Thông tư số 22/1999/TT-BTM

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
46
lượt xem
6
download

Thông tư số 22/1999/TT-BTM

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông tư số 22/1999/TT-BTM về việc sửa đổi, bổ sung một số điểm về việc kiểm tra, kiểm soát và xử lý mặt hàng vải các loại nhập khẩu lưu thông trên thị trường do Bộ Thương mại ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thông tư số 22/1999/TT-BTM

  1. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. B THƯƠNG M I C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM ******** Đ c l p - T do - H nh phúc ******** S : 22/1999/TT-BTM Hà N i, ngày 28 tháng 6 năm 1999 THÔNG TƯ C A B THƯƠNG M I S 22/1999/TT-BTM NGÀY 28 THÁNG 6 NĂM 1999 V VI C S A Đ I, B SUNG M T S ĐI M V VI C KI M TRA, KI M SOÁT VÀ X LÝ M T HÀNG V I CÁC LO I NH P KH U LƯU THÔNG TRÊN TH TRƯ NG Căn c Ch th s 853/1997/CT-TTg ngày 11/10/1997 c a Th tư ng Chính ph v đ u tranh ch ng buôn l u trong tình hình m i và Thông báo s 56/TB-VPCP ngày 29/3/1999 c a Văn phòng Chính ph v k t lu n c a Phó Th tư ng Chính ph t i H i ngh sơ k t vi c th c hi n Ch th 853/1997/CT-TTg c a Th tư ng Chính ph . Căn c tình hình th c t tri n khai th c hi n Thông tư liên t ch s 10/1998/TTLT- BTM-BTC-BCA-TCHQ do liên B Thương m i - B Tài chính - Công an - T ng c c H i quan ban hành ngày 22/7/1998 v ki m tra, ki m soát và x lý m t hàng v i và g ch men p lát các lo i nh p kh u lưu thông trên th trư ng. Sau khi đã th ng nh t ý ki n v i B Tài chính, B Công an và T ng c c H i quan, thay m t liên B , B Thương m i hư ng d n s a đ i, b sung m t s đi m c a Thông tư liên t ch s 10/1998/TTLT-BTM-BTC-BCA-TCHQ ngày 22/7/1998 nói trên như sau: 1- Thay th đi m 3 m c II Thông tư liên t ch s 10/1998/TTLT như sau: "Các t ch c, cá nhân kinh doanh mua v i các lo i nh p kh u ch biên gi i v n chuy n vào lưu thông trong th trư ng n i đ a, ngoài hoá đơn bán hàng c a ngư i bán giao cho ph i kèm theo b n chính T khai hàng nh p kh u ho c B n trích t khai hàng nh p kh u theo Quy đ nh s 172/1998/QĐ-TCHQ ngày 20/6/1998 c a T ng c c trư ng T ng c c H i quan v vi c l p b n trích t khai hàng nh p kh u". 2- S a đ i đi m 4 m c II Thông tư liên t ch s 10/1998/TTLT như sau: Bãi b c m t "ho c l p b ng kê theo quy đ nh n u mua hàng c a cư dân biên gi i". 3- S a đ i đi m 6 m c II Thông tư liên t ch s 10/1998/TTLT như sau: * S a đ i quy đ nh t i g ch đ u dòng th nh t kho n a là: "Ph i có b n chính Hoá đơn giá tr gia tăng ho c Hoá đơn bán hàng, ho c Hoá đơn kiêm phi u xu t kho do ngư i bán giao, trong đó ph i ghi rõ ràng, đ y đ t t c các kho n m c đư c quy đ nh cho t ng lo i hoá đơn; đ ng th i ph i có kèm theo ngay ch ng t nh p kh u h p pháp c a lô hàng".
  2. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. * S a đ i quy đ nh t i g ch đ u dòng th hai kho n a như sau: Bãi b c m t : "Trư ng h p mua hàng c a đ i tư ng không ph i là ngư i kinh doanh thì ph i l p b ng kê theo quy đ nh". Thay th b ng: "Ngư i mua hàng, ngư i v n chuy n hàng, ngư i nh n chuy n giao h hàng hoá cho ngư i khác đ u ph i có đ y đ hoá đơn, ch ng t quy đ nh t i đi m 3, đi m 6 m c II nói trên kèm theo cùng hàng hoá. Không ch p nh n các trư ng h p mua gom, v n chuy n trong th trư ng n i đ a m t hàng v i ngo i không có ch ng t nh p kh u h p pháp kèm theo ngay cùng lô hàng. Không cho phép xu t trình các ch ng t hoá đơn sau khi hàng hoá đã b ki m tra, t m gi ". * S a đ i quy đ nh t i g ch đ u dòng th 3 kho n b như sau: Bãi b c m t "n u mua hàng t khu v c biên gi i, ch biên gi i vào n i đ a". 4. Thông tư này có hi u l c sau 15 ngày k t ngày ký. H Hu n Nghiêm (Đã ký)
Đồng bộ tài khoản