intTypePromotion=1

Tiểu luận triết học: Biện chứng của sự phát triển nền KT nhiều thành phần ở VN trong thời kì quá độ lên CNXH

Chia sẻ: Thanh Cong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:23

0
92
lượt xem
19
download

Tiểu luận triết học: Biện chứng của sự phát triển nền KT nhiều thành phần ở VN trong thời kì quá độ lên CNXH

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo luận văn - đề án 'tiểu luận triết học: biện chứng của sự phát triển nền kt nhiều thành phần ở vn trong thời kì quá độ lên cnxh', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Tiểu luận triết học: Biện chứng của sự phát triển nền KT nhiều thành phần ở VN trong thời kì quá độ lên CNXH

 1. z  Tiểu luận triết học Đề tài: Biện chứng của sự phát triển nền KT nhiều thành phần ở VN trong thời kì quá độ lên CNXH
 2. MỞ ĐẦU VIỆT NAM ĐANG TRONG THỜI KỲ QUÁ ĐỘ TIẾN LÊN CNXH Đ Ể RỒI PHÁT TRIỂN LÊN MỘT BƯỚC CAO HƠN ĐÓ LÀ CNCS - MỘT CHẾ ĐỘ XÃ HỘI MÀ Ở ĐÓ QUAN HỆ SỞ HỮU LÀ SỞ HỮU CÔNG CỘNG, XÃ HỘI KHÔNG CÒN GIAI C ẤP CÓ TÍNH TỰ QUẢN CAO, LÀM THEO NHU CẦU. CON NG ƯỜI ĐƯỢC TỰ DO PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN. ĐÓ LÀ MỤC TIÊU CỦA LOÀI NGƯ ỜI NÓI CHUNG VÀ CỦA NƯỚC TA NÓI RIÊNG. MUỐN XÂY DỰNG ĐƯỢC MỘT XÃ HỘI NHƯ VẬY ĐIỀU KIỆN TIÊN QUYẾT LÀ PHẢI PHÁT TRIỂN LỰC LƯỢNG SẢN XUẤT. VIỆT NAM XUẤT PHÁT TỪ MỘT N ƯỚC NÔNG NGHIỆP, NGHÈO NÀN, LẠC HẬU, KÉM PHÁT TRIỂN. DI SẢN CỦA CƠ CHẾ KẾ HOẠCH HÓA TẬP TRUNG BAO CẤP VẪN CÒN TỒN TẠI KHÁ NẶNG. NHỮNG HỆ QUẢ CỦA TRẠNG THÁI BAO CÁO TƯ DUY BAO CẤP V ẪN CÒN, CH ƯA TH ỰC SỰ SẴN SÀNG H ỘI NHẬP. DO VẬY PHÁT TRIỂN TRỞ TH ÀNH NHIỆM VỤ, MỤC TIÊU SỐ MỘT CỦA TOÀN Đ ẢNG TOÀN DÂN. MUỐN VẬY PHẢI PHÁT TRIỂN KINH TẾ QUỐC DÂN, PHÁT TRIỂN NỀN KINH TẾ HÀNG HÓA NHIỀU THÀNH PHẦN, V ẬN ĐỘNG THEO CƠ CH Ế THỊ TRƯỜNG CÓ SỰ QUẢN LÝ CỦA NHÀ NƯỚC THEO ĐỊNH HƯỚNG XHCN. ĐÂY LÀ GIẢI PHÁP CƠ BẢN ĐỂ CHUYỂN TỪ SẢN XUẤT NHỎ LÊN SẢN XUẤT LỚN Ở NƯỚC TA H IỆN NAY. BIỆN CHỨNG CỦA QUÁ TRÌNH PHÁT TRIỂN NỀN KINH TẾ NHIỀU THÀNH PHẦN Ở VIỆT NAM TRONG THỜI KỲ QUÁ ĐỘ GIÚP CHO SINH VIÊN ĐẶC BIỆT LÀ SINH VIÊN KINH TẾ CHÚNG EM CÓ NHẬN THỨC CHÍNH XÁC VỀ SẢN XUẤT X Ã HỘI. ĐỒNG THỜI THẤY ĐƯỢC Ý NGHĨA TO LỚN CỦA VIỆC PHÁT TRIỂN NỀN KINH TẾ NHIỀU THÀNH PHẦN Ở NƯỚC TA TRONG THỜI KỲ QUÁ ĐỘ VỪA PHÙ HỢP VỚI SỰ PHÁT TRIỂN CHUNG CỦA NHÂN LOẠI, VỪA PHÙ
 3. HỢP VỚI CÁCH THỨC PHÁT TRIỂN LỰC LƯỢNG SẢN XUẤT Ở VIỆT N AM KẾT HỢP VỚI CHỦ ĐỘNG HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ.
 4. I. ĐẶT VẤN ĐỀ CƠ SỞ LÍ LUẬN CỦA VIỆC PHÁT TRIỂN KINH TẾ HÀNG HÓA NHIỀU THÀNH PHẦN TRONG THỜI KỲ QUÁ ĐỘ - ĐỊNH NGHĨA TH ÀNH PH ẦN KINH TẾ: LÀ KHU VỰC KINH TẾ, K IỂU QUAN HỆ KINH TẾ DỰA TRÊN MỘT HÌNH TH ỨC SỞ HỮU NHẤT ĐỊNH VỀ TƯ LIỆU SẢN XUẤT. CÁC THÀNH PHẦN KINH TẾ KHÔNG TỒN TẠI BIỆT LẬP, MÀ CÓ LIÊN HỆ CHẶT CHẼ VỚI NHAU, TÁC ĐỘNG LẪN NHAU TẠO THÀNH CƠ CẤU KINH TẾ THỐNG NHẤT BAO GỒM NHIỀU THÀNH PH ẦN KINH TẾ. - CƠCẤU KINH TẾ NHIỀU THÀNH PHẦN TRONG THỜI KỲ QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA X Ã HỘI LÀ TỔNG THỂ CÁC THÀNH PHẦN K INH TẾ CÙNG TỒN TẠI TRONG MÔI TRƯỜNG HỢP TÁC VÀ CẠNH TRANH. I. CƠ SỞ KHÁCH QUAN TỒN TẠI NHIỀU THÀNH PHẦN KINH TẾ TRONG THỜI KỲ QUÁ ĐỘ A) KHI PHÂN BIỆT HÀNG HÓA GIẢN ĐƠN VÀ SẢN XUẤT HÀNG HÓA TƯ BẢN CHỦ NGHĨA, KẾT LUẬN VỀ PHƯƠNG PHÁP LU ẬN: KHI GIAI CẤP VÔ SẢN GIÀNH ĐƯỢC CHÍNH QUYỀN CẦN CÓ THÁI ĐỘ ĐỐI XỬ KHÁC NHAU ĐỐI VỚI 2 LOẠI TƯ HỮU CỦA HAI LO ẠI HÌNH SẢN XUẤT HÀNG HÓA TRÊN. - ĐỐI VỚI TƯ HỮU TƯ BẢN CHỦ NGHĨA: QUỐC HỮU HÓA. NHƯNG BẢN THÂN QUÁ TRÌNH QUỐC HỮU HÓA CÓ NHIỀU H ÌNH TH ỨC V À GIAI ĐOẠN: HOẶC BẰNG TỊCH THU HOẶC BẰNG H ÌNH TH ỨC CHUỘC LẠI VÀ PH ẢI Đ ƯỢC TIẾN HÀNH D ẦN DẦN TỪNG BƯỚC MỘT HOẶC BẰNG SỰ LIÊN KẾT CỦA NHÀ NƯỚC VỚI CÁC CƠ SỞ KINH TẾ TƯ BẢN CHỦ NGHĨA ĐỂ H ÌNH THÀNH KINH TẾ TƯ BẢN NHÀ NƯỚC. V Ì THẾ TRONG MỘT THỜI GIAN DÀI VẪN CÒN TỒN TẠI TH ÀNH PH ẦN KINH TẾ TƯ BẢN TƯ NHÂN.
 5. - Đ ỐI VỚI TƯ BẢN NHỎ CỦA NGƯỜI SẢN XUẤT H ÀNG HÓA NHỎ THÌ CH Ỉ CÓ THÔNG QUA CON ĐƯỜNG HỢP TÁC HÓA. ĐỂ TIẾN HÀNH HỢP TÁC HÓA THEO QUY LUẬT VÀ NGUYÊN TẮC CẦN PH ẢI CÓ THỜI GIAN. DO ĐÓ TRONG THỜI KỲ QUÁ ĐỘ CÒN THÀNH PH ẦN CÁ THỂ CỦA NÔNG DÂN VÀ THỢ THỦ CÔNG, TIỂU TH ƯƠNG LÀ MỘT TẤT YẾU. B) CÁC THÀNH PHẦN KINH TẾ TƯ NHÂN DO LỊCH SỬ ĐỂ LẠI: TRONG THỜI KỲ QUÁ ĐỘ CẦN PHẢI Đ ƯỢC PHÁT TRIỂN ĐỂ SẢN XUẤT V À ĐỜI SỐNG KHÔNG BỊ MẤT MÁT GIÁN ĐOẠN. NÓ PHÙ HỢP VỚI LỢI ÍCH CỦA NGƯỜI LAO ĐỘNG VÀ CÓ VAI TRÒ QUAN TRỌNG TRONG VIỆC XÁC LẬP V À PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG KINH TẾ MỚI. C) ĐỂ GIỮ LẠI ĐƯỢC CHÍNH QUYỀN VÀ Đ ỊNH HƯỚNG X Ã HỘI CHỦ NGHĨA, GIAI CẤP VÔ SẢN CẦN XÂY DỰNG HỆ THỐNG K INH TẾ MỚI, TRƯỚC HẾT LÀ KINH TẾ QUỐC DOANH LÀM CƠ SỞ Đ Ể PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI TRONG THỜI KỲ QUÁ ĐỘ. - XÁC ĐỊNH BẢN CHẤT CÁC THÀNH PHẦN KINH TẾ DỰA TRÊN QUAN HỆ SỞ HỮU VÀ TÍNH CHẤT CỦA LAO ĐỘNG. MỖI THÀNH PH ẦN KINH TẾ CÓ NHIỀU KIỂU SẢN XUẤT HÀNG HÓA CỦA NÓ, HỢP THÀNH KINH TẾ HÀNG HÓA NHIỀU THÀNH PHẦN. CÒN GỌI LÀ NỀN KINH TẾ HÀNG HÓA QUÁ ĐỘ, CHỨ KHÔNG PHẢI LÀ KINH TẾ HÀNG HÓA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA. - N ỀN KINH TẾ HÀNG HÓA QUÁ ĐỘ LÀ N ỀN KINH TẾ H ÀNG HÓA KẾT HỢP NHỮNG KIỂU SẢN XUẤT HÀNG HÓA KHÔNG CÙNG BẢN CHẤT, VỪA THỐNG NHẤT VỪA MÂU THUẪN VỚI NHAU. II. GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ 1. CƠ CẤU THÀNH PHẦN KINH TẾ QUÁ ĐỘ Ở VIỆT NAM TẠI ĐẠI HỘI ĐẢNG 9 CÓ 6 THÀNH PHẦN KINH TẾ.
 6. A) KINH TẾ NHÀ NƯỚC: LÀ THÀNH PH ẦN KINH TẾ DỰA TRÊN CHẾ ĐỘ SỞ HỮU CÔNG CỘNG VỀ TƯ LIỆU SẢN XUẤT. KINH TẾ NHÀ NƯỚC BAO GỒM CÁC DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC, CÁC QUỸ DỰ TRỮ QUỐC GIA, CÁC QUỸ BẢO HIỂM NHÀ NƯỚC VÀ CÁC TÀI SẢN THUỘC SỞ HỮU NHÀ NƯỚC CÓ THỂ ĐƯA VÀO VÒNG CHU CHUYỂN KINH TẾ. - K INH TẾ NHÀ NƯỚC GIỮ VAI TR Ò CHỦ ĐẠO TRONG NỀN K INH TẾ QUỐC DÂN. LÀ LỰC LƯ ỢNG VẬT CHẤT QUAN TRỌNG VÀ LÀ CÔNG CỤ ĐỂ NHÀ NƯỚC ĐỊNH HƯỚNG VÀ ĐIỀU TIẾT VĨ MÔ N ỀN KINH TẾ V Ì: + N Ó NẮM NHỮNG NGÀNH, NHỮNG CƠ SỞ KINH TẾ THEN CHỐT NHƯ: CÔNG NGHIỆP NĂNG LƯỢNG, KHAI KHOÁNG, LUYỆN K IM, CÔNG NGHIỆP CHẾ BIẾN, CÔNG NGHIỆP NHẸ, GIAO THÔNG V ẬN TẢI, NGÂN H ÀNG, TÀI CHÍNH, BƯU ĐIỆN… ĐỂ ĐẢM BẢO CÂN ĐỐI CHỦ YẾU CỦA NỀN KINH TẾ LÀ CƠ SỞ ĐỂ ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA. + ĐƯỢC NHÀ NƯỚC TRỰC TIẾP QUẢN LÝ VÀ GIÚP ĐỠ PHÁT TRIỂN. + XU HƯỚNG VẬN ĐỘNG CỦA NÓ NGÀY CÀNG ĐƯỢC MỞ RỘNG VÀ PHÁT TRIỂN, TIẾN TỚI THỐNG TRỊ TRONG NỀN KINH TẾ. - Đ Ể LÀM ĐƯỢC NHƯ V ẬY PHẢI HOÀN THÀNH VIỆC CỦNG CỐ, SẮP XẾP, ĐIỀU CHỈNH CƠ CẤU, ĐỔI MỚI VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ CỦA CÁC DOANH NGHIỆP HIỆN CÓ, ĐỒNG THỜI PHÁT TRIỂN THÊM DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC ĐẦU TƯ 100% VÓN HOẶC CÓ CỔ PHẦN CHI PHỐI Ở MỘT NGÀNH, LĨNH VỰC THEN CHỐT VÀ ĐỊA BÀN QUAN TRỌNG. SẮP XẾP LẠI CÁC DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC V Ề THỰC CHẤT LÀ GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ SỞ HỮU, THEO NHỮNG HƯỚNG SAU:
 7. + ĐẦU TƯ CÓ HIỆU QUẢ (CẢ TRANG BỊ KĨ THUẬT, VỐN, TRÌNH ĐỘ QUẢN LÝ VÀO NH ỮNG ĐƠN V Ị KINH TẾ NẮM NHỮNG MẠCH MÁU QUAN TRỌNG CỦA NỀN KINH TẾ. + THỰC HIỆN TỐT CHỦ TRƯƠNG CỔ PHẦN HÓA V À ĐA D ẠNG HÓA SỞ HỮU ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP MÀ NHÀ NƯỚC KHÔNG CẦN NẮM 100% VỐN. + G IAO BÁN KHOÁN CHO THUÊ CÁC DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ MÀ NHÀ NƯỚC KHÔNG CẦN NẮM GIỮ. + SÁP NHẬP, GIẢI THỂ CHO PHÁ SẢN NHỮNG DOANH NGHIỆP HOẠT ĐỘNG KHÔNG CÓ HIỆU QUẢ VÀ KHÔNG THỰC H IỆN CÁC BIỆN PHÁP TRÊN (CẢ NƯỚC CÓ KHOẢNG 250 XÍ NGHIỆP QUỐC DOANH TRUNG ƯƠNG, 2041 XÍ NGHIỆP QUỐC DOANH ĐỊA PHƯƠNG QUẢN LÝ). - VỀ MẶT QUẢN LÝ KINH TẾ NHÀ NƯỚC PHẢI PHÂN BIỆT QUY ỀN CHỦ SỞ HỮU VÀ QUYỀN KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP. B) KINH TẾ TẬP THỂ: LÀ THÀNH PHẦN KINH TẾ BAO GỒM NHỮNG CƠ SỞ KINH TẾ DO NGƯỜI LAO ĐỘNG TỰ NGUYỆN GÓP VỐN, CÙNG KINH DOANH, TỰ QUẢN LÝ THEO NGUYÊN TẮC TẬP TRUNG BÌNH ĐẲNG, CÙNG CÓ LỢI. - THÀNH VIÊN KINH TẾ TẬP THỂ BAO GỒM CẢ THỂ NHÂN VÀ PHÁP NHÂN, CẢ NGƯỜI ÍT VỐN VÀ NGƯỜI NHIỀU VỐN, CÙNG GÓP VỐN VÀ GÓP SỨC TRÊN CƠ SỞ TÔN TRỌNG NGUYÊN TẮC TỰ NGUYỆN, BÌNH Đ ẲNG CÙNG CÓ LỢI VÀ QUẢN LÝ DÂN CHỦ. - KINH TẾ TẬP THỂ LẤY LỢI ÍCH KINH TẾ LÀ CHÍNH BAO GỒM LỢI ÍCH CỦA CÁC THÀNH VIÊN VÀ LỢI ÍCH TẬP THỂ, ĐỒNG TH ỜI COI TRỌNG LỢI ÍCH XÃ HỘI CỦA CÁC THÀNH VIÊN. - Ở K HU VỰC NÔNG NGHIỆP VÀ NÔNG THÔN, PHÁT TRIỂN K INH TẾ TẬP THỂ PHẢI TRÊN CƠ SỞ ĐẢM BẢO QUYỀN TỰ CHỦ
 8. CỦA KINH TẾ HỘ, TRANG TRẠI, HỖ TRỢ ĐẮC LỰC CHO KINH TẾ HỘ, TRANG TRẠI PHÁT TRIỂN GẮN LIỀN VỚI TIẾN TRÌNH CNH- HĐH NÔNG NGHIỆP VÀ XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI. - XU HƯỚNG VẬN ĐỘNG VÀ PHÁT TRIỂN CỦA KINH TẾ TẬP TH Ể THEO HƯỚNG HÌNH THÀNH NHỮNG CƠ SỞ, TỔ HỢP KINH TẾ CÔNG NÔNG NGHIỆP ĐỂ ĐI LÊN SẢN XUẤT LỚN. C) KINH TẾ CÁ THỂ, TIỂU CHỦ - K INH TẾ CÁ THỂ: LÀ THÀNH PH ẦN KINH TẾ DỰA TRÊN TƯ HỮU NHỎ VỀ TƯ LIỆU SẢN XUẤT V À KHẢ NĂNG LAO ĐỘNG CỦA BẢN THÂN NGƯỜI LAO ĐỘNG VÀ GIA ĐÌNH. - KINH TẾ TIỂU CHỦ: CŨNG LÀ HÌNH THỨC KINH TẾ DỰA TRÊN TƯ HỮU NHỎ VỀ TƯ LIỆU SẢN XUẤT NHƯNG CÓ THUÊ MƯỚN LAO ĐỘNG. TUY NHIÊN THU NHẬP VẪN CHỦ YẾU DỰA VÀO SỨC LAO ĐỘNG VÀ VỐN CỦA BẢN THÂN VÀ GIA Đ ÌNH. - KINH TẾ CÁ THỂ, TIỂU CHỦ ĐANG CÓ VỊ TRÍ R ẤT QUAN TRỌNG TRONG NHIỀU NGÀNH NGHỀ Ở NÔNG THÔN VÀ THÀNH TH Ị CÓ ĐIỀU KIỆN PHÁT HUY NHANH VÀ HIỆU QUẢ VỀ VỐN SỨC LAO ĐỘNG TAY NGHỀ CỦA TỪNG NGƯ ỜI TRONG GIA Đ ÌNH. DO ĐÓ MỞ RỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA KINH TẾ CÁ THỂ TIỂU CHỦ CẦN ĐƯỢC KHUYẾN KHÍCH. - TUY NHIÊN CŨNG CẦN THẤY RẰNG KINH TẾ CÁ THỂ TIỂU CHỦ DÙ CỐ GẮNG ĐẾN BAO NHIÊU CŨNG KHÔNG THỂ LOẠI BỎ ĐƯỢC NHỮNG HẠN CHẾ VỐN CÓ CỦA NÓ NHƯ: TÍNH MANH MÚN, TỰ PHÁT, HẠN CHẾ VỀ KĨ THUẬT DO ĐÓ NHÀ NƯỚC CẦN TẠO Đ IỀU KIỆN VÀ GIÚP ĐỠ ĐỂ HỌ PHÁT TRIỂN, KHUYẾN KHÍCH CÁC H ÌNH THỨC TỔ CHỨC HỢP TÁC TỰ NGUYỆN LÀM VỆ TINH CHO CÁC DOANH NGHIỆP HOẶC PHÁT TRIỂN LỚN HƠN. BỞI THÀNH PH ẦN KINH TẾ NÀY CÓ VAI TRÒ RẤT QUAN TRỌNG TRONG VIỆC
 9. SẢN XUẤT, DỊCH VỤ, TƯ LIỆU SINH HOẠT PHỤC VỤ CẢ SẢN XUẤT VÀ TIÊU DÙNG. D) KINH TẾ TƯ BẢN TƯ NHÂN: LÀ THÀNH PH ẦN KINH TẾ MÀ SẢN XUẤT KINH DOANH DỰA TRÊN CƠ SỞ CHIẾM HỮU TƯ NHÂN TƯ BẢN CHỦ NGHĨA VỀ TƯ LIỆU SẢN XUẤT V À BÓC LỘC SỨC LAO ĐỘNG LÀM THUÊ. - TRONG THỜI KỲ QUÁ ĐỘ THÀNH PHẦN KINH TẾ NÀY CÓ V AI TRÒ ĐÁNG KỂ TRONG VIỆC PHÁT TRIỂN LỰC LƯỢNG SẢN XUẤT, LÀ THÀNH PHẦN RẤT NĂNG ĐỘNG NHẠY BÉN VỚI THỊ TRƯỜNG DO ĐÓ SẼ CÓ NHỮNG ĐÓNG GÓP KHÔNG NHỎ VÀO QUÁ TRÌNH TĂNG TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN CỦA NỀN KINH TẾ . - NÓ GỒM CÁC ĐƠN VỊ KINH TẾ PHẦN LỚN VỐN CỦA TƯ NHÂN (CẢ TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC) ĐẦU TƯ, HOẠT ĐỘNG DƯỚI H ÌNH THỨC XÍ NGHIỆP TƯ DOANH, HOẶC CÔNG TI CỔ PHẦN ĐƯỢC PHÁP LUẬT QUI ĐỊNH. - NHÀ NƯỚC KHUYẾN KHÍCH VÀ KIỂM SOÁT, TẠO ĐIỀU K IỆN VÀ MÔI TRƯ ỜNG HOẶC CÁC ĐƠN VỊ KINH TẾ TƯ BẢN TƯ NHÂN HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN NHỮNG NGÀNH, LĨNH VỰC CÓ LỢI CHO QUỐC KẾ DÂN SINH VÀ HƯỚNG DẪN THEO CON ĐƯỜNG KINH TẾ TƯ BẢN NHÀ NƯỚC. - TUY NHIÊN ĐÂY LÀ THÀNH PHẦN KINH TẾ CÓ TÍNH TỰ PHÁT RẤT CAO. ĐẦU CƠ BUÔN LẬU TRỐN THUẾ, LÀM HÀNG G IẢ… LÀ NHỮNG HIỆN TƯỢNG THƯỜNG XUYÊN HIỆN ĐÒI HỎI PH ẢI TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ ĐỐI VỚI TH ÀNH PH ẦN KINH TẾ NÀY. - V ĂN KIỆN ĐẠI HỘI ĐẢNG LẦN 9 CÓ VIẾT: KHUYẾN KHÍCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ TƯ BẢN TƯ NHÂN RỘNG RÃI TRONG CÁC NGÀNH NGH Ề SẢN XUẤT, KINH DOANH MÀ PHÁP LUẬT KHÔNG CẤM. TẠO MÔI TRƯ ỜNG KINH DOANH THUẬN LỢI VỀ CHÍNH
 10. SÁCH PHÁP LÍ ĐỂ KINH TẾ TƯ BẢN TƯ NHÂN PHÁT TRIỂN TRÊN NHỮNG ĐỊNH HƯỚNG ƯU TIÊN CỦA NHÀ NƯỚC, KỂ CẢ ĐẦU TƯ RA NƯ ỚC NGOÀI; KHUYẾN KHÍCH CHUYỂN THÀNH DOANH NGHIỆP CỔ PHẦN, BÁN CỔ PHIẾU CHO NG ƯỜI LAO ĐỘNG LIÊN DOANH LIÊN KẾT VỚI NHAU, VỚI KINH TẾ TẬP THỂ VÀ KINH TẾ NHÀ NƯỚC, XÂY DỰNG QUAN HỆ TỐT GIỮA CHỦ DOAN H NGHIỆP VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG (ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM. VĂN KIỆN Đ ẠI HỘI ĐẠI BIỂU TOÀN QUỐC LẦN 9, NHÀ XUẤT BẢN CHÍNH TRỊ. E. KINH TẾ TƯ BẢN NHÀ NƯỚC: LÀ THÀNH PHẦN KINH TẾ BAO GỒM CÁC H ÌNH THỨC LIÊN DOANH LIÊN K ẾT GIỮA KINH TẾ NHÀ NƯỚC VỚI TƯ BẢN TƯ NHÂN TRONG NƯỚC VÀ NGOÀI NƯỚC, MANG LẠI LỢI ÍCH THIẾT THỰC CHO CÁC BÊN Đ ẦU TƯ K INH DOANH. - CÁC THÀNH PH ẦN KINH TẾ CƠ BẢN TỒN TẠI TRÊN CƠ SỞ 3 LO ẠI SỞ HỮU. NGOÀI RA CÒN CÓ NHỮNG H ÌNH THỨC TỔ CHỨC LIÊN K ẾT KINH TẾ HOẠT ĐỘNG KHÔNG THUỘC THÀNH PHẦN K INH TẾ NÀO NHƯ HÌN H THỨC KINH TẾ HỖN HỢP NHIỀU LOẠI SỞ HỮU CÔNG TY XÍ NGHIỆP CỔ PHẦN, LIÊN DOANH LIÊN KẾT HAI BÊN NHIỀU BÊN GIỮA CÁC THÀNH PHẦN KINH TẾ TRONG VÀ NGOÀI NƯỚC. - SỰ CHUYỂN HÓA CỦA CÁC THÀNH PH ẦN KINH TẾ TRONG QUÁ TRÌNH ĐI LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI DIỄN RA D ƯỚI NHIỀU H ÌNH THỨC, PHÙ HỢP VỚI TÍNH CHẤT, TR ÌNH ĐỘ PHÁT TRIỂN CỦA LỰC LƯỢNG SẢN XUẤT. F. KINH TẾ CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI: BAO GỒM CÁC DOANH NGHIỆP CÓ THỂ 100% VỐN NƯỚC NGOÀI (MỘT TH ÀNH V IÊN HO ẶC NHIỀU THÀNH VIÊN) CÓ THỂ LIÊN KẾT, LIÊN DOANH VỚI DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC HOẶC DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN CỦA N ƯỚC TA
 11. KINH TẾ CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI CÓ VỊ TRÍ QUAN TRỌNG TRONG NỀN KINH TẾ NƯỚC TA. TRONG 10 NĂM QUA (1991 - 2000) CÁC DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯ ỚC NGOÀI PHÁT TRIỂN KHÁ NHANH GIÁ TRỊ SẢN XUẤT TĂNG BÌNH QUÂN 22 % MỘT NĂM. TRONG 5 NĂM (1996 - 2000) VỐN ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI ĐƯỢC THỰC HIỆN KHOẢNG 10 TỈ USD, CHIẾM 23% TỔNG SỐ VỐN ĐẦU TƯ TOÀN XÃ H ỘI; CÁC DOANH NGHIỆP CÓ VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI TẠO RA 34% GIÁ TRỊ SẢN XUẤT TOÀN NGÀNH CÔNG NGHIỆP, TRÊN 22% KIM NG ẠCH XUẤT KHẨU VÀ ĐÓNG GÓP TRÊN 10% GDP CHUNG CỦA CẢ NƯ ỚC. ĐẢNG VÀ NHÀ NƯỚC TA Đ Ã KH ẲNG ĐỊNH "TẠO ĐIỀU KIỆN Đ Ể KINH TẾ CÓ VỐN ĐẤU TƯ NƯỚC NGOÀI PHÁT TRIỂN THUẬN LỢI, H ƯỚNG VÀO XU ẤT KHẨU XÂY DỰNG KẾT CẤU HẠ TẦNG, K INH TẾ XÃ HỘI GẮN VỚI THU HÚT CÔNG NGHỆ HIỆN ĐẠI, TẠO THÊM NHIỀU VIỆC LÀM CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG KINH TẾ VÀ PHÁP LÍ Đ Ể THU HÚT VỐN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI [Đ ẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM VĂN KIỆN ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU TO ÀN QUỐC LẦN 9, NXB CHÍNH TRỊ QUỐC GIA, HÀ NỘI 2001, TRANG 99]. 2. TÍNH TẤT YẾU KHÁCH QUAN PHẢI PHÁT TRIỂN KINH TẾ HÀNG HÓA NHIỀU THÀNH PHẦN Ở NƯ ỚC TA. A. DO YÊU CẦU CỦA VIỆC PHÁT TRIỂN LỰC LƯ ỢNG SẢN XUẤT V À THỰC CHẤT LÀ CHUYỂN TỪ SẢN XUẤT NHỎ LÊN SẢN XUẤT LỚN XÃ HỘI CHỦ NGHĨA. - CHÚNG TA QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA XÃ H ỘI MỘT NƯỚC NÔNG NGHIỆP LẠC HẬU, VỐN LÀ THUỘ C Đ ỊA NỬA PHONG KIẾN, N ỀN KINH TẾ CHỦ YẾU LÀ SẢN XUẤT NHỎ, CÒN MANG NẶNG TÍNH TỰ CUNG, TỰ CẤP, CHƯA TRẢI QUA GIAI ĐOẠN PHÁT TRIỂN TƯ BẢN CHỦ NGHĨA.
 12. - CHÚNG TA TIẾN H ÀNH CÔNG CUỘC XÂY DỰNG CHỦ NGH ĨA XÃ HỘI TRONG ĐIỀU KIỆN CUỘC CÁCH MẠNG KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ HIỆN ĐẠI ĐANG DIỄN RA MẠNH MẼ, LÀM THAY ĐỔI NHANH CHÓNG DIỆN MẠO THẾ GIỚI TRONG MỌI LĨNH VỰC K INH TẾ XÃ HỘI - CHÍNH TRỊ, LÀM CHO XU HƯỚNG PHỤ THUỘC LẪN NHAU GIỮA CÁC NƯỚC TRONG CỘNG ĐỒNG THẾ GIỚI NGÀY CÀNG TĂNG LÊN. - SỰ RA ĐỜI VÀ PHÁT TRIỂN CỦA KINH TẾ THỊ TRƯ ỜNG LÀ QUÁ TRÌNH KINH TẾ KHÁCH QUAN. NÓ BẮT ĐẦU KHI KINH TẾ TỰ NHIÊN PHÁT TRIỂN ĐẾN TRÌNH ĐỘ LÀM XUẤT HIỆN NHỮNG TIỀN Đ Ề KINH TẾ HÀNG HÓA. SỰ XUẤT HIỆN CỦA KINH TẾ HÀNG HÓA CŨNG CHÍNH LÀ SỰ XUẤT HIỆN TIỀN ĐỀ PHỦ ĐỊNH KINH TẾ TỰ NHIÊN VÀ KHẲNG ĐỊNH KINH TẾ HÀNG HÓA. MỖI BƯỚC PHÁT TRIỂN CỦA KINH TẾ HÀNG HÓA LÀ MỘT BƯỚC ĐẨY LÙI KINH TẾ TỰ NHIÊN. NHƯ V ẬY TRONG QUÁ TRÌNH VẬN ĐỘNG V À PHÁT TRIỂN KINH TẾ HÀNG HÓA Đ Ã PHỦ ĐỊNH DẦN KINH TẾ TỰ NHIÊN VÀ KH ẲNG ĐỊNH MÌNH LÀ MỘT KIỂU TỔ CHỨC KINH TẾ XÃ HỘI ĐỘC LẬP. NÓ PHÁT TRIỂN DƯỚI SỰ TÁC ĐỘNG MẠNH MẼ CỦA CÁC TIÊU Đ Ề SAU. PHẢN ÁNH LAO ĐỘNG XÃ HỘI, SỰ ĐỘC LẬP TƯƠNG Đ ỐI VỀ KINH TẾ GIỮA MỌI NGƯỜI, LƯU THÔNG HÀNG HÓA VÀ TIỀN TỆ… B. DO SỰ TỒN TẠI CỦA NHIỀU THÀNH PHẦN KINH TẾ Ở NƯỚC TA - H IỆN NAY Ở NƯỚC TA TỒN TẠI NHIỀU TRÌNH ĐỘ PHÁT TRIỂN CỦA LỰC LƯỢNG SẢN XUẤT HIỆN ĐẠI, THÔ SƠ, NỬA CƠ KHÍ VÀ CƠ KHÍ. V Ì VẬY THIẾT LẬP QUAN HỆ SỞ HỮU VỚI TỰ LIỆU SẢN XUẤT CŨNG PHẢI ĐA DẠNG. Ở VIỆT NAM HIỆN NAY QUAN H Ệ NHIỀU HÌNH THỨC QUY MÔ SỞ HỮU TƯ LIỆU SẢN XUẤT LUÔN LÀ CĂN CỨ CHO VIỆC PHÂN ĐỊNH CÁC THÀNH PHẦN KINH TẾ
 13. KHÁC NHAU. TRONG NỀN KINH TẾ NƯỚC TA ĐANG TỒN TẠI 3 H ÌNH THỨC SỞ HỮU CƠ BẢN. SỞ HỮU NHÀ NƯ ỚC, SỞ HỮU TƯ NHÂN VÀ SỞ HỮU HỖN HỢP. TỪ BA HÌNH THỨC SỞ HỮU CƠ BẢN ĐÓ ĐÃ HÌNH THÀNH NỀN KINH TẾ HÀNG HÓA NHIỀU THÀNH PH ẦN VỚI NHỮNG LO ẠI H ÌNH DOANH NGHIỆP ĐA DẠNG VÀ PHONG PHÚ. C. NƯỚC TA CÓ MỘT LỰC LƯỢNG LAO ĐỘNG DỒI DÀO + NƯỚC TA CÓ MỘT LƯ ỢNG LAO ĐỘNG LỚN (KHOẢNG 40 TRIỆU NGƯỜI) CẦN CÙ THÔNG MINH. SONG SỐ NGƯỜI CH ƯA CÓ V IỆC LÀM CÒN NHIỀU, VỪA GÂY LÃNG PHÍ SỨC LAO ĐỘNG, VỪA GÂY NHỮNG KHÓ KHĂN LỚN VỀ KINH TẾ XÃ HỘI. TRONG KHI KHẢ NĂNG THU HÚT LAO ĐỘNG CỦA KHU VỰC KINH TẾ NHÀ NƯỚC KHÔNG NHIỀU TH Ì VIỆC KHAI THÁC TẬN DỤNG TIỀM N ĂNG KINH TẾ NHÀ NƯỚC KHÔNG NHIỀU THÌ VIỆC KHAI THÁC TẬN DỤNG TIỀM NĂNG CỦA CÁC THÀNH PH ẦN KINH TẾ KHÁC LÀ MỘT TRO NG NH ỮNG GIẢI PHÁP QUAN TRỌNG ĐỂ TẠO TH ÊM CÔNG ĂN VIỆC LÀM CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG. 3. THÁI ĐỘ CỦA NH À NƯỚC VỚI THÀNH PHẦN KINH TẾ CHO ĐẾN HIỆN NAY VẤN ĐỀ NÀY VẪN CHƯA CÓ SỰ THỐNG NHẤT VỀ LÍ LUẬN VÀ HÀNH ĐỘNG THỰC TIỄN CÓ 3 NHẬN Ý K IẾN. A. NHÀ NƯỚC TA PHẢI CÓ CHÍNH SÁCH, CH Ế ĐỘ ĐỐI XỬ NHẤT QUÁN VỚI CÁC THÀNH PH ẦN KINH TẾ. B. TOÀN BỘ HOẠT ĐỘNG CỦA NHÀ NƯỚC PHẢI DỰA TRÊN SỰ PHÂN BIỆT ĐỐI XỬ VỚI CÁC TH ÀNH PH ẦN KINH TẾ. C. THÁI ĐỘ ĐỐI XỬ CỦA NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI TH ÀNH PHẦN K INH TẾ VỪA PHẢI NHẤT QUÁN, VỪA PHẢI PHÂN BIỆT VÌ: NỀN K INH TẾ HÀNG HÓA QUÁ ĐỘ TRONG NÓ TỒN TẠI NHỮNG KIỂU
 14. SẢN XUẤT KHÔNG CÙNG BẢN CHẤT VỪA THỐNG NHẤT V À VỪA MÂU THU ẪN VỚI NHAU. - TÍNH THỐNG NHẤT + NỀN KINH TẾ NƯỚC TA LÀ NỀN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG DO ĐÓ CÁC THÀNH PH ẦN KINH TẾ KHÔNG TỒN TẠI BIỆT LẬP MỖI THÀNH PHẦN KINH TẾ LÀ MỘT BỘ PHẬN CẤU THÀNH CỦA NỀN K INH TẾ QUỐC DÂN THỐNG NHẤT. SỰ PHÁT TRIỂN CỦA MỖI THÀNH PHẦN KINH TẾ GÓP PHẦN VÀO SỰ PHÁT TRIỂN CHUNG CỦA NỀN KINH TẾ. + CÁC THÀNH PHẦN KINH TẾ TUY CÓ BẢN CHẤT VỀ MẶT SẢN XUẤT KHÁC NHAU NHƯNG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH TRONG MỘT MÔI TRƯỜNG CHUNG CŨNG CHỊU SỰ TÁC ĐỘNG CÁC NHÂN TỐ CÁC QUY LUẬT CHUNG CỦA THỊ TRƯ ỜNG. + CÁC THÀNH PHẦN KINH TẾ TÁC ĐỘNG LẪN NHAU CẢ TÍCH CỰC VÀ TIÊU CỰC SỰ BIẾN ĐỔI CỦA TH ÀNH PHẦN KINH TẾ NÀY SẼ ẢNH HƯỞNG ĐẾN SỰ BIẾN ĐỔI CỦA THÀNH PHẦN KINH TẾ KHÁC. TRONG NỀN KINH TẾ QUỐC DÂN THỐNG NHẤT DO NHÀ NƯỚC HƯỚNG DẪN ĐIỀU TIẾT CÁC CHỦ THỂ SẢN XUẤT KINH DOANH THUỘC CÁC THÀNH PHẦN KINH TẾ VỪA HỢP TÁC VỚI NHAU, BỔ SUNG CHO NHAU, ĐỀU BÌNH ĐẲNG TRƯỚC PHÁP LUẬT. - TÍNH MÂU THUẪN + MỖI TH ÀNH PHẦN KINH TẾ CÓ ĐẶC ĐIỂM RIÊNG VÌ VẬY MỖI THÀNH PH ẦN KINH TẾ NGOÀI NHỮNG QUI LUẬT KINH TẾ CHUNG CÒN CÓ QUY LUẬT KINH TẾ ĐẶC THÙ CHI PHỐI HOẠT ĐỘNG CÁC THÀNH PH ẦN. + MỖI THÀNH PHẦN KINH TẾ MANG BẢN CHẤT, KINH TẾ KHÁC NHAU CÓ CÁC LỢI ÍCH KINH TẾ KHÁC NHAU THẬM CHÍ ĐỐI LẬP NHAU. MÂU THUẪN GIỮA CÁC THÀNH PHẦN KINH TẾ LÀM CHO CẠNH TRANH TRỞ THÀNH TẤT YẾU CẠNH TRANH LÀ
 15. ĐỘNG LỰC QUAN TRỌNG THÚC ĐẨY CẢI TIẾN KỸ THUẬT, PHÁT TRIỂN LỰC LƯỢNG SẢN XUẤT. MÂU THUẪN GIỮA CÁC THÀNH PH ẦN KINH TẾ LÀ MÂU THU ẪN MỘT BÊN LÀ KINH TẾ NHÀ NƯỚC, K INH TẾ TẬP THỂ, KINH TẾ TƯ BẢN NHÀ NƯ ỚC, VỚI MỘT BÊN LÀ TÍNH TỰ PHÁT TƯ SẢN,TIỂU TƯ SẢN CỦA KINH TẾ TƯ BẢN TƯ NHÂN VÀ KINH TẾ CÁ THỂ GIẢI QUYẾT MÂU THUẪN NÀY DỰA TRÊN CHẾ ĐỘ CÔNG HỮU VỀ TƯ LIỆU SẢN XUẤT NGÀY CÀNG CHIẾM ƯU THẾ, LÀ NHÂN TỐ CĂN BẢN CỦA THỜI KỲ QUÁ ĐỘ. + VIỆC GIẢI QUYẾT MÂU THUẪN NÀY NHƯ THẾ NÀO LÀ V IỆC KHÔNG ĐƠN GIẢN KHÔNG THỂ GIẢI QUYẾT BẰNG Ý CHÍ CHỦ QUAN, BẰNG BẠO LỰC MÀ PHẢI TẠO ĐIỀU KIỆN THUẬN LỢI CHO CÁC THÀNH PHẦN KINH TẾ PHÁT TRIỂN MẠNH MẼ HƯỚNG CÁC THÀNH PH ẦN KINH TẾ TƯ NHÂN ĐI VÀO CON ĐƯỜNG CHỦ NGH ĨA TƯ BẢN NHÀ NƯỚC. - CẦN PHẢI PHÂN BIỆT ĐỐI XỬ VỚI CÁC THÀNH PHẦN KINH TẾ VÌ TỪ ĐẶC ĐIỂM LỊCH SỬ SỰ H ÌNH THÀNH BẢN CHẤT VỐN CÓ MÀ MỖI THÀNH PH ẦN KINH TẾ CÓ VI TRÍ, VAI TRÒ, CHỨC NẮNG, TIỀM NĂNG, XU HƯỚNG PHÁT TRIỂN KHÁC NHAU. CHÍNH SỰ KHÁC NHAU ĐÓ LÀ CƠ SỞ ĐỂ PHÂN BIỆT ĐỐI XỬ CÁC THÀNH PH ẦN KINH TẾ, NHẰM PHÁT HUY TÁC DỤNG TÍCH CỰC VÀ HẠN CHẾ ẢNH HƯỞNG TIÊU CỰC CỦA CHÚNG ĐỐI VỚI SỰ PHÁT TRIỂN CỦA X Ã HỘI VÀ CHỈ CÓ ĐƯỜNG LỐI, CHÍNH SÁCH PHÂN BIỆT NHƯ V ẬY MỚI CÓ CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN THÚC ĐẨY SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ THEO ĐỊNH HƯỚNG XÃ H ỘI CHỦ NGHĨA CẦN NHẤN MẠNH KHÔNG CHỈ PHÂN BIỆT CÁC TH ÀNH PH ẦN KINH TẾ MÀ NỘI DUNG CỦA TỪNG THÀNH PH ẦN KINH TẾ CÀNG PHẢI PHÂN BIỆT. 4. BIỆN PHÁP ĐỂ PHÁT TRIỂN KINH TẾ NHIỀU THÀNH PHẦN Ở VIỆT NAM
 16. A. PHÁT TR IỂN NỀN KINH TẾ NHIỀU THÀNH PHẦN VẬN ĐỘNG THEO ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA - PHÁT TRIỂN KINH TẾ ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VỚI 2 CÔNG CỤ QUAN TRỌNG KINH TẾ NHÀ NƯ ỚC GIỮ VAI TRÒ QUAN TRỌNG TRONG NỀN KINH TẾ VÀ CHỨC NĂNG ĐIỀU TIẾT VĨ MÔ CỦA NHÀ NƯỚC. TRONG 5 N ĂM TỚI, CƠ BẢN HOÀN THÀNH VIỆC SẮP XẾP CỦNG CỐ ĐIỀU CHỈNH CƠ CẤU, NÂNG CAO HIỆU QUẢ CÁC DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC HIỆN CÓ, ĐỒNG THỜI PHÁT TRIỂN THÊM DOANH NGHIỆP MÀ NHÀ NƯỚC ĐẦU TƯ 100% VỐN HOẶC CỔ PHẦN CHI PHỐI Ở MỘT SỐ NGÀNH, LĨNH VỰC THEN CHỐT ĐỊA BÀN QU AN TRỌNG. THỰC HIỆN TỐT CHỦ TRƯƠNG CỔ PHẦN HÓA VÀ ĐA DẠNG HÓA SỞ HỮU VỚI CÁC DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC KHÔNG CẦN NẮM 100%. TIẾP TỤC ĐỔI MỚI CƠ CHẾ CHÍNH SÁCH TẠO ĐỘNG LỰC PHÁT TRIỂN VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ. - TH ỰC HIỆN NHIỀU H ÌNH THỨC PHÂN PHỐI LẤY PHÂN PHỐI TH EO KẾT QUẢ LAO ĐỘNG LÀ CHỦ YẾU. - HÌNH THÀNH VÀ CỦNG CỐ NHỮNG ĐƠN V Ị SẢN XUẤT HÀNG HÓA NHẰM CHUYỂN QUAN HỆ TRAO ĐỔI CÓ TÍNH HIỆN V ẬT SANG QUAN HỆ HÀNG HÓA - TIỀN TỆ. CẢ VỀ VỊ TRÍ LÝ THUYẾT VÀ THỰC TIỄN ĐỀU CHO THẤY KHÔNG THỂ CÓ ĐƯỢC N ỀN KINH TẾ HÀNG HÓA NHIỀU TH ÀNH PHẦN NẾU NHƯ KHÔNG CÓ ĐƠN VỊ SẢN XUẤT HÀNG HÓA + THỪA NHẬN THÀNH PHẦN KINH TẾ TƯ NHÂN VÀ THỊ TRƯỜNG TỰ DO LÀ BỘ PHẬN CỦA NỀN KINH TẾ QUỐC DÂN V À CỦA THỊ TRƯỜNG XÃ HỘI. + BẢO ĐẢM QUYỀN TỰ CHỦ VỀ TÀI CHÍNH, CHO CÁC CƠ SỞ K INH TẾ NHÀ NƯỚC ĐỂ NHỮNG CƠ SỞ NÀY ĐƯỢC CHỦ ĐỘNG PHÁT TRIỂN SẢN XUẤT VÀ LƯU THÔNG HÀNG HÓA.
 17. + NH ẤN MẠNH LỢI ÍCH CỦA CÁ NHÂN NG ƯỜI LAO ĐỘNG V À LỢI ÍCH CỦA CÁC ĐƠN VỊ SẢN XUẤT CƠ SỞ. - ĐẨY MẠNH PHÂN CÔNG LAO ĐỘNG XÃ HỘI NHẰM MỞ RỘNG THỊ TRƯỜNG - MỞ RỘNG VÀ ĐA DẠNG HÓA LOẠI HÌNH SỞ HỮU VÀ CÁC LO ẠI HÌNH THỨC KINH DOANH. QUAN HỆ SỞ HỮU VỀ TƯ LIỆU SẢN XUẤT Đ ƯỢC COI LÀ ĐIỀU K IỆN KHÔNG THỂ THIẾU ĐƯỢC CỦA ĐIỀU KIỆN TỒN TẠI VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ HÀNG HÓA Ở NƯỚC TA ĐỂ KHẮC PHỤC TÌNH TR ẠNG VÔ CHỦ, LÃI GIẢ, LỖ THẬT TRONG CÁC DOANH NGHIỆP NHÀ NƯỚC, ĐỂ TẠO RA SỰ TỰ DO KINH TẾ VÀ HÌNH THÀNH NHIỀU NHÀ KINH DOANH GIỎI THÍCH ỨNG VỚI CƠ CHẾ THỊ TRƯỜNG, TẤT YẾU PHẢI ĐA DẠNG HÓA CÁC LOẠI HÌNH TỔ CHỨC. NÓ BẮT NGUỒN TỪ TRÌNH ĐỘ PHÁT TRIỂN CỦA LỰC LƯỢNG SẢN XUẤT XÃ HỘI VÀ XU HƯỚNG CHUNG CỦA THẾ GIỚI. TRONG Đ IỀU KIỆN CỦA N ƯỚC TA CHÚNG TA ĐIỀU CHỈNH CƠ CẤU SỞ HỮU THEO HƯỚNG SAU: + PHÁT HUY HÌNH THỨC KINH TẾ HỘ NÔNG DÂN, THỢ THỦ CÔNG BẰNG CÁCH TẠO THỊ TRƯỜNG CHO CHÚNG, TRƯỚC HẾT LÀ THỊ TRƯỜNG NÔNG THÔN RỘNG LỚN. + XÂY DỰNG KHU VỰC KINH TẾ CÔNG CỘNG, VỚI CHỨC N ĂNG ĐẢM BẢO SỰ ỔN ĐỊNH VÀ LÀ CƠ SỞ CHO SỰ PHÁT TRIỂN CÁC THÀNH PH ẦN KINH TẾ KHU VỰC KINH TẾ CÔNG CỘNG TẬP TRUNG NHỮNG NGÀNH KINH TẾ THEN CHỐT; NĂNG LƯỢNG, DẦU KHÍ, H Ệ THỐNG GIAO THÔNG VẬN TẢI, THÔNG TIN, AN NINH QUỐC GIA.. CƠ CẤU CỦA KHU VỰC KINH TẾ NÀY KHÔNG PH ẢI LÀ CỐ ĐỊNH, NH ƯNG NÓ LUÔN LUÔN CÓ TRÌNH ĐỘ CÔNG NGHỆ TIÊN TIẾN V À TRÌNH ĐỘ QUẢN LÝ TỐT.
 18. + HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CÁC CÔNG TY CỔ PHẦN. ĐÂY LÀ XU THẾ KHÁCH QUAN CỦA NỀN KINH TẾ THỊ TRƯ ỜNG Ở NƯỚC TA HÌNH THỨC CÔNG TY CỔ PHẦN CÒN PHÁT SINH TỪ QUÁ TRÌNH ĐIỀU CHỈNH KHU VỰC KINH TẾ NHÀ NƯỚC. - G IẢI PHÓNG LỰC LƯ ỢNG SẢN XUẤT ĐỘNG VIÊN MỌI NGUỒN LỰC DO CÔNG NGHIỆP HÓA - H IỆN ĐẠI HÓA NÂNG CAO K INH TẾ XÃ HỘI CẢI THIỆN ĐỜI SỐNG NHÂN DÂN B. THỰC TRẠNG NỀN KINH TẾ NƯỚC TA - K INH TẾ H ÀNG HÓA CÒN KÉM PHÁT TRIỂN MANG N ẶNG TÍNH TỰ CUNG TỰ CẤP SỰ YẾU KÉM CỦA NỀN KINH TẾ ĐƯỢC TH Ể HIỆN QUA: + TRÌNH ĐỘ CƠ SỞ VẬT CHẤT, KỸ THUẬT VÀ CÔNG NGHỆ SẢN XUẤT CÒN KÉM + HỆ THỐNG KẾT CẤU HẠ TẦNG DỊCH VỤ SẢN XUẤT V À D ỊCH VỤ XÃ HỘI CHƯA ĐỦ ĐỂ PHÁT TRIỂN KINH TẾ THỊ TRƯỜNG Ở TRONG NƯỚC VÀ CHƯA CÓ KH Ả NĂNG ĐỂ MỞ RỘNG GIAO LƯU VỚI THỊ TRƯỜNG QUỐC TẾ. - CƠ CẤU KINH TẾ CÒN MẤT CÂN ĐỐI V À KÉM HIỆU QUẢ CÒN MANG NẶNG ĐẶC TRƯNG CỦA MỘT CƠ CẤU KINH TẾ NÔNG NGHIỆP. MỘT CƠ CẤU KINH TẾ ĐƯỢC COI LÀ HỢP LÍ VÀ CÓ HIỆU QUẢ KHI NÓ PHẢN ÁNH ĐÚNG Y ÊU CẦU CỦA QUY LUẬT KHÁCH QUAN NÓ CHO PHÉP KHAI THÁC MỌI NĂNG LỰC CỦA ĐẤT NƯỚC VÀ THỰC HIỆN ĐƯỢC PHÂN CÔNG LAO ĐỘNG VÀ HỢP TÁC QUỐC TẾ. - CHƯA CÓ MỘT THỊ TRƯỜNG HO ÀN CHỈNH ĐẦY ĐỦ N ỀN KINH TẾ HÀNG HÓA NHIỀU THÀNH PH ẦN Ở N ƯỚC TA ĐÃ ĐƯỢC HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN, VÌ VẬY THỊ TRƯ ỜNG Ở NƯỚC TA CŨNG ĐANG ĐƯỢC HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN. THỊ TRƯỜNG NƯỚC TA CÒN Ở TÌNH TRẠNG THẤP, TÍNH CHẤT CÒN
 19. ĐƠN SƠ, SỐ LƯỢNG THỊ TRƯỜNG CÒN THIẾU VÀ CÓ PHẦN RỐI LO ẠN. CHÚNG TA MỚI TỪNG BƯỚC CÓ THỊ TRƯỜNG HÀNG HÓA NÓI CHUNG, TRƯỚC HẾT LÀ THỊ TRƯỜNG HÀNG TIÊU DÙNG THÔNG THƯỜNG VỚI HỆ GIÁ CẢ VÀ QUAN HỆ MUA BÁN BÌNH THƯỜNG THEO CƠ CHẾ THỊ TRƯỜNG. - NGUYÊN NHÂN CỦA THỰC TRẠNG TRÊN + NGUYÊN NHÂN KHÁCH QUAN: NỀN KINH TẾ CÒN MANG N ẶNG TÍNH TỰ CUNG, TỰ CẤP, SẢN XUẤT CHƯA MANG TÍNH XÃ HỘI HÓA CAO. DO CHÚNG TA QUÁ ĐỘ LÊN CHỦ NGHĨA X Ã HỘI TỪ MỘT NƯỚC NÔNG NGHIỆP LẠC HẬU, VỐN LÀ THUỘC ĐỊA NỬA PHONG KIẾN VỚI TRÌNH ĐỘ PHÁT TRIỂN CỦA LỰC LƯỢNG SẢN XUẤT XÃ HỘI RẤT THẤP. BÊN CẠNH ĐÓ ĐẤT NƯỚC LẠI TRẢI QUA NHIỀU NĂM CHIẾN TRANH, H ẬU QUẢ ĐỂ LẠI RẤT NẶNG NỀ + NGUYÊN NHÂN CHỦ QUAN: DI SẢN CỦA CƠ CHẾ KẾ HOẠCH HÓA TẬP TRUNG QUAN LIÊU BAO CẤP VẪN CÒN TỒN TẠI KHÁ N ẶNG. NHỮNG HỆ QUẢ CỦA TRẠNG THÁI BAO CẤP VÀ TƯ DUY BAO CẤP VẪN CÒN. VẪN CÒN TỒN TẠI MÔ HÌNH KINH TẾ CHỈ HUY ĐỐI LẬP VỚI NỀN KINH TẾ HÀNG HÓA V ẬN ĐỘNG THEO CƠ CHẾ THỊ TRƯ ỜNG. BÊN CẠNH ĐÓ DO TRÌNH ĐỘ KỸ THUẬT TH ẤP KÉM, NĂNG SUẤT LAO ĐỘNG THẤP, THU NHẬP BÌNH QUÂN Đ ẦU NGƯỜI CHƯA CAO, SO VỚI CÁC NƯỚC ĐANG PHÁT TRIỂN Ở KHU VỰC ĐÔNG NAM Á THÌ VIỆT NAM THUỘC LOẠI THẤP NHẤT. C. CÁC BIỆN PHÁP CỤ THỂ ĐỂ KHẮC PHỤC NHỮNG HẠN CHẾ TRÊN - XÓA BỎ CƠ CHẾ KẾ HOẠCH HÓA TẬP TRUNG BAO CẤP, CHUYỂN CƠ CHẾ KINH TẾ CŨ SANG CƠ CHẾ KINH TẾ MỚI - CƠ CHẾ THỊ TRƯỜNG.
 20. + TỪNG BƯỚC XÓA BỎ CƠ CHẾ KẾ HOẠCH HÓA TẬP TRUNG BAO CẤP TRONG TẤT CẢ CÁC NGÀNH, CÁC LĨNH VỰC CỦA NỀN K INH TẾ QUỐC DÂN. ĐỒNG THỜI XÁC LẬP VÀ MỞ RỘNG YẾU TỐ VÀ QUAN H Ệ THỊ TRƯỜNG + MỞ RỘNG VÀ ĐA DẠNG HÓA CÁC HÌNH THỨC SỞ HỮU, CÁC LOẠI H ÌNH THỨC SỞ HỮU, CÁC LOẠI H ÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH, TỨC LÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ NHIỀU THÀNH PHẦN, KHUYẾN KHÍCH MỌI TỔ CHỨC, CÁ NHÂN MỌI THÀNH PH ẦN VÀ LỰC LƯỢNG KINH TẾ PHÁT HUY TIỀM NĂNG LỢI THẾ. GẮN KINH TẾ TRONG NƯỚC VỚI MỞ CỬA HỘI NHẬP BÊN NGOÀI, GẮN TĂNG TRƯỞNG KINH TẾ VỚI PHÁT TRIỂN TOÀN DIỆN VỀ MẶT X Ã HỘI. + ĐỔI MỚI CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH KINH TẾ THEO HƯỚNG THỊ TRƯỜNG ĐI ĐÔI VỚI CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH, PHÁT TRIỂN NỀN K INH TẾ THỊ TRƯ ỜNG TRONG XU THẾ ỔN ĐỊNH CHÍNH TRỊ V À G IỮ VỮNG ĐỊNH HƯỚNG XÃ HỘI CHỦ NGHĨA. - CHUY ỂN DỊCH CƠ CẤU KINH TẾ THEO H ƯỚNG CÔNG NGHIỆP HÓA - HIỆN ĐẠI HÓA +ƯU TIÊN CHO PHÁT TRIỂN KHU VỰC NÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN, ĐÂY LÀ V ẤN ĐỀ CÓ TÍNH QUY LUẬT ĐỂ ĐẢM BẢO CHO Đ ẤT N ƯỚC TĂNG TRƯỞNG NHANH VÀ BỀN VỮNG ĐẶC BIỆT TRONG ĐIỀU KIỆN VIỆT NAM LÀ NƯỚC NÔNG NGHIỆP, 76% DÂN SỐ SỐNG Ở NÔNG THÔN. + PHÁT TRIỂN NHANH CÁC NGÀNH CÔNG NGHIỆP SỬ DỤNG NHIỀU LAO ĐỘNG, ĐÂY LÀ NGÀNH PHÁT HUY LỢI THẾ CẠNH TRANH, VỚI CÁC ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ KỸ THUẬT ĐẶC THÙ, CÁC NGÀNH CÔNG NGHIỆP SỬ DỤNG NHIỀU LAO ĐỘNG LUÔN DUY TRÌ Đ ƯỢC CHỈ SỐ ICOR THẤP TƯƠNG ĐỐI LÂU DÀI. PHÁT TRIỂN CÁC NGÀNH CÔNG NGHIỆP KHAI THÁC CHẾ BIẾN TÀI NGUYÊN THIÊN NHIÊN CÓ CHỌN LỌC PHÙ HỢP VỚI ĐIỀU KIỆN VỀ VỐN,

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản