Tiêu luận Quản lý Nhà nước Chuyên viên 6

Chia sẻ: Trương Minh Thiện Thiện | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:19

0
181
lượt xem
69
download

Tiêu luận Quản lý Nhà nước Chuyên viên 6

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tiêu luận Quản lý Nhà nước Chuyên viên 6 sau đây tập trung giải quyết tình huống Tỉnh đã có chủ trương không cho tiếp tục nuôi cá lồng, cá bè trên lòng hồ H để tránh ô nhiễm nguồn nước gây ảnh hưởng đến sản xuất và sinh hoạt của nhân dân trong vùng. Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu phải giải quyết dứt điểm để trả lại sự thông thoáng cho lòng hồ.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tiêu luận Quản lý Nhà nước Chuyên viên 6

 1. Trường Chính trị tỉnh Bình Dương                           Lớp Quản lý Nhà nước MỤC LỤC Nhận xét của giáo viên hướng dẫn ....................... Trang 2 Lời cảm ơn  ............................................................ Trang 3 Lời mở đầu ............................................................ Trang 4   Mô tả tình huống .................................................... Trang 6   Xác định mục tiêu xử lý tình huống ......................Trang 8    Phân tích nguyên nhân và hậu quả ........................Trang 9    Xây dựng các phương án giải quyết và lựa chọn .Trang 10 Kế hoạch thực hiện phương án chọn ...................Trang 12 Kết luận và kiến nghị ............................................Trang 14 Trang 1 
 2. Trường Chính trị tỉnh Bình Dương                           Lớp Quản lý Nhà nước NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN: ................................................................................................. Trang 2 
 3. Trường Chính trị tỉnh Bình Dương                           Lớp Quản lý Nhà nước ................................................................................................. Trang 3 
 4. Trường Chính trị tỉnh Bình Dương                           Lớp Quản lý Nhà nước ................................................................................................. Trang 4 
 5. Trường Chính trị tỉnh Bình Dương                           Lớp Quản lý Nhà nước ................................................................................................. ................................................................................................. ................................................................................................. ................................................................................................. ................................................................................................. ................................................................................................. ................................................................................................. ................................................................................................. ................................................................................................. ................................................................................................. ................................................................................................. ................................................................................................. ................................................................................................. ................................................................................................. ................................................................................................. ................................................................................................. ................................................................................................. ................................................................................................. ................................................................................................. ................................................................................................. ................................................................................................. ................................................................................................. ................................................................................................. ................................................................................................. ................................................................................................. ................................................................................................. ................................................................................................. ................................................................................................. ................................................................................................. ................................................................................................. ................................................................................................. .................................................................................................. Trang 5 
 6. Trường Chính trị tỉnh Bình Dương                           Lớp Quản lý Nhà nước .................................................................................................. .................................................................................................. .................................................................................................. .................................................................................................. .................................................................................................. .................................................................................................. .................................................................................................. .................................................................................................. .................................................................................................. .................................................................................................. .................................................................................................. .................................................................................................. .................................................................................................. .................................................................................................. .................................................................................................. .................................................................................................. .................................................................................................. Trang 6 
 7. Trường Chính trị tỉnh Bình Dương                           Lớp Quản lý Nhà nước    Lôøi Caûm Ôn !       Xin chân thành cảm  ơn quý thầy cô cùng toàn thể  giáo viên của   nhà trường đã hướng dẫn tôi trong khoá học vừa qua. Thông qua khoá học   này đã giúp tôi  có được những kiến thức về  Quản lý Nhà nước và pháp   luật, quản lý Nhà nước về  hành chính, quản lý Nhà nước về  ngành ­ lĩnh   vực, cũng như  đã hướng dẫn tôi viết bài tiểu luận theo phương pháp tình   huống. Sau khi hoàn thành tiểu luận này, tôi cảm thấy tự tin hơn trong công   tác bởi vì qua việc phân tích xử lý tình huống đã rèn luyện cho tôi những kỹ   năng quản lý, phát huy được tính chủ động, sáng tạo và độc lập trong quá   trình giải quyết công việc. Đó là những kiến thức về  thực tế  hết sức quý   báu giúp tôi thêm kinh nghiệm trong công tác để  hoàn thành tốt nhiệm vụ   mà lãnh đạo cơ quan giao cho.                                                           .  Trang 7 
 8. Trường Chính trị tỉnh Bình Dương                           Lớp Quản lý Nhà nước Lôøi Môû Ñaàu ­ N ướ c là m ộ t lo ạ i tài nguyên quý giá và đ ượ c coi là vĩnh c ữ u. Nó  đóng vai  trò quan  tr ọ ng trong  đ ờ i  s ố ng c ủ a con ng ườ i  cũng nh ư  trong  l ị ch s ử  t ồ n t ạ i và phát tri ể n c ủ a nhân lo ạ i. Là m ộ t trong nh ữ ng y ế u t ố  hàng đ ầ u c ủ a s ự  s ố ng, là đ ộ ng l ự c ch ủ  y ế u chi ph ố i m ọ i ho ạ t đ ộ ng về  dân   sinh   kinh   t ế   con   ng ườ i.   N ướ c   đ ượ c   s ử   d ụ ng   r ộ ng   rãi   trong   s ả n  xu ấ t, công nghi ệ p, th ủ y đi ệ n và chăn nuôi th ủ y h ả i s ả n… ­   Theo   quan   ni ệ m   c ủ a   nhi ều   ng ườ i   tr ướ c   đây,   n ướ c   đ ượ c   coi   là  ngu ồ n tài nguyên quý giá mà nhân lo ạ i t ưở ng ch ừ ng nh ư  vô t ậ n. Song,  th ự c  t ế  nó  r ấ t  có  gi ớ i  h ạ n và đang trên   đà b ị  c ạ n ki ệ t,  ô  nhi ễ m tr ầ m   tr ọ ng.   Trong   nh ững   năm   g ầ n   đây,   do   s ự   suy   gi ả m   di ệ n   tích   r ừ ng   t ự  nhiên và đ ị a hình có đ ộ  d ố c l ớ n làm l ượ ng n ướ c m ư a thoát nhanh, m ặ t   khác do phân b ố  l ượ ng m ư a ch ỉ  t ậ p trung ch ủ y ếu vào 6 tháng mùa m ư a   nên có s ự  thi ế u n ướ c tr ầ m tr ọ ng vào các tháng mùa khô. ­ Khi s ự  phát tri ể n c ủ a xã h ộ i loài ng ườ i còn  ở  m ứ c th ấ p, n ướ c ch ỉ  đ ượ c coi nh ư  là m ộ t môi tr ườ ng c ầ n thi ế t cho s ự  s ố ng và t ồ n t ạ i c ủ a   con ng ườ i, khi đó n ướ c ch ư a đ ượ c coi nh ư  là m ộ t lo ạ i tài nguyên th ự c   s ự . Ngày nay, khi khoa h ọ c k ỹ  thu ật phát tri ể n, n ướ c s ạ ch tr ở  nên ngày  càng khan hi ế m, trái l ạ i ngu ồ n n ướ c ô nhi ễ m do con ng ườ i th ả i ra càng  nhi ề u,   môi   tr ườ ng   d ầ n   tr ở   nên   m ấ t   cân   b ằ ng   sinh   thái.   Bên   c ạ nh   đó,  trong quá trình phát tri ể n do s ự  m ất cân đ ố i gi ữ a yêu c ầ u v ề  n ướ c v ớ i   l ượ ng n ướ c có đ ượ c trong thiên nhiên thì ngu ồ n n ướ c đ ượ c coi là m ộ t  lo ạ i tài nguyên quý c ầ n đ ượ c b ả o v ệ  và các lu ậ t n ướ c ra đ ờ i cùng v ớ i  nó.  Ở  nhi ề u n ướ c trên th ế  gi ớ i, lu ậ t n ướ c  đã có t ừ  r ấ t s ớ m và có n ộ i  dung c ụ  th ể  v ới m ụ c tiêu là b ả o v ệ  và khai thác h ợ p lý ngu ồ n n ướ c cho   tr ướ c m ắ t và c ả  lâu dài. ­   M ặ t   khác,   n ướ c   ta   đang   trong   quá   trình   h ộ i   nh ậ p   và   phát   tri ể n.  Đ ả ng và Nhà n ướ c ta cũng đã nhìn th ấ y v ấ n đ ề  b ả o v ệ  và khai thác h ợ p  lý ngu ồ n n ướ c là th ự c s ự  quan tr ọ ng và c ầ n thi ế t. Lu ậ t n ướ c  đ ượ c ra  đ ờ i là bi ể u hi ệ n s ự  quan tâm đ ặ c bi ệ t c ủ a Chính ph ủ  ta trong v ấ n  đề  này.  Đi   lên  t ừ   m ộ t   n ề n nông  nghi ệ p l ạ c  h ậ u, chúng  ta ph ả i  t ậ p  trung   xây d ự ng m ộ t n ề n nông nghi ệ p v ữ ng m ạ nh, s ả n xu ất đ ầ y đ ủ  s ả n ph ẩ m  cho   n ộ i   đ ị a   và   xu ấ t   kh ẩ u.   Đó   là   m ộ t   n ề n   nông   nghi ệ p   đa   d ạ ng   phát  tri ể n toàn di ệ n và t ừ ng b ướ c hi ệ n đ ạ i hóa. Trong đi ề u ki ệ n đ ấ t đai, đ ị a  hình   b ấ t   l ợ i   cho   vi ệc   t ướ i   n ướ c,   tr ữ   n ướ c,   khí   h ậ u   th ấ t   th ườ ng   theo   Trang 8 
 9. Trường Chính trị tỉnh Bình Dương                           Lớp Quản lý Nhà nước mùa,   l ượ ng   n ướ c   m ưa   l ớn   nh ưng   phân   b ố   không   đ ề u   trong   năm   và  không đ ề u theo vùng đ ị a lý đã t ạ o nên nhi ề u vùng đ ấ t r ấ t thi ế u ngu ồ n   n ướ c, đ ặ c bi ệ t trong mùa khô. Đ ể  góp ph ầ n đ ư a n ề n nông nghi ệ p ti ế n   lên ngang t ầ m v ới các n ướ c khu v ực, nhà n ướ c ta đã có nhi ề u gi ả i pháp  c ụ  th ể  v ề  gi ố ng, v ề  k ỹ  thu ậ t và các c ơ  ch ế  qu ả n lý n ướ c, nhi ề u v ấ n  đ ề  b ứ c xúc đ ượ c đ ặ t ra cho các nhà khoa h ọ c, m ộ t trong nh ững v ấn đề  đó là làm th ế  nào đ ể  khai thác nh ữ ng vùng đ ấ t có nhi ề u ti ề m năng nông  nghi ệ p trong các đi ề u ki ệ n thi ế u n ướ c. Chính  vì  các   v ấ n   đ ề   trên  mà  m ớ i   đây,  Ủ y  ban   nhân  dân  t ỉ nh  Bình  D ươ ng   đã   có   Quy ế t   đ ị nh   s ố   1425/QĐ­CT   ngày   15/12/2005   v ề   vi ệ c   ch ấ m d ứ t tình tr ạ ng nuôi cá l ồ ng, cá bè trên lòng h ồ  H ­ thu ộ c huy ệ n A   ­   t ỉ nh   Bình   D ươ ng,   nh ằ m   b ả o   v ệ   môi   tr ườ ng   n ướ c   trong   s ạ ch   trong   lòng h ồ  m ộ t cách b ề n v ữ ng, lâu dài đ ể  đ ả m b ả o ngu ồ n n ướ c ph ụ c v ụ  nông nghi ệ p, công nghi ệ p và n ướ c sinh ho ạ t cho nhân dân vùng h ạ  du   hồ. Trong ti ể u lu ậ n này tôi xin  đ ề  c ậ p  đ ế n vi ệ c  đ ư a  ra và x ử  lý tình   hu ố ng:  T ỉ nh  đã  có  ch ủ   tr ươ ng   không  cho  ti ế p  t ụ c  nuôi  cá  l ồ ng,  cá  bè  trên lòng h ồ  H đ ể  tránh ô nhi ễ m ngu ồ n n ướ c gây  ả nh h ưở ng  đ ế n s ả n   xu ấ t   và  sinh  ho ạ t   c ủ a  nhân  dân  trong  vùng.  Ủ y  ban  nhân   dân  t ỉ nh  yêu  c ầ u ph ả i gi ả i quy ế t d ứt  đi ể m đ ể  tr ả  l ạ i s ự  thông thoáng cho lòng h ồ .   Qua   th ờ i   gian   h ọ c   t ập   t ại   tr ườ ng,   d ướ i   s ự   h ướ ng   d ẫn   c ủa   Th ầy,   Cô,  b ả n thân tôi đã ti ế p thu đ ượ c m ộ t s ố  ki ế n th ứ c v ề  Qu ả n lý Nhà n ướ c.   Bài ti ể u lu ậ n cu ố i khóa này, giúp tôi cũng c ố  đ ượ c các ki ế n th ứ c mình  đã h ọ c, v ậ n d ụ ng các ki ế n th ứ c đã h ọ c vào gi ả i quy ế t tình hu ố ng. Tuy   nhiên v ẫ n không tránh kh ỏ i nh ữ ng thi ế u xót trong vi ệ c gi ả i quy ế t tình  hu ố ng này, r ấ t mong đ ượ c s ự  thông c ả m c ủ a Th ầ y,Cô.   Trang 9 
 10. Trường Chính trị tỉnh Bình Dương                           Lớp Quản lý Nhà nước I. MÔ TẢ TÌNH HUỐNG: ­ H ồ  ch ứ a n ướ c H  ở  huy ện A­ t ỉnh Bình D ươ ng là m ộ t trong nh ữ ng   h ồ  ch ứ a l ớ n th ứ  3 c ủa t ỉnh Bình D ươ ng v ớ i dung tích h ồ  là 0,85 t ỷ  m 3 .  H ồ   có   nhi ệ m   v ụ   cung   c ấ p   n ướ c   cho   s ản   xu ất   Nông   nghi ệ p,   ph ụ c   v ụ  công nghi ệ p và cung c ấ p n ướ c sinh ho ạt c ủa nhân dân trong vùng h ạ  du  h ồ  vào nh ữ ng tháng mùa khô. ­ H ồ  do S ở  Nông nghi ệ p­ Phát tri ể n nông thôn làm ch ủ  đ ầ u t ư . ­ Công ty Khai thác th ủ y l ợi Y­ t ỉnh  Bình D ươ ng là đ ơ n v ị  tr ự c ti ế p  qu ả n lý khai thác. ­ G ầ n đây s ố  h ộ  nuôi cá trên lòng h ồ  ngày càng nhi ề u (195 h ộ  v ớ i   1.156   l ồ ng,   bè   cá)   đã   làm   cho   ngu ồ n   n ướ c   trong   h ồ   b ị   ô   nhi ễ m   tr ầ m  tr ọ ng do trong th ời  gian nuôi cá, các th ứ c ăn công nghi ệ p (đ ặ c bi ệ t là  th ứ c ăn do ng ườ i dân t ự  ch ế ), thu ố c phòng tr ị  b ệ nh cá và sinh ho ạ t c ủ a  ng ườ i nuôi cá trên bè th ả i xu ố ng h ồ  v ới s ố  l ượ ng l ớn.  Đ ể  bả o v ệ  môi  tr ườ ng n ướ c trong s ạ ch t ại h ồ  H m ột cách b ề n v ữ ng và lâu dài,  Ủ y ban   nhân   dân   t ỉ nh   đã   có   Quy ế t   đ ị nh   s ố   1425/QĐ­CT   ngày   15/12/2005   v ề  vi ệ c   ch ấ m   d ứ t   tình   tr ạ ng   nuôi   cá   l ồ ng,   cá   bè   trên   lòng   h ồ   H   ­   thu ộ c   huy ệ n A ­ t ỉ nh Bình D ươ ng. ­   Sau   khi   nh ậ n   đ ượ c   Quy ế t   đ ị nh   c ủ a   Ủ y   ban   nhân   dân   t ỉ nh   Bình  D ươ ng,   S ở   Nông   nghi ệ p   đã   ra   công   văn   s ố   175/CV­SNN   ngày  20/12/2005 đ ề  ngh ị   Công ty Khai thác th ủ y l ợi Y­ t ỉnh  Bình D ươ ng gi ả i  quy ế t v ấ n đ ề  này. ­   Tuy   nhiên,   th ự c   tr ạ ng   ch ấ p   hành   c ủ a   ng ườ i   dân   ch ư a   t ố t,   s ố  l ượ ng l ồ ng, bè cá trên lòng h ồ  còn khá nhi ề u, đã n ử a năm nay mà  Công  ty Khai thác th ủ y l ợi Y­ t ỉnh   Bình D ươ ng m ớ i ch ỉ  gi ả i t ỏ a  đ ượ c  ¼ s ố  l ồ ng, bè cá trên h ồ . Trong  đó  có 142 h ộ  th ả   đ ợ t cá m ớ i ngay sau  th ờ i  gian   thông   báo   c ủ a   Công   ty   (ch ủ   y ế u   là   th ả   vào   ban   đêm   nên   đ ơ n   v ị  qu ả n   lý   h ồ   khó   phát   hi ệ n),   m ộ t   s ố   đố i   t ượ ng   là   Cán   b ộ ­   Công   nhân   viên, Đ ả ng viên cũng không ch ấ p hành ch ủ  tr ươ ng này. Trang 10 
 11. Trường Chính trị tỉnh Bình Dương                           Lớp Quản lý Nhà nước ­   Và   m ớ i   đây,   Ủ y   ban   nhân   dân   t ỉ nh   l ạ i   có   công   văn   s ố   1787/   UBND­SX ngày 12/4/2006 yêu c ầ u ti ế p t ụ c th ực hi ệ n ch ủ  tr ươ ng gi ải  t ỏ a s ố  l ồ ng, bè cá còn l ạ i trên lòng h ồ  m ộ t cách d ứ t đi ể m và hàng tháng  ph ả i có báo cáo v ể   Ủ y ban. ­  Xét  th ấ y s ự  vi ệ c tr ở  nên  c ấ p bách không th ể  gi ả i quy ế t trì  tr ệ ,   kéo dài nh ư  tr ướ c đây n ữ a, S ở  Nông nghi ệ p – Phát tri ể n nông thôn c ầ n  ph ả i có các bi ệ n pháp x ử  lý c ứ ng r ắ n h ơ n, kiên quy ế t h ơ n, ph ả i có s ự  ph ố i h ợ p v ớ i nhi ề u Ban, Ngành, c ơ  quan ch ứ c năng khác m ộ t cách ch ặ t  ch ẽ   đ ể   gi ả i   quy ế t   công   vi ệ c   m ộ t   cách   có   hi ệ u   qu ả   h ơ n.   Đ ứ ng   về  ph ươ ng di ệ n là m ộ t chuyên viên c ủ a S ở  Nông nghi ệ p – Phát tri ể n nông   thôn có trách nhi ệ m ph ố i h ợ p và tham m ư u cho lãnh đ ạ o đ ể  x ử  lý tình  hu ố ng trên nh ằ m hoàn thành nhi ệ m v ụ  mà  Ủ y ban nhân dân t ỉ nh giao,   nh ư ng ph ả i đúng trình t ự , đúng theo quy đ ị nh c ủ a Pháp lu ậ t và h ạ n ch ế  thi ệ t h ạ i v ề  ti ề n và c ủ a cho nhân dân, ph ả i đ ả m b ả o theo ch ủ  tr ươ ng  khuy ế n khích c ủ a  Ủ y ban nhân dân t ỉ nh là tích c ự c v ậ n đ ộ ng nhân dân  t ự  di d ờ i ra kh ỏ i lòng h ồ  là chính. Đ ể  gi ả i quy ế t tình hu ố ng này yêu c ầ u ng ườ i cán b ộ  qu ả n lý ph ả i   có chuyên môn v ữ ng, có kinh nghi ệ m x ử  lý và hi ể u bi ế t t ừ  nh ữ ng ki ế n   th ứ c đã  đ ượ c h ọ c qua l ớ p b ồ i d ưỡ ng qua l ớp qu ản lý hành chính Nhà  n ướ c.  V ớ i  th ờ i   gian   có   h ạ n,  trong  ti ể u  lu ậ n  này  tôi  xin  đ ư a   ra  nh ữ ng  gi ả i pháp x ử  lý tình hu ố ng t ố i  ư u nh ấ t, tuy v ậy v ẫn không tránh kh ỏ i  nh ữ ng thi ế u xót kính mong th ầ y cô góp ý đ ể  b ả n thân tôi tr ở  thành m ộ t  chuyên viên có kinh nghi ệ m h ơn và gi ả i quy ế t công vi ệ c đ ượ c t ố t h ơ n. Trang 11 
 12. Trường Chính trị tỉnh Bình Dương                           Lớp Quản lý Nhà nước II. XÁC ĐỊNH MỤC TIÊU XỬ LÝ TÌNH HUỐNG: H ồ  ch ứ a n ướ c H là h ồ  ch ứ a không ch ỉ  ph ụ c v ụ  cho s ả n xu ấ t nông  nghi ệ p,   công   nghi ệ p   mà   còn   ph ụ c   v ụ   n ướ c   sinh   ho ạ t   cho   nhân   dân   vùng h ạ  du h ồ  trong nh ữ ng tháng mùa khô, nên vi ệ c k ế t h ợ p nuôi cá   l ồ ng,  cá  bè trên  lòng  h ồ  s ẽ  làm  ả nh h ưở ng  nghiêm  tr ọ ng  đ ế n  ngu ồ n  n ướ c   trong   h ồ   do   trong   th ờ i   gian   nuôi   cá   các   th ứ c   ăn   công   nghi ệ p,  thu ố c phòng tr ị  b ệ nh cá và sinh ho ạ t c ủ a ng ườ i nuôi cá trên bè s ẽ  làm  ả nh h ưở ng lâu dài đ ế n ngu ồ n n ướ c. Ch ủ  tr ươ ng c ủ a  Ủ y ban nhân dân  t ỉ nh   yêu   c ầ u   là   ph ả i   gi ả i   t ỏ a   s ố   l ồ ng,   bè   cá   nói   trên   đ ể   tr ả   l ạ i   s ự  thông   thoáng   cho   lòng   h ồ   nh ư ng   tránh   gây   thi ệ t   h ạ i   cho   ng ườ i   dân,  ch ủ  y ế u là dùng các bi ệ n pháp tuyên truy ề n, v ậ n đ ộ ng cho ng ườ i dân  t ự  di d ờ i ra kh ỏ i lòng h ồ  là chính. Nh ư   tình  hu ố ng  nêu  trên,  n ế u  S ở   Nông  nghi ệ p  –   Phát tri ể n nông  thôn  yêu   c ầ u   đ ơ n   v ị   qu ả n   lý   h ồ   ti ế n   hành   c ưỡ ng   ch ế   bu ộ c   các   ng ư  dân ph ả i  gi ả i  t ỏ a s ố  l ồ ng, bè cá ngay khi có  ch ủ  tr ươ ng  c ủ a   Ủ y ban  nhân dân t ỉ nh Bình D ươ ng   thì s ẽ  gây thi ệ t h ạ i r ấ t l ớ n cho ng ườ i dân,  b ở i  vì  đa s ố  các h ộ  dân nuôi cá đ ề u ph ả i vay v ố n t ừ  bên ngoài, m ộ t  s ố   h ộ   t ừ   các   t ỉ nh   khác   đ ế n.   Nh ư ng   n ế u   x ử   lý   thi ế u   kiên   quy ế t   nh ư  Công ty Khai thác th ủ y l ợ i Y tr ướ c đây thì không th ể  gi ả i t ỏ a h ế t s ố  l ồ ng, bè cá nói trên đ ể  ch ấ p hành ch ủ  tr ươ ng c ủ a nhà n ướ c. Đ ể   gi ả i   quy ế t   tình   hu ố ng   trên,   yêu   c ầ u   ng ườ i   chuyên   viên   ph ả i  có hi ể u bi ế t, ph ả i có trách nhi ệ m, ph ả i ph ố i h ợ p v ớ i các đ ơ n v ị  khác  và tham m ư u lãnh đ ạ o x ử  lý tình hu ố ng trên nh ằ m hoàn thành nhi ệ m  Trang 12 
 13. Trường Chính trị tỉnh Bình Dương                           Lớp Quản lý Nhà nước v ụ   Ủ y ban nhân dân t ỉ nh Bình D ươ ng   giao, nh ư ng ph ả i  đúng trình t ự ,  đúng lu ậ t đ ể  b ả o v ệ  quy ề n và l ợ i ích c ủ a nhân dân.  III. PHÂN TÍCH NGUYÊN NHÂN VÀ HẬU QUẢ:      1. Nguyên nhân: Việc giải tỏa số  lồng, bè cá trên lòng hồ  của Công ty khai thác th ủ y  l ợ i Y ­ t ỉ nh Bình D ươ ng luôn b ị  dây d ư a, không d ứ t đi ể m xu ấ t phát t ừ  nh ữ ng nguyên nhân sau: + Do vi ệ c tuyên truy ề n các văn b ả n pháp lu ậ t v ề  lĩnh v ự c qu ả n lý  tài nguyên n ướ c ch ư a đ ượ c r ộ ng rãi, do đó ng ườ i dân  ở  nông thôn trong   đó có ng ườ i dân nuôi cá l ồ ng, cá bè ch ư a th ậ t s ự  ý th ứ c đ ượ c vi ệ c khai   thác  và  b ả o  v ệ  ngu ồ n  tài  nguyên  n ướ c   là  trách   nhi ệ m  c ủ a   m ọ i  ng ườ i  dân và c ủ a c ả  c ộ ng đ ồ ng. +   Do   vi ệ c   nuôi   cá   đ ạ t   nhi ề u   l ợ i   nhu ậ n,   th ời   gian   g ần   đây   ngh ề  nuôi   cá   đ ượ c   coi   là   ngh ề   “   hái   ra   ti ề n”   nên   thu   hút   nhi ề u   nông   dân  chuy ể n   đ ổ i   t ừ   s ả n   xu ấ t   nông   nghi ệ p   sang   nuôi   cá.   M ặ t   khác,   chi   phí  thuê m ặ t thoáng lòng h ồ   ở  đây th ấ p do có ch ế  độ   ư u tiên cho cán b ộ  ­  Công nhân viên đ ể  c ả i thi ệ n, nâng cao đ ờ i s ố ng công nhân viên ch ứ c.  + Do cán b ộ  c ủ a Công ty khai thác th ủ y l ợ i Y ­ t ỉ nh Bình D ươ ng  gi ả i quy ế t thi ế u kiên quy ế t, ch ư a làm h ế t trách nhi ệ m và còn thiên v ị ,  ch ư a có s ự  ch ủ  đ ộ ng ph ố i h ợ p v ớ i các Ban, Ngành và các c ơ  quan khác  đ ể  cùng nhau gi ả i quy ế t d ứt đi ể m. + Do ng ườ i dân nuôi cá trong vùng thi ế u s ự  tôn tr ọ ng pháp lu ậ t,   không tuân th ủ  theo k ỷ  c ươ ng phép n ướ c. Trang 13 
 14. Trường Chính trị tỉnh Bình Dương                           Lớp Quản lý Nhà nước      2. Hậu quả: Vi ệ c Công ty khai thác th ủ y l ợ i Y ­ t ỉ nh Bình D ươ ng không gi ả i  quy ế t d ứ t đi ể m tình tr ạ ng nuôi cá trên lòng h ồ  đã gây ra nh ữ ng h ậ u qu ả  sau: +  Do   ng ườ i   dân  ở   vùng  h ạ   du   h ồ   ch ủ   y ế u  s ố ng   b ằ ng  ngh ề   s ản   xu ấ t   nông   nghi ệ p   nên   ngu ồ n   n ướ c   h ồ   b ị   ô   nhi ễ m   s ẽ   làm   ả nh   h ưở ng   đ ế n năng su ấ t cây tr ồ ng, cây còi c ọ c không phát tri ể n đ ượ c, n ế u n ặ ng  h ơ n n ữ a s ẽ  làm ch ế t cây. M ặ t khác, ngu ồ n n ướ c c ủ a h ồ  cũng chính là  ngu ồ n n ướ c sinh ho ạ t c ủ a nhân dân trong các tháng mùa khô. + N ế u m ặ t đ ấ t có ngu ồ n n ướ c b ị  ô nhi ễ m thì các t ầ ng n ướ c đ ồ ng  lo ạ t b ị  ô nhi ễ m theo, v ề  lâu dài s ẽ  gây ô nhi ễ m n ặ ng n ề  các t ầ ng  n ướ c   ng ầ m trên di ệ n r ộ ng gây t ổ n h ạ i đ ế n đ ờ i s ố ng c ủ a nhân dân trong vùng. * V ề  phía đ ơ n v ị  qu ả n lý h ồ : + Không hoàn thành nhi ệ m v ụ  mà  Ủ y ban nhân dân t ỉ nh giao. + Làm gi ả m uy tính c ủ a ngành đ ố i v ớ i  Ủ y ban nhân dân t ỉ nh. + Tăng thêm thái đ ộ  xem th ườ ng k ỷ  c ươ ng pháp lu ậ t c ủ a nhân dân  đ ố i v ớ i Nhà n ướ c. IV. XÂY D Ự NG CÁC PH ƯƠ NG ÁN GI Ả I QUY Ế T VÀ LỰ A CH Ọ N  PH ƯƠ NG ÁN: V ớ i   c ươ ng   v ị   là   1   cán   b ộ   c ủ a   S ở   Nông     nghi ệ p­   Phát   tri ể n   nông   thôn đã đ ượ c h ọ c qua l ớp qu ản lý Nhà n ướ c t ạ i tr ườ ng Chính Tr ị  Bình  D ươ ng và căn c ứ  vào ch ủ  tr ươ ng c ủ a  Ủ y ban nhân dân t ỉ nh, tôi xin đ ư a   ra các ph ươ ng án gi ả i quy ế t nh ư  sau: 1. Ph ươ ng án 1:  Ti ế n hành c ưỡ ng ch ế , bu ộ c các h ộ  nuôi cá ph ả i l ậ p t ứ c di d ờ i đ ế n   n ơ i khác ho ặ c có th ể  bán có non (cá ch ư a đ ủ  tu ổ i) ngay sau khi có Công   văn s ố  1787/ UBND­SX ngày 12/4/2006 c ủ a  Ủy ban nhân dân t ỉ nh Bình   D ươ ng đ ể  tr ả  l ạ i s ự  thông thoáng cho lòng h ồ . *  Ư u đi ể m: ­ Nhanh chóng tr ả  l ạ i s ự  thông thoáng cho lòng h ồ  đ ể  ngu ồ n n ướ c   không b ị  ô nhi ễ m. ­ Hoàn thành nhi ệ m v ụ  mà  Ủ y ban nhân dân t ỉ nh giao. Trang 14 
 15. Trường Chính trị tỉnh Bình Dương                           Lớp Quản lý Nhà nước * Nh ượ c đi ể m: Ng ư  dân bu ộ c ph ả i bán cá ch ư a đ ủ  tu ổ i, gây thi ệ t h ạ i cho các h ộ  dân và ng ườ i dân khó có th ể  thu h ồ i v ố n đ ể  tr ả  l ạ i s ố  v ố n đã vay. 2. Ph ươ ng án 2:  Ch ỉ  x ử  ph ạ t hành chính r ồ i cho các h ộ  nuôi ti ế p. *  Ư u đi ể m: Ti ế t ki ệ m đ ượ c ti ề n c ủ a và công s ứ c c ủ a nhân dân. * Nh ượ c đi ể m: Các h ộ  nuôi cá s ẽ  ti ế p t ụ c th ả  đ ợ t cá m ớ i, ti ế p t ụ c n ộ p ph ạ t và l ạ i  ti ế p t ụ c nuôi. Nh ư  v ậ y s ẽ    không th ể    gi ả i quy ế t d ứt  đi ể m tình tr ạ ng  nuôi   cá   nói   trên,   s ẽ   t ạ o   ti ề n   l ệ   cho   các   h ộ   ng ư   dân   xem   th ườ ng   k ỷ  c ươ ng phép n ướ c, s ẽ  gây  ả nh  h ưở ng lâu dài đ ế n quy ề n l ợ i c ủ a các h ộ  dân s ử  d ụ ng n ướ c. 3. Ph ươ ng án 3: Làm  công  văn tham  m ư u  Ủ y  ban nhân dân t ỉ nh gia h ạ n thêm ngày   gi ả i   t ỏ a   cu ố i   cùng   s ẽ   là   ngày   10/8/2006.   Sau   đó   l ậ p   biên   b ả n   các   h ộ  nuôi cá, bu ộ c ng ườ i dân ph ả i cam k ế t t ự  di d ời đ ế n ngày 30/7/2006, t ừ  30/7/2006   đ ế n   ngày   10/8/2006   n ế u   h ộ   nào   ch ư a   di   d ờ i   s ẽ     ph ạ t   hành   chính và ti ế n hành c ưỡ ng ch ế  bu ộ c ph ả i di d ời.  *  Ư u đi ể m: ­ Nhà n ướ c qu ả n lý ch ặ t ch ẽ  đ ượ c ngu ồ n tài nguyên n ướ c, tránh ô  nhi ễ m ngu ồ n n ướ c và môi tr ườ ng. Đ ồ ng th ờ i v ẫ n b ả o đ ả m đ ượ c quy ề n  l ợ i c ủ a ng ườ i dân, giúp dân thu h ồ i đ ượ c ngu ồ n v ố n c ủ a mình. ­ Ph ầ n nào đáp  ứ ng đ ượ c nguy ệ n v ọ ng c ủ a nhân dân. ­   V ẫ n   mang   tính   kh ả   thi   cao   tuy   ph ải   làm   công   tác   tuyên   truy ề n,  v ậ n đ ộ ng và thuy ế t ph ụ c. * Nh ượ c đi ể m: ­   V ẫ n   ph ả i   kéo   dài   tình   tr ạ ng   gi ả i   quy ế t   thêm   03   tháng   n ữ a   m ớ i   gi ả i t ỏ a xong lòng h ồ .  ­   M ấ t   nhi ế u   th ờ i   gian,   công   s ứ c   đ ể   đi ề u   tra,   tuyên   truy ề n,   v ậ n  đ ộ ng và thuy ế t ph ụ c. Trang 15 
 16. Trường Chính trị tỉnh Bình Dương                           Lớp Quản lý Nhà nước 4. Phân tích lựa chọn phương án: So sánh 3 ph ươ ng án trên, ph ươ ng án 3 là ph ươ ng án t ố i  ư u nh ấ t.  Đ ả m b ả o gi ữ  v ữ ng k ỹ  c ươ ng, phép n ướ c và hoàn thành nhi ệ m v ụ  mà  Ủ y ban nhân dân t ỉ nh  giao đ ể  đ ả m b ả o ngu ồ n n ướ c trong h ồ  không b ị  ô  nhi ễ m.  Đ ồ ng th ờ i,  là ph ươ ng   án  ít gây  ả nh h ưở ng  đ ế n quy ề n l ợ i c ủ a  ng ườ i dân nh ấ t, giúp ng ườ i dân thu h ồ i đ ượ c ph ầ n nào ngu ồ n v ố n c ủ a  mình. V. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN PHƯƠNG ÁN CHỌN: Sau   khi   nhân   đ ượ c   công   văn   s ố   1787/   UBND­SX   ngày   12/4/2006  c ủ a  Ủ y ban nhân dân t ỉ nh Bình D ươ ng v ề  vi ệ c ti ế p t ụ c th ực hi ệ n ch ủ  tr ươ ng  gi ả i t ỏ a l ồ ng, bè cá trên lòng h ồ  m ộ t cách d ứ t đi ể m. S ở  Nông  nghi ệ p c ầ n ti ế n hành gi ả i quy ế t các b ướ c nh ư  sau: Bước 1:  G ở i Công văn m ờ i đ ạ i di ệ n  Ủ y ban nhân dân huy ệ n A, phòng kinh  t ế  huy ệ n A, Công ty Khai thác th ủ y l ợ i Y­ t ỉ nh Bình D ươ ng, Công an h ồ  n ướ c   t ổ   ch ứ c   bu ổ i   làm   vi ệ c   v ề   vi ệ c   kh ẩ n   tr ươ ng   th ực   hi ệ n   công   tác  gi ả i t ỏ a s ố  l ồ ng, bè cá còn t ồ n t ạ i trên lòng h ồ    theo yêu c ầ u c ủ a  Ủ y   ban nhân dân t ỉ nh (cu ộ c h ọ p do S ở  Nông nghi ệ p – Phát tri ể n nông thôn  Bình D ươ ng ch ủ  trì). Bước 2: Trang 16 
 17. Trường Chính trị tỉnh Bình Dương                           Lớp Quản lý Nhà nước ­ Ph ố i h ợp v ới  Ủy ban nhân dân huy ệ n A, phòng kinh t ế  huy ệ n A,   Công ty Khai thác th ủ y l ợi Y, Công an h ồ  n ướ c t ổ  ch ức đi ề u tra th ực t ế  mộ t l ầ n n ữa đ ể  thăm dò tâm t ư , nguy ệ n v ọ ng c ủa ng ườ i dân trong vi ệ c  gi ải t ỏ a, di d ời s ố l ồng, bè cá nói trên. B ướ c 3:  Sau cu ộ c h ọ p S ở  Nông nghi ệ p –   Phát tri ể n nông thôn   g ử i Công văn  tham   m ưu   Ủy   ban  nhân  dân    t ỉ nh  gia  h ạn  thêm  th ờ i   gian  gi ả i  t ỏ a  cu ối   cùng là ngày 10/8/2006 và đề  ngh ị   Ủ y ban nhân dân tỉ nh ch ỉ  đ ạ o: S ở  Tài  nguyên ­ Môi tr ườ ng,   đài phát thanh truy ề n hình,  đài truy ề n thanh, báo  Bình D ươ ng cùng ph ố i h ợp th ực hi ệ n. B ướ c 4:  Đ ượ c ti ế n hành khi có Công văn đồ ng ý gia h ạ n U ỷ  ban nhân   dân t ỉ nh. S ở  Nông nghi ệ p­ Phát tri ể n Nông thôn tri ể n khai Công văn c ủ a U ỷ  ban nhân dân t ỉ nh đ ế n các đ ơ n v ị  cùng th ự c hi ệ n nh ư  sau: +   Đ ề   ngh ị   Ủ y   ban   nhân   dân   huy ệ n   A,     phòng   kinh   t ế   huy ệ n   A,  Công ty Khai thác th ủ y l ợi Y ti ế n hành l ậ p biên b ả n và buộ c các h ộ  nuôi  cá cam k ết t ự  gi ải t ỏa, di d ời đ ế n ngày 30/7/2006. Sau 30/7/2006 s ẽ  ti ến  hành c ưỡ ng ch ế  di d ời. + Đ ề  ngh ị   Ủ y ban nhân dân huy ệ n, đài phát thanh, đài truyề n thanh,   đài   truy ề n   hình   tăng   c ườ ng   công   tác   tuyên   truy ền   r ộ ng   rãi   cho   các   h ộ  nuôi cá v ề  vi ệ c b ả o v ệ  môi tr ườ ng n ướ c trong h ồ, b ởi vì h ồ  không ch ỉ  ph ụ c v ụ  cho s ả n xu ất nông nghiệ p, công nghiệ p mà còn ph ụ c v ụ  n ướ c  sinh ho ạ t cho nhân dân trong vùng. + Đề  ngh ị  phía Công ty Khai thác thủ y l ợi Y v ậ n  độ ng các h ộ  là  Cán   b ộ­     công   nhân   viên   ch ức   di   d ời   tr ướ c   đ ể   làm   g ươ ng   cho   các   h ộ  khác. + Giao cho Công an h ồ  n ướ c tích c ực ngăn ch ặ n tình tr ạ ng th ả  các  đ ợ t cá m ớ i, l ưu ý các h ộ  th ườ ng th ả  cá vào ban đêm nên khó phát hi ệ n. Bước 5:  Hế t th ời gian 30/7/2006, t ổng k ết l ại xem còn bao nhiêu hộ  ch ư a  ch ấ p hành và có bi ệ n pháp vậ n đ ộ ng, thuyế t ph ụ c thêm l ầ n cu ố i cùng.  Kế t   qu ả   sau   cu ộc   v ận   độ ng   mà   vẫ n   không   ch ấ p   hành   thì   S ở   Nông   nghi ệ p – Phát tri ển Nông thôn đ ề  nghị  huy ệ n A ra Quy ế t  đị nh x ử  ph ạ t  Trang 17 
 18. Trường Chính trị tỉnh Bình Dương                           Lớp Quản lý Nhà nước hành   chính   và   ti ế n   hành   c ưỡ ng   ch ế   đế n   ngày   10/8/2006   (   căn   c ứ   vào  Pháp l ệ nh x ử  lý vi ph ạ m hành chính c ủ a Ch ủ  t ị ch n ướ c C ộ ng hòa Xã hộ i  Ch ủ  nghĩa Vi ệ t Nam công b ố  ngày 2/7/2002) theo quy đ ị nh c ủ a Pháp lu ậ t  nh ằ m   đ ả m   b ả o   tăng   c ườ ng   Pháp   chế   Xã   h ộ i   Ch ủ   nghĩa   và   k ỷ   c ươ ng  phép n ướ c c ủ a Nhà n ướ c ta. ( Mỗi tháng đều có báo cáo tình hình thực hiệ n về   Ủy ban nhân dân  tỉnh). Trang 18 
 19. Trường Chính trị tỉnh Bình Dương                           Lớp Quản lý Nhà nước VI. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ: * Kết luận: Do vi ệ c tuyên truy ề n các Văn bả n Pháp lu ậ t v ề  lĩnh v ự c tài nguyên  n ướ c  ở  Bình D ươ ng nói chung và  ở  các vùng nông thôn nói riêng ch ư a  đ ượ c ph ổ  bi ến và r ộ ng rãi, ng ườ i dân ch ư a th ậ t s ự  ý th ứ c đượ c vi ệ c  khai   thác   và   b ả o   v ệ   ngu ồ n   tài   nguyên   n ướ c   là   nhiệ m   v ụ   và   trách  nhi ệ m c ủ a m ỗ i ng ườ i dân. Trong nh ững năm g ầ n đây, khi ngh ề  nuôi  cá   đ ạ t   nhi ề u   l ợi   nhu ận   thì   ng ườ i   dân   tậ p   trung   v ề   các   hồ   v ớ i   số  l ượ ng nhi ều đ ể  nuôi cá, nh ưng ng ườ i dân th ậ t s ự  không ý th ứ c đượ c  việ c vô tình th ả  các th ứ c ăn công nghi ệ p, th ức ăn t ự  ch ế , thuố c phòng   tr ị  b ệ nh cá đã gây ô nhiễ m tr ầ m tr ọng cho ngu ồn n ướ c trong h ồ. M ặt   khác   do   chi   phí   đ ầ u   t ư   cho   s ố   l ồng,   bè   cá   nhiề u   (   hàng   trăm   triệ u   đồ ng m ỗi h ộ) cho nên đ ể  giả i quy ế t d ứt điể m tình tr ạ ng nuôi cá trên  lòng   h ồ   theo   ch ủ   tr ươ ng   c ủa   Ủy   ban   nhân   dân   t ỉ nh   g ặ p   nhi ề u   khó  khăn và ch ậ m tr ễ . * Kiến Nghị: Đ ể  tăng c ườ ng các bi ệ n pháp qu ả n lý ch ặ t chẽ  ngu ồ n tài nguyên   n ướ c,  ph ụ c  v ụ  phát  tri ể n  b ề n  v ững   trong  quá  trình  phát  tri ể n  Công  nghi ệ p hóa­ hi ệ n đ ạ i hóa tỉ nh nhà, ki ế n ngh ị : ­ C ầ n tăng c ườ ng các bi ệ n pháp thông tin, giáo d ụ c­ truy ề n thông  về  Pháp lu ậ t, ý th ức s ử  d ụ ng và bả o v ệ  nguồ n tài nguyên n ướ c cho   nhân dân và m ọ i thành ph ầ n kinh t ế  trong ho ạt  đ ộ ng s ả n xu ấ t kinh  doanh trên đị a bàn t ỉ nh. ­ X ử  lý nghiêm nh ững tr ườ ng h ợp c ố  tình vi ph ạ m v ề  v ấ n đề  làm  ô nhi ễ m ngu ồ n n ướ c, ô nhiễ m môi tr ườ ng. ­ Nhà n ướ c c ầ n có chính sách hỗ  tr ợ  di d ời và có các đị nh h ướ ng   ngh ề  nghi ệ p đ ể  ng ườ i dân chuy ể n đổ i   ngành ngh ề  nh ằ m đả m bả o   cu ộ c s ố ng nhân dân sau khi gi ải t ỏa s ố l ồng, bè cá trên h ồ . ­ Đào t ạ o, n ậ ng cao nghi ệp v ụ  chuyên môn và nghi ệ p v ụ  qu ả n lý  Hành chính Nhà n ướ c cho Cán bộ  công ch ức trong lĩnh v ự c qu ả n lý  ngu ồ n tài nguyên n ướ c.   Trang 19 

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản