Thông tư số 19/1998/TT-BTM

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
55
lượt xem
5
download

Thông tư số 19/1998/TT-BTM

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 19/1998/TT-BTM về việc cấm nhập khẩu Amilăng nhóm Amphibole do Bộ Thương mại ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 19/1998/TT-BTM

  1. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. B THƯƠNG M I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 19/1998/TT-BTM Hà N i, ngày 10 tháng 10 năm 1998 THÔNG TƯ S :19/1998/TT-BTM B THƯƠNG M I HƯ NG D N TH C HI N VI C C M NH P KH U AMIĂNG NHÓM AMPHIBOLE Căn c Quy t đ nh c a Th tư ng Chính ph t i công văn s 1081/CP-KTTH ngày 10/9/1998 v vi c c m nh p kh u dư i m i hình th c t t c các s n ph m, v t li u có ch a Amiăng thu c nhóm Amphibole; Căn c ý ki n c a T ng c c H i quan (Công văn s 3343/TCHQ-GSQL ngày 24/9/1998) và ý ki n c a B Khoa h c Công ngh và Môi trư ng (Công văn s 2504 BKHCNMT-MTg ngày 5/10/1998); B Thương m i hư ng d n th c hi n vi c c p nh p kh u Amiăng nhóm Amphibole như sau: 1. Do danh m c hàng hoá xu t nh p kh u ch ghi chung là Amiăng mà không quy đ nh thu c nhóm Amiăng nào, vì v y các doanh nghi p khi làm th t c nh p kh u các s n ph m, v t li u có ch a Amiăng ph i xu t trình v i H i quan tài li u ch ng minh hàng hoá đó không có ch a Amiăng nhóm Amphibole. 2. Đ i v i các s n ph m v t li u có ch a Amiăng các lo i đã hoàn thành th t c nh p kh u ph i đư c s d ng theo đúng hư ng d n c a B Xây d ng và B Khoa h c Công ngh và Môi trư ng. 3. Trư ng h p hàng đã ký h p đ ng và đang trên đư ng đ n c ng Vi t Nam thì ch đư c làm th t c nh p kh u trong th i gian 30 ngày k t ngày ban hành Thông tư này. Quá h n trên, hàng v đ n c ng/c a kh u doanh nghi p ph i tái xu t. Trư ng h p không tái xu t đư c s b t ch thu tiêu hu , ch hàng ph i ch u m i phí t n. 4. Vi c c m nh p kh u Amiăng nhóm Amphibole có hi u l c sau 30 ngày k t ngày ký Thông tư này. Lương Văn T (Đã ký)
Đồng bộ tài khoản