Thông tư số 2074/2001/TT-TCĐC

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
76
lượt xem
3
download

Thông tư số 2074/2001/TT-TCĐC

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 2074/2001/TT-TCĐC về việc hướng dẫn trình tự lập, xét duyệt hồ sơ xin giao đất, thuê đất đối với tổ chức, hộ gia đình, cá nhân trong nước do Tổng cục địa chính ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 2074/2001/TT-TCĐC

 1. T NG C C NA CHÍNH C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** c l p - T do - H nh phúc ******** S : 2074/2001/TT-TC C Hà N i, ngày 14 tháng 12 năm 2001 THÔNG TƯ C A T NG C C NA CHÍNH S 2074/2001/TT-TC C NGÀY 14 THÁNG 12 NĂM 2001 HƯ NG D N TRÌNH T L P, XÉT DUY T H SƠ XIN GIAO T, THUÊ T I V I T CH C, H GIA ÌNH, CÁ NHÂN TRONG NƯ C Căn c Lu t t ai ngày 14 tháng 7 năm 1993; Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t t ai ngày 02 tháng 12 năm 1998 và Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t t ai ngày 29 tháng 6 năm 2001; Căn c Ngh nh s 04/2000/N -CP ngày 11 tháng 02 năm 2000 c a Chính ph v thi hành Lu t s a i, b sung m t s i u c a Lu t t ai và Ngh nh s 66/2001/N -CP ngày 28 tháng 9 năm 2001 c a Chính ph v s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 04/2000/N -CP ngày 11 tháng 02 năm 2000 c a Chính ph ; Căn c Ngh nh s 34/CP ngày 23 tháng 4 năm 1994 c a Chính ph v ch c năng, nhi m v , quy n h n và t ch c b máy c a T ng c c a chính; T ng c c a chính hư ng d n trình t l p, xét duy t h sơ xin giao t, thuê t i v i t ch c, h gia ình, cá nhân trong nư c như sau: Ph n1: NH NG QUY NNH CHUNG 1. Ph m vi áp d ng a. Thông tư này quy nh trình t l p, xét duy t h sơ xin giao t, thuê t iv it ch c, h gia ình, cá nhân trong nư c. b. Các quy nh c a Thông tư này không áp d ng i v i các trư ng h p sau: - Trư ng h p ư c Nhà nư c giao t nông nghi p, t làm mu i, t nuôi tr ng thu s n theo quy nh t i Ngh nh s 64/CP ngày 27 tháng 9 năm 1993 c a Chính ph ban hành B n quy nh v vi c giao t nông nghi p cho h gia ình, cá nhân s d ng n nh lâu dài vào m c ích s n xu t nông nghi p và Ngh nh s 85/1999/N -CP ngày 28 tháng 8 năm 1999 c a Chính ph s a i, b sung m t s i u c a B n quy nh v vi c giao t nông nghi p cho h gia ình, cá nhân s d ng n nh lâu dài vào m c ích s n xu t nông nghi p và b sung vi c giao t làm mu i cho h gia ình và cá nhân s d ng n nh lâu dài; - Trư ng h p ư c Nhà nư c gia t lâm nghi p theo quy nh t i Ngh nh s 163/1999/N -CP ngày 16 tháng 11 năm 1999 c a Chính ph v giao t, cho thuê t
 2. lâm nghi p cho t ch c, h gia ình và cá nhân s d ng n nh, lâu dài vào m c ích s n xu t lâm nghi p. c. Vi c l p, xét duy t h sơ xin giao t s d ng vào m c ích qu c phòng, an ninh ư c th c hi n theo hư ng d n c a T ng c c a chính, B Qu c phòng và B Công an. 2. ThNm quy n giao t, cho thu t ThNm quy n giao t, cho thuê t th c hi n theo quy nh t i kho n 2 i u 1 c a Ngh nh s 66/2001/N -CP ngày 28 tháng 9 năm 2001 c a Chính ph v s a i, b sung m t s i u c a Ngh nh s 04/2000/N -CP ngày 11 tháng 02 năm 2000 c a Chính ph . Trư ng h p t ch c kinh t ã b v n xây d ng công trình cơ s h t ng k thu t, h t ng xã h i, ư c giao m t di n tích t có giá tr tương ng v i giá tr u tư công trình h t ng mà t ch c kinh t ó ã xây d ng (giao t có thu ti n s d ng t t o v n xây d ng cơ s h t ng theo d án) thu c thNm quy n giao t c a Chính ph . 3. Trách nhi m c a cơ quan a chính các c p a. T ng c c a chính thNm nh h sơ trình Chính ph giao t i v i trư ng h p thu c thNm quy n quy t nh c a Chính ph . b. S a chính ho c S a chính - Nhà t (sau ây g i chung là S a chính) thNm nh h sơ trình U ban nhân dân t nh, thành ph tr c thu c Trung ương (sau ây g i chung là U ban nhân dân c p t nh) giao t, cho thuê t i v i trư ng h p thu c thNm quy n quy t nh c a U ban nhân dân c p t nh. c. Cơ quan a chính huy n, qu n, th xã, thành ph thu c t nh (sau ây g i chung là cơ quan a chính c p huy n) thNm quy n h sơ trình U ban nhân dân huy n, qu n, th xã, thành ph thu c t nh (sau ây g i chung là U ban nhân dân c p huy n) giao t, cho thuê t i v i trư ng h p thu c thNm quy n quy t nh c a U ban nhân dân c p huy n. d. Cán b a chính xã, phư ng, th tr n giúp U ban nhân dân xã, phư ng, th tr n (sau ây g i chung là U ban nhân dân c p xã) thNm nh h sơ xin giao t, thuê t trình U ban nhân dân c p huy n. 4. Trách nhi m c a t ch c, h gia ình, cá nhân xin giao t, thuê t. T ch c, h gia ình, cá nhân có nhu c u xin giao t, thuê t ph i l p h sơ xin giao t, thuê t theo quy nh t i Thông tư này và th c hi n úng các quy nh trong quy t nh giao t, cho thuê t c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n. Ph n 2: TRÌNH T L P, XÉT DUY T H SƠ XIN GIAO T, THUÊ T 1. Trình t l p, xét duy t h sơ xin giao t làm nhà c a h gia ình, cá nhân
 3. a. H gia ình, cá nhân có nhu c u s d ng t làm nhà n p ơn xin giao t (02 b n) t i U ban nhân dân c p xã nơi có t (m u s 1a). b. U ban nhân dân c p xã căn c vào quy ho ch, k ho ch s d ng t ã ư c xét duy t, l p h sơ trình U ban nhân dân c p huy n xét duy t, h sơ g m có: - Công văn c a U ban nhân dân c p xã trình U ban nhân dân c p huy n v vi c giao t; - Danh sách kèm theo ơn xin giao t làm nhà c a h gia ình, cá nhân và phương án b i thư ng, gi i phóng m t b ng (n u có); - Trích l c b n a chính (m u s 2a) ho c trích o a chính khu t (m u s 2b). H sơ l p thành 02 b g i n cơ quan a chính c p huy n. c. Trong th i h n 20 ngày, k t ngày nh n h sơ h p l , cơ quan a chính c p huy n ph i hoàn thành vi c thNm nh h sơ, xác minh th c a và l p biên b n (m u s 3) trình U ban nhân dân cùng c p. d. Trong th i h n 10 ngày, k t ngày nh n h sơ h p l , U ban nhân dân c p huy n quy t nh giao t i v i trư ng h p thu c thNm quy n. i v i trư ng h p thu c thNm quy n giao t c a U ban nhân dân c p t nh, thì U ban nhân dân c p huy n l p t trình và g i h sơ (02 b ) n S a chính. . Trong th i h n 10 ngày, k t ngày nh n h sơ h p l , S a chính ph i hoàn thành vi c thNm nh h sơ và trình U ban nhân dân c p t nh. e. Trong th i h n 05 ngày, k t ngày nh n h sơ h p l , U ban nhân dân c p t nh quy t nh giao t cho h gia ình, cá nhân làm nhà . 2. Trình t l p, xét duy t h sơ xin thuê t s n xu t kinh doanh c a h gia ình, cá nhân a. H gia ình, cá nhân có nhu c u xin thuê t s n xu t kinh doanh n p ơn xin thuê t (m u s 1b) kèm theo phương án s n xu t kinh doanh; phương án b i thư ng; gi i phóng m t b ng (n u có) và trích l c b n a chính (m u s 2a) ho c trích o a chính khu t (m u s 2b) t i U ban nhân dân c p xã nơi có t (02 b ). U ban nhân dân c p xã l p văn b n trình U ban nhân dân c p huy n v vi c cho thuê t và g i h sơ (02 b ) n cơ quan a chính c p huy n. b. Trình t l p, xét duy t h sơ xin thuê t th c hi n theo quy nh t i i m 1c, 1d, 1 , 1e, Ph n II c a Thông tư này. 3. Trình t l p, xét duy t h sơ xin giao t, thuê t i v i t ch c a. T ch c có nhu c u xin giao t, thuê t n p h sơ (02 b ) t i S a chính nơi có t, h sơ g m có:
 4. - ơn xin giao t (m u s 1c) ho c ơn xin thuê t (m u 1d); Văn b n thành l p t ch c ho c gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh (sao y b n chính); - Quy t nh u tư d án ho c quy t nh phê duy t thi t k k thu t c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n. i v i d án u tư không s d ng v n ngân sách nhà nư c theo quy nh t i i u 19 c a Lu t t ai, thì ph i có văn b n ch p thu n v a i m, di n tích t. S a chính, cơ quan a chính c p huy n có trách nhi m giúp U ban nhân dân cùng c p thNm nh v di n tích và ph i h p v i Ki n trúc sư trư ng ho c cơ quan qu n lý xây d ng thNm nh v a i m th c hi n d án; - Trích l c b n a chính (m u s 2a) ho c trích o a chính khu t i v i nơi chưa có b n a chính (m u s 2b). i v i d án s d ng t xây d ng các công trình như ê i u, thu i n, ư ng i n, ư ng b , ư ng s t, ư ng d n nư c, ư ng d n d u, ư ng d n khí t i nơi chưa có b n a chính và chưa có i u ki n trích o a chính, thì ư c dùng b n a hình ư c thành l p m i nh t có t l không nh hơn 1/25.000 l p b n khu t (m u s 2c). - Phương án b i thư ng, gi i phóng m t b ng; - Gi y phép kèm theo b n khai thác m ( i v i d án khai thác khoáng s n). b. i v i t ch c kinh t không ph i là doanh nghi p nhà nư c ư c Nhà nư c giao t không thu ti n s d ng t s d ng vào m c ích s n xu t nông nghi p, lâm nghi p, nuôi tr ng thu s n, làm mu i trư c ngày 01 tháng 01 năm 1999 ph i chuy n sang thuê t thì l p h sơ thuê t (02 b ) và g i n S a chính nơi có t, h sơ g m có: - T khai ăng ký thuê t (m u s 1 ); - Quy t nh giao t; - Gi y ch ng nh n quy n s d ng t (n u có). c. Trong th i h n 20 ngày, k t ngày nh n h sơ h p l , S a chính hoàn thành vi c thNm nh h sơ, xác minh th c a và l p biên b n (m u s 3), trình U ban nhân dân c p t nh. d. Trong th i h n 10 ngày, k t ngày nh n h sơ h p l , U ban nhân dân c p t nh quy t nh giao t, cho thuê t i v i trư ng h p thu c thNm quy n. i v i trư ng h p giao t có thu ti n s d ng t t o v n xây d ng cơ s h t ng theo d án thu c thNm quy n giao t c a Chính ph , thì U ban nhân dân c p t nh l p t trình và g i h sơ (02 b ) n T ng c c a chính.
 5. . Trong th i h n 10 ngày, k t ngày nh n h sơ h p l , T ng c c a chính thNm nh h sơ và trình Chính ph quy t nh. 4. T ch c th c hi n quy t nh giao t, cho thuê t a. Sau khi có quy t nh giao t, cho thuê t c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n, ngư i ư c giao t, thuê t ph i b i thư ng cho ngư i có t thu h i theo phương án b i thư ng ư c cơ quan nhà nư c có thNm quy n phê duy t, n p ti n s d ng t, ti n thuê t theo quy nh c a pháp lu t. b. U ban nhân dân c p huy n có trách nhi m t ch c b i thư ng và tri n khai vi c gi i phóng m t b ng trong ph m vi a phương mình qu n lý. c. S a chính ch trì ph i h p cùng v i cơ quan a chính c p huy n, U ban nhân dân c p xã t ch c bàn giao m c gi i khu t trên th c a theo quy t nh giao t, cho thuê t c a cơ quan nhà nư c có thNm quy n. d. S a chính ký h p ng thuê t i v i trư ng h p ư c U ban nhân dân c p t nh cho thuê t; cơ quan a chính c p huy n ký h p ng thuê t i v i trư ng h p ư c U ban nhân dân c p huy n cho thuê t. Ph n 3: T CH C TH C HI N 1. Ch t ch U ban nhân dân các t nh, thành ph tr c thu c Trung ương trong ph m vi quy n h n c a mình có trách nhi m t ch c th c hi n Thông tư này. 2. Thông tư này thay th Thông tư s 293 TT/ C ngày 14 tháng 3 năm 1997 c a T ng c c a chính (hư ng d n v vi c l p h sơ xin giao t, thuê t i v i các t ch c trong nư c và vi c cho thuê l i t trong khu công nghi p, khu ch xu t) và Thông tư liên t ch s 07/TT-LBTL- C ngày 13 tháng 9 năm 1995 c a B Thu l i và T ng c c a chính (hư ng d n th t c l p h sơ giao t xây d ng công trình thu l i). Thông tư này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký. Trong quá trình th c hi n Thông tư này, n u có vư ng m c thì ph n ánh k p th i v T ng c c a chính gi i quy t. M u s 1a C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc -------------------------------------------------- ....., ngày..... tháng..... năm..... ƠN XIN GIAO T LÀM NHÀ (dùng cho h gia ình, cá nhân)
 6. Kính g i: U ban nhân dân xã, phư ng, th tr n....................... U ban nhân dân huy n, qu n, th xã, thành ph thu c t nh... ........................................................................................................... (*) ..................................................................................................... 1. Ngư i xin giao t( i v i h gia ình thì ghi tên ch h ):......... ........................................................................................................... 2. S ch ng minh nhân dân: ............................................................. .......................................................................................................... 3. H khNu thư ng trú: ..................................................................... .......................................................................................................... 4. a ch liên h : ............................................................................. ........................................................ i n tho i ................................ 5. a i m khu t xin giao: ........................................................... 6. Di n tích (m2):.............................................................................. 7. M c ích s d ng : ...................................................................... .......................................................................................................... 8. Phương th c tr ti n s d ng t: ................................................ 9. Cam k t: - S d ng t úng m c ích, ch p hành y các quy nh c a pháp lu t t ai: - Tr ti n s d ng t y úng h n; - Các cam k t khác (n u có) ............................................................. ........................................................................................................... Ngư i xin giao t (Ký và ghi rõ h tên) Ghi chú: (*) - Trư ng h p t thu c n i thành, n i th xã, thì ghi tên UBND t nh, thành ph tr c thu c Trung ương nơi có t.
 7. M u s 1b C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc -------------------------------------------------- ....., ngày..... tháng..... năm..... ƠN XIN THUÊ T S N XU T KINH DOANH (dùng cho h gia ình, cá nhân) Kính g i: U ban nhân dân xã, phư ng, th tr n ..................................... U ban nhân dân huy n, qu n, th xã, thành ph thu c t nh... ........................................................................................................... (*) ..................................................................................................... 1. Ngư i xin thuê t( i v i h gia ình thì ghi tên ch h ):......... .......................................................................................................... 2. S ch ng minh nhân dân: ............................................................ 3. H khNu thư ng trú: .................................................................... .......................................................................................................... 4. a ch liên h : ............................................................................. ........................................................ i n tho i ................................ 5. a i m khu t xin thuê: ......................................................... 6. Di n tích (m2):.............................................................................. 7. Th i h n thuê t (năm).............................................................. 8. M c ích s d ng: ...................................................................... ......................................................................................................... 9. Phương th c tr ti n thuê t: .................................................... 10. Cam k t: - S d ng t úng m c ích, ch p hành y các quy nh c a pháp lu t t ai:
 8. - Tr ti n thuê t y úng h n; - Các cam k t khác (n u có) ............................................................. ........................................................................................................... Ngư i xin thuê t (Ký và ghi rõ h tên) Ghi chú: * Trư ng h p t thu c n i thành, n i th xã, thì ghi tên UBND t nh, thành ph tr c thu c Trung ương nơi có t. M u s 1c C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc -------------------------------------------------- ....., ngày..... tháng..... năm..... ƠN XIN GIAO T (dùng cho t ch c trong nư c) Kính g i: UBND t nh, thành ph tr c thu c Trung ương................ .......................................................................................................... (*) ..................................................................................................... 1. Tên t ch c xin giao t:...................................................................... ................................................................................................................. 2. Văn b n thành l p ho c gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh: .......... ................................................................................................................. 3. a ch tr s chính: ........................................................................... ................................................................................................................. 4. a ch liên h : ................................................................................... ........................................................ i n tho i ...................................... 5. a i m khu t xin giao: ................................................................. 6. Di n tích (m2):.....................................................................................
 9. 7. Th i h n s d ng (năm, n u có th i h n)........................................... 8. M c ích s d ng : ............................................................................ ................................................................................................................. 9. Phương th c tr ti n (n u có): ............................................................ 10. Cam k t: - S d ng t úng m c ích, ch p hành y các quy nh c a pháp lu t t ai: - Tr ti n s d ng t y úng h n (n u có); - Các cam k t khác (n u có) ............................................................. ............................................................................................................ i di n t ch c xin giao t (Ký, ghi rõ h tên và óng d u) Ghi chú: * - Trư ng h p giao t có thu ti n s d ng t t o v n xây d ng cơ s h t ng theo d án thì ng g i Chính ph . M u s 1d C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc -------------------------------------------------- ....., ngày..... tháng..... năm..... ƠN XIN THUÊ T (dùng cho t ch c trong nư c) Kính g i: UBND t nh, thành ph tr c thu c Trung ương................. .......................................................................................................... 1. Tên t ch c xin thuê t:............................................................... .......................................................................................................... 2. Quy t nh thành l p ho c gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh:...... ..........................................................................................................
 10. 3. a ch tr s chính: ..................................................................... .......................................................................................................... 4. a ch liên h : ............................................................................. ........................................................ i n tho i ................................ 5. a i m khu t xin thuê: ........................................................... 6. Di n tích (m2):............................................................................... 7. Th i h n thuê t (năm):............................................................... 8. M c ích s d ng: ........................................................................ .......................................................................................................... 9. Phương th c tr ti n:..................................................................... 10. Cam k t: - S d ng t úng m c ích, ch p hành y các quy nh c a pháp lu t t ai: - Tr ti n thuê t y úng h n: - Các cam k t khác (n u có) ............................................................. ............................................................................................................ i di n t ch c xin thuê t (Ký, ghi rõ h tên và óng d u) M us 1 C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM c l p - T do - H nh phúc -------------------------------------------------- ....., ngày..... tháng..... năm..... T KHAI ĂNG KÝ THUÊ T (dùng cho t ch c trong nư c) Kính g i: UBND t nh, thành ph tr c thu c Trung ương................ ..........................................................................................................
 11. 1. Tên t ch c..................................................................................... ............................................................................................................ 2. Quy t nh thành l p ho c gi y ch ng nh n ăng ký kinh doanh: ............................................................................................................ 3. a ch tr s chính: ...................................................................... ............................................................................................................ 4. a ch liên h : .............................................................................. ........................................................ i n tho i ................................ 5. Khu t ang s d ng theo Quy t nh giao t (s , ngày, tháng, năm):....... .......................................................................................................... a. a i m:....................................................................................... b. Di n tích (m2):............................................................................... c. Th i h n giao t (năm):............................................................... d. M c ích s d ng : ..................................................................... 6. ngh ăng ký chuy n sang thuê t: ...................................... a. Th i h n thuê t (năm):............................................................. b. Phương th c tr ti n thuê d t:..................................................... c. ngh khác:................................................................................ 7. Cam k t: - S d ng t úng m c ích ã ư c cơ quan Nhà nư c có thNm quy n phê duy t, ch p hành y các quy nh c a pháp lu t t ai: - Tr ti n thuê t y úng h n; - Các cam k t khác (n u có) ............................................................. i di n t ch c xin thuê t (Ký, ghi rõ h tên và óng d u) Nguy n ình B ng
 12. ( ã ký)
Đồng bộ tài khoản