intTypePromotion=1

TỔNG QUAN CHUNG HỌC VỀ KẾ TOÁN

Chia sẻ: Hong Le | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:72

0
631
lượt xem
218
download

TỔNG QUAN CHUNG HỌC VỀ KẾ TOÁN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Cung cấp kiến thức khái quát về hệ thống ngân hàng của một quốc gia, mối liên hệ giữa các ngân hàng nằm trong hệ thống ngân hàng của một quốc gia nói chung, cụ thể về cơ cấu tổ chức.kế toán là một công việc thực tiễn phục vụ cho những mục đích cụ thể. Rất ít người dù là thiểu số cho rằng hài lòng về sự cân đối của sổ sách kế toán. Tuy nhiên, tính hữu ích của...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: TỔNG QUAN CHUNG HỌC VỀ KẾ TOÁN

 1. TỔNG QUAN VỀ KẾ TOÁN
 2. Chương 1 TỔNG QUAN VỀ KẾ TOÁN Mục tiêu học tập Sau khi nghiên cứu xong chương này bạn có thể trả lời các câu hỏi sau: thể trả sau: Kế toán là gì? toá Kế toán có từ bao giờ? toá giờ Tại sao phải làm kế toán? phả toá Làm kế toán như thế nào? toá thế Kế toán thực hiện với những đối tượng nào? toá thự hiệ nhữ tượ Kế toán dựa vào những nguyên tắc, khái toá nhữ khá niệm cơ sở nào? niệ …. Nội dung học tập Bản chất kế toán chấ toá Đối tượng kế toán tượ toá Các nguyên tắc và yêu cầu cơ bản đối với kế toán toá Hệ thống phương pháp kế toán thố phá toá 1
 3. 1.1. Bản chất kế toán 1.1.1. Lược sử ra đời và phát triển của KT Lượ phá triể 1.1.2. Các khái niệm và phân loại kế toán khá niệ loạ toá 1.1.3. Chức năng, vai trò của kế toán Chứ năng, toá 1.1.1. Lược sử ra đời và phát triển của Lượ phá triể KT Trên thế giới thế giớ • Thời cổ đại Thờ • Nửa cuối thế kỷ 13 cuố thế • Thế kỷ 16 Thế • Năm 1973 • Hiện nay Hiệ 1.1.1. Lược sử ra đời và phát triển của Lượ phá triể KT Nước ta Nướ • Giai đoạn đoạ 1945-1954 1945- • Giai đoạn đoạ 1954-1961 1954- • Giai đoạn đoạ 1961-1989 1961- • Giai đoạn đoạ 1989-1995 1989- • Giai đoạn đoạ từ 1995 đến nay 2
 4. 1.1.2. Các khái niệm và phân loại KT khá niệ loạ Một số khái niệm kế toán ở các nước khá niệ toá nướ trên thế giới thế giớ • Gene Alle Gohlke, GSTS viện đại học Gohlke, việ Wisconsin • Theo Robert Anthony, GSTS đại học Harvard • Các GSTS: Jack L. Smith – Robert M. Keith – William L. Stephens đại học South Florida • Theo Ủy ban thực hành kiểm toán quốc tế thự kiể toá quố (IAPC) • Theo Anderson, Needles, Caldwell 1.1.2. Các khái niệm và phân loại KT khá niệ loạ Theo Luật Kế toán Việt Nam Luậ toá Việ “Kế toán là việc thu thập, xử lý, kiểm tra, toá việ thậ lý, kiể tra, phân tích và cung cấp thông tin kinh tế, tài chính dưới hình thức giá trị, hiện vật chí dướ thứ giá trị hiệ và thời gian lao động.” thờ ng. • Là một hệ thống thông tin thố • Đo lương thông tin bằng 3 loại thước đo loạ thướ Hiện vật Hiệ Thời gian lao động Thờ Giá trị Giá trị 1.1.2. Các khái niệm và phân loại KT khá niệ loạ Căn cứ vào đối tượng sử dụng thông tin, tượ kế toán được phân thành 2 loại: toá đượ thà loạ • Kế toán tài chính: “là việc thu thập, xử lý, toá chí nh: việ thậ lý, kiểm tra, phân tích và cung cấp thông tin kiể tra, kinh tế, tài chính cho đối tượng có nhu cầu chí tượ sử dụng thông tin của đơn vị kế toán” toá • Kế toán quản trị: “là việc thu thập, xử lý, toá quả trị việ thậ lý, phân tích và cung cấp thông tin kinh tế, tài chính theo yêu cầu quản trị và quyết định chí quả trị quyế kinh tế, tài chính trong nội bộ đơn vị kế chí toán.” toá 3
 5. 1.1.3. Chức năng, vai trò của kế toán Chứ năng, toá Chức năng của kế toán Chứ toá Hoạt động Người ra kinh doanh Quyết định HỆ THỐNG THÔNG TIN KẾ TOÁN THU THẬP XỬ LÝ THÔNG TIN Ghi chép ché Phân loại Báo cáo dữ liệu liệ Sắp xếp Truyền tin 1.1.3. Chức năng, vai trò của kế toán Chứ năng, toá Vai trò của Kế toán toá Hoạt động KD Hoạt động kế toán Nhà quản lý Người có lợi Người có lợi ích ích trực tiếp gián tiếp Nhà đầu tư, Cơ quan thuế Chủ DN Chủ nợ Cơ quan thống kê HĐ quản trị Hiện tại và Cơ quan hoạch Ban giám đốc Tương lai định CSkhác Quản trị viên TÓM LẠI Kế toán toá là một khoa học Kế toán toá là một nghệ thuật nghệ thuậ Kế toán toá là công cụ của quản trị quả trị Kế toán toá là một nghề nghề 4
 6. 1.2. Đối tượng của kế toán 1.2.1. Ý nghĩa, yêu cầu nghĩ 1.2.2. Tài sản và nguồn vốn nguồ 1.2.3. Sự vận động của tài sản 1.2.1. Ý nghĩa, yêu cầu nghĩ Ý nghĩa: nghĩ • Thông tin và kiểm tra đầy đủ, trung thực, kiể thự hợp lý Tài sản, Nguồn vốn và sự vận động Nguồ của chúng chú • Tổ chức công tác kế toán khoa học, hợp lý chứ toá Yêu cầu • Trạng thái tĩnh Trạ thá • Trạng thái vận động Trạ thá 1.2.2. Tài sản và nguồn vốn nguồ 1.2.2.1. Tài sản: Là nguồn lực do doanh nguồ nghiệp kiểm soát và có thể thu được lợi nghiệ kiể soá thể đượ ích kinh tế trong tương lai • Thuộc quyền sở hữu Thuộ quyề • Quyền kiểm soát lâu dài Quyề kiể soá Căn cứ thời gian sử dụng, luân chuyển, thờ ng, chuyể thu hồi vốn: • Tài sản ngắn hạn ngắ • Tài sản dài hạn Hữu hình Vô hình 5
 7. 1.2.2. Tài sản và nguồn vốn nguồ 1.2.2.2. Nguồn vốn: Là nguồn hình thành Nguồ nguồ thà tài sản của doanh nghiệp nghiệ Nợ phải trả phả trả • Nợ ngắn hạn ngắ • Nợ dài hạn Nguồn vốn chủ sở hữu Nguồ chủ • Đầu tư ban đầu • Thặng dư vốn cổ phần Thặ phầ • Các quỹ quỹ • Lợi nhuận chưa chia nhuậ • Các khỏan khác khỏ khá 1.2.2. Tài sản và nguồn vốn nguồ 1.2.2.3. Mối quan hệ giữa TS và NV giữ TÀI SẢN = NGUỒN VỐN TÀI SẢN = NỢ + NGUỒN VỐN CSH NỢ PHẢI TRẢ = TÀI SẢN - NVCSH NVCSH = TÀI SẢN - NỢ PHẢI TRẢ 1.2.3. Sự vận động của TS và NV Thay đổi hình thái biểu hiện thá biể hiệ Thay đổi lượng giá trị lượ giá trị 6
 8. 1.3. Các nguyên tắc và yêu cầu cơ bản đối với kế toán toá Các nguyên tắc kế toán cơ bản toá • Cơ sở dồn tích • Hoạt động liên tục Hoạ • Giá gốc Giá • Phù hợp Phù • Nhất quán Nhấ quá • Thận trọng Thậ trọ • Trọng yếu Trọ 1.3. Các nguyên tắc và yêu cầu cơ bản đối với kế toán toá Các yêu cầu cơ bản đối với kế toán toá • Trung thực thự • Khách quan Khá • Đầ y đ ủ • Kịp thời thờ • Dễ hiểu hiể • Có thể so sánh được thể đượ 1.4. Hệ thống các phương pháp KT thố phá Phương pháp phá chứng từ kế toán chứ toá Phương pháp phá đối ứng tài khỏan khỏ Phương pháp phá tính giá giá Phương pháp phá tổng hợp – cân đối kế toán toá 7
 9. Chöông 2 HEÄ THOÁNG BAÛNG CAÂN ÑOÁI MUÏC TIEÂU HOÏC TAÄP Sau khi hoïc xong chöông naøy baïn coù theå: Naém ñöôïc khaùi quaùt phöông phaùp Toång hôïp – Caân ñoái keá toaùn Hieåu ñöôïc baûn chaát, keát caáu, noäi dung cuûa caùc Baûng caân ñoái toång theå Bieát ñöôïc söï taùc ñoäng cuûa caùc nghieäp vuï kinh teá phaùt sinh ñeán Baûng caân ñoái keá toaùn NOÄI DUNG CHÖÔNG 2 1. Khaùùi quaùùt veàà phöông phaùùp Toåång hôïïp Kha qua ve phö pha To ng hô – caân ñoái keáá toaùùn ke toa 2. Baûûng caân ñoái keáá toaùùn Ba ng ke toa 3. Keáát quaûû hoaïït ñoäng kinh doanh Ke qua hoa ng 4. Löu chuyeåån tieààn teää chuye tie te
 10. 1- Khaùi quaùt veà phöông phaùp Toång hôïp – caân ñoái keá toaùn Khaùùi nieääm Kha nie YÙ nghóa cuûûa phöông phaùùp nghó cu phö pha Caùùc Baûûng toåång hôïïp caân ñoái keáá toaùùn Ca Ba ng to ng hô ke toa 1.1- Khaùi nieäm Toåång hôïïp – caân ñoái keáá toaùùn laøø phöông To ng hô ke toa la phö phaùùp toåång hôïïp soáá lieääu töø caùùc soåå keáá pha to ng hô so lie ca so ke toaùùn theo caùùc moáái quan heää voáán coùù cuûûa toa ca mo he vo co cu keáá toaùùn nhaèèm cung caááp thoâng tin taøøi ke toa nha ca ta chính cho nhöõng ngöôøi ra quyeáát ñònh chí nhö ngö quye Toåång hôïïp vaøø caân ñoái laøø hai maëët cuûûa To ng hô va la ma cu moäät phöông phaùùp coùù moáái quan heää chaëët mo phö pha co mo he cha cheõ vôùùi nhau trong quaùù trình xöû lyùù vaøø vô qua trì ly va cung caááp thoâng tin keáá toaùùn ca ke toa 1.2- YÙ nghóa cuûa phöông phaùp Cung caáp moät caùch khaùi quaùt nhaát tình hình taøi saûn, nôï phaûi traû vaø nguoàn voán cuûa chuû sôû höõu cuõng nhö quaù trình vaø keát quaû hoaït ñoäng cuûa doanh nghieäp maø caùc phöông phaùp khaùc khoâng theå cung caáp ñöôïc Nhöõng thoâng tin treân raát caàn cho nhieàu ñoái töôïng söû duïng khaùc nhau
 11. 1.3- Caùc Baûng toång hôïp – caân ñoái keá toaùn Baûûng toåång hôïïp caân ñoái keáá toaùùn laøø hình thöùc bieååu Ba ng to ng hô ke toa la thöù bie hieään cuûûa phöông phaùùp Toåång hôïïp – caân ñoái keáá hie cu phö pha To ng hô ke toaùùn; ñöôïc goïïi laøø caùùc baùùo caùùo keáá toaùùn. toa ñöô go la ca ba ca ke toa Baùùo caùùo keáá toaùùn coùù hai loaïïi: loaïïi göûi ra beân ngoaøøi Ba ca ke toa co loa loa ngoa doanh nghieääp goïïi laøø caùùc baùùo caùùo taøøi chính vaøø loaïïi nghie go la ca ba ca ta chí va loa duøøng trong noääi boää doanh nghieääp. du ng no bo nghie Caên cöù vaøøo nhöõng tieâu chí khaùùc nhau, ta coùù theåå va nhö chí kha nhau, co the phaân caùùc baùùo caùùo keáá toaùùn thaøønh nhöõng loaïïi khaùùc ca ba ca ke toa tha nh nhö loa kha nhau. nhau. 1.3- Caùc Baûng toång hôïp – caân ñoái keá toaùn (tt) Theo noääi dung kinh teáá: no te – Baûûng toåång hôïïp caân ñoái toåång theåå Ba ng to ng hô to ng the – Baûûng toåång hôïïp caân ñoái boää phaään Ba ng to ng hô bo pha Theo caááp quaûûn lyùù: ca qua ly – Baùùo caùùo caááp treân Ba ca ca – Baùùo caùùo noääi boää Ba ca no bo Theo trình ñoä tieâu chuaåån hoùùa: trì chua ho – Baûûng tieâu chuaåån Ba ng chua – Baûûng chuyeân duøøng Ba ng du ng Theo keáát caááu bieååu: ke ca bie – Bieååu keáát caááu theo chieààu ngang Bie ke ca chie – Bieååu keáát caááu theo chieààu doïïc Bie ke ca chie do 2. Baûng caân ñoái keá toaùn Baûn chaát vaø muïc ñích Keát caáu vaø noäi dung Aûnh höôûng cuûa caùc nghieäp vuï kinh teá phaùt sinh ñeán Baûng caân ñoái keá toaùn
 12. 2.1- Baûn chaát vaø muïc ñích Baûûng caân ñoái keáá toaùùn laøø baùùo caùùo taøøi chính toåång Ba ng ke toa la ba ca ta chí to ng hôïïp, phaûûn aùnh toåång quaùùt toaøøn boää giaùù trò taøøi saûûn hô pha nh to ng qua toa bo gia ta sa hieään coùù vaøø nguoààn hình thaøønh taøøi saûûn ñoù cuûûa hie co va nguo tha nh ta sa cu doanh nghieääp taïïi moäät thôøøi ñieååm nhaáát ñònh. nghie ta mo thô ie nha ònh. Ñaëc ñieååm cuûûa Baûûng caân ñoái keáá toaùùn: ie cu Ba ng ke toa – Noääi dung mang tính toåång hôïïp; No to ng hô – Thoâng tin mang tính thôøøi ñieååm; thô ie – Thoâng tin döôùi hình thöùc giaùù trò. thöù gia trò. 2.2- Keát caáu vaø noäi dung Keáát caááu Baûûng caân ñoái keáá toaùùn goààm 2 phaààn: Ke ca Ba ng ke toa go pha Phaàn taøi saûn: Phaûn aùnh giaù trò taøi saûn hieän coù theo keát caáu vaø hình thöùc bieåu hieän, goàm: – A: Taøi saûn ngắn hạn – B: Taøi saûn dài hạn Phaàn nguoàn voán: Phaûn aùnh nguoàn hình thaønh taøi saûn hieän coù cuûa DN taïi thôøi ñieåm baùo caùo. Caùc chæ tieâu nguoàn voán theå hieän traùch nhieäm kinh teá vaø phaùp lyù cuûa DN ñoái vôùi TS ñang quaûn lyù vaø söû duïng ôû DN. Nguoàn voán goàm: – A: Nôï phaûi traû – B: Nguoàn voán chuû sôû höõu 2.2- Keát caáu vaø noäi dung (tt) Baûûng caân ñoái luoân luoân tuaân thuûû nguyeân Ba ng thu taééc caân ñoái sau: ta sau: Toåång taøøi saûûn = Toåång nguoààn voáán To ng ta sa To ng nguo vo Toåång taøøi saûûn = Nôïï phaûûi traûû + Nguoààn voáán CSH To ng ta sa Nô pha tra Nguo vo Nguoààn voáán CSH = Toåång taøøi saûûn – Nôïï phaûûi traûû Nguo vo To ng ta sa Nô pha tra Nôïï phaûûi traûû = Toåång taøøi saûûn – Nguoààn voáán CSH Nô pha tra To ng ta sa Nguo vo
 13. BAÛNG CAÂN ÑOÁI KEÁ TOAÙN 31-12-200x TAØI SAÛN MAÕ SOÁ Soá ñaàu naêm Soá cuoái kyø 1 2 3 4 A- TAØØI SAÛÛN NGẮN HẠN TA SA NGẮ HẠ I- Tieààn Tie II- Caùùc khoaûûn ñaàu tö taøøi chính ngaéén haïïn II- Ca khoa ta chí nga ha III- Caùùc khoaûûn phaûûi thu III- Ca khoa pha IV- Haøøng toààn kho IV- Hang to V- Taøøi saûûn ngắn hạn khaùùc Ta sa ngắ kha B- TAØØI SAÛÛN DÀI HẠN TA SA DÀ HẠ I- Các khỏan phải thu dài hạn khỏ phả II- Taøøi saûûn coáá ñònh II- Ta sa co III- Bất động sản đầu tư III- IV- Các khỏan đầu tư tài chính dài hạn IV- khỏ chí V- Tài sản dài hạn khác khá TOÅNG COÄNG TAØI SAÛN BAÛNG CAÂN ÑOÁI KEÁ TOAÙN 31-12-200x NGUOÀN VOÁN MAÕ SOÁ Soá ñaàu naêm Soá cuoái kyø 1 2 3 4 A- NÔÏÏ PHAÛÛI TRAÛÛ NÔ PHA TRA I- Nôïï ngaéén haïïn Nô nga ha II- Nôïï daøøi haïïn II- Nô da ha B- VOÁÁN CHUÛÛ SÔÛÛ HÖÕU VO CHU SÔ I- Vốn chủ sở hữu chủ II- Nguoààn kinh phí và quĩ khác II- Nguo phí quĩ khá TOÅNG COÄNG NGUOÀN VOÁN 2.3. Aûnh höôûng cuûa caùc NVKT PS ñeán Baûng caân ñoái keá toaùn Caùùc loaïïi nghieääp vuïï KTPS Ca loa nghie vu Aûnh höôûng cuûûa caùùc NVKT phaùùt sinh nh ng cu ca pha Ví duïï minh hoïïa du ho
 14. 2.3.1- Caùc loaïi NVKT phaùt sinh Huy ñoäng voáán töø chuûû sôûû höõu ng vo chu sô Huy ñoäng voáán töø chuûû nôïï ng vo chu nô Ñaàu tö voáán baèèng tieààn vaøøo taøøi saûûn vo ba ng tie va ta sa Söû duïïng taøøi saûûn vaøøo hoaïït ñoäng SXKD du ng ta sa va hoa ng Tieâu thuïï thaøønh phaååm, haøøng hoùùa hoaëëc dòch thu tha nh pha ha ng ho hoa vuïï vu Hoaøøn voáán cho chuûû nôïï Hoa vo chu nô Hoaøøn voáán cho chuûû sôûû höõu Hoa vo chu sô 2.3.2- Aûnh höôûng cuûa caùc NVKT Caùùc nghieääp vuïï kinh teáá phaùùt sinh taùùc ñoäng Ca nghie vu te pha ta ng ñeán Baûûng caân ñoái keáá toaùùn theo caùùc tröôøng Ba ng ke toa ca trö ng hôïïp sau: hô sau: Taøøi saûûn taêng, Nguoààn voáán taêng Ta sa g, Nguo vo Taøøi saûûn naøøy taêng, Taøøi saûûn khaùùc giaûûm Ta sa na g, Ta sa kha gia Nguoààn voáán naøøy taêng, nguoààn voáán khaùùc giaûûm Nguo vo na g, nguo vo kha gia Taøøi saûûn giaûûm, Nguoààn voáán giaûûm Ta sa gia Nguo vo gia 2.3.3- Ví duï Doanh nghieääp thöông maïïi vöøa môùùi ñöôïc thaøønh nghie thö ma mô ñöô tha nh laääp thaùùng 1/2003 coùù 9 nghieääp vuïï kinh teáá phaùùt la tha ng co nghie vu te pha sinh trong thaùùng nhö sau: tha ng nhö sau: 1. Voáán ban ñaàu baèèng tieààn maëët laøø 1 tyûû ñoàng. Vo ba ng tie ma la ty ng. 2. Môûû taøøi khoaûûn tieààn göûi ngaân haøøng vaøø göûi vaøøo ñoù Mô ta khoa tie ha ng va va 800 trieääu ñoàng. trie ng. 3. Mua traûû chaääm moäät caên nhaøø trò giaùù 200 trieääu. tra cha mo nha gia trie 4. Vay ngaéén haïïn ngaân haøøng 500 trieääu chuyeåån vaøøo nga ha ha ng trie chuye va taøøi khoaûûn TG. ta khoa 5. Nhaääp loâ haøøng trò giaùù 1 tyûû, ñaõ thanh toaùùn qua Nha ha ng gia ty toa ngaân haøøng 500 trieääu. ha ng trie
 15. 2.3.3- Ví duï (tt) 6. Baùùn heáát loâ haøøng ñaõ mua vôùùi giaùù 1,2 tyûû ñoàng Ba he ha ng vô gia ty ng cho Coâng ty ABC. Chi phí quaûûn lyùù vaøø baùùn phí qua ly va ba haøøng trong kyøø laøø 20 trieääu, chi baèèng tieààn maëët. ha ng ky la trie ba ng tie ma Thueáá TTÑB 1% doanh thu. ABC ñaõ thanh Thue TTÑ thu. toaùùn 1 tyûû ñoàng tieààn maëët. toa ty ng tie ma 7. Vay ngaéén haïïn ngaân haøøng traûû nôïï ngöôøi baùùn 500 nga ha ha ng tra nô ngö ba trieääu. trie 8. Mua loâ haøøng môùùi trò giaùù 400 trieääu, thanh toaùùn ha ng mô gia trie toa baèèng tieààn göûi ngaân haøøng. ba ng tie ha ng. 9. Xuaáát tieààn maëët traûû nôïï ngaân haøøng 500 trieääu. Xua tie ma tra nô ha ng trie BAÛNG PHAÂN TÍCH CAÙC NGHIEÄP VUÏ KD TAØØI SAÛÛN TA SA NGUOÀN VOÁN Tieàn Tieàn Phaûi TSCÑ Haøng NV Phaûi Thueá Vay Laõi, loã maët göûi thu hoùa CSH traû PN NH +1.000 +1.000 -800 +800 +200 +200 +500 +500 -500 +1.000 +500 -1.000 -1.000 -20 -20 +12 -12 +1.000 +200 +1.200 -500 +500 -400 +400 -500 -500 680 400 200 200 400 1.000 200 12 500 168 BAÛNG CAÂN ÑOÁI KEÁ TOAÙN 31-1-200X TAØI SAÛN NGUOÀN VOÁN - Tieààn maëët Tie ma 680 - Vay ngaéén haïïn nga ha 500 - Tieààn göûi NH Tie 400 - P. traûû N. baùùn tra ba 200 - Phaûûi thu KH Pha 200 - Thueáá PN Thue 12 - Haøøng hoùùa Ha ng ho 400 - NV chuûû SH chu 1.000 - TSCÑ TSCÑ 200 - Laõi 168 Coääng Co ng 1.880 Coääng Co ng 1.880
 16. 3. Caân ñoái DT, CP vaø KQKD Baûûn chaáát vaøø muïïc ñích Ba cha va mu ñích Keáát caááu vaøø noääi dung Baûûng keáát quaûû hoaïït Ke ca va no Ba ng ke qua hoa ñoäng kinh doanh ng Ví duïï du 3.1. Baûn chaát vaø muïc ñích Laøø baùùo caùùo taøøi chính toåång hôïïp, phaûûn aùnh La ba ca ta chí to ng hô pha nh toåång quaùùt tình hình vaøø keáát quaûû hoaïït ñoäng to ng qua va ke qua hoa ng saûûn xuaáát kinh doanh, caùùc hoaïït ñoäng khaùùc sa xua doanh, ca hoa ng kha trong moäät kyøø keáá toaùùn cuûûa doanh nghieääp mo ky ke toa cu nghie Thoâng tin treân baùùo caùùo naøøy cho pheùùp nhöõng ba ca na phe nhö ngöôøi söû duïïng phaân tích tình hình vaøø keáát ngö du ng va ke quaûû kinh doanh, ñaùnh giaùù khaûû naêng sinh lôïïi qua doanh, nh gia kha lô trong hieään taïïi vaøø döï baùùo khaûû naêng sinh lôïïi hie ta va ba kha lô trong töông lai 3.1. Baûn chaát vaø muïc ñích (tt) Ñaëc ñieååm cuûûa Baùùo caùùo: ie cu Ba ca – Toåång hôïïp To ng hô – Baèèng tieààn Ba ng tie – Thôøøi kyøø Thô ky
 17. 3.1. Baûn chaát vaø muïc ñích (tt) Caùùc caân ñoái chuûû yeááu Ca chu ye Doanh thu Doanh Caùc thuaàn veà thu baùn = - khoûan baùn haøng haøng vaø giaûm vaø cung cung caáp tröø caáp dòch dòch vuï vuï 3.1. Baûn chaát vaø muïc ñích (tt) Caùùc caân ñoái chuûû yeááu Ca chu ye Caùc Chieát Giaûm Haøng Thueá XK, khoûan khaáu + giaù + baùn bò = + Thueá TTDB, giaûm thöông haøng traû laïi Thueá GTGT tröø maïi baùn tröïc tieáp Doanh Giaù voán Laõi = thu - haøng goäp thuaàn baùn 3.2. Keát caáu Veàà cô baûûn, baûûng baùùo caùùo keáát quaûû HÑ kinh Ve ba ba ng ba ca ke qua doanh, bao goààm 3 yeááu toáá chính: doanh, go ye to chí nh: – Doanh thu – Chi phí phí – Lôïïi nhuaään Lô nhua Moáái quan heää giöõa 3 yeááu toáá naøøy, nhö sau: Mo he giö ye to na nhö sau: TOÅNG TOÅNG TOÅNG LÔÏI = DOANH - CHI NHUAÄN THU PHÍ
 18. 3.3. Caùc chæ tieâu chuû yeáu 1. Doanh thu baùùn haøøng vaøø cung caááp dòch vuïï ba ha ng va ca vu 2. Caùùc khoûûan giaûûm tröø Ca kho an gia tröø 3. Doanh thu thuaààn thua 4. Giaùù voáán haøøng baùùn Gia vo ha ng ba 5. Lôïïi nhuaään goääp veàà baùùn haøøng vaøø cung caááp Lô nhua go ve ba ha ng va ca dòch vuïï vu 6. Doanh thu hoaïït ñoäng taøøi chính hoa ng ta chí 7. Chi phí taøøi chính phí ta chí - Trong ñoù: chi phí laõi vay phí 8. Chi phí baùùn haøøng phí ba ha ng 9. Chi phí quaûûn lyùù doanh nghieääp phí qua ly nghie 3.3. Caùc chæ tieâu chuû yeáu 10. Lôïïi nhuaään thuaààn töø hoaïït ñoäng kinh doanh Lô nhua thua hoa ng 11. Thu nhaääp khaùùc nha kha 12. Chi phí khaùùc phí kha 13. Lôïïi nhuaään khaùùc Lô nhua kha 14. Toåång lôïïi nhuaään keáá toaùùn tröôùc thueáá To ng lô nhua ke toa trö thue 15. Chi phí Thueáá TNDN hieään haøønh phí Thue hie ha nh 16. Chi phí thueáá TNDN hoõan laïïi phí thue la 17. Lôïïi nhuaään sau thueáá thu nhaääp doanh nghieääp Lô nhua thue nha nghie 18. Laõi cô baûûn treân coåå phieááu ba co phie 4. Baùo caùo löu chuyeån tieàn teä Baûûn chaáát muïïc ñích Ba cha mu ñích Caân ñoái chuûû yeááu chu ye
 19. 4.1. Baûn chaát vaø muïc ñích Laøø moäät baùùo caùùo taøøi chính toåång hôïïp phaûûn La mo ba ca ta chí to ng hô pha aùnh khaùùi quaùùt löu löôïng tieààn vaøøo, tieààn ra nh kha qua ng tie va tie trong moäät kyøø kinh doanh cuûûa doanh nghieääp mo ky cu nghie Cho pheùùp ngöôøi söû duïïng baùùo caùùo phaân phe ng ö du ng ba ca tích ñaùnh giaùù khaûû naêng taïïo ra tieààn cuõng nh gia kha ta tie nhö khaûû naêng thanh toaùùn baèèng tieààn cuûûa nhö kha toa ba ng tie cu DN Ñaëc ñieååm: ie – Toåång hôïïp To ng hô – Baèèng tieààn Ba ng tie – Thôøøi kyøø Thô ky 4.2. Caân ñoái chuû yeáu Tieàn Tieàn Tieàn Tieàn coù thu chi coøn + = + ñaàu trong trong cuoái kyø kyø kyø kyø
 20. Chöông 3 TAØI KHOAÛN VAØ GHI SOÅ KEÙP Muïc tieâu hoïc taäp Sau khi hoïc xong phaàn naøy baïn coù theå: Neâu ñöôïc baûn chaát cuûa taøi khoaûn, caùc loaïi taøi khoaûn, quy taéc phaûn aùnh vaøo caùc taøi khoaûn Lieät keâ ñöôïc caùc taøi khoûan trong heä thoáng taøi khoaûn keá toaùn thoáng nhaát Phaân tích vaø laäp ñònh khoaûn Noäi dung chöông 3 Taøøi khoaûûn keáá toaùùn Ta khoa ke toa Heää thoááng taøøi khoaûûn keáá toaùùn thoááng nhaáát He tho ng ta khoa ke toa tho ng nha Ghi soåå keùùp so ke 1
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2