intTypePromotion=4

Thực trạng lập kế hoạch học tập trong sinh viên đại học Y Hà Nội và một số yếu tố ảnh hưởng

Chia sẻ: Nữ Nữ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
38
lượt xem
3
download

Thực trạng lập kế hoạch học tập trong sinh viên đại học Y Hà Nội và một số yếu tố ảnh hưởng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu: Mô tả thực trạng lập kế hoạch học tập (LKHHT), kiến thức, thái độ và khả năng LKHHT của SV ĐHYHN năm 2009- 2010 và một số yếu tố ảnh hưởng. Phương pháp: nghiên cứu mô tả cắt ngang sử dụng phương pháp định lượng (bộ câu hỏi tự điền có hướng dẫn) trên 421 SV đa khoa ĐHYHN. Kết quả: Tỷ lệ chung SV có hành vi LKHHT khá cao, tuy nhiên tỷ lệ thường xuyên LKHHT trong năm học vừa qua và năm học hiện tại thấp, nhưng có xu hướng tăng dần, cao nhất ở Y6.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Thực trạng lập kế hoạch học tập trong sinh viên đại học Y Hà Nội và một số yếu tố ảnh hưởng

| TOÅNG QUAN & NGHIEÂN CÖÙU |<br /> <br /> Thöïc traïng laäp keá hoaïch hoïc taäp<br /> trong sinh vieân ñaïi hoïc Y Haø Noäi<br /> vaø moät soá yeáu toá aûnh höôûng<br /> Nguyeãn Vaên Huy(*),Ñaøo Thò Minh An(**),Giang Thaïch Thaûo(***)<br /> <br /> Muïc tieâu: Moâ taû thöïc traïng laäp keá hoaïch hoïc taäp (LKHHT), kieán thöùc, thaùi ñoä vaø khaû naêng LKHHT<br /> cuûa SV ÑHYHN naêm 2009-2010 vaø moät soá yeáu toá aûnh höôûng. Phöông phaùp: nghieân cöùu moâ taû caét<br /> ngang söû duïng phöông phaùp ñònh löôïng (boä caâu hoûi töï ñieàn coù höôùng daãn) treân 421 SV ña khoa<br /> ÑHYHN. Keát quaû: Tæ leä chung SV coù haønh vi LKHHT khaù cao, tuy nhieân tæ leä thöôøng xuyeân LKHHT<br /> trong naêm hoïc qua vaø naêm hoïc hieän taïi thaáp, nhöng coù xu höôùng taêng daàn, cao nhaát ôû Y6. Tæ leä SV<br /> thöïc hieän ñaày ñuû 4 kyõ naêng LKHHT thaáp (~25%). Tæ leä SV coù kieán thöùc chung veà LKHHT cao (~96%),<br /> tuy nhieân tæ leä traû lôøi ñuùng caû 8 caâu hoûi thaáp (
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2