intTypePromotion=1

Tiêu chuẩn bảo vệ thực vật: Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5140-90

Chia sẻ: Minh Hằng | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:9

0
30
lượt xem
2
download

Tiêu chuẩn bảo vệ thực vật: Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5140-90

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tiêu chuẩn bảo vệ thực vật: Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5140-90 trình bày về nông sản thực phẩm bộ phận hàng hoá dùng để phân tích dư lượng tối đa thuốc trừ dịch hại. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tiêu chuẩn bảo vệ thực vật: Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5140-90

  1. tiªu chuÈn b¶o vÖ thùc vËt TCvN 5140 - 90 Nhãm N tiªu chuÈn viÖt nam TCVN 5140- 90 (CAC/PR6-1984) n«ng s¶n thùc phÈm bé phËn hµng ho¸ dïng ®Ó ph©n tÝch d lîng tèi ®a thuèc trõ dÞch h¹i Fortion of commodities to which codex maximun residue limits apply and which is analysed Tiªu chuÈn nµy qui ®Þnh c¸c phÇn hoÆc bé phËn hµng ho¸ n«ng s¶n ®îc dïng ®Ó chuÈn bÞ mÉu ph©n tÝch cho viÖc x¸c ®Þnh d lîng thuèc trõ dÞch h¹i ®Ó ¸p dông giíi h¹n d lîng tèi ®a theo codex (MRL). Tiªu chuÈn nµy phï hîp víi CAC/PR6-1984. Ph©n lo¹i mÆt hµng Bé phËn mÆt hµng ¸p dông MRL theo codex vµ ®Ó ph©n tÝch Nhãm 1 : Rau th©n cñ vµ rÔ cñ. Rau th©n cñ vµ rÔ cñ lµ c¸c thùc phÈm cã tinh bét lÊy tõ c¸c rÔ ®Æc ph×ng to, c¸c th©n cñ, cñ th©n hµnh hoÆc rÔ cñ, phÇn lín ë díi mÆt ®Êt thuéc c¸c lo¹i thùc vËt kh¸c nhau. Cã thÓ tiªu thô toµn bé c©y rau. Rau th©n cñ vµ rÔ cñ: Toµn bé mÆt hµng sau khi bá Cñ c¶i Cñ c¶i rutabaga phÇn trªn. Lo¹i bá ®Êt b¸m (cã thÓ röa trong níc ch¶y hoÆc Cµ rèt Cñ c¶i ®êng ch¶i nhÑ mÆt hµng kh«). CÇn t©y Khoai lang Phßng phong Cñ c¶i turnips Khoai t©y Khoai tõ Cñ c¶i radis Nhãm 2 : Rau th©n hµnh Lo¹i bá ®Êt b¸m (cã thÓ röa Rau th©n hµnh lµ c¸c thùc phÈm cã mïi th¬m, cay trong níc ch¶y hoÆc ch¶i nhÑ h¾c lÊy tõ cñ th©n hµnh hoÆc c¸c mÇm ph¸t triÓn mÆt hµng kh«). cña c¸c c©y hµnh thuéc hä hµnh tái (liliaceae). Tiªu thô toµn bé cñ sau khi bá líp vá c¸ch Èm nh vá QuyÕt ®Þnh ban hµnh sè 737/Q§ ngµy 31 th¸ng 12 n¨m 1999 cña Uû ban Khoa häc Nhµ níc 375
  2. TCVN 5140 - 90 tiªu chuÈn b¶o vÖ thùc vËt lôa Tái Th©n hµnh/hµnh t©y vµ tái kh«. Tái t©y Toµn bé mÆt hµng sau khi lo¹i Hµnh t©y bá rÔ vµ vá lôa c¸ch Èm, ®îc Hµnh t©y xu©n t¸ch mét c¸ch dÔ dµng. Tái t©y vµ hµnh t©y xu©n toµn bé rau sau khi lo¹i rÔ. Nhãm 3 : Rau l¸ (trõ rau c¶i) Rau l¸ (trõ rau thuéc nhãm 4) lµ thùc phÈm thu ®îc tõ l¸ cña mét sè lín c¸c c©y ¨n ®îc kh¸c nhau gåm c¶ phÇn l¸ cña rau nhãm 1. Toµn bé l¸ cã thÓ tiªu thô ®îc. Rau l¸ cña hä c¶i xÕp thµnh nhãm riªng. C¸c lo¹i rau l¸: L¸ c¶i cñ C¶i cñ radish Toµn bé mÆt hµng sau khi lo¹i bá c¸c l¸ dËp n¸t hoÆc hÐo óa. Xµ l¸ch cuén Rau bina Rau diÕp qu¨n L¸ cñ c¶i ®êng Rau diÕp Nhãm 4 : Rau c¶i (c¶i xo¨n) Rau c¶i (c¶i xo¨n) lµ thùc phÈm cã ®îc tõ c¸c phÇn l¸, th©n mÒm vµ c¸c côm hoa non thêng ®îc biÕt vµ ®îc ph©n lo¹i thùc vËt lµ rau c¶i vµ còng ®îc hiÓu lµ rau c¶i xo¨n. Rau cã thÓ tiªu thô toµn bé ®- îc. C¸c lo¹i rau c¶i: Toµn bé mÆt hµng sau khi lo¹i Rau c¶i Brocoli Sul¬ bá c¸c l¸ dËp, hÐo óa. Víi rau sul¬ vµ c¶i brocoli ph©n tÝch Rau c¶i Brucxen C¶i colat b¾p hoa vµ th©n lo¹i bá l¸. C¶i b¾p C¶i xo¨n Víi chåi c¶i Brucxen chØ ph©n C¶i b¾p Trung Quèc Xu hµo tÝch nô hoa. C¶i b¾p ®á C¶i xanh mï t¹t C¶i b¾p Xavoa Nhãm 5 : Rau th©n Rau th©n lµ thùc phÈm tõ th©n c©y hoÆc chåi c©y ¨n ®îc thuéc nhiÒu lo¹i thùc vËt kh¸c nhau. C¸c lo¹i rau th©n: Toµn bé mÆt hµng sau khi lo¹i Rau actiso Chicory bá l¸ dËp vµ hÐo óa. Rau ®¹i M¨ng t©y Rau ®¹i hoµng hoµng chØ dïng th©n. CÇn t©y 120
  3. tiªu chuÈn b¶o vÖ thùc vËt TCVN 5140 - 90 CÇn t©y vµ m¨ng t©y lo¹i s¹ch ®Êt b¸m (cã thÓ röa trong níc ch¶y hoÆc ch¶i nhÑ hµng kh«). Nhãm 6 : Rau ®Ëu: Rau ®Ëu cã ®îc tõ c¸c h¹t kh« hoÆc mäng vµ non hoÆc c¸c c©y thuéc hä dÇu thêng ®îc biÕt lµ ®Ëu h¹t vµ ®Ëu qu¶, d¹ng qu¶ mäng cã thÓ tiªu thô c¶ vá hay d¹ng h¹t. Cá hä ®Ëu n»m trong nhãm 18. C¸c lo¹i rau ®Ëu: §Ëu h¹t §Ëu biÓn Toµn bé mÆt hµng §Ëu t»m §Ëu leo §Ëu lïn §Ëu ve §Ëu ph¸p §Ëu t¬ng §Ëu xanh §Ëu Hµ Lan §Ëu t©y §Ëu bß §Ëu lima §Ëu ngät Nhãm 7: Rau qu¶ - vá ¨n ®îc Rau qu¶ vá ¨n ®îc cã ®îc tõ qu¶ chÝn hoÆc non cña nhiÒu lo¹i thùc vËt kh¸c nhau, thêng mäc thµnh bôi hoÆc d©y leo mét n¨m. Lo¹i rau qu¶ nµy cã thÓ ®îc tiªu thô toµn bé. C¸c lo¹i rau qu¶ - vá ¨n ®îc: Da chuét H¹t tiªu Toµn bé mÆt hµng sau khi lo¹i bá cuèng Cµ BÝ hÌ Da chuét di Cµ chua Míp t©y Nhãm 8: Rau qu¶ - vá kh«ng ¨n ®îc: Rau qu¶ vá kh«ng ¨n ®îc lÊy tõ c¸c qu¶ chÝn hoÆc non cña c¸c thùc vËt kh¸c nhau thêng lµ c©y hµng n¨m mäc thµnh bôi hoÆc leo. PhÇn ¨n ®îc b¶o vÖ bëi líp vá lôa, vá bäc hoÆc vá trÊu, ®îc lo¹i bá tríc khi tiªu thô. C¸c lo¹i rau qu¶ - vá kh«ng ¨n ®îc Da ®á BÝ Toµn bé mÆt hµng sau khi lo¹i Da gang Da hÊu bá cuèng BÝ ng« BÝ ®«ng 121
  4. TCVN 5140 - 90 tiªu chuÈn b¶o vÖ thùc vËt Nhãm 9 : Qu¶ lo¹i cam quýt Qu¶ lo¹i cam quýt ®îc t¹o ra ë c¸c c©y cña hä cam quýt vµ ®îc ®Æc trng bëi líp vá cã tinh dÇu th¬m, d¹ng trßn vµ c¸c mói trong cã tÐp chøa ®Çy dÞch qu¶. Qu¶ tiÕp xóc trùc tiÕp víi thuèc trõ dÞch h¹i trong mïa sinh trëng. ThÞt qu¶ cã thÓ tiªu thô ë d¹ng mäng níc nh mét ®å uèng. Nguyªn c¶ qu¶ cã thÓ ®Ó ®îc l©u. C¸c lo¹i qu¶ cam quýt Toµn bé mÆt hµng Nhãm 10 : Qu¶ lo¹i t¸o Qu¶ lo¹i t¸o cã ë c¸c c©y liªn quan víi gièng pyrus cña hä hoa hång (Rosaceme). Chóng ®îc ®Æc tr- ng bëi líp m« thÞt qu¶ bao quanh ruét cã líp c¸ch Èm gièng l¸ no·n bao lÊy h¹t. Toµn bé qu¶ trõ ruét cã thÓ tiªu thô ë d¹ng t¬i hoÆc sau khi chÕ biÕn C¸c lo¹i qu¶ t¸o: Toµn bé mÆt hµng sau khi lo¹i T¸o c©y bá cuèng Lª M¾c cät Nhãm 11: Qu¶ h¹ch Qu¶ h¹ch cã ë c¸c c©y liªn quan ®Õn gièng prunus thuéc hä hoa hång (Rocacac) ®îc ®Æc trng bëi líp m« thÞt qu¶ bao quanh mét h¹t vá cøng ®¬n. Toµn bé qu¶ trõ h¹t cã thÓ tiªu thô ë d¹ng t¬i hoÆc chÕ biÕn. C¸c lo¹i qu¶ h¹ch: Toµn bé mÆt hµng sau khi bá M¬ §µo rãc h¹t cuèng vµ h¹t nhng d lîng ®îc Anh ®µo §µo tÝnh vµ biÓu thÞ cho toµn bé mÆt hµng kh«ng cã cuèng. Anh ®µo chua MËn Anh ®µo ngät Nhãm 12 : Qu¶ nhá vµ qu¶ mäng Qu¶ nhá vµ qu¶ mäng cã ë c¸c c©y kh¸c nhau cã qu¶ ®îc ®Æc trng bëi tû lÖ khèi lîng - bÒ mÆt cao. Nguyªn c¶ qu¶, thêng bao gåm c¶ h¹t cã thÓ tiªu thô ë d¹ng t¬i hoÆc chÕ biÕn. C¸c lo¹i qu¶ nhá vµ qu¶ mäng Toµn bé mÆt hµng sau khi lo¹i bá vá bao vµ cuèng qu¶. Qu¶ lý chua: qu¶ cã cuèng. 122
  5. tiªu chuÈn b¶o vÖ thùc vËt TCVN 5140 - 90 Nhãm 13 : - Nhãm qu¶ - vá ¨n ®îc Nhãm qu¶ vá ¨n ®îc lµ c¸c qu¶ non hoÆc chÝn cña c¸c c©y kh¸c nhau thêng lµ c©y bôi hoÆc c©y ë c¸c vïng nhiÖt ®íi hoÆc cËn nhiÖt ®íi. Nguyªn c¶ qu¶ cã thÓ tiªu thô ë d¹ng t¬i hoÆc chÕ biÕn. Nhãm qu¶ -vá ¨n ®îc: Chµ lµ V¶ Chµ lµ vµ « liu: Toµn bé mÆt hµng sau khi lo¹i bá cuèng vµ ¤ liu h¹t nhng d lîng vÉn tÝnh vµ biÓu thÞ theo toµn bé. V¶: Toµn bé mÆt hµng. Nhãm 14 : Nhãm qu¶-vá kh«ng ¨n ®îc. Nhãm qu¶ -vá kh«ng ¨n ®îc lµ c¸c qu¶ non hoÆc chÝn cña c¸c lo¹i c©y kh¸c nhau thêng lµ c©y bôi hoÆc c©y mäc ë vïng nhiÖt ®íi hoÆc cËn nhiÖt ®íi. PhÇn ¨n ®îc ®îc b¶o vÖ bëi c¸c líp vá lôa, vá qu¶ hoÆc vá trÊu. Qu¶ cã thÓ tiªu thô ë d¹ng t¬i hoÆc chÕ biÕn. Nhãm qu¶ -vá kh«ng ¨n ®îc: B¬ §µ l¹t L¹c tiªn Toµn bé mÆt hµng trõ khi ®· Chuèi Døa x¸c ®Þnh chÊt lîng. Qu¶ Kivi Xoµi Døa: Sau khi bá chåi ngän §u ®ñ æi B¬ vµ xoµi: Toµn bé mÆt hµng sau khi bá h¹t nhng vÉn tÝnh cho toµn bé qu¶ Chuèi: Sau khi bá m« vµnh vµ cuèng. Nhãm 15: - H¹t ngò cèc H¹t ngò cèc cã ®îc tõ c¸c chïm h¹t tinh bét cña mét sè c©y kh¸c nhau chñ yÕu thuéc hä hoµ th¶o (Greminese). Lo¹i bá vá trÊu tríc khi tiªu thô. H¹t ngò cèc: Lóa m¹ch Lóa m¹ch ®en Toµn bé mÆt hµng. Ng« t¬i vµ Ng« Lóa miÕn ng« ®êng: h¹t céng lâi kh«ng YÕn m¹ch Ng« ®êng cã vá trÊu Lóa Lóa m× 123
  6. TCVN 5140 - 90 tiªu chuÈn b¶o vÖ thùc vËt Nhãm 16: C©y trång lÊy th©n vµ cuèng C©y trång lÊy th©n vµ cuèng lµ nh÷ng lo¹i c©y kh¸c nhau hÇu hÕt thuéc hä hoµ th¶o (Greminese) ®îc gieo trång réng r·i lµm thøc ¨n ch¨n nu«i vµ s¶n xuÊt ®êng. Th©n vµ cuèng sö dông lµm thøc ¨n ch¨n nu«i díi d¹ng cá t¬i, cá ñ, cá kh« hoÆc r¬m kh«. C©y trång cã ®êng ®îc chÕ biÕn. C¸c lo¹i c©y trång lÊy th©n vµ cuèng: Toµn bé mÆt hµng Th©n cá lóa m¹ch kh«, th©n ng« kh« vµ r¬m Th©n cá kh«: th©n lóa miÕn kh«. Nhãm 17: H¹t cã dÇu lo¹i ®Ëu H¹t cã dÇu lo¹i ®Ëu lµ c¸c h¹t trëng thµnh thuéc lo¹i ®Ëu ®îc canh t¸c ®Ó chÕ biÕn dÇu thùc vËt ¨n ®- îc hoÆc trùc tiÕp lµm thùc phÈm cho ngêi. Toµn bé nh©n sau khi lo¹i bá H¹t cã dÇu lo¹i ®Ëu: vá. L¹c Nhãm 18 : Thøc ¨n gia sóc lo¹i rau ®Ëu Thøc ¨n gia sóc lo¹i rau ®Ëu lµ c¸c loµi kh¸c nhau cña rau ®Ëu dïng lµm cá cho gia sóc: cá ch¨n th¶, cá kh«, r¬m kh« hoÆc cá ñ cã hoÆc kh«ng cã h¹t. Thøc ¨n gia sóc lo¹i rau ®Ëu ®îc tiªu thô nh cá t¬i, cá kh« hoÆc r¬m kh«. C¸c lo¹i thøc ¨n gia sóc lo¹i rau ®Ëu Th©n anfanfa kh« D©y l¹c kh« Toµn bé mÆt hµng Th©n ®Ëu kh« Th©n ®Ëu Hµ Lan kh« Cá ba l¸ kh« Th©n ®Ëu t¬ng kh« Nhãm 19: Qu¶ h¹ch c©y Qu¶ h¹ch c©y lµ h¹t cña nhiÒu lo¹i c©y vµ c©y bôi kh¸c nhau ®îc ®Æc trng b»ng líp vá cøng kh«ng ¨n ®îc bao quanh mét h¹t cã dÇu. PhÇn ¨n ®îc cña qu¶ h¹ch ®îc tiªu thô díi d¹ng t¬i, kh« hoÆc chÕ biÕn. Qu¶ h¹ch c©y: Toµn bé mÆt hµng sau khi bá Qu¶ h¹ch Qu¶ h¹ch macadamia vá Qu¶ dÎ Qu¶ b¬ Guyan H¹t dÎ: nguyªn c¶ vá lôa Qu¶ phi Qu¶ hå ®µo 124
  7. tiªu chuÈn b¶o vÖ thùc vËt TCVN 5140 - 90 Nhãm 20 : H¹t cã dÇu H¹t cã dÇu gåm h¹t cña c¸c thùc vËt kh¸c nhau dïng trong s¶n xuÊt dÇu thùc vËt ¨n ®îc. Mét sè h¹t cã dÇu thùc vËt quan träng lµ s¶n phÈm phô cña c¸c c©y trång lÊy sîi hoÆc qu¶ C¸c lo¹i h¹t cã dÇu: H¹t b«ng H¹t c©y rum Toµn bé mÆt hµng. H¹t c¶i dÇu H¹t híng d¬ng H¹t lanh Nhãm 21 : H¹t nhiÖt ®íi H¹t nhiÖt ®íi gåm h¹t cña mét sè c©y hoÆc c©y bôi nhiÖt ®íi hoÆc ¸ nhiÖt ®íi kh¸c nhau, hÇu hÕt dïng ®Ó s¶n xuÊt ®å uèng vµ lµm b¸nh kÑo. H¹t nhiÖt ®íi ®îc tiªu thô sau khi chÕ biÕn. C¸c lo¹i h¹t nhiÖt ®íi: H¹t cµ phª Toµn bé mÆt hµng. H¹t ca cao Nhãm 22 : C©y cã tinh dÇu C©y cã tinh dÇu gåm l¸, th©n, rÔ cña nh÷ng lo¹i c©y cã cã tinh dÇu kh¸c nhau, ®îc dïng víi mét lîng nhá ®Ó t¨ng mïi vÞ cho c¸c thùc phÈm kh¸c. Chóng ®îc tiªu thô t¬i hoÆc kh« nh lµ thµnh phÇn cña c¸c thùc phÈm kh¸c. C©y thuèc: Toµn bé mÆt hµng Nhãm 23: Gia vÞ Gia vÞ gåm c¸c h¹t, rÔ, qu¶ vµ qu¶ mäng th¬m cña c¸c c©y kh¸c nhau ®îc dïng víi mét lîng t¬ng ®èi nhá ®Ó t¨ng mïi vÞ cho c¸c thùc phÈm kh¸c. Dïng chñ yÕu ë d¹ng kh« nh lµ thµnh phÇn cña thùc phÈm kh¸c. Toµn bé mÆt hµng Gia vÞ Nhãm 24: ChÌ ChÌ cã ®îc tõ l¸ cña mét sè c©y nhng chñ yÕu lµ Camellia sinensis. Chóng ®îc dïng díi d¹ng pha ®Ó tiªu thô nh mét ®å uèng kÝch thÝch. Chóng ®îc tiªu thô nh mét chÊt chiÕt cña s¶n phÈm kh« hoÆc chÕ biÕn. Toµn bé mÆt hµng ChÌ: 125
  8. TCVN 5140 - 90 tiªu chuÈn b¶o vÖ thùc vËt Nhãm 25: ThÞt ThÞt lµ m« c¬ bao gåm c¶ m« mì dÝnh vµo tõ c¸c th©n ®éng vËt ®îc chÕ biÕn ®Ó b¸n bu«n. Toµn bé s¶n phÈm cã thÓ ®îc tiªu thô. C¸c lo¹i thÞt: ThÞt th©n Toµn bé mÆt hµng (v× thuèc trõ dÞch h¹i tan trong mì nªn ThÞt th©n (mì th©n) mét phÇn mì th©n ®îc ph©n ThÞt th©n tr©u, bß tÝch vµ MRLs ¸p dông víi mì ThÞt th©n dª th©n). ThÞt th©n ngùa ThÞt th©n lîn ThÞt th©n cõu Nhãm 26 : Mì ®éng vËt Mì ®éng vËt ®îc r¸n hoÆc chiÕt tõ m« mì cña ®éng vËt. S¶n phÈm ®îc tiªu thô toµn bé. C¸c lo¹i mì ®éng vËt: Mì tr©u, bß Toµn bé mÆt hµng Mì lîn Mì cõu Nhãm 27 : S¶n phÈm phô cña thÞt S¶n phÈm phô cña thÞt lµ c¸c m« vµ c¬ quan ¨n ®- îc, ngoµi thÞt vµ mì ®éng vËt, thu ®îc tõ c¸c ®éng vËt mæ thÞt chÕ biÕn ®Ó b¸n bu«n. VÝ dô : Gan, thËn, lìi, tim. S¶n phÈm ®îc tiªu thô toµn bé. C¸c lo¹i s¶n phÈm phô cña thÞt (nh gan, thËn .v.v...) Toµn bé mÆt hµng S¶n phÈm phô cña thÞt tr©u, bß S¶n phÈm phô cña thÞt dª S¶n phÈm phô cña thÞt lîn S¶n phÈm phô cña thÞt cõu Nhãm 28 : S÷a S÷a lµ chÊt tiÕt tõ vó cña c¸c loµi ®éng vËt nhai l¹i 126
  9. tiªu chuÈn b¶o vÖ thùc vËt TCVN 5140 - 90 ¨n cá sinh s÷a, thêng ®· ®îc thuÇn ho¸ S÷a 1 Toµn bé mÆt hµng Nhãm 29 : Mì s÷a Mì s÷a lµ mì ®îc chiÕt, hoÆc nÊu ch¶y tõ s÷a. Mì s÷a: Toµn bé mÆt hµng Nhãm 30: ThÞt gia cÇm ThÞt gia cÇm lµ m« c¬ gåm c¶ mì vµ da dÝnh vµo cña c¸c th©n gia cÇm ®îc chÕ biÕn ®Ó b¸n bu«n. Cã thÓ tiªu thô toµn bé s¶n phÈm. ThÞt gia cÇm: Toµn bé mÆt hµng (v× thuèc trõ dÞch h¹i tan trong mì nªn mét phÇn mì th©n ®îc ph©n tÝch vµ ¸p dông MRL víi mì th©n). Nhãm 31: Mì gia cÇm Mì gia cÇm lµ mì chiÕt hoÆc nÊu ch¶y tõ c¸c m« mì cña gia cÇm.Toµn bé s¶n phÈm cã thÓ ®îc tiªu thô. Toµn bé mÆt hµng Mì gia cÇm: Nhãm 32: S¶n phÈm phô cña gia cÇm S¶n phÈm phô cña gia cÇm lµ c¸c m« vµ c¸c c¬ quan ¨n ®îc cña gia cÇm mæ thÞt trõ thÞt vµ mì. S¶n phÈm phô cña gia cÇm: Toµn bé mÆt hµng Nhãm 33: Trøng Trøng lµ phÇn t¬i ¨n ®îc cña tuyÕn sinh s¶n cña mét sè loµi gia cÇm. PhÇn ¨n ®îc lµ lßng tr¾ng vµ lßng ®á sau khi ®· bá vá Trøng: Toµn bé lßng tr¾ng vµ lßng ®á kÕt hîp sau khi bá vá. 1  §èi víi s÷a vµ s¶n phÈm cña s÷a, vÒ vÊn ®Ò thuèc trõ dÞch h¹i tan trong mì cÇn xem c¸c quy ®Þnh cã liªn quan. 127

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản