th c chi cho s ngư i và th i gian công tác. i u 3. – Trang b cho các i i u tra r ng (tiêu chuNn m i i 42 ngư i ). a) V i s ng t p th : - 3 n i n u cơm (c n i n u 15 ngư i ăn) - 6 n i n u th c ăn - 6 thau ng th c ăn - 3 vá múc canh - 6 thìa - 1 ôi thùng gánh nư c (anh em tuy n theo h p ng ư c ăn u ng chung trong t p th ). b) V cá nhân:
  2. - 1 võng ng r ng (2m50 kaki kh ôi) - 1 áo i mưa ng n c mũ - 1 bi- ông ng nư c u ng - 2 thư c nylon ( c m tr i ng ) - 2 ôi gi y v i - 3 ôi t t dùng trong 1 năm - 3 ôi xà-c p Tiêu chuNn này ch c p phát cho cán b và công nhân viên trong biên ch , riêng anh em tuy n theo h p ng thì t túc dùng, cơ quan không cho mư n. i u 4. Trang b d ng c y tá: - 2 ng tiêm (2cc và 5cc) - 8 kim tiêm các lo i - 1 kìm Kocher - ng c p nhi t - 1 kéo c t băng - 1 soong n u ng tiêm - 1 x c-c t ng d ng c . iêu 5. Nh ng trang b v i s ng t p th , v cá nhân và d ng c y tá do B , Khu và Ty mua s m và c p cho i i u tra r ng s d ng trong khi i làm vi c và xem như tài s n qu c gia, khi nào không s d ng n a s giao l i cho cơ quan. i u 6. Ph c p nh ng ngày lưu ng trong r ng: Cán b công nhân viên trong biên ch ư c hư ng m t kho n ph c p cho nh ng ngày th c s công tác trong r ng như sau: - M t ngày: 300 ng - N a ngày: 150 ng - i lưu ng trong r ng trên b n gi n tám gi tính m t ngày.
  3. - i lưu ng t hai gi n b n gi tính n a ngày. Anh em tuy n theo h p ng không ư c hư ng kho n ph c p này. i u 7. - Tuy n theo h p ng công nhân làm công tác trong i i u tra r ng: Vì nhu c u công tác, các i i u tra r ng B hay Khu và các t i u tra r ng Ty ư c tuy n theo h p ng m t s công nhân viên và hư ng lương và ch như sau: 1) Lương: Có hai m c lương: 34.000 ng m t tháng cho ngư i m i tuy n theo h p ng. 36.000 ng m t tháng cho nh ng ngư i ã tuy n trên ba tháng và làm vi c có m t năng su t tương ương b c 1 c a thang lương i i u tra r ng (38.000 ng). 2) Các quy n l i khác: a) Tiêu chuNn thu c phòng b nh và ch a b nh, anh em tuy n theo h p ng ư c hư ng theo i u 2 ã quy nh. Trư ng h p m n ng cơ quan s gi i thi u và ưa anh em i b nh vi n nhân dân, t n phí i ư ng do cơ quan ch u trách nhi m thanh toán, n b nh vi n anh em s hư ng theo ch b nh vi n có, cơ quan không ài th vi n phí. b) Cư c phí khi chuy n ơn v t khu r ng này sang khu r ng khác, anh em s ư c hư ng thanh toán ti n tàu xe i ư ng (n u có). c) Anh em tuy n theo h p ng ư c hư ng kho n ph c p khu v c như i u 1. d) Anh em tuy n theo h p ng ư c t ch c ăn u ng chung trong t p th i i u tra r ng. Thông tư này ư c b t u thi hành t ngày chính th c ban hành, các ch i u tra r ng này th ng nh t thi hành theo thông tư này. K.T. B TRƯ NG B NÔNG LÂM TH TRƯ NG Nguy n T o

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản